Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 2. 2022 16:18:17 - 16:18:29 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 918 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
125.
Ja sa, aby sa do zápisu uviedlo, pri hlasovaní č. 4 ma systém uviedol, ako že som nehlasoval, chcel som hlasovať za.
8. 2. 2022 12:00:06 - 12:00:52 55. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia 3 Tlač 830 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Tak isto si myslím, pani kolegyňa, že častokrát aj zo súkromnej sféry je záujem o rekonštrukciu v zachovaní kultúrnych pamiatok, ale ten systém, ktorý tu bol roky nastavený, tomu, to neumožňoval a v druhej veci by som sa chcel dotknúť tým termínom, tým 30 dňovým a lebo tak, či to bude 30, 60 dní, častokrát tie stavebné konania trvajú niekedy 2, 3, 4 roky, čo sa rozprávame s súkromnou sférou, takže myslím si, že tie na tých úradoch potom dodajme viacej ľudí, aby tie, aby tie procesy boli rýchlejšie, zapojme do toho viac digitalizáciu a s týmto všetkým, čo bolo navrhnuté, súhlasím. Ďakujem pekne.
2. 2. 2022 15:51:20 - 15:52:17 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 852 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Tak isto prijímam pozitívne tento návrh zákona a presne jak ste povedal pán kolega, jedná sa tam o sezónne zamestnávanie v poľnohospodárskych, poľnohospodárske odvetvie alebo aj v cestovnom ruchu. Keď popri tých poľnohospodárskom zamestnávaní je to tak, že tá sezóna je jasná, to znamená, tam je tam jar, leto, jeseň, ktoré je obdobie jasné. Pri cestovnom ruchu my 30 rokov robíme v oblasti zimného cestovného ruchu a tam naozaj tá legislatíva sa bude musieť možno aj priebežne upravovať, lebo tom sme teraz posledné dva roky zachytili to čo sa dialo v rámci covidu a pandémie, tak o ľudia nemali ani istotu, či by sa aj sezónne zamestnali, pretože niektoré tie prevádzky sa neotvorili, takže určite sa to bude síce meniť. Ale pozitívne prijímame, pozitívne berieme že sa prijíma takýto zákon, alebo že bude schvaľovaný a určite ďakujem Jarko. Díky.
8. 12. 2021 17:51:55 - 17:53:55 51. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 808 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, iba v krátkosti. Myslím si, že toto je aj nad vašich predrečníkov, ktorí k tejto téme hovoria od vás z hnutia, vzišli zo strany, iba dve pripomienky. V prvom rade ja osobne a myslím si, že aj väčšina členov hnutia SME RODINA nie sme za povinné očkovanie, to je prvá vec, keď hovoríte niekedy o koalícii, za čo sú všetci.
Na druhej strane však musím povedať jednu vec. Za posledných 20 rokov, počnúc ministrom Zajacom, myslím, sa úroveň slovenského zdravotníctva a celkovo zdravotnej starostlivosti, klesá jej kvalita. To znamená, že klesá počet nemocníc, lôžok, sestier a doktorov. A tento dôsledok je aj to, že napríklad keď si dneska zoberiete čísla, štatistiky, tak prečo v západoeurópskych väčšinou krajín, kde je vysoká miera zdravotníctva pri tom istom počte, dajme tomu, respektíve pri nakazených 10-tisíc ľuďoch u nás a dve-, tritisíc tam, respektíve naopak, tritisíc u nás a desaťtisíc tam, tak zomiera približne ten istý počet osôb na COVID. Takže tam treba hľadať ten dôsledok.
A to, čo ste dneska spomenuli možno k tomu 30-ročnému človeku, ktorý zomrel, je mi to úprimne ľúto, že zomrel. Len musíme si vždycky povedať, že tou nízkou zdravotnou starostlivosťou aj tá prevencívia ochorení, ktoré sa u nás nachádzajú, my nevieme dneska, na čo on zomrel, a častokrát ľudia nemajú dostatočnú zdravotnú starostlivosť u nás a majú niektoré vrodené choroby, je problém s trombózami a tak ďalej, takže toto by som tiež chcel povedať.
A určite posledné, čo chcem povedať, je, že podporujeme to očkovanie, aby sme znížili tlak na nemocnice a na zdravotný systém, pretože sa dennodenne rozprávam s doktormi, volajú mi, sú prepracovaní, robia 16 – 20 hodín, tri hodiny, štyri hodiny spia. To znamená, že toto je, toto je môj názor a aj na ostatné tie diskusie, ktoré tu prebehli... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 10. 2021 10:41:12 - 10:42:43 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ja by som sa chcel viacej-menej dotazovať, nemám toľko relevantných informácií, ale práve k tej téme udeľovania slovenského občianstva pre potomkov slovenských vysťahovalcov, čo som dostal nejaké podklady, tak neviem presne, aká je tá legislatíva momentálne na Slovensku. Iba som dostal informácie, že jak ste spomenuli, tak v Čechách alebo Chorvátsko, Taliansko, Írsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, to bolo v posledných rokoch prijímané opatrenia na to, aby bol ten proces udeľovania občianstva u tých generačných potomkov Slovákov, resp. týchto občanov týchto krajín zjednodušený.
Iba som sa chcel opýtať, aký je momentálny status a či sa uvažuje aj so zjednodušením toho procesu, lebo vraj, ako som dostal informáciu, tak dneska musia tí potomkovia, okrem toho, že musia preukázať relevantne, že sú potomkovia, tak musia aj prísť na Slovensku a na podklady aj osobne a predložiť tie podklady. Kdežto niektoré krajiny už toto riešia, myslím, že elektronickou komunikáciou, jako sa v tomto bude postupovať.
A taká najzaujímavejšia myšlienka, ktorú som, keď som dostal v tých mailoch, bolo, že hľadajme potenciál najprv v potomkoch Slovákoch, až potom v cudzincoch pri udeľovaní občianstva azylu.
Ďakujem.
22. 10. 2021 9:39:49 - 9:42:31 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 461 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem ešte raz za slovo, pán predsedajúci.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 474 z 18. marca 2021 pridelil túto výročnú správu na prerokovanie výboru pre európske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výbor pre európske záležitosti uznesením č. 59 z 25. marca 2021 odporučil Národnej rade vziať túto správu na vedomie. Schválil priority vyplývajúce z pracovného programu Komisie a následne ma uznesením č. 83 z 21. októbra 2021 určil za spravodajcu výboru pre uvedenú tlač.
K tlači 489.
Keďže sa Národná rada uzniesla, že k tlačiam 461 a 489, čo je správa o činnosti výboru pre európske záležitosti, prebehne zlúčená rozprava, predložím hneď aj správu výboru so spravodajskou informáciou.
Výbor pre európske záležitosti predkladá v súlade s § 58a ods. 3 písm. g) rokovacieho poriadku Národnej rady správu o svojej činnosti za obdobie od 1. januára 2020 do 21. februára 2021.
Správa obsahuje informácie, a to napríklad o prerokovaných návrhoch právnych aktov Európskej únie, návrhoch na postup podľa zmluvy o EÚ, návrhoch legislatívnych iniciatív EÚ a návrhoch na postup podľa zmluvy o fungovaní EÚ, o ktorých budú rokovať príslušné orgány Európskej únie.
Ďalej o schválených stanoviskách Slovenskej republiky a o súlade návrhov legislatívnych aktov Európskej únie so zásadou subsidiarity a prerokovaných návrhoch žalôb vo veci porušenia zásady subsidiarity legislatívnym aktom Európskej únie.
Ďalej o prerokovaných správach a informáciách predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky, vládou a členmi vlády a aktoch predkladaných Národnou radou Slovenskej republiky orgánmi Európskej únie a o návrhoch stanovísk legislatívnych aktov, o ktoré výbor pre európske záležitosti požiadal ostatné výbory Národnej rady.
Správa bola schválená uznesením výboru č. 60 z 25. marca 2021, ktorým tiež výbor Národnej rade odporúča vziať správu na vedomie.
Následne ma uznesením č. 83 z 21. októbra tohto roku určil za spravodajcu výboru pre túto správu.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, zlúčenú rozpravu k tlačiam 461 a 489.
Ďakujem.
22. 10. 2021 9:05:46 - 9:07:46 48. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Predseda Národnej rady rozhodnutím 536 z 26. apríla 2021 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Partnerskou dohodou o vzťahoch a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Novým Zélandom na strane druhej na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, zahraničnému výboru a výboru pre európske záležitosti. Zároveň určil, aby výbor pre európske záležitosti ako gestorský výbor podal Národnej rade správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre európske záležitosti uznesením č. 65 z 26. apríla 2021 a zahraničný výbor uznesením č. 50 z 11. mája 2021 odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uvedenou partnerskou dohodou a rozhodnutie, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 7 (ods. 5, pozn. red.) Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Ústavnoprávny výbor návrh prerokoval 10. júna 2021, ale neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Výbor pre európske záležitosti rokoval ako gestorský výbor 21. októbra 2021 a uznesením č. 83 schválil spoločnú správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, tlač 490a. Gestorský výbor ma zároveň určil za spravodajcu výboru pre uvedenú tlač. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou spoločnej správy k tlači 490a a je totožný s odporúčaniami v uzneseniach prijatých európskym a zahraničným výborom.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
6. 10. 2021 14:15:51 - 14:16:45 40. schôdza NR SR - 12.deň - B. popoludní Tlač 673 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne za slovo. Tak ako ste povedal, pán kolega Taraba, takéto návrhy zákonov, ktoré teraz prejednávame, si pamätám aj z minulého volebného obdobia. Sa vždycky raz za pol roka, raz za rok opakujú a sú vlastne vždy skúškou zloženia skladby parlamentu.
Liberálne orientované strany, ktoré častokrát ani nie sú súčasťou tohto parlamentu, sa nám snažia tzv. salámovou metódou ukázať, že tento zákon by sme mohli schváliť, po tomto príde zase ďalší a ďalší, ale zatiaľ si myslím, že aj väčšina tohto parlamentu je konzervatívna, ktorá si ctí a váži tradičné hodnoty, ako je rodina.
Ďakujem pekne.
29. 9. 2021 10:48:50 - 10:50:07 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem za slovo. Ja by som sa rád vyjadril v krátkosti iba k tej časti rozpravy kolegu Pellegriniho, k cenám energií. Ja mám za to, že elektrická energia, takisto ako aj plyn a ostatné komodity, teda ostatné energie, sú vlastne komodity, ktoré sú obchodované na svetových trhoch, to znamená, že ony majú jednotnú cenu.
My sme zdedili, resp. táto koalícia zdedila, zdedila rôzne prílepky k tejto cene a distribučné poplatky a bude veľmi dôležité týchto položiek sa zbaviť, resp. ich znižovať, pretože práve pokiaľ ale aj tie zmluvy, ktoré sú, ktoré sú, ktoré boli na ministerstvách vytvorené, bude dôležité, pokiaľ ich bude môcť, môcť ich rozbiť alebo aspoň upraviť. A tieto položky potom vo finále zaplatia občania v elektrickej, faktúrach za elektrickú energiu. A takisto tieto zvýšené položky ovplyvňujú náklady výrobného sektoru práve aj, takisto aj konkurencieschopnosť našich produktov.
Ďakujem.
22. 9. 2021 16:16:52 - 16:18:31 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo.
Práve k tej rodovej rovnosti by som chcel niečo povedať z mojej vlastnej skúsenosti, aby ste si vedeli predstaviť, kam sa to celé uberá. Ja som niekoľko rokov žil v Spojených štátoch a do školy tam chodila aj moja mladšia dcéra. Samozrejme, že tam tá, tam tá propaganda už je niekde nastúpená a dievča malo deväť rokov, keď som, keď začalo, keď začala chodiť do školy. No navštevovala tam, nejaká jej spolužiačka jej robila zle, tak jak sa to deje hocikde aj na Slovensku, hovorím fajn, toto dievča, akože riaditeľka nech ten problém vyrieši. Za rok prídem zase do školy, nechodil som tam tak často, ale za rok prídem do školy a hovorím, čo je s tým dievčatkom, čo ti robilo tak zle? Však už nevnímam, že by bolo také. Moja dcéra mi ukáže, vidíš tamtoho chlapca, to je Austin, to je bývalá Mekena, v desiatich rokoch jej zmenili rodičia pohlavie! Predsa v normálnej zdravej spoločnosti si myslím, že je normálne, že dospelý človek, ktorý má 18 rokov, plnoletosť alebo 21 v tých štátoch, Spojených štátoch, sa rozhodne, aké chce byť, aké chce byť pohlavie, alebo zostane ako buď muž, alebo žena. To znamená, že tam to došlo až tam, že to dievča, resp. potom chlapec zostali v tej škole a ešte riaditeľka upozorňovala deti, aby proste akceptovali túto skutočnosť. Takže ja sám som s tým mal problém, ja som s tým bol sám konfrontovaný a môžem vám povedať, že toto by som rozhodne nechcel, aby sa dialo u nás.
Ďakujem.
22. 9. 2021 15:59:32 - 16:00:22 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne za slovo.
Myslím si, že väčšina už toho, čo som chcel povedať, aj ja povedať, už tu odznela. Čo sa mne, čo si ja myslím, čo by sme si mali všetci tu zachovať, je zdravý rozum. Nikdy tu nebolo také niečo, že by sa deťom vnucovalo alebo do školského systému sa dávala nejaká, dostávali nejaké takéto osnovy. Ja osobne som sám proti takejto tejto salámovej metóde vtierania liberálnej demokracie. To dieťa sa má rozhodovať samo až po určitom momente a nie násilne, že to bude komponované do škôl. Ja som žil v zahraničí, často vidím, kam to vedie, kam tieto, kam táto salámová metóda neskoršie bude prichádzať. Takže rozhodne si myslím, že toto je rozumný zákon, ktorý sa, je predkladaný.
17. 9. 2021 13:55:52 - 13:57:04 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
226.
Ďakujem za slovo. To, čo povedal už teraz aj Miloš, myslím, že s tým plne sa stotožňujem. Ja na doplnenie. Tento zákon samozrejme, že je zaujímavý. Myslím si, že prichádza veľmi, veľmi, veľmi neskoro. Iba dve také výtky k tomu, čo si tam, kolega, povedal, je, jedna vec tá cyklokoalícia. Ja som v spojení s pánom Petrom Klučkom, ktorý je predstaviteľom cyklokoalície už niekoľko rokov a bavíme sa o tejto téme. Bol som aj na pracovných stretnutiach na ministerstve dopravy a tak, tak on mi o tomto probléme hovoril už dávno, tak isto aj tie medzinárodné skúsenosti. Viem, že napríklad v Španielsku je, myslím, pokuta do 300 eur, pokiaľ vodiči nedodržia tú vzdialenosť. Takže všade je to už legislatívne pripravené a keď si spomenul ešte také niečo, že politika, že ako opozícia, koalícia, akože tento problém už tu bol niekoľko razy, dokonca myslím si, že v minulom volebnom období, mám pocit, že opozičná strana SaS-ka niečo také predkladala a vy ste to neschválili, takže, a ešte v roku 2012-2016 ste boli ako SMER sami vo vláde a takéto niečo ste mohli určite schváliť, takže toto, myslím si, že u mňa neprejde.
Vďaka, dovi. (Potlesk.)
17. 9. 2021 10:45:27 - 10:46:45 40. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem za slovo. Myslím si, že už veľa vecí odznelo, ale, pani kolegyňa, presne tak ako si povedala, ale aj ako povedal Jarko Karahuta, tak je, myslím si, že je potrebné sa zamerať, aby sme rozumnými opatreniami, nie kontraproduktívnymi, ktoré častokrát teraz počúvame, sa zamerali na podporu takisto domáceho cestovného ruchu, domácej produkcie, sebestačnosti. Pokiaľ my sme sa s Jarkom rozprávali posledných päť-šesť rokov, tá potravinová sebestačnosť za posledných dvadsaťpäť rokov klesla z nejakých 70, 60-70 % na nejakých 37 %, to znamená, my sme absolútne nie v potravinách sebestační a čo teraz vidíme, aj čo sa týka priemyslu a hospodárstva, tak tá budúcnosť je taká, že my z tej výrobnej ekonomiky, čo sú tie haly a produkcie, ktoré máme, bude tá ekonomika potrebovať nejakú zmenu, a tí ľudia, ktorí z toho systému vďaka, ja neviem, priemyselnej revolúcii 4.0, alebo vďaka COVID-krízam a iným krízam vypadnú z toho pracovného trhu, budú musieť nájsť nejaké uplatnenie v inej oblasti, a túto vidím, myslím v poľnohospodárstve a v cestovnom ruchu, agro, agroturizme veľkú šancu. Takže dúfam, že toto využijeme.
25. 6. 2021 13:40:33 - 13:42:33 32. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 586 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
184.
Ďakujem za slovo.
Pán poslanec Suja, ja s vami vo väčšine naozaj súhlasím, určite musí byť očkovanie na dobrovoľnom princípe, malo by to aj zostať zachované. Naozaj tu ale tá téma je taká, myslím si, že vy ste to tak okrajovo, okrajovo načrtol a je to práve to, že čo sa vlastne deje v celom svete, že to je proste, my máme dva názory, jeden taký ten centralistický a suverenistický, to znamená, že čo nám svet hovorí. Ideš tam, musíš sa zaočkovať, ideš tam, musíš mať túto vakcínu, tam nemusíš mať, tam musíš mať test. To znamená, že tu sa dostávame do dvoch rovín, že keď aj my v národe, to znamená, tuto na Slovensku sa dohodneme, že to očkovanie bude dobrovoľné, tak odniekadiaľ príde informácia, že tu musíte mať toto a toto.
Takže to je taká jedna vec, ktorú som chcel povedať na tú vašu rozpravu, a druhá vec, toto je všetko teoretická rovina, o čom my sa bavíme. Takisto jak vy, ani ja nedisponujeme tými dátami a tými skúsenosťami, pretože pandémie tu neboli zrejme doteraz, čo si pamätám, sú minimálne v tomto a minulom storočí, a pozrite sa na to, čo sa stalo včera. No včera tajfún na južnej Morave, desať kilometrov možno od Slovenska, desať, dvadsať od Rakúska, mohlo to zas postihnúť jednu alebo druhú, druhé miesto, nikdy sme s tým neboli konfrontovaní, nie sme na to pripravení, takisto jak na tú pandémiu korony a môže sa stať, že základné informácie, ktoré aj ja postupne zbieram, ja som COVID prekonal, 14 dní som ho mal a stratil som sedem, osem kíl, keby som si mohol rozhodnúť, že mám sa očkovať alebo nie, tak určite sa zaočkujem, aby som predišiel tomu, čo som zažil, ale to, čo sa vlastne teraz, teraz môže diať, že tá nová vlna môže byť ešte viac kritickejšia, ako bola tá druhá, ale môže a nemusí, takže to je také, to je všetko momentálne nejaká teoretická rovina a uvidíme, kam to pôjde.
Ďakujem.
28. 5. 2021 11:24:13 - 11:25:05 28. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia - 28.05.2021 Tlač 532 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem za slovo. Ja si myslím, že všetko podstatné už od mojich kolegov zo SME RODINA bolo, odznelo, jedine, čo by som chcel povedať, je, pán kolega, vnímate vy, čo sa udialo za posledné roky, dajme tomu od krízy 2008 - 2010, alebo aj ten problém Grécka, čo sa udial, a teraz v neposlednom rade momentálne prišla taká kríza s tým COVID-om, že čísla, ktoré budú vykazovať štáty teraz najbližšie roky buď budú mať oficiálnu, alebo zakamuflované zadlženie, to budeme sa všetci len diviť, takže môj názor je, že ten príspevok, ktorý si mal, je tak v omeškaní 20 rokov. Ďakujem.
13. 5. 2021 18:24:30 - 18:25:17 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
219.
Ďakujem pekne za slovo. (Ruch v sále.) Ďakujem pekne za slovo. Môžem? (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
220.
Nech sa páči, pán poslanec. Dajte plný čas pánovi poslancovi. Nech sa páči.

Goga, Ľudovít, poslanec NR SR
221.
Nebudem potrebovať, netreba. Ďakujem ešte raz za slovo. To, čo povedal, pán predseda, naozaj my v tom systéme, ktorý je tu, postrádame zdravý rozum. Otázka znie, je vôbec systém fungovania justície, ako je teraz nastavený, správny? Mne ako laikovi príde zarážajúce, že na jednej strane problematika kolúznej väzby, a to podmienok obvinených, nie odsúdených osôb, a na druhej strane napríklad inštitút kajúcnika, osoby, ktorá je obvinená, ktorá vypovedá zo zahraničia a nie je nijak obmedzená na svojej slobode? Tak ja si myslím, kolegovia, že kedy, keď nie teraz, je čas na riešenie tejto problémovej situácie. Ďakujem.
5. 5. 2021 18:17:35 - 18:18:16 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
176.
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem, pán kolega, za vašu rozpravu. Poukazovali, my sme poukazovali už aj v predchádzajúcom volebnom období na, pre tie predkladané skutočnosti, o ktorých si pred chvíľočkou hovoril, ale, žiaľbohu, z opozície, z opozície sa nám to nepodarilo presadiť. Tak preto som veľmi rád, že teraz v koalícii prichádza tento návrh, a myslím si, že má zdravý rozum ten návrh a že my budeme môcť tým návrhom ušetriť náklady nielen domácnostiam a občanom, ale takisto aj podnikateľským, podnikateľskej sfére.
Takže ďakujem vám veľmi pekne za ten návrh.
3. 5. 2021 17:54:33 - 17:55:48 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
159.
Ďakujem za slovo. Martin, ďakujem za tvoj, tvoj... vystúpenie. Je vidieť pri tebe, že si človek z praxe a že máš skúsenosti práve z podnikania, to znamená aj v cestovnom ruchu. Takisto chcem naviazať na Igora, že veľmi dôležité hlavne pri niektorých opatrenia, hlavne v cestovnom ruchu, resp. tých terciárnych sférach, kam patrí cestovný ruch, zavádzať opatrenia, ako je napríklad to zníženie, dočasné zníženie DPH alebo trvalé zníženie DPH, to znamená, že zo zahraničných krajín prebrať tú skúsenosť, ktorú už oni majú, ktorú nadobudli, a zistili, že sa im zvýšil obrat a takisto aj dane, ktoré podnikatelia odvádzajú pri zníženej, pri väčšom výbere, pri väčšom výbere obratu, obratu tej-ktorej prevádzky, takže bolo by, my sme už aj upozorňovali našich kolegov, keď sa pripravovalo programové vyhlásenie, že pomoc cestovnému ruchu ako sektoru je veľmi dôležitá.
Dúfame, že, dúfame, že postup, ešte počas vládnutia tejto vládnej našej garnitúry budeme môcť do toho zasiahnuť a presadiť toto opatrenie.
Ďakujem.
30. 3. 2021 10:25:29 - 10:26:27 25. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia - 30.03.2021 Tlač 476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne za slovo. Martin, ďakujem za rozpravu. Ako aj počúvam kolegov, a myslím si, že na jednu vec si naozaj zabudol, a to bolo to, že prečo prichádzame s týmto zákonom teraz, a my si musíme uvedomiť jednu vec, že žiadna vláda ani tá slovenská, ale ani naokolo, myslím si, žiadna ani okolité krajiny, Rakúsko, Poľsko, Maďarsko, Čechy, žiadna možno aj na svete nebola pripravená na takú pandémiu, akou je pandémia COVID-19. To znamená, nemali pripravenú legislatívu na odškodňovanie.
Možno sú pripravené na klasickú krízu, ktorá trvá tri mesiace, pol roka, možno rok, ale takisto ani, ani naša vláda nebola pripravená na to, že teraz po prvej vlne, ktorú sme zvládli dobre, príde druhá a možno tretia vlna, takže som rád, že je dôležité spraviť prvý krok, ktorým je vytvorenie legislatívy vyplývajúcej a ktorá budú môcť naštartovať pomoc ľuďom.
Ďakujem pekne.
17. 3. 2021 15:49:03 - 15:50:24 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 450 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Goga, Ľudovít (SME RODINA) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Takisto ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, že si podrobne rozobrala túto problematiku, a v úvode rozpravy si tiež poukázala aj na to, na čo chcem ja chvíľočku poukázať, že napriek tomu, že je predkladaná novela zákona, táto novela prinesie aj niekoľko aplikačných komplikácií, ktoré budeme musieť ešte rozoberať, tak na druhej strane veľmi pozitívne hodnotím tie tri body, ktoré, o ktorých hovorí najmä táto výnimka pri získavaní štátneho občianstva Slovenskej republiky pre ľudí, ktorí majú dokázateľný pobyt v inej krajine viac ako päť rokov.
Zaujímavá je aj výnimka pre občanov Českej republiky, u ktorých na základe príbuznosti jazyka sa má uplatniť aj výnimka z požiadavky slovenského jazyka, a tretia, napríklad umožnenie nadobudnutia štátneho občianstva bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť. Tento, táto novela zákona je aj v programovom vyhlásení vlády, ako aj bol to aj programový zámer nášho hnutia SME RODINA, takže aj úlohy, aj úlohou tejto vlády, ktorej sme súčasťou, a odhlasovaním v prípade, že bude táto novela odhlasovaná, nadobudne aj účinnosť zákon, ktorým uľahčíme život našim občanom.
Ďakujem.