Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
12. 12. 2022 11:40:01 - 11:40:01 79. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Pán kolega, voliči nám vystavia vysvedčenie v deň volieb, to nemajte obavy, to je pravda. Ale viete čo, vysvedčenie dostanete aj vy, hnutie OĽaNO, a teda nemyslite si, že dostanete opäť 25 %. Vám preferencie rovnako padli a viete čo, ak náhodou neviete, tak vám prezradím, že minister financií je politik s najnižšou dôverou. Preto vám odporúčam, aby ste sa starali o svoje preferencie a inak celé vystúpenie mi pripadalo ako, keď sú deti na pieskovisku a ťahajú sa o formičky a žalujú, kto komu urobil viacej zle.
8. 12. 2022 18:55:04 - 18:57:13 79. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. No, pán minister, dobre. Keď začnem rezortom pôdohospodárstva, tak po roku, po voľbách začalo totálnym chaosom, napriek tomu teda, že bola pandémia. Dobre viete, že za ministra Mičovského veci nefungovali, že, že vôbec a ak teda chceš kauzu, tak aspoň jednu spomeniem a to za pôsobenia štátneho tajomníka Kyseľa, ktorý veľmi pofidérnym spôsobom rozdával dotácie na ošípané a nakoniec sám odstúpil za, pod veľkým tlakom teda, aby, aby sa ďalej táto kauza nerozmazávala. Pokiaľ ide o Poľnohospodársku platobnú agentúru správa Najvyššieho kontrolného úradu, všetci dobre vieme a teda aj ty, že našlo množstvo nedostatkov, ktoré boli preukázané aj za súčasnej vlády a konštatuje, že tieto nedostatky pretrvávajú. Ty to vieš a dodnes som nedostala názov spoločnosti, ktorá dostala neoprávnenú dotáciu a je spomenutá v tejto správe. Pokiaľ ide o spoluprácu, áno, predložila som, ja som teda pripravená na spoluprácu a vždy som bola pripravená na spoluprácu a to ty dobre vieš. Predložila som tri zákony ako opozičná poslankyňa. Len zlepšenie transparentnosti a odstránenie byrokratickej záťaže, ani jeden zákon nebol schválený. Asi prečo? Čiže, ak je spolupráca o tom, že ste mi neschválili napríklad zákon o potravinách, zákon o sezónnom zamestnávaní, kde sa povoľuje vykonávať práce zamestn..., teda nezamestnaným, aby neprišli o svoje dávky alebo teda stransparentnenie procesov na Slovenskom pozemkovom fonde, tak môžme hovoriť o spolupráci za ktorú ďakujem.
8. 12. 2022 17:10:04 - 17:11:45 79. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1334 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani podpredsedníčka, naozaj toto bolo neskutočný prejav plný klamstiev a znáška, znáška nezmyslov. Jedno čo ste povedali možno správne, bolo, buď stojíte na strane spravodlivosti alebo nestojíte. Niekde v strede sa stáť nedá. To zrejme hovoríte o sebe. Však? Alebo teda že o tom pokrytectve aj to asi hovoríte o sebe. Áno strana OĽaNO možno stála v jednom štyku so SaS za vlád Fica, ale po voľbách sa strana SaS stala pre OĽaNO asi jedným z najväčších nepriateľov. Ale rada by som vám pripomenula rokovania koaličnej rady. Nebola som na nich dlho, teda veľakrát, ale keď som sa ich zúčastnila, tak tam bolo množstvo urážok, ktoré sme museli zniesť a pokiaľ ide, ja som sa prihlásila najmä o to partnerské spolužitie. Ja som túto tému začala otvárať po roku 2020 hneď po voľbách spolu s kolegom Dostálom, minimálne štyrikrát boli predložené na koaličnú radu, vždy to bolo odmietnuté a na rokovanie parlamentu sme to, predložili sme tento návrh predložili, až keď sme sa dostali do opozície a pozrite sa, ako ste ten zákon, napriek tomu čo sa stalo, tá vražda dvoch nevinných ľudí, napriek tomu tento zákon ste nepodporili a to je veľká hanba, veľká hanba.
2. 12. 2022 10:25:02 - 10:25:02 78. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1303 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám na rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách, ktorým zavádzam niekoľko menších zmien, ktorých spoločným menovateľom je zjednodušenie a zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti výroby a predaja potravín. Konkrétne ide o tieto zmeny.
Spresňuje sa právna úprava bezodplatného prevodu tak, aby bolo nepochybné, že povinnosť sa týka výlučne prevádzkarní, prevádzkovateľa s predajnou plochou väčšou ako 400 m2 a potravín, ktoré sú umiestnené na trhu v tejto prevádzkarni. Vypúšťa sa povinnosť pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov monitorovať inú formu na vyjadrenie alebo prezentáciu označenia výživovej hodnoty potravín a správu o tom zasielať ministerstvu, keďže táto povinnosť nevyplýva prevádzkovateľom z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1169/2011 a je to tým pádom worldplating. Vypúšťajú sa niektoré povinnosti vo vzťahu k skladovaniu a k preprave potravín, tieto vnútroštátne povinnosti sú dnes nastavené odlišne alebo duplicitne ako priamo aplikovateľné právo Európskej únie v oblasti potravín.
Navrhuje sa ohlasovanie povinnosti v rámci zabezpečenia ochrany bezpečnosti štátu podľa § 24 ods. 1 až ods. 3 stanoviť len pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí vykonávajú prvovýrobu. Čiže nebude sa vzťahovať na spracovateľov surovín alebo na maloobchodných predajcov. Zavádza sa nová skutková podstata správneho deliktu nesplnenia oznamovacej povinnosti podľa § 9 ods. 2 zákona, čiže práve povinnosť, že prevádzkovateľ potravinárskeho podniku má povinnosť oznámiť inú formu vyjadrenia výživovej hodnoty potravín.
Zavádza sa nový inštitút upustenia od uloženia pokuty, stanovujú sa dve podmienky pre možnosť využitia tohto inštitútu a znižujú sa horné hranice pokút za priestupky na úseku úradných kontrol potravín z 2-tisíc a 4-tisíc eur pri opakovanom porušení povinnosti na tisíc a 2-tisíc eur pri opakovanom porušení povinnosti.
Predložený návrh zákona nemá dopad na rozpočet verejnej správy, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Kolegovia, kolegyne, toľko k predloženému návrhu zákona a vopred ďakujem za jeho podporu.
30. 11. 2022 18:25:03 - 18:25:03 78. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní 2 Tlač 1193, 1266 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v programovom vyhlásení vlády sa koalícia zaviazala priorizovať potravinárstvo, zvýšiť potravinovú sebestačnosť, potravinovú bezpečnosť, čo sa podľa tohto návrhu rozpočtu nepodarí. Pandémia COVID-19, vojna na Ukrajine a s ňou súvisiaca energetická kríza sa jednoznačne významnou mierou podpísali na návrhu rozpočtu, ale opatrenia ani návrh rozpočtu nepomôžu sektoru pôdohospodárstva tak, ako by sme očakávali. Ak už návrh štátneho rozpočtu z dielne rezortu financií vytvára deficit na úrovni 6,44 %, čo predstavuje takmer 8 mld. eur, potom by som očakávala jednoznačnú podporu sektoru pôdohospodárstva.
Už dnes veľakrát odznelo a ja to zopakujem, že v záujme udržateľnosti verejných financií, ako aj v záujme dodržiavania záväzkov voči Bruselu, Slovensko malo zaviesť výdavkové limity. Nestanovením výdavkových limitov, ale rovnako aj neplnením iných stanovených cieľov, ako je napríklad pre niektorých také nevinné odloženie súdnej reformy, Slovensko môže prísť o finančné prostriedky z plánu obnovy a odolnosti, keďže plnenie týchto stanovených cieľov sú jednoznačnými podmienkami Európskej komisie na ich čerpanie. Navyše sme prijali zákon, ktorým sme zaviedli do rozpočtu výdavkové limity, čo znamená, že absencia limitov v návrhu rozpočtu na budúci rok je tak porušenie zákona. Však, pán kolega Kuriak? Čiže nie tak, že zákon je v súlade so zákonom, nie je.
Kým v roku 2020 výdavky na pôdohospodárstvo dosiahli 1 % HDP, v roku 2023 to bude len 0,8 HDP. V budúcom roku bude rozpočet pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka nižší takmer o pol milióna eur. Najviac utrpí program rozvoja vidieka, teda projektové podpory, čo je aj logické v súvislosti s končiacim programovým obdobím. Je to však jediný rezort, ktorému sa rozpočet v budúcom roku kráti. Chcem podotknúť, že Slovensko je v čerpaní peňazí v programovom období 2014 – 2020 na posledných miestach v rámci Európskej únie, pričom čerpať tieto peniaze môže len do konca roku 2023. A hovorím to preto, lebo sa to týka aj a najmä rezortu pôdohospodárstva. Čerpanie peňazí napríklad z operačného programu Rybné hospodárstvo je tak mizerné, že slovenský sektor akvakultúry a spracovania rybích produktov zlým riadením operačného programu už prišiel o viac ako 8,3 mil. eur a je vysoko pravdepodobné, že zo zostávajúcich peňazí dokážeme vyčerpať len asi 1 mil. eur a aj to len na štátnu propagáciu konzumácie sladkovodných rýb a na administráciu.
Rovnaké obavy sú aj s čerpaním finančných prostriedkov na už vyhlásené výzvy pre potravinárov v sume 240 mil. eur, keďže výzvy boli vyhlásené na, pre potravinárov na poslednú chvíľu a možno očakávať, že mnohí potravinári tieto peniaze vyčerpať nestihnú aj keď hneď budú mať projekt schválený, pretože nebudú, nestihnú urobiť verejné obstarávanie a jednak nie sú v dobrej kondícii a banky im neposkytnú úvery. To, čo potravinári a poľnohospodári potrebujú, je odškodnenie za ceny energií, ktoré kontinuálne rastú od leta minulého roka a na prelome rokov 2021, 2022 už boli dvojnásobné. Doteraz sa nedočkali kompenzácií a mnohí malí a strední podnikatelia buď skrachovali, alebo sú v zlej kondícii a banka im už úver jednoducho neposkytne. To je dôvod, prečo napríklad pekári nedokážu čerpať vyčlenené peniaze, a teda výzvy mali byť vyhlásené a projekty vyhodnotené oveľa skôr, ako sa hovorí, kto včas dáva, dvakrát dáva.
A tieto problémy sa premietajú do historicky najvyšších cien poľnohospodárskych surovín a potravín. Saldo zahraničného obchodu za europotravinárskymi komoditami a medziročne zvýšilo až o 14,6 %, nízka produktivita a zvyšujúce sa záporné saldo znamenajú silnú a rastúcu závislosť Slovenska od dovozu potravín, čo ohrozuje strategickú bezpečnosť štátu. A v tomto roku bolo v štátnom rozpočte pridelených na štátnu pomoc 90 mil. eur, kým na rok 2023 je plánovaných 61 mil. eur, z ktorých 30 mil. je určených len na poskytovanie pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach, pričom kompenzácie cien energií v rozpočte nie sú. V návrhu ma vyrušuje tiež informácia, že pridelené finančné prostriedky pre rezort nepostačujú na zabezpečenie plnenia úloh, tak sa to tam konštatuje. Rovnako podmienenie navýšenia mzdových prostriedkov zavedením správnych poplatkov je v dnešnej kríze doslova absurdné. Jednak tieto peniaze skončia v štátnom rozpočte a nie na účte rezortu pôdohospodárstva, čiže ich presun na účet ministerstva pôdohospodárstva závisí od plnenia dohody, čo možno bude platiť jeden rok, ale nemôžme povedať, že to bude platiť už ďalší.
A po druhé, výber peňazí nemôže postačovať na navýšenie miezd pre inšpektorov štátnej, veterinárnej a potravinovej správy. A to vyslovuje domnienku, pretože vyčíslenie predpokladu výberu správnych poplatkov súčasťou rozpočtu nie je, ale štátni zamestnanci vykonávajúci kontroly však nie sú len na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Ministerstvo počíta s navýšením inšpektorov na ÚKSUP-e, to je úrad pre kontrolu a skúšobníctvo pre pôdohospodárstvo, v súvislosti s rozširovaním právomocí, kde pre nich nájde peniaze na mzdy, keď to nie je navrhované v štátnom rozpočte. Nehovoriac o tom, že v týchto ťažkých krízových časoch zaťažuje podnikateľov platením správnych poplatkov, o ktorých oprávnenosti zavedenia môžme polemizovať, zákon takúto možnosť totižto neposkytuje. Rezortu celkovo chýba 2 mil. eur na mzdy pre rozpočtové organizácie. Kde ich chce nájsť, nevieme.
Budúci rok bude mimoriadne ťažký pre občanov, ale rovnako pre potravinárov a poľnohospodárov. Rozpočet predpokladá dvojciferný rast spotrebiteľských cien a pokles reálnych miezd, ale vyrábať potraviny musíme a na to rezort nemyslí, keďže štátnu pomoc plánuje oproti minulému roku nižšiu o 30 mil. eur. V texte sa uvádza, že pozitívne majú vplývať na investície z plánu obnovy a odolnosti, tieto financie však neviem, ako majú pozitívne vplývať, pretože plán obnovy a odolnosti na sektor pôdohospodárstva, keď rezort nedostal ani cent a rezort životného prostredia nie je ochotný rovnako vyčleniť ani cent, čo sa týka napríklad na krajinotvorbu alebo pozemkové úpravy.
Na záver poviem len toľko, že ja tento návrh zákona nepodporím. Nič ma o tom nepresvedčí, je to populistický predvolebný zákon, ktorý nemá nič spoločné s korektnosťou, s férovosťou. Ako tímlíderka pre pôdohospodárstvo za stranu Sloboda a Solidarita som sklamaná z toho, ako málo myslela vláda na sektor pôdohospodárstva. Pritom keby zrazu nemali čo jesť a bol by nedostatok základných potravín, zrejme by si tento problém aj všimli. Poľnohospodársky a potravinársky sektor sú pre nás kľúčové, no nie každý si to uvedomuje a, žiaľ, ani táto vládna koalícia, preto zopakujem ešte raz, že tento návrh zákona ja nepodporím.
Ďakujem.
9. 11. 2022 16:55:28 - 16:55:28 75. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní 2 Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1508 zo 16. septembra 2022 pridelila (pridelila návrh, pozn. prepis.:) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Ze.... Anny Zemanovej už nie, Juraja Šeliga, Petra Kremského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zrýchlením niektorých konaní, tlač 1060, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
- ústavnoprávny výbor uznesením č. 561 z 9. septembra 2022 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie dňa 7. septembra 2022 rokoval, ale neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie ako gestorský výbor návrhu spoločnej správy výborov o prerokovaní predmetného návrhu zákona neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Uznesením č. 228 zo 14. júna 2022 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločnú spravodajkyňu, ktorá predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
8. 11. 2022 17:40:00 - 17:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem, pán predseda.
Kolega, ako zrejme ste ten zákon nečítali, nechcem byť veľmi osobná, budem vecná. Slovenský pozemkový fond sa spája s kauzami najmä predchádzajúcich vlád, tomu som sa vôbec nechcela venovať. Vy to musíte dobre vedieť, že predchádzajúci generálni riaditelia tam mali obrovské kauzy. Nechcem sa do toho vracať.
To, že neprešlo podriadenie Slovenského pozemkového fondu pod rezort pôdohospodárstva v rámci tejto vládnej koalície, rovnako nechcem komentovať, pretože nebola tu všeobecná zhoda v rámci koalície, ktorej sme boli súčasťou. Tak som sa snažila spraviť aspoň návrh, ktorý urobí transparentné prostredie, aspoň trochu stransparentní prostredie. Ak ste si ten zákon čítali, tak tu vidíte, že je, že tu je napríklad podmienky pre generálneho riaditeľa a jeho bezúhonnosť, jeho zástupcu, a to napríklad, že tu je spisová zápcha, to, no, nie je to automatické. To, že, to, že je tu spisová zápcha, rovnako nemôže za to len toto vedenie, ale je to tu riešené v zákone, kde je, kde je jasne napísaná zastupiteľnosť. To znamená, že ak jeden štatutár, momentálne je to tak, že právne akty sú podpisované obidvoma štatutármi, generálnym riaditeľom aj jeho námestníkom. Teraz je to riešené tak, že môže byť, stačí jeden podpis, buď generálny riaditeľ, alebo štatutár, ale tie dokumenty musia byť schválené radou pozemkového fondu. Čiže tú druhú, ten druhý stupeň vlastne nahrádza rada pozemkového fondu. Takže skúste si to pozrieť. Ja si myslím, že sú tam dobré veci, jediný problém, ktorý možno je, že hovoríte, že tam je nie zabetónovaný, ale do roku 2028 je potvrdený súčasný riaditeľ, o čom sa, samozrejme, môžme baviť, ak teda tu bude zhoda v rámci, v rámci jednotlivých klubov, tak môžme, samozrejme, určiť to obdobie kratšie, ale v tomto ja nevidím, že by to bol najväčší problém celého tohto návrhu zákona.
Ďakujem.
8. 11. 2022 17:40:00 - 17:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
135.
Ďakujem pekne. Dúfam, že sa zmestím do toho limitu, ja by som len chcela reagovať na, ak si dobre pamätám, na tri poznámky.
Po prvé, ministerstvo nemá dosah na Slovenský pozemkový fond ani teraz. My sme sa len pokúšali v rámci, čo máme aj v programovom vyhlásení vlády a čo by teda malo byť, aby Slovenský pozemkový fond bol podriadenou inštitúciou ministerstva pôdohospodárstva tak, ako je napr. Pôdohospodárska platobná agentúra. Žiaľ, teraz má samostatné výsostné postavenie, tak sme aspoň, kde teda tú kontrolu na SPF môže prakticky vykonávať len Najvyšší kontrolný úrad. Nemá dokonca ten dosah, resp. v rámci, v rámci zákona o kontrole môže ísť aj úrad vlády, ale to sa prakticky nevykonáva.
Pokiaľ ide o výber riaditeľa SPF, tak aj teraz sa to vykonáva na, teda riaditeľ SPF je menovaný vládou na základe odporúčania ministra, teraz sme tam urobili aj to, že sú transparentné, transparentné výberové konania, takže ja si myslím, že toto je krok vpred k stransparentneniu celého pozemkového fondu.
A pokiaľ ide o tých zabetónovaných ľudí, my sme sa o tom bavili aj teda s kolegami z hnutia OĽaNO, z poslaneckého klubu, môžme sa o tom, samozrejme, baviť, ale ide o to, že sme v tom návrhu, v pôvodnom návrhu zákona bolo ukončené vlastne ich pôsobenie priamo zákon, nadobudnutím účinnosti zákona, ale teraz sme vlastne dali obdobie, funkčné obdobie novému riaditeľovi zhodné s obdobím Rady SPF, čiže naozaj na túto tému sa môžme baviť, nechali sme mu dvojro... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
8. 11. 2022 10:40:00 - 10:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon o registri trestov predkladám z dôvodu zavedenia väčšej transparentnosti na tomto úrade, ako aj odbornej zdatnosti predstaviteľov Slovenského pozemkového fondu.
Navrhovaný zákon vytvára podmienky pre zvýšenie odbornosti a kompetentnosti štatutárnych orgánov a členov rady pozemkového fondu najmä stanovením kvalitatívnych, kvalitatívnych kritérií pre zastávanie funkcií člena rady pozemkového fondu, generálneho riaditeľa a námestníka pozemkového fondu. Uvedené je základným predpokladom pre kvalifikované a kvalitné rozhodovanie orgánov pozemkového fondu. Vytvárajú sa tiež nové a transparentné kritériá pre kreovanie orgánov pozemkového fondu. Zároveň sa zákonom sprístupňuje verejnosti činnosť rady pozemkového fondu a umožnením verejná kontrola činnosti rady pozemkového fondu.
Potreba prijatia navrhovanej právnej úpravy vychádza z presvedčenia, že pozemkový fond je významnou inštitúciou, v ktorej správe a vlastníctve je veľké množstvo nehnuteľností Slovenskej republiky a ktorá hospodári s významným rozpočtom. Inventarizácia tohto majetku dodnes nebola vykonaná. Keďže nebol daný súhlas na podriadenie Slovenského pozemkového fondu ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, navrhovanú úpravu považujem za minimalistický krok stransparentnenia procesov na Slovenskom pozemkovom fonde. V súčasnosti prebieha poslanecký prieskum na pozemkovom fonde a prvotné zistenia naznačujú, že nie je správne, že pozemkový fond podlieha prakticky výlučne kontrole Najvyššieho kontrolného úradu.
Predložený návrh zákona má neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívny sociálny vplyv a nemá negatívny vplyv na životné prostredie ani na informatizáciu spoločnosti a je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými zákonmi, ako aj s právom Európskej únie.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, týmto vás chcem poprosiť o podporu tohto zákona.
Znenie návrhu som prepracovala v súlade s dohodou s kolegami z poslaneckého klubu OĽANO. A samozrejme, aj v rámci druhého čítania som pripravená na rokovania a môžme diskutovať o tom, či všetky navrhované ustanovenia sú správne, a môžme teda ich, samozrejme, aj ešte upraviť.
Vopred ďakujem za podporu.
8. 11. 2022 10:40:00 - 10:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, zamestnávanie v poľnohospodárstve a potravinárstve najmä počas sezónnych prác sa stáva čoraz vypuklejším problémom. Z každej strany počúvam podnikateľov v agropotravinárskom sektore, že je čoraz ťažšie nájsť pracovnú silu na zber ovocia, na zber zeleniny a následne aj na jej spracovanie napr. v konzervárni. Naposledy som si vypočula podnikateľa, majiteľa firmy, ktorý spracúvava koreninovú papriku na výnimočný produkt, produkt s chráneným označením pôvodu Žitavská paprika. Ide o výnimočný produkt zapísaný v európskom registri, s chráneným označením. Podmienkou zachovania jeho zápisu v registri je jeho výroba. A majiteľ spoločnosti síce papriku vyrábať chce, dokonca má dohodnutých aj pestovateľov papriky, ale najväčším problémom preňho je zber tejto papriky a, pretože nemá, nevie nájsť pracovnú silu na vykonanie tejto síce jednoduchej práce, ale teda málo atraktívnej.
Čiže upravili sme Zákonník práce, ktorý umožňuje vykonávať sezónne práce v poľnohospodárstve pri zbere a spracovaní ovocí a zeleniny, ale zárobky nie sú pri takýchto činnostiach vysoké a rozsah 520 hodín, samozrejme, nie je atraktívny, a preto o túto prácu záujem nie je. Ten neprejavujú ani nezamestnaní, pretože akonáhle sa musia preukázať občianskym preukazom, prídu o svoje dávky. Inštitút sezónneho zamestnávania tak zostáva neatraktívny aj pre osoby bez práce. Problém nastáva, keď sa musia oficiálne prihlásiť do systému, čím prídu o podporu v nezamestnanosti, ako aj o iné dávky.
Preto predkladáme tento návrh, ktorý umožňuje v zákone o službách zamestnanosti uchádzačovi o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a tiež v zákone o pomoci v hmotnej núdzi zakotviť, že sa dávky podľa tejto dohody nepovažujú za príjem podľa citovaného zákona. Uvedené zmeny umožnia osobám bez práce zamestnať sa v oblasti sezónnych prác bez toho, aby prišli o dávky vyplácané podľa osobitných predpisov.
Ešte dodám, že miera nezamestnanosti nízko kvalifikovaných pracovníkov, najmä mladých ľudí a s nízkou kvalifikáciou patrí na Slovensku medzi najvyššie v rámci Európskej únie. Vysoký zostáva aj podiel dlhodobej nezamestnanosti a rozdiel v zamestnanosti medzi osobami s vysokou a nízkou kvalifikáciou je u nás najvyšší v rámci Európskej únie, pričom osoby s nízkou kvalifikáciou čelia najvyššej miere nezamestnanosti v celej Európskej únii, je to 42,9 %. To je údaj z tretieho štvrťroka roku 2021.
Náš návrh zákona preto cieli práve na týchto nezamestnaných, ktorým chceme pomôcť integrovať sa do trhu práce a získať, pomôcť im získať aspoň základné pracovné návyky.
Vopred ďakujem za podporu.
8. 11. 2022 10:40:00 - 10:40:00 75. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, novelou Zákonníka práce č. 248/2022 sa účinnosťou od 1. januára 2023 umožnilo na základe dohody o pracovnej činnosti možnosť vykonávať pracovnú činnosť v rozsahu najviac 520 hodín v kalendárnom roku a najviac na osem mesiacov. Okruh sezónnych prác je definovaný v prílohe č. 1b Zákonníka práce. Ide o práce v oblasti poľnohospodárstva, vybrané typy, typov prác cestovného ruchu, rovnako vybrané typy prác potravinárstva a lesného hospodárstva.
Prvotným motívom prijatia tejto úpravy bolo sflexibilniť rigidný charakter dohôd o pracovnej činnosti, ktorý pre sezónne práce nebol vhodný odstrániť problém s nedostatkom pracovných síl zapojením osôb, ktoré sú bez práce.
Nedoriešeným problémom však zostala neatraktívnosť sezónnych prác pre osoby bez práce, nakoľko to pre ne znamená stratu práce. Tento rozsah hodín 520 nie je pre nich atraktívny a to znamená, že ak by sa chceli legálne zamestnať v rámci sezónneho zamestnávania, prišli by o podporu v nezamestnanosti, ako aj o dávky sociálneho poistenia, alebo stratou dávok v hmotnej núdzi, ktoré sú vyplácané zo systému štátnych sociálnych dávok. Preto som predložila spolu s kolegom tento návrh, cieľom ktorého je umožniť v súlade, teda v zákone č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnanosti, uchádzačovi o zamestnanie byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce a tiež v zákone č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi zakotviť, že podľa dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce sa nepovažujú za príjem podľa citovaného zákona. Uvedené zmeny umožnia osobám bez práce zamestnať sa v oblasti sezónnych prác bez toho, aby neprišli o dávky vyplácané podľa osobitných predpisov.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny dopad na štátny rozpočet ani na rozpočet verejnej správy a na rozpočty samosprávnych krajov a obcí.
Ja by som sa chcela prihlásiť do rozpravy ako prvá.
Vážení kolegovia a kolegyne, ja vás prosím o podporu tohto zákona, pretože som presvedčená, že týmto zákonom podporíme odstrániť jednak nelegálnu prácu a podporíme integrovať dlhodobo nezamestnaných do zamestnania. Ďakujem za podporu.
20. 10. 2022 17:55:02 - 17:55:02 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1119 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
180.
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1631 z 27. septembra 2022 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej a Mariána Viskupiča na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1161, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 594 zo 14. októbra 2022 s návrhom súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady. Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 248 z 12. októbra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 263 z 18. októbra 2022. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 10. 2022 16:10:02 - 16:11:36 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1178 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem pekne. Ja budem veľmi stručná.
Marián, ďakujem za podrobné vysvetlenie návrhu zákona. Ja si rovnako nemyslím, že to je dobré opatrenie. Ak chceme pomáhať gastrosektoru, tak určite by sme mali ísť cestou znižovania DPH. A je mi ľúto, že gastro má stále 20-percentnú dépeháčku. Keď sa pozrieme na okolité členské štáty, tak všade sa pohybuje od 5 do 10 %. Stačilo by to dať na nejaké časové obdobie. Nemusí to byť natrvalo, môže to byť na rok, na dva. Hovoríme, teda rozprávame o tom už od čias pandémie, kedy sme, kedy vlastne gastrosektor sa položil takmer na kolená a teraz vlastne reštaurácie stále aj v dôsledku zvyšovania cien energií sa zatvárajú, prežívajú naozaj len tie najsilnejšie. Toto tento systém gastrosektoru určite nepomôže. A ak máme pochybnosti o tom, že si finančná správa neplní svoje, svoje všetky povinnosti, ktoré má zo zákona, resp. máme pochybnosti o tom, že podnikatelia nepodnikajú čestne, no tak to ma trošku zaráža. Ja si myslím, že vychádzať by sme mali z toho, že podnikatelia vydávajú daňové doklady a podnikajú čestne.
19. 10. 2022 9:25:02 - 9:25:02 72. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, kolegovia, veľmi ma mrzí, že náš návrh, ktorý sme na rokovanie schôdze snažili dostať niekoľkokrát ešte ako koaliční partneri si na schvaľovanie musel počkať až na túto mimoriadne ťažkú chvíľu. Skutočne sme museli čakať na to, až kým sa stane taká tragédia? Celé Slovensko je otrasené vraždou ľudí, mladých ľudí, queer ľudí a spoločnosť dala ihneď najavo to, že chce zmenu a preto si myslím, že by sme mali túto prosbu vypočuť. My prinášame zmenu práve návrhom zákona o partnerskom spolužití, ale nejde o žiadnu revolúciu ako už povedal aj kolega, ide len o zlepšenie postavenia ľudí, partnerov z queer komunity, ako aj heterosexuálov, ktorí spolu žijú bez manželského zväzku. Zákon by zaviedol poskytovanie občiansko-právnych nárokov v oblasti bezpodielového spoluvlastníctva, dedenia, prístupu k zdravotnej dokumentácii, nároku na vdovský a vdovecký dôchodok, či na ošetrovné. Ide o bežné veci, ktoré vedia partnerom, ktorí nie sú manželmi veľmi skvalitniť život. A ako už bolo povedané, nič z toho čo sme dali do nášho návrhu neohrozí inštitút manželstva. A preto chcem úprimne poprosiť o podporu tohto zákona tak, aby sme nielenže nezahodili šancu rozprávať o tejto problematike v druhom čítaní, ale aby sme sa konečne reálne posunuli do 21. storočia a celú túto pokryteckú morálku, ktorú tu prezentovali kolegovia fašisti, aby sme poslali do hlbokej histórie. Rovnosť pred zákonom nie je ideológia. Veľmi dlho trvalo kým sme zrušili otroctvo, kým ženy dostali volebné právo a trvá dodnes riešenie ich zrovnoprávnenia. A ja verím, že príde čas, keď aj nie dnes, ale že inštitút partnerského spolužitia bude schválený aj na Slovensku a budeme aj my patriť k moderným demokratickým krajinám. Ďakujem za podporu zákona.
19. 10. 2022 9:10:02 - 9:10:02 72. schôdza NR SR - 16.deň - A. dopoludnia Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. No, pán Kuffa, dobre ste si klopli, ale teda vás sa naozaj nedá počúvať. Splietate úplne nezlučiteľné veci, ktoré spolu vôbec nesúvisia. Ale na margo vyšetrovania a vôbec ako PPA-ky vám musím povedať, že je to živé vyšetrovanie a nemáme právo zasahovať do živého vyšetrovania a nemienim sa nechať vtiahnuť do sporu ministra Mičovského a Vlčana. Ak vy áno, nech sa páči, je to na vás.
A aj pri vás som napísala, že nech sa prípad vyšetrí. Ja som nekomentovala žiadnym negatívnym spôsobom to vaše vystúpenie, hoci by si to asi zaslúžilo. A pokiaľ ide o to vaše, vašu pripomienku, že či riešime krízu. Riešime krízu a toto nie je riešenie krízy. Je to riešenie diskriminácie postavenia homosexuálov v našej krajine. Kedy bude vhodný čas na to riešenie? Vždy sa to odkladá, nikdy nie je na to vhodný čas. Treba to vyriešiť, musíme sa posunúť do 21. storočia.
18. 10. 2022 18:55:02 - 18:55:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR -  
Žiaľ, mne sa zdá, že konštruktívne diskutujú práve, práve tí liberáli, ktorí teda sú tu označovaní ako za nenávidených, ale na margo vystúpenia, áno dejú sa rôzne veci, a teda útoky aj v Spojených štátoch, ale tento rok a za posledných desať rokov sa na LGBTI komunitu v rámci sveta zaútočilo len nedávno v tomto vete v Osle, a teraz v Bratislave. Čiže Slovensko sa naozaj dostalo na popredné miesta vytvára negatívny obraz o Slovensku v celom svete a naozaj ako vo vzťahu ako k našim občanom.
Ako si spomenul, máš jediného syna, ktorého nadovšetko miluješ. Aj ja mám deti a milujem svojich synov, ale skús si teda predstaviť to, že, že ti jedného dňa oznámi, že má priateľa, ako sa dokážeš s touto myšlienkou vysporiadať? Skús si to nafabulovať, lebo to je vážna vec, lebo ja ako matka dvoch detí si želám len jedno, aby moje deti boli šťastné, aby, aby nepozerám na to, či by boli, alebo neboli homosexuáli, to vôbec neriešim, ale nech sú šťastní. A toto by ma zaujímalo, ja z tohto uhľa pohľadu pozerám, a preto si myslím, že tento zákon, ktorý predkladáme, je správny. Nebola by som šťastná, aby kvôli tomu, že nemôžu, že by nemohli žiť v nejakom nediskriminovanom prostredí a dokonca aj v strachu, že by mi kvôli tomu odišli zo Slovenska a hľadali inú krajinu na plnohodnotný život.
18. 10. 2022 18:10:02 - 18:10:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vlaďka, kolegyňa poslankyňa Marcinková, veľmi pekne ďakujem za tvoje srdečné, úprimné slová a plne ich podporujem. V tom zmysle, že naozaj, a prosím, rovnako o podporu tohto zákona, pretože, bola by som šťastná, ak by sa Slovensko dostalo medzi tie štáty Európskej únie, ktoré vlastne majú odstránenú diskrimináciu voči partnerskému spolužitiu rovne, medzi, medzi diskrimináciu párov rovnakého pohlavia alebo aj teda rôzneho pohlavia.
Sme naozaj len jednou zo šiestich krajín. Bola by som rada, keby sme sa zaradili aj medzi civilizované štáty Európskej únie.
Takže ďakujem a držím návrhu palce.
18. 10. 2022 17:55:02 - 17:55:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Kolega, teda naozaj ste ma dostali do, do nemého úžasu. Vy ste museli veľmi trpieť, lebo, lebo tie vaše reči, ktoré máte o, o sexuálnych deviantoch a všetkých tých úchylkách. Vy ste museli veľmi trpieť. Rodičia vás museli zrejme týrať a neviem ako si môžte vysvetliť, že a nám rozprávať tu, že vlastne rodičia vychovávajú homosexuálov. Ak sa normálnym rodičom narodí dieťa, ako z nich dokážu vychovať homosexuála. Toto by som bola rada, keby ste mi vysvetlili. Lebo kde, komu sa tí homosexuáli narodia? Neviem. Skúste mi to vysvetliť, prosím vás pekne. Lebo homosexuálom asi nie a keď sa narodia normálnym rodičom, tak ich nebudú vychovávať na homosexuálov, nie je to ich, ich radosť. A je naozaj chvályhodné a úctyhodné, ak tí rodičia svoje dieťa milujú aj na základe aj potom, čo zistia, že ich dieťa je homosexuál. Málo rodičov sa dokáže s touto informáciou vysporiadať a väčšinou sa stáva to, že, že ich následne zavrhujú, odvracajú sa o nich od nich a potom sa teda stáva to, že ak žijú títo, títo partneri v spoločnej domácnosti, tak následne, ak sa starajú napríklad v ťažkých časoch, že sú chorí a je partner mu zomrie, tak potom práve títo rodičia toho partnera, ktorý sa oňho staral, ho vlastne vylúčia z dedičského konania. Napríklad my sa snažíme naozaj len odstrániť tieto diskriminácie. Skúste si prečítať zákon.
A ešte nám, už mi končí čas, ale... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
18. 10. 2022 17:40:02 - 17:40:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Kolega, teda naozaj ste ma dostali do nemého úžasu. Vy ste museli veľmi trpieť
=====
18. 10. 2022 16:25:02 - 16:25:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Halgašová, Jarmila (SaS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za reakcie a budem veľmi stručná. Celý náš návrh zákona predstaví kolega Ondrej Dostál za stranu Sloboda a Solidarita, ktorý vystúpi o chvíľočku, ale áno, ale áno, tento zväzok partnerského spolužitia nie je daný na rovnakú úroveň ako sú manželstvá, pretože sa uzatvára vlastne pred notárom.
Ja by som chcela len zdôrazniť, že celým návrhom zákona sa odstraňuje existujúca diskriminácia, ktorá je pri partnerskom spolužití, ktoré teraz žijú partneri či už rôzneho alebo rovnakého pohlavia. To som, to som aj vo svojom príhovore zdôraznila. Toto si treba uvedomiť, že vy keď žijete v spoločnej domácnosti a náhodou vy sa o partnera staráte roky je chorý, to je jedno ťažko postihnutý, ale následne zomrie a pri dedičskom konaní jednoducho nemáte žiaden nárok. Čiže tento návrh zákona rieši predovšetkým majetkové veci a rieši potom zdravotné záležitosti, čo sa týka ošetrovného, poskytovania zdravotnej dokumentácie. A pokiaľ ide o to čo hovoríte, o ten váš strach, že bude napríklad sa potom sprísňovať zákon, bude sa zachádzať ďalej, každý jeden zákon bude predložený do parlamentu opäť na schválenie a bude musieť byť tu odsúhlasený alebo teda nie.
Čiže ja by som sa tohto vôbec neobávala. Ďakujem.