Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 3. 2022 9:10:08 - 9:14:58 60. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 181 ods. 10 sa slovo "uloží" nahrádza slovami "môže uložiť". (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
9.
Ospravedlňujem sa, pán poslanec, čo čítame teraz? Pozmeňujúci návrh?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
10.
Ešte k tomu sa chcem vyjadriť.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
11.
Aha, ale nepredkladáte teraz pozmeňujúci návrh.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
12.
Nie, nie, nie.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
13.
Nie, aha dobre, tak pardon, ospravedlňujem sa.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
14.
Len komentujem ten môj návrh včerajší.
Takže za 2. V § 182 ods. 1 sa slová "úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu vo výške" nahrádzajú slovami "úrad môže uložiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu až do výšky".
3. V § 182 ods. 4 sa slová "podľa ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "podľa odseku 1 až 3".
Nasledujúci bod sa primerane prečísluje.
4. Za § 187n sa vkladá § 187o, ktorý vrátane nadpisu znie: "Odpúšťa sa pohľadávka štátom vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 verejnému obstarávateľovi za správne delikty súvisiace z obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
2. Odpúšťa sa pohľadávka štátu vzniknutá na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 písm. a) až c) alebo § 182 ods. 2 písm. a) až q) v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021 obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek a súvisiacej technickej vybavenosti.
3. Odpustenie pohľadávky štátu podľa ods. 1 a 2 sa nevzťahujú na pohľadávku štátu, ktorá bola do 31. decembra 2021 úplne splatená. Ak je pohľadávka štátu splatená len sčasti alebo jej splatenie je predmetom splátkového kalendára, odpustenie podľa odseku 1 a 2 sa uplatní na zostatok pohľadávky štátu, ktorý nie je splatený do 31. decembra 2021.
4. Vláda Slovenskej republiky môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1 a 2, ak
a) pokuta bola uložená verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi za správne delikty súvisiace s obstarávaním výstavby alebo nadobudnutím nájomných bytov, nájomných bytových jednotiek alebo súvisiacej technickej vybavenosti vykonané v období od 1. januára 2016 do 31. decembra 2021.
b) pohľadávka štátu alebo jej časti nie je odpustená podľa ods. 1 alebo 2. Ustanovenie osobitného predpisu75ba) sa v takom prípade nepoužijú.
Poznámka pod čiarou k odkazu 75ba) znie:
75ba) § 10 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tak toľkoto ešte som chcel dodať. Takže pán podpredseda, skončil som.
Ďakujem pekne.
22. 3. 2022 17:06:36 - 17:06:59 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, pred chvíľou som predkladal materiál, ktorým, teda zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343, prosím vás pekne, zrejme ešte potrebujem na to päť minút, aby sme to mohli teraz dokončiť, to znamená, že by vystúpila pani spravodajkyňa, aby sme to mohli dokončiť, aby sme to už neťahali na ďalšie dni.
22. 3. 2022 16:51:15 - 17:01:17 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 22. februára 2022 v súlade s ustanovením § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov som predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý teraz prejednávame.
Teraz mi dovoľte k tomu povedať pár viet. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky znovu uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh je predkladaný opätovne, nakoľko na októbrovej schôdzi mi bol vrátený s odporučením dopracovať jeho znenie. Požiadal som preto kolegov poslancov o zaslanie doplňujúcich návrhov, aby som ich mohol zapracovať. V rámci parlamentu som od kolegov poslancov pripomienky neobdržal. S kolegami so samosprávy sme však návrh napriek tomu dopracovali. V prvom rade je dopracovaný návrh novely rieši do budúcna systém sankcionovanie nielen samospráv ale všetkých verejných obstarávateľov. Z obligatórnej povinnosti Úrad pre verejné obstarávanie uložiť sankciu vo výške 5% sa týmto návrhom stane možnosť sankciu jednať uložiť a zvážiť jej primeranú výšku vzhľadom na závažnosť pochybenia. Tu je potrebné pripomenúť a určite nehovorím len za mestá a obce, že ak jedna inštitúcia verejnej moci vyrúbi pokutu inej inštitúcii verejnej moci jedná sa de facto len o presun rozpočtových položiek v sústave verejných rozpočtov.
V prípade samosprávy je však takýto presun o to bolestivejší, pretože má vplyv na poskytovanie základných služieb občanovi, ktorý je rovnako občanom v danej obci, či mesta ako občanom tohoto štátu, pričom konkrétny vinník postihnutý nie je. Ďalej návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré oni následne poskytujú občanom Slovenskej republiky. Nájomné byty sú v podstate dobre často pertraktovanou témou v rámci celej republiky. Štátna bytová politika na Slovensku sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou z ktorej praxe vychádza ako najlepší prostriedok riešenia problém bývania, to znamená funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi a práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobudnutia nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov a následne obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené
===== rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené pokuty v rôznych výškach a ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadených kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobnosti tohto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom tejto argumentácie chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavujú záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov, normatívne inštrukcie, usmernenia, služobné pokyny a podobne. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto skutočnosť bola potvrdená sudmi v rámci Slovenskej republiky a túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom samotný zákon o verejnom obstarávaní uvádza výnimku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim. Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa a nadobudli nájomné byty za použitia, áno, za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona.
Pritom tento postup odobrili jednak Štátny fond rozvoja bývania, ako aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Tieto dva štátne orgány nielenže postup odobrili, ale aj uvoľnili finančné prostriedky, ktoré boli týmito štátnymi orgánmi priamo poukázané na účty predávajúcich. Tým chcem poukázať na skutočnosť, že štát vypracoval schému, štát priamo poukázal finančné zdroje, ale pokuty za domnelé porušenie či obídenie zákona sú ukladané v danom prípade samosprávam.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však vo všetkých dosiaľ prejednávaných prípadoch boli zo strany príslušného súdu zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie s významne spochybnené. Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšia, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí v rámci celej Slovenskej republiky, a teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že v danom prípade nešlo zo strany obcí a miest o úmyselné protiprávne konanie.
Pokiaľ zhrniem túto časť, novelizácia musím v kontexte aktuálnej situácie zároveň aj konštatovať, že mnohé obce a mestá dodnes nemajú od štátu preplatené náklady v súvislosti s COVID s testovaním spred roka. Dnes opäť finančne suplujú štátu štátnu správu v súvislosti s utečeneckou vlnou a k tomu im štátny orgán Úrad pre verejné obstarávanie rozdáva pokuty za to, že zabezpečili občanom bývanie. Tento návrh nie je zďaleka prvým odpustením pokút.
Spomeniem opäť len platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a mohol by som ešte hovoriť ďalej. A teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá, pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás tie obce a mestá očakávajú.
Predpokladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácií ako kľúčovému návodu ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem sa vás opýtať zhruba na koľko to máte ešte?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte dvadsať sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Verím a som presvedčený, že týmto návrhom nehovorím len svojimi ústami, ale hovorím ústami ostatných starostov a primátorov nielen tu v tejto sále, ale i naprieč celého Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni, chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
22. 3. 2022 16:51:15 - 17:01:17 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 22. februára 2022 v súlade s ustanovením § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov som predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý teraz prejednávame.
Teraz mi dovoľte k tomu povedať pár viet. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky znovu uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh je predkladaný opätovne, nakoľko na októbrovej schôdzi mi bol vrátený s odporučením dopracovať jeho znenie. Požiadal som preto kolegov poslancov o zaslanie doplňujúcich návrhov, aby som ich mohol zapracovať. V rámci parlamentu som od kolegov poslancov pripomienky neobdržal. S kolegami so samosprávy sme však návrh napriek tomu dopracovali. V prvom rade je dopracovaný návrh novely rieši do budúcna systém sankcionovanie nielen samospráv ale všetkých verejných obstarávateľov. Z obligatórnej povinnosti Úrad pre verejné obstarávanie uložiť sankciu vo výške 5% sa týmto návrhom stane možnosť sankciu jednať uložiť a zvážiť jej primeranú výšku vzhľadom na závažnosť pochybenia. Tu je potrebné pripomenúť a určite nehovorím len za mestá a obce, že ak jedna inštitúcia verejnej moci vyrúbi pokutu inej inštitúcii verejnej moci jedná sa de facto len o presun rozpočtových položiek v sústave verejných rozpočtov.
V prípade samosprávy je však takýto presun o to bolestivejší, pretože má vplyv na poskytovanie základných služieb občanovi, ktorý je rovnako občanom v danej obci, či mesta ako občanom tohoto štátu, pričom konkrétny vinník postihnutý nie je. Ďalej návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré oni následne poskytujú občanom Slovenskej republiky. Nájomné byty sú v podstate dobre často pertraktovanou témou v rámci celej republiky. Štátna bytová politika na Slovensku sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou z ktorej praxe vychádza ako najlepší prostriedok riešenia problém bývania, to znamená funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi a práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobudnutia nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov a následne obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené
===== rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené pokuty v rôznych výškach a ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadených kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobnosti tohto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom tejto argumentácie chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavujú záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov, normatívne inštrukcie, usmernenia, služobné pokyny a podobne. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto skutočnosť bola potvrdená sudmi v rámci Slovenskej republiky a túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom samotný zákon o verejnom obstarávaní uvádza výnimku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim. Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa a nadobudli nájomné byty za použitia, áno, za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona.
Pritom tento postup odobrili jednak Štátny fond rozvoja bývania, ako aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Tieto dva štátne orgány nielenže postup odobrili, ale aj uvoľnili finančné prostriedky, ktoré boli týmito štátnymi orgánmi priamo poukázané na účty predávajúcich. Tým chcem poukázať na skutočnosť, že štát vypracoval schému, štát priamo poukázal finančné zdroje, ale pokuty za domnelé porušenie či obídenie zákona sú ukladané v danom prípade samosprávam.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však vo všetkých dosiaľ prejednávaných prípadoch boli zo strany príslušného súdu zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie s významne spochybnené. Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšia, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí v rámci celej Slovenskej republiky, a teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že v danom prípade nešlo zo strany obcí a miest o úmyselné protiprávne konanie.
Pokiaľ zhrniem túto časť, novelizácia musím v kontexte aktuálnej situácie zároveň aj konštatovať, že mnohé obce a mestá dodnes nemajú od štátu preplatené náklady v súvislosti s COVID s testovaním spred roka. Dnes opäť finančne suplujú štátu štátnu správu v súvislosti s utečeneckou vlnou a k tomu im štátny orgán Úrad pre verejné obstarávanie rozdáva pokuty za to, že zabezpečili občanom bývanie. Tento návrh nie je zďaleka prvým odpustením pokút.
Spomeniem opäť len platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a mohol by som ešte hovoriť ďalej. A teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá, pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás tie obce a mestá očakávajú.
Predpokladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácií ako kľúčovému návodu ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem sa vás opýtať zhruba na koľko to máte ešte?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte dvadsať sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Verím a som presvedčený, že týmto návrhom nehovorím len svojimi ústami, ale hovorím ústami ostatných starostov a primátorov nielen tu v tejto sále, ale i naprieč celého Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni, chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
22. 3. 2022 16:51:15 - 17:01:17 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 22. februára 2022 v súlade s ustanovením § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov som predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý teraz prejednávame.
Teraz mi dovoľte k tomu povedať pár viet. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky znovu uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh je predkladaný opätovne, nakoľko na októbrovej schôdzi mi bol vrátený s odporučením dopracovať jeho znenie. Požiadal som preto kolegov poslancov o zaslanie doplňujúcich návrhov, aby som ich mohol zapracovať. V rámci parlamentu som od kolegov poslancov pripomienky neobdržal. S kolegami so samosprávy sme však návrh napriek tomu dopracovali. V prvom rade je dopracovaný návrh novely rieši do budúcna systém sankcionovanie nielen samospráv ale všetkých verejných obstarávateľov. Z obligatórnej povinnosti Úrad pre verejné obstarávanie uložiť sankciu vo výške 5% sa týmto návrhom stane možnosť sankciu jednať uložiť a zvážiť jej primeranú výšku vzhľadom na závažnosť pochybenia. Tu je potrebné pripomenúť a určite nehovorím len za mestá a obce, že ak jedna inštitúcia verejnej moci vyrúbi pokutu inej inštitúcii verejnej moci jedná sa de facto len o presun rozpočtových položiek v sústave verejných rozpočtov.
V prípade samosprávy je však takýto presun o to bolestivejší, pretože má vplyv na poskytovanie základných služieb občanovi, ktorý je rovnako občanom v danej obci, či mesta ako občanom tohoto štátu, pričom konkrétny vinník postihnutý nie je. Ďalej návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré oni následne poskytujú občanom Slovenskej republiky. Nájomné byty sú v podstate dobre často pertraktovanou témou v rámci celej republiky. Štátna bytová politika na Slovensku sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou z ktorej praxe vychádza ako najlepší prostriedok riešenia problém bývania, to znamená funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi a práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobudnutia nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov a následne obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené
===== rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené pokuty v rôznych výškach a ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadených kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobnosti tohto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom tejto argumentácie chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavujú záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov, normatívne inštrukcie, usmernenia, služobné pokyny a podobne. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto skutočnosť bola potvrdená sudmi v rámci Slovenskej republiky a túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom samotný zákon o verejnom obstarávaní uvádza výnimku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim. Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa a nadobudli nájomné byty za použitia, áno, za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona.
Pritom tento postup odobrili jednak Štátny fond rozvoja bývania, ako aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Tieto dva štátne orgány nielenže postup odobrili, ale aj uvoľnili finančné prostriedky, ktoré boli týmito štátnymi orgánmi priamo poukázané na účty predávajúcich. Tým chcem poukázať na skutočnosť, že štát vypracoval schému, štát priamo poukázal finančné zdroje, ale pokuty za domnelé porušenie či obídenie zákona sú ukladané v danom prípade samosprávam.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však vo všetkých dosiaľ prejednávaných prípadoch boli zo strany príslušného súdu zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie s významne spochybnené. Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšia, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí v rámci celej Slovenskej republiky, a teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že v danom prípade nešlo zo strany obcí a miest o úmyselné protiprávne konanie.
Pokiaľ zhrniem túto časť, novelizácia musím v kontexte aktuálnej situácie zároveň aj konštatovať, že mnohé obce a mestá dodnes nemajú od štátu preplatené náklady v súvislosti s COVID s testovaním spred roka. Dnes opäť finančne suplujú štátu štátnu správu v súvislosti s utečeneckou vlnou a k tomu im štátny orgán Úrad pre verejné obstarávanie rozdáva pokuty za to, že zabezpečili občanom bývanie. Tento návrh nie je zďaleka prvým odpustením pokút.
Spomeniem opäť len platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a mohol by som ešte hovoriť ďalej. A teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá, pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás tie obce a mestá očakávajú.
Predpokladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácií ako kľúčovému návodu ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem sa vás opýtať zhruba na koľko to máte ešte?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte dvadsať sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Verím a som presvedčený, že týmto návrhom nehovorím len svojimi ústami, ale hovorím ústami ostatných starostov a primátorov nielen tu v tejto sále, ale i naprieč celého Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni, chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
22. 3. 2022 16:51:15 - 17:01:17 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 904 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dňa 22. februára 2022 v súlade s ustanovením § 67 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov som predložil návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý teraz prejednávame.
Teraz mi dovoľte k tomu povedať pár viet. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky znovu uviesť návrh novely zákona o verejnom obstarávaní. Návrh je predkladaný opätovne, nakoľko na októbrovej schôdzi mi bol vrátený s odporučením dopracovať jeho znenie. Požiadal som preto kolegov poslancov o zaslanie doplňujúcich návrhov, aby som ich mohol zapracovať. V rámci parlamentu som od kolegov poslancov pripomienky neobdržal. S kolegami so samosprávy sme však návrh napriek tomu dopracovali. V prvom rade je dopracovaný návrh novely rieši do budúcna systém sankcionovanie nielen samospráv ale všetkých verejných obstarávateľov. Z obligatórnej povinnosti Úrad pre verejné obstarávanie uložiť sankciu vo výške 5% sa týmto návrhom stane možnosť sankciu jednať uložiť a zvážiť jej primeranú výšku vzhľadom na závažnosť pochybenia. Tu je potrebné pripomenúť a určite nehovorím len za mestá a obce, že ak jedna inštitúcia verejnej moci vyrúbi pokutu inej inštitúcii verejnej moci jedná sa de facto len o presun rozpočtových položiek v sústave verejných rozpočtov.
V prípade samosprávy je však takýto presun o to bolestivejší, pretože má vplyv na poskytovanie základných služieb občanovi, ktorý je rovnako občanom v danej obci, či mesta ako občanom tohoto štátu, pričom konkrétny vinník postihnutý nie je. Ďalej návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v predkladanom znení pojednáva o potrebe riešenia dôsledkov ktoré vznikli pri nadobúdaní nájomných bytov mestami a obcami v rámci celej Slovenskej republiky. Obce a mestá tvoria základné jednotky samosprávy a tvoria piliere tohto štátu a preto je našou povinnosťou sa postarať o ich bezproblémové fungovanie a zabezpečenie ich základných potrieb, ktoré oni následne poskytujú občanom Slovenskej republiky. Nájomné byty sú v podstate dobre často pertraktovanou témou v rámci celej republiky. Štátna bytová politika na Slovensku sa musí odvíjať od skúseností vyspelých európskych štátov s trhovo orientovanou ekonomikou z ktorej praxe vychádza ako najlepší prostriedok riešenia problém bývania, to znamená funkčný trh s bytmi. Napriek tomu si problémy ako sú prístupnosť k primeranému bývaniu, cenová dostupnosť bývania a kvalita bývania vyžadujú určitú intervenciu štátu a ostatných verejných subjektov na trhu s bytmi a práve túto problematiku doposiaľ riešili obce a mestá, ktoré využili možnosti nadobudnutia nájomných bytov formou kúpy od súkromných investorov, ktorí vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonali realizáciu výstavby nájomných bytov a následne obce a mestá odkúpili cez Štátny fond rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené
===== rozvoja bývania a ktoré doposiaľ anuitnými splátkami mestá a obce splácajú. Úrad pre verejné obstarávanie vyhodnotil tento postup u takmer 50 obcí. Áno, dobre počujete, takmer u 50 obcí a miest za porušenie zákona o verejnom obstarávaní za čom im boli uložené pokuty v rôznych výškach a ktoré visia nad týmito obcami a mestami ako Damoklov meč a ktoré sú spôsobilé narušiť ich už doposiaľ nie šťastnú ekonomickú stabilitu a priviesť ich až do nútenej správy.
Porušenie zákona o verejnom obstarávaní má podľa rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie spočívať najmä v tom, že obce a mestá pristúpili k podpisu komplexu zmlúv, teda zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a následne riadených kúpnych zmlúv s jednotlivými investormi bez aplikácie a ustanovení zákona o verejnom obstarávaní čo sa však v tomto čase javí ako sporné, nakoľko možnosť nadobúdania stavieb a nehnuteľností bolo už v rámci predchádzajúceho znenia zákona, ako aj platného zákona o verejnom obstarávaní vyňaté z pôsobnosti tohto zákona.
Úrad pre verejné obstarávanie doposiaľ argumentuje vydanými metodickými usmerneniami, pričom tejto argumentácie chcem uviesť, že metodický pokyn ani usmernenie nepredstavujú záväzný výklad zákona o verejnom obstarávaní. Metodické usmernenie je vnútorný akt verejnej správy, ktorý smeruje dovnútra určitého systému orgánov verejnej správy. Zaväzuje len podriadené útvary, prípadne adresátov, normatívne inštrukcie, usmernenia, služobné pokyny a podobne. Tieto akty nie sú všeobecne záväzné, nie sú prameňom správneho práva, a preto nemôžu byť záväzné, pričom táto skutočnosť bola potvrdená sudmi v rámci Slovenskej republiky a túto skutočnosť uvádza aj sám úrad vo svojich metodických usmerneniach.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Úrad pre verejné obstarávanie viní mestá a obce za porušenie zákona o verejnom obstarávaní, pričom samotný zákon o verejnom obstarávaní uvádza výnimku na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností a nadobúdanie práv k nim. Obce a mestá postupovali spôsobom, ktorý zákon pripúšťa a nadobudli nájomné byty za použitia, áno, za použitia výnimky, čo je však zo strany Úradu pre verejné obstarávanie posúdené ako neoprávnená aplikácia výnimky zo zákona.
Pritom tento postup odobrili jednak Štátny fond rozvoja bývania, ako aj Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky. Tieto dva štátne orgány nielenže postup odobrili, ale aj uvoľnili finančné prostriedky, ktoré boli týmito štátnymi orgánmi priamo poukázané na účty predávajúcich. Tým chcem poukázať na skutočnosť, že štát vypracoval schému, štát priamo poukázal finančné zdroje, ale pokuty za domnelé porušenie či obídenie zákona sú ukladané v danom prípade samosprávam.
Okrem uloženia pokút Úrad pre verejné obstarávanie podá niekoľko žalôb pre neplatnosť kúpnych zmlúv, ktoré však vo všetkých dosiaľ prejednávaných prípadoch boli zo strany príslušného súdu zamietnuté, kde príslušný súd konštatoval, že podpisom kúpnych zmlúv nedošlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.
Týmto konštatovaním sa stali aj predchádzajúce rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie s významne spochybnené. Nutnosť riešenia tejto situácie je o to závažnejšia, že nejde o pochybenie jednotlivca, ale o problematiku dotýkajúcu sa takmer 50 miest a obcí v rámci celej Slovenskej republiky, a teda zastávam spolu s odborníkmi názor, že táto skutočnosť len potvrdzuje nedostatočný a nejednotný výklad legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. Zároveň je to potvrdením faktu, že v danom prípade nešlo zo strany obcí a miest o úmyselné protiprávne konanie.
Pokiaľ zhrniem túto časť, novelizácia musím v kontexte aktuálnej situácie zároveň aj konštatovať, že mnohé obce a mestá dodnes nemajú od štátu preplatené náklady v súvislosti s COVID s testovaním spred roka. Dnes opäť finančne suplujú štátu štátnu správu v súvislosti s utečeneckou vlnou a k tomu im štátny orgán Úrad pre verejné obstarávanie rozdáva pokuty za to, že zabezpečili občanom bývanie. Tento návrh nie je zďaleka prvým odpustením pokút.
Spomeniem opäť len platby koncesií za Slovenský rozhlas a STV, štyri zbraňové amnestie, generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne a mohol by som ešte hovoriť ďalej. A teda je nevyhnutné, aby aj v tomto prípade sme ako poslanci sa postavili za obce a mestá, pomohli najmä v čase, keď túto pomoc od nás tie obce a mestá očakávajú.
Predpokladaný návrh teda predstavuje opatrenie smerujúce k vyriešeniu problémov miest a obcí a zároveň ich stabilizácií ako kľúčovému návodu ako v budúcnosti upraviť problematiku nájomného bývania, na ktoré sa táto vláda zaviazala v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, chcem sa vás opýtať zhruba na koľko to máte ešte?

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Ešte dvadsať sekúnd.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Dobre, tak nech sa páči.

Šimko, Jozef, poslanec NR SR
Verím a som presvedčený, že týmto návrhom nehovorím len svojimi ústami, ale hovorím ústami ostatných starostov a primátorov nielen tu v tejto sále, ale i naprieč celého Slovenska.
Vážené dámy, vážení páni, chcem sa vám poďakovať za pozornosť a dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie a podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
22. 3. 2022 16:36:14 - 16:38:11 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 925 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, by som povedal zopár slov na vystúpenie pána Mazureka. Pán Mazurek, vieš, že si ťa vážim, ale na tú vec mám kus iný názor. Pochádzam z okresu Rimavská Sobota, kde máme komplet 107 obcí a miest. Z týchto 107 obcí máme 3 mestá, ostatné sú dediny. Vážení priatelia, v okrese Rimavská Sobota možno, že máme 20, 22 obcí kde žijú Rómovia, vo väčšine samozrejmá vec a sú obce kde je až 99 % občanov rómskeho pôvodu. Napr. taká Barca, taký Sútor, ja neviem, ďalšie Pavlovce, atď., atď., Rimavská Seč. Sú tam obrovské problémy. Milan, pri všetkej úcte, ja ti teraz poviem otvorene, tam nenájdeš jedného človeka v týchto obciach, ktorý má stredoškolské vzdelanie, a potom sa ťa pýtam ako to chceš vyriešiť tento zákon. Pretože niekto musí zastupovať a na druhej strane ti hovorím, že analfabet, ale však toho analfabeta si zvolili občania tam v tej obci. Však nech si ho majú tam za tie štyri roky a keď dovedie obec do nútenej správy aj to je ich robota. To sa bohužiaľ, v týchto obciach, kde nemajú stredoškolské vzdelanie títo ľudia, to sa v žiadnom prípade nedá, nedá vyriešiť.
Ty hovoríš, že 50 obcí v rámci, alebo teda hovoril myslím niekto ďalší kolega, že 50 obcí, pán Kočiš, že majú v podstate obce, alebo teda sú obce, kde nemajú starostovia stredoškolské vzdelanie. Len v okrese Rimavská Sobota, ja si dovoľujem povedať, možno že je viac ako 20 takýchto obcí. A možno, že sa nájde 1, 2 obce, že teda skrátka nevedia, lebo majú isté problémy, ale ja si stojím za tými starostami v okrese Rimavská Sobota, že i napriek tomu, že nemá stredoškolské vzdelanie, dostal tú dôveru a vedie obec v poriadku. Ďakujem pekne.
17. 2. 2022 15:57:58 - 15:59:58 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 848 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
81.
Ďakujem pekne.
Vážená pani ministerka, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, hneď na úvod by som dal jednu takú zaujímavú otázku. Kto vlastne presadzuje reformu súdnictva v rámci celej Slovenskej republiky? Ja osobne som presvedčený, že samotní sudcovia či zamestnanci súdov toto nepresadzujú. Už mesiace, dámy a páni, sledujem odpor našich sudcov v rámci jednotlivých častí republiky proti tejto reforme súdnictva. Najprv to bol tvrdý politický zápas i v našom regióne, dole na Gemeri a Malohonte. Chvalabohu sa to od toho upustilo. Však sa pamätáme, že najprv odznela tu otázka alebo teda návrh, že dôjde k zrušeniu Okresného súdu v Revúcej, ako aj vo Veľkom Krtíši. Potom pani ministerka presadzovala zrušenie nášho Krajského súdu v Banskej Bystrici. No, chvalabohu, ani toto dnes v parlamente neprešlo.
Dnes tu pred parlamentom, dámy a páni, však to už tu odznelo aj pán Kotleba to pred chvíľou povedal, boli stovky sudcov, predsedovia okresných i krajských súdov. Ale dajme si otázku, dámy a páni, čo to vlastne znamená? Znamená to, že nesúhlasia s reformou súdnictva, ktorá je predkladaná práve pani ministerkou, pani Kolíkovou. No i napriek tomu už z úst jednotlivých našich kolegov poslancov tu odznievajú prívlastky, citujem: "Máme skorumpované súdnictvo a podobné urážlivé slová." Áno, súhlasím s tým, že mali sme tu biele vrany, ale na druhej strane si musíme uvedomiť, že tým urážajú tisíce našich sudcov, ktorí sa snažia vykonávať svoju práce čestne a svedomite.
Treba však povedať, že tento pripravovaný, táto pripravovaná reforma to, bohužiaľ, nerieši a nerieši to už vôbec vytvorením mestských súdov v Bratislave či v Košiciah.
Takže ja len toľko k tomu, pani ministerka, ja tento váš návrh zákona v žiadnom prípade nemôžem podporiť.
16. 2. 2022 11:25:46 - 11:27:34 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 440 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne.
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ja sa priznávam, že nemám dobrý pocit z jednotlivých vystúpení našich poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Mám skutočne taký pocit, že rozdúchavajú tu národnostné problémy, národnostné vášne, a to by sme v žiadnom prípade robiť nemali. Ja poukážem konkrétne, ako žijeme my na Gemeri.
Dámy a páni, len v samotnom meste Rimavská Sobota žije 22-tisíc obyvateľov a z toho je 31 % občanov maďarskej národnosti. Zároveň máme 4 % občanov rómskej národnosti, čo síce nie je pravda, lebo skutočnosť je taká, že v samotnom meste Rimavská Sobota máme asi 7-tisíc občanov rómskej národnosti, ale oni sa zrejme nepriznávajú k svojej národnosti.
Dámy a páni, zásadne odsudzujem tých ľudí, ktorí v podstate delia občanov na občanov druhej kategórie, pretože u nás to skutočne nie je. Poukážem konkrétne na problém, aký je v rámci mesta Rimavskej Soboty. Ja mám prednostu mestského úradu pána doktora Štefana Szánta (správne: Szántóa, pozn. prepis.), ktorý je maďarskej národnosti. Môj viceprimátor Ing. Ladislav Rigó bol jedenásť rokov viceprimátorom, je takisto maďarskej národnosti. My to tam nerozdeľujeme. Máme tam pokoj a kľud. A ja ako dlhoročný primátor mesta Rimavskej Soboty robím všetko pre to, aby sa tie národnostné problémy a vášne, aby sme to v každom prípade eliminovali.
Preto vyzývam každého jedného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, aby krotil svoje vášne, pretože my nie sme tu na to, aby sme práve my poslanci Národnej rady rozdúchavali národnostné vášne. Tak len toľko, pán predseda.
Ďakujem pekne.
9. 2. 2022 17:42:43 - 17:44:38 55. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 758 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážená pani Cigániková, ja skutočne vopred prehlasujem, že ja nemám problém podporiť tento vládny návrh zákona, pretože mám taký pocit, že zrejme by mu to mohol pomôcť v rámci celej Slovenskej republiky. Ale na druhej strane, už tu niektorí kolegovia povedali, že hrozí nám skutočne kolaps v zdravotníctve a práve preto treba sa zamyslieť ako to tam ... (nezroz. vyslov.). Ja som konzultoval tento, tento stav s pánom doktorom Urbánim z Banskej Bystrice, gynekológom, určite ho poznáte pán minister, s ktorým sme to rozobrali. A on jednoznačne povedal a ja tiež tvrdím, že je potrebné doplniť tento zákon aby zahraniční zdravotnícki pracovníci mohli vykonávať dočasnú odbornú činnosť aj v poliklinických a iných zdravotníckych zariadeniach. Musí však byť zabezpečený odborný dohľad. Toto by som navrhoval pán minister, aby sme to nejakou formou zabudovali, zakomponovali do tohto návrhu zákona, to je jedna vec.
Pán minister, teraz využijem vašu prítomnosť, vy ste v podstate, keď sme spolu hovorili, vy ste sľúbili toľko, že v Rimavskej Sobote pomôžete vybudovať tú našu nemocnicu a jednoznačne ste povedali, že pomôžete v Rimavskej Sobote vybudovať. Ja som rokoval s generálnym riaditeľom, aj s riaditeľom nemocnice v Rimavskej Sobote, asi pred dvoma týždňami a oni ma ubezpečili dokonca, už aj projekt plánov mali, my predložili, že áno, ide sa tam budovať nemocnica práve taká aká je vybudovaná v Michalovciach. Samozrejme by sa to malo zafinancovať s Plánu fondu obnovy a odolnosti. Ja vás prosím, vážený pán minister, fakt tá situácia je kritická. Viete veľmi dobre, že občania boli rozhorčení práve v Rimavskej Sobote, však bol tam aj predseda Národnej rady. A bolo by dobré, keby ste sľub dodržali, aby sme tú nemocnicu v Rimavskej Sobote nejak začali budovať. Takže ďakujem veľmi pekne, len toľko.
8. 12. 2021 16:10:01 - 16:12:01 51. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 619 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán Tomáš, vážené kolegyne, kolegovia, nebudem už opakovať známe skutočnosti, ale len konštatujem fakt, a nie je to len skutočne môj názor, že pandémiu, bohužiaľ, na Slovensku nezvládame a riešime toto akože neúspešne.
Áno, dôkazom sú aj najmä dve skutočnosti. V druhej vlne sme mali najviac zomrelých z vyspelých krajín a v súčasnosti sa radíme medzi svetovú špičku. Dámy a páni, uvažujte, svetovú špičku v nakazenosti.
Ľudia sa nás tu skutočne právom pýtajú, že prečo je tomu tak. A sú to oprávnené otázky. Na základe výstupov z médií z vlastných skúseností robia svoj jednoduchý záver a konštatujú, že vinou tvrdej straníckej politiky, kde každá strana sleduje svoje záujmy, sa hrá na vlastnom piesočku, je naša spoločnosť, bohužiaľ, dámy a páni, kolegovia, pán Tomáš, je rozdelená. Ľudia, áno, ľudia, ktorí žijú dole, napríklad aj na juhu Banskobystrického kraja, najmä v menej rozvinutých okresoch sú vedomí, že každá reforma má svojich víťazov. Ale na druhej strane musíme povedať, že má aj svoje obete a poškodených a vždy sa nájdu politici, ktorí túto skutočnosť využívajú na získavanie pochybnej, áno, pochybnej popularity. Aj preto mnohí neveria politikom, vážené kolegyne, kolegovia, a aj preto naša spoločnosť, bohužiaľ, dnešného dňa, v dnešnej dobe je rozdelená.
Vrátim sa ale k problémom s pandémiou a pokúsim sa aj dať nejaké riešenie. Všetci vieme, že zaočkovanosť našej dospelej populácie je nedostatočná. Je pod úrovňou v okolitých krajinách. Podľa oficiálnych údajov je až 83 % pacientov liečených v nemocniciach s COVID-19. Títo ľudia sú nezaočkovaní alebo má len jednu dávku vakcinácie. Poznáme aj tú smutnú skutočnosť, že aj na umelej pľúcnej ventilácii sú najmä nezaočkovaní, z ktorých vysoké percento podľahne tejto zákernej chorobe. Dámy a páni, a preto vyzývam... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 12. 2021 16:27:58 - 16:29:59 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený pán kolega, pán Šudík, ja som si vás podrobne vypočul, aj tú príhodu s tou starenkou z Humenného. Verte mi, že tá situácia nie je taká len na východe Slovenska v Humennom. A taká istá situácia je aj na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja. Tam tie dôchodky tiež sú 300-400-eurové. A s takými istými problémami sa boria aj títo naši dôchodcovia aj v okrese Rimavská Sobota, Lučenec, Poltár, Revúca, Rožňava a tak ďalej a tak ďalej.
Ale ja by som tu chcel na jednu vec poukázať. Pán Matovič navrhoval sumu 500 eur plus 100 eur. Ja som pred chvíľou vyzval pána Matoviča, aby uvažoval nad tým, či by sa nedalo zmeniť, tá suma, 500 plus 100 na 300 plus 300.
A prečo to navrhujem? Tých 500 eur za očkovanie v podstate by šlo možnože v mesiaci marec, apríl, máj budúceho roku. Ja navrhujem, aby tá tristovka z tých 600 eur, aby to išlo do konca mesiaca január, aby sme v prvom rade tým našim dôchodcom pomohli, či na východe, či na strednom Slovensku.
A, kolegyne, kolegovia, ja som tento návrh v podstate do určitej miery už aj predrokoval aj s pánom predsedom Národnej rady, s pánom Kollárom. Verte mi, že nebol proti.
Ak ste počuli aj pána Tomáša, aj on naznačil, že toto by snáď bolo riešenie. Alebo napríklad aj dokonca aj pán Kotleba, že dalo by sa nad tým uvažovať.
Vážené kolegyne, kolegovia, ak chceme, aby tento zákon prešiel do druhého čítania, aby sme to mohli v podstate o tom hovoriť ďalej, prosím vás, vážený pán predseda, vážený pán minister, uvažujte nad tým, či by sa to nedalo zmeniť. Pretože ak to nezmeníte vy, iný to nevie zmeniť. Tak v tom prípade sa stane to, že tento zákon pôjde do zabudnutia a nedostane ani jeden dôchodca nič. Ani zaočkovaný, ale ani dôchodca nad 63, 64 rokov.
Tak preto vás prosím, vážený pán Matovič, zvážte tento návrh. Ak to dáte, dáte prísľub, som presvedčený, že to ľudia podporia do druhého čítania.
Ďakujem pekne.
7. 12. 2021 15:38:21 - 15:40:22 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
57.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dnes tu hovoríme predovšetkým o dôchodcoch a ochrane ich zdravia. Zároveň hovoríme o motivácii dať sa zaočkovať a zároveň o pomoci gastrosektoru a iným službám.
Ja osobne riešenie tohoto problému nevidím ako nutné zlo, ale práve naopak, ako vyšší princíp ľudskosti a politiky pre našich občanov. Ja som tento návrh, vážené kolegyne, vážení kolegovia, podporil a skutočne som rád, že prešiel do skráteného legislatívneho konania a dnes už s chladnejšou hlavou a uváženejšie môžeme o tomto dôležitom návrhu rokovať. Tu však pripomínam, že sa o všetkom malo rokovať a snažiť sa dôjsť ku kompromisu. Na škodu veci politici neboli ochotní a nikdy sa, niekedy sa môže zdať, že svoje návrhy ani nemysleli, nemysleli vážne.
Vážené kolegyne, kolegovia, ja v piatok, keď sa hlasovalo o tomto zákone, ja som dostal nejeden telefonát od našich dôchodcov priamo z mesta, z okresu Rimavská Sobota, kde ma prosili, aby som tento, tento zákon podporil. Pretože tu ide o peniaze. Ľudia, ktorí sú v podstate v týchto menej rozvinutých okresoch, dostanú financie. Ja vám konkrétne poukážem na čísla. Len v samotnom meste Rimavská Sobota máme 5 147 občanov nad 60 rokov. Ja som si to nechal vyhodiť včera. To znamená, že z celkového počtu tých 22-tisíc ľudí je 5 147 občanov. To znamená, do Rimavskej Soboty dostaneme cirka, cirka 3 mil. eur viac.
Preto, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vidím, že tu ste, pán Matovič, ak tento návrh prejde do druhého čítania, ja navrhujem nad 60 rokov 300-eurovú poukážku za vakcináciu za určených podmienok a 300 eur v hotovosti každému dôchodcovi ako finančnú výpomoc na zmiernenie zdražovania a inflácie.
Ďakujem pekne.
11. 11. 2021 11:50:55 - 11:52:56 48. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia. Hneď v úvode by som chcel povedať, že plne sa stotožňujem s vystúpením predsedu SMER-u sociálna demokracia pána Roberta Fica. Uvedomme si už konečne, že my prehlbujeme nedôveru občanov Slovenskej republiky a dovolím si teda zopakovať slová pána, pána Kuffu, že my ideme vyvolať vojnu s národom, vážené kolegyne, kolegovia, týmto zákonom. Však uvedomme si už konečne, že tu bola miliarda minutá na nezmyselné testy a na lotérie. Na nezmyselné testy a lotérie a teraz si dajme otázku, čo nám to pomohlo v rámci celej Slovenskej republiky. Situácia sa nezlepšuje, práve opak je pravdou. Situácia sa zhoršuje. Však povedal to aj bývalý minister zdravotníctva, pán Krajčí, ktorý otvorene povedal, že ten COVID roznášajú práve ľudia, ktorí sú zaočkovaní a niečo má to do čoho to povedal. Ale poukážem aj na slová pána predsedu pána Fica, však reagujem na jeho slová, on poukázal na kritickú infraštruktúru, ale nepovedal to otvorene pre občanov, ktorí toto sledujú toto zasadnutie parlamentu. Vážení priatelia, uvedomme si už konečne, že tento zákon, ktorý v podstate ukladá, ukladá firmám, zamestnávateľom, kontrolovať svojich podriadených a čo keď tí pekári odmietnu predložiť tieto doklady a čo národ nebude mať chlieb? Aká vyhláška sa vzťahuje na vstup napríklad občana na úrady či to je samospráva alebo štátna správa. To zatiaľ, pán minister, skúste nám to vysvetliť, akou formou to máme riešiť ako starostovia, primátori, že či tí ľudia v danom prípade majú právo vstúpiť na ten úrad. Pretože ak nebudú môcť vstúpiť, však to je zákaz vychádzania, to si konečne uvedomme. Takže treba sa aj nad týmto zamyslieť a verím, že pán minister mi to povie.
10. 11. 2021 17:24:08 - 17:24:29 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, predkladám návrh, aby hlasovanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z., tlač číslo 714, sa uskutočnilo zajtra 11. 11. ´21 o 17.00 hodine. Ďakujem.
10. 11. 2021 16:27:14 - 16:29:14 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prejednávame tu bod stratifikácia nemocníc, to znamená reforma našeho zdravotníctva, našich nemocníc.
Kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, ja by som povedal zopár viet o rimavskosobotskej nemocnici. My v podstate v Rimavskej Sobote, pán minister, minule sme o tom práve spolu hovorili, má celkom stotridsať... teda je, má 135-ročnú históriu. Máme 680 zamestnancov, to znamená, že teda v danom prípade je to najväčší zamestnávateľ v rámci mesta alebo okresu Rimavská Sobota. Je to Svet zdravia a dovolím si povedať, že títo páni sa starajú skutočne kvalitne o zdravie našich občanov. Máme 382 lôžok, ročne hospitalizujeme 14-tisíc pacientov, spádová oblasť je pre 143-tisíc občanov. Ročne máme 1 250 pôrodov a 3 200 operácií.
Dámy a páni, vážený pán minister, určite máte informácie, že v Rimavskej Sobote ste mali.... mali sme oddelenia infekčné, krčné, pľúcne, očné, to sa ešte zrušilo v minulosti a podľa slov pána primára chirurgického oddelenia, pána Dr. Juhásza, ktorý jednoznačne povedal, že ak dôjde k takejto stratifikácii nemocníc práve v Rimavskej Sobote, tak sa stane to, že sa zruší aj detská chirurgia, aj pôrodníctvo.
Pán minister, občania sú skutočne pobúrení, pretože my sa máme dostať do piatej tzv. kategórie, to znamená, to znamená komunitnej nemocnice, a tým pádom sa, znamená toľko, že komunitná nemocnica znamená toľko, že bude doliečovák. No občania sú pobúrení. Ja nehovorím, že to sú, nie sú klamlivé informácie, alebo že sú to hoaxy, to nie, ale treba tých ľudí upokojiť, uspokojiť, ako ste vy, pán minister, minule ste mi povedali, že vy ručíte za to, ale situácia je v Rimavskej Sobote skutočne vážna. Tí ľudia sa boja, že im dôjde k zrušeniu nemocnice. Prosím vás, vysvetlite im.
10. 11. 2021 15:08:05 - 15:20:46 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem pekne, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, áno, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, a chcel by som ešte v závere svojho vystúpenia odpovedať niektorým poslancom, ktorí v rozprave vystúpili. Hneď by som začal s pánom Dostálom.
Pán Dostal tvrdí, že návrh zákona je aj riešenie do budúcnosti? Teda pýta sa. Áno, pán Dostál, ak dovolíte, odcitujem vám ods. 4 tohto navrhovaného zákona, ktorý hovorí: "Vláda Slovenskej republiky môže na návrh Ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia úradu o uložení pokuty podľa § 182 ods. 1." To znamená, že teda v danom prípade, ak nastane takáto situácia v budúcnosti, tak vláda Slovenskej republiky môže, áno, môže na návrh ministerstva financií Slovenskej republiky rozhodnúť o odpustení tejto pokuty. (Reakcia z pléna.)
Chcem ďalej poznamenať, že, a zdôrazniť, že súdy vo viacerých prípadoch, presne v troch prípadoch, jednoznačne rozhodli a určili, že stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie nie je správne. Ja som osobne presvedčený, že ďalšie samosprávy, ktoré dajú tieto pokuty alebo uloženie týchto pokút na súd na prešetrenie a rozhodnutie, aj tieto ďalšie rozhodnutia jednotlivých súdov budú v tomto duchu.
Vážení priatelia, kolegyne, kolegovia, tento zákon nebude pomáhať starostom a primátorom, ale treba to otvorene povedať, že tento zákon bude pomáhať v prvom rade obciam a mestám, pretože tú pokutu nedostane starosta a primátor, ale dostanú to obce. Však keď sa nad tým zamyslíme, tak v každom prípade rozhodnutie starostu predchádzalo uznesenie poslancov obecného alebo mestského zastupiteľstva. To znamená, že ak obec, ako napríklad Šaľa, dostane 400-tisíceurovú pokutu pomaličky, teda presne 339-tisíceurovú pokutu, tak nakoniec si to odskáču občania, pretože ten starosta a tí poslanci nebudú môcť tieto finančné prostriedky práve použiť na rozvoj svojho mesta.
Takže nadobudnutie schvaľovali jednoznačne poslanci mestského zastupiteľstva, dôsledky budú niesť starostovia, teda nebudú niesť starostovia a primátori, ale ako som povedal, jednotlivé, jednotlivé mestá.
Ak dovolíte, ja by som ešte odpovedal aj pani Kaveckej. Vážená pani kolegyňa Kavecká, vy ste skúsená posla... skúsená starostka obce, ktorú obec dostihla táto pokuta. Vy ste starostkou obce Kunerád a dostali ste takisto pokutu 30-tisíc eur. Zrejme ani vy ste nechceli pre obec zle a mám taký pocit, že ste určite chceli pomôcť mladým rodinám s deťmi, že teda vybudujete zopár teda bytov pre mladé rodiny s deťmi. A ja v danom prípade tento zákon predkladám aj vo váš prospech. A práve zato, zato sa čudujem, že vy pomaličky súhlasíte s mojím návrhom zákona, ale záver svojho vystúpenia trváte na dopracovaní zákona. Ale ja sa vás pýtam, keď pustíte, kolegyne, kolegovia, tento zákon do druhého, resp. tretieho čítania, však nemáme dostatok času na dopracovanie? Tak v tomto duchu uvažujte. Preto ja by som bol veľmi rád, aby tento zákon bol jednoznačne, jednoznačne podporený.
Nezdá sa mi to skutočne, pretože štát jednou rukou dáva a druhou berie. To už odznelo z úst viacerých poslancov, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ale uvedomme si jednu vec, že jednotlivé samosprávy v danom prípade plnia Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky. A my ich za to, že plnia toto v podstate, my ich v podstate ideme trestať. Ukladáme im pokuty. Však, preboha, keď sa nad tým zamyslíme, jednotliví starostovia, samosprávy, oni zrejme uzatvárali zmluvy, dostali prísľub od Úradu pre verejné obsta... teda zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nedalo sa to zastaviť skôr? Však boli jednotlivé obce a mestá, ktoré dostali možnože 8-, 10-, 12-miliónové úvery, bezúročné úvery. Však viem, akou formou sa riešia tieto výstavby týchto domov. A teraz, keď v podstate samosprávy uzavrú zmluvu so Štátnym fondom rozvoja bývania a teraz ich v podstate my ideme trestať. Práve zato som tento zákon predložil.
A verím tomu, že teda, kolegyne, kolegovia, tento zákon schválite a pustíte do druhého čítania a potom by sme mohli, potom debatovať nad tým, pani Kavecká, že by sme, v podstate isté zmeny by sme mohli urobiť v druhom alebo treťom čítaní.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, kolegyne, kolegovia, ak dovolíte, úplne záverom by som si dovolil prečítať otvorený list pre poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým list píšu spoluautori tohto návrhu.
"Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby sme sa vám prihovorili ako spoluautori návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý je taktiež známy ako generálny pardon, ktorého podstatou je odpustenie pohľadávok štátu občanom mesta, vzniknuté na základe právoplatných rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty. Priznávame sa, že nad tým, čo by sme vám chceli týmto otvoreným listom povedať, sme dlho premýšľali. Je nepochybné, že celá táto prejednávaná vec vyvolala medzi vami množstvo otázok, polemík, ako aj emócií.
Návrh zákona sme vždy považovali a aj považujeme za spravodlivé riešenie vzniknutých situácií, ktoré výrazne narušili chod miest a obcí a ktoré sú a aj boli, sú a aj boli obrazom nesprávnej, možno až rozporuplnej legislatívy týkajúcej sa nadobúdania nájomných bytov. K dnešnému dňu je to presne 714 dní, odkedy sme sa my dvaja spoločne prvýkrát postavili za obce a mestá v snahe o vyriešenie tejto nepriaznivej situácie. Sme veľmi radi a nesmierne si vážime podporu občanov desiatok miest a obcí, ako aj starostov a primátorov. Zároveň je akousi iróniou, že tento návrh zákona má číslo parlamentnej tlače práve 714.
Dôvod, pre ktorý sme sa spoločne rozhodli postaviť sa za mestá a obce, je veľmi jednoduchý. Sme toho názoru, že obce a mestá sú chrbticou tohto štátu a bez ktorých by nefungovalo, nefungovalo asi nič. Myslíme, že sa dá súhlasiť s myšlienkou, že obce a mestá ako predĺžená ruka štátu sa podujali plniť programové vyhlásenie aj tejto vlády, a to výstavbou nájomných bytov, pričom rád by som vám pripomenul, k čomu sa táto vláda v programovom vyhlásení zaviazala: ,Budeme pokračovať v podpore obecných nájomných bytov a vytvoríme podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov.´ Obce a mestá nadobúdali byty tak, ako je a bola nastavená legislatíva. Žiadne podvody, žiadne vydierania, žiadne tresty. Istota v termíne pre budúcich nájomníkov a žiadne peniaze z rozpočtu miest a obcí.
Nájomné bývanie sa mohlo rozvíjať a Slovensko malo šancu dobiehať zvyšok Európy v pomere nájomného bývania iným formám. Zasiahol Úrad pre verejné obstarávanie, a to tým najnešťastnejším spôsobom, nakoľko začal prenasledovať väčšinu tých, ktorí postupovali v zmysle platnej legislatívy. A teraz nikoho nezaujíma, že obce a mestá zabezpečili dostupné nájomné bývanie bez použitia vlastných financií. Nikoho nezaujíma, že byty boli odovzdané včas a v kvalite, ktorú predpokladá zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania. Nikoho nezaujíma, že neuzavreli desiatky dodatkov, ktoré predtým sprevádzali takmer každú stavbu, pričom ušetrili milióny z verejného rozpočtu, ale nepostupovali vraj podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, resp. podľa jeho výkladu, ktorý im úrad predostrel.
Pokračovanie v tomto boji o falošnú transparentnosť Úradom pre verejné obstarávanie, v ktorom sa kompletne stratil celý ochranný... cieľ ochrany verejných zdrojov pred korupciou, znamená tragédiu pre všetky dotknuté obce, pre obyvateľov, ale najmä pre nájomníkov obecných bytov. Zároveň je to koniec výstavby nájomných bytov." A to, prosím vás, dobre si to vypočujte: "Zároveň je to koniec výstavby nájomných bytov na Slovensku, nakoľko žiadny starosta alebo primátor už nie je ochotný stavať nájomné byty pod hrozbou drakonických pokút, ktoré môžu danú samosprávu dostať až do nútenej správy.
Od niektorých poslancov Národnej rady počas nespočetne veľa stretnutí sme počúvali o údajnom korupčnom správaní starostov a primátorov, ktorí postavili nájomné byty." Je tu pán Baránek a zrejme píšu o ňom. "Nikdy sme neboli zástancami korupčného správania a nikdy by sme ani takéto konanie neospravedlňovali. Každý jednotlivý prípad sme si viackrát prešli, analyzovali s jednoznačným záverom. Korupcia vo vzťahu k výstavbe obecných nájomných bytov je mýtus. Preto aj napriek nevôli niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí aj pri absolútnej dôkaznej núdzi vo vzťahu ku korupčnému správaniu starostov a primátorov naďalej ich za korupčníkov, bohužiaľ, označujú, nikdy sa nepridáme k tým, ktorí bez akéhokoľvek dôkazu kriminalizujú starostov a primátorov, ktorí napriek ich neľahkému údelu dennodenne čelia problémom a ktorí idú proti vetru bez istoty víťazstva, ale s nádejou naň. Necítime potrebu brániť starostov a primátorov alebo niečo týmto listom dovysvetľovať, ale cítime potrebu sa ich zastať a veľmi ofenzívne vám odkázať, je čas sa za nich postaviť.
Vás ako poslancov Národnej rady definuje pocit záväzku, nie nároku. A práve váš záväzok byť tu pre obce a mestá, v ktorých žijú občania tohto štátu, je pre vás, vážené kolegyne, kolegovia, zaväzujúci.
Vždy sme mali a stále máme veľkú úctu k tejto inštitúcii. Vy, volení poslanci, reprezentujete vôľu slovenského národa, ktorý tvoria práve ľudia z miest a obcí. A pevne veríme, že sa pri rozhodovaní o tomto návrhu zákona budete riadiť vlastným pocitom záväzku a nie inými faktormi, ktoré už dávno stratili svoj základ. A nedovoľte, aby sme stratili prehľad o tom, čo štát vlastne je, aký má účel a či sa jeho existencia vzťahuje aj k životom občanov žijúcich v ňom.
S úctou Dr. Michal Luprich a pán Mgr. Juraj Švarc."
Ja vám, dámy a páni, som prečítal tento list týchto dvoch pánov a som rád, že tento list napísali. Sú to páni, s ktorými sme tento návrh zákona pripravili, a som rád, že sú tu medzi nami, tak ich opäť pozdravujem, tu na balkóne. A verím tomu, že sa každý jeden poslanec Národnej rady zamyslí nad týmito slovami týchto našich kolegov a v podstate tento zákon prejde, pustíte do druhého čítania, kde potom, samozrejme, tie zmeny, čo navrhuje pani Kavecká, by sme tam mohli teda skutočne tam zabudovať, zamontovať.
Ďakujem pekne. A ešte raz, ďakujem, že ste si ma vypočuli.
10. 11. 2021 14:50:06 - 14:52:06 48. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja by som sa v podstate opýtal pána poslanca Dostála, pretože ako vidím, on tieto postupy v zásade neschvaľuje a zásadne je proti.
Ja sa pýtam, pán Dostál, potom, keď vy to odsudzujete, prečo sa prijala zbraňová amnestia? Tam boli spáchané trestné činy. A o tom rozhodovala tiež Národná rada Slovenskej republiky.
K metodickým usmerneniam. Sú nezáväzné a nedajú sa aplikovať, o tom rozhodol aj Najvyšší súd Slovenskej republiky. A dodávam, že generálny pardon nebol len jeden, zbraňové boli až štyri a aj iné. Tak vtedy nevadilo páchanie dokonaných trestných činov?
A k mestu Šaľa, ak dovolíte, rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie neboli právoplatné, a teda vykonateľné, preto nebola preukázaná... nepristúpiť teda k podpisu tejto zmluvy. No a ak dovolíte, kým rozhodne súd, obce nemôžu čerpať zdroje. Áno, je to pravda, kým nerozhodne súd. Takže existujú ale aj stavby, metodické usmernenia, nejde o právne záväzný právny akt na úrad pre a Úrad pre verejné obstarávanie nie je oprávnený vykladať zákony. Veď kupujú si existujúci skolaudovaný dom, dovtedy to nie je možné.
Šaľa dostala dva ďakovné certifikáty za rozvoj nájomného bývania po nadobudnutí a zároveň dostala pokutu od Úradu pre verejné obstarávanie. Dámy a páni, keď vidím tuto akurát v tomto materiáli, Šaľa dostala pokutu 339-tisíc eur. Takže dostali ďakovný list, ale aj pritom obrovskú pokutu. Ale nejedná sa len o Šaľu, jedná sa o ďalších desať obcí.
Takže, pán poslanec Dostál, menujte, prosím vás, starostov, primátorov, ktorí spáchali trestný čin, ktorý mu pripisujete, ale aby ste aj povedali, že či zobral niekto nejaký úplatok, či to je dokázané... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 11. 2021 12:00:47 - 12:02:47 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som sa poďakoval pánovi predsedovi Národnej rady, pánovi Kollárovi, pánovi Kočišovi, Ďuricovi za podporné názory a stanoviská. Ale musím zareagovať na slová pána Dostála aj pána Baránika.
Dámy a páni, prvoradou úlohou alebo cieľom mojím bolo to, aby sme uvoľnili ruky samosprávam v rámci celej Slovenskej republiky. Súhlasím, pán Dostál, pán Baránik, s tým, že teda zasahuje tento zákon, návrh zákona do minulosti. Ale ja nie som proti. Prosím, tak pustite tento zákon do druhého čítania a to kľudne potom môžeme napríklad bod č. 5, že to bude platiť aj naďalej v tomto duchu. Ja nie som proti tomu. Však ja som presvedčený, že ak zákonodarný zbor, Národná rada Slovenskej republiky, prijme takýto zákon, tak to bude platné. Ale nesúhlasím v žiadnom prípade s tým, aby sme pokuty, ktoré boli uložené, aby tie samosprávy platili, pretože áno, ony to zaplatia, ale niektorí pôjdu do nútenej správy. Ak zoberieme niektoré obce, napríklad Alekšince zaplatia 59-tisíc, Balog nad Ipľom 17-tisíc, Galianovo 23-tisíc, Hosťová 11-tisíc, Hronské Kosy 30-tisíc, Chynorany 42-tisíc, Krnča 44-tisíc, Kunerád 30-tisíc, Modrý Kameň, ako som spomínal, 78-tisíc, Prievidza 63-tisíc, Slepčany 30-tisíc, Svit 201-tisíc a Šaľa 339-. To som len spomenul zopár obcí a miest.
Dámy a páni, ak tento zákon neprijmeme, tieto samosprávy budú mať obrovské problémy v zmysle duchu, ako povedal pán predseda Národnej rady, že niekde im to bude chýbať. Takže ja vás skutočne prosím, prehodnoťte to, neberte to tak, že tento zákon predkladá opozičný politický predstaviteľ. Skúste sa nad tým zamy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
10. 11. 2021 11:38:06 - 11:50:35 48. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Šimko, Jozef (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, nedá mi, aby som nezareagoval na vystúpenie jednotlivých poslancov z vládnej koalície, v prvom rade na pripomienku pani Zemanovej, pána Baránika, pána Dostála, ako aj pána Kazdu.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vy si musíte uvedomiť jednu vec, že tento zákon, áno, tento zákon v prvom rade uvoľní ruky samosprávam, ktoré sa snažia vyjsť v ústrety svojim občanom, zvlášť mladým ľuďom, ktorí si chcú založiť rodiny a nemajú kde bývať. Toto je cieľom toho môjho návrhu.
Kolegyne, kolegovia, musíte si uvedomiť ďalšiu vec, že máme tu Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, kde sa píše, že prioritou vlády Slovenskej republiky bude rozvinutie efektívneho, funkčného modelu výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania. Systém bude založený na analýzach dopytu po štátnom nájomnom bývaní v jednotlivých regiónoch Slovenska. Vláda Slovenskej republiky podnikne všetky kroky potrebné na to, aby umožnila masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov po celom území Slovenskej republiky.
Dámy a páni, a teraz si dajme otázku, ako sa plní Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky? Vy ste teoreticky dali prísľub týmto občanom, že za štvorročné volebné obdobie vybudujete stotisíc bytov. Máme pomaly dva roky za sebou z tohto volebného programu, bohužiaľ, musím otvorene povedať, že ani jeden byt sa neodovzdal v rámci Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky. A teraz samospráva, jednotliví starostovia, primátori sa snažia poskytnúť túto možnosť pre svojich obyvateľov, tak my ich ideme ničiť, ideme ich trestať obrovskými pokutami. Však pri všetkej úcte, vážení priatelia, keď sa pozreme na túto tabuľku, však tu sú obrovské pokuty od 10-tisíc až po 400-tisíc eur. Však samosprávy to nezvládnu, nezvládnu. V danom prípade niektoré, ako je napr. obce a mestá, napr. Modrý Kameň ide do nútenej správy.
Musím otvorene povedať, že v danom prípade na Slovensku samospráva supluje bytovú politiku Slovenskej republiky, bytovú politiku štátu Slovenskej republiky. A vy nechcete ani za toho čerta svätého podporiť tento zákon, ktorý teraz momentálne prekladám. Však ja som debatil s viacerými starostami v rámci celej Slovenskej republiky, aj s tými, ktorí sú tu momentálne v parlamente. Však každý si uvedomuje, uvedomuje si jednu vec, že tento zákon je potrebný. Neničme tie samosprávy! Alebo, páni kolegovia, nech vláda plní svoj volebný program na úseku bytovej politiky. Ak bude plniť, keby to bolo tak, možnože tu nie som ani s týmto návrhom zákona.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, nedá mi, aby som vás neoboznámil s vyhlásením starostov a primátorov k likvidačným sankciám zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Starostovia a primátori hneď v úvode píšu: Je zločin zabezpečiť obyvateľom nájomné bývanie?
Vyhlásenie starostov a primátorov k likvidačným sankciám zo strany Úradu pre verejné obstarávanie po pracovnom stretnutí a tlačovej besede v Šali: Právo na bývanie je jedným zo základných práv, zakotvených priamo v Ústave Slovenskej republiky. Jednou z vyše štyritisíc úloh, ktoré spadajú na plecia samosprávy, je zabezpečenie nájomných bytových domov pre svojich občanov, občanov Slovenskej republiky.
V uplynulých rokoch stovky miest a obcí podľa schémy ministerstva dopravy a výstavby a Štátneho fondu rozvoja bývania nadobudli tisíce bytov, ktoré odovzdali do užívania pre svojich občanov. Zároveň doposiaľ samosprávy zabezpečujú chod, údržbu týchto bytov a splácajú späť do štátneho rozpočtu úvery z regulatívneho nájomného. Po nadobudnutí bytov hŕstka štátnych úradníkov na Úrade pre verejné obstarávanie vyslovila domnienku, že všetky nájomné byty podľa štátom stanovenej schémy boli nadobudnuté takpovediac ilegálne, pretože pri ich kúpe bola neoprávnene využitá výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní. Táto hŕstka štátnych úradníkov na Úrade pre verejné obstarávanie nezasiahla na začiatku, ako to hovoril pán Svrček vo svojom vystúpení, keď ministerstvo dopravy a Štátny fond rozvoja bývania pripravili príslušnú legislatívu, ale Úrad pre verejné obstarávanie čakal, kým obce a mestá byty nadobudnú, a potom ich začal sankcionovať drakonickými pokutami, dosahujúcimi desiatky až stovky tisíc eur pre každú samosprávu.
Rozhodnutia o pokutách Úrad pre verejné obstarávanie postavil na vlastných domnienkach a porovnávaní s prípadmi v rámci Európskej únie, kde sa jednalo o diametrálne odlišné, áno, diametrálne odlišné, neporovnateľné situácie. Akékoľvek argumenty o hospodárení a efektívnosti sú len hranicami hádzaným na stenu.
Úrad verejného obstarávania zašiel ešte ďalej a podal na súd návrh na určenie neplatnosti zmlúv na takto nadobudnuté bytovky. V prípade, že by súd rozhodol tak, ako navrhuje Úrad pre verejné obstarávanie, existuje reálna hrozba vysťahovania tisícov občanov na ulicu. Áno, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, tisíce občanov na ulicu, nakoľko by sa bytové domy ocitli v rukách hospodárskych subjektov, ktoré nie sú viazané štátom stanovenými regulatívnymi v oblasti nájomného bývania. Týmto by tieto hospodárske subjekty boli nútené vrátiť plnenia, ktoré im boli poskytnuté zo strany štátu za predaj bytových domov, čím by došlo k finančnej likvidácii týchto subjektov.
V súčasnej situácii, kde došlo k výraznému poklesu príjmov z dôvodu epidémie COVID-19, by bolo takéto plnenie likvidačné a evidentne ne-vy-ko-na-teľ-né. Okrem toho mnohým obciam a mestám hrozí vďaka pokute, áno, hrozí niektorým obciam, ako som povedal, Modrý Kameň napríklad, nútená správa. Úrad pre verejné obstarávanie zjavne ani len nedomyslel rozsiahle následky svojho konania.
Starostovia a primátori sú týmto úradom kriminalizovaní a občania vystavení hrozbe straty strechy nad hlavou. Úrad pre verejné obstarávanie zahájil monsterprocesy bez práva na obhajobu, pričom samotný úrad sa stavia do role trojjediného, to znamená prokurátora, sudcu a kata, pretože navrhuje tresty, vynáša svojvoľne rozsudky a vykonáva exekúcie, pričom spôsob výberu pokút evokuje výpalníctvo zo strany štátneho orgánu.
Nakoľko úrad sa zjavne považuje za natoľko autonómny, že nepripúšťa akúkoľvek diskusiu a možnosť revidovať svoje rozhodnutia, z regiónov vzišla iniciatíva, ktorá má takéto nezmyselné pokutovanie zložiek verejnej správy medzi sebou, áno, zastaviť. Poslancom parlamentu bol predložený materiál, áno, návrh legislatívnej úpravy, ktorou by sa táto situácia amnestovala formou zmeny zákona o verejnom obstarávaní (generálneho pardonu), obdobne ako napríklad zbraňová, daňová či zamýšľaná exekučná amnestia. Samozrejmosťou by mala byť nadväzujúca príprava kvalitnej legislatívy v oblasti verejného obstarávania a stavebnej legislatívy.
Zástupcovia Národnej rady Slovenskej republiky naprieč politickým spektrom si našu iniciatívu osvojili a považujú ju za rozumné riešenie, rovnako mnohí erudovaní právnici či odborníci vo verejnom obstarávaní. Treba vyzdvihnúť prácu a poďakovať pánovi predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, pánovi Borisovi Kollárovi, všetkým pani poslankyniam a pánom poslancom politických strán zastúpených v parlamente, ktorí nám vyjadrili svoju podporu a ochotu pomôcť, osobitne pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, nakoľko sa tejto agende naplno venuje. Rovnako veľká vďaka patrí reprezentantom MDV SR, pánovi ministrovi a pani štátnej tajomníčke Brunckovej.
Žiaľ, narazili sme na výrazný odpor zo strany niektorých poslancov Slobody a Solidarity, ktorí napriek mnohým argumentom zo strany odbornej verejnosti a jednoznačnej podpore ostatných predstaviteľov vládnej koalície nepripustili ani len prerokovanie návrhu na pôde parlamentu, ktorá má byť miestom pre adekvátnu diskusiu. Zástupcovia samosprávy a odbornej verejnosti boli dokonca označovaní za takpovediac nedostatočne erudovaných a bolo nám odkázané, aby sme vec vyriešili sami a zaplatili, čo sme spôsobili. Nuž, spôsobili sme to, že sme postupovali podľa štátom stanovených podmienok a zabezpečili tisícom ľudí dostupné bývanie, mimochodom, v súlade s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky.
Mestá a obce sú kostrou systému verejnej správy, ktoré zabezpečujú výkon služieb stanovených legislatívou, pričom každý použitý cent je prísne kontrolovaný a, samozrejme, aj strážený, zatiaľ čo hŕstka štátnych úradníkov pripravuje legislatívne zmeny, ktoré sú neprehľadné a naďalej len komplikujú a predražujú výkon práce na úkor logiky a financií. Dôkazom je i takmer 1 100 zásadných pripomienok v priebehu dvoch týždňov k navrhovanej novele zákona o verejnom obstarávaní v rámci pripomienkového konania medzirezortného. Legislatívu takejto kvality produkuje, respektíve sa na jej tvorbe podieľa ústredný orgán štátnej správy – Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý na jej základe chce zrejme likvidovať systém slovenskej samosprávy od zeleného stola.
My zástupcovia obyvateľov obcí a miest v prvom rade žiadame:
1. Aby sa návrh generálneho pardonu prerokoval na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Zástupcov Národnej rady Slovenskej republiky o vykonanie poslaneckého prieskumu na Úrade pre verejné obstarávanie za účelom preverenia zákonnosti postupov ÚVO pri vydávaní rozhodnutí.
Ďalej žiadame ústavné orgány, aby zvážili zmeny v systéme fungovania ÚVO tak, aby úrad bol preventívnou a nie represívnou zložkou verejnej moci. Žiadame ústavné orgány, aby prihliadali pri tvorbe legislatívy na praktické potreby a praxe, z praxe a skúsenosti z regiónov.
Zároveň si dnes dovoľujeme listom požiadať pani prezidentku Zuzanu Čaputovú o udelenie audiencie, aby nás zástupcov regiónov si vypočula.
Podpis – primátori a starostovia.
Takže toľkoto k tomuto listu starostov a primátorov z jednotlivých miest, ktorých sa v prvom rade toto porušenie sa dotklo. A verím tomu, že, vážené kolegyne, vážení kolegovia, sa nad tým zamyslíte a tento zákon i napriek tomu, že to je kvázi, v úvodzovkách, opozičný, že to podporíte, pretože tu sa nejedná o to, že či to je opozičný alebo koaličný, ale tu pomôžeme samosprávam, jednotlivým starostom, primátorom, ktorých sa to skutočne týka. Prosím, nepozerajte sa na to tak, že to predkladám ja ako nezaradený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Uvažujte a hlasujte podľa vlastného vedomia a svedomia a nie na základe toho, že máte nejakú koaličnú dohodu, že opozičný návrh zákona v žiadnom prípade nepodporíte. To by nebolo fér voči tým občanom, ktorý už dnes v týchto bytoch aj bývajú.
Ďakujem pekne.