Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 1. 2023 15:10:55 - 15:12:22 78. schôdza NR SR - 16.deň - B. popoludní Tlač 1163 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Dovoľte mi pán predseda, aby som zareagoval na tvoje vystúpenie a vrátil sa k tomu čo sa snažia zvyšky poslancov teda, alebo poslanci zvyškov vládnej koalície tvrdiť a sami seba sa označujú ako demokrati. Demokrat nemôže byť niekto kto popiera zásadnú formu prejavenia vôle ľudu a u nás sú to buď voľby alebo referendum. A ten kto zahlasuje za to, aby referendum nebolo jednou z možností vyjadrenia vôle ľudí nemôže byť demokrat. Aj preto by sme ich mali označovať samozvaní demokrati, možno mladšiu generáciu fejkoví demokrati, lebo niekto kto popiera základné demokratické princípy demokratom nie je a nebude. A pritom si sami spomíname, že dokonca boli návrhy z ich strany, zo strany OĽANO, aby sa dokonca znížilo kvórum demokratického prejavenia vôle v referende. Čiže to čo tvrdili popierajú, majú tu odvahu sa nazývať demokratmi. No a na závere ešte by som som chcel poprosiť pán predseda, by si využil svoje demokratické právo a nereagoval v záverečnej poznámke na poslanca Pročka pokiaľ neužije svoju dávku ukľudňujúcich prostriedkov. Ďakujem pekne.
30. 11. 2022 17:40:03 - 17:42:17 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1193, 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Pán poslanec Kuriak, ja verím, že keby ste možno rozumeli, čo hovoríte, možno by ste to nerozprávali. Štátny rozpočet bol urobený (reakcia z pléna), skúste vydržať nerozprávať chvíľu, kým hovorím ja. Štátny rozpočet bol urobený tak, že asi nenájdete odborníka alebo sektor, ktorý by ho neskritizoval nielen kvôli obsahu, ale aj kvôli spôbou, ako bol robený. Keby sa o štátnom rozpočte diskutovalo a reálne požiadavky by sa doňho vložili, ako je napríklad reálna potreba na to, aby naši pacienti mohli byť liečení, tak možno tá diskusia mohla byť urobená úplne ináč. Ale vy ste ten rozpočet predložili systémom silovým, teda (zaznel gong) tu bol predložený bez diskusií, bez reálnych potrieb a my dávame a ja dávam poslanecký návrh za poslancov strany HLAS – sociálna demokracia, aby sa napríklad pacienti v našich nemocniciach, ambulanciách a záchrankách dokázali liečiť, aby títo naši poskytovatelia existovali.
Takže napriek tomu, že máte svoje extrémne názory, tak skúste sa aj zamyslieť nad podstatou pozmeňujúcich návrhov, lebo aj vy, pán poslanec, aj vy môžte byť pacient. A keď budete pacient, tak potrebujete lekára, ktorý sa o vás postará, a sestru a zdravotníka. A verím, že sa vám to nikdy nestane, ale na to, aby ste toho zdravotníka mali, tak ten zdravotník musí aj prežiť, musí byť aj zaplatený aj zdravotnou starostlivosťou za reálny výkon, ktorý vám môže poskytnúť, dobre? Tak si možno nechajte tie svoje reči a skúste sa zamyslieť, skúste pred tým, ako rozprávate, aj rozmýšľať.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2022 17:25:03 - 17:28:02 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1193, 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Vážený pán predseda Národnej rady, ctené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som vystúpil k návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023. A tým dôvodom je najmä to, aby sme legislatívne alebo finančné dopady legislatívnych zmien, ktoré sme prijali, ale aj to, čo si rozpočet vyžaduje, aby sme stabilizovali situáciu v zdravotníctve, dovoľte mi, aby som odôvodnil aj predniesol pozmeňujúci návrh.
Myslím si, že v celom sektore zdravotníctva, bolo to rokované na zdravotníckom výbore, je to názor organizácií pôsobiacich v sektore zdravotníctva, ktoré majú na starosti všetky skupiny poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo aj pacientov. Ten všeobecný názor je, že objem financií, ktoré sú vyčlenené na tento rok 2023, je nepostačujúci na to, aby pokryl základné potreby, ktoré si náš systém zdravotníctva bude vyžadovať. Vieme, že okrem platov lekárov, sestier a ostatných 25 zdravotníckych povolaní sú tu nároky, oprávnené nároky z ambulantnej starostlivosti, nároky poskytovateľov záchranného zdravotného systému, nároky na zmeny v politike liekov, na inovatívne lieky, aby tu dochádzali. Nároky na poskytovateľov SVLZ-ov, čiže Spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a mnohých ďalších. A na to všetko, aby sme to dokázali aj finančne pokryť, aby sa nám systém znova nezadlžoval potrebujeme, aby sme do systému dostali minimálne taký objem peňazí, aký je v Českej republike. A tým mechanizmom je platba za poistencov štátu. Teda aby štát, aby Slovenská republika vynakladala aspoň také zdroje, ako je tomu v Českej republike.
Možno pre porovnanie, kým na Slovensku platíme návrh rozpočtu na rok 2023 za poistenca štátu zhruba 30-32 eur, v Českej republike na toho istého poistenca tá suma je viac ako dvojnásobná. No a pokiaľ toto neurobíme, dosiahneme len to, že systém sa nám bude naďalej prepadať do deficitu, nemocnice zadlžovať, poskytovatelia nebudú mať platené také sumy za výkony zdravotnej starostlivosti, ktoré by pokrývali ich reálne náklady. Nehovoriac o tom, že nebudú mať financie na ďalší rozvoj a investície aj do teda dlhov, ktoré, ktoré majú voči, máme v jednotlivých sektoroch.
Preto sme pripravili pozmeňujúci návrh poslancov za stranu HLAS – sociálna demokracia, ktorý presúva časť financií z rezerv, ktoré sú v štátnom rozpočte, do systému verejného zdravotného poistenia. Čiže z hľadiska celkového rozpočtu je to návrh rozpočtovo neutrálny, nenavyšuje deficit verejných financií a príjmy a výdavky v štátnom rozpočte zostávajú zachované, akurát presúvame financie v rámci jednotlivých rezerv do systému verejného zdravotného poistenia. Ako som už povedal, opakovane sme o tom hovorili na výbore pre zdravotníctvo a presun financií do systému verejného zdravotného poistenia je jedinou možnosťou na to, aby sme pokryli reálne požiadavky, ktoré náš systém potrebuje.
Dovoľte mi preto, aby som prečítal pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Petra Pellegriniho, Denisy Sakovej, Richarda Rašiho, Erika Tomáša a Matúša Šutaj Eštoka k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte, tlač 1193.
V súlade s ustanoveniami zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2023.
V predmetnom vládnom návrhu zákona navrhujeme nasledovné zmeny:
1. V prílohe č. 3 v kapitole Ministerstvo zdravotníctva SR sa suma Výdavkov spolu „1 730 175 602" zvyšuje o sumu 840 miliónov eur a suma Výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti „1 352 746 676" sa zvyšuje o sumu 840 miliónov eur.
Zároveň sa v prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa suma výdavkov spolu „7 779 199 009" eur znižuje o sumu 840 miliónov eur a suma Výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ a prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti „7 368 887 754" eur znižuje o sumu 840 miliónov eur.
2. V prílohe č. 4 v kapitole „21 – Ministerstvo zdravotníctva SR" sa suma Výdavky spolu za kapitolu „1 730 175 602" zvyšuje o sumu 840 miliónov eur, suma výdavkov na program 07A Zdravotná starostlivosť „1 576 789 441" sa zvyšuje o sumu 840 miliónov eur a suma výdavkov na podprogram 07A01 Poistné za poistencov štátu „1 102 969 007" eur sa zvyšuje o sumu 840 miliónov eur.
3. V prílohe č. 4 v kapitole „48 – Všeobecná pokladničná správa" sa suma Výdavkov spolu za kapitolu „7 779 199 009" znižuje o sumu 840 miliónov eur.
4. V prílohe č. 6 sa vypúšťa riadok „Rezerva na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19 a výdavky v zdravotníctve" a v riadku „Rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien" sa suma „891 009 546" znižuje o sumu 440 miliónov eur.
Zmeny rezervy sa premietnu aj v riadku „Spolu".
5. V prílohe č. 7 sa v riadku „Celková platba za poistencov štátu na verejné zdravotné poistenie" suma „1 102 969 007" zvyšuje o sumu 840 miliónov eur.
Vážený pán predseda, ctené dámy a páni, dovoľte mi požiadať o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2022 15:10:03 - 15:11:44 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1330 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
7.
Pekný deň prajem. Ctený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážená pani poslankyňa, ctení páni poslanci, príhovor a rozprava bude veľmi krátka, pretože to podstatné sa udialo na zdravotníckom výbore, ktorý pred chvíľou skončil. A to najdôležitejšie je, že dohoda sa našla a teda naplní sa to, aby od zajtrajšieho dňa, keď mali dôjsť do platnosti výpovede neboli, alebo respektíve boli pri lôžkach našich pacientov naši slovenskí zdravotníci. Takže pokiaľ svojím hlasovaním odsúhlasíme nielen návrh zákona, ale aj pozmeňujúce návrhy, ktoré na výbore boli podané, alebo aj pozmeňujúce návrhy, ak tu ešte odznejú, ktoré by mohli podmienky zlepšovania praxe v dĺžke 30 rokov posunúť aj na naše sestry alebo ostatných zdravotníkov, tak od zajtra budú mať konečne kľud na prácu, nebudú sa odkladať operácie, nebude ohrozená plánovaná či akútna zdravotná starostlivosť. A naši pacienti, ako som už povedal, budú liečení našimi zdravotníkmi. Bolo to na poslednú chvíľu. Z krízy v zdravotníctve bola dráma, ale ja verím, že aj tým dnešným hlasovaním, ktoré bude o sedemnástej hodine, zabezpečíme to, že opäť sa vrátime do normálnej práce k našim pacientom.
Ďakujem pekne.
11. 11. 2022 10:40:35 - 10:43:05 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem všetkým diskutujúcim. Myslím si, že názor je na riešenie a na mnohé problémy úplne rovnaký a zopakujem, sme v situácii, keď potrebujeme, aby sa zapojili do denno-denného vyjednávania dvaja ľudia, Eduard Heger, ktorý je premiér de jure a Igor Matovič, ktorý je premiér de facto. Bez toho to jednoducho nepôjde. Nie je iná šanca.
A opakujem aj to, že akékoľvek nátlakové akcie, ktoré, samozrejme, štát v rukách má, sú krátkodobým riešením, ktoré v konečnom dôsledku môžu túto situáciu ešte viac eskalovať a tak či tak pokiaľ k dohode nedôjde, výsledkom bude to, že pacient ostane bez svojho lekára na oddeleniach, kde je lekár nenahraditeľný nikým iným, nedá sa doviesť jeho kolega, importovať, nič.
Je naozaj mnoho problémov, možno by som sa krátko dotkol tých lekárskych fakúlt, lebo v minulosti bol návrh, že by štúdium na lekárskych fakultách mohlo byť spoplatnené, pokiaľ lekár neodslúži nejaké roky doma, ale nie je to možné. A ten dôvod je veľmi jednoduchý. Keby sa zaviedlo na Slovensku po skončení lekárskej fakulty povinnosť odpracovať niekoľko rokov, tak nám odídu všetci, kde platiť za štúdium nemusia a nemusia odpracovať ani rok a Česká republika by ich privítala s plnou nádrž... s plnou náručou (povedané so smiechom) a mala by teda plnú nádrž zdravotníkov (povedané s úsmevom), takže musíme myslieť aj na to, v akom priestore sa nachádzame a to oparenie, ktoré má svoju logiku, nemôže byť nikdy zavedené tak, že bude zavedené u nás a nie v iných oblastiach a nie v iných štátoch, lebo to zdravotníctvo naše by ešte viac, a tých lekárov by nám neodchádzalo 13 %, ale možno 30 alebo viacej percent.
Ďakujem pekne ešte raz všetkým za poznámky.
11. 11. 2022 10:25:35 - 10:29:17 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Až kým nebudeme, nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia, či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu, aj keď sa to veľmi o tom nediskutuje, podľa mňa je toto jedan, jeden zásadný bod. Vieme, že sa chystá kvôli plánu obnovy takzvaná organizácie siete nemocníc, teda zmena niektorých nemocníc akútnych na chronické.
Ja si myslím, že toto bude problematické, ale verím, že sa kompromis dá nájsť, pretože lekári požadujú len jediné. Keď sa nám v jednej z nemocníc niekde na východe alebo niekde na okraji, pretože najviac tých nemocníc sa má redukovať na východnom Slovensku. Keď sa nám niečo má zrušiť, musí byť zabezpečené to, aby ten pacient, keď tam nenájde svoje zrušené lôžko, našiel niekoho, kto sa o neho postará ambulantne a nemocnicu, ktorá ho príjme. Nič iné.
Je to úplná log, úplne logická požiadavka. Keď chcem niečo rušiť, a nechcem, aby mi pacient zomrel alebo z regiónu odišiel, musí mu byť jasné, na aké dvere lekára, a kde môže zaklopať. Čiže nech sa najprv, nech je jasné, že keď sa v jeden deň nejaké oddelenie zruší možno aj preto, lebo nebude mať dosť lekárov a sestier, nech je jasné, že kde druhý deň môžu pacienti na ktoré dvere, ku ktorému lekárovi a k akej nemocnici zaklopať.
A tá ôsma požiadavka je ekonomického rozmeru. Týka sa teda násobkov miest lekárov v národnom hospodárstve, či ste špecialista hej, alebo nešpecialista. Chcem vám povedať, že aj táto požiadavka, keby rovno bola zajtra bola podpísaná, pán minister, keď si vezmete realitu našich univerzitných fakultných nemocníc a špecializovaných ústavou, v mnohých nemocniciach je to už splnené. Je to splnené tým, že majú pohyblivé alebo nenárok, nenárokovateľné zložky. Čiže aj toto nie je požiadavka, ktorá by mala zásadný ekonomický dopad, ale bude mať zásadný dopad na zdravie pacientov, pretože nám lekári neodídu. Neodídu nám sestry, ktoré tiež už mnohé podali výpovede, neodídu nám záchranári, ktorí sú takisto súčasťou zdravotnej starostlivosti alebo laboratórny technici, diagnostici, biochemici a mnohí a mnohí ďalší.
Čiže ani som, aj ani v tejto situácii nie je dôvod byť útočný. Tu už, tu už naozaj treba vyzvať kompetentných a v tomto prípade tu pán minister zdravotníctva musí ísť, aj minister financií aj premiér Heger a naozaj, tak ako pri voľbe pápeža, zavrieť sa a nevyjsť, pokiaľ nevyjde biely dym. Ďakujem pekne.
11. 11. 2022 10:10:35 - 10:26:51 76. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1292 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Príjemné predpoludnie prajem, vážený pán podpredseda Národnej rady, ctený pán minister, drahí kolegovia aj kolegyne. Myslím si, že veľa dôležitého tu bolo povedané a ja vám poviem taký svoj postoj, ktorý súvisí aj s tým, že som sa v zdravotníctve pohyboval kedysi ako úrazový chirurg aktívny, ako námestník pre chirurgické obory, riaditeľ najväčšej nemocnice, minister. Potom som vynikal (pozn. prepis: nezrozumiteľne vyslovené) ako primátor druhého najväčšieho mesta, ako podpredseda vlády zodpovedný aj za regionálny rozvoj.
Situácia, ktorá je teraz v zdravotníctve, má iba dve riešenia: dohodu alebo obete. Iné riešenie nie je. Dohoda je podľa mňa to jediné, čo, k čomu nakoniec bude musieť dôjsť, pretože výpoveď 2 100 lekárov je absolútne neriešiteľnou situáciou, absolútne. Ani výpovede sto, ani výpovede tisíc lekárov je neriešiteľnou situáciou. Pretože keď sa pozriete na štruktúru podaných výpovedí, a to vám hovorím ako bývalý aktívny úrazový chirurg, keď vám podá výpovede ARO, tak môžte mať aj celý chirurgický tím, aj úrazový, jednoducho toho pacienta ani nezoperujete a v kritickom stave nezastavíte, nezachránite. To nemá riešenie.
Žiaden štát nemá toľko lekárov alebo sestier, aby vedel kompenzovať takéto krízy a žiadne štáty na okolí nie sú také, ktoré by nám vedeli pomôcť. Kedysi sa hovorilo, že povoláme lekárov z armády. To nie je pravda. Lekári, ktorí sú v armáde, pracujú v nemocniciach. Platí ich armáda, aby si udržiavali prax najmä na tých ohrozených oboroch a v prípade potreby sú uvoľnení k armáde. Lekári z okolitých štátov, absolútne nezrealizovateľné riešenie. Nezrealizovateľné. Videli sme to počas pandémie. Prišlo nám tu pár anesteziológov z Rumunska, ináč reč, iná prístrojová technika, pri každom z nich musel byť lekár náš, ktorý vedel danú techniku ovládať. Čiže toto, táto situácia má jediné riešenie, dohodu alebo obete.
Bohužiaľ, tak ako to cítim, mám pocit, že tá dohoda musí prísť. Ona príde skôr alebo neskôr, ale prísť musí. Štát nemá žiadne páky, aby dlhodobo udržal lekárov na svojich miestach bez dohody či hospodárskou mobilizáciou alebo čokoľvek, či akýmkoľvek iným spôsobom, pretože keď si spomeniete, aj v minulosti bol nátlak na lekárov a skončilo to potom péenkami a takisto sa to muselo vyriešiť dohodou.
Obete môžu byť dve, možno tie pre pacientov nepodstatné, politická obeť ministra zdravotníctva, pretože keď táto situácia bude eskalovať, tak možno táto situácia vyrieši problém, ktorý má minister financií s ministrom zdravotníctva, obetuje ho ako pešiaka a on príde s nejakým riešením a s dohodou, ktorá mohla byť už dávno urobená, pretože na tej šachovnici rozhodovania je kráľom minister financií, kráľovnou s obmedzenými kompetenciami je premiér Heger a, bohužiaľ, minister zdravotníctva je v tejto situácii iba pešiakom.
Hovorím to aj preto, lebo som opakovane vyzval a stále vyzývam premiéra Hegera, aby prestal cestovať po Európe a začal sa tomuto venovať aj s ministrom financií, pretože keď sme tu mali podobnú situáciu v roku 2011, tak keď si ju pamätáte, keď si ju pamätáte, premiérka Radičová sedela deň-noc, dokonca ani ministra zdravotníctva tam už nevolali, a sedeli s lekármi a to riešili, aby sa situácia vyriešila. Pretože každý lucídny človek si musí uvedomiť, že odchod lekárov 1. decembra znamená nielen kolaps zdravotníctva, znamená koniec štátu. Tu ľudia musia začať zomierať, keby sa to stalo. To nie je o tom, že vám neurobia umelý kĺb alebo budete musieť dlhšie čakať na arteroskopiu. Tu začnú ľudia zomierať. Pretože keď záchranka, pokiaľ bude fungovať, vám donesie v kritickom stave pacienta do nemocnice, kde nebude zabezpečená starostlivosť na to, aby mu bola poskytnutá prvá pomoc, a aby bol daný na ARO a JISK-y, nastavený na prístroje, nastavená liečba, tak ľudia budú zomierať. Toto nemá alternatívu. To nie je, že sa fabrika zastaví. Tu je poškodenie zdravia a smrť.
Chcel by som alebo veľa sa tu hovorí o situácii, ale nie všetci, vy zrejme áno, ale nie všetci poslucháči alebo občania vedia, o akých osem problémov idem, osem požiadaviek, a som presvedčený o tom, že všetky požiadavky sú nielen logické, ale aj zrealizovateľné.
Prvou požiadavkou je zabezpečiť pre nemocnice platby zo zdravotných poisťovní tak, aby mali zdravotnícke zariadenia pokryté všetky náklady súvisiace s adekvátnou, nie poskytnutou zdravotnou starostlivosťou. Má to riešenie. Štát peniaze má. Vidíme to na atómovkách, na rozličných balíčkoch. Videli sme to na 800 miliónoch eur, ktoré boli dané na testovanie. Vidíme to v nadvýbere z DPH a vidíme to aj na obrovských rezervách, ktoré sú v navrhovanom rozpočte vlády, ktoré sú v objeme niekoľkých miliárd, a sú v rukách ministra financií. Na to, aby sme dosiahli úroveň financovania podobnú s Českou republikou za poistencov štátu, nám stačí presunúť peniaze z niektorých rezerv z pandemickej rezervy alebo z rezervy vlády na legislatívne zmeny. Pokiaľ by sa presunulo do zdravotníctva 400 až 440 miliónov eur, sme na úrovni Českej republiky z oboch rezerv a máme vyriešený prvý problém. Prvý problém je čisto finančného charakteru a z hľadiska možných dopadov, keby sa výpovede zrealizovali, je náklad naňho úplne malý, je minoritný.
Druhé je navýšenie počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta, garantovať tieto počty zákonom a zaviesť trestnú zodpovednosť v prípade ich nedodržiavania. To možno poslucháči, diváci alebo občania nevidia, čo tým bolo myslené. Stretnutie s lekárskymi odborovými združeniami sme mali nielen na zdravotníckom výbore, ale stretli sa aj s politickými stranami. V súčasnosti je situácia taká, ako oni deklarovali, že sú oddelenia, kde nie sú zabezpečené základné personálne normatívy. To znamená, nie je tam dostatok sestier, lekárov ani iného zdravotníckeho personálu tak, ako to bolo zadefinované ministerstvom zdravotníctva. A lekári tu žiadajú len to, aby keď má oddelenie fungovať, aby tam bolo minimum tých ľudí, ktorí tam musia byť. Nič iné. Nechcú ísť na viac, chcú len, aby tam bolo minimum tých ľudí a ten, kto je za to zodpovedný, aby to oddelenie neprevádzkoval vtedy, keď minimálny štandard nespĺňa. To je to. Faktom je, že tie oddelenia, ktoré to nespĺňajú, by prevádzkovať zdravotnú starostlivosť nemali, čiže naozaj môže dôjsť k zatváraniu niektorých oddelení, ale tieto štandardy boli dané preto, aby sa poskytovala zdravotná starostlivosť kvalitne a lekári to chcú preto, lebo zistili, že keď to nemocnica nedodržiava, výsledkom je pokuta 150 eur, ktorú každý manažér, samozrejme, rád zaplatí a oddelenie mu poskytuje zdravotnú starostlivosť bez zachovania minimálnych štandardov. Keď máme minimálny štandard na šoférovanie, že šofér by mal vidieť, tak asi by sme mali dodržiavať aj minimálny štandard na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Tretím bodom je navýšenie platov sestier a pôrodných asistentiek tak, aby bola zabezpečená konkurencieschopnosť Slovenskej republiky a kvalitná zdravotná starostlivosť pre pacienta. Navýšiť platy sestier je zase len vec ekonomická a opakujem, v kontexte dopadov výpovedí lekárov je to vec, ktorá sa musí vyriešiť, a nie je tak finančne náročná. Vieme o tom, že to navýšenie sestier, ktoré, navýšenie platov, ktoré sestry požadujú, je už len o trošku vyššie ako, ako návrh, ktorý už do parlamentu došiel. Sestry, komora sestier vyhlásila, že ten návrh, ktorý je teraz, je zlepšením, ďakujeme, všetci sme ho podporili, ale nie je to taký návrh, ktorý by nám sestry do systému vrátil alebo ktorý by nám zabránil, aby nám sestry ďalej odchádzali. Ten rozdiel je možno na úrovni 100 - 150 eur na sestru a mesiac, tak pokiaľ je to to, čo sestry samé považujú za vyriešenie problému, zase nie je to balík peňazí, ktorý by sme nemali. Máme návrh rozpočtu, ktorý pre rok 2023 ráta s výdavkami na úrovni 35 miliárd, kým v roku 2019 boli na úrovni 18 miliárd. Sú tam obrovské rezervy, s ktorými sa toto dá všetko vyriešiť.
Štvrté je zrušenie ponižujúceho a diskriminačného nepeňažného plnenia. Áno, trvalo to dlho ministrovi financií, pretože ten zo zásady nechce nič urobiť, ale myslím si, že je to už vyriešené, je to pripravené v legislatívnej podobe a mohlo by to byť vyriešené. Čiže zase problém, ktorý je riešiteľný.
Zabezpečiť lekárske fakulty tak - je bod 5 -, aby mohli produkovať viac kvalitných študentov. Lekárske fakulty chcú, my chceme, ale nemôže sa to robiť tak, ako s tým prišiel minister financií, že oznámi na tlačovke niečo, čo nemá s nimi prediskutované. Lekárske fakulty. Naše lekárske fakulty majú v priemere asi 40 % zahraničných študentov. Majú ich jednak preto, že je to pre nich ekonomický prínos, štyri alebo päťtisíc eur viac majú na študenta ako, ako keď majú slovenských študentov. Slovenské lekárske fakulty ale aj musia mať zahraničných študentov, lebo keď sa chceme v rebríčkoch, medzinárodných, pohybovať na nejakej úrovni, tak musíme mať aj zahraničných študentov, aj zahraničných lektorov. Aj preto sme v mnohých rebríčkoch pomerne nízko, ale lekárske fakul... a lekárske fakulty sa nedajú nafúknuť. Lekárske fakulty idú zhruba na maxime svojich kapacít, možno tam malá rezerva je, ale pokiaľ lekárskym fakultám, tak ako to bolo za minulej vlády, sa vykompenzuje časť zahraničných študentov, teda ich financií tým, že prijmú menej zahraničných študentov a prijmú o to viac slovenských, kapacitne to zvládnu a keď sa im to ekonomicky vykompenzuje, naozaj ide o ročný náklad možno dva, možno tri milióny eur, tak jednoducho tých našich slovenských študentov tu mať budeme. A keď štatistiky hovoria, že 87 % študentov zo slovenských lekárskych fakúlt ostáva na Slovensku, tak keď sa nám každý rok podarí prijať sto, dvesto, viacej študentov slovenských na úkor zahraničných, tak tu máme v priebehu šiestich rokov viac ako tisíc lekárov mladých, z ktorých 87 % ostane u nás.
Zreformovanie vzdelávania mladých lekárov, atestačné špecializačné štúdium je pre vás, ktorí nie ste lekári, asi veľmi komplikovaná téma. Máme nejaké štandardy dané na Slovensku, máme nejaké minimálne európske štandardy, myslím si, že keď sa nájde kompromis, tak budú spokojní aj lekári, ktorí sa vzdelávajú, aj dodržíme, samozrejme, štandardy aj ja, aj doktor Baláž, aj doktor Valocký, doktor Urban, každý z nás určite má minimálne dve atestácie, čiže špecializačné skúšky, ktoré nás stáli roky štúdia aj stresov a praxe, ale jednoducho to tu musí byť, ale nerobme to výrazne pápežskejšie ako pápež. Keď je štandard nejaký a keď u nás je nejaká realita, tak sa nájdime niekde v strede, aby boli spokojné aj odborné spoločnosti, aj vzdelávacie inštitúcie, ale hlavne, aby toto nebolo dôvodom, aby nám lekári odchádzali do zahraničia.
No a posledné dve podmienky, tá siedma hovorí nerušiť oddelenia v nemocniciach, až kým nebudeme, nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť za zrušené oddelenia či nemocnice. Žiadna reforma nemôže byť vykonaná bez zabezpečenia dostatočného zdravotníckeho personálu, aj keď sa to...
=====
28. 9. 2022 9:55:04 - 9:55:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1138 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne. Áno, pán poslanec, ten návrh vytvára rámec, prišiel ako iniciatíva práve od malých poľnohospodárov a nie od veľkých skupín práve kvôli tomu, aby sa, aby v tomto období prežili, čiže tých možností je viacero. Tak ako ste to spomínali vy alebo aj zadefinovaním veľkosti plochy alebo veľkosti subjektu, ktorému sa má daná daň odpustiť, takže toto je prvý krok, ktorý treba urobiť na to, aby sa vôbec mohlo pracovať, aby sme vedeli pracovať s tými, ktorí sa o pôdu starajú a nie iba o tých, ktorí ju iba vlastnia. Takže ja vítam každú zmenu, keby návrh prešiel do druhého čítania, tak je priestor s pozmeňujúcimi návrhmi to upraviť tak, aby to vyhovovalo naozaj tým potrebám a tomu úmyslu, pre ktorý tento návrh zákona vznikol. Ďakujem pekne.
28. 9. 2022 9:40:04 - 9:40:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Ctené dámy, ctení, vážení páni, návrh zákona, teda ktorým sa mení, ako tu bolo povedané, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby, predkladáme ako návrh poslancov Národnej rady.
Ten zákon je veľmi jednoduchý. Teraz v dobe extrémneho zdražovania a rekordnej inflácie vzniká obrovský tlak na poľnohospodárov, aby zvyšovali ceny produktov. Na ich žiadosť a na ich iniciatívu sa pripravila táto novela zákona, ktorá znižuje náklady pre poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné, ovocné sady, trvalé trávnaté, trávne porasty nie sú viac predmetom dane z pozemkov. Táto novela zákona zároveň berie ohľad aj na príjmy obcí z uvedených daní a ten výpadok obciam navrhujeme, aby bol kompenzovaný každoročne v pôvodnej výške z výberu daní z Ministerstva financií Slovenskej republiky. Je to zákon, ktorý má na dopad minimálny, má minimálny dopad na rozpočet, ale veľký efekt na tých, ktorých sa to dotýka, najmä na malých poľnohospodárov. A zároveň nerobí problémy, finančné, mestám a obciam, ktoré sú takisto v ťažkej finančnej situácii.
Návrh zákona je v súlade s ústavou a všetkými zákonmi aj právnymi predpismi Slovenskej republiky.
A dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
28. 9. 2022 9:25:04 - 9:25:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1071 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne. Ešte raz pekné ránko všetkým.
Vážený pán podpredseda, ctené dámy, vážení páni, dovoľte teda, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211 o slobodnom prístupe k informáciám.
Súčasná regulácia nenávratných finančných výpomocí poskytovaných štátom v prospech subjektov súkromného či verejného sektora je značne fragmentovaná, neprehľadná, sú rozdielne spôsoby zverejňovania výziev, na základe ktorých sa môžu subjekty prihlásiť a získať niektorú z vymedzených foriem štátnej pomoci. Vo všeobecnosti sa orientujeme alebo resp. riadime zákonom č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorý definuje pojem dotácia a určuje aj základné pravidlá jej poskytovania. Doba štátnej pomoci je potom upravená najmä zákonom č. 358/2015 o štátnej pomoci.
Spravidla sa výzvy na predkladanie žiadostí zverejňujú na webstránkach jednotlivých rezortov, kde je pomerne náročné ísť sa zorientovať a, a je to náročné najmä pre tých, ktorí sú na týchto výzvach mnohokrát závislé, resp. vyhlásením pomáhajú v ich činnosti. No a v konečnom dôsledku sa mnoho subjektov tieto informácie nedozvedá, čo vedie k tomu, že dotácie, granty či príspevky získavajú mnohokrát aj problematické subjekty.
Predkladaný návrh zákona smeruje k zjednoteniu v tejto oblasti, k zvýšeniu transparentnosti, či už na strane dohľadu verejnosti nad výsledkami procesov, v rámci ktorých sa poskytujú rozličné formy finančnej pomoci, ale aj na strane žiadateľov, ktorí by získali jednotný informačný systém, kde by bolo možné jednoduchou formou a včas získať údaje o vyhlásených výzvach, opakujem, na jednom mieste.
Zákon po vzore Centrálneho registra zmlúv navrhuje zriadiť Centrálny register výziev, kde by povinné osoby, teda rovnaký okruh subjektov verejného sektora ako pri Centrálnom registri zmlúv zverejňovali výzvy na predkladanie žiadostí o dotácie, priame formy pomoci či iných, iné druhy nenávratných finančných výpomocí, pričom výzvy by sa považovali za vyhlásené dňom zverejnenia v registri a žiadna z foriem pomoci by nemohla byť poskytnutá bez zverejnenia výzvy v registri. No a zároveň by tento register mal ako jednotný informačný systém obsahovať aj informáciu o schválených žiadostiach, recipientoch pomoci, neschválených žiadostiach a spravovaný by bol Úradom vlády Slovenskej republiky rovnako ako Centrálny register zmlúv.
Čiže cieľom návrhu zákona je jednoducho zjednotiť právnu úpravu evidencie výziev na prekladanie žiadostí o niektorú z priamych foriem pomoci a údajov o výsledkoch procesov poskytovania priamych foriem pomoci za účelom zvýšenia transparentnosti, dohľadu verejnosti a zvýšenia prehľadnosti zverejňovaných údajov pre žiadateľov o štátnu pomoc. Tento zákon je v súlade so všetkými predpismi aj s Ústavou Slovenskej republiky a preto vás žiadam o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne. Skončil som, pán podpredseda.
28. 9. 2022 9:10:04 - 9:10:04 72. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1041 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem veľmi pekne, príjemný deň prajem.
Vážený pán podpredseda, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol návrh zákona, ktorým sa mení, teda ako to bolo uvedené, zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Navrhuje sa zmena zákona o odmeňovaní týchto zamestnancov, ktorou sa zvýši tarifný plat pre zamestnancov v školstve o 10 %. Zmena sa dotýka pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, výskumných a vývojových zamestnancov a taktiež všetkých nepedagogických zamestnancov, ktorých zamestnávateľom sú školy, školské zariadenia, verejné vysoké školy a štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied a verejné výskumné inštitúcie, základné umelecké školy, materské školy či jazykové školy a iní zamestnávatelia v oblasti školstva a vedy.
Myslím si, že nemusíme dlho rozprávať o tom, že Slovenskú republiku a jej obyvateľov v ostatnom období postihli zásadné negatívne ekonomické javy - zdražovanie cien potravín, cien energií, pohonných hmôt, bezprecedentná vysoká úroveň inflácie, ktorá teda prekračuje hranicu 10 %. Rastie aj priemerná mzda zamestnanca, ale rast priemernej mzdy sa netýka skupín obyvateľstva, ktorým je mzda určená pevnou sumou v tabuľke a nie je navyšovaná prirodzeným spôsobom. A takouto skupinou veľkou sú práve pedagogickí zamestnanci, zamestnanci v školstve, aj výskumní pracovníci, ale aj zamestnanci nie pedagogickí, kde je výška platu často na hranici minimálnej mzdy. No a preto, že tabuľkou je urobené také prirodzené brzdenie rastu miezd, práve preto dávame tento návrh, pretože naposledy boli výraznejšie zdvíhané mzdy v roku 2010 ešte za vlády Petra Pellegriniho o 10 % a keďže sa radikálne alebo nejaké výraznejšie zvyšovania miezd v roku 2022 neplánujú, dávame, dávame tento návrh.
Návrh zákona teda prináša desaťpercentné navýšenie tarifných platov a považujeme to za absolútne oprávnenú požiadavku zamestnancov v školstve, pretože reálne nezvyšuje hodnotu ich mzdy, ale iba dorovnáva výšku aktuálnej inflácie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a preto prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne, pán podpredseda, skončil som.
23. 6. 2022 9:10:01 - 9:25:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -  
Ďakujem pekne, pani poslankyňa, aj ja som presvedčený, že pacienti a ja som ani nezažil, že by Asociácia na ochranu práv pacientov nejaký liek alebo niečo propagovala. Aj keď zrovna daná firma jej nejaké euro dá, čiže myslím si, že oni nebudú mať problém s tým, aby zverejnili čokoľvek čo sa ich financovania týka, však toto nie sú milióny, to sú naozaj drobné, ktoré musia mať na svoju prevádzku a ideálne by bolo naozaj keby sa tieto malé peniaze vyriešili cez štát a tým pádom by sa vylúčila akákoľvek možnosť ovplyvňovania.
Čo sa týka pozmeňujúcich návrhov, preto som povedal, že naozaj je podstatný pre nás iba obsah, nič iné, vznikali aj večer, aj v noci nejaké, ja by som bol možno rád, keby ste si najmä vy v koalícii vydiskutovali keď máte nejaké diskrepancie, lebo keď tým výsledkom má byť iba zlepšenie prístupu pacienta k liekom, tak to podporiť treba. A keď je tam nejaký iný problém, ktorý si myslíš ty, že je v niečom problém a kolega alebo kolegyňa z inej strany koaličnej, tak určite sa, tak tá pravda je len jedna. Či ten pacient ten liek dostane alebo nedostane a či bude mať najväčšiu dostupnosť liekov z najnižšími doplatkami alebo bez doplatkov. O nič iné nejde. A keď sa vám toto podarí, my budeme hlasovať aj dvakrát stlačím za. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 9:10:01 - 9:25:20 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -  
lieky, potrebujeme mať generiká, ktoré prídu na trh a nebude sa nám stávať to, čo sa nám stáva teraz, že aj keď máme generiká, ktoré sú bez doplatkov, tak reálne dostupné nie sú, lebo sme tak malá krajina, že sa firmy rozhodnú nezakceptovať trojprahový vstup a jednoducho odídu, čiže my tie generiká musíme mať, aby sme ušetrili. A to, čo ušetríme, vieme vložiť do inovatívnych liekov. Čiže toto je prvá podmienka, ktorá zachovaná musí byť. Keď prídu pozmeňujúce návrhy, ktoré umožnia aj iným firmám znižovať ceny tak, aby sa dostali na úroveň bez doplatkov alebo s minimálnym doplatkom, tiež to radi podporíme. Preto je podstatné to, aký to bude mať dopad na pacienta.
Ďalšia vec, ktorá je potrebná, sú financie, máme dôvodovú správu s finančnými dopadmi, aj to je podstatné, aby ministerstvo malo peniaze na to, aby zvládlo ten finančný nárok, ktorý vstup nových liekov prinesie, pretože nepredpokladáme, že z generík sa ušetrí až toľko, aby tých liekov bolo viac. potom je dôležité, aby sme mysleli na to, že máme aj nejaké riziká zadefinované v zákone, napríklad 1,9 % na liek, na výnimky, tiež musíme si byť istí, že keď to 1,9 %, ktoré je určené na výnimky z hľadiska finančného limitu sa prekročia, aby sme s tým vedeli niečo robiť, lebo sa nám môže stať, že keby sme, keby tých výnimiek bolo viac z objektívnych dôvodov, tak ten liek môže byť nedostupný a možno tým otáznikom stále zostáva aj to, alebo jeden z dôvodov prečo tu včera boli pacienti z, teda zástupcovia z Asociácie na ochranu práv pacientov a to, aby sme ich opäť vrátili do procesu posudzovania liekov, do kategorizačnej komisie a iných poradných orgánov, pretože faktom je, že tieto organizácie neziskové sú v súčasnosti financované aj z účastníkov farma biznisu alebo farma priemyslu, ale nerobia to preto, lebo majú veľa peňazí a chcú ich mať ešte viac, robia to preto, lebo to financovanie nie je vyriešené inak, čiže keby sme, zatiaľ to v zákone vyriešené nie je, ale pokiaľ a ja si myslím, že my musíme mať zástupcov neziskových organizácií pacientskych v procesoch posudzovania, tak pokiaľ sme im nedali peniaze na to, aby mohli fungovať, tak ich jednoducho do tohto systému vráťme. Lebo keď dostanú čo i len euro z farma firmy alebo od výrobcov zdravotníckej pomôcky, už sa zúčastňovať procesu napríklad kategorizácie nemôžu. Ale vravím, oni iné peniaze nemajú, čiže je tam, keď prejdú pozmeňujúce návrhy, ktoré sú v prospech pacientov a o ktorých sú aj pacientske organizácie presvedčené, že sú v poriadku, tak radi to podporíme, myslíme na to, že ich musíme do procesu vrátiť, myslíme na finančné riziká, myslíme na to, že pán štátny tajomník, ktorý má celý tento proces na starosti a potrebuje na to podľa vyjadrení ministerstva zhruba 18 ľudí, zatiaľ nemá euro ani na jedného človeka, pretože zmluvy majú uzatvárať nie poisťovne s firmami, ale ministerstvo, čiže nemá na to ani jedného a ten proces nemôže kvôli tomu stáť a keď sa toto všetko dnes podarí, tak to naozaj v prospech pacienta bude. Čiže každý pozmeňujúci návrh, ktorý zasiahne do ceny lieku, do dostupnosti lieku určite vyvolá akciu a reakciu, či to bude generická, originálna alebo iná, ale pokiaľ tým výsledkom bude to a pozmeňujúce návrhy ako som včera videl v médiách sa tvorili zrejme ešte v noci, pán kolega Krajči to vravel v telke, že ešte sa stále pracuje, tak pokiaľ výsledkom tých pozmeňujúcich návrhov bude zlepšenie dostupnosti pacienta pre liek, tak ich určite podporíme.
Problém je trochu v tom, že ide to znova veľmi narýchlo a veľmi neskoro. Myslím si, že málokto si dokázal pozrieť alebo málokto dokáže naštudovať to, čo bude dnes prednesené, ale ja dôverujem aj tým kolegom, ktorí budú dávať pozmeňujúce návrhy, že tým jediným jediným cieľom bude len to, aby sme mali liek pre našich pacientov dostupných, či generiká, či originály v čo najkratšom možnom čase, aby to malo ministerstvo zafinancované, aby mal kto uzatvárať zmluvy, aby to mal kto posudzovať a hlavne aby sme pacientov vrátili do procesu posudzovania a aby aj oni mali minimálne 1 hlas, ktorý ich bude zastupovať v tomto komplikovanom procese vstupu liekov na slovenský trh. Ďakujem pekne.
23. 6. 2022 8:55:01 - 9:10:21 66. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 976 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem veľmi pekne, ctený pán predsedajúci.
Vážený pán minister, ctené dámy a páni, moje vystúpenie bude veľmi krátke, len chcem upozorniť na niektoré momenty, ktoré sprevádzali vznik tohto zákona.
Myslím si, že nielen my v HLAS-e - sociálna demokracia, ale aj mnohí opoziční poslanci chcú návrh zákona podporiť, pokiaľ, pokiaľ prejdú pozmeňujúce návrhy, ktoré budú zabezpečovať lepšiu dostupnosť liekov pre pacienta. Hovorím to preto, lebo keď zákon vznikal a keď ho prvýkrát predstavilo ministerstvo, bol veľmi pozitívne prezentovaný a aj pacientske organizácie ho vnímali ako pozitívny krok dopredu. Potom niekedy po hospodárskej a sociálnej rady došlo k niektorým zmenám, naraz zo zákona vypadlo to, čo bolo podstatné pre to, aby sme mali lieky dostupné nielen inovatívne, ale aby sa nám nestrácali z trhu generiká a potom začala kaskáda možných vylepšení a pozmeňujúcich návrhov.
Myslím si, že tento zákon môže byť výrazne pozitívny pre pacientov, ale musia byť splnené podmienky toho, že to, čo sa v tom procese, čo bolo a čo vypadlo, sa tam vráti a ten jediný výsledok, ktorý budeme sledovať aj my a myslím si, že aj celá opozícia a verím, že aj koalícia, bude to, aby liek bol pre pacienta dostupnejší. Nič iné. Nám je úplne jedno, čo si myslia firmy, či generické či originálne, my chceme to, aby lieky boli a boli dostupné.
Na to, aby sme lieky mali a boli dostupné a ešte sme na tom aj ušetrili, aby sme mali na inovatívne lieky, potrebujeme mať generiká, ktoré prídu na trh a nebude sa nám stávať to, čo sa nám stáva teraz, že aj keď máme generiká, ktoré sú bez doplatkov, tak reálne dostupné nie sú, lebo sme tak malá krajina, že sa firmy rozhodnú nezakceptovať trojprahový vstup a jednoducho odídu, čiže my tie generiká musíme...
=====
5. 5. 2022 10:03:16 - 10:04:50 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 993 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Pán poslanec Erik, začnem reakciou na tvoje vystúpenie tým čo si končil, táto vláda peniaze má ale dôchodcom ich nechce dať. Pretože okrem daňových nadpríjmov okrem rekordných zadlžovania Slovenska teda 15 miliárd, ktoré naviac majú a míňajú a nikto nevie načo, robila tu predsa aj celosvetové experimenty ako testovanie za 800 miliónov, rozličné bonusy. Ale keď ide o seniorov keď ide o 1,1 milióna ľudí tak im nechce dať nič. Ja som veľmi zvedavý ako bude reagovať minister práce pretože tvrdil, že pokiaľ by sa naozaj situácia vyvíjala tak, že seniori nebudú mať peniaze, že si vie predstaviť nejakú podporu, tak ja mu už teraz rovno odkazujem, že si neviem predstaviť akoby tento zákon on ako minister práce a sociálnych vecí mohol nepodporiť. Pretože rast cien potravín, ktoré teda naozaj idú do rekordných výšok, ceny energií, ceny bežných životných nákladov rastú a budú rásť aj naďalej. Takže toto je zákon nie o pomoci dôchodcov ale toto je zákon, ktorý môže zachrániť dôchodcov, aby prežili aspoň na tej úrovni, ktorú teraz majú, čiže nie je to žiadna extra pomoc, je to záchranné koleso preto, aby zvládli to čo sa na nich zo všetkých strán valí. Ďakujem pekne.
5. 5. 2022 9:27:36 - 9:29:37 65. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 963 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán poslanec, pán primátor, aj navrhovateľ, aj spravodajca sú primátori miest okresných a naozaj tento zákon je čisto apolitický, je len o obsahu. Fakt je, že to riešenie sa hľadalo dlho, pretože tento problém je tu už naozaj mnoho rokov, môžem povedať niekoľko desiatok rokov a toto je riešenie, ktoré je najjednoduchšie a ktoré je prvým krokom, lebo tých problémov s pozemkami majú mestá a obce veľa. Máme približne 2 900 miest a obcí na Slovensku a tento problém, problém pozemkov v intraviláne obcí, ktoré patria štátu sa dá vyriešiť najjednoduchšie, lebo štát to dá štátu, ktorý stelesňujú v našich regiónoch mestá a obce. A bolo tu spomenuté aj jedno z košických sídlisk. Naozaj najmä výstavba, ktorá sa uskutočňovala na prelome okolo roku 89, po roku 89, vybudovali sa mnohé sídliská, mnohé investície, mnohé investície na majetku miest a obcí a tieto ostali na pozemkoch štátu. Sú to, ako tu boli spomínané, investície, ktoré chcú obce robiť, ktoré nemôžu robiť na pozemkoch, ktoré im nepatria. Je to zároveň obrovská záťaž v súčasnosti aj na obce, aj na štát, pretože sa musia vybavovať povolenia. Tá komunikácia a mnohé investície, ktoré by mohli ísť do našich miest a obcí sa takto brzdia. Čiže je to riešenie, ktoré neprinesie nikomu žiadnu stratu, ktorú prinesie obyvateľom miest a obcí obrovský benefit, ktoré nezaťaží mestá a obce finančne, pretože vieme, že v budúcom roku, pokiaľ prejde navrhovaná legislatíva z dielne ministra financií, budú mať mestá a obce obrovský problém prežiť, aj keby sa im zrovna zachovali ich rozpočty, pretože tie náklady, ktoré majú na energie a na prevádzku výrazne narastajú. Takže je to riešenie, ktoré nie je dôvod nepodporiť.
3. 5. 2022 10:09:23 - 10:11:23 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán predseda, keď mám zhrnúť tvoj prejav, tak v tomto procese sú iba pochybnosti, pochybnosti a pochybnosti. A keď sa tu toľko hovorí o chlebe a hrách, tak keď táto vláda nevie dať ľuďom chlieb, tak im podhodila špinavé politické hry. Naozaj sa nachádzame v situácii, keď toto rokovanie Národnej rady, tento proces, lebo to je proces, čo sa tu chystá, a rozhodovanie, ktoré má byť urobené čisto politicky, nesie všetky známky politického procesu, kde nie je zaručená žiadna spravodlivosť. A v tomto procese a v tomto období a v tomto čase, keď sa nedá vôbec hovoriť o tom, že by sa tu pristupovalo k riešeniu problémov lege artis, nemôže mať nikto istotu, že hlasovanie v Národnej rade bude spravodlivé.
A tak ako si povedal, že nejde len o opozičných poslancov, aj keby sa to dialo koaličnému poslancovi, tak v tomto čase by nikto z nás nemohol zahlasovať za vydanie pred súd, ktorý má rozhodovať o väzbe.
Naozaj táto vláda nezvláda riadenie štátu, nezvláda riešenie základných problémov ľudí, rekordné zdražovanie, blížia sa nám sociálne nepokoje, keď ľudia nebudú, zvládnuť, nedokážu finančne zvládnuť ani bežný chod vlastného života. A v tomto čase je jediné riešenie, ktoré táto vláda vie dať, zaútočiť na opozíciu. Ale ja verím, že aj toto hlasovanie, že vyhrá zdravý rozum aj u niektorých koaličných poslancov, ale bojím sa toho, čo príde, keď sa to raz zmení. Porušujú všetky pravidlá a nastavujú situáciu, na ktorú musia doplatiť. Ako sa hovorí, revolúcia požiera vlastné deti. Myslím si, že toto by malo byť memento aj pre všetkých koaličných poslancov.
30. 3. 2022 14:59:35 - 15:01:36 63. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 962 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Milá Denisa, minister Mikulec ešte v piatok tvrdil, že bude hrdo čeliť odvolávaniu. Myslím, že ho všetci vidíte, ako tu hrdo stojí, sedí a čelí. Nebudem sa venovať tomu, ako nezvládol utečeneckú krízu, to každý vie. Ako ju zaregistroval až po niekoľkých dňoch, pretože v prvých dňoch sme ho ani nevideli, tak ako väčšinou času počas jeho pôsobenia na poste ministra a nebudem riešiť ani to, že jeho štátny tajomník teda išiel krízu riešiť dištančne z dovolenky na Mauríciu, hoci obaja mali byť na hraniciach od prvých dní.
Mňa zaujala zmluva na nákup poschodových postelí a matracov, päťsto poschodových postelí a tisíc matracov pre utekajúcich občanov z Ukrajiny, ktorú zverejnil takmer mesiac po tom, čo kríza začala. Čiže mesiac, napriek tomu, že tu prichádzali tisíce občanov, nerobil nič. No a keď ju už zverejnil, tak sa zistilo, že to, čo zverejnil, bolo absolútne predražené. Posteľ, ktorú si každý nájde v googli, poschodovú posteľ za 139 alebo za 177 eur, minister Mikulec objednal za 246 eur a keď sme ho na to upozornili, tak nás obvinil, že klameme, lebo nevieme čítať zmluvu, pretože musí ísť o posteľ, ktoré sa dá rozložiť na dve jednoposchodové postele, a keď si tú zmluvu pozriete, nič také sa tam nepíše. Na jednej obyčajnej objednávke urobil predražený nákup o 50 %. A dokonca ešte ani to neurobil, pretože napriek tomu, že využil situáciu a povedal, že treba konať na priamo a urobiť to rýchlo, tak doteraz dokonca ani tie postele, ani tie matrace neobjednal.
Toto odvolávanie je len vyvrcholením zlyhania ministra vnútra na jeho poste od jeho prvého dňa po posledný vo všetkom, na čo siahol, aj na to, na čo nesiahol a mal.
22. 2. 2022 10:10:00 - 10:25:20 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem pekne.
Pani poslankyňa Denisa, naozaj ďakujem za mimoriadne kultivovaný prejav a korektný aj k politickej opozícii, až príliš korektný, lebo naozaj si to oni svojimi vystupovaniami ani činmi nezaslúžia. A úplne faktograficky. Bolo tu úplné ticho, na to naozaj nikto nemohol zareagovať nejakým protichodným názorom, lebo to boli samé fakty, ktoré sa týkajú obludnej činnosti, ktorá sa deje v polícii. Aj na základe reakcií opozičných, koaličných poslancov vidno, že úplne rezignovali na obhajobu ministra Mikulca. Zaňho sa nepostavil už nikto. Aj v tých pár faktických poznámkach, ktoré tu odzneli, sa zaňho nikto nepostavil. Každý tu rieši rozličné bludy na vrchole s keltskými pamiatkami, ktoré, mimochodom, sú úplne zachované, ale nikto sa ho, pani bývalá ministerka, nezastal. Lebo jeho sa zastať nedá. Pôsobenie Mikulca na ministerstve vnútra je čiernou stránkou histórie ministrov a navždy aj ostane. Lebo to, čo sa deje teraz, sa nikdy historicky nedialo.
A naozaj by som dal do kontrastu tvoj prejav, naozaj rozvážny, kultivovaný, s tým, čo tu prebiehalo v piatok. To by som naozaj doporučil zostrihať a ukázať, ako vystupuje opozičný poslanec a ako vystupuje psycho. Lebo to, čo tu bolo, to patrí do psychiatrickej liečebne, v piatok.
Ďakujem pekne.
22. 2. 2022 9:25:00 - 9:40:19 58. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Raši, Richard (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne.
Tak, Peter, držím ti palce, aby si dokázal odpovedať na tieto konkrétne slova obrany na ministra Mikulca, ktoré opozícia používala vo svojich vystúpeniach, pretože ani slovo, nikto z vás nepovedal ani slovo na obranu Mikulca, nikto, lebo on je neobrániteľný.
A keď sa pohoršujeme nad vyjadreniami vyšetrovateľov, no, ryba smrdí od hlavy, tak sa vyjadrujú vyšetrovatelia, ako sa vyjadrujú aj ich nadriadení na čele s Mikulcom.
Jediný, kto teda sa chcel zastať pána Mikulca, aj keď som to najprv nepochopil, bola pani poslankyňa Kozelová, pretože naozaj spomínala... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prosím, pán poslanec, reagujte na pána Pellegriniho.

Raši, Richard, poslanec NR SR
Chcem poprosiť, Peter Pellegrini, aby si uznal reakciu pani poslankyne Kozelovej, pretože naozaj iba keltské pamiatky stoja za ministrom Mikulcom. Už iba keltské, aj tie sa postupne rúcajú.
Pán poslanec Kazda, máte asi ťažké ráno, lebo to bola úplná disharmónia myšlienok, čo ste povedali. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pán poslanec, reagujte na pána Pellegriniho! (Povedané súbežne s rečníkom.)

Raši, Richard, poslanec NR SR
A na záver by som teda zareagoval (povedané súbežne s predsedajúcim) na príhovor pána Petra Pellegriniho.
Inak som rád, pán podpredseda, že teraz si tak všímate, lebo ináč keď tu bludy rozprávajú ostatní poslanci koaliční, tak to ignorujete.
Čiže keď tu odznelo, Peter, že každý si musí pomôcť, ako vie. Tak, samozrejme, pri tejto vláde si každý musí pomôcť, ako vie. A ja by som doplnil ešte pre všetkých Slovákov, kým túto vládu máme, zachráň sa, kto môžeš, ako vieš.
Ďakujem pekne.