Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 1. 2023 13:10:09 - 13:25:28 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne pán predseda, prečítam teda iba uznesenie, o ktorom budeme o tom hlasovať.
Uznesene Národnej rady Slovenskej republiky z 24. januára 2023 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie,
1. že prezidentka Slovenskej republiky dňa 23. decembra 2022 prijala návrh na zrušenie poverenia na výkon funkcie člena vlády Slovenskej republiky Igora Matoviča, povereného riadením Ministerstva financií Slovenskej republiky. Po prijatí návrhu na zrušenie poverenia na výkon funkcie člena vlády Slovenskej republiky si Igor Matovič dňom 24. decembra 2022 uplatňuje mandát poslanca Národnej rady;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Sebastiánovi Kozarecovi, ktorý 22. júna 2021 nastúpil ako náhradník za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Igora Matoviča, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 23. decembra 2022. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Sebastián Kozarec zostáva náhradníkom za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
3. Informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.
6. 12. 2022 12:25:02 - 12:25:20 78. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1232 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som rada krátko predniesla pozmeňujúci návrh. Krátko ho odôvodním, ja som predtým dávala návrh na účinnosť zákona od 1. decembra, potrebujem ju posunúť na 31. decembra. (Telefonovanie predsedajúceho internou linkou.)
29. 11. 2022 16:26:03 - 16:30:14 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1297 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
59.
Ďakujem, pán predsedajúci. Dovoľte, aby som predniesla ako určená spravodajkyňa túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 1807 z 8. novembra 2022 pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Po druhé, poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Po tretie, výbory Národnej rady, ktorým bol návrh pridelený, zaujali nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor odporučil Národnej rade, aby návrh zákona bol schválený s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj odporučil Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim návrh zákona, pardon, schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady vyplýva tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je uvedený pod, v spoločnej správe pod bodom III. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených aj v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade, aby predmetný návrh zákona, predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto správe.
Gestorský výbor odporučil spoločného spravodajcu výborov, mňa, aby som predniesla a vystúpila na schôdzi Národnej rady k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh, stanovisko gestorského výboru.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1211a), bola schválená uznesením výboru pre obranu a bezpečnosť č. 211 na 91. schôdzi.
Ďakujem, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, pán predsedajúci.
27. 10. 2022 8:55:16 - 8:55:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona (tlač 1211). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prejde v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
25. 10. 2022 9:40:03 - 9:40:03 75. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1104 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som uviedla pozmeňovací návrh zákona k zákonu pána ministra, on ho krátko odôvodnil, aby som možno na začiatok odôvodnila tento pozmeňujúci návrh. Je tam 37 bodov, má 20 strán. Takže skúsim s odôvodnením aspoň k jednotlivým bodom krátko povedať o čo ide a potom by som prečítala na konci celý ten pozmeňujúci návrh.
Čiže 1. bod, to odôvodnenie je, že sa zavádza automatická účasť na starobnom dôchodkovom sporení pre každú fyzickú osobu, ktorej vznikne prvé stavebné, pardon, dôchodkové poistenie po nadobudnutí účinnosti príslušných ustanovení zákona a účasť v II. pilieri nebude povinná.
V bode 2. V zmysle navrhovanej účinnej právnej úpravy je vznik účasti v II. pilieri viazaný na zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv vedenom Sociálnou poisťovňou.
Bod 3. Navrhuje sa ustanoviť zánik právneho postavenia sporiteľa, ak počas 730 dní, teda dvoch rokov odo dňa vzniku prvej účasti uplatní svoje právo vystúpiť zo systému starobného dôchodkového sporenia prejavením vôle nebyť účastný na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 4 a 5. V zásade navrhuje sa zjednotiť používanie pojmu na označenie dôchodkovej dávky vyplácanej v doživotnej forme.
Bod 6, sa navrhuje zmena výplatnej fázy, podľa ktorej bude dôchodok z II. piliera v prvej časti výplatnej fázy vyplácaný výlučne programovým výberom z polovice nasporenej sumy až následne z druhej časti nasporenej sumy formou doživotného dôchodku a navrhuje sa reflektovať tieto zmeny aj pri ustanoveniach pre medián.
Bod 7. Je to legislatívno-technická úprava. Súvisí so zmenou rozsahu dôchodkov.
Bod 8. Je to takisto doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu, vedie pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 9. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu.
Bod 10. Je to vlastne spresnenie definície individuálnej garancie pre programový výber.
Bod 11, navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre sporiteľa zrušená, ak je osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond vynulovaný, a to z akéhokoľvek dôvodu. Rovnako sa tiež navrhuje, aby sa individuálna garancia sporiteľovi začala znova vyrátavať v momente pripísania prvej dôchodkovej jednotky na dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
Bod 12. Je to spresnenie definície sumy, ktorá je základom pre výpočet individuálnej garancie pre doživotný dôchodok.
Bod 13. Je doplnenie dôvodov, na základe ktorých sa tá suma, ktorá bola odpísaná z osobného dôchodkového účtu vedeného pre dlhopisový garantovaný fond, odpočítava z individuálnej garancie.
Bod 14. Navrhuje sa, aby bola individuálna garancia pre doživotný dôchodok sporiteľa a vzťahovala sa výlučne na povinné príspevky a penále rovnako ako na majetok tvorený z povinných príspevkov.
Bod 15. Je zmena so zavedením automatického vstupu do systému starobného dôchodkového sporenia a navrhuje sa procesná subjektivita, čiže spôsobilosť fyzickej osoby.
Bod 16. Navrhuje sa legislatívno-technická úprava v úvodnej vete § 64, ktorá súvisí so zmenou § 6, v ktorom sa rozlíšila definícia právneho postavenia sporiteľa.
Bod 17. Je to legislatívno-technická zmena súvisiaca s prečíslovaním odseku po vypustení ods. 10 z § 64.
Bod 18. V súvislosti so zrušením povinnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa navrhuje doplnený majetok v dôchodkovom fonde podľa súčasného § 63d a navrhovaným zavedením individuálnej garancie je takisto nevyhnutné vypustiť povinnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, informovať o povinnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dopĺňa majetok podľa aktuálneho znenia.
Bod 19. Navrhovaná zmena súvisí s vypustením povinne dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o povinnosti tejto spoločnosti dopĺňať majetok podľa aktuálneho znenia zákona.
Bod 20. Navrhuje sa, aby aj sporiteľ, ktorý neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení a zároveň nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie o tom, že nechce byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, sa považoval za sporiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Rovnako sa navrhuje, aby takáto zmluva obsahovala len obmedzený rozsah údajov v porovnaní so štandardnou zmluvou o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú sporiteľ uzatvoril na základe vlastného prejavu vôle, a aby súčasťou tejto zmluvy z dôvodu nahradenia prejavu vôle sporiteľa nebol v úvodzovkách názov dôchodkového fondu, ktorý si sporiteľ zvolil, a tým súvisiaci záväzok dôchodkovej správcovskej spoločnosti spravovať tento fond. Rovnako sa navrhuje, aby táto zmluva neobsahovala ani vyhlásenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti o splnení povinnosti podľa § 64 ods. 5 a 6 zákona a rovnako sa navrhuje predvolená investičná stratégia, v rámci ktorej sa navrhuje, aby bol majetok sporiteľa počas prvej fázy sporenia umiestňovaný výlučne do akciových investícii, aby sa táto zmluva, aby táto zmluva obsahovala názov indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu.
A záver tohto bodu je, aby Slovenská sporiteľňa považovala za uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení na ďalšie úkony súvisiace s touto zmluvou navrhuje, aby sa na určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou považovalo na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ bude mať možnosť po určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnu poisťovňu proaktívne zmeniť dôchodkový fond alebo aj samotného správcu.
Bod 21. Z dôvodu zavedenia automatického vstupu do II. piliera a uzatvárania zmluvy sa navrhuje rozšíriť, sa navrhujú rozšíriť dôvody nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv o situáciu, ak k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení došlo v rozpore s § 64 ods. 1. To je vlastne po uplynutí 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na starobnom dôchodkovom sporení.
Bod 22, 23, ide o legislatívno-technické zmeny v súvislosti s navrhovaným zavedením automatického vstupu do II. piliera.
Bod 24. V súvislosti s návrhom na prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou v prípade, ak fyzická osoba nepristúpi aktívne k uzatvoreniu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení a v rovnakej lehote nedoručí Sociálnej poisťovni oznámenie z prejavu vôle nebyť zúčastnená v systéme, a to v novom § 64aa sa navrhuje ustanoviť určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, a to do 30 dní od uplynutia tejto lehoty. Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť sama podľa vopred definovaného kľúča, ktorým je postupné prideľovanie dôchodkovej správcovskej spoločnosti v abecednom poradí podľa ich obchodného názvu. Sporiteľ, ktorému sa určila, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť Sociálna poisťovňa, bude sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
V § 64 ods. 3 sa navrhuje ustanoviť povinnosť pre Sociálnu poisťovňu, a to do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zaslať sporiteľovi oznámenie o určení dôchodkového správcu.
V § 64aa ods. 4 sa pre Sociálnu poisťovňu navrhuje povinnosť zaviesť povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a odo dňa vzniku prvej účasti sporiteľa na stavebnom, pardon, na starobnom dôchodkovom sporení na účet nepriradených platieb v príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do troch dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou.
Bod 25, 26 je takisto legislatívno-technická úprava v § 64 ods. 3 len zmenou v § 64aa ods. 3 písm. c).
Bod 27. Je to takisto legislatívno-technická úprava v ods. 7 a 8, ktoré súvisia s novou výplatnou fázou.
Bod 28, 29, 30, 31 sa navrhujú legislatívno-technické úpravy v súvislosti s vyvolanou zmenou vypustenia ods. 7 a 8 v § 92.
Bod 32. Z dôvodu navrhovanej účinnosti ustanovení vzťahujúcich sa na novú výplatnú fázu od 1. januára 2024 sa navrhuje vloženie ods. 7 a 8 a do § 92 a do § 92 a zároveň sa navrhujú legislatívno-technické úpravy s tým súvisiace.
Bod 33. Rezort práce je zodpovedný za aj za zabezpečenie spravodlivého prerozdelenia zdrojov na dôchodkové zabezpečenie, a preto je nevyhnutné, aby malo pri nastavení systému dôchodkového zabezpečenia, ktorý má byť schopný generovať adekvátny príjem v starobe, prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom, ktoré dôchodkové správcovské spoločnosti spravujú, a to vrátane osobných údajov, ktoré na zabezpečenie výkonu tejto úlohy potrebuje. Samozrejme, pre ministerstvo znamená aj vyhodnotenie jednotlivých realizovaných politík a môže takto štát v budúcnosti sa zamerať aj na také opatrenia, ktoré majú potenciál napríklad zmenšiť rozdiely v úsporách na dôchodok medzi mužmi a ženami a prispieť k zlepšeniu ekonomickej situácie žien na dôchodku, kedy čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby ako muži.
A bod 34, sa navrhuje reorganizovať poradie prechodných ustanovení vzhľadom na odsunutie účinnosti na zavedenie predvolenej investičnej stratégie. Takisto aj vzhľadom na nepriaznivý vývoj na finančných trhoch a v záujme udržania stability sektora starobného dôchodkového sporenia sa navrhuje prechodné zvýšenie odplaty za správu dôchodkového fondu. Vstup do systému starobného dôchodkového sporenia je v zmysle účinnej právnej úpravy umožnený fyzickým osobám, ktorým prvé dôchodkové sporenie ku dňu podpisu zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení mali menej ako 35 rokov veku, a fyzickým osobám, ktoré boli pred 1. januárom 2005 dôchodkovo poistené v čase od 1. januára 2005 do 30. júla 2006, boli zaradené do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo študovali až do 31. decembra 2012, neboli dôchodkovo poistené, ak im po 31. decembri 2012 vznikne dôchodkové poistenie podľa zákona, vznik účasti je takisto viazaný na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ako aj na existenciu dôchodkového poistenia.
Ďalej je to, dôchodková správcovská spoločnosť bude mať dostatočne dlhú legisvakančnú lehotu na vykonanie všetkých administratívnych úkonov, ako aj na zmenu týchto informačných systémov, ktoré je potrebné na zavedenie tejto prepôvodnej investičnej stratégie. Navrhuje sa aj posunutie účinnosti tohto ustanovenia kvôli tejto predvolenej investičnej stratégii na 1. mája 2023. Ďalej je to za účelom korekcie hromadného presunu sporiteľov do dlhopisových garantovaných fondov, dôchodkových fondov sa podľa § 123ai ods. 2 v súlade s cieľom predvolenej investičnej stratégie navrhuje zosúladiť majetok dotknutých sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou, a to tak, aby sa to výlučne týkalo sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1969 a neskôr. Rovnako sa navrhuje predložiť obdobie presúvania majetku definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025, a to najmä z dôvodu dlhodobej nepriaznivej situácie na finančných trhoch, kedy by rýchlejší presun do akciových investícií nemusel byť z pohľadu sporiteľa, ktorého majetok sa presúva, optimálny.
Ďalej sa v nadväznosti na navrhované predĺženie obdobia na presúvanie majetku u definovanej množiny sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie do 31. decembra 2025 sa navrhuje, aby aj Národná banka Slovenska mohla poskytnúť dôchodkovej správcovskej spoločnosti dlhší horizont na presun, aby to bolo v záujme, samozrejme, sporiteľov. Ďalej je to v nadväznosti na presun majetku sporiteľov podľa § 123bm sa podľa sporiteľov, ktorí sa narodili v roku 1968 a skôr a po presune podľa § 123ai ods. 2 nevykonali žiadnu aktivitu, navrhuje, aby sa ich majetok s ohľadom na možné investičné riziká ponechal v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch, avšak za účelom zefektívnenia starobného dôchodkového sporenia a nakoniec za účelom posilnenia ich hmotného zabezpečenia v starobe. A preto sa navrhuje, aby ich nové povinné príspevky pripisovali do indexového negarantovaného dôchodkového fondu.
Rovnako sa navrhuje posunutie lehoty na 31. mája 2023, tak aby sa táto lehota zosúladila s lehotou pre sporiteľov uvedených v § 123be ods. 3.
Rovnako sa navrhuje, aby sa fyzická osoba informovala, ktoré by sa, pardon, navrhuje sa informovať fyzické osoby, ktoré vstúpia do II piliera v období od začiatku roka 2023 do nadobudnutia účinnosti ustanovení, ktoré zavádzajú automatický vstup a predvolenú investičnú stratégiu, o možnosti vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie, pardon. (Reakcia z pléna.)
Bod 35. Navrhuje sa presun účinnosť ustanovení upravujúcich zavedenie predvolenej investičnej stratégie z 1. januára 2023 na 1. mája 2023.
Bod 36. Navrhuje sa opraviť chybu v úprave krátenia starobného dôchodku vyplácaného z l. piliera vzhľadom na zmenu pomeru platenia odvodov do l. a II. piliera.
Bod 37. Navrhuje sa ustanoviť obdobie, počas ktorého Sociálna poisťovňa neplatí penále v súvislosti so zavedením automatického vstupu.
Teraz by som vám prečítala celý pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1104).
1. V Čl. I sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2. V § 6 posledná veta znie: „Sporiteľ podľa tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, do uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V Čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. § 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
(1) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení vzniká
a) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ak fyzická osoba nedovŕšila 40 rokov veku,
b) fyzickej osobe, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2 a ktorá
1. je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
2. nie je dôchodkovo poistená podľa osobitného predpisu3) dňom vzniku prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa zapísala zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv.
(2) V § 15 znie: Vek podľa odseku 1 sa zvyšuje spôsobom podľa § 92 ods. 5 písm. b).
(3) Prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu,3) ktoré trvalo ku dňu jej vzniku, alebo dňom, ktorého predchádza dňu, od ktorého je fyzická osoba poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení zaslať fyzickej osobe podľa odseku 1 informáciu o
a) práve tejto fyzickej osoby uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a to do 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
b) názve a sídle všetkých dôchodkových správcovských spoločností, s ktorými môže táto fyzická osoba uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,
c) povinnosti Sociálnej poisťovne určiť tejto fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote 180 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s ňou vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d) práve tejto fyzickej osoby prejaviť vôľu nebyť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, a to do 730 dní odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení,
e) práve sporiteľa, ktorý prejaví vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, opätovne uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕši vek podľa odsekov 1 a 2.
(5) Informácia podľa odseku 4 musí byt' zostavená zrozumiteľne a bez použitia odbornej terminológie."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
3. V Čl. I sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:
„6. V § 17... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Pani kolegyňa, nemusíte úvodzovky uvádzať. Keď sa povie že „znie", tak ako sme sa dohodli na poslaneckom grémiu, a to bude dynamickejšie. Ďakujem.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
Čiže v bode 6. V § 17a sa pred doterajší text vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Sporiteľovi podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorý pred uplynutím lehoty 730 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení doručí Sociálnej poisťovni písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom alebo oznámenie podpísané pred povereným zamestnancom Sociálnej poisťovne, ktoré obsahuje prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení, zaniká právne postavenie sporiteľa v deň, v ktorom bolo toto oznámenie doručené Sociálnej poisťovni, a to spätne odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sporiteľ môže prejaviť vôľu podľa prvej vety raz a tento prejav vôle nemožno vziať späť."
Doterajší § 17a sa označuje ako odsek 2.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti. Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
4. V Čl. I bode 13 § 33 ods. 1 písm. b) druhom bode a § 33 ods. 8 písm. a), bode 19 § 45 ods. 5 písm. a) druhom bode, nadpise § 46a a § 46a ods. 1, v bode 21 § 46c ods. 2 písm. b), bode 38 § 46e ods. 5 písm. b) sa za slová „doživotného starobného dôchodku" nahrádzajú slovami „doživotného dôchodku".
5. V Čl. I bode 13 § 13a ods. 1, bode 19 § 44 ods. 5, bode 44 § 46f ods. 1 sa slová „doživotný starobný dôchodok" nahrádzajú slovami „doživotný dôchodok".
6. V Čl. I bod 42 znie:
„42. V § 46e odsek 8 znie:
„(8) Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní medián súm podľa odseku 7 zaokrúhlený na celé euro nahor k prvému dňu kalendárneho roka. Ak žiadny poistiteľ nezaevidoval hodnotu podľa odseku 7, Sociálna poisťovňa určí a na svojom webovom sídle zverejní poslednú známu hodnotu mediánu. Hodnota podľa prvej vety a druhej vety je platná v kalendárnom roku, v ktorom bola určená a zverejnená."."
7. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 písm. b) druhom bode a bode 62 v § 63d ods. 1 písm. b) v druhom bode sa spojka „a" nahrádza čiarkou.
8. V Čl. I bode 61 § 63d ods. 1 a bode 62 § 63d ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti."
9. V Čl. I bode 61 sa § 63d dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(5) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
10. V Čl. I bode 62 § 63d ods. 2 sa za slová „časť individuálnej garancie" vkladajú slová „na určenie individuálnej garancie".
11. V Čl. I bode 62 sa § 63d dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak boli z osobného dôchodkového účtu sporiteľa vedeného pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond odpísané všetky dôchodkové jednotky tvorené z povinných príspevkov a penále, individuálna garancia je nulová. Individuálna garancia sa začne opätovne tvoriť po pripísaní sumy podľa odseku 1 písm. a) na osobný dôchodkový účet sporiteľa vedený pre dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.
(4) Individuálna garancia sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
12. V Čl. I bode 63 § 63da písm. a) prvý bod znie:
„1. rozdielu individuálnej garancie a individuálnej garancie pre programový výber ku dňu vydania certifikátu pre programový výber, na základe ktorého bola uzatvorená dohoda o vyplácaní dôchodku programovým výberom,".
13. V Čl. I bode 63 § 63da sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom a piatym bodom, ktoré znejú:
„4. vyplatenia výnosu z investovania a
5. zúčtovania odplaty dôchodkovej správcovskej spoločnosti.".
14. V Čl. I bode 63 § 63da doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Individuálna garancia pre doživotný dôchodok sa nevzťahuje na majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov."
15. V Čl. I sa za bod 64 vkladajú nové body 65 a 66, ktoré znejú:
„65. V § 64 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Sporiteľ podľa § 15 ods. 1 písm. a), ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení, môže uzatvoriť prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní odo dňa vzniku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Fyzická osoba, ktorej zaniklo právne postavenie sporiteľa podľa § 17a ods. 1, môže uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ak ku dňu podpisu tejto zmluvy nedovŕšila vek podľa § 15 ods. 1 a 2."
66. V § 64 ods. 4 úvodnej vete sa slová „odsekov 1 a" nahrádzajú slovom „odseku"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
16. V Čl. I bode 66 § 64 ods. 4 sa slová „odsekov 1a" nahrádzajú slovom „odseku".
17. V čl. I sa za bod 66 vkladá nový bod 67, ktorý znie:
„67. V § 64 ods. 6 sa slová „odseku 11" nahrádzajú slovami „odseku 10"."
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
18. V čl. I bod 67 znie:
„67. V § 64 ods. 9 sa vypúšťajú písm. e) a f).
Doterajšie písm. g) až i) sa označujú ako písmená e) až g)."
19. V čl. I sa za bod 67 vkladá nový bod 68, ktorý znie:
„68. V § 64 sa vypúšťa ods. 10.
Doterajšie ods. 11 až 15 sa označujú ako ods. 10 až 14."
Navrhovaná zmena sa primerane premietne do bodov 68 až 72 a 102 (§ 92 ods. 3), v ktorých sa upravia vnútorné odkazy.
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 a nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
20. V č. I sa za bod 72 vkladá nový bod 73, ktorý znie:
„73. V § 64 ods. 14 znie:
„(14) Sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, sa považuje za sporiteľa, ktorý uzatvoril prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Zmluva o starobnom dôchodkovom sporení medzi sporiteľom a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou určenou Sociálnou poisťovňou je uzatvorená dňom určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou; prejav vôle sporiteľa a dôchodkovej správcovskej spoločnosti sa nevyžaduje. Zmluva podľa druhej vety obsahuje náležitosti podľa ods. 9 písm. a), b) a g) a názov indexového negarantovaného dôchodkového fondu. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi informáciu o tom, že sa stal sporiteľom a o pasívnom elektronickom prístupe k jeho osobnému dôchodkovému účtu, do 15 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o jej určení sporiteľovi."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Bod 73 nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
21. V čl. I bod 73 znie:
„73. V § 64a ods. 3 písm. c) znie:
„c) bola uzatvorená v rozpore s § 64 ods. 1,"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
22. V čl. I bode 74 úvodnej vete sa slová „písmeno c)" nahrádzajú slovami „písmeno d)" a označenie písmena „c)" sa nahrádza označením písmena „d)".
23. V čl. I bode 75 úvodnej vete sa slová „písmenom d)" nahrádzajú slovami „písmenom e)" a označenie písmena „d)" sa nahrádza označením písmena „e)".
24. V čl. I sa za bod 77 vkladá nový bod 78, ktorý znie:
„78. Za § 64a sa vkladá § 64aa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠64aa
Určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou
(1) Sociálna poisťovňa určí do 30 dní od uplynutia lehoty podľa § 64 ods. 1 sporiteľovi, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ak v lehote podľa § 64 ods. 1
a) neuzatvoril zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení alebo
b) nedoručil Sociálnej poisťovni oznámenie s prejavom vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2) Sociálna poisťovňa určuje dôchodkovú správcovskú spoločnosť postupne podľa zoznamu dôchodkových správcovských spoločností zoradených v abecednom poradí.
(3) Sociálna poisťovňa do ôsmich dní od určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti oznámi
a) sporiteľovi určenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti; súčasťou tohto oznámenia je názov určenej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a poučenie o práve sporiteľa prejaviť vôľu nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení,
b) dôchodkovej správcovskej spoločnosti informáciu o tom, že bola určená sporiteľovi; súčasťou tohto oznámenia je meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia a identifikačné číslo sociálneho zabezpečenia tohto sporiteľa.
(4) Sociálna poisťovňa je povinná previesť povinné príspevky od vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľa, ktorému určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť, na účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do 30 dní odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
25. V čl. I bode 80 § 64b ods. 4 písm. c) znie:
„c) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2."
26. V čl. I bode 81 § 64b ods. 4 písm. a) znie:
„a) v období jedného roka odo dňa uzatvorenia
1. prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo
2. zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 2,".
27. V čl. I bode 102 § 92 sa vypúšťajú ods. 7 a 8. Doterajšie ods. 9 až 12 sa označujú ako ods. 7 až 10.
28. V čl. I bode 102 § 92 ods. 9 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6" a slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
29. V čl. I bode 102 § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6 až 8" nahrádzajú slovami „ods. 6".
30. V čl. I bode 102 § 92 ods. 12 sa slová „4, 6 až 8" nahrádzajú slovami „4 a 6".
31. V čl. I bode 102 § 93 ods. 2 sa slová „9 až 12" nahrádzajú slovami „7 až 10".
32. V čl. I sa za bod 102 vkladajú nové body 103 až 107, ktoré znejú:
„103. V § 92 sa za ods. 6 vkladajú nové ods. 7 a 8, ktoré znejú:
„(7) Odo dňa začatia poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom a následne každým ďalším začatým rokom poberania tohto dôchodku, sa sporiteľovi v predvolenej investičnej stratégii podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižuje o príslušný počet percentuálnych bodov v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku, určeného na výplatu doživotného dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde; príslušný počet percentuálnych bodov sa určí len raz, a to tak, aby
a) sa podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa určeného na výplatu doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde znižoval každý rok o rovnaký počet percentuálnych bodov a
b) podiel čistej hodnoty jeho majetku určeného na vyplácanie doživotného dôchodku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde v poslednom roku poberania starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom bol 5 %.
(8) Podiel čistej hodnoty majetku sporiteľa v predvolenej investičnej stratégii v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde určený na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku programovým výberom podľa
a) § 33 ods. 1 písm. a) sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku a následne každým ďalším začatým rokom jeho poberania znižuje v prospech podielu čistej hodnoty jeho majetku určeného na výplatu tohto dôchodku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde o príslušný počet percentuálnych bodov určený podľa ods. 7,
b) § 33 ods. 1 písm. b) bodu 1a. a druhého bodu sa odo dňa začatia poberania tohto dôchodku presunie do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu."."
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 12.
104. V § 92 ods. 9 sa slová ,,nezodpovedá ods. 6" nahrádzajú slovami „nezodpovedá ods. 6 až 8" a slová „podľa ods. 6" nahrádzajú slovami „podľa ods. 6 až 8".
105. V § 92 ods. 10 sa slová „ods. 6" nahrádzajú slovami „ods. 6 až 8".
106. V § 92 ods. 12 sa slová „4 a 6" nahrádzajú slovami „4, 6 až 8".
107. V § 93 ods. 2 sa slová „7 až 10" nahrádzajú slovami „9 až 12".".
Tieto body nadobúdajú účinnosť 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
33. V čl. I sa za bod 108 vkladá nový bod 109, ktorý znie:
„109. V § 110 ods. 5 znie:
„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť poskytuje ministerstvu a ministerstvu financií údaje vrátane osobných údajov, ktoré spracúva podľa tohto zákona, o sporiteľovi, poberateľovi dôchodkovej dávky vyplácanej zo starobného dôchodkového sporenia, sporiteľovi, ktorému sa vypláca výnos z investovania, a oprávnenej osobe, a to v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.91) Ministerstvo a ministerstvo financií sú povinné osobné údaje získané podľa prvej vety šifrovať ihneď, ako je to možné, a ak šifrovanie nie je v odôvodnených prípadoch možné, pseudonymizovať ihneď, ako je to možné."
Poznámka pod čiarou k odkazu 91 znie:
91) Napríklad § 35 až 38 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 5 a § 30aa ods. 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."."
Nasledujúce novelizačné body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
34. V čl. I bod 110 znie:
„110. Za § 123aw sa vkladajú § 123ax až 123bj, ktoré vrátane nadpisu nad § 123ax, nadpisu nad § 123bb a nadpisu § 123bj znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2023
§ 123ax
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k 31. decembru 2022 najneskôr do 28. februára 2023.
§ 123ay
Ustanovenie § 123aj sa od 1. januára 2023 neuplatňuje.
§ 123az
Ak pred 1. januárom 2023 vznikol nárok na odplatu podľa § 63b alebo § 63c v znení účinnom do 31. decembra 2022, na jej výpočet a zúčtovanie sa použije tento zákon v znení účinnom do 31. decembra 2022.
§ 123ba
(1) Do 31. decembra 2024 sa § 63a ods. 3 nepoužije.
(2) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu nesmie v roku
a) 2023 presiahnuť 0,45 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde,
b) 2024 presiahnuť 0,425 % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2023
§ 123bb
(1) Na vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení fyzickej osoby, ktorej vzniklo dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu3) do 30. apríla 2023, sa vzťahuje § 15 ods. 1 až 3 a § 17a v znení účinnom do 30. apríla 2023.
(2) Sociálna poisťovňa je povinná písomne informovať fyzickú osobu podľa ods. 1 a o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do 180 dní od vzniku tohto dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
(3) Na uzatvorenie prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení medzi fyzickou osobou podľa ods. 1 a dôchodkovou správcovskou spoločnosťou sa vzťahuje § 64 ods. 1 a 2 v znení účinnom do 30. apríla 2023, ak ods. 4 neustanovuje inak.
(4) Podmienka podľa § 64 ods. 1 písm. b) v znení účinnom do 30. apríla 2023 sa považuje za splnenú, ak fyzická osoba ku dňu podpisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení nedovŕšila 40 rokov veku.
(5) Sporiteľ je aj fyzická osoba podľa § 6 druhej vety v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bc
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde a indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde s pravidlami obmedzenia a rozloženie rizika pre dôchodkový fond najneskôr do 31. decembra 2028.
(2) Ak by v dôsledku povinnosti zosúladiť majetok sporiteľa podľa § 123be ods. 2 alebo zmeny ekonomických podmienok mohlo dôjsť k poškodeniu záujmov sporiteľov v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, dôchodková správcovská spoločnosť môže v nevyhnutnom rozsahu finančné nástroje podľa § 88b ods. 2, ktoré nadobudla do majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu pred 1. májom 2023 a ktorých hodnota sa určuje metódou umorovania hodnoty,
a) počas plynutia lehoty podľa odseku 1 predať aj pred dňom ich splatnosti alebo
b) po 31. decembri 2028 ponechať v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu do dňa ich splatnosti a neuplatňovať pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond vo vzťahu k týmto finančným nástrojom.
(3) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 1 predĺžiť najviac o jeden rok, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne informovať Národnú banku Slovenska o
a) predaji finančného nástroja podľa odseku 2 a hodnoverne preukázať vznik skutočností, ktoré boli dôvodom na jeho predaj pred dňom jeho splatnosti,
b) finančných nástrojoch podľa odseku 2, ktoré ponechala v majetku dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu po 31. decembri 2028 spolu s odôvodnením ich ponechania.
§ 123bd
Sporiteľ, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2023, nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v § 123be ods. 2, § 123bf ods. 3 alebo § 123bg ods. 3 nie je ustanovené inak; ustanovenie § 92 ods. 2 písm. b) v znení účinnom od 1. mája 2023 tým nie sú dotknuté.
§ 123be
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná od 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil po roku 1968,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľ podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu nebyť sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. júla 2023. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť majetok sporiteľa podľa prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou najneskôr do 31. decembra 2025. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná postupovať podľa plánu zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou podľa druhej vety, ktorý obsahuje spôsob a harmonogram postupného presunu tohto majetku. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tento plán zaslať Národnej banke Slovenska a zverejniť ho na svojom webovom sídle najneskôr do 31. januára 2023.
(3) Pri výkone povinnosti podľa odseku 2 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná konať s odbornou starostlivosťou a obozretnosťou a v najlepšom záujme sporiteľa a so zohľadnením všetkých významných rizík pre dôchodkové fondy, ktorých sa presun majetku sporiteľa podľa odseku 2 týka.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví zosúlaďovanie majetku sporiteľa podľa odseku 2 prvej vety s predvolenou investičnou stratégiou, ak
a) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
b) sporiteľ vykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch alebo
c) dôchodková správcovská spoločnosť získa od Sociálnej poisťovne o tomto sporiteľovi informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(5) Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa odseku 2 druhej vety predĺžiť najviac o dva roky, ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
§ 123bf
(1) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do 28. februára 2023 zaslať informáciu, že od 1. júla 2023 budú dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov pripisované na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu, ak v lehote podľa odseku 2 neprejaví vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, sporiteľovi,
a) ktorý sa narodil v roku 1968 a skôr,
b) ktorý sa podľa §123ai ods. 2 stal sporiteľom v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde,
c) ktorý odo dňa, v ktorom sa stal sporiteľom podľa písmena b) do 31. decembra 2022
1. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru platenia príspevkov do dôchodkových fondov,
2. nevykonal právny úkon smerujúci k zmene pomeru sporenia v dôchodkových fondoch, a
d) o ktorom dôchodková správcovská spoločnosť nemá od Sociálnej poisťovne informáciu podľa § 64b ods. 3 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2023.
(2) Sporiteľovi podľa odseku 1, ktorý do 31. mája 2023 neprejavil vôľu zostať sporiteľom výlučne v dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde, je od 1. júla 2023 dôchodková správcovská spoločnosť povinná pripisovať dôchodkové jednotky tvorené z jeho povinných príspevkov na jeho osobný dôchodkový účet vedený pre indexový negarantovaný dôchodkový fond, ktorý je určený pre predvolenú investičnú stratégiu.
(3) Sporiteľ podľa odseku 1 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, ak rozloženie jeho majetku v indexovom negarantovanom dôchodkovom fonde a dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde dosiahne pomer podľa § 92 ods. 1 v znení účinnom od 1. mája 2023.
(4) Dôchodková správcovská spoločnosť zastaví pripisovanie dôchodkových jednotiek tvorených z povinných príspevkov podľa odseku 2, ak sporiteľ podľa odseku 3 vykoná zmenu v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení podľa § 64 ods. 11 v znení účinnom od 1. januára 2023.
§ 123bg
(1) Sporiteľovi, ktorý nie je poberateľom starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a nie je sporiteľom podľa § 123be a 123bf, dôchodková správcovská spoločnosť zašle do 28. februára 2023 informáciu, že
a) nie je sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii, čo môže mať negatívny vplyv na výšku jeho budúceho starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a
b) má možnosť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stal sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii.
(2) Na zaslanie informácie podľa odseku 1 sa § 108 ods. 2 prvá veta a druhá veta použije rovnako.
(3) Ak sporiteľ podľa odseku 1 doručí dôchodkovej správcovskej spoločnosti prejav vôle byť zúčastnený v predvolenej investičnej stratégii do 31. mája 2023,
a) od 1. júla 2023 sa stáva sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii,
b) na zosúladenie majetku tohto sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou sa § 123be ods. 2 druhá veta až štvrtá veta použije rovnako.
§ 123bh
Dôchodková správcovská spoločnosť informuje fyzickú osobu, s ktorou uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v období od 1. januára 2023 do 30. apríla 2023, o možnosti požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť, aby sa stala sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii od 1. mája 2023.
§ 123bi
Na rozloženie percentuálneho pomeru čistej hodnoty majetku v dôchodkových fondoch sporiteľa, ktorému vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkom sporení pred 1. májom 2023 sa do 30. júna 2023 vzťahuje tento zákon v znení účinnom do 30. apríla 2023.
§ 123bj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2024.
Na právne vzťahy, ktoré vznikli na základe zmluvy o poistení dôchodku alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom uzatvorenej na základe žiadosti o starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podanej sporiteľom pred 1. januárom 2024, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2023."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023 okrem § 123bb až 123bd a § 123bi, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1. mája 2023 a § 123bj, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2024, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Už sa blížime ku koncu.
35. V Čl. I body 55, 67, 68, 82, 84 až 87, 94, 95, 97, 101 až 103 a 106 až 108 nadobúdajú účinnosť 1. mája 2023, čo sa primerane premietne do článku o účinnosti.
36. V Čl. II sa pred doterajší bod 1 dopĺňa nový bod 1, ktorý znie:
„1. § 66 ods. 6 písm. h) sa slová „januára 2024" nahrádzajú slovami „januára 2022"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne do článku o účinnosti.
O bode 36 navrhujem hlasovať osobitne.
37. V Čl. II sa za bod 7 vkladá nový bod 8, ktorý znie:
„8. V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) za obdobie odo dňa, v ktorom sporiteľovi vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa osobitného predpisu.1)"."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2023, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem. Skončila som. A v súvislosti s mojim predloženým pozmeňujúcim návrhom žiadam, aby sa o bode 36 tohto pozmeňovacieho návrhu hlasovalo osobitne a zároveň navrhujem vyňať bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem, pán predsedajúci.
21. 10. 2022 11:10:01 - 11:10:58 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1255 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Táto maličká novela zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry hovorí o dvoch veciach a jej cieľom je, aby generálny prokurátor mohol započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora, ako je to pri právnych čakateľoch prokuratúry dnes.
A druhá časť, aby podmienky do výberového konania na Úrad špeciálnej prokuratúry boli úplne rovnaké ako pri iných právnických profesiách. To znamená, že dnešní sú dokonca znevýhodnení, lebo potrebujú naplniť desaťročnú prax a sedemročnú prax výkonu praxe prokurátora, aby sa tam mohli zapojiť aj iné právnické profesie.
To je všetko. Ďakujem.
20. 10. 2022 16:40:02 - 16:40:02 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1178 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Ďakujem. Ja iba dve vety na predrečníkov. Myslím si, že návrh zákona je dobrý a myslím si, že pomôže znížiť daňovú medzeru hlavne u ľudí, ktorí nepodnikajú poctivo.
A po druhé len taká poznámka, každý tu rozpráva rôzne veci, kto si čo má myslieť, rozprávať, tak snáď minister financií si môže povedať, čo si o návrhu myslí bez akýchkoľvek prídavných mien, ktoré si kolegovia tuná rozprávajú radi.
A posledná vec je, že štát sleduje legitímny cieľ a ten považujem za správny.
Ďakujem za podporu.
20. 10. 2022 16:10:02 - 16:12:44 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1178 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Ďakujem pekne.
Pán kolega, ty si hovoril, že štát má pomáhať a podľa mňa práve tento návrh zákona je tak napísaný. On má pomáhať na jednej strane ľuďom, že dostanú niečo späť, aj tým podnikateľom, aby fér podnikali, lebo tí, ktorí nepodnikajú fér, tak, samozrejme, majú výhodu oproti tým, čo podnikajú fér. A rovnako si povedal, že teraz keď človek používa karty v nejakých spoločnostiach a má nejaké výhody, že štát tak nemá fungovať, ale veď to je na dobrovoľnosti. Čiže ja nevidím problém v tom, že keď sa niekto chce prihlásiť, tak sa prihlási, keď sa niekto nechce prihlásiť, tak sa neprihlási. A hovoril si, že stačí potom zmeniť jednu vetu a text už je iný a už bude vedieť štát všetky možné dáta, ktoré z nejakého dôvodu by nemal vedieť, no ono treba text čítať tak, ako je napísaný, nie tak, ako sa zdá. Ten aktivizmus pri čítaní písaného textu niekedy býva v našej spoločnosti pomerne veľký.
Čo sa týka finančnej správy, pán riaditeľ sám povedal, že ak ľudia majú falošné doklady, majú pocit, že sú také, že sa majú nahlásiť. Čiže aj štátna, finančná štátna správa vie, že tú daňovú medzeru vie znížiť a toto je jeden z nástrojov a keď si spomínal bločkovú lotériu, to je niečo úplne iné, úplne niečo iné, ako to, čo sa zavádza teraz a to len taká moja otázka, že ty si myslíš, že by štát zavádzal niečo, čo nie je efektívne? Veď on to má vyrátané, inak by to nikdy nezaviedol.
A spomínal si tu ešte nejakého, nejakých kúpeľníkov a Danka, celkom som nepochopila tento súvis, lebo teda ja sa zaujímam o politiku dlhšie obdobie, ale pán minister rozprával príklad, ako by to mohlo byť, nie fakt, že to tak bude. Neviem, z čoho si to odvodil, keďže sa to môže týkať rôznych segmentov a rôznych častí.
A potom už iba na konci, myslím si, že to je dobrý návrh zákona a mali by ho podporiť všetci.
Ďakujem.
20. 10. 2022 15:40:02 - 15:43:06 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1178 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako tu spomenul pán minister, cieľom tohto návrhu je vlastne eliminovať aj krátenie prijatých tržieb a tým dosahovať aj zníženie daňovej medzery. Ale ja by som možno krátko predniesla pozmeňujúci a doplňujúci návrh mňa a pána poslanca Vetráka. Ide o legislatívno-technické tri body, ktoré hovoria o úprave a účinnosti zákona z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na technické nastavenie. Druhá vec je legislatívno-technická úprava nadväzujúca na úpravu v bode číslo 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu a precizuje sa činnosť, ktorá bude, ktoré bude finančné riaditeľstvo v súvislosti s vyplácaním príspevku vykonávať. Tak by som ho rada teda prečítala.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Andrejuvovej a Milana Vetráka k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmene, o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, tlač 1178.
Poslanecký návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších prepisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa pred doterajší bod vkladá nový bod 1, ktorý znie:
"1. Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:
18d) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov."
Doterajší bod sa označuje ako bod 2.
2. V čl. I v § 17e ods. 2 sa za slovo "činnosti" vkladajú slová "podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 18d".
3. V čl. II sa slová "15. novembra" nahrádzajú slovami "1. december".
Ďakujem pekne, skončila som.
20. 10. 2022 15:25:02 - 15:26:34 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1115 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi krátko predstaviť návrh novely zákona a ako v prvom čítaní, tak aj v druhom čítaní primárnym cieľom predkladaného návrhu zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné bloky. Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb určených vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý bude vykonávať a určovať vláda. Príspevok bude možné po splnení zákonne stanovených podmienok získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto zákonných podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote.
Návrh zákona je spolu predkladaný s ministerstvom financií. Zatiaľ toľko a potom sa hlásim prvá do rozpravy s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Ďakujem.
6. 10. 2022 10:24:59 - 10:24:59 72. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1178 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Ja možno iba jednu krátku reakciu, a čiastočne si to aj povedal v svojom prejave, že považuješ za správne ak štát sleduje legitímny cieľ. A ja to považujem tiež za správne a samozrejme prichádza aj s mnohými návrhmi ako to urobiť efektívnejšie. Ak si pamätám pri bločkovom lotérii je to predsa len pár rokov dozadu tam boli tí, ktorí mali z toho prospech len jednotlivci, ktorí boli vyžrebovaní ak spomínam, tak si to spomínam. Tu môže byť každý občan, ktorý sa rozhodne splniť tieto podmienky na nejaký tovar v nejakom čase. A to je možno ďalšia vec, ktorá sa týka nastavovania nejakých limitov alebo výšok veci, ktorá je operatívna pretože tu bude robiť vláda, to je prvá vec. A druhá vec, ten občan to neni povinnosť to je možnosť a ak štát sleduje svoje legitímny záujem a cieľ znižovanie daňovej medzery, tak áno aj toto môže byť jeden krok, ktorý tak sa môže alebo týmto krokom sa tak môže stať. Čiže, tú slobodu nikto nikomu neberie, nikto nikoho nikde neeviduje, pokiaľ ten človek sa vôbec nerozhodne niekde registrovať. A samozrejme bude sa to meniť v čase priestore ako si to presne čítal, že budú to rôzny tovary a služby v určito čase dokonca aj uplatnenie v nejakom čase toho nároku a možno iba na záver, ja ďakujem terajšej finančnej správe, že áno, že ten tá daňová medzera sa naozaj znižuje a aj ako si sám citoval pán riaditeľ povedal o tom, že existujú aj nepravé doklady, ktoré môžu nahlásiť občania. A zdá sa, že s ním majú asi pomerne častú skúsenosť, tak podľa mňa aj toto je jeden z nástrojov, ktorý naozaj môže znížiť tú daňovú medzeru práve týmto návrhom. Ďakujem.
6. 10. 2022 9:54:59 - 9:54:59 72. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi krátko predstaviť návrh novely o používaní elektronickej registračnej pokladnice a novelu zákona o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, ktorú predkladám spolu s kolegom Vetrákom, samozrejme po subkoordinácii s Ministerstvom financií. Primárnym cieľom zákona, predkladaného návrhu zákona je efektívne znižovanie daňovej medzery, zapojením širokej verejnosti do kontroly dodržiavania ustanovení zákona, čo bude mať vplyv na zvýšenie motivácie podnikateľov vydávať pokladničné doklady. Navrhovaným opatrením sa obyvateľstvu umožní získať finančný príspevok za úhradu dodaných tovarov a služieb, určených vo všeobecne záväznom právnom predpise. Príspevok bude možné, po splnení zákonom ustanovených podmienok, získať po zaregistrovaní žiadateľa v mobilnej aplikácii prevádzkovanej finančnou správou, ktorá ho po vyhodnotení splnenia týchto podmienok poukáže žiadateľovi na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v zákonom ustanovenej lehote. Nariadenie vlády Slovenskej republiky ustanoví, na aké tovary a služby možno príspevok uplatniť, spôsob označovania týchto tovarov a služieb na pokladničnom doklade, výšku príspevku, obdobie vyhotovovania dokladov, na základe ktorých si možno uplatniť nárok na príspevok, ako aj obdobie uplatňovania nároku na príspevok.
Cieľom návrhu zákona je eliminovať krátenie prijatých tržieb a tým dosahovanie znižovania daňovej medzery. Ďakujem v tomto aj Ministerstvu financií za koordináciu tohto. Ďakujem, pán predsedajúci.
4. 10. 2022 11:10:03 - 11:10:03 72. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem, pán predseda.
Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Odvolaním z funkcie si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozefovi Kanuščákovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Martina Klusa, zanikol mandát poslanca dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Jána Oravca, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022, Radovanovi Kazdovi, ktorý nastúpil ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Karola Galeka, zanikol mandát poslanca dňom 30. septembra 2022.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala dňom 29. septembra 2022 poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka za štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlásil nastúpenie náhradníka za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti. Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar. Teraz predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 4. októbra 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie, po prvé, že vláda Slovenskej republiky odvolala dňom 22. septembra 2022 z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ondreja Dostála, dňom 28. septembra 2022 Martina Klusa z funkcie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, dňom 30. septembra 2022 Jána Oravca a Karola Galeka z funkcie štátnych tajomníkov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Odvolaním z funkcie štátneho tajomníka si Ondrej Dostál dňom 23. septembra 2022, Martin Klus dňom 29. septembra 2022, Ján Oravec a Karol Galek dňom 1. októbra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Po druhé, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Jozefovi Kanuščákovi, ktorý 19. apríla 2022 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ondreja Dostála, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 22. septembra 2022, Romanovi Foltinovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina Klusa, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 28. septembra 2022, Radovanovi Slobodovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Oravca, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022, Radovi Kazdovi, ktorý 22. marca 2020 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Karola Galeka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 30. septembra 2022. Zánikom mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Kanuščák, Roman Foltin, Radovan Sloboda a Radovan Kazda zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Po tretie, že vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka dňom 29. septembra 2022 za štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z uvedeným dňom vymenovania neuplatňuje.
Po štvrté, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1262 z 29. septembra 2022 vyhlásil podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 1, 2 písm. b) a ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky z 29. februára 2020 za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Stančíka nastupuje dňom 29. septembra 2022 náhradník Peter Cseh, narodený 6. júla 1983, bytom Dolný Bar.
Po piate, informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, dajte o tom hlasovať. Skončila som.
21. 9. 2022 14:55:04 - 15:10:24 72. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážení kolegovia, kolegyne, chcem vás pekne poprosiť o stíšenie, pretože novela zákona, ktorú predkladám spolu s Evkou Hudecovou, predkladáme spolu, a týka sa aj straty dieťaťa, zomierania, smútenia a ľudskosti. A práve preto vás chceme poprosiť o prejavenie ľudskosti a podporu predloženej novely.
Hneď na úvod chcem zdôrazniť, že nejde o ideologickú novelu. Podobné úpravy majú prakticky vo všetkých európskych krajinách. Nie je konzervatívna ani liberálna, ani socialistická. Je proste ľudská.
Každé štvrté rozpoznané a potvrdené tehotenstvo sa podľa štatistík končí stratou dieťaťa nielen na Slovensku. Podobné čísla prakticky platia celosvetovo. V čom však za civilizovaným svetom zaostávame, je citlivé nakladanie s ľudskými pozostatkami, že nám často chýbajú relevantné informácie o tom, čo sa bude diať s telom ich dieťaťa, o možnostiach pochovania a ďalších administratívnych krokoch, ktoré ich neminú. Dokonca máme na Slovensku inak stanovené hmotnosti mŕtveho plodu a vedie to k tomu, že matky nestratia len dieťa, ale aj finančne, ktoré by mali dostať po pôrode. A to nehovorím iba ja. Tento rok v júli v rozhovore pre Denník N povedal aj profesor pôrodník Jozef Záhumenský túto vetu, citujem: "V Európe sú všetky plody nad 500 g pôrod, či žijú alebo nie. Na Slovensku sa mŕtvy plod medzi 500 až 1 000 g berie ako potrat. Takže sa neráta do prenatálnej úmrtnosti. To má dosah aj na matku, ktorá príde o isté benefity ako pri pôrode." Povedal to 25. júla 2022.
Preto v predloženej novele navrhujeme zladiť hranicu, od ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie. Definícia vychádza z aktuálnej legislatívy Európskej únie a štandardov Svetovej zdravotníckej organizácie. Preto navrhujeme, aby bola hranica pôrodná hmotnosť 500 g alebo ak nie je splnené kritérium pôrodnej hmotnosti, gestačný vek od 22. dovŕšeného týždňa alebo ak ani jedno z predchádzajúcich kritérií nie je splnené, dĺžka od temena po pätu nad 25 cm.
Pokiaľ ide o pochovávanie ľudských pozostatkov, už dnes máme v zákone možnosť, aby si ich rodičia vyžiadali na pochovanie. Zo záverov miništúdie, ktoré robili minulý rok občianske združenie TANANA, vyplýva, že až dve tretiny rodičov nevedeli o možnosti vyžiadať si telesné pozostatky svojho dieťaťa na pochovanie. Predstaviteľka tohto občianskeho združenia hovorí, že už aj na Slovensku sa nájdu iniciatívni primári kliník a gynekologicko-pôrodníckych oddelení, ktorí umožňujú, aby sa ženy včas dozvedeli o možnosti podpory psychológa, ale aj o možnosti poslednej rozlúčky, ktorá môže rodičom pomôcť vyrovnať sa so stratou a smútkom.
V návrhu zákona tiež navrhujeme zmenu doterajšieho nehumánneho prístupu, kedy sa k pozostatkom mŕtvo narodeného dieťaťa s nižšou hmotnosťou ako zákonom stanovenou hranicou pristupovalo ako k odpadu zo zdravotnej starostlivosti, ak si rodičia jeho pozostatky nevyžiadali, skončili v spaľovni odpadov. Zároveň rozširujeme okruh ľudí, ktorí budú mať nárok na príspevok na pohreb, aj o matky, resp. otcov, ktorí požiadajú o vydanie telesných pozostatkov ľudského plodu na pochovanie.
Vážené kolegyne, kolegovia, prosím vás o podporu predloženého návrhu zákona. Môžeme ním pomôcť rodičom, ktorí prišli o svoje dieťa a vyjadriť tak spoluúčasť nás ostatných, členov tej istej spoločnosti a tiež môžme pomôcť zdravotníkom a lekárom, ktorí sa venujú danej problematike.
Ďakujem.
21. 9. 2022 14:55:04 - 15:10:23 72. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona o pohrebníctve, ktorú predkladám spolu s mojou kolegyňou pani poslankyňou Evou Hudecovou, s ktorou sa snažíme odstrániť nesúlad v prístupe a zaobchádzaní s potratenými alebo predčasne odňatými ľudskými plodmi v kontexte zabezpečenia piety, teda spôsobu dôstojného zaobchádzania s ľudskými pozostatkami.
Návrhom zákona spresňujeme a dopĺňame povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom. Právna úprava pochovania takýchto ľudských pozostatkov je pritom už praxou overený koncept v mnohých európskych krajinách. V Českej republike, Švédsku, Maďarsku, Francúzsku a v ďalších sa pristupuje k forme dôstojného pochovania, prípadne kremácie aj v prípade, že si rodič ani nikto iní z príbuzných ľudské pozostatky potrateného ľudského plodu nevyžiada.
Neuznanie práva na ochranu piety považuje aj Európsky súd pre ľudské práva za neplatné, neľudské a hrubo necitlivé voči všetkým zasiahnutým tragédiou, ktorým narodenie mŕtveho dieťaťa je. Hoci európska legislatíva nás zaväzuje k dodržiavaniu štandardov na určovanie mŕtvo narodeného dieťaťa, vnútroštátna úprava stále absentuje. V súvislosti s návrhom zákona preto dopĺňame aj zákon o zdravotnej starostlivosti s cieľom zosúladiť legislatívu Slovenskej republiky s právom Európskej únie a odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie, pričom táto právna úprava má priamy účinok na režim zaobchádzania s konkrétnym ľudským pozostatkom a preto dopĺňame hranicu, do ktorej sa smrť dieťaťa považuje za potrat a od ktorej za narodenie.
Ďalšou dôležitou zmenou je zákonná úprava v súlade s definíciami Svetovej zdravotníckej organizácie, že každé dieťa, ktoré sa narodí živé, sa bude považovať za pôrod. Tiež rozširujeme okruh oprávnených osôb na príspevok na pohreb, ktorú budú môcť požiadať na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a má sociálne pozitívne vplyvy na rodinu, manželstvo, rodičovstvo. A rovnako nemá žiadne negatívne vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a podnikateľské prostredie.
Ministerstvo financií, Útvar hodnoty za peniaze vyčíslilo sumu v rozpočte 4 530-tisíc eur ročne, ktoré budú hradené z rozpočtovej kapitoly ministerstva financií pre ministerstvo zdravotníctvo. Rovnako chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto návrhu zákona.
Pán predsedajúci, potom si žiadam prvá slovo.
Ďakujem.
21. 9. 2022 9:25:03 - 9:40:22 72. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1132 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Svrček, ja by som chcela poďakovať, že sa venujete tejto téme. Dlhodobo práve neriešenie tejto situácie sťažovali, sťažovalo problém aj zamestnancom inštitúcií štátnych fungovať v legislatíve tak, ako by mali. Takže som vďačná za to, že to predkladáte. Ďakujem.
20. 9. 2022 9:10:11 - 9:25:30 72. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Kolegovia, prosím vás pekne, budeme hlasovať teraz o tomto, takže pokiaľ nemáte nič nutné, tak bolo by dobré zostať v sále. Ďakujem pekne.

Andrejuvová, Anna, poslankyňa NR SR
...Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 13. septembra 2022 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezidentka Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2022 prijala demisiu členov vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, Márie Kolíkovej a Branislava Gröhlinga, poverených riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling počnúc dňom 13. septembra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Miroslavovi Žiakovi a Milanovi Laurenčíkovi, ktorí 1. apríla 2021 nastúpili ako náhradníci za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňované mandáty poslancov Richarda Sulíka a Branislava Gröhlinga, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022 a Alexandre Pivkovej, ktorá 1. apríla 2021 nastúpila ako náhradníčka za stranu Za ľudí na neuplatňovaný mandát poslankyne Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022.
Zánikom mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí a Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu Za ľudí a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí.
Predkladám návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. septembra 2022 k informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie:
1. že prezidentka Slovenskej republiky dňa 13. septembra 2022 prijala demisiu členov vlády Slovenskej republiky Richarda Sulíka, povereného riadením Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, Márie Kolíkovej, poverenej riadením Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Branislava Gröhlinga, povereného riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Po prijatí demisie členov vlády Slovenskej republiky si Richard Sulík, Mária Kolíková a Branislav Gröhling počnúc dňom 13. septembra 2022 začali uplatňovať mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky;
2. že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Miroslavovi Žiakovi, ktorý 1. apríla 2021 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Sulíka, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022, Milanovi Laurenčíkovi, ktorý 1. apríla 2021 nastúpil ako náhradník za stranu Sloboda a Solidarita na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga a ktorý bol v tajnom hlasovaní dňa 30. apríla 2021 zvolený za podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky, zanikol mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022, Alexandre Pivkovej, ktorá 1. apríla 2021 nastúpila ako náhradníčka za stranu Za ľudí na neuplatňovaný mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Márie Kolíkovej, zanikol mandát poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky dňom 13. septembra 2022;
3. zánikom mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Žiak a Milan Laurenčík zostávajú náhradníkmi za stranu Sloboda a Solidarita a na kandidátnej listine v pôvodnom poradí, Alexandra Pivková zostáva náhradníčkou za stranu Za ľudí na kandidátnej listine v pôvodnom poradí;
4. informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o uplatňovaní a zániku mandátu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o uznesení Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujem.
22. 6. 2022 15:10:01 - 15:25:21 66. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 927 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja iba krátko. S kolegami sme sa rozhodli urobiť malú novelu rokovacieho poriadku, kde cieľom je stiahnuť pravidlá pre zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu, rovnako aj na výboroch a druhá časť sa týka zabezpečiť jednoznačnosť výkladu rokovacieho poriadku v časti ukladania pokút mandátovým a imunitným výborom, ktoré sú sankciou väčšinou za urážlivé, nedôstojné alebo neetické správanie poslancov v pléne Národnej rady počas rokovania s tým, že moji kolegovia ešte prečítajú pozmeňovací návrh, na ktorom sme sa dohodli.
Ďakujem pekne.
22. 6. 2022 11:40:02 - 11:55:22 66. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem. V miestnosti č. 71 12.30 mandátový a imunitný výbor. Ďakujem.
24. 5. 2022 18:00:24 - 18:01:46 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Andrejuvová, Anna (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, škoda, že tie návrhy, ktoré ste tu čítali, ste nepredkladali tých dvanásť rokov, lebo mali ste tú možnosť a neurobili ste to. A podporiť rodiny s deťmi – otcov, matky – do osemnásť rokov je našou povinnosťou, pretože viete, že bez rodín s deťmi nemá táto spoločnosť žiadnu budúcnosť a zanikne. To prerokovanie tejto prorodinnej a revolučnej, revolučného návrhu znamená také výrazné zvýšenie sociálnej podpory rodín, ktoré tu od vzniku Slovenskej republiky nebolo, a konkrétny efekt toho nášho rozhodovania dnes môžu pocítiť už rodiny teraz, tento rok v júli. A od nás ako od našich, od zástupcov, ktorých volili, očakávajú takú základnú vec, ako je empatia, veľkorysosť, podpora, žičlivosť, aby to bolo schválené. Neviem, či chodíte aj medzi ľudí, ale keď ste sa tento víkend rozprávali s niektorými rodinami, tak určite vám každý povedal, aby ste to podporili.
A v parlamente okrem rečí rozhodujeme skutkami, takže verím, že vaším skutkom bude hlasovanie za tento návrh. A možno na záver už iba také želanie, že nech Pán Boh požehná túto krajinu deťmi, lebo bez nej naša spoločnosť nemá budúcnosť.
Ďakujem.