Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2022 10:40:02 - 10:40:02 78. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1316 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem veľmi pekne. Pridávam sa k podpore tohto návrhu zákona, pretože mať garanciu miesta v materskej škole je na nezaplatenie. Veľmi tým pomôžeme zamestnancom firiem, ale hlavne matkách samoživiteľkám. Čiže ďakujem.
30. 11. 2022 9:10:03 - 9:12:21 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1334 z 18. októbra 2022 pridelil návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ako gestorský výbor určil výbor pre sociálne veci, ktorý na základe rokovaní výborov predloží Národnej rade Slovenskej republiky správu o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025. Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 (tlač 1218) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Výbor ma poveril, aby predložila Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 vo výboroch a návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy. Správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a rozpočtového výhľadu na roky 2024 a 2025 bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 245 z 29. novembra 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
30. 11. 2022 9:10:03 - 9:12:06 78. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1220 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o prerokovaní návrhu strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1288 z 3. októbra 2022 pridelil návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 – 2027 (tlač 1220) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci predložený návrh prerokoval 12. októbra 2022 a uznesením č. 217 súhlasil s návrhom strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2022 až 2027 a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť. Z uznesenia výboru nevyplývajú pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadne iné návrhy.
Výbor ma uznesením č. 227 z 18. októbra 2022 poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý tvorí prílohu správy.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 11. 2022 18:56:03 - 18:57:20 78. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 1252 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Ďakujem. Pán Mičovský, spomenul ste Národný park Poloniny a veľmi pekne ste rozprával o jeho význame, ale ja si pamätám, že ste bol veľkým kritikom zákona o ochrane prírody a krajiny a tento zákon ste nepodporil.
Môžem vám garantovať, že tento park ako súčasť svetového prírodného dedičstva neostane bez zabezpečenia záchrany. V tejto oblasti je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov a finančne aj personálne je efektívnejšie, aby občasnú záchranu v týchto oblastiach robili zložky integračného záchranného systému v spolupráci s horskou záchrannou službou. Ale tiež rešpektujem váš názor a chápem a súhlasím s vami, že, samozrejme, každý zachránený život je nesmierne dôležitý a je to to najdôležitejšie a najcennejšie, čo máme. A ja rozumiem aj vašej rozprave, aj tomu, že ste chcel podať pozmeňujúci návrh zákona. Rozumiem, chápem.
Ďakujem.
27. 10. 2022 9:55:16 - 9:55:16 75. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1185 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
47.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej a Jozefa Hlinku na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1180).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1602 z 21. septembra 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 1180) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre sociálne veci. Výbor pre financie a rozpočet neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 231 z 18. októbra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 10. 2022 11:40:01 - 11:40:03 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1259 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem. Problémy starších sú vážne, a preto musíme zmeniť systém pomoci a ochrany tejto skupiny. Upozorňujú na to aj rôzne medzinárodné a svetové inštitúcie a tento návrh zákona je jedným z konkrétnych krokov pomoci.
Pani kolegyňa, spomenula si Fórum pre pomoc starším, ktorá má bezplatnú telefonickú seniorlinku a tá zaznamenáva neustály nárast hovorov z celého Slovenska, a myslím si, že aj toto je ďalší krok pomoci k seniorom.
Veľmi pekne ďakujem za vaše obe rozpravy, aj za to, čo pre seniorov robíte. Ďakujem.
21. 10. 2022 11:40:01 - 11:40:03 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1259 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem za slovo. Rozšírenie pôsobnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sleduje zvýšenie zabezpečenia ochrany, podpory a zlepšenie presadzovania základných práv a slobôd seniorov. Veľmi vítam a chválim zriadenie dvoch nových pobočiek na východe a strede krajiny, ktoré sú obrovským prínosom, a je veľmi dôležité byť bližšie k ľuďom. Takže veľmi chválim a ďakujem.
21. 10. 2022 9:55:01 - 9:55:01 75. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1252 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne. Chcem podporiť tento návrh zákona, pretože podľa spracovaných štatistík zásahov Horskej záchrannej služby od roku 2010 počet zásahov má narastajúci trend takmer o polovicu. Horská záchranná služba má svoje opodstatnenie a bohatú históriu. Nenahraditeľná je jej zásahová činnosť v nedostupnom teréne, kde ostatné záchranné zložky nemajú prístup a vyžaduje si to špeciálnu techniku. Preto využitie údajov mobilného GSM zariadenia osoby v tiesni je predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Vieme, že niekedy o životoch rozhodujú minúty, a preto umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné.
Ďakujem, pani kolegyňa, za tento návrh zákona
20. 10. 2022 17:55:02 - 17:55:33 75. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1119 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
171.
Ďakujem veľmi pekne. Taktiež súhlasím s týmto návrhom a ďakujem pani poslankyni. Ja si myslím, že naše nezhody alebo naše nedohody nesmú ovplyvňovať chod Úradu verejného ochrancu práv. Počuli sme, že už je tam nejakých päťsto podnetov, ktoré je potrebné urýchlene riešiť. Takže veľká vďaka a dúfam, že čím skôr si zvolíme nového ochrancu práv. Ďakujem.
20. 10. 2022 10:40:08 - 10:40:48 75. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1177 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Ďakujem veľmi pekne. Pani poslankyňa, súhlasím s vašou rozpravou a taktiež ďakujem za tento návrh zákona. Je veľmi, ochrana mladistvých je veľmi dôležitá a musíme sa jej naplno venovať. Ako ste uviedli (zaznel gong), tomuto holdujú už aj malí športovci na druhom stupni základnej školy a, bohužiaľ, príkladom im idú však dospelí športovci. Veľmi sa teším, že tento návrh zákona je tu a my predsa nechceme, aby naše deti boli na čomkoľvek závislé. Takže ďakujem a podporujem.
18. 10. 2022 15:55:02 - 15:55:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
a aj my to zažívame na vlastnej koži, nikdy nezabudnem na to, keď som ako prišla k lekárke, a tá mi povedala, že ma nevyšetrí a vôbec mi nebude venovať svoju pozornosť, pretože som z hnutia OĽaNO, takže tú zlobu zažívame všetci a práve túto špirálu zla potrebujeme zastaviť. Zmena však musí nastať u každého a jedného z nás a súhlasím s tebou, Dominik, že aj ja chcem iný svet. Ďakujem.
18. 10. 2022 15:40:02 - 15:40:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne. Pán kolega Drdul, mnohým nám to je ľúto. Je pravdou, že naša krajina je plná nenávisti, zloby a hejtu a aj my to zažívame na vlastnej koži. Nikdy nezabudnem na to, keď som ako prišla k lekárke a tá mi povedala, že ma nevyšetrí a vôbec mi nebude venovať svoju pozornosť, pretože som z Hnutia OĽANO. Takže tú zlobu zažívame všetci, a práve túto špirálu zla...
=====
18. 10. 2022 15:40:02 - 15:40:02 72. schôdza NR SR - 15.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem za slovo. Parlament je odrazom spoločnosti. Tak ako si, pán kolega, povedal. A v našej spoločnosti je dnes nutnosťou, aby sme začali komunikovať viac slušne, viac tolerantne, snažili sa viac chápať súvislosti a empaticky odhadnúť kedy je nutné vyjadriť sa a kedy je lepšie mlčať. Spomenul si aj pápeža Františka. Aj my by sme mali pristupovať ku všetkým, opakujem, ku všetkým ľuďom s láskou a hlavne my v tejto sále. Ďakujem.
6. 10. 2022 8:54:59 - 8:54:59 72. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona (tlač 1105). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Zo znenia uvedeného vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný vládny návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
4. 10. 2022 17:25:50 - 17:25:50 72. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Vážený pán predseda, chcem uviesť do zápisu, že v prípade hlasovania č. 181 o parlamentnej tlači 1147 o jedenástej hodine ma zariadenie vykázalo, že som hlasovala za predčasné voľby, pričom som hlasovala, že sa zdržiavam. Ďakujem pekne.
21. 9. 2022 9:40:03 - 9:55:23 72. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1180 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1180. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1228 z 30. augusta 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
21. 6. 2022 18:10:07 - 18:25:27 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem pekne.
Pán kolega, vravel si, musíme riešiť hlavný čas dieťaťa a školu. Dovoľ, aby som podotkla, že keď deti nebudú v psychickej pohode, nepomôže im ani ten najlepší učiteľ. A k tej psychickej pohode sa dopracujú práve zmysluplným trávením voľného času, či už je to krúžok v oblasti športu alebo kultúry. Všetci vieme, ako sa tešíme, keď sa dieťa niečomu venuje, keď ide s radosťou na každý tréning či stretnutie, neustále sa zlepšuje a má to vplyv aj na jeho duševné zdravie. Vidieť spokojné a šťastné dieťa je to najviac. A to vieme všetci.
Povedal si, že si bojovník za voľný čas. Ale asi len vtedy, keď to navrhnete vy.
Vravel si aj, že školstvo má byť výkladnou skriňou našej krajiny. Súhlasím s tebou. Je to váš rezort a teším sa, že z toho školstvo, že z toho školstva tú výkladnú skriňu aj spravíte.
Ďakujem.
21. 6. 2022 15:25:07 - 15:40:27 66. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1069 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem za slovo. Pán kolega síce odišiel, ale budem teda reagovať. Jeho celé vystúpenie bolo vlastne o Igorovi Matovičovi a o kritike. Ja sa to snažím pochopiť, pretože sme koaliční partneri.
Budem reagovať na to, že spomenul pani poslankyňu Janu Žitňanskú a strana SaS sa prezentuje ako strana zdravého rozumu. A musím povedať, že mne sa rozum zastavil vtedy, keď táto strana nezahlasovala za pozmeňujúci návrh pani poslankyne Jany Žitňanskej, ktorá chcela pomôcť zdravotne znevýhodneným deťom.
Ja som presvedčená, že aj pánovi Viskupičovi, aj nám všetkým ide o pomoc rodinám, a chcem sa teda opýtať strany SaS, s akým návrhom prichádzajú oni.
Ďakujem pekne.
14. 6. 2022 14:10:01 - 14:25:20 66. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1039 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu a Jozefa Lukáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 852.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1219 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona, tlač 852, prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom 3 tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 172 z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 5. 2022 15:43:13 - 15:44:27 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1022 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
186.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1022. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1063 zo 17. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď po prerušení schôdze Národnej rady Slovenskej republiky vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.