Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA a Emila VESTENICKÉHO na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1436 Uzavretá úloha14. 01. 2010 R. Pučík, E. VestenickýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 1435 Uzavretá úloha14. 01. 2010 M. Belásová, A. Belousovová, M. Damborská, P. Dubravay, J. Ďuračka, J. Gajdošík, S. Chelemendik, J. Chrbet, J. Izák, A. Korba, J. Líška, R. Pučík, R. Rafaj, J. Rydlo, J. Slota, I. Šaško, V. Švidroň, E. Vestenický, Š. ZelníkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 1235 Uzavretá úloha25. 09. 200902. 12. 2009V. Jasaň, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA a Jána SLABÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1009 Uzavretá úloha25. 03. 2009 R. Pučík, J. SlabýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA a Jána SLABÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 1008 Uzavretá úloha25. 03. 2009 R. Pučík, J. SlabýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rudolfa PUČÍKA a Milady BELÁSOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 962 Uzavretá úloha26. 02. 2009 M. Belásová, A. Belousovová, R. Pučík, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Jána KOVARČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 850 Uzavretá úloha07. 11. 200817. 02. 2009J. Kovarčík, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLABÉHO, Rudolfa PUČÍKA a Jána ČECHA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 848 Uzavretá úloha07. 11. 2008 J. Čech, R. Pučík, J. SlabýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 839 Uzavretá úloha05. 11. 2008 A. Belousovová, R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Maroša KONDRÓTA a Mariána KOVAČÓCYHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení zákona č. 330/2007 Z. z. a mení zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 794 Uzavretá úloha03. 10. 200803. 12. 2008R. Pučík, M. Kovačócy, M. KondrótNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA a Viliama JASAŇA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 749 Uzavretá úloha22. 08. 2008 V. Jasaň, R. PučíkNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rudolfa PUČÍKA, Jána RICHTERA a Jána KOVARČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov 665 Uzavretá úloha30. 05. 200818. 09. 2008J. Kovarčík, R. Pučík, J. RichterNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Rudolfa PUČÍKA, Jána SLABÉHO a Rafaela RAFAJA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov 625 Uzavretá úloha25. 04. 2008 R. Pučík, R. Rafaj, J. Slabý, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Rafaela RAFAJA, Jána SLOTU a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom 624 Uzavretá úloha25. 04. 200802. 07. 2008R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána SLOTU, Anny BELOUSOVOVEJ, Rafaela RAFAJA a Rudolfa PUČÍKA na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku 396 Uzavretá úloha24. 08. 200726. 10. 2007R. Pučík, R. Rafaj, J. SlotaNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 726/2004 Z. z. o poskytnutí jednorazového peňažného príspevku osobám zaradeným v rokoch 1948 až 1954 do vojenských táborov nútených prác a pozostalým manželkám po týchto osobách v znení zákona č. 612/2005 Z. z. 331 Uzavretá úloha01. 06. 200720. 09. 2007R. Rafaj, J. Slota, J. Rydlo, R. PučíkNovela zákona
Správa Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za II. polrok 2006 198 Evidencia23. 01. 2007 R. PučíkSpráva