Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
22. 6. 2021 15:36:07 - 15:40:10 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, ja len veľmi krátko k tomu, čo bolo povedané v rozprave. Situácia v predškolských zariadeniach vo veľkých mestách – ale správne bolo povedané, že nielen vo veľkých mestách, ale v mnohých samosprávach – je veľmi kritická čo do počtu, čo do počtu miest pre deti v škôlke.
Treba povedať, že tento zákon prijala už bývalá vláda. Aj vtedy, keď bol prijímaný, bol súhlas vlastne asi naprieč politickým spektrom. Bol to naprieč všetkými odbornými, myslím si, že organizáciami, ktoré, ktoré pracujú v tejto oblasti, bol prijatý veľmi kladne, pretože, pretože to povinné predškolské zaškolenie je veľmi, veľmi z mnohých dôvodov, o ktorých hovorila pani kolegyňa Šofranko, dôležité pre, pre tie deti, ktoré potom prichádzajú na základné školy.
Treba ale povedať, že zákon určil účinnosť od 1. januára 2021 a medzitým prebehli parlamentné voľby, medzitým prebehla pandémia COVID-u, tak mnohé samosprávy naozaj z objektívnych príčin nevedeli zabezpečiť také množstvo miest v škôlkach, ktoré sú momentálne potrebné. Treba ale jasne povedať, že, že miest v škôlkach pre predškolákov je dosť. Ide o to, že keby sme nerozšírili, tak ako to navrhujú páni poslanci, počet, počet práve o tieto nesieťové škôlky, tak by vypadli tie mladšie deti zo škô... z predškolských zariadení, čo by bol veľký problém, pretože ako pani kolegyňa Šofranko hovorila, ide o cez 3 000 detí. Čiže to nie je, to nie je malý počet.
Treba ale trošku možno aj kriticky poznamenať smerom k niektorým, hovorím, veľmi často boli objektívne dôvody, ale mne zo samosprávy prichádzali aj, aj také spätné väzby, že, že veď to každý počíta s tým, že sa tá účinnosť posunie. Tým chcem pochváliť v podstate ministra školstva, že sa rozhodol, existovala totiž veľmi ľahká cesta, posunúť účinnosť toho zákona o rok, o dva a tým podľa mňa by sa tlačil len problém v podstate, by sme ten problém tlačili pred sebou.
Takže vďaka nesieťovým škôlkam alebo vďaka nesieťovým predprimárnym zariadeniam v podstate teraz na tri roky vieme vyrobiť prechodné obdobie, v ktorom tieto deti vieme umiestniť do nesieťových, do nesieťových škôlok, a následne musí v podstate štát v spolupráci so samosprávou urobiť všetko preto, aby bolo dostatok miest v sieťových škôlkach.
Tým ale chcem veľmi jasne povedať, lebo som v úzkej spolupráci s nesieťovými škôlkami, že keď hovoríme nesieťové, nehovorím o nejakých nekvalitných škôlkach. Áno, správne pani poslankyňa Šofranko povedala, že to sú škôlky, ktoré spĺňajú všetko, ináč by do toho registra, ktorý navrhujú poslanci, zapísané byť nemohli. Čiže spĺňajú dnes všetky, všetky podmienky, ktoré majú aj škôlky zaradené v sieti.
Takže ďakujem veľmi pekne kolegom z výboru, že dali tento návrh. Je to návrh, ktorý prichádza o päť minút dvanásť, ale vie ešte riešiť situáciu.
A ešte, pán, pán poslanec, vy ste sa pýtali na to, na čom vám odpovedal pán predsedajú... predseda výboru. Ono to bude takmer identické ako pri základných školách, kde sú školské obvody. Toto budú spádové obvody pri škôlkach, kde dieťa, jednoducho pokiaľ býva v tom školskom obvode alebo v spádovom obvode, musí byť prijaté do tej materskej školy. Ale rodič si môže vybrať akúkoľvek inú, ak mu ho tam príjmu, tak je to v poriadku. Ináč ale musí byť prijaté tam, kde má trvalý pobyt. Ale sú presne deti, ktoré z rôznych príčin ten trvalý pobyt nemajú, a práve len o tieto deti sa postará v podstate tá, tá štátna správa tým, že im určí miesto, kde budú vykonávať tú svoju povinnú, to povinné predprimárne vzdelávanie.
Ďakujem veľmi pekne.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
78.
To hlasovanie...

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
79.
Ó, pardon...

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
80.
... vás poprosím, pani spravodajkyňa.

Leščáková, Viera, poslankyňa NR SR
81.
Áno, takže, takže v rozprave vystú... pardon, hlasovať budeme aj dnes o 17.00 hod. o návrhu tohto...
22. 6. 2021 15:01:38 - 15:04:59 32. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 510 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
51.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Vašečku, Márie Šofranko a Radovana Slobodu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 510), znie nasledovne.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 5. mája 2021 č. 723 sa uzniesla prerokovať návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviska od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 304 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením č. 195 z 10. júna 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 99 z 10. júna 2021 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport uznesením č. 84 zo 14. júna 2021 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 6 spoločne a odporúčaním ich schváliť, s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport zo 14. júna 2021 uznesením č. 94. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby na schôdzi Národnej rady, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som, pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
5. 5. 2021 10:52:02 - 10:54:46 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som sa chcela vyjadriť k tomuto zákonu v podobnom duchu ako pán predseda výboru. Je to zákon, ktorý je momentálne potrebný. Sú tu jasné dôvody, prečo je veľmi potrebný, a to je dôvod, že zákon o povinnom predprimárnom školskom, školskej dochádzke bol prijatý, novela bola prijatá v júni 2019. V podstate odvtedy sme mali priestor, ja si myslím, že aj do prijatia novely bol priestor na rozšírenie kapacít materských škôl. Ten priestor nebol využitý najšťastnejšie, čiže sa tie kapacity nenavýšili, potom prišli voľby, a to sú fakty, hej, potom prišli voľby, jednoducho obdobie, pandemická situácia je taká momentálne, že analýza inštitútu pre vzdelávanie hovorí, že nám chýba 1 500 miest v materských školách. Toto je riešenie, ktoré je riešením dočasným, ale zároveň riešením veľmi potrebným.
Ja by som chcela odpovedať na otázku pána, teda to, čo otvoril pán poslanec Ferenčák. Tam to nie je tak, že všetky školy budú zapísané do registra automaticky. Návrh hovorí o tom, že musí prejsť posúdením RÚVZ a v podstate zriaďovateľ má tam presne stanovené, stanovené podmienky, za ktorých bude nesieťová materská škola zapísaná do registra. Takže nie je to tak že halabala. Nechcem zároveň situáciu zľahčovať. Situácia v samosprávach nebude jednoduchá, budú, bude potrebné nájsť nové priestory, lebo tých nesieťových škôlok, ja sa totiž bojím, že nebude dosť, akože to nebude dosť na zabezpečenie tých potrieb, ktoré vzniknú.
Ja dnes v tom prvom čítaní nechcem, v podstate tak ako povedal pán predseda, hovoriť o ďalších možných riešeniach. Túto, túto možnosť využijem až pri druhom čítaní. Je tu množstvo možných systémových riešení, ako uprázdniť alebo ako vytvoriť nové miesta v materských škôlkach nielen dostavbou, nielen modernizáciou, ale aj možno systémovým, systémovými zmenami, o ktorých budem hovoriť potom až v tom druhom čítaní.
Takže ja ďakujem veľmi pekne predkladateľom aj ministerstvu, že sa k tomu postavilo tak, že... alebo takto, existovala alternatíva, že pán minister preloží alebo teda požiada o posunutie zavedenia tej povinnej predškolskej dochádzky, našťastie sa tak nestalo, lebo je to, je to podľa mňa veľmi pozitívna vec. Ale hovorím podmienky, ktoré momentálne samosprávy majú, lebo bude sa to týkať najmä samospráv a nie sú k dnešnému dňu vyhovujúce, a preto vás všetkých v podstate poprosím o podporu tohto zákona v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne.
5. 5. 2021 10:34:42 - 10:36:15 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 510). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada vo všeobecnej rozprave, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
3. 5. 2021 20:10:02 - 20:11:58 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 525 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
235.
Ďakujem za slovo. Či sa vám to páči, alebo nie, tak je tu pandémia a rieši ju asi v každej krajine celá vláda. To len na margo.
Chcem ja na druhej strane veľmi vysoko vyzdvihnúť to, že ten regionálny rozvoj a ten prístup k regiónom sa zmenil. Zmenila sa filozofia, je jasné, že prešiel rok, rok v čase pandémie, čiže je jasné, že tie procesy sú pomalšie, predchádzajúca vláda vládla roky rokúce a neprišla na to, že najlepší prístup v čerpaní peňazí pre, pre región je tak, že sa opýtate toho regiónu. A práve preto začali vznikať rady partnerstva v regiónoch, čiže regióny budú samé rozhodovať o tom, kam, kam tie peniaze v regiónoch pôjdu. A to je princíp, presne ten princíp, po ktorý, po ktorom roky regióny volali.
Mňa zaujíma aj tá časť, veľmi, tá časť digitalizácie, keďže sme v strede Európy, je 21. storočie a v čase pandémie sme zistili, ako fantasticky máme vybavené školy, nemáme notebooky, nemáme internetové pripojenie, čo je na plač, opakujem, v strede Európy, rok 2021 a my riešime to, že sa deti nevedia dištančne pripájať. Takže ja vysoko hodnotím to, že ministerstvo začalo riešiť vysokorýchlostný internet, naozaj vysokorýchlostný a s pripojením do každého kúta Slovenska. Táto pandémia ukázala túto vec ako absolútnu nevyhnutnosť. Takže opakujem znova, absolútne zanedbané školstvo v tejto oblasti, a preto som veľmi rada, že sa ministerstvo rozhodlo vybrať touto cestou.
Ďakujem pekne za slovo.
28. 1. 2021 15:26:56 - 15:28:56 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Janka, ďakujem ti veľmi pekne za tento vstup. Ja som sa nestihla prihlásiť predtým do rozpravy, takže s tým, čo si hovorila, samozrejme, dlhodobo súhlasíme. Je tu ale, tak ako si vravela, množstvo otázok, ktoré ešte treba doriešiť. Hovoríme, že sme dnes v prvom čítaní, čiže si myslím, že bude aj priestor na to, aby sme ešte vedeli doriešiť presné podmienky, podmienky, ktoré už otvorila predchádzajúca rozprava financovania, podmienky presného nastavenia, ako to bude.
A áno, každý máme na to mať právo svoj vlastný názor. Ale zároveň sme v roku 2021, a aby demokratická krajina v strede Európy nedávala túto možnosť pre rodičov, a tí musia potom hľadať kľučky, ako tie svoje deti vzdelávať doma, lebo ten rodič si tú možnosť nájde, to mi pripadá neprístojné v podstate takejto, takejto krajiny. Takže som veľmi rada, že sa táto téma otvára.
Áno, ja ako riaditeľka školy môžem mať na to taký alebo onaký názor, ja mám názor, že táto možnosť tu musí pre deti existovať, pretože jednoducho tieto deti, je množstvo detí, množstvo rodín, množstvo detí so špecifickými potrebami, množstvo detí rôznym nastavením psychologickým. Je množstvo dôvodov, prečo táto možnosť musí na Slovensku existovať.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za tento tvoj vstup.
28. 1. 2021 15:25:20 - 15:26:55 23. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 381 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vymazať rámček !!!
24. 11. 2020 18:36:10 - 18:37:07 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
172.
Áno, pán predsedajúci, poprosím vás, aby sa hlasovalo zajtra o jedenástej hodine.
24. 11. 2020 18:31:08 - 18:32:06 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 264 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
170.
Áno, ja len veľmi krátko, keďže je už večer, ale musím sa vyjadriť k pozmeňujúcemu návrhu, ktorú, ktorý momentálne predniesol pán predseda Richard Vašečka. Som veľmi rada, že v programovom vyhlásení vlády uvádzame zrovnoprávnenie financovania všetkých zriaďovateľov, čiže zriaďovateľov verejných, cirkevných a súkromných. Dlhodobo razím teóriu, že existujú len naše deti, existujú len slovenskí občania, ktorí platia dane do štátnej kasy, a preto majú plné právo si ich deti vybrať verejnú, cirkevnú alebo súkromnú školu a my nemáme právo nijakým spôsobom, ale nijakým spôsobom ich za to perzekuovať.
Takže ďakujem veľmi pekne aj ministerstvu školstva, že pristúpilo k tomuto pozmeňujúcemu návrhu takto kladne, a som, dúfam teda, že Národná rada tento návrh podporí. Ďakujem veľmi pekne.
24. 11. 2020 18:19:57 - 18:22:43 18. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 264 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 3. novembra 2020 č. 371 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 147 zo 16. novembra 2020, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet v uznesení č. 103 z 19. novembra 2020 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 49 z 19. novembra 2020 zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 5 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, gestorský výbor, z 24. novembra 2020 pod č. 58. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby na, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
3. 11. 2020 9:10:01 - 9:25:21 16. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 262 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 264).
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 9. 2020 9:37:32 - 9:38:05 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Takto, neviem nájsť slová a je mi veľmi ľúto, že mám možnosť reagovať len v dvoch minútach. Tam bolo také extrémne množstvo faktických chýb, historických, som dejepisárkou. Som zdesená a chcem povedať len toľko, že keby za týmto pultíkom vystupoval môj žiak, ktorého som učila obdobie vzniku prvej Československej republiky, puklo by mi srdce. Takže toľko. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
10. 6. 2020 10:24:16 - 10:25:06 8. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 109 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda, ďakujem ti za tvoje vystúpenie. Ja učila som niekoľko rokov dejepis na strednej škole a to, čo si povedal, že múzeum zločinov všetkých totalitných režimov je extrémne dôležité, povedala by som možno aj múzeá, nie múzeum, ale buďme pri zemi. Je to veľmi dôležité. Študenti alebo deti sú zmietané rôznymi sociálnymi sieťami, netušia, nevedia vyhodnotiť pravdu. Ak im tak, ako si povedal, interaktívnym spôsobom ukážeme len, len realitu a fakty, ktoré sa diali, tak tým môžme naozaj, naozaj veľmi veľa mladých ľudí zachrániť od úplne že, že scestných vyhodnotení situácií. Ďakujem ti veľmi pekne.
29. 4. 2020 11:19:09 - 11:21:10 6. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem veľmi pekne za ponúknutú pomoc pánovi poslancovi Drdulovi.
Zitka, ja ako jazykárka a človek z východného Slovenska, ja mám veľmi blízko k národnostným menšinám. Takže ja veľmi rada navštívim, navštívim tvoju školu.
Pán poslanec Kočiš, ďakujem za vaše slová, nie ste už asi tu, ale ďakujem za to, lebo hovorila som o tom aj v príspevku, oblasť školstva nie je oblasťou alebo priestorom na politikárčenie. Oblasť školstva je oblasť, v ktorej musí dôjsť k celospoločenskému konsenzu, musia sa procesy nastaviť tak, aby väčšina spoločnosti bola nastavená na desiatky rokov plniť koncepciu v rozvoji školstva.
Janka, nebudeme si tu skladať asi komplimenty, ale môj obdiv k tvojej práci je dlhoročný a veľakrát som o ňom hovorila. Absolútny súhlas, bohužiaľ, som bola oklieštená časom desiatich minút, absolútny súhlas je v tom, že deti, mnoho detí aj z našej školy môžu síce byť u nás do veku teda šestnástich rokov, ale nemajú ďalšie uplatnenie. Nemajú možnosť študovať ďalej a digitálne kompetencie a práve vzdelávanie v tejto oblasti je častokrát kvôli ich zdravotnému znevýhodneniu jedinou cestou, ktorou, ktorou by sa mohli vydať. Takže neviem povedať nič iné, ako absolútny súhlas a vďaka.
A áno, pán Mizík, súhlasím aj s vašimi pripomienkami. Kapacitné možnosti v nerozvinutých oblastiach budú problémom, na ktorý sa narazí v tejto veci, ale myslím si, že každopádne sa dá, sa bude musieť táto situácia zvládať. A čo sa týka financovania špecializovaných tímov na škole, inkluzívnych tímov, všetko je podľa mňa z hľadiska financií o prioritách. Čiže čo si táto vláda postaví ako prioritu, to jednoducho zafinancuje. A ja z hĺbky srdca verím, že tieto inkluzívne tímy budú prioritou tejto vlády.
Ďakujem.
29. 4. 2020 11:03:12 - 11:11:54 6. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, politická strana ZA ĽUDÍ je strana regiónov a strana odborníkov. Na našom predvolebnom programe v každej časti nášho predvolebného programu dlhodobo pracovali tímy odborníkov. Preto som veľmi, veľmi vďačná, že sa obrovská časť našich opatrení z nášho predvolebného programu ocitla v programovom vyhlásení vlády, za čo chcem, samozrejme, poďakovať aj našim koaličným partnerom.
Myslím si, že v rozprave k programovému vyhláseniu vlády by sme sa mali pri tomto pulte asi vyjadrovať k veciam, ktorým rozumieme, ktorým sa v profesijnom živote venujeme. A preto sa ja budem venovať len oblasti regionálneho školstva. Veľmi v krátkosti chcem povedať, že môj profesijný život je celý spojený s regionálnym školstvom. Pracovala som ako učiteľka na základnej škole na dedine, neskôr na strednej škole v krajskom meste, v umeleckom školstve, som angličtinárkou, dejepisárkou, momentálne pôsobím ako riaditeľka základnej školy, jedinej bezbariérovej základnej školy v Prešove, ktorá je školou skutočne pre všetky deti, pretože máme zdravotne znevýhodnené deti a taktiež máme deti športovo nadané, máme športové triedy futbalového, futbalové športové triedy Tatranu Prešov. Preto si myslím, že môj pohľad na regionálne školstvo aj tým, že v ňom pôsobím viac ako 20 rokov, je naozaj širokospektrálny a dovolím si hodnotiť preto programové vyhlásenie vlády v tejto oblasti.
V tomto regionálnom školstve žijem svoj život vyše dvadsiatich rokov, ako som povedala. Žila som ho v školstve, ktoré momentálne má dvadsiateho ministra v porevolučnom fungovaní nášho štátu. Žila som ho v školstve, ktoré je dlhodobo, ale dlhodobo a vážne podfinancované. Žila som ho v školstve, ktoré je zavalené administratívou, v školstve, ktoré trpelo rôznymi vymyslenými reformami, z ktorých bola väčšina robená naozaj hurá systémom, čiže na ministerstve si vymysleli a v školách sme vyskúšali, čo malo, samozrejme, vždycky dopad na vzdelávanie na školách. V tomto školstve ho žijem naozaj celý svoj život, v školstve zmietaný, zmietaným kauzami ministrov školstva v súvislosti s eurofondami, preto mi dovoľte vyjadriť nádej, že nastupujúca vláda tieto pomery v školstve zmení. A zaväzuje sa k tomu aj v programovom vyhlásení vlády.
Ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť, je postavenie, postavenie učiteľa, ktoré takisto definuje programové vyhlásenie vlády podporou učiteľov. Bohužiaľ, v spoločnosti veľmi často zaznieva a zaznelo to aj tuná v pléne niekoľkokrát, že školstvo je podfinancované, lebo učitelia sú nezaplatení, a preto sú nekvalitní. Dovolím sa voči tomuto mýtu veľmi vážne vyhradiť. Školstvo, ako som povedala, prichádzam zo školstva, môj syn chodí na základnú školu v Prešove, školstvo je plné veľmi kvalitných ľudí. Ľudí, ktorí robia nad rámec, ľudí, ktorí robia na 100 %, ľudí kreatívnych, ľudí plných energie a zároveň – na naše šťastie a na šťastie našich detí – nerobia len do výšky svojho platu. Takže dovolím sa ohradiť voči tomuto mýtu, naozaj to zaznelo niekoľkokrát na tejto pôde, čo ma veľmi mrzí.
Je pravdou, že školstvo starne. Je pravdou, že mladý muž sa v školstve dlho neohreje, pretože nedokáže odštartovať svoju rodinu a svoju, a svoju budúcnosť v školstve, pretože je veľmi slabo zaplatený.
Dovolím si ešte malú pripomienku k tomu, že tu z každej strany z opozície zaznieva, že programové vyhlásenie vlády je veľmi všeobecne napísané. Ja som tam našla niekoľko pre regionálne školstvo veľmi jasných formulácií. Jedna z tých formulácií hovorí o tom; alebo takto. Prvýkrát sa v programovom vyhlásení vlády ocitli formulácie, ktoré sa týkajú zdravotne znevýhodnených detí. Ako som povedala, ja som z takejto školy, máme vozičkárov, máme rôzne zdravotné znevýhodnenia na škole. Tejto problematike sa v školstve venovalo veľmi, veľmi málo.
Viem, že mnohí ľudia, ktorí pôsobili v školstve v minulosti na ministerstvách, by sa mohli ohradiť, teda že stále sa nejaká tlačová konferencia robila ohľadom asistentov učiteľov. Realita v školách je ale úplne iná. Pri tom, že riaditeľ školy, ktorý má 55 začlenených žiakov, čiže integrovaných buď z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, alebo z dôvodu špeciálnych vzdelávacích alebo výchovných potrieb, odovzdá tento, tento fakt okresnému úradu, ktorý na základe vzorca, ktorý dostal z ministerstva školstva, urobí plus, mínus, krát, delené a vypočíta, že na 55 takýchto začlenených žiakov má v škole postačovať 4,5 asistenta. To je realita, v ktorých školy žijú, to je realita, z ktorej vychádzame, a preto som veľmi vďačná najmä mojej kolegyni, dlhoročnej bojovníčke za práva zdravotne znevýhodnených ľudí a zdravotne znevýhodnených detí, že sa tieto pasáže o tom, že na, že na školách musia byť zavedené celé špecializované tímy špeciálnych pedagógov, psychológov, zdravotných sestier, jednoducho dostalo do programového vyhlásenia vlády. Je to pre mňa úplne jasný a konkrétny odkaz hlavne k tejto skupine v školstve.
Ďalšou vecou, ktorej sa chcem dotknúť a ktorá je pre mňa veľmi konkrétna takisto, je téma zaškoľovacích ročníkov v budovách základných škôl. Je to úplne jednoduché riešenie. Niekoľko rokov tu vládla vláda, ktorá neustále riešila nedostatočný počet miest v škôlkach, a úplne jednoduchým riešením, nepotrebovali sme na Slovensku vymyslieť niečo nové, všade vo svete sú tieto veci zavedené, sú práve zaškoľovacie ročníky v budovách základných škôl. Táto vláda sa zaväzuje k podpore a k vytváraniu takýchto zaškoľovacích ročníkov. Nemusím tu asi rozprávať o tom, že je to pre deti, hlavne tie, ktoré nenavštevovali škôlku, veľmi výhodné z dôvodu toho, že sa dvakrát neadaptujú na cudzie prostredie, čiže prichádzajú do zaškoľovacieho ročníka a následne zostávajú študovať na tej istej základnej škole, čiže sa dvakrát neadaptujú na prostredie, na budovu, na procesy v nej. Je to veľmi ľahké, je to ľahké aj pre deti, ktoré škôlku navštevovali, pretože v podstate majú rok na tú adaptáciu, za normálnych okolností na ňu majú, keď prichádzajú do prvého ročníka, v podstate niekoľko dní. Takže to je ďalšie veľmi konkrétne opatrenie.
Chcem povedať, že zatiaľ čo my sme 20 rokov v školstve vyslovene tápali, existovali v Európe a vo svete štáty, ktoré pochopili, že budúcnosť národa v absolútnej miere závisí od vzdelania detí v tomto národe. A preto sa rozhodli otvoriť celospoločenskú diskusiu, naprieč politickými spektrami prijali koncepcie, vízie, ako školstvo bude fungovať, dali si tam časový harmonogram na 30 rokov a každá ďalšia vláda v podstate túto koncepciu preberá. Toto je cesta, ktorú ja vidím aj cestou pre Slovensko. Toto je v podstate, podľa mňa toto programové vyhlásenie je štartovacou plochou k takejto možnosti vytvoriť celospoločenský konsenzus, ako sa má školstvo ďalej vyvíjať, vytvoriť koncepciu na desiatky rokov a vtedy v podstate máme šancu vychovať naše deti alebo vzdelávať ich, aby boli konkurencieschopné v 21. storočí na celosvetovom, celoeurópskom trhu práce.
Myslím, že tu nebudem dlhšie rozoberať, že je to absolútne nevyhnutné a že je veľmi dôležité, aby sme to pochopili konečne aj my. Preto aj s povzbudením mnohých ľudí z regionálneho školstva, ktorí ma kontaktujú, vyslovujem nádej, že sa takéto procesy začínajú akurát, vyslovujem nádej v obsadení ministerstva školstva, vidím množstvo, vo vedení ministerstva školstva vidím množstvo ľudí, ktorí dlhoročne hovoria o potrebe takýchto zmien, a preto veľmi rada podporím takéto vyhlásenie vlády.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
24. 4. 2020 11:49:29 - 11:50:19 6. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 68 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
164.
Pán podpredseda, ja ti chcem poďakovať za to, že si sa snažil, aj keď vidím, že neúspešne, dostať túto debatu do nejakej rozumnej a pragmatickej roviny. Ja som tu úplne začiatočník a prišla som z praxe. Som v praxi riaditeľkou školy a som zdesená z toho, koľko vecí sa tu riešiť len preto, aby sme mali nahrávky na Facebook.
A v čase pandémie, v čase, keby je Slovensko naozaj v ohrození, si myslím, že občania Slovenskej republiky čakajú od nás niečo iné. Čo ja viem, na ministerstvách sa tvrdo pracuje, pripravujú sa opatrenia pre ľudí a my by sme tu asi mali trošičku menej robiť show a trošičku viac pracovať pre ľudí.
Ďakujem veľmi pekne. (Potlesk.)
2. 4. 2020 15:43:38 - 15:44:39 4. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 38 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Leščáková, Viera (ZA ĽUDÍ) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pán poslanec Kuffa, z toho, čo ste vraveli, som pochopila, že máme riešiť predovšetkým seba, lebo my sme pendleri, máme riešiť rokovanie Národnej rady a máme sa v podstate plus-mínus vykašľať na, na všetkých ostatných obecných a zastupiteľov v regióne.
Ja som poslankyňou v Prešovskom samosprávnom kraji, tam nás nie je, nie sme tam traja ani piati, je nás tam 62 v jednej miestnosti, a keďže ste asi nepočúvali pani, pani primátorku Lučenca, keď vravela o tom, že je to plán B, že potrebujeme mať plán, čo s obecným zastupiteľstvom a čo so zasadnutím obecného zastupiteľstva vtedy, keď sú poslanci v karanténe. Čiže vy ste vraveli, nebudem hlasovať za zákon, nebudem riešiť obecných a miestnych zastupiteľov, ale poďme riešiť nás Národnú radu, lebo sme najväčší pendleri.
Ďakujem pekne.