Parlamentná tlač 1236

Číslo 1236
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 30. 9. 2022
Názov Vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (273 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (27 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (94 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (78 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (34 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES (59 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES (117 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/42/ES (39 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/107/ES (119 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (59 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/50/ES (191 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/126/ES (33 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2010/75/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2010/75/EÚ (419 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2193 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady (EÚ) 2015/2193 (314 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/802 (79 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2284 (155 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (114 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (42 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (91 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (51 KB)
Analýza vplyvov na životné prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na životné prostredie (37 KB)
Návrh vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (162 KB)
Návrh vyhlášky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia (487 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr (76 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností podľa zákona o ovzduší (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností podľa zákona o ovzduší (92 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia (83 KB)
Návrh vyhlášky o kvalite palív (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalite palív (96 KB)
Návrh vyhlášky o kvalite ovzdušia (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalite ovzdušia (121 KB)
Návrh vyhlášky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo (73 KB)
Návrh vyhlášky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu  (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu (26 KB)
Návrh vyhlášky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel (36 KB)