Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Tibora Lebockého na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov 1442 Uzavretá úloha15. 01. 2010 T. Lebocký, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1348 Uzavretá úloha13. 11. 200904. 03. 2010Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1347 Uzavretá úloha13. 11. 2009 Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 1341 Uzavretá úloha13. 11. 2009 Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1340 Uzavretá úloha13. 11. 2009 Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Štefana ZELNÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1030 Uzavretá úloha27. 03. 200919. 06. 2009V. Mazúrová, Ľ. Mušková, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 915 Uzavretá úloha16. 01. 2009 Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 882 Uzavretá úloha30. 12. 200829. 04. 2009Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Vladimíra MEČIARA, Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov 758 Uzavretá úloha25. 08. 200818. 02. 2009V. Mečiar, Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Marty DAMBORSKEJ, Ľudmily MUŠKOVEJ a Jána PODMANICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 565 Uzavretá úloha05. 03. 200815. 05. 2008M. Damborská, Ľ. Mušková, J. PodmanickýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Daniela LIPŠICA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona č. 419/1991 Zb. 539 Uzavretá úloha11. 01. 2008 P. Hrušovský, D. Lipšic, Ľ. MuškováNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov 530 Uzavretá úloha09. 01. 2008 Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA, Ľudmily MUŠKOVEJ a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky 387 Uzavretá úloha23. 08. 2007 D. Jarjabek, Ľ. Mušková, R. RafajNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Kataríny TÓTHOVEJ, Zdenky KRAMPLOVEJ a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.16/2004 Z. z o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 266 Uzavretá úloha16. 04. 2007 Ľ. Mušková, K. Tóthová, Z. KramplováNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO a Ľudmily MUŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z. 187 Uzavretá úloha12. 01. 200729. 03. 2007Ľ. Mušková, J. PodmanickýNovela zákona
Návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Ľudmily MUŠKOVEJ a Kataríny TÓTHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 68/2005 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 160 Uzavretá úloha07. 12. 200629. 03. 2007Ľ. Mušková, K. TóthováNovela zákona