Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2023 12:58:57 - 12:59:49 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
107.
Pán kolega Dostál, veľmi dobre si zhrnul, čo skutočne znamená predložený pozmeňujúci návrh, respektíve predložený pre Bratislavu a Košice, lebo prečo vlastne potom budeme robiť územné plány, keď bude rozhodovať o tom niekto úplne iný? Všetko mi to naozaj pripomína, pripomína takú nejakú Potemkinovu dedinu, pretože jednoducho my chceme nahradzovať naozaj občanov tým, že bude rozhodovať nejaký úrad, štát o všetkom a občania nemajú absolútne žiadnu šancu sa k tomu, k tomu nejakým spôsobom vyjadrovať alebo dopracovať.
Ďakujem.
4. 5. 2023 12:42:55 - 12:43:59 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Pán poslanec Kremský, ja som rád, že ste takto vystúpili. Áno, aj my vítame presnejšie pravidlá pre investorov, ale už teraz schválené zákony ich výrazne skracujú. Veľmi dobre si popísal veľké náklady pre občanov, ktoré sa budú musieť platiť za skolaudovanie stavieb. Spomínal si aj, aj náklady terajšie, respektíve výdaje už vzniknutého úradu na veľmi drahé automobily, knihy a neviem, čo všetko možné. No ja by som ešte pridal, aj pán poslanec Svrček tu teraz hovoril o tom, že boli rôzne cesty do zahraničia na neviem čo, ale výdavok úradu podľa mňa patrí aj, respektíve by mohol pán podpredseda Holý vysvetliť, že čo bol riešiť na Blízkom východe, keď bol v Ománe na náklady úradu. Ďakujem.
4. 5. 2023 12:19:08 - 12:19:33 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem, pán minister, že ste za vlastné pomenovanie tohto návrhu zákona, lebo celý tento pôvodný zámer informačného systému Urbion mi veľmi pripomína mýtny tender a vieme, ako to všetko dopadlo. Ďakujem.
4. 5. 2023 10:28:33 - 10:29:28 90. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1498 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Pán kolega Svrček, ja chcem veľmi oceniť váš kultivovaný prejav, ten sa vám veľmi podaril. Viem, že na ostreľovanie ministra životného prostredia a jeho oprávnených pripomienok k tomuto návrhu máte dohodnutého ostreľovača, a to pána Suju. A táto hra na dobrého a zlého policajta sa vždy používa vtedy, keď sa pripravuje niečo, čo nie je celkom kóšer a to je asi aj prípad vami predkladaného návrhu, a teraz z iného súdka. Veľmi by ma zaujímalo, či a kedy zasadala k tomuto návrhu legislatívna rada vlády a aké je stanovisko vlády k tomuto návrhu. Ďakujem.
15. 3. 2023 15:54:36 - 15:54:41 88. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
O návrhu tohto zákona budeme hlasovať zajtra o sedemnástej.
15. 3. 2023 12:00:01 - 12:01:27 88. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1476 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Vážená kolegynka, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1476). Predpokladám inf... predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zák... návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
17. 2. 2023 11:40:31 - 11:40:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1257 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
150.
Odhlasovali sme všetky pozmeňujúce správy zo spoločnej správy. Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu podanom v rozprave.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Šíbla.

Kollár, Boris, predseda NR SR
151.
Prosím prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) 136 prítomných, za 86, proti 10, zdržalo sa 38, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme schválili.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
152.
Pán predseda, hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy a z rozpravy.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o postúpení návrhu zákona do tretieho čítania ihneď.

Kollár, Boris, predseda NR SR
153.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 86, proti 10, zdržalo sa 38, 1 nehlasoval.
Uvedený návrh sme schválili.
Pristúpime k tretiemu čítaniu. V treťom čítaní o návrhu zákona, otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Hlási sa niekto z poslancov do rozpravy? Ak nie, vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku.
Pán spoločný spravodajca, prosím, uveďte odporúčanie gestorského výboru.

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
154.
Pán predseda , sme v treťom čítaní... Jáj, už som... Po skončení...
Prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi s odporučením gestorského výboru schváliť.

Kollár, Boris, predseda NR SR
155.
Prosím prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135 poslancov, za 86, proti 12, zdržalo sa 36, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely vodného zákona.

Pristúpime k hlasovaniu v prvom čítaní o návrhu poslancov Krištúfkovej, Kollára, Šimka, Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon (tlač 1357), bod 38. schváleného programu.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský ústavnoprávny výbor, poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol. To sú tie pesy... (Reakcia z pléna.) Pesa. Pesa.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Borisa Kollára, Jozefa Šimka a Igora Kašpera na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, tlač 1357.)

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
156.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať, aby uvedený návrh zákona bol posunutý do druhého čítania.

Kollár, Boris, predseda NR SR
157.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 89, proti 19, zdržalo sa 10, nehlasoval 1.

Uvedené sme schválili, konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.
Prosím spravodajcu, aby uviedol hlasovanie.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
158.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prideľuje návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určuje aj ako gestorský výbor s tým, že gestorský výbor prerokuje návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.

Kollár, Boris, predseda NR SR
159.
Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 102, proti 17, zdržalo sa 5.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k tajnému hlasovaniu o návrhu na voľbu predsedu výboru pre zdravotníctvo (tlač 1326).
Svoju voľbu vyjadríte tak, že na hlasovacom lístku pri mene a priezvisku kandidáta označíte... Áno. Dobre.
Ešte, ešte než prečítam toto pristúpenie k tajnému hlasovaniu, je procedurál pána poslanca Sulíka, nech sa páči.
17. 2. 2023 11:25:31 - 11:25:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 2, 6, 7, 8, 9 a 11, ktoré pán poslanec Šíbl vyňal na osobitné hlasovanie, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Upozorňujem však, že pozmeňujúci návrh pána poslanca Šíbla upravuje uvedenú problematiku komplexnejšie.

Kollár, Boris, predseda NR SR
149.
Prosím prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za žiadny, proti 93, zdržalo sa 41, 2 nehlasovali.
Uvedený návrh sme neschválili.
17. 2. 2023 11:25:31 - 11:25:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
Pán predseda, môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
Dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 3 až 5 a 10 zo spoločnej správy spoločne s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
17. 2. 2023 11:25:31 - 11:25:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Nakoľko bol dnes v rozprave podaný pozmeňujúci návrh v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty.
17. 2. 2023 11:25:31 - 11:25:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem pekne, pán predseda... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
141.
Momentík, moment, moment, moment. (Predsedajúci telefonuje vnútornou telefónnou linkou.)

Zajačik, Vladimír, poslanec NR SR
142.
... kolegyne, kolegovia, v rozprave k návrhu zákona vystúpilo šesť poslancov, bol podaný jeden procedurálny návrh pána poslanca Čepčeka a jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca Šíbla. Spoločná správa obsahuje 11 pozmeňajúcich, pozmeňujúcich návrhov.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Čepčeka nepokračovať o rokovaní o tomto zákone.
17. 2. 2023 9:40:31 - 9:40:31 83. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 1257 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Tento návrh zákona budeme schvaľovať dnes o jedenástej.
14. 2. 2023 15:30:49 - 15:32:26 83. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1317 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1394). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel návrhovej... navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa náradná... Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
20. 10. 2022 11:10:08 - 11:10:23 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Pán predseda, v mene troch poslaneckých klubov OĽANO, SME RODINA a SaS podávam, chcem presunúť hlasovanie tlače 1236 o ochrane ovzdušia na dnes na sedemnástu hodinu. Ďakujem.
20. 10. 2022 9:40:08 - 9:40:08 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1236 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Hlasovať o tomto návrhu budeme o jedenástej.
20. 10. 2022 9:25:08 - 9:25:08 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne.
Pani kolegyne a kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1236. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
20. 10. 2022 9:25:08 - 9:25:08 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená kolegyňa a kolegovia, spravodajská správa k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1235, v prvom čítaní.
V súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo, životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona, ktorý spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia, zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 10. 2022 14:40:02 - 14:40:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán Mazurek, veľmi sa mi páčil váš úvod, kde ste hovorili, že každý normálny človek musí odsúdiť tento čin. Ale potom začala znôžka presne podľa nôt Moskvy a Putina. Ale cez to všetko sa mi páči, že ste takto vystúpili a dali ste, ukázali ste aj všetkým ľuďom, aj vašim voličom, aké je vaše videnie tolerancie. S fašistov sa stala demokratická strana. Fašisti sa premenovali na Republiku. Ale ich videnie sa nezmenilo a dôkazom toho bolo vaše vystúpenie.
6. 10. 2022 9:54:59 - 9:54:59 72. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1176 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1117. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 9. 2022 17:55:03 - 18:05:36 71. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1191 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Zajačik, Vladimír (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
156.
Ďakujem pekne.
Kolegynky, kolegovia, nebudem veľmi dlho rozprávať, pretože pán Gyimesi toho povedal naozaj dosť, aj keď nie všetky, ani zďaleka všetky kauzy. Pán Kremský vám dohovoril do duše, že ako by ste sa mali vlastne na to dívať. A ja vám trošku podvihnem mandle, keď dovolíte.
Dovoľujem si začať úryvkom z textu Karla Kryla: "Na rohu ulice vrah o morálce káže". Tento úryvok som nepoužil pretože že by bol vo svojej podstate pekný, ale je v tejto situácii pravdivý a výstižný. Máme tu totiž ďalší diel, zdá sa, nekomerčnej telenovely "Jednoduchý Robko". Ďalší diel frašky na tému odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca. Krátky obsah tohoto dramatického veľdiela môžeme zhrnúť takto: Jeden maličký diktátor amatér si spravil z práva a zo zákona toaletný papier. Sprivatizoval si, lepšie povedané, ukradol políciu, prokuratúry, súdy, dokonca celý štát. A pod vplyvom drogy zvanej beztrestnosť začal zbojníčiť, klamal, ale nikto to, nikdy sa to nenaučil. Kradol, ale nevie to. Lúpil obojručne na drzáka systémom Pat a Mat. On je v podstate taký Patlal a Matlal. Na čo siahol, to zničil, ale vždy z toho mal osobný prospech. A zrazu sa mu zrútila jeho ilúzia o beztrestnosti, a to je podstata tohto príbehu. Nie je to o Romanovi Mikulcovi, nie je to o vyšetrovateľoch, je to len a iba o panickom strachu potkana zahnaného do kúta, ktorý sa chce zbaviť hrozby spravodlivého trestu za svoje zločiny. To už vie každé malé dieťa. Rovnako ako každé malé dieťa vie, čo táto osoba napáchala aj so svojou organizovanou skupinou. Ľudsky sa to dá pochopiť, lebo netrpí stratou pamäte. Vie, čo napáchal a vie, aký trest ho za to čaká.
Na Slovensku je podstatný kontext, nie je ani tak dôležité, čo niekto hovorí. Dôležitejšie je, kto to hovorí a prečo to hovorí. Totižto toxická história Roberta Fica už poučila každého občana tejto krajiny, že táto osoba klame, vždy klame. Klamstvo je jeho podstata DNA. Je nezlučiteľný s pravdou ako čert so svätenou vodou. Ak niekto klame ako klamár, rozpráva ako klamár a koná ako klamár, je to Robert Fico. Ak by náhodou povedal, že tráva je zelená, je naozaj veľmi vážny dôvod začať o tom pochybovať. Samotné odvolávanie ministra nemá nič v sebe veľa logiky. Je skôr poháňané panickým strachom, ktorý prerástol do patologickej nenávisti. Príčinou problémov predkladateľa tohto návrhu totižto nie je minister Mikulec, ale sám predkladateľ. Jeho problém nie je v tom, čo si myslí Roman Mikulec, ale to, čo o Robertovi Ficovi vedia občania. O jeho činoch, zločinoch i následkoch. A toto s odvolaním ministra tento pácha, tohoto sa s odvolaním ministra tento páchateľ nezbaví. Neexistuje taký čistiaci prostriedok, ktorým by sa očistil.
Musím tiež skonštatovať, že pán minister prišiel o veľkú časť svojich podporovateľov práve z toho dôvodu, že predkladateľ tohto návrhu ešte stále nie je ubytovaný v príslušnom uzavretom zariadení na celodennej strave, ale môže voľne behať na slobode a ďalej škodiť tajne občanom. Ak je teda minister Mikulec zodpovedný za postup orgánov činných v trestnom konaní, čo určite nie je, napriek tomu že to JUDr. Fico tvrdí, mal by sa mu skôr poďakovať.
Nemá zmysel sa podrobne zaoberať dôvodmi uvedených v predloženom návrhu. Sú to stokrát vyvrátené klamstvá, fabulácie, krkolomne účelové konštrukcie, ktoré okolo pravdy ani len nešli. Ak by na základe takto vykonštruovaných rozprávok bola posudzovaná činnosť Roberta Fica, bol by už dávno odsúdený na niekoľko trestov doživotného žalára. Ak by mal iba zlomok sebareflexie a morálky, musel by spáchať rituálnu samovraždu. Nie, ale jemu sebareflexia ani morálna nehrozí.
Prečo je pre mňa tento návrh neprijateľný? V prvom rade, že na to nie je žiadny relevantný dôvod, okrem výmyslov a fabulácii uvedený návrh najväčším klamárom v tomto parlamente. A v druhom rade je to naivný a prehľadný pokus páchateľov vyhnúť sa zodpovednosti a oklamať spravodlivosť.
Síce už ťažko zvráti tento, zvráti vývoj. Fakty sú jasné aj malému dieťaťu a až taká poprava práva, aby títo páchatelia sa vyhli zodpovednosti nie je možná ani na Slovensku. Odvolanie pána ministra však môže spomaliť konečné nastolenie spravodlivosti, čo by žiadny slušný, čo žiadny slušný človek nemôže podporiť. Slovensko si za éry Ficových vlád vytrpelo príliš veľa, utrpelo množstvo traumatizujúcich rád doteraz nevyliečených. Je potrebné túto kapitolu konečne so cťou uzavrieť, napraviť krivdy a zločiny a nastoliť spravodlivosť. A k tomu činnosť ministerstva vnútra pod vedením ministra Romana Mikulca síce pomaly ale jednoznačne smeruje.
Treba si uvedomiť, kto a prečo predkladá tento návrh. Je to úplne jasné. Predkladá ho človek s mimoriadne toxickou históriou. Vždy manipulatívne rozdeľoval spoločnosť cieľom získať osobný prospech. Teraz opäť rozdeľuje spoločnosť. Vytvoril novú barikádu. Na jednej strane slušní ľudia presadzujúci spravodlivosť a právo, na druhej strane mafia. Každý má dnes možnosť si vybrať, na ktorú stranu sa postaví. Či na stranu spravodlivosti a práva, alebo na stranu mafiánskej chobotnice Roberta Fica. Ja budem s plnou vážnosťou hlasovať na strane spravodlivosti proti návrhu Roberta Fica, lebo v kolobehu dejín opäť uvidíme, "na rohu ulice vrah o morálce káže".
Ďakujem pekne.