Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2021 9:08:09 - 9:09:52 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 759 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z., tlač 759.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajú z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prejde, prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby sa výbory, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a gestorský do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
16. 9. 2021 13:40:22 - 13:40:25 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vstup predsedajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
25.
Sľubujem. (Potlesk.)
5. 5. 2021 11:56:57 - 11:58:52 28. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Kremského, Tomáša Lehotského, Radovana Slobodu, Petra Vonsa a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 514). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 11. júna 2021 a gestorský výbor do 14. júna 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2021 18:43:13 - 18:46:27 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 444 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
231.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 625 zo 16. marca 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v určenej lehote uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona, § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením číslo 276 z 28. apríla 2021, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 167 z 27. apríla 2021, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 166 z 29. apríla 2021. Z uznesení Výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 a 2 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rady Slovenskej republiky návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja a bývania v znení neskorších predpisov, tlač 452, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučí schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 172 zo 4. mája 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
1. 12. 2020 9:16:02 - 9:18:00 18. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 328 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu zákonu, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na zabezpečenosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 328. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa záležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. januára 2021 a v gestorskom výbore do 25. januára 2021.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
3. 11. 2020 18:16:56 - 18:18:03 16. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 225 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Ďakujem. Kolega Blaha, vy ste hovorili, že komunizmus sa menil na fašizmus. Ja vám dokážem, že je to pravda a komunizmus je, je ešte horší jak fašizmus.
Tak Adolf Hitler zabil 17 mil. ľudí, Josif Vissarionovič Stalin 23 mil. ľudí, Mao Ce-tung 70 mil., a to ešte nepočítam Pol Pota a tých ďalších. Spolu sa predpokladá, že zabili okolo 110 mil. ľudí, to sú komunisti. To nie sú fašisti ani nacisti, to sú komunisti.
V Československu bolo popravených 248 ľudí od roku 1948 do roku 1953 a vyše, okolo 200 alebo 300 ľudí zomrelo na hraniciach, keď chceli odísť do zlého kapitalizmu. Takže tu vidíme jasne v dôkazoch, že komunizmus je ešte horší, ako je, ako je fašizmus.
Ďakujem. (Potlesk.)
25. 9. 2020 13:01:17 - 13:16:36 12. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 173 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem, ja totiž ďakujem za to, že sme sa rozhodli konečne dať tieto veci do poriadku. A to, čo aj hovoril kolega, je načase sa s tým vysporiadať. Napríklad my v Košiciach máme veľké problémy s tým, že vznikne malá krčmička, ktorá si tam dá automaty, a potom je z toho velikánsky problém.
Ja sa len chcem spýtať jednu vec, že ako chceme merať tých 500 metrov, lebo ja si myslím, že toto bude ten veľký, jeden z tých problémov, že ako v tých mestských častiach sa bude merať tých 500 metrov, že či vieme sa aj na to nejak pripraviť a vedieť, vedieť to dobre odôvodniť.
A druhá moja taká vec alebo také pozorovanie je, že by trebalo urobiť nový zákon o tom hazarde a o týchto veciach, lebo dneska máme vlastne herňu aj v mobilnom telefóne a každý sa môže prihlásiť a vie to celé obísť. Takže trebalo by možno aj do budúcnosti urobiť nový zákon, ktorý myslí aj na, že, že sú mobilné, že sú tie herne dostupné aj v mobilných telefónoch.
Ďakujem veľmi pekne.
9. 7. 2020 16:16:08 - 16:16:56 9. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 154 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Tóth, Vojtech (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem. Pani kolegyňa, trochu zavádzate, lebo tie financie nebudú rozdelené pred narodením a po narodení, a tento zákon nechcel by nič zakazovať. Tento zákon chce pomôcť ženám, aby mali viacej času na to rozhodnutie, či ísť, alebo neísť k potratom, a poznám veľa žien, ktoré prišli o svoje bábätko buď tým, že chceli, sa rozhodli, ale aj tak, že prišli o spontánne, a chcem vám povedať, že nie je to úplne jednoduché a nie je to tak, že na druhý deň je tu všetko O. K. a môžme ísť ďalej.
Takže podľa mňa, v tomto nemáte pravdu a máte veľmi zaujímavé tričko, veľmi pekné tričko máte.
Ďakujem.