V Y H L Á S E N I E

Národnej rady Slovenskej republiky


k integrácii Slovenskej republiky do Európskej únie

Schválené Národnou radou Slovenskej republiky
uznesením z 10. októbra 1997 číslo 763

Národná rada Slovenskej republiky

ako najvyšší zastupiteľský orgán občanov Slovenskej republiky

A. vyhlasuje, že

1. plnoprávne členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii je strategickým záujmom Slovenskej republiky,

2. berie na vedomie posudok Európskej komisie na žiadosť Slovenskej republiky o členstvo v Európskej únii, zároveň však vyjadruje sklamanie z odporúčania nezaradiť Slovenskú republiku do skupiny krajín, s ktorou Európska komisia navrhla začať rozhovory o prijatí do Európskej únie,

3. uznáva existenciu niektorých otvorených problémov slovenskej spoločnosti, najmä v politickej oblasti, ale je presvedčená, že problémy majú dočasný charakter a že Slovenská republika ich dokáže prekonať politickými prostriedkami,

4. do vypracovania stanoviska Európskeho parlamentu k posudku Európskej komisie na žiadosti asociovaných krajín o vstup do Európskej únie a do konania Luxemburského summitu v decembri 1997 urobí konkrétne kroky na doriešenie otvorených otázok v duchu troch odporúčaní jarného zasadnutia Spoločného parlamentného výboru Európska únia - Slovenská republika;

B. prihlasuje sa

k ideálom európskej súčinnosti a vo svojej činnosti vynaloží všetko úsilie na dosiahnutie úspechu Slovenskej republiky pri rokovaniach s orgánmi Európskej únie;

C. apeluje na Európsky parlament, aby

prijal odporúčanie o začatí rozhovorov o vstupe so všetkými asociovanými krajinami (model 10+1), vrátane Slovenskej republiky, a aby sa v procese začleňovania dala šanca i kandidátskym krajinám, ktoré nedostali odporúčanie Európskej komisie.

Bratislava 10. október 1997