Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 5. 2022 15:43:13 - 15:44:27 65. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 1022 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1022. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1063 zo 17. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali ihneď po prerušení schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
19. 5. 2022 15:46:32 - 15:47:10 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1027 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne. Pán kolega Viskupič, vravel si, že by sme mali tento návrh odmietnuť. Prepáč, ale keby som to urobila, tak pri každom pohľade do detských očí by som sa cítila veľmi nepríjemne a vyčítala by som si to. Ďalej si povedal, že vôľa nie je zlá. Tak poďme teda urobiť všetko preto, aby sme túto vôľu pretavili do skutočnosti. A potom si ešte povedal, že pomáhame iba rodinám s deťmi. A ja sa pýtam, a to je zle, keď pomáhame rodinám s deťmi a je to málo? Ja budem hlasovať určite za. Ďakujem.
24. 3. 2022 16:15:41 - 16:16:18 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 865 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Hlasovanie bude dnes o sedemnástej hodine.
24. 3. 2022 15:57:28 - 15:58:01 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 864 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem za slovo.

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Páni poslanci, páni poslanci! To azda je naozaj tak nevyhnutné si takéto veci vymieňať? Veď buďte trošku nad vecou. Nenechajte sa vyprovokovať navzájom. (Reakcie z pléna.) Dajte, prosím... (Reakcie z pléna.) Páni poslanci, už poprosím.
Dajte celý čas pani poslankyni ešte raz. Nech sa páči.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Chcela by som nadviazať na špecializáciu telesná výchova. Ja sama mám ukončené učiteľstvo jedna – štyri plus práve špecializáciu telesná výchova. Je veľká škoda, že to momentálne nefunguje. Ale chcela by som sa zastať pani učiteliek tých, ktoré veľmi dobre telesnú výchovu vedia odučiť a majú na to predpoklady, lebo nemôžeme povedať, že všetky to robia zle, a to určite si všetci uvedomujeme.
Šport je pre nás všetkých alebo viacerých veľmi dôležitý. A ja by som sa chcela poďakovať Karolovi Kučerovi a Rišovi Nemcovi za tú prácu, ktorú robia, za to, že chcú navýšiť hodinu telesnej výchovy, pretože tie dve hodiny v týždni sú ozaj veľmi málo. Takže neviem, či Karol počuje, lebo Jožo ho tu vyrušuje. Karol Kučera, veľká vďaka za tvoju prácu a tešíme sa na to, čo ešte pre šport a pre našu mládež a deti urobíte.
Vďaka.
24. 3. 2022 11:55:31 - 11:58:17 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 864 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 2. februára 2022 č. 1221 sa uzniesla prerokovať návrh poslancov v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Určené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Gestorský výbor prerokoval spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona 18. marca 2022. Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
K návrhu poslancov zaujali výbory tieto stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 463 z 9. marca 2022 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v uznesení č. 143 z 10. marca 2022. Zhodne odporúčali návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o návrhoch uvedených pod bodmi 1 a 2 spoločne s odporúčaním ich schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu poslancov bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor z 18. marca 2022 č. 154. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informovala o výsledku rokovania výborov, o stanovisku a návrhu gestorského výboru.
23. 3. 2022 16:56:39 - 16:57:34 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 885 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem za slovo. Vidím, že nás zaujala spoločná osobitná oblasť, ktorú považujeme za naliehavú, a to je oblasť duševného zdravia detí. V dôsledku pandémie, dlho zatvorených škôl či izolácie detí nám, samozrejme, rapídne narástol počet detí so psychickými problémami a duševnými poruchami. Ja verím, že na najbližšej schôdzi sa nám podarí už zvoliť novú komisárku pre deti a verím, že táto oblasť bude jej prioritou, pretože tak ako ste spomínali, dieťa nemôže čakať na vyšetrenie u pedopsychiatra dlhšie ako šesť mesiacov. Za šesť mesiacov sa toho môže udiať veľmi veľa a môže to skončiť tragicky.
Verím, že nám všetkým záleží na ochrane práv detí a verím, že sa dokážeme dohodnúť na jednom mene, na novom kandidátovi, komisárku pre deti.
Ďakujem pekne.
23. 3. 2022 15:11:09 - 15:11:48 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Rada by som nadviazala na slová pochvaly a ja by som sa chcela pani ombudsmanke poďakovať za jej prácu, ktorú ste vykonávali spravodlivo, čestne a múdro a mali ste pevné postoje a chránili ste záujmy tých najslabších, pre ktorých ste boli mnohokrát alebo neraz jedinou nádejou a tou takou poslednou inštanciou pri domáhaní sa spravodlivosti. Z vašej práce som vždycky cítila profesionalitu, odbornosť i politickú nezávislosť a ja si myslím, že toto je veľmi dôležité a mimoriadne teda dôležité pre váš úrad.
Chcem sa vám len poďakovať, pani profesorka.
22. 3. 2022 17:57:42 - 17:58:33 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Viem, že nájsť úplne dokonalý konsenzus je prakticky nemožné. Viem však jedno, že novela vysokoškolského zákona je potrebná. Osemdesiattri fakúlt verejných aj štátnych vysokých škôl z celkového počtu 106, prednieslo požiadavku na zmenu súčasnej novely. Po mnohých diskusiách a rokovaniach došlo k zapracovaniu určitých pripomienok zo strany ministerstva školstva. Stále však vnímam nespokojnosť určitej časti akademického sektora, ktorá nie je s riešením spokojná. Ja by som sa teraz chcela poďakovať všetkým, ktorí prejavili záujem, snahu a ochotu akokoľvek konštruktívne prispieť v tejto téme. Myslím si, že slovenské vysoké školy a slovenskí študenti si zaslúžia kvalitný vysokoškolský zákon. Ďakujem veľmi pekne.
16. 3. 2022 18:46:52 - 18:48:09 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 929 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Hlasovanie bude zajtra o 11. hodine.
16. 3. 2022 18:44:53 - 18:46:19 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 929 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 929. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 964 z 25. februára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady SR pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
2. 2. 2022 16:13:59 - 16:15:25 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 864 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu uvedeného zákona (tlač 864). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona v druhom čítaní výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Prosím pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
2. 2. 2022 15:40:06 - 15:42:00 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 852 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 852. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 884 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
2. 2. 2022 15:40:04 - 15:41:21 55. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 852 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 852. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
=====
2. 2. 2022 11:45:50 - 11:46:31 55. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Odpoveď pre pána Kočiša, poslanca Kočiša, vlastne sú to štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky a je to vlastne priamo riadená organizácia ministerstva školstva. A odpoveď pre pána Valašeka alebo reakcia naňho. Stále je tu čas a priestor na diskusiu, na poctivú diskusiu a áno máte pravdu. Chybu určite urobili aj vysoké školy, každý si pozametajme pred svojim vlastným prahom. Nájdime tú chybu, ale dohodnime sa, sadnime si za jeden stôl a vydiskutujme si to. Ďakujem.
2. 2. 2022 11:28:19 - 11:35:39 55. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 822 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, o vysokých školách a kvalite vysokoškolského štúdia na Slovensku prebieha niekoľkoročná verejná diskusia. K vysokým školám sa vyjadrujú rôzni ľudia s rôznymi záujmami. Z mnohých vystúpení sa neraz bez hlbšej analýzy dozvedáme, že vysoké školy sú nekvalitné a produkujú nezamestnaných alebo osoby, ktoré sa neuplatnia vo svojom odbore.
Zachytili som, že vo verejnej diskusii sa napríklad používa myšlienka, že len približne polovica absolventov robí to čo vyštudovala. Pritom podľa štatistiky Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky na základe dát z roku 2020 takmer 83 % absolventov vysokých škôl pracuje vo svojom alebo v príbuznom odbore.
Veľa sa tiež hovorí o tom, že mnoho talentovaných absolventov stredných škôl ide študovať do zahraničia. Čo hovoria dáta? Na zahraničných vysokých školách študuje 17 % absolventov stredných škôl zo Slovenska, z toho približne dve tretiny v Českej republike. Dôvodov, prečo je to tak, je určite viacero.
Česká republika dlhodobo investuje do svojich vysokých škôl ako investujeme na Slovensku a to práve aj preto, aby prilákala zahraničných, predovšetkým slovenských študentov, pretože tí sa najrýchlejšie asimilujú a tak si Česi vlastne riešia aj dôsledky vlastnej demografickej krízy. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Kollár, Boris, predseda NR SR
Pani poslankyňa, prosím, prerušte vystúpenie, lebo vaši vlastní kolegovia sa k vám nesprávajú korektne. Prosím všetkých poslancov, ktorí chcú diskutovať, nech opustia sálu. A nevytvárajte tuná hlúčiky. Jak to vyzerá? Chrbtami, zadkami sa otáčate pani poslankyni. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa, môžete pokračovať.

Šofranko, Mária, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. V Českej republike funguje podpora pre štúdium zahraničných študentov. Sú im poskytované nové alebo špičkovo zrekonštruované internáty. Vieme, že v pred pandemických časoch, v pred pandemických časoch robievali české vysoké školy prezentácie na slovenských stredných školách. A tak by som mohla pokračovať ďalej v analýze dôvodov odlivu mladých ľudí zo Slovenska. Ide však o širokú problematiku, ktorú v tejto chvíli nevyriešime, hoci by sme jej mali venovať dlhodobú pozornosť.
Jedným z dôležitých faktorov riešenia tejto otázky je bezosporu aj nastavenie vysokoškolského prostredia. Nemôžem sa celkom stotožniť s generalizovaním problému, že slovenské vysoké školy sú nekvalitné a tie zahraničné sú a priori lepšie. Ak chce niekto robiť porovnávania kvality výučby, musí sa pozrieť na jednotlivé študijné programy v odboroch na rôznych školách. Musí analyzovať metódy výučby. Som presvedčená, že na slovenských vysokých školách máme množstvo kvalitných študijných programov. Samozrejme, potom máme aj vysoké školy, resp. odbory, ktoré majú od ideálu poriadne ďaleko a ich kvalita nie je dostatočná.
Už som hovorila o financiách a opäť si pomôžem dátami. Priemerné financovanie vzdelávacích inštitúcií na jedného vysokoškolského študenta bez sociálnej podpory študentov je v krajinách OECD 15 518 eur, zatiaľ čo na Slovensku je to len 9 619 eur. Čiže na Slovensku. Čiže na Slovensku je takmer o 6 000 eur menej na jedného vysokoškolského študenta.
Dámy a páni, asi sa všetci zhodneme, že reformu vysokých škôl potrebujeme, lebo potrebujeme držať krok, resp. dobiehať zahraničie tam, kde zaostávame, aj v školstve. A my všetci politici, vysokoškolskí učitelia, zamestnávatelia potrebujeme pridať v komunikácii. V lepšej prezentácii inovácií či zlepšení, ktoré sú súčasťou života vysokých škôl, ale pridať aj v komunikácií so zamestnávateľmi pri nastavovaní študijných programov, či metód výučby.
Keď hovorím o komunikácii mrzí ma, že predkladaná novela vysokoškolského zákona nebola lepšie odkomunikovaná. Chýbala mi väčšia snaha o hľadanie kompromisu v navrhovaných riešeniach, o hľadanie konsenzu. Pritom tak Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky ako aj Plán obnovy a odolnosti vyžadujú, aby sa reforma riadenia vysokých škôl uskutočnila v spolupráci s vysokými školami. Znenie novely vysokoškolského zákona tak ako ho predložilo ministerstvo má viacero kontroverzných bodov.
Počúvam názory, že okliešťuje prvky akademickej samosprávy a demokracie na vysokých školách. Počúvam názory, že vytvára priestor na ich spolitizovanie, prípadne ovládnutie záujmovými skupinami. Aby som bola aj konkrétna, považujem za dôležité diskutovať o tom, aby výber rektorov realizovala akademická obec bez záväzných vonkajších zásahov, čo však nevylučuje kooperáciu so Správnou radou vo forme ich stanovísk a odporúčaní. Potrebujeme, aby rektor vedel komunikovať s vonkajším prostredím ako rovnocenný partner.
Na druhej strane niet lepších kontrolórov jeho správania než sú osoby priamo z vysokej školy, ktoré majú záujem na reputácii vysokej školy a na jej správnom fungovaní a zároveň aj podrobne prostredie poznajú. Preto je relevantná a opodstatnená otázky, aby akademických senátom vysokých škôl zostali zachované aj kompetencie v oblasti nakladania s majetkom a deľbou finančných prostriedkov. Študijné programy sa realizujú na fakulte a množstvo bežných praktických problémov preto najlepšie rieši samospráva fakúlt, preto je potrebné zachovať ju aspoň v základoch, vrátane existencie akademického senátu a aspoň časti jeho kompetencií vo vzťahu k dekanovi.
Diskutabilné je aj stanovenie kritérií pre výkon povolania vysokoškolského učiteľa, ako aj úplne odstránenie vedecko-pedagogických titulov ako podmienok pre výkon funkcie docenta a profesora, ako aj vhodné nastavovanie financovania individuálne pre každú vysokú školu inak, aj keď majú viaceré vysoké školy tie isté študijné programy.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, zopakujem, že reforma vysokých škôl je nutná a potrebná. Potrebujeme totiž nový impulz, potrebujeme novú dynamiku, lebo dosť bolo prešliapavania na mieste. Rozvoj slovenských vysokých škôl, ich priblíženie sa európskej úrovni bude znamenať, že naše deti zostanú doma. Poďme však spoločne nájsť najlepšie riešenie pre naše vysoké školy. Som zástancom poctivej diskusie a hľadania kompromisu. Jedine tak môžeme schváliť dobrú reformu so širokou podporou. Som optimisticky nastavená, že ešte nie je neskoro a stále je možné upraviť znenie predkladanej novely takým spôsobom, aby bola v súlade s plánom obnovy a zároveň, aby bola v znení, ktoré bude široko akceptované na vysokých školách.
Kolegyne a kolegovia, poďme teda spoločne nájsť najlepšie riešenie pre naše vysoké školy. Ďakujem za pozornosť.
25. 11. 2021 16:13:48 - 16:14:23 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 690 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Ďakujem za slovo a ďakujem predkladateľom, pretože Úrad Slovákov žijúcich v zahraničí je jedinečnou inštitúciou v Európe, ak nie vo svete, a dokonca ani susedné Česko podobný úrad nemá. A verím, že po odstránení legislatívnych nedostatkov, tak ako je uvedené v návrhu novelizovaného zákona, dôjde k skvalitneniu komunikácie medzi materskou krajinou a zahraničím. Musíme si uvedomiť, že uvádzané zmeny nám môžu napomôcť k návratu mladých a perspektívnych Slovákov alebo skvalitniť komunikáciu a návratovú politiku.
Ďakujem veľmi pekne.
25. 11. 2021 9:28:59 - 9:31:10 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
26.
Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
25. 11. 2021 9:28:20 - 9:28:58 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Chcela by som sa poďakovať pani predkladateľke za túto novelu zákona. A je veľmi smutné, že najzávažnejšie problémy detí vnášajú do ich životov práve dospelí. Pribúdajú deti, ktoré žijú v ohrozenej, narušenej či disfunkčnej rodine, a tu je potrebné intervencia zo strany štátu. Preto si cením, že schválením tohto návrhu sa nezabudlo na deti, ktoré doteraz prepadli systémovým sitom, a aspoň takto im pomôžeme a môžeme zmierniť dopad ich neľahkej životnej situácie. Takže veľmi pekne ďakujem.
25. 11. 2021 9:19:29 - 9:21:13 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 724 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov (tlač 724).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1074 z 10. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Návrh zákona (tlač 724) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť oba určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky nevyplývajú žiadne pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 153 z 23. novembra 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 11. 2021 16:48:34 - 16:49:25 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 702 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šofranko, Mária (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán Blanár, no veľmi pekne ste citoval našich ministrov, ale pre mňa sú dôležité dve veci. Po prvé, došlo ku vzájomnej dohode, že nič sa na doterajšom poslaní múzea nebude meniť a že ministerstvá garantovali, že nikto zo súčasných zamestnancov Múzea SNP sa nemusí báť o svoje pracovné miesto z dôvodu tejto zmeny.
Po druhé, dlhodobo nám chýbala právna úprava dĺžky funkčného obdobia štatutárnych orgánov a vedúcich zamestnancov múzeí a galérií. Toto sa teraz zmení a príležitosť dostanú schopní a šikovní manažéri, ktorí sa budú orientovať na výsledky, čo je veľmi dobrou správou.
Ďakujem.