Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 5. 2022 16:44:36 - 16:47:25 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 881 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
94.
Ďakujem veľmi pekne.
Ja sa chcem poďakovať za predloženie tohto zákona a obzvlášť chcem upozorniť alebo vyzdvihnúť otázku, ktorá mnohých trápi, a to je preťaženie našich ciest nadrozmernými a ťažkými nákladmi a s tým súvisia aj kontroly, ktoré dnes sa konajú väčšinou na tých stacionárnych odstavných plochách, ale tieto vieme, že nedokážeme zvážiť z tých všetkých kamiónov, ktoré po našej republike fungujú, ani jedno percento. A tak som rád, že sa tuná objavil a rozšíril § 8b, kde sa hovorí o kontrole rozmerov a hmotnosti, kde pôvodne boli len dva body, a to po a) že kontrolu zabezpečujú správcovia diaľnic, ciest a miestnych komunikácii v súčinnosti s orgánmi Policajného zboru a po b) orgány Policajného zboru a pribudol tu bod, ktorý môže veľmi do budúcnosti pomôcť, a to je, že správcovia ciest, že to budú môcť robiť správcovia ciest prostredníctvom stacionárneho elektronického zariadenia na vysokorýchlostné váženie určené meradlom bez zastavenia a bez súčinnosti Policajného zboru. Tzv. dynamické váženie, ktoré dokáže aj vo veľkej rýchlosti zistiť, že či kamión je preťažený alebo nie je preťažený.
Takže toto, toto, samozrejme, vítame a veríme, že sa to čoskoro dostane do praxe. Ale zároveň možno čo by stálo za zváženie, čo som bol aj oslovený ako člen hospodárskeho výboru a dopravnú komisiu tým, že možno aby tie finančné prostriedky, ktoré z týchto pokút budú plynúť nešli do štátneho rozpočtu, ale šli priamo správcom tých komunikácií, ktoré by následne záväzne museli použiť na ich opravu. A to aj preto, že keď si prečítate ten zákon, tak zistíte, že, že správcovia ciest sú povinní napríklad keď si rozbijete auto a dokážete to teda preukázať, tak správca ciest vám musí zaplatiť pokutu. Čiže on je povinný nahrádzať pokuty, on je povinný opravovať cesty, ale zároveň teda, keď budú vyberať tie pokuty práve, ktoré vzniknú z toho preťaženia, tak možno aby šli priamo tým, teda kto spravuje túto, tieto komunikácie. Ale to je naša úloha možno do budúcnosti, aby sme to zhodnotili.
A zároveň je na zváženie aj to, že doterajší výber pokút z preťaženia v zahraničí výber bol minimálny, ale tieto dynamické váhy môžu aj cez mýtne jednotky, keď sa to prepojí, byť veľmi užitočné, pretože zaznamenajú nielen preťaženie vozidla, ale dokážu zaznamenať aj prekročenie rýchlosti. Takže dokážeme merať viaceré atribúty.
To je všetko, ďakujem. Skončil som.
4. 5. 2022 16:31:21 - 16:34:07 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 881 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
90.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení pán minister, kolegovia, kolegyne, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 881, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1301 zo 16. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: ústavnoprávny výbor uznesením č. 490 z 21. apríla 2022, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 305 z 21. apríla 2022 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 295 z 26. apríla 2022.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 296 z 26. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení Rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
23. 3. 2022 9:10:08 - 9:14:58 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem. Len informáciu, že o tomto budeme hlasovať dnes o jedenástej hodine.
23. 3. 2022 9:05:06 - 9:07:24 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážená pani podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, predkladám vám informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 950, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1356 z 22. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň pre, určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 483 z 22. marca 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Z uznesení výborov uvedených pod bodom III tejto informácie nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor o návrhu spoločnej správy k predmetnému návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru pre hospodárske, predseda výboru pre hospodárske záležitosti ma poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
22. 3. 2022 12:00:13 - 12:02:14 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem, ja už to tiež nebudem naťahovať. Takže hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
22. 3. 2022 11:46:23 - 11:47:33 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 950 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem.
Vážená pani podpredsedníčka vlády pani ministerka, kolegovia, kolegyne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 950. Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
22. 3. 2022 9:12:53 - 9:13:59 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pán predsedajúci. Vážená podpredsedníčka vlády, pani ministerka, kolegovia, kolegyne, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 938 z 18. marca 2022 pridelil výboru pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 949) s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Predseda výboru zvolal schôdzu výboru k návrhu na skrátené legislatívne konanie na dnešný deň na 22. marca 2022. Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu nerokoval, nakoľko nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru ma poveril, aby som predkladal návrhy podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Vážený pán predsedajúci, dajte prosím, otvorte prosím rozpravu.
17. 3. 2022 18:26:52 - 18:28:52 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja tiež oceňujem vystúpenie pána Tomáša Tarabu aj vecné konštatovania a dá sa povedať aj návrhy, ktoré odzneli tak ako som ja povedal, že vedenie matice je pripravené na to, aby, aby námety, ktoré prídu, aby nejakým spôsobom pretavili. Chcem znova sa vrátiť k tomu, že všetci tu očakávame nejakú kvalitu, zvýšenie tej úrovne, atď. Ale ako som už spomenul v jednom z príspevkov, vychádza nám, že podľa tej výročnej správy z roku 2020, tých 82 zamestnancov, ich priemerná mzda je 875, hrubá, je 875 euro. Tak si zoberte, akých kvalitných pracovníkov potrebujeme tam, aby boli skutočne, aby produkovali takú robotu akú možno od nich očakávame. Takže v úvodzovkách, sme radi, že títo ľudia tam pracujú.
Ďalší fakt, ako som už povedal, matica má 500 miestnych odborov, približne 27 500 členov, 242 umeleckých skupín, 30 divadelných súborov a 13 záujmových vedeckých odborov. Milión a pol, keď si vydelíte 27 500 tých členov, tak vám vyjde na jedného člena 54 euro. A to je len ako keby sme išli na členov, ale ako bolo spomenuté, máme tuná, máme tuná budovy, hej. Matica slovenská v Martine, to sú obrovské priestory, budovy po celom Slovensku, z toho treba samozrejme financovať tie energie, atď., tak naozaj, že tá finančná čiastka, ktorá tam momentálne ide, sa zdá veľká, ale nie je vôbec veľká na to, čo chceme dosiahnuť. Takže aj na úrovni tých vedeckých pracovníkov, tam sa tiež konštatuje, že v šiestich vedeckých odboroch pracuje 10 pracovníkov. V minulosti tam pracovalo 25 pracovníkov, 26. Hej a teraz by potrebovali možno ešte, aby sa to zvýšilo aspoň na 22, ale znova je to o financiách, takže ak očakávame, aby matica bola, aby získala naspäť to svoje meno, tak potrebuje to finančnú injekciu, väčšiu a silnejšiu.
17. 3. 2022 18:07:31 - 18:09:32 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. No priznám sa, že ste ma zaskočili s tým svojím vyjadrením a prečítam vám tuná, že Matica slovenská bola založená v roku 1863. Uhorský štátnym režimom bola násilne zrušená v roku 1875. No a teraz tuná počúvame, že v roku 2022 je tu ďalší návrh na zrušenie, čiže po uhorskom štátnom režime to chce zrušiť momentálne poslanec Národnej rady. Samozrejme ma to neteší. A áno, môže byť v každej organizácii, aj v tomto parlamente, aj všade inde sa nájdu ľudia, ktorí nerobia všetko tak, ako sa má. Pamätáme si obdobie od 2010, od 1990 do 2010 a všetko, čo je spojené s jej predsedom Jozefom Markušom. Po tomto človeku prišiel ďalší, ktorý tam bol sedem rokov - Marián Tkáč. Samozrejmé, že Matica, dá sa povedať, počas týchto rokov utrpela značne, značné škody hlavne na jej mene a to ju potom možno sprevádzalo. Nové vedie, ktoré prišlo, a momentálne ktoré vedie pán Marián Gešper, tak sa snaží, samozrejme, tieto veci nejakým spôsobom urovnať a vrátiť, by som povedal, to, čo Matici ako takej patrí.
Takže ja dúfam, že tomuto vedeniu sa to časom podarí a mali by aj cítiť takú podporu od nás. Rovnako, keď som s nimi hovoril, sú ochotní komunikovať s každým poslancom, ale aj so zástupcami ministerstva kultúry o tom, čo konkrétne by nemali robiť alebo čo sa im nepáči, že robia. Mali by to možno zmeniť, inak robiť, takže sú otvorení na to a, samozrejme, na každú dobre mienenú radu sú pripravení.
Ďakujem pekne.
17. 3. 2022 16:55:01 - 16:55:17 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
42 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov a 13 záujmových a vedeckých odborov. Takže verím, že títo ľudia si naozaj zaslúžia podporu. Ďakujem.
17. 3. 2022 16:53:13 - 16:55:13 60. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 916 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem poďakovať tak isto všetkým spolupredkladateľom tohto zákona a dúfam teda, že plénu a parlament ho schváli. Súhlasím aj s tým, čo tu odznelo už možno v rámci faktických poznámok. Mal by som reagovať, ale na pána Svrčeka, že tá suma naozaj...

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Musíte reagovať na pána Svrčeka.

Vons, Peter, poslanec NR SR
...tak suma by mala byť určite aj vyššia. Keď sa pozrieme do výpisov, tak v roku 2010 Matica dostávala 1 milión 859 tisíc. Áno mala 117 zamestnancov a v roku 2020 to už bolo 1 milión 744 a teraz v roku 2021 to bolo ešte menej. Myslím si, že veľmi málo vieme o Matici a ja som, keď som bol aj na stretnutí im povedal, že veľmi málo robia preto, alebo málo sa o nich vie medzi obyčajnými ľuďmi a medzi verejnosťou ako takou, že sa nevedia dostatočne predať. Hej napríklad aj to, že sa tuná spomínajú len Slovenské národné noviny. Vydávajú ešte veľmi veľa rôznych zaujímavých a kvalitných publikácií, ktoré naozaj majú vysokú hodnotu a o tých sa málo vie a o tých sa málo hovorí. Spomenuli sa tuná aj mzdy. Ja som proste pozeral tiež, tak podľa výročnej správy z roku 2020 v Matici slovenskej pracovalo 82 zamestnancov a priemerná hrubá mzda bola len vo výške 875 euro. Tak si zoberte, že kto za takéto peniaze by robil. No robia to takí ľudia, čo tá robota ich baví a my im za to ďakujeme a úplne za záver ešte by som rád povedal, že Matica slovenská zastrešuje 500 miestnych odborov s približne 27 500 členmi, 242 umeleckých skupín a kolektívov, 30 divadelných súborov a 13 záujmových a vedeckých odborov. Takže verím, že títo ľudia si naozaj zaslúžia podporu. Ďakujem.
16. 3. 2022 16:19:30 - 16:19:38 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem. Ja som sa neobzeral kto tu sedí, lebo predtým tam sedel niekto iný a zdalo sa mi to podozrivé, že ich nechá radšej hovoriť. Tak som pochopil, že prečo. Takže budeme hlasovať dnes o 17.00 hodine. Ďakujem.
16. 3. 2022 16:04:04 - 16:06:37 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, kolegyne, dovoľte, aby som vám predložil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Grendela a Anny Andrejuvovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 873) v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1224 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 467 z 9. marca 2022, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 286 z 10. marca 2022 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 138 z 10. marca 2022. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča tento bod schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh schváliť v znení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v tejto spoločnej správe, ktorý gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 291 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
15. 3. 2022 17:53:38 - 17:53:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Hlasovať budeme zajtra o 11. hodine.
15. 3. 2022 17:53:38 - 17:53:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne. Predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Protokolom z roku 2010 k medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996, tlač 772.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 925 zo 17. februára 2022 pridelil návrh na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor o návrhu rokoval 9. marca 2002 (2022, pozn. prepis.) a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 10. marca 2022 a neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Protokolom z roku 2010 k medzinárodnému dohovoru o zodpovednosti a náhrade škody pri preprave nebezpečných a škodlivých látok na mori z roku 1996 a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky bola schválená uznesením gestorského výboru č. 289 z 15. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru v uvedenej spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
15. 3. 2022 17:53:38 - 17:53:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem. Len to, že hlasovať budeme o tomto zajtra o 11. hodine.
15. 3. 2022 17:53:38 - 17:53:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem, pán predseda.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Je to tlač 881.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
15. 2. 2022 18:49:50 - 18:53:20 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 766 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Ďakujem. Hlasovať budeme zajtra o jedenástej hodine.
15. 2. 2022 18:39:18 - 18:42:02 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 766 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  

Ďakujem, pán predseda.
Tak predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Radovana Kazdu a Petra Kremského na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 766.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1112 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre hospodárske záležitostiako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.

=====

9. 2. 2022 18:55:01 - 18:55:01 55. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 745 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Vons, Peter (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem, ja len že budeme hlasovať o tomto zajtra o jedenástej.