Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1545 zo dňa 5. 12. 2018.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us381545 (Uznesenie (1. čítanie)) Us381545 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT