V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky

z 1. decembra 1998


k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie

 

Národná rada Slovenskej republiky

ako najvyšší zastupiteľský orgán občanov Slovenskej republiky

A. prihlasuje sa

k hodnotám, ktoré stáli pri zrode myšlienky európskej integrácie a na ktorých je založená Európska únia.

B. vyhlasuje, že

1. členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je záujmom väčšiny občanov Slovenskej republiky a významným predpokladom dlhodobej stability v strednej Európe,

2. smerovanie politického vývoja v Slovenskej republike vytvára predpoklady na jej zaradenie do prvej skupiny uchádzačov o členstvo v Európskej úniia začatie rozhovorov o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie v roku 1999,

3. si je vedomá, že na dosiahnutie členstva v Európskej únii je, okrem splnenia doteraz Slovenskou republikou prijatých záväzkov, ešte potrebné vynaložiť značné úsilie, vykonať množstvo namáhavej práce v oblasti aproximácie práva a transformácie hospodárstva v súlade s prioritami obsiahnutými v Partnerstve pre vstup a účinne spolupracovať s Európskou úniou a jej členskými štátmi;

C. oceňuje

1. úsilie Európskeho parlamentu, ktoré vynakladá pri podpore integračných ambícií Slovenskej republiky,

2. komplexný prístup Európskej komisie pri vypracovaní Pravidelnej správy Európskej komisie na Slovensko hodnotiacej pokrok dosiahnutý v integračnom procese do Európskej únie, ktorá však z objektívnych časových dôvodov neobsahuje hodnotenie povolebného vývoja na Slovensku;

D. vyjadruje odhodlanie

1. zabezpečiť stabilitu inštitúcií Slovenskej republiky garantujúcich demokraciu, právny štát, ľudské práva a ochranu menšín,

2. celou svojou činnosťou všestranne pomôcť priblížiť proces integrácie Slovenskej republiky do Európskej únie občanom Slovenska,

3. zohrať aktívnu úlohu pri prijímaní acquis communautaire ako predpokladu pre plnohodnotné členstvo v Európskej únii;

E. vyzýva

poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov členských štátov Európskej únie, aby podporili myšlienku flexibility voči Slovenskej republike a odporučili Európskej rade vo Viedni vypracovať dodatok k Správe Európskej komisie hodnotiacej plnenie kritérií v Slovenskej republike s cieľom umožniť prijatie rozhodnutia o začatí rokovaní o vstupe Slovenska do Európskej únie na summite Európskej únie na záver predsedníctva Spolkovej republiky Nemecka.

Jozef M i g a š
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky