Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 654
Dátum doručenia: 18. 8. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 684 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 684 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 761 zo dňa 5. 9. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190761 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190761 (21 KB)

Rokovanie výborov

9. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 10. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 11. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 851 zo dňa 11. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (13. 11. 2017), číslo 270/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT