Výsledky vyhľadávania v návrhoch zákonov

Návrh zákona ČPTStavDoručenýSchválenýPredkladateľKategória
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO, Zuzany MARTINÁKOVEJ a Ľubice NAVRÁTILOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 1435 Uzavretá úloha11. 01. 2006 Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republikyč. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch v znení neskorších predpisov 1398 Uzavretá úloha18. 11. 2005 B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) 1397 Uzavretá úloha18. 11. 2005 B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 1313 Uzavretá úloha27. 09. 2005 P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1214 Uzavretá úloha17. 06. 2005 B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 1187 Uzavretá úloha27. 05. 2005 B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov 1186 Uzavretá úloha27. 05. 2005 P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa upravuje zmena postavenia umeleckých fondov 1126 Uzavretá úloha21. 04. 2005 J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov 1125 Uzavretá úloha21. 04. 2005 J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 1124 Uzavretá úloha21. 04. 2005 J. Hurban, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ľubice NAVRÁTILOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov 1050 Uzavretá úloha18. 02. 2005 Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 1049 Uzavretá úloha18. 02. 2005 J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HURBANA a Branislava OPATERNÉHO na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 1032 Uzavretá úloha02. 02. 2005 J. Hurban, B. OpaternýÚstavný zákon
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 1015 Uzavretá úloha14. 01. 2005 B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 1014 Uzavretá úloha14. 01. 2005 J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 998 Uzavretá úloha31. 12. 2004 E. Černá, R. Fico, J. Hrdlička, R. Madej, B. Opaterný, K. TóthováNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o spôsobe vymenovávania a odvolávania vedúcich predstaviteľov štátnej správy 894 Uzavretá úloha01. 10. 2004 Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNávrh nového zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon v znení neskorších predpisov 893 Uzavretá úloha01. 10. 2004 Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja 892 Uzavretá úloha01. 10. 2004 Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 827 Uzavretá úloha19. 08. 2004 P. Bódy, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 826 Uzavretá úloha19. 08. 2004 P. Bódy, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 676 Uzavretá úloha23. 04. 2004 B. OpaternýNovela zákona
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 607 Uzavretá úloha12. 03. 2004 P. Bódy, J. Hurban, Z. Martináková, Ľ. Navrátilová, B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 582 Uzavretá úloha13. 02. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 581 Uzavretá úloha13. 02. 200417. 06. 2004B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 580 Uzavretá úloha13. 02. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579 Uzavretá úloha13. 02. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 578 Uzavretá úloha13. 02. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Jozefa HURBANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov 577 Uzavretá úloha13. 02. 200427. 05. 2004J. Hurban, B. OpaternýNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 530 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z . o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 528 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 527 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov 526 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 525 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava OPATERNÉHO a Ivana ŠIMKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 524 Uzavretá úloha05. 01. 2004 B. Opaterný, I. ŠimkoNovela zákona