Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Magdalény KUCIAŇOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia vzali listom zo 17. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.) 1642 Uzavretá úloha23. 08. 2019 P. Antal, M. KuciaňováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Irén SÁRKÖZY na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 375/2016 Z. z. 1639 Uzavretá úloha23. 08. 201917. 10. 2019P. Antal, I. SárközyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy ANTOŠOVEJ a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (Navrhovateľka vzala listom z 13. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.) 1584 Uzavretá úloha21. 08. 2019 E. Antošová, P. AntalNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA, Irén SARKÖZY, Tibora BASTRNÁKA a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 7. júna 2019 svoj návrh zákona späť.) 1381 Uzavretá úloha08. 03. 2019 P. Antal, T. Bastrnák, B. Bugár, I. SárközyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 11. júna 2019 svoj návrh zákona späť.) 1377 Uzavretá úloha08. 03. 2019 P. Antal, B. BugárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bélu BUGÁRA a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1285 Uzavretá úloha11. 01. 201902. 04. 2019P. Antal, B. BugárNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén SÁRKÖZY a Petra ANTALA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 1238 Uzavretá úloha09. 11. 201827. 03. 2019P. Antal, I. SárközyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Irén SÁRKÖZY a Andreja HRNČIARA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 1237 Uzavretá úloha09. 11. 201802. 04. 2019P. Antal, A. Hrnčiar, I. SárközyNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Eleméra JAKABA a Ladislava BALÓDIHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 1158 Uzavretá úloha28. 09. 201807. 12. 2018P. Antal, L. Balódi, T. Bastrnák, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Petra KRESÁKA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov 1091 Uzavretá úloha24. 08. 201804. 12. 2018P. Antal, T. Bastrnák, P. KresákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Tibora BERNAŤÁKA a Evy ANTOŠOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1085 Uzavretá úloha23. 08. 201806. 12. 2018P. Antal, B. Bugár, T. Bernaťák, E. AntošováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRESÁKA, Petra ANTALA a Kataríny CSÉFALVAYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 14. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.) 1084 Uzavretá úloha23. 08. 2018 P. Antal, K. Cséfalvayová, P. KresákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Tibora BASTRNÁKA, Bélu BUGÁRA, Eleméra JAKABA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov 1040 Uzavretá úloha25. 05. 201820. 09. 2018P. Antal, T. Bastrnák, B. Bugár, E. Jakab, P. KresákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 975 Uzavretá úloha23. 04. 201813. 09. 2018P. Antal, E. PfundtnerNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Tibora BASTRNÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 966 Uzavretá úloha23. 04. 201825. 06. 2018P. Antal, T. BastrnákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra PAMULU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov 892 Uzavretá úloha23. 02. 201816. 05. 2018P. Antal, P. PamulaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA a Petra KRESÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 891 Uzavretá úloha23. 02. 201819. 06. 2018P. Antal, P. KresákNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA, Andreja HRNČIARA, Eleméra JAKABA a Igora JANCKULÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 746 Uzavretá úloha07. 11. 201708. 02. 2018P. Antal, B. Bugár, A. Hrnčiar, E. Jakab, I. JanckulíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA, Jaroslava BAŠKU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov 583 Uzavretá úloha25. 05. 201713. 09. 2017P. Antal, G. Gál, J. Baška, M. PanáčekNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Bélu BUGÁRA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 577 Uzavretá úloha25. 05. 201714. 09. 2017P. Antal, B. Bugár, G. GálNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA a Eleméra JAKABA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľ vzal listom zo 16. júna 2017 svoj návrh zákona späť.) 433 Uzavretá úloha16. 02. 2017 P. Antal, G. Gál, E. JakabNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora GÁLA, Petra ANTALA a Pétera VÖRÖSA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov 271 Uzavretá úloha23. 09. 201607. 12. 2016P. Antal, G. Gál, P. VörösNovela zákona