Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 5. 2022 20:37:14 - 20:38:31 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Pán poslanec Kuffa, vieme sa zhodnúť v jednej veci a to v tom, že ak chce niekto psa biť, tak si palicu nájde. A presne to je to, že ak politicky nechceme niečo podporiť, tak si nájdeme milión dôvodov prečo to podporiť nechceme. A to presne sa tu deje. V mojom rodnom meste som počula takú úvahu, že OK, však rodiny teraz potrebujú pri tom všetkom čo sa deje vo svete podporu, ale prečo krúžky, keď dôchodci nemajú, keď učitelia nemajú, ktokoľvek iný nemá a moja odpoveď je jednoduchá. Ak má rodiny zvýšené náklady na to, čo sa, na energie, výdavky na služby, na potraviny, na všetko čo sa dnes zvyšuje, tak samozrejme prvé čo vypne tomu dieťaťu, tak je to, to sú peniaze na rozvoj. A krúžky to sú rozvoj dieťaťa. To je vyšší level. A to je aj moje vysvetlenie toho, že prečo to patrí do tohto balíčka akoby krízovej pomoci rodinám, pretože my nechceme deťom vypnúť zdroj rozvoja. A práve preto je dôležité tento zákon tak ako je podporiť. Ďakujem.
10. 5. 2022 17:50:15 - 17:52:23 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1002 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, vážení kolegovia, cieľom predloženého návrhu je zjednodušiť administratívu spojenú so zmenou pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca, pokiaľ ide o zmenu pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce. Aktuálne platná a účinná právna úprava ustanovuje pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby štátneho zamestnanca povinnosť služobného úradu zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesta s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby a uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje povinnosť služobného úradu uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa štátnemu zamestnancovi mení pravidelné miesto výkonu štátnej služby mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby. Na účely zmeny pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa za obec považuje aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice. Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi.
Prijatie návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie, vplyvy na služby verejnej správy pre občana, sociálne vplyvy ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť tohto návrhu zákona sa navrhuje od 1. júna 2022. Zákon počíta so zachovaním pätnásťdňovej legisvakčnej doby v súlade s príslušnými paragrafmi.
Ďakujem.
24. 3. 2022 11:36:52 - 11:38:54 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 851 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Vážený pán predsedajúci, kolegovia poslanci, prebehla dosť dlhá diskusia o tejto petícii. Ja len na záver krátko pripomeniem, že petícia spĺňa všetky legislatívne podmienky, aj preto sa ocitla na pôde rokovania výboru, aj na pôde rokovania Národnej rady. Podpísalo ju teda tých vyše 100-tisíc občanov, ktorí v podstate nám ako zákonodarcom dávajú návrh na to, že aké veci sa môžu zlepšiť v otázkach ochrany prírody. Samozrejme, je na nás a na odborníkoch, aj na odborníkoch ministerstva životného prostredia posúdiť relevanciu týchto požiadaviek, tak ako aj zaznelo v týchto diskusiách, ktoré ste tu viedli. Je tam veľa výhrad, je tam ale, aj veľa z vás vyzdvihlo zase to, že je tam veľa dobrých nápadov, ktoré treba zvážiť. Takisto to prezentovali aj predstavitelia ministerstva životného prostredia na pôde nášho výboru. O tom to presne je.
A ja v zmysle, jako vítam tú iniciatívu v zmysle tom, že vytvára vždycky priestor na to, aby sa tu vlastne diskutovalo o týchto témach. A vidíme dobre na tých aktivitách občanov Slovenskej republiky, že aj tá príroda im nie je ľahostajná a že aj keď tu napríklad aj pán Kuffa hovoril, že mnohí nepochopili tam niektoré body v tej petícii, možno podpísali, ani nevedeli čo. Ale tá hlavná myšlienka, čo z toho ide, že občanom Slovenska na ochrane prírody záleží a že chcú, aby boli vydané kroky týmto smerom. Samozrejme, musia byť správne a musia zohľadňovať aj tie pripomienky, ktoré ste tu aj vy ako poslanci v tejto rozprave vzniesli.
Takže chcem len pripomenúť to, že túto petíciu berieme uznesením iba na vedomie. Nehlasujeme o žiadnom konkrétnom uznesení, nedávame pokyn nikomu, že tieto podmienky, ktoré tam sú, sa musia teraz splniť alebo neplniť.
Budeme o tom hlasovať dnes o sedemnástej.
Ďakujem pekne.
24. 3. 2022 9:54:36 - 9:57:26 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 851 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 882 zo 17. januára 2022 postúpil petíciu občanov Slovenskej republiky podanú Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 – Za lepšiu ochranu prírody (tlač 851, ďalej len "petícia") na prerokovanie výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady s tým, že podá správu o výsledku prerokovania petície vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Do Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky bolo doručených spolu 5 055 petičných hárkov s udávaným počtom 105 070 podpisov občanov podporujúcich petíciu.
Zo záznamov občanov podporujúcich petíciu svojím podpisom na petičných hárkoch je z vyššie uvedeného celkového počtu platných 103 782.
1 288 záznamov nespĺňa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o petičnom práve. Občania v nich neuviedli čitateľne celé meno, priezvisko, prípadne nepripojili svoj podpis.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, ako aj na skutočnosť, že všetky doručené petičné hárky spĺňajú náležitosti vyplývajúce z ustanovení § 4 ods. 2 a § 4a ods. 5 a 6 zákona o petičnom práve možno tiež konštatovať, že petícia Za lepšiu ochranu prírody zároveň spĺňa podmienky ustanovenia § 133 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval petíciu za účasti zástupcov petičného výboru na svojej 79. schôdzi dňa 15. marca 2022. Výbor uznesením č. 203 z 15. marca 2022 vzal na vedomie uvedenú petíciu. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie odporúča Národnej rade Slovenskej republiky petíciu občanov Slovenskej republiky podanú Národnej rade Slovenskej republiky 21. októbra 2021 – Za lepšiu ochranu prírody (tlač 851) vziať na vedomie.
Uznesením č. 205 ma výbor poveril informovať Národnú radu o výsledku prerokovania petície vo výbore a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý tvorí prílohu správy výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 3. 2022 11:00:18 - 11:00:26 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 936 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Pani kolegyňa, ja som nespomenula pána Šudíka a naozaj tá výzva bola všetkým komunálnym poslancom vrátane nás, takže v podstate hovoríme o tom istom. Ďakujem.
17. 3. 2022 10:56:08 - 10:59:02 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 936 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja len veľmi krátko, aby sme stihli hlasovanie. Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, je tu zas ďalší zákon, ktorý pomáha samosprávam. Som veľmi vďačná za každý jeden, ktorý tu príde a ktorý pomôže samosprávam. Robila som si minule aj taký rešerš z toho, že koľko naša, za nášho obdobia ako sme poslanci, sme takýchto zákonov ako keby prijali a naozaj je ich veľa a je to možno spôsobené aj tým, že je nás tu veľa poslancov, ktorí pôsobíme v samosprávnej politike. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že sú to vlastne presne kroky pre ľudí, ktorí žijú na tom danom mieste v tom danom regióne a vy dobre viete, nebudem o tom viac polemizovať. Ale možno z tohto miesta len takú výzvu aj na poslancov, ktoré sú v tých samosprávach a ktorí tu nesedia v tom parlamente, že my síce uľahčujeme veci legislatívne, ale musí sa to ako keby podchytiť v regióne, podchytiť v zastupiteľstvách a s tým pracovať. My sme schvaľovali napríklad, aj Tomáš tu sedí, bol predkladateľ zákonov v reklame, bilboardy, pomáhali sme ich v podstate nejakým spôsobom rušiť v mestách, o parkovaní sme tu mali zákony, mali sme tu zákon o hazarde a toto všetko sú veci, ktoré mohli pomôcť a dávajú kompetenciu poslancom v daných regiónoch, ale skúsenosť je tá, že oni to neujmú, nechytia sa toho. Že je potrebné naozaj potom urobiť nové všeobecné záväzné nariadenia, je potrebné ujať sa aj tej možnosti. A ten alibizmus, ktorý tu potom vzniká, je, že my síce dáme tú kompetenciu, ale oni tú kompetenciu nechcú, lebo sú tam v tých mestách a rôzne záujmové skupiny, ktoré potom na to tlači. Čiže ja aj z tohto miesta by som chcela apelovať na to, ak niekto to bude počuť, aby si neumývali ruky tí komunálni poslanci, aby zobrali to, čo my im tu nachystáme v tej legislatíve, aby to premietli do toho života tej obce a toho mesta. Ale čo sa týka tohto zákona, my v Žiline tak isto máme s tým obrovský problém, máme tam niekoľko podnikateľov dobre známych, ktorí nechávajú chátrať svoje budovy, za všetkých spomeniem pána Trablesiho, ktorého je dobre známy, ktorý všetko čo kúpi, tak sa nám začne v Žiline sypať, takže ja som veľmi rada, že toto prichádza na stôl a že aj takouto právnou úpravou budeme zase môcť lepšie vymáhať svoje práva v našich mestách a obciach.
Som aj ja medzi predkladateľmi zákona, tak poprosím o podporu. Ďakujem.
17. 3. 2022 10:39:32 - 10:40:08 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja len krátko zareagujem na pána poslanca. Zásadne by sa s tým dalo súhlasiť, ale zabudol tam povedať jednu vec, a to je, že alebo teda myslí sa v tejto úprave hlavne na fakt, kedy sa obyčajným spôsobom mení sídlo. To znamená presúva sa dajme tomu celý úrad, kde tí štátni zamestnanci pracujú na iné miesto. A naozaj v tomto prípade ak sú to veľké inštitúcie, tak je to zníženie administratívnej záťaže úplne jednoduchým spôsobom.
Ďakujem pekne, prosím o podporu tohto zákona. hlásim do rozpravy, pán predsedajúci.
17. 3. 2022 10:39:32 - 10:40:08 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja len krátko zareagujem na pána poslanca. Zásadne by sa s tým dalo súhlasiť, ale zabudol tam povedať jednu vec, a to je, že alebo teda myslí sa v tejto úprave hlavne na fakt, kedy sa obyčajným spôsobom mení sídlo. To znamená presúva sa dajme tomu celý úrad, kde tí štátni zamestnanci pracujú na iné miesto. A naozaj v tomto prípade ak sú to veľké inštitúcie, tak je to zníženie administratívnej záťaže úplne jednoduchým spôsobom.
Ďakujem pekne, prosím o podporu tohto zákona. hlásim do rozpravy, pán predsedajúci.
17. 3. 2022 10:39:32 - 10:40:08 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja len krátko zareagujem na pána poslanca. Zásadne by sa s tým dalo súhlasiť, ale zabudol tam povedať jednu vec, a to je, že alebo teda myslí sa v tejto úprave hlavne na fakt, kedy sa obyčajným spôsobom mení sídlo. To znamená presúva sa dajme tomu celý úrad, kde tí štátni zamestnanci pracujú na iné miesto. A naozaj v tomto prípade ak sú to veľké inštitúcie, tak je to zníženie administratívnej záťaže úplne jednoduchým spôsobom.
Ďakujem pekne, prosím o podporu tohto zákona. hlásim do rozpravy, pán predsedajúci.
17. 3. 2022 10:39:32 - 10:40:08 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 933 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ja len krátko zareagujem na pána poslanca. Zásadne by sa s tým dalo súhlasiť, ale zabudol tam povedať jednu vec, a to je, že alebo teda myslí sa v tejto úprave hlavne na fakt, kedy sa obyčajným spôsobom mení sídlo. To znamená presúva sa dajme tomu celý úrad, kde tí štátni zamestnanci pracujú na iné miesto. A naozaj v tomto prípade ak sú to veľké inštitúcie, tak je to zníženie administratívnej záťaže úplne jednoduchým spôsobom.
Ďakujem pekne, prosím o podporu tohto zákona. hlásim do rozpravy, pán predsedajúci.
17. 3. 2022 10:34:13 - 10:35:53 60. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 932 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, cieľom predloženého návrhu zákona je zjednodušiť administratívu spojenú so zmenou pravidelného miesta výkonu štátnej služby, štátneho zamestnanca. Pokiaľ ide o zmenu pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce.
Aktuálna platná a účinná právna úprava ustanovuje pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby, štátneho zamestnanca povinnosť služobného úradu zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové štátnozamestnanecké miesta s iným pravidelným miestom výkonu štátnej služby a uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje povinnosť služobného úradu uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa štátnemu zamestnancovi mení pravidelné miesto výkonu štátnej služby mimo obce pravidelného miesta výkonu štátnej služby. Na účely zmeny pravidiel, pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa za obec považuje aj hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a mesto Košice.
Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru ktorý služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi. Prijatie návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy a vplyv na podnikateľské prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
Účinnosť návrhu zákona navrhujeme od 1. júna 2022. Návrh zákona počíta so zachovaním 15-dňovej legislačnej doby v súlade s § 19 ods. 5 zákona 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Toľko na predstavenie tohto zákona. Ide iba o technikáliu ktorá umožní jednoduchšiu, jednoduchšiu no a neviem to slovo. Bude to jednoduchšie. (Smiech.) Dobre.
Pán predsedajúci, prosím, môžeme pokračovať.
30. 11. 2021 17:30:46 - 17:30:59 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
162.
Ja nechcem zdržiavať, len by som chcela poprosiť pre záznam, že to posledné hlasovanie, to je tlač 770, ma vykázalo ako za a bola som proti.
24. 11. 2021 9:25:04 - 9:32:54 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR -  
Termín hlasovania bude v štandardnom termíne dnes o 11.00.
24. 11. 2021 9:18:54 - 9:22:03 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1056 z 27. októbra 2021 pridelila vládny návrh zákona o Komore geodetov a kartografov (tlač 689) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 395 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 253 z 18. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 245 z 22. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 168 zo 16. novembra 2021 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj o predmetnom vládnom návrhu dňa 18. novembra 2021 nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o Komore geodetov a kartografov nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Uznesením výboru č. 152 zo 14. októbra 2021 som bola poverená v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločnú spravodajkyňu, ktorá predloží predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 11. 2021 17:17:56 - 17:22:35 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 793 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 793.
Prezidentka Slovenskej republiky v zmysle čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila zákon z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, tlač 793.
Vo svojom rozhodnutí číslo 5439-2021-KPSR z 19. novembra 2021 prezidentka Slovenskej republiky uviedla dôvody na vrátenie zákona a v časti IV navrhla, aby Národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s jednou pripomienkou.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 823 z 22. novembra 2021 pridelil predmetný vrátený zákon na prerokovanie:
ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý určil aj ako gestorský výbor.
Lehotu na prerokovanie vráteného zákona vo výboroch vrátane v gestorskom výbore určil do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky o tomto návrhu.
Uvedené výbory prerokovali predmetný vrátený zákon a zaujali tieto stanoviská: ústavnoprávny výbor prerokoval vrátený zákon 23. novembra 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval vrátený zákon 23. novembra 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky na hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky ani odporúčanie k hlasovaniu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Prosím, ukľudnite sa v sále, buďte takí láskaví, nediskutujte, nerobte tuná krúžky na to máte vzadu kaviareň alebo opustite toto plénum. Rušíte pani poslankyňu, ďakujem.

Šuteková, Miriam, poslankyňa NR SR
Gestorský výbor neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky na hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky ani odporúčanie k hlasovaniu o vrátenom zákone ako o celku podľa § 90 ods. 5 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh odporúčaní nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Spoločná správa výborov o prerokovaní zákona z 2. novembra 2021 o elektronických komunikáciách, vráteného prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 257 z 23. novembra 2021.
Uznesením ma výbor poveril informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
27. 10. 2021 15:31:55 - 15:33:28 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 689 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, pán predsedajúci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 689). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 10. 2021 15:01:50 - 15:02:10 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegovia poslanci, v zmysle § 37 ods. 3 rokovacieho poriadku žiadam ešte o vyňatie na samostatné hlasovanie bod 11 a 12 pozmeňujúceho návrhu pána poslanca Svrčeka a Vetráka. A zároveň by som chcela určiť hlasovanie k tomuto zákonu na zajtra o 11.00 hod.
27. 10. 2021 14:11:49 - 14:14:47 48. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o elektronických komunikáciách (tlač 645) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 904 zo 16. septembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 356 zo 14. októbra 2021, výbor pre hospodárske záležitosti rokoval o návrhu dňa 18. októbra 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva šesť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 6 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o elektronických komunikáciách schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 232 z 19. októbra 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril predložiť návrh v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
1. 10. 2021 11:59:33 - 12:01:34 40. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Pán poslanec si opäť raz pomýlil tému, lebo tuto téma nie je voľba špeciálneho prokurátora, ale správa o činnosti špeciálnej prokuratúry. A ja dlhodobo rozmýšľam v tomto pléne nad tým, že či neni pod ľudskú dôstojnosť reagovať na niektoré príhovory, a toto je jeden z nich, plný urážok, hnevu, násilia, nenávisti. My sme mali dnes tlačovú, tlačový brífing a spolu s mojimi kolegyňami a dali sme výzvu plénu Národnej rady, aby sme už s tým prestali, aby prestali osobné invektívy, útoky, urážania a dehonestujúce poznámky na osoby, ľudí. A toho sme boli predstaviteľom a toho sme boli účastní aj v tomto prejave. Keď zaznievajú slová ako opička a tie slová, ktoré si pán špeciálny musel vypočuť, tak to mi je naozaj ľúto.
Keby som ale chcela reagovať na tento príhovor, čo sa nedá vecne, ale keby už by som chcela vecne reagovať, potom by som upozornila na dvojitý princíp, ktorý pán poslanec používa, a to je, že kým generálny prokurátor je nezávislý, pretože, nezávislý, hovorí, pretože nebol politicky činný, a špeciálny bol politicky činný a nemôže byť nezávislý, sa mýli, pretože takisto aj pán generálny prokurátor bol predsa politicky aktívny a bol len štátnym tajomníkom. Keď sú prepustení ľudia, ktorí mu vyhovujú, a podľa neho sú tí, ktorí majú byť prepustení, tak vtedy je to v poriadku, keď sú prepustení ľudia, ktorí mu nevyhovujú a nie sú hodní toho, aby boli prepustení, tak vtedy je to vybavené špeciálnym prokurátorom. Opakujem ale, že púšťať sa do týchto vecných argumentov sa asi v tomto prípade naozaj... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
22. 9. 2021 16:42:03 - 16:43:23 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šuteková, Miriam (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Pán poslanec, ja som tu už niekoľkokrát v tejto Národnej rade povedala, že na vaše vystúpenia sa vôbec nedá reagovať, pretože nie sú absolútne vecné. A vy tu rozprávate o tom, že na nikoho neútočíte ani týmto zákonom, ani tým, čo hovoríte, a vaše vystúpenie je jeden obrovský, nechutný útok na všetkých a na všetko. Ešte ani neviete, aký majú poslanci názor. Ešte ani neviete, ako sme nastavení, tí, ktorí tu sedíme, a z vášho vystúpenia sme už pomaly vrahovia a útočíte a útočíte, útočíte. Dovolíte si útočiť na pani Cigánikovú, ja teda nie som jej fanúšik ani fanúšik SaS-ky, ale ako musím to povedať, lebo vaše vystúpenia sú len jeden obrovský útok, nič iné, žiadne fakty.
Ak kvôli niekomu klesá úroveň v tejto Národnej rade, tak ste to určite vy a nie tí ľudia, ktorí sa vôbec dokázali tu ozvať. Ak tu niekto predlžuje hodiny, vy ste vraveli, že zákon treba prečítať a ísť ďalej, ale však ja vidím, že ste v rozprave len vy všetci prihlásení. A viete prečo? Lebo nikto už nechce na vás ani reagovať, pretože okamžite naňho zaútočíte a nevediete normálnu diskusiu ako normálni ľudia. Takže hodiny rokovania sú len a len kvôli vám.