Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
25. 5. 2022 11:29:19 - 11:32:13 65. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 781 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v druhom čítaní. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 100..., poprosím kolegov, ktorí sa potrebujú porozprávať, aby opustili sálu.
Národná rada uznesením č. 1116 z 25. novembra 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Zahraničnému výboru. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili schváliť: Ústavnoprávny výbor uznesením č. 442 z 27. januára 2022, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 128 z 27. januára 2022 a Zahraničný výbor uznesením č. 71 z 1. februára 2022. Z uznesení výborov Národnej rady nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k uvedenému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4, písm. f) a § 83 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledkoch prerokovania návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Zahraničného výboru č. 72 z 1. februára 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku.
Ďakujem, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
19. 5. 2022 18:39:11 - 18:41:00 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Myslím, že to v celku vecný predslov na druhej strane tam vidím takú istú chybu v logike, pretože si rozprával o tom, že my vlastne dnes nevieme, naozaj nevieme koľko dokopy z tejto dane štát získa. Pretože ako bolo spomenuté na začiatku, tak tá daň z tej krvavej dividendy Slovnaftu z toho, že kupuje tú ruskú ropu, ktorá financuje boj na Ukrajine a nevieme koľko dlho bude táto zľava na ruskú ropu trvať. Nevieme koľko dlho bude Slovnaft tú ruskú ropu poberať, takže dnes nevieme povedať koľko peňazí nám to prinesie do rozpočtu. Potom si povedal, že by sme to mali použiť na zníženie spotrebnej dane a v tomto mi to príde nelogické, pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín, keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžeme sanovať ceny benzínu.
===== v tomto mi to príde ako nelogické pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžme sanovať ceny benzínu. Takže, toto som možno nepochopil, tak isto by som chcel ešte povedať, že si hovoril, že tie peniaze by mali dostať ľudia a nie štát. Ja si nemyslím, že v tejto dobe ministerstvo financií nejako sedí na tých peniazoch ako žaba na prameni a tie prostriedky, ktoré sú tak naozaj idú na pomoc ľuďom a snažíme sa nájsť práve cestu, cestu ako ich financovať. Takže, to bola trošku taká možno za mňa to bolo zavádzanie, pretože v konečnom dôsledku štát tie peniaze, ktoré míňa, míňa na pomoc ľuďom či už platy alebo prídavky alebo investície, ktoré sa potom vrátia. Ďakujem.
19. 5. 2022 18:39:11 - 18:41:00 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Myslím, že to v celku vecný predslov na druhej strane tam vidím takú istú chybu v logike, pretože si rozprával o tom, že my vlastne dnes nevieme, naozaj nevieme koľko dokopy z tejto dane štát získa. Pretože ako bolo spomenuté na začiatku, tak tá daň z tej krvavej dividendy Slovnaftu z toho, že kupuje tú ruskú ropu, ktorá financuje boj na Ukrajine a nevieme koľko dlho bude táto zľava na ruskú ropu trvať. Nevieme koľko dlho bude Slovnaft tú ruskú ropu poberať, takže dnes nevieme povedať koľko peňazí nám to prinesie do rozpočtu. Potom si povedal, že by sme to mali použiť na zníženie spotrebnej dane a v tomto mi to príde nelogické, pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín, keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžeme sanovať ceny benzínu.
===== v tomto mi to príde ako nelogické pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžme sanovať ceny benzínu. Takže, toto som možno nepochopil, tak isto by som chcel ešte povedať, že si hovoril, že tie peniaze by mali dostať ľudia a nie štát. Ja si nemyslím, že v tejto dobe ministerstvo financií nejako sedí na tých peniazoch ako žaba na prameni a tie prostriedky, ktoré sú tak naozaj idú na pomoc ľuďom a snažíme sa nájsť práve cestu, cestu ako ich financovať. Takže, to bola trošku taká možno za mňa to bolo zavádzanie, pretože v konečnom dôsledku štát tie peniaze, ktoré míňa, míňa na pomoc ľuďom či už platy alebo prídavky alebo investície, ktoré sa potom vrátia. Ďakujem.
19. 5. 2022 18:39:11 - 18:41:00 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Myslím, že to v celku vecný predslov na druhej strane tam vidím takú istú chybu v logike, pretože si rozprával o tom, že my vlastne dnes nevieme, naozaj nevieme koľko dokopy z tejto dane štát získa. Pretože ako bolo spomenuté na začiatku, tak tá daň z tej krvavej dividendy Slovnaftu z toho, že kupuje tú ruskú ropu, ktorá financuje boj na Ukrajine a nevieme koľko dlho bude táto zľava na ruskú ropu trvať. Nevieme koľko dlho bude Slovnaft tú ruskú ropu poberať, takže dnes nevieme povedať koľko peňazí nám to prinesie do rozpočtu. Potom si povedal, že by sme to mali použiť na zníženie spotrebnej dane a v tomto mi to príde nelogické, pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín, keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžeme sanovať ceny benzínu.
===== v tomto mi to príde ako nelogické pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžme sanovať ceny benzínu. Takže, toto som možno nepochopil, tak isto by som chcel ešte povedať, že si hovoril, že tie peniaze by mali dostať ľudia a nie štát. Ja si nemyslím, že v tejto dobe ministerstvo financií nejako sedí na tých peniazoch ako žaba na prameni a tie prostriedky, ktoré sú tak naozaj idú na pomoc ľuďom a snažíme sa nájsť práve cestu, cestu ako ich financovať. Takže, to bola trošku taká možno za mňa to bolo zavádzanie, pretože v konečnom dôsledku štát tie peniaze, ktoré míňa, míňa na pomoc ľuďom či už platy alebo prídavky alebo investície, ktoré sa potom vrátia. Ďakujem.
19. 5. 2022 18:39:11 - 18:41:00 65. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1025 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Myslím, že to v celku vecný predslov na druhej strane tam vidím takú istú chybu v logike, pretože si rozprával o tom, že my vlastne dnes nevieme, naozaj nevieme koľko dokopy z tejto dane štát získa. Pretože ako bolo spomenuté na začiatku, tak tá daň z tej krvavej dividendy Slovnaftu z toho, že kupuje tú ruskú ropu, ktorá financuje boj na Ukrajine a nevieme koľko dlho bude táto zľava na ruskú ropu trvať. Nevieme koľko dlho bude Slovnaft tú ruskú ropu poberať, takže dnes nevieme povedať koľko peňazí nám to prinesie do rozpočtu. Potom si povedal, že by sme to mali použiť na zníženie spotrebnej dane a v tomto mi to príde nelogické, pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín, keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžeme sanovať ceny benzínu.
===== v tomto mi to príde ako nelogické pretože my vlastne dnes nevieme koľko dostaneme na základe tejto dane a nevieme potom s určitosťou povedať, že či by sme boli vôbec schopní financovať zníženie spotrebnej dane na benzín keďže nevieme aké tie príjmy budú a nevieme do akej miery vlastne môžme sanovať ceny benzínu. Takže, toto som možno nepochopil, tak isto by som chcel ešte povedať, že si hovoril, že tie peniaze by mali dostať ľudia a nie štát. Ja si nemyslím, že v tejto dobe ministerstvo financií nejako sedí na tých peniazoch ako žaba na prameni a tie prostriedky, ktoré sú tak naozaj idú na pomoc ľuďom a snažíme sa nájsť práve cestu, cestu ako ich financovať. Takže, to bola trošku taká možno za mňa to bolo zavádzanie, pretože v konečnom dôsledku štát tie peniaze, ktoré míňa, míňa na pomoc ľuďom či už platy alebo prídavky alebo investície, ktoré sa potom vrátia. Ďakujem.
10. 5. 2022 14:37:21 - 14:39:19 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 967 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem.
A, pán Taraba, mňa zaráža, že vy ako kresťan vidíte smietku v oku Zelenského a nevidíte krvavé brvná v očiach Putina, toľko k tomu.
Pani Zemanová, naozaj úprimná vďaka, ja si vážim, že aj napriek tým rozdielom alebo niekedy takým tým šarvátkam, ako OĽANO a SaS máme jasné v tom, kam má Slovensko patriť, a verím, že to nás bude naďalej stmeľovať v týchto ťažkých časoch.
Juraj, ďakujem, ty si to povedal veľmi dobre, bohužiaľ, Putin má stále takých tých svojich malých Putinov, ako si spomenul, a je tragédiou, že ani tá krvavá bratovražedná vojna mnohým neotvorila oči, No vidíme, že tu máme mnoho demagógov, ktorí sú ochotní dokonca aj v týchto ťažkých časoch nadbiehať Putinovej propagande a šíriť jeho naratívy. Asi v živote nevideli ruskú televíziu a čo tam tí Rusi vlastne o nás hovoria.
Ďakujem veľmi pekne, Zita, takisto vážim si tiež tvoje jasné postoje v zahraničnej politike.
Pán Faič, ja nemám červené oči, by som chcel tak teraz úprimne poďakovať tým poslancom SMER-u, ktorí ostali na prejave pána Zelenského, a dokonca potom sa postavili a tlieskali spolu so zvyškom parlamentu, to si naozaj vážim. Keď ale hovoríme o tých postojoch, tak si niekedy pozrite, čo hovorí váš predseda alebo váš podpredseda pán Blaha, no a to nie je nič iné ako nechutné a cynické podliezanie prachsprostej Putinovej propagande. To je fakt, ako kebyže dostali nóty z Kremľa, veď my sme tu počuli: Nikdy proti Rusku, nikdy proti Rusku. Boli tam vlajky, sovietske vlajky. Takže toto je tá, je ten problém SMER-u, nie tí poslanci, ktorí dneska tlieskali, ale tí vo vedení, ktorí tento smer na Východ určujú.
10. 5. 2022 14:20:33 - 14:29:26 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 967 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Vážené dámy, vážení páni, 24. februára sme sa všetci prebudili do nového sveta. Všetci si asi s hrôzou pamätáme tie strašné zábery, ako rakety dopadali na ukrajinské územie, ako sa naplnil ten najhorší možný scenár a ten, že Vladimír Putin, tyran z Kremľa, sa už totálne zbláznil a začal vojnu proti celej krajine. Začal blúzniť o denacifikácii, čomu, bohužiaľ, u nás tiež tlieskajú ľudia. Začal zabíjať ukrajinské ženy a deti, ničiť ukrajinské školy, nemocnice a divadlá. Len v mene svojich imperiálnych ambícií.
Napriek tomu, že to bol ten najradikálnejší krok, ktorý sme si mohli predstaviť, sme o tomto už dlhodobo hovorili. Dlhodobo sme hovorili o tom, že Rusko plánuje začať vojnu na Ukrajine. Hovorili o tom naši spojenci, hovorili o tom naše bezpečnostné zložky. Ale len za to, že sme ľuďom povedali pravdu, nás označovali za vojnových štváčov, za vlastizradcov. Dokonca som ja sám visel na bilborde, aj keď len jeden deň, pretože tá firma bola SMER-om oklamaná, za to, že som vlastizradca len za to, že som povedal, že Slovensko potrebuje dohodu o vojenskej spolupráci s naším spojencom Spojenými štátmi. Pár dní nato Rusko, tento náš bájny spojenec, o ktorom tu kričali "nikdy proti Rusku, nikdy proti Rusku" napadlo svojho slovanského suseda, svojho slovanského brata a ukázalo, že slovanskú vzájomnosť si predstavuje ako vraždenie Slovanov, ktorí sa nepoddajú Rusku.
Tieto hlasy na chvíľku stíchli len preto, aby dostali nové nóty z Kremľa. Namiesto "nikdy proti Rusku" sme začali počúvať o tom, že toto nie je vojna Ruska proti Ukrajine, toto je vojna Ruska proti Spojeným štátom. Teda totálne poslúchnutie diktátu z Moskvy, ktorá nehovorí o tom, že Rusko bojuje proti Ukrajine, ale že Rusko bojuje proti Spojeným štátom. Začali sme počúvať o tom, že naším cieľom má byť mier, ale tieto falošné holubice mieru si mier predstavujú ako totálnu kapituláciu slabšieho ukrajinského brata pred mocným Ruskom. Pretože ten, kto dnes hovorí, že Ukrajine nemôžme pomáhať vojensky, hovorí, že Rusko má právo, kedykoľvek chce, zaútočiť na slabšieho suseda a zobrať si jeho územie.
Naopak, ja hovorím, že našou morálnou povinnosťou je pomôcť Ukrajine brániť sa proti ruskej agresii, ktorá nebola vyprovokovaná a ktorú si Ukrajinci nezaslúžili. Naším morálnym imperatívom je postaviť sa na správnu stranu dejín, na stranu slobody, demokracie a suverenity proti tyranii, neslobode a agresii, pretože dnes sa celý svet pozerá, ako sa slobodný svet postaví tejto agresii, a diktátori zo všetkých krajín sveta pozerajú, či Rusku táto agresia prejde. A pokiaľ mu prejde, bude to príručka pre ďalších.
S hrôzou sa pozerám na to, čo hovoria v ruských štátnych televíziách. Na rozdiel od mnohých putinofilov ja po rusky viem, ruskú literatúru som čítal, ruské dejiny poznám, ruskú kultúru mám dokonca rád, a preto môžem z prvej ruky pozerať, čo ruská štátna televízia dáva každý deň ako vymývanie mozgov svojim občanom. Počúvame o tom, ako sa rôzni diskutujúci, dokonca politici, vyhrážajú jadrovým armagedonom pre celú Európu. Ako sa tešia z toho, ako zaútočia na Poľsko, Slovensko, Česko, ako tej drzej Európe ukážu. Čo je Rusko, aká mocná krajina je Rusko, ako celý svet bude trpieť, pretože Rusi nemôžu byť nikdy zahanbení. A toto je tá istá krajina, ktorú aj dnes opoziční politici velebia a namiesto toho, aby si vypočuli prejav prezidenta, ktorý obhajuje svoju krajinu a bráni svoju vlasť, hanobne odídu a drukujú diktátorovi, ktorí zabíja slovanských bratov na Ukrajine.
Toto je vizitka našej opozície, toto je vizitka scenáru, kde nás chcú dostať po voľbách. Pretože dnes vieme, že rok, voľby v roku 2024 nebudú o tom, či tu bude vládnuť pravica alebo ľavica, či tu bude vládnuť liberálna alebo konzervatívna strana, tieto voľby budú o tom, či Slovensko ostane európskou krajinou, alebo z nás bude ruská gubernia. Pretože opozícia už stratila akýkoľvek mantinel a akýkoľvek morálny kompas a neštítia sa ničoho.
V týchto momentoch som ale veľmi hrdý na našu vládu, som hrdý na to, že strana OĽANO má v týchto pozíciách jasno, som hrdý na to, že premiér Heger, minister Naď aj minister Korčok jasne ukazujú, že Slovensko nechce patriť do východnej tyranie, ale chceme byť súčasťou moderného európskeho a slobodného sveta. A som hrdý na to, že dnes Slovensko, malá päťmiliónová krajina, je vzorom pre celý svet, že náš premiér dáva rozhovory do prestížnych médií a ukazuje Slovensko v tom najlepšom svetle. Ale v tom najlepšom svetle ho ukazujú samotní Slováci, ktorí napriek tomu, že mnohí ešte pár dní pred vojnou velebili Rusko, sa zorientovali a otvorili svoju náruč a svoje srdcia Ukrajincom.
Ja viem, táto migrácia alebo títo utečenci nemá len benefity, som si vedomý toho, že tu budú aj problémy. No dnes sme ukázali, že Slovensko stojí na tej správnej strane a Slováci vedia, čo to znamená utekať pred nebezpečím. Takisto, ako sa Západ otvoril Slovákom, keď utekali pred totalitou, dnes sa Slovensko otvára Ukrajincom, ktorí utekajú, aby zachránili svoj holý život a svoju rodinu.
Týmto uznesením jasne dávame svetu na známo, na akej strane Slovensko stojí. Hovoríme jasné "nie" tyranii, hovoríme jasné "nie" zabíjaniu, hovoríme jasné "nie" imperiálnej vojne. A ja chápem, som si toho plne vedomý, že zo dňa na deň sa závislosti na ruskom plyne a na ruskej rope nezbavíme. Som si vedomý toho, že za 12 rokov vlád HLASoSMER-u sme sa stali takými energetickými otrokmi Ruskej federácie, ktorá dnes používa svoje fosilné palivá ako zbraň nabitú proti Západu. Vidíme, že sa na nás neštítia vydierať, dnes chcú platby v rubľoch, zajtra možno budú chcieť platby v slovenských pannách. A niektorí by im ich ochotne dali.
Dámy a páni, dnes môžu občania Slovenska vidieť, ako sa delí politická scéna. Delí sa na tých, ktorí sú ochotní šíriť propagandu Kremľa, ktorí sú ochotní podlízavať sa ruskej agresii, ktorí sú ochotní plniť diktát. A potom sú tu tí, to sme my, kto má odvahu a nebojí sa povedať, na akej strane má Slovensko stáť, že Slovensko má stáť na strane mieru, slobody a demokracie. Pretože ten mier chceme všetci, no rozdiel medzi nami a opozíciou, je, že my chceme, aby po tom mieri Slovensko susedilo s Ukrajinou. Oni chcú, aby sme susedili s Ruskom.
Verím, že toto uznesenie si získa podporu, a verím, že zaň zahlasuje aj časť rozumnej a príčetnej opozície. A verím, že tak ako doposiaľ, aj do budúcna vyšleme jasný signál Ukrajine: Stojíme na vašej strane, stojíme na strane slobody, demokracie a mieru.
Ďakujem.
3. 5. 2022 10:20:51 - 10:22:15 65. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem. HLAS nikdy nevynechá príležitosť, aby ukázal, že je rovnaký ako SMER. To je naozaj dojemné teraz sledovať, ako si tu hrkútate. Pani Vaľová už ´ježišuje´. Bolo to pri dohode s USA, kde ste hlasovali rovnako. Potom to bolo pri postoji v očkovaní a teraz je pri tom, ako asistujete Ficovi v tom, že tu rozkladá právny štát, útočí na políciu, prokurátorov, súdy, na Európsku komisiu. Skrátka na všetkých, ktorí vedia, že to, čo tu Fico robil, nebolo nič iné ako organizovaný zločin. A ja chápem, že marketingovo sa snažíte pôsobiť tak príčetnejšie, slušnejšie a tie fotky so psíkmi sú na Facebooku, ale obsahovo ste stále tá istá strana, ktorá sa rozdelila, aby mala dokopy viac percent. A je to naozaj veľmi smutné, pretože Slovensko by naozaj potrebovalo normálnu sociálnu demokraciu a nie sociálnu demokraciu extrémistov a gaunerov, ktorí na námestiach kričia vulgarizmy a šíria konšpirácie. Koniec koncov nič iného sme ale od vás ani čakať nemohli. Pretože napriek všetkým tým pekným úsmevom, pekným fotkám a peknej grafike vy ste iba prezlečený SMER. Prázdna marketingová strana bez princípov a hodnôt.
29. 4. 2022 11:27:40 - 11:29:39 65. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Treba pomenovať, čo toto celé teátro je. Je to čistá obštrukcia, pričom všetky béčka, céčka a déčka SMER-u idú vystupovať len preto, aby ste natiahli čas, aby na tú väzbu nakoniec ani nebol dôvod. My dnes vidíme, že tie dva roky, čo ste tu každý deň pomaly robili tlačovku a spochybňovali všetkých, spochybňovali ste médiá, to je v poriadku, to je taký evergreen, potom ste spochybňovali policajtov. Tí istí policajti, ktorí predtým dali dole hrubokrkú mafiu, sú dnes veľkým problémom, pretože idú po krku vám, potom ste spochybňovali prokurátorov, potom ste spochybňovali sudcov. No a, samozrejme, ste spochybňovali svedkov, pretože to sú kriminálnici a vôbec vám nevadilo, že vy počas vašich vlád ste týchto istých kriminálnikov držali na najvyšších funkciách v štáte. Tá celá táto konšpirácia mala jediný cieľ, a to pripraviť si obhajobu pre to, aby ste nemuseli jedného dňa čeliť spravodlivosti.
Každopádne dnes vidíme pod ťarchou dôkazov, kolega Pollák hovoril o tom, ako mu prišiel list z Úradu inšpekčnej služby o tom, že on a jeho rodina boli nezákonne ktovie kým lustrovaní OČTK len preto, že jeho otec bol poslanec za OĽANO. Takto fungoval váš mafiánsky štát.
My nehlasujeme o tom, či Fico pôjde do väzby a vy to dobre viete. My hlasujeme o tom, či súd bude môcť posúdiť, či Fico pôjde alebo nepôjde do väzby. To, že sa toho bojíte ako čert kríža, vypovedá o vás viac ako o nás. Každopádne ja budem, samozrejme, hlasovať za a myslím si, že poslanec protikorupčného hnutia, ktorý takto hlasovať nebude, nemá v takomto hnutí čo robiť.
28. 4. 2022 15:22:56 - 15:24:44 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán Blaha, vy ste taký ľudový zabávač 4. cenovej, vy prídete a svojim toxickým prejavom tuto celé zasmradíte a potom víťazoslávne idete preč. Bolo dosť nechutné ako ste začali kádrovať túto kolegov jedného z OĽANO alebo zo SaS, pokiaľ bol pán Baránik taxikár tak aspoň na rozdiel od vás za svoj život spravil konečne nejakú produktívnu prácu, čo sa o vás povedať nedá keďže vy ste boli vždy len zamestnanec štátu ako správny komunista, ktorý žiadnu hodnotu vytvoriť nevie. Celá tá vaša argumentácia to je všetko jedna veľká konšpirácia. Teraz počúvame o tom ako vy hovoríte o kriminálnikoch Makó, Slobodník, Imrecze, vlastne to sú všetko kriminálnici lebo konečne začali hovoriť na vašich ľudí. Predtým keď títo istí podľa vás kriminálnici zastávali najvyššie funkcie v štáte tak to neboli kriminálnici to boli, to boli normálni ľudia pretože fungovali v rámci systému, slúžili vám a preto boli v poriadku. Zrazu, keď vypovedajú proti vám tak sú to kriminálnici. Každopádne v tejto konšpirácii samozrejme nie je iba Matovič, Lipšic, Heger, Mikulec, Hamran neviem možno ešte pán Žilinka lebo on to vlastne tiež nechal špeciálnej prokuratúre ešte aj pani prezidentka, teraz aj pani Jourová, ktorá miluje Matoviča pritom ho nikdy v živote nevidela ale veď v poriadku. Ja mám taký pocit, že keby Robert Fico na námestí zastrelí ženu a dieťa tak vy poviete, že to je vlastne konšpirácia zato môže Matovič, Lipšic a Heger a, a budete rátať s tým, že tí vaši voliči vám to zjedia, možno vám to predsa len zjedia. A to, že po tých dlhých rokoch keď vás v SMER-e majú iba za šaša ste dnes podpredseda vypovedá o tej strane viac ako dosť. Ďakujem.
28. 4. 2022 14:56:05 - 14:56:09 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho  
Nie ďakujem, všetko je jasné.
28. 4. 2022 9:31:34 - 9:33:34 65. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1010 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Dnes tie dva roky spochybňovania polície, prokurátorov, sudcov a vlastne všetkých prichádza do finále. Dnes zisťujeme dokonca, že aj komisárka Jourová vlastne miluje Matoviča a vlastne aj ju možno riadi ten bájny bábkar Lipšic. Dnes alebo kedy k tomu príde, rozhodujeme o tom, či je Fico nadčlovek alebo obyčajný človek. Ešte pred tým, než príde tá tiráda poslancov novodobého paktu Ribbentrop-Molotov, teda komunistov a fašistov toto treba jasne povedať. Budeme hlasovať o tom, či Robert Fico ako bežný občan bude môcť na základe rozhodnutia nezávislého súdu ísť alebo neísť do väzby. Nepošlú ho tam poslanci, nepošle ho tam Matovič, pošle alebo nepošle ho tam nezávislý súd. A je totálne paradoxné, že SMER viní koalíciu, že prenasleduje opozíciu. My dnes vidíme na základe dôkazov, na základe obvinenia, že počas vašich vlád ste nerobili nič iné ako že ste zneužívali OČTK na ničení opozície. Včera prišiel dôkaz z Úradu inšpekčnej služby o tom, že opoziční politici boli nezákonne lustrovaní a ich rodiny boli nezákonne lustrovaní. A tieto informácie išli nevedno kam, nevedno komu. My ale všetci vieme, že kam tieto informácie za vlády Fica asi mohli ísť. Pretože vy sa teraz pozeráte do zrkadla a viníte nás za to, čo ste tu dvanásť rokov robili vy. A ja budem hlasovať tak, akoby som vydal za vydanie Matoviča alebo Mikulca. Budem hlasovať za.
24. 3. 2022 17:02:10 - 17:03:30 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 912 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ďakujem za slovo.
Pýcha predchádza pád. Ja som počul, ako pán Tomáš hovorí, že HLAS je najsilnejšia politická strana. Ja si naozaj nepamätám, ktorými voľbami strana HLAS prešla, že sa takto titulujete. Chápem, že v tých prieskumoch vám to teraz vychádza, no ako sa hovorí, netreba vlka krájať ešte pred lovom. To som teraz povedal veľmi zle, nevadí. Každopádne vy ste boli doteraz v SMER-e, potom vám to marketingovo vyšlo, že bude lepšie, keď sa odtrhnete, a zrazu ste najsilnejšia strana, ktorá neprešla žiadnymi voľbami (zaznievanie gongu), takže s týmto treba ešte trošku dávať pozor.
A ďalšia vec. Ja keď počúvam všetky tie návrhy, tristo miliónov tu, tristo miliónov tam, tristo miliónov tam, dôchodcom tu, tu-tu-tu-tu-tu, normálne ja žasnem, že za tých dvanásť rokov vašich vlád tu ešte nevzniklo nejaké dôchodcovské a sociálne eldorádo, kde všetci žijú s pätnástymi dôchodkami, kde sa všetci majú skvele, a napriek tomu tu všetci majú také platy, také dôchodky a také dávky, ako majú. A je to asi ako s tými vašimi 13. dôchodkami, ktoré ste desať rokov sľubovali, ktoré boli iba na bilbordoch a na konci ste ich schválili dva týždne pred voľbami ako volebnú korupciu. Takže toľko k tomu. (Ruch v sále.)
24. 3. 2022 9:24:14 - 9:33:15 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 935 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Hlasovanie bude dnes o jedenástej hodine.
24. 3. 2022 9:06:08 - 9:07:43 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 959 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského Zahraničného výboru Národnej rady uviesť informáciu o prerokovaní návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja Krúpu na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zmene Smernice o uskutočňovaní zahraničných pracovných ciest poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zamestnancov Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Predmetný návrh bol pridelený rozhodnutím predsedu výboru Národnej rady č. 992 z 22. marca 2022 na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady.
Zahraničný výbor dňa 23. marca 2022 na svojej 62. schôdzi prerokoval predmetný návrh, avšak uznesenie k tomuto návrhu neschválil, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Zahraničný výbor Národnej rady rokoval 23. marca 2022 o správe k predmetnému návrhu; stanovisko gestorského výboru nebolo schválené, nakoľko nezískalo podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru v súlade s § 52 ods. 4 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Zahraničný výbor ma zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
22. 3. 2022 15:05:15 - 15:07:10 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán minister, vy ste sa snažili dať opozícii také dobre mienené rady, že by tá kritika má byť konštruktívna. No vidíme, že nevydalo, pretože lož, dezinformácia a populizmus to je pracovný nástroj opozície a vidíme ako dokážu úplne v poriadku klamať ľuďom do kamier. Za jedno klamstvo je napríklad tá samotná zmluva, kde hovoria o miliónoch eur. No po prvé je to rámcová zmluva, takže sa zaplatí iba za to čo bude dodané. A po druhé nie je to bratislavská firma, je to firma z východu. Po tretie to bude stáť sedem euro na deň, takže raňajky, obed, večera. Ale pán minister o tom asi povie viac. Každopádne som rád, že zaznel taký ten ekonomický argument okrem toho prvého solidárneho, pretože Slovensko je naozaj krajinou imigrantov. Stovky tisíc Slovákov žijú v zahraničí, odišli za lepšími pracovnými podmienkami a mnohí odchádzali pred totalitným režimom alebo pred vojnou aj v minulom storočí. Treba si ale uvedomiť, že tá vlna solidarity, ktorá tu bola a stále ešte je, tak nebude trvať večne. A ako sme zvyknutí aj vďaka tomu toxické, vďaka tej toxickej aktivite čo opozícia často robí, veď už pán Pellegrini varuje pred migrantami, tak sa tá spoločenská nálada môže zmeniť. A my si naozaj musíme uvedomiť, že Slovensko potrebuje migráciu. Máme tu desiatky tisíc voľných pracovných miest dlhodobo voľných, ktoré nikto nechce robiť. A ak nám aspoň časť z tých ukrajinských utečencov na Slovensku ostane, tak to bude významný benefit pre našu ekonomiku, pre náš sociálny systém a koniec koncov pre všetkých dôchodcov na ktorých bude pracovať viac a viac ľudí. Takže treba si uvedomiť aj ten systémový benefit utečencov, ktorí sú nám kultúrne, jazykovo blízki, ktorí chcú pracovať pre Slovensko a toto treba zdôrazňovať, pretože tá toxicita za chvíľku príde a bude veľmi, veľmi škaredá. Ďakujem.
22. 3. 2022 14:38:02 - 14:40:00 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Ja som sa dopočul pán Mazurek, že vy pomáhate Ukrajincom osobne a teraz poviem naozaj bez akejkoľvek irónie, že vďaka za to, akože úprimne, je to pekné gesto, že idete takto príkladom. Naozaj teraz bez akýchkoľvek politických bodov. No zároveň, aby som vás iba nechválil, tak ma naozaj mrzí, že znova vytĺkate body na kríze ako vlastne robíte dva roky, ale vlastne ako robíte celé svoje pôsobenie v politike. Doteraz váš predseda, ktorý je v europarlamente, akurát tak na smiech. Raz sa mesiac si spraví ... (nezroz. vyslov.) videjko pred prázdnym plénom a tvári sa ako bojuje za Slovákov. Vlastne chválil Putina. Hovoril o tom, že to sú vlastne nejakí vojnoví štváči a Rusko na Ukrajinu nezaútočí, to sú všetko haoxi, propaganda a tak ďalej. Tento status tuším zmazal alebo stiahol. Takže toľko k tomu.
A čo sa týka tej pomoci, no jasné, že samozrejme treba pomáhať aj Slovákom. Ale ekonomickí experti hovoria, že inflácie je veľmi závažný problém a akékoľvek plošné riešenia sú nebezpečné, pretože budú stáť veľmi veľa peňazí a v konečnom dôsledku pomôžu tým, ktorí majú najväčšiu spotrebu. Takže vlastne tým čo sú najbohatší. Ak chceme naozaj ľuďom pomáhať, tak najlepšia cesta, aby sme jednak boli zodpovední k rozpočtu a jednak aby to malo zmysel je cieľna pomoc tým, ktorí sú najviac ohrození infláciou. A toto sú systémové riešenia, ktoré neprídu zo dňa na deň, ktoré naozaj treba premyslieť, pretože my nebudeme robiť politiku huj-buj a tuto si z boku strihať rôzne riešenie, ktoré nemajú žiadny zmysel. Takže toľko k tomu. A ak chcete niekomu poďakovať zo zvýšenú ceny energií, keďže my ruský plyn ani ropu sme neprestali dovážať, ani v najbližšej dobe tak nespravíme, to nikto nehovorí, tak poďakujte tomu pánovi Putinovi, ktorý bol doteraz chválený aj vašimi zástupcami. Ďakujem.
15. 3. 2022 14:53:38 - 14:53:38 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 944 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Na tejto debate je najzaujímavejšie také to ohlušujúce ticho. Ešte pred pár týždňami, keď sme rokovali o tom, či posilníme bezpečnosť tejto republiky, dohodou s naším najsilnejším spojencom tu bol krik, boli tu sirény, boli tu nadávky, vonku nás chceli vešať, nakoniec nás vešali iba na billboardy, a to, to aj tak na druhý deň stiahli. Pretože tú samotnú firmu oklamali. Toť správa o stave slovenskej opozície. Hovorí nám, že sme vlastizradcovia a dnes už každý príčetný človek na Slovensku môže povedať kto háji záujmy tejto krajiny, kto háji bezpečnosť tejto krajiny, a kto sa správa ako agent cudzej a agresívnej veľmoci.
Chcem ešte povedať jednu vec o falošných holubiciach mieru ktoré hovoria, že zbrane na Ukrajinu nič nevyriešia. Pretože kto nepomáha obeti, pomáha agresorovi. Kto nepomáha Ukrajine, pomáha Rusku. Pretože toto je súboj Dávida a Goliáša. A Slovensko ako aj celý vyspelý a demokratický svet je na strane Dávida. A my veríme, že napriek tej obrovskej premoci napriek tých obrovským silám a tomu vyhrážaniu, tak nakoniec ten Dávid predsa len zvíťazí v mene slobody, v mene demokracie a v mene mieru. Pretože tu je jasné kto je agresor a kto je obeť.
A ešte jedna vec. Som rád, že poslanci HLAS-u zahlasujú za, možno im to vyšlo v prieskume a musia trošku otočiť. No dajme si pozor. Za dva roky ich opozičnej práce sa prvýkrát správajú príčetne a to ešte nie je dôvod na rehabilitáciu odnože SMER-u SD. Ďakujem.
18. 2. 2022 12:15:06 - 12:17:00 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem. Obrana mafie by nevyzerala inak ako to, čo robí opozícia. Ten príbeh je od začiatku veľmi jasný a priehľadný.
Najprv to začalo tým, že spochybňovali ľudia čo vypovedajú. To sú kajúcnici, to sú vlastne zločinci, kriminálnici, to sú, to sú zlí ľudia. A potom zabúdame na to, že to sú presne ľudia, ktorých ste vy dosadzovali do najvyšších funkcií v štáte. To nie sú naši ľudia, to sú vaši ľudia, ktorí sa už nemohli pozerať na to, v akom stave ste ten štát nechali.
Potom ste začali spochybňovať vyšetrovateľov. Tí istí ľudia, ktorými ste sa hrdili, keď dávali dole hrubokrkú mafiu, sú dnes tí najhorší kriminálnici. Ale keď nedá sa nič trestného, tak aspoň nabrýzgať, aspoň nabrýzgať.
A keď už ani tí vyšetrovatelia nestačia, tak potom idete na sudcov, lebo, samozrejme, každý sudca, ktorý má iný názor ako vy, je zapredaný alebo sa pozná s Monikou Tódovou, alebo, neviem, všetko možné, alebo je to Matovičov panák, alebo čo si vymyslíte. Jednoducho, každého, čo ide proti vám, spochybniť. Napriek tomu, že títo ľudia, to nie sú ľudia, ktorých sme dosadili my, to sú ľudia, ktorí sú v systéme dlhé roky, a doteraz ich profesionalitu nikto nespochybňoval.
A mňa nezaujímajú pojmy a dojmy. Mňa zaujímajú fakty. A tie fakty sú jasné. Krajský súd jasne v uznesení uviedol, že nie sú dôvody na začatie trestného stíhania. A sám seba sa pýtam, že na koho strane v tomto boji je Generálna prokuratúra, ktorá veľmi účelovo vo svojom uznesení používa vytrhnuté veci z odposluchov.
Ďakujem.
16. 2. 2022 10:01:06 - 10:03:06 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Stančík, Andrej (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Pán Kočiš váš prejav bol tak o 4 triedy kultivovanejší ako prejav vašich predrečníkov. Napriek tomu ma vždy dokáže fascinovať tá miera nenávisti, toxicity a klamstiev, ktoré vaše hnutie dokáže priniesť do verejnej debaty. Poďme radšej k dátam. Poďme radšej k faktom.
Po prvé azylanti nie sú, nie sú migranti. Azyl je otázkou medzinárodného práva. Dostať azyl nie je len tak a to azylanti nie sú žiadne milióny arabských migrantov, ktorí sem chodia. To je fakt. Poďme teraz na čísla. V roku 2021 Slovensko udelilo azyl 29 osobám. V roku 2020 - 11 osobám, žiadne hordy migrantov. 29 udelených azylov za minulý rok. Poďme znova k číslam. Áno, presne za naše matky, deti si zaslúžia viac. Dúfam, že preto podporíte daňovo-odvodovú reformu, ktorá chce dať 200 euro pracujúcemu čo má jedno dieťa. Ale celkové náklady tohto zákona na tento rok sú okolo 65 tisíc euro. Za rok sa narodí približne toľko detí to znamená, že kebyže tieto náklady nemáme, tak dáme euro na jedno dieťa. To nič nezmení a po druhé tento integračný príspevok máme najnižší v Európskej únii. Najnižší, my sme na chvoste. Česi dajú za rok 8000 euro integračný príspevok. My dáme za pól roka 2700 a to je všetko. To je všetko, pretože ten azylant dostane iba 30 euro na mesiac a jedlo trikrát denne. Vy by ste im aj to zobrali, ale poďme späť k dátam. Sme na chvoste, dávame najmenej, ..... ako Česi a 29 azylantov za minulý rok.