Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
30. 9. 2022 8:55:13 - 8:55:13 72. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1259 z 27. septembra 2022 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2022 Z. z. (tlač 1204) na prerokovanie Výboru Národnej rady pre sociálne veci v termíne do začiatku rokovania o tomto návrhu na schôdzi Národnej rady s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 82. schôdzi a uznesením č. 212 z 27. septembra 2022 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 72. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
23. 9. 2022 10:25:03 - 10:40:23 72. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 980 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Všetky, všetky aktivity niekoľko desaťročí, ktoré sa týkajú Rómov, pozorne sledujem a, a pokiaľ som prizvaný do týchto riešení, tak, tak som veľmi rád a musím povedať, že vo veci vysporiadania pozemkov tak ako je to vo veci vysporiadania pozemkov pri eurofondoch alebo pri akejkoľvek činnosti, ten Slovenský pozemkový fond sa vždycky tam nájde. Keď nie je, keď nie je ten prvý činiteľ, tak vždycky je ten druhý činiteľ. A pri nečinnosti Slovenského pozemkového fondu, jak tu bolo spomínané niekoľko rokov vlastne tým pádom všetky problémy sa nabaľujú. Čiže, ak, ak naozaj chceme pohnúť tým Slovenskom niekde si na tej osi rozvoja, tak nie je to možné urobiť, že ten Slovenský pozemkový fond nebude totálne sfunkčnený a bude, a bude naozaj fungovať a reagovať v reálnom čase. Nevnímajúc riešenie rómskej problematiky.
23. 9. 2022 10:25:03 - 10:40:22 72. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 980 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
... raz do roku ju pokosí, keď predpokladám, keď je termín, aby mohol žiadať dotácie. V našej obci bola prebehla ... (Nezrozumiteľne vyslovené.) komasácia, po komasácii sa všetky nájomné vzťahy zrušia, je presné pravidlo, ako sa majú nové pozemky prenajať, podľa akých vzťahov, samozrejme v tomto prípade to bolo porušené, musím povedať, že to bolo ešte za bývalej vlády a všetky pozemky automaticky dostala táto spoločnosť, hoci pravidlá hovoria úplne o niečom inom, len podstatné je, podstatné je, že, že to nikto nezmenil, ani nikto nijakým spôsobom nestíhal.
Ďalšia vec, čo je taká veľmi zaujímavá, že cena prenájmu je niekoľkonásobne vyššia ako má Slovenský pozemkový fond zmluvu podpísanú s danou spoločnosťou. Takže ten Slovenský pozemkový fond na tom, že, že prerába a nejedná sa o, o desiatky alebo stovky euro a jedná sa o tisíce euro, napriek tomu nejakým to toleruje. Pozrel som sa na zmluvy, ktoré má Slovenský pozemkový fond s touto spoločnosťou, je tam dostatok dôvodov na to, aby sa tieto zmluvy dali zrušiť. Takže ani, ani výhovorka, že, že nájomný vzťah je nejakým spôsobom zazmluvnený a tie zmluvy treba dodržať, neplatí. Bol by som rád, pán generálny riaditeľ, aby ste sa na to pozreli a naozaj som, som vás vystríhal tuná, aby, aby, aby som vám to osobne povedal a keď sa s tým nebude nič diaľ, tak samozrejme budem na to upozorňovať ďalej. Len ma mrzí, že poslanec národnej strany donedávna vládnej koalícii nedokáže takýto problém, takýto problém poriešiť alebo zmeniť. Tatra ... (Nezrozumiteľne vyslovené.) a jeho konatelia a blízki príbuzní predpokladám, že teraz to nejak tam miešajú tie karty. Tak, tak k tomuto problému snáď všetko.
Ďalší problém je vysporiadanie pozemkov v rómskych osadách. Niekoľko rokov už hovoríme o tom, že je potrebné vysporiadať pozemky v rómskych osadách. Prijal sa zákon a vlastne naozaj robili sa, robili sa mapovania tých osád všetko len skutočne, aby tie pozemky boli vysporiadané, k tomu sme sa ešte nedopracovali. Tak tam si myslím, že tam si myslím, že tiež treba zabrať, lebo je to jeden z vážnych krokov neriešenia tohto problému, je to, že tie pozemky nie sú fyzicky vysporiadané. Ešte ako starosta alebo poslanec VÚC som vnímal, že jednou brzdou v čerpaní eurofondov a teraz už aj plánu obnovy je Slovenský pozemkový fond. Keď sme robili akúkoľvek investičnú akciu, tak museli sme ju naplánovať tak, aby tam nemal žiadny podiel Slovenský pozemkový fond, lebo sme vedeli, že, že nie sme schopní v priebehu nejakej reálnej doby tento problém vyriešiť a preto miesto toho, aby sme hľadali spôsob, kde to bude najefektívnejšie, tak sme hľadali spôsobom, kde to bude najefektívnejšie a aby sme sa zároveň vyhli Slovenskému fondu, Slovenskému pozemkovému fondu. Takže mňa teší, mňa teší, že moji kolegovia, niektorí kolegovia majú pocit, že sa to pohlo, musím priznať, že posledné mesiace a odkedy ste pán generálny riaditeľ, nejak intenzívne to nesledujem, ale tento problém, o ktorom som hovoril, ten sa žiadnym, žiadnym spôsobom nepohol, takže som rád, pán generálny riaditeľ, že ste tu a že ste si to pozorne vypočuli, lebo je to problém regiónu, ktorý naozaj tých miestnych ľudí trápi. Ďakujem pekne.
23. 9. 2022 10:10:03 - 10:25:23 72. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 980 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Dobrý deň. Pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, v našom regióne okres Levoča ale aj v priľahlom regióne najväčšia odozva občanov najväčšie protesty vyvolal jeden poľnohospodársky podnik, ktorý sa volal Tatragrolev a kvôli tomu, že lial chémiu do polí a lial ju tak, že proste v celom, v celej Levoči a priľahlých obciach sa nedalo bývať. Stalo sa to za minulej vlády, robili sa protesty, všetci starostovia, primátori, župan všetci so do toho nejakým spôsobom pustili ale, ale nebolo možné s tým nič urobiť. Zaujímavé bolo, že všetky pozemky na ktorých táto spoločnosť hospodárila bola Slovenského pozemkového fondu. Zmenou vlády začali sa príslušné organizácie týmito podnetmi zaoberať a za niekoľko mesiacov sa stalo to, že táto spoločnosť a jej konatelia boli obvinení zo zničenia životného prostredia a bola im vyčíslená niekoľko miliónová škoda. Tak to len oboznámenie.
Táto spoločnosť prešlo odvtedy tri roky a táto spoločnosť ďalej hospodári, buď priamo táto spoločnosť na niektorých pozemkoch, na niektorých pozemkoch majiteľ tejto spoločnosti ako fyzická osoba alebo jeho rodinní príslušníci v okresoch minimálne o dvoch viem Spišská Nová Ves a Levoča. Hospodária na týchto pozemkoch napriek tomu, že neplatia dane a odvody. Hospodária na týchto pozemkoch napriek tomu, že som niekoľkokrát písomne upozorňoval pána ministra aj tuná v Hodine otázok a žiadal som ho o nápravu a táto náprava dva roky vyše dvoch rokov sme tuná poslanci a táto náprava nijakým spôsobom neprišla. Čo je, čo je ešte obdivuhodnejšie na tom hospodarovaní tohto, tohto podnikateľa je to, že, že na veľkej častí tých polí nepestuje nič len burinu a raz do roka ju pokosí keď predpokladám keď je termín, aby mohol žiadať dotácie. V našej obci bola prebehla repka komasácia, po komasácii sa všetky nájomné vzťahy zrušia, je presné pravidlo ako sa majú nové pozemky prenášať
========
15. 6. 2022 12:10:02 - 12:23:05 66. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 981 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
163.
Schôdza výboru pre sociálne veci je tak isto teraz hneď po, o päť minút, po skončení. Ďakujem.
14. 6. 2022 13:40:01 - 13:55:20 66. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1011 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem, pán predseda. Ja len snáď, že hlasovanie o tomto prvom čítaní bude dnes o sedemnástej hodine.
14. 6. 2022 13:25:01 - 13:40:20 66. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1011 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1011. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Tak ako pán minister povedal, je to veľmi dôležitý zákon, lebo jedná sa o výchovu detí, ktoré z rôznych dôvodov boli opustené, a naozaj všetci asi už vieme, že výchova v normálnych alebo profesionálnych rodinách, ale v rodinách, je, je jediná možná výchova, kde z tohto človeka vychováme komplexnú osobnosť a že to vychovanie v inštitucionálnych zariadeniach nám zlyháva. A ja veľmi obdivujem týchto rodičov a poznám pár rodičov, ktorí sa starajú o ťažko alebo ťažšie postihnuté deti alebo deti s trvalými chorobami a naozaj zaslúžia si obdiv a preto si myslím, že pán minister, pán minister má pravdu, keď, keď hovorí, že takýto zákon by sme mali podporiť všetci, lebo sa jedná naozaj o tých najslabších, ktorým môžme pomôcť vďaka týmto náhradným profesionálnym rodičom.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1057 zo 6. mája 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. septembra 2022 a v gestorskom výbore do 12. septembra 2022.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 5. 2022 11:18:28 - 11:18:37 65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Chcem pripomenúť členom sociálneho výboru, že 12.45 h dneska platí podľa pozvánky stretnutie. Ďakujem.
6. 5. 2022 10:55:41 - 11:02:14 65. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 972 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegovia, kolegyne, skôr než začnem, tak asi budem reagovať na dve veci, ktoré tu odzneli. Prvá vec, že som rád, že dôchodky sa neupravujú týždeň pred voľbami, nezodpovedne, bez krytia, tak ako to bolo, tak ako to bolo pred dvomi rokmi, ale že sa to deje v strede volebného obdobia a naozaj sa do hĺbky diskutuje nielen o to, o koľko sa zvýšia dôchodky, ale z čoho sa budú financovať.
Druhá vec tu odznela, že zabezpečiť, aby, aby sa zvýšila zamestnanosť Rómov, tak musím povedať, že naozaj v tých rómskych osadách nežije až toľko Rómov, aby to nejak výrazne pokrylo naše dôchodky a keď chceme, aby tí Rómovia viacej pracovali, tak naozaj im treba zabezpečiť zlepšenie životných podmienok bývania, lebo ako vieme aj ľudia bez domova, keď má ísť do práce, tak asi nemôže sa naspäť vrátiť na tú lavičku, ale to isté aj Rómovia z tých rómskych osád, keď nemá základné životné podmienky, tak jasné, že pracovať nemôže, lebo, lebo proste taký obrovský hendikep. Ale k veci, chcem sa pozrieť na pár aspektov, ktoré sa menia v tejto zákonnej norme. Prvý je rodičovský dôchodok, je to také veľmi kreatívne, zaujímavé, aby, aby naozaj tí pracujúci, pracujúce deti, ktoré majú tí rodičia, prispievali aj keď len formálne, lebo sa to financuje zo štátneho rozpočtu. Tu je treba povedať, že pri súčasných nejakých podkladoch, ktoré máme, to vychádza naozaj pri štyroch deťoch desiatky, desiatky eur zvýšenia dôchodku pre jedného aj druhého rodiča, čo je veľmi zaujímavé. Skôr mám obavy ako už bolo avizované, že sa tento, tento príspevok asi kvôli nedostatku zdrojov má znížiť a mám obavy, že pokiaľ by sme sa dopracovali k tomu, že by to bol nejaký symbolický príspevok, alebo symbolická suma, či má vôbec zmysel potom také niečo zavádzať.
Čo sa týka štyridsiatich odpracovaných rokov, tam si treba povedať aj B, vlastne tie povolania hlavne z tých znevýhodnených regiónov, ktoré na Slovensku máme, tí ľudia , veľká časť z nich pracovala v zahraničí a pokiaľ má niekoľko rokov odpracovaných v zahraničí, tak už mu ten minimálny dôchodok, ktorý mu vychádza nevyjde, čiže naozaj tí čo robili niekoľko rokov v zahraničí, tak nech sa zbytočne netešia, lebo naozaj pri tom výpočte ich to dosť hendikepuje.
Zvyšovanie dôchodkov podľa dĺžky dožitia je treba povedať, že aj teraz ročníky do roku 1967 máme vzorec podľa, ktorého sa ten vek zvyšuje, to znamená naozaj zodpovedný gazda, v tomto prípade naozaj ten gazda je zodpovedný, tak sa pozrel aj po tom roku narodenia 1967 a tú priemernú dĺžku dožitia akceptuje. Pokiaľ by tak nebolo, tak naozaj je to populisitické a nie je to seriózne. K vzorcom, ktoré sú tam uvedené, tak jeden je, jeden je vlastne tá dĺžka dožitia, čo som povedal, že, že je v poriadku. Druhá vec, druhý ten vzorec vlastne z čísla 1 sa znižuje na 0,95 %, nejaký koeficient, ktorý, keď ho započítame do vzorca, tak naozaj robí to, robí to veľmi nízke číslo a zase je to o tej, o tej udržateľnosti, čiže je to, je to veľmi zodpovedné.
Pozitíva sú, že sa zvyšujú dôchodky, stačí si pozrieť ten materiál, a v tom materiáli je napočítaných nejakých 600 mil. eura, ktoré to bude stáť štátny rozpočet, to znamená, že je to pozitívne. Na druhej strane negatívne je to, že naozaj, naozaj odkiaľ tie peniaze tam do toho naliať a, aby to nebolo zo zvyšovania daní. Ja by som upozornil, keďže, keďže chcem toto moje vystúpenie dokončiť, snáď ešte na jeden taký praktický prvok, ktorý tam je, a to je odchod ....(technická porucha). Tam je také jedno veľké nebezpečie, že keď si zoberiem môj ročník, sú ľudia, ktorí začínali pracovať po strednej škole a už tých štyridsať rokov na budúci ... (Prerušenia vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Prepáčte. Páni poslanci, prosím, ukľudnime sa, nech pán poslanec dokončí vystúpenie, on to už má nakrátko.

Ledecký, Vladimír, poslanec NR SR
aby už na budúci rok by vlastne mali ísť do dôchodku ako 58-roční, majú odpracovaných tých, majú odpracovaných tých 40 rokov a sa im vypočíta dôchodok, ale on keď bude na tom dôchodku napr. jeden rok a si rozmyslí, že potom už bude pokračovať ďalej, tak jemu sa nanovo neprepočíta ten dôchodok jak nadobudne ten dôchodkový vek, to je o šesť rokov, ale pôjde mu z toho, bude mať len prerušený ten dôchodok a za tých šesť rokov ten koeficient priemernej mzdy, predpokladám, že sa výrazne zvýši a vlastne keď aj ten dôchodok poberal iba rok, tak bude oproti tým klasickým dôchodcom diskriminovaný v tom výpočte, a tam sú také dve riešenia. Prvé riešenie je, že buď na to dôrazne tých ľudí upozorniť, že je to tak, aby, aby tam nenabehli, alebo druhé riešenie, čo je veľmi oveľa, podľa mňa, výhodnejšie pre všetkých aj spravodlivejšie je to, zaviesť systém naozaj, že keď na tom predčasnom dôchodku bude to krátke obdobie, aby sa mu ten dôchodok nanovo vypočítaval, keď príde už naozaj ten jeho dôchodkový vek. Takže to je taká moja výhrada, alebo taký návrh, na čo by sme sa mali dôslednejšie pozrieť. Ďakujem veľmi pekne.
4. 5. 2022 9:05:39 - 9:07:09 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 914 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ja len chcem poďakovať predkladateľom za takýto návrh, a to je presne odpoveď na tú kritiku z opozície, že pre dôchodcov sa nerobí nič. Toto je len prvý krok, kde tie dôchodky v stopercentnej výške by mali vyplatené v júli, keď sa to schváli, a zároveň ide na tejto schôdzi do rokovania ďalší návrh pána ministra, ktorý, samozrejme, pripravuje ďalšie zlepšenie pre dôchodcov, nehovoriac o tom, že, že v novom roku, v novom roku bude vysoká inflácia, to znamená dôchodky by mali byť podľa zákona výrazne zvýšené a, samozrejme, myslím, že ešte aj tak to nebude všetko a budú aj ďalšie návrhy, takže nie je pravda, že sa na dôchodcov nemyslí.
Ďakujem a snáď hlasovanie bude v najbližšom možnom termíne o jedenástej.
4. 5. 2022 9:02:46 - 9:04:53 65. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 914 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča a Miloša Svrčeka na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 914.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1320 zo 16. marca 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona, tlač 914, prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplývajú štyri pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválení pozmeňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 4 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 188 z 26. apríla 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 4. 2022 14:40:03 - 14:47:56 65. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Pán minister, takto od chrbta. Tatra - Agrolev tieto pozemky obhospodaruje v katastrálnom území obce Spišský Hrhov. V katastrálnom území obce Spišský Hrhov prebiehal register obnovenej evidencie pozemkov, II. etapa, to znamená, komasácia tam bola urobená. V rámci komasácie, po komasácii neboli zrušené im nájomné zmluvy, ale pokračovali ďalej. Tá komasácia bola pred tromi rokmi. Čiže toto, čo spomínate, ako toto ste tam vôbec nespomínali, a viem, že s ľuďmi, ktorí hospodária na pôde, s tými najväčšími hospodármi boli pripravené zmluvy so Slovenským pozemkových fondom a už mali ich podpísať, len potom nejaká vyššia moc zariadila, že sa nepodpísali, a ďalej hospodária. Čiže keď, keď je register obnovenej evidencie pozemkov, tak zo zákona sa ruší pôvodná zmluva, čiže im padla tá zmluva, ale navyše hospodária na tých pozemkoch ďalej, a... a aj keď viem, že boli stíhaní tí pracovníci v Poprade, ktorí to mali na starosti a tak ďalej, tak neviem, čo sa deje, lebo je mi to veľmi podozrivé, že všetky zmluvy mali títo poľnohospodári pripravené a v konečnom dôsledku naraz sa prestalo na tom robiť a ich nepodpísali.
Takže tie informácie, ktoré ste podali, neboli celkom úplné.
24. 3. 2022 16:19:03 - 16:22:20 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 865 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Termín hlasovania je dnes o sedemnástej hodine.
24. 3. 2022 16:19:03 - 16:20:52 60. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 865 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (tlač 865).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1222 z 2. februára 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona (tlač 865) prerokoval a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor. Výbor pre sociálne veci dňa 14. marca 2022 o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky vyplýva jeden pozmeňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča návrh zákona v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 173 z 15. marca 2022.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri prerokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 3. 2022 11:22:49 - 11:22:57 60. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ja poprosím členov sociálneho výboru, aby nezabudli dnes o jednej je mimoriadny výbor. Ďakujem.
23. 3. 2022 16:00:20 - 16:01:07 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Pán Suja, naozaj vám odpoviem jasne a zrozumiteľne. Preto, lebo sa nevieme dohodnúť. V tomto ste mali pravdu. Ďakujem.
23. 3. 2022 15:49:34 - 15:55:12 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Vážená pani ochrankyňa ľudských práv, vážený predsedajúci, drahé kolegyne, kolegovia, ako sa v Starom zákone píše, strom poznáš po ovocí. Vo vašom prípade výsledkom vašej neoblomnej práce pochybnosť o tom, či úrad ste posledných päť rokov viedli vy, nesie správny názov - verejný ochranca ľudských práv. Dovoľte mi to spochybniť.
Ako hlavou rádu ste totiž neboli ochrancom práv, ale boli ste tvrdým bojovníkom za práva jednotlivcov, za práva ľudí, tých najzraniteľnejších skupín, ktorým ste výkonom vašej funkcie vo väčšine prípadov zmenili život. Aj keď niekedy to trvalo dlhšie, ako by to bolo vhodné.
Nehovorím len o konkrétnych legislatívnych návrhoch či odborných diskusiách, vaším výkonom funkcie ste v spoločnosti zmenili pohľad na to, ako spoločnosť vníma slová pomoc, sloboda či ľudské právo jednotlivca. Zbabelý postoj k riešeniu porušovania základných ľudských práv ste pripomínali každoročne vo vašich výročných správach aj tu na pôde parlamentu. Ako odpoveď ste si často vyslúžili ignoranstvo alebo spŕšku tvrdých, nepríjemných slov. Ľudskosť, solidarita totiž nepozná kultúrno-etnické vojny či farbu politického trička. Tak by to malo aspoň byť. Je to základný pilier každej modernej demokratickej spoločnosti. Je to niečo, čo by mal mať každý prirodzene v sebe a každý z nás by si to mal ctiť a presadzovať.
Cítil som, že tento pohľad na svet zdieľame spoločne. Viem, mnohí poslanci by, ako to sami nazývajú, cigánov z osád najradšej odsťahovali na druhú stranu planéty, čo najďalej od našich pohodlných životov. Jednoducho tento problém odhodiť preč, skartovať. Skratky a rýchle riešenia však v živote nefungujú. Tí, čo sa tejto problematike venujeme, to poznáme. Boľavé problémy často nemajú rýchle a jednoduché riešenia. A vy to viete najlepšie. Ukázali ste to v ochote riešiť krivdy z minulosti, na ktoré by sa mohlo zdať, že naša spoločnosť zabudla. Ja si pamätám vaše cesty do terénu s celým vaším tímom aj niekoľko hodín strávených pri tých najťažších témach, konkrétne aj u nás, v našej obci, takže naozaj vnímal som to tak, že chcete pochopiť problém do hĺbky a následne ho riešiť.
Rovnako nezákonná sterilizácia rómskych žien. Pamätám si, ako ste mi na našom spoločnom stretnutí hovorili o tom, ako sú častokrát čo i len symbolické gestá dôležité. Jednoduché slovko ´prepáč´ má v niektorých situáciách cenu zlata. A musím povedať, že tam ste mi otvorili oči, lebo som si povedal, ex post už s týmto problémom asi nenarobíme nič. Ale zmenil som názor.
Pre mňa osobne ste, pani Patakyová, symbolom, symbolom toho, že ignorovaním problému sa problém automaticky nerieši. Aj keď vás poslanci či ministri dlho ignorovali, vždy ste sa vrátili a opakovane im bolestivé prípady pripomenuli. Pripomínali ste, že v našej spoločnosti žijú stále ľudia, pre ktorých teplo domova či čerstvé pečivo na stole nie je samozrejmosťou. Pripomínali ste problémy v rómskych osadách, problémy detí, ktoré nemajú v živote rovnakú štartovaciu čiaru ako väčšina obyvateľov. Je mi smutno, keď pozerám na to, ako nedokážeme zvoliť vašu kolegyňu detskú ombudsmanku, detskú komisárku pre deti.
Dovolím si aj tu z tohto miesta pripomenúť, že zatiaľ čo spoza parlamentných lavíc riešime svoje egá a funkcie, vo vylúčených komunitách nám stále vyrastajú generácie detí, ktoré len kvôli miestu svojho bydliska nemajú prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Doslova im berieme právo na úspešnú budúcnosť.
A na záver mi ešte dovoľte naozaj zo srdca poďakovať za vašu prácu tu na pôde parlamentu, kde ste si za predchádzajúce roky vypočula mnoho tvrdých, nepríjemných slov a boli roky, že bolo aj ignoranstvo. Verte, že vaša práca nemenila len životy tých najzraniteľnejších, ale menili ste celú spoločnosť krôčik za krôčikom tým najsilnejším slovom, ktoré vy ako ombudsmanka máte, a to je slovom. Jedna stará múdrosť hovorí na to, aby zlo zvíťazilo, stačí málo, aby dobrí ľudia nerobili nič. Vo vašom prípade môžem povedať, že dobro ste spravili naozaj nástrojom vašej funkcie.
Takže ešte raz, pani ombudsmanka, ďakujem vám nielen za tento rok, ale za päť rokov skutočne dobrej práce. (Potlesk.)
22. 3. 2022 15:38:01 - 15:39:55 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Nevidím tu pána Kočiša asi odišiel. Tak len chcem mu odkázať, že nikdy som nebol žiadny predseda smeráckeho klubu na prešovskej župe, ani som nebol členom SMER-u ani nič podobné tak nech láskavo nehovorí tu hlúposti. Som 22 rokov bol starosta obce a 15 alebo 16 rokov som poslanec vyššieho územného celku. Vždy som získal maximálnu dôveru voličov, nikdy ma tam žiadna stranícka štruktúra nenominovala ale nominovali ma voliči lebo v týchto voľbách či za starostu alebo poslanca vyššieho územného celku sa volí vždycky osoba. A keďže som bol tak dlho a nechcel som v stúpiť do žiadnej strany tak som bol nominantom KDH, SaS, SMER, SDKÚ, ANO, a musím povedať, že obdobie v, ktorom, ktoré spomína kde som bol členom poslaneckého klubu SMER som zároveň prednášal na sneme SaS. Takže, asi to hovorí aký, aký som mal k tomu vzťah. A k pánovi Potockému a pánovi Sujovi, áno neviem či som to nespomenul ale štátne inštitúcie si robia dobrú prácu a je prirodzené čo som chcel povedať na začiatku, že tú aktivitu na hraniciach začali vykonávať neziskové organizácie a samosprávy lebo práve kvôli tomuto sedíme tuná. Lebo keď chceme, aby štát niečo konal musíme najprv schváliť zákon a ten zákony alebo tie zákonné normy doteraz neboli a som rád, že tu sedíme a rýchlo to schváľme lebo je to potrebné a tej veci to pomôže. Je to prirodzené, že najprv v takýchto krízach nabehnú neziskovky, ktorým som rád, že výrazne pomohla samospráva. Ďakujem.
22. 3. 2022 15:16:47 - 15:25:48 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážení páni ministri, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia za Organizácie spojených národov doteraz odišlo z Ukrajiny 3,5 milióna nevinných ľudí, prevažne žien a detí a ja keď tu od rána počúvam, že teda od obedu, že tu počúvam, že pomáhame Ukrajincom, ale dobre aj ja pomáham Ukrajincom, ale. Tak to ale mi vždycky pripomína, že ako keby ste odviesť pozornosť od toho vášho Svätého grálu a to je Rusko a Putin, ktorý to všetko spôsobili a ktorý bombardujú naozaj nevinných ľudí bez zámienky. Na druhej strane som rád, že Slovensko ako solidárny partner, ako dobrý sused naozaj nezištne pomáha a nepomáha len organizačne akože vláda, samosprávy a neziskové organizácie, ale že pomáhajú aj ľudia, lebo ľudia cítia, že tí ľudia, čo odchádzajú sú v núdzi a treba im pomôcť. Počuli sme kritiku, že celá pomoc na hraniciach stojí a padá na neziskových organizáciách a samozrejme aj na samosprávach. Je to tak a naozaj im za to treba poďakovať, že urobili, že prvý sa zobudili, prvý sa naštartovali a naozaj zmobilizovali zdroje alebo dali vlastné zdroje, ktoré, ktoré ani nemali a v budúcnosti musia očakávať, že im niekto to nahradí a aktívne k tomu pristúpili. Ale práve kvôli tomu tu sedíme, lebo viete rozdiel medzi štátom alebo štátnou správou, samosprávou a neziskovými organizáciami alebo neziskovým sektorom je taký, že štátny úradník môže robiť len to, čo mu zákon prikazuje. Samospráva môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje a práve tá obrovská iniciatíva, ktorú môže robiť všetko, ľudia môžu robiť všetko, kde cítia, že treba pomôcť. To je práve na tých neziskových organizáciách, ktoré od prvých dní vyhlásili zbierky a tieto peniaze, ktoré majú tak používajú naozaj na to, aby tým utekajúcim ľuďom pomohli.
Prekvapuje ma ako v súčasnosti predstavitelia SMER-u, HLAS-u v nedeľňajších reláciách to bolo počuť. Jasne ďakujú neziskovým organizáciám, ďakujú im za to, že ako pomáhajú. Ja som tu za 12 rokov vlády SMER-u počul, len že sú to Sorosové deti obrovskú kritiku a obrovské škrtanie financií tam, kde sa to dalo. Dokonca aj tie 2 %, ktoré neziskovkám išli. Nejakým spôsobom sa snažili spochybniť a o tie peniaze ich pripraviť. Ja som rád, že sa to nepodarilo. My keď sme nastúpili na Miri, tak jednoducho rok predtým ešte za vlád SMER-u, HLAS-u, SMER-u v tom období ešte išlo, bola vyhlásená výzva len 200 tisíc dali neziskovým organizáciám. Zbytok rozdelili iným organizáciám a čuduj sa svete, keď sme tam my prišli, ta sa táto suma dala späťnásobiť na 1 milión. Ja si myslím, že Ukrajinskí občania sú príležitosťou pre Slovensko. Naozaj príležitosťou. Na našom pracovnom trhu máme 10 tisíce voľných pracovných miest a nie sú to len miesta také jednoduché, kde naozaj vieme obsadiť ľuďmi, ktorí momentálne sú nezamestnaní a nemajú dané zručnosti a danosti, ale sú to aj profesionálne miesta v zdravotníctve, či v IT oblasti. Kto žije na na východe, tak vie, že keď si zavolá záchranku, tak z dvoch výjazdov raz príde Ukrajinec a to nie je šofér, ale zvyčajne je to lekár. Alebo, keď prídete do nemocnice do Popradu, tak vás tam bežne obsluhuje ukrajinský lekár. Kto chodí na dovolenky do Tatier, tak vie že vysoké percento personálu sú tam Ukrajinci a sú to aj kuchári, sú to aj čašníci, nielen zase ten pomocní personál. Takže už teraz sú tu, už teraz pomáhajú, už teraz nám sa zapájajú do toho nášho hospodárstva. Využime to a zefektívnime to.
Možno taký jeden dôležitý štatistický údaj, že pán minister hospodárstva o tom hovoril možno detailnejšie, že na Slovensku nám vzniká deficit pracovníkov proste na tie neobsadené pracovné miesta nemáme ľudí. V roku 2020 nám odišlo aktívnych pracovníkov 1 %, 30 tisíc ľudí. Keby sme tých 30 tisíc ľudí mali, tak ten pracovný trh má o 1 % alebo tých aktívnych ľudí, ktorí sú na pracovnom trhu, tak máme viacej. A kde odišli? 62 % týchto ľudí odišlo do dôchodku. To znamená sa nám otvárajú nožnice medzi tými, čo už neprispievajú do štátneho rozpočtu a tými, čo poberajú a vlastne Ukrajinci sú obrovskou príležitosťou, aby to mohli zmeniť a tento trend je dlhodobý. Tento trend je naozaj dlhodobý a my si musíme rovno povedať, že len takýmito aktívnymi opatreniami na trhu práce, že tu pustíme vzdelaných, múdrych ľudí a je to smutné, ale naozaj tá Ukrajina sa o týchto ľudí ochudobní, lebo ja si myslím, že veľká časť tých ľudí, ktorí teraz utiekla zostane v Európskej únii pracovať a už sa na tú krajinu nevrátia. Otázka je kde?
Ďalšia vec sú úrady práce, či cudzinecká polícia, ktoré boli historicky pre mnohých ľudí zo zahraničia nočnou morou. Pevne verím, že aj táto tragická udalosť na Ukrajine nám pomôže a pristúpime k štrukturálnym zmenám v týchto konkrétnych úradov. Nezmyselná byrokracia častokrát pôsobí skôr odstrašujúco než motivačne. K cudzincom sme sa v minulosti právali ako k nepriateľom. Príkladov z praxe poznáme niekoľko. Prípad americkej učiteľky, kde od rána do noci, študenti sa striedali, aby si vystála radu, alebo vystáli radu za ňu na cudzineckej polícii. Alebo umiestňovanie tých cudzineckých polícií kdesi na okrajoch miest. Aj u nás v Prešove som bol na cudzineckej polícii a tiež som bol prekvapený, že je kdesi úplne mimo. Takže ja tu by som chcel poprosiť pán minister, aby ten prístup k tým cudzincom, aby sme tú krízu naozaj využili ako poukázanie na tento problém a naozaj aj na cudzineckej polícii, aj na úradoch práce sa k tomu aktívne pristúpilo. A nakoniec ja jeden príklad s kufríkom poviem. Čakal som na ceste alebo na hranici na Ukrajine pól hodiny a videl som, ako tí, ja som išiel smerom na Ukrajinu a videl som ako tí Ukrajinci alebo tie Ukrajinky s tými deťmi idú na Slovensko a bol som svedkom ako sa manžel s manželkou rozlúčil a tých 100 metrov už na tú hranicu už ho nepustili, už musela ísť sama. Jedno dieťa držala v rukách, ťahala jeden kufrík a to druhé dieťa sa držalo toho kufríka, lebo sa nemalo čoho chytiť a manžel plakal na hraniciach a oni traja po celej tej ceste plakali na tú hranicu. Na tej hranici zistili, že je to pracovník, ktorý má vyštudované zdravotníctvo, nejaká zdravotná sestra, tak ju vrátili naspäť a do Európskej únie ju nepustili. Takže naozaj sú to veľmi, veľmi, veľmi smutné príbehy. Títo ľudia utekajú pred vojnou a každé to ale...
===== že je to pracovník, ktorý má vyštudované zdravotníctvo nejaká zdravotná sestra, tak ju vrátili naspäť a do Európskej únie ju nepustili. Takže, naozaj sú to veľmi, veľmi, veľmi smutné príbehy. Títo ľudia utekajú pred vojnou a každé to ale, ktoré počujem mám pocit, že to je len akási obrana, aby sme povedali á však to v podstate to Rusko, ktoré sme doteraz velebili až také zlé nie je. A mne jeden profesor na vysokej škole povedal, vieš ako spoznáš rasistu? Veľmi jednoducho, keď začne na túto tému rozprávať, tak začína slovami "ja nie som rasista, ale". Takže, ďakujem za pozornosť.
22. 3. 2022 15:16:47 - 15:25:48 60. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 948 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ledecký, Vladimír (SaS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážení páni ministri, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia za Organizácie spojených národov doteraz odišlo z Ukrajiny 3,5 milióna nevinných ľudí, prevažne žien a detí a ja keď tu od rána počúvam, že teda od obedu, že tu počúvam, že pomáhame Ukrajincom, ale dobre aj ja pomáham Ukrajincom, ale. Tak to ale mi vždycky pripomína, že ako keby ste odviesť pozornosť od toho vášho Svätého grálu a to je Rusko a Putin, ktorý to všetko spôsobili a ktorý bombardujú naozaj nevinných ľudí bez zámienky. Na druhej strane som rád, že Slovensko ako solidárny partner, ako dobrý sused naozaj nezištne pomáha a nepomáha len organizačne akože vláda, samosprávy a neziskové organizácie, ale že pomáhajú aj ľudia, lebo ľudia cítia, že tí ľudia, čo odchádzajú sú v núdzi a treba im pomôcť. Počuli sme kritiku, že celá pomoc na hraniciach stojí a padá na neziskových organizáciách a samozrejme aj na samosprávach. Je to tak a naozaj im za to treba poďakovať, že urobili, že prvý sa zobudili, prvý sa naštartovali a naozaj zmobilizovali zdroje alebo dali vlastné zdroje, ktoré, ktoré ani nemali a v budúcnosti musia očakávať, že im niekto to nahradí a aktívne k tomu pristúpili. Ale práve kvôli tomu tu sedíme, lebo viete rozdiel medzi štátom alebo štátnou správou, samosprávou a neziskovými organizáciami alebo neziskovým sektorom je taký, že štátny úradník môže robiť len to, čo mu zákon prikazuje. Samospráva môže robiť všetko, čo mu zákon nezakazuje a práve tá obrovská iniciatíva, ktorú môže robiť všetko, ľudia môžu robiť všetko, kde cítia, že treba pomôcť. To je práve na tých neziskových organizáciách, ktoré od prvých dní vyhlásili zbierky a tieto peniaze, ktoré majú tak používajú naozaj na to, aby tým utekajúcim ľuďom pomohli.
Prekvapuje ma ako v súčasnosti predstavitelia SMER-u, HLAS-u v nedeľňajších reláciách to bolo počuť. Jasne ďakujú neziskovým organizáciám, ďakujú im za to, že ako pomáhajú. Ja som tu za 12 rokov vlády SMER-u počul, len že sú to Sorosové deti obrovskú kritiku a obrovské škrtanie financií tam, kde sa to dalo. Dokonca aj tie 2 %, ktoré neziskovkám išli. Nejakým spôsobom sa snažili spochybniť a o tie peniaze ich pripraviť. Ja som rád, že sa to nepodarilo. My keď sme nastúpili na Miri, tak jednoducho rok predtým ešte za vlád SMER-u, HLAS-u, SMER-u v tom období ešte išlo, bola vyhlásená výzva len 200 tisíc dali neziskovým organizáciám. Zbytok rozdelili iným organizáciám a čuduj sa svete, keď sme tam my prišli, ta sa táto suma dala späťnásobiť na 1 milión. Ja si myslím, že Ukrajinskí občania sú príležitosťou pre Slovensko. Naozaj príležitosťou. Na našom pracovnom trhu máme 10 tisíce voľných pracovných miest a nie sú to len miesta také jednoduché, kde naozaj vieme obsadiť ľuďmi, ktorí momentálne sú nezamestnaní a nemajú dané zručnosti a danosti, ale sú to aj profesionálne miesta v zdravotníctve, či v IT oblasti. Kto žije na na východe, tak vie, že keď si zavolá záchranku, tak z dvoch výjazdov raz príde Ukrajinec a to nie je šofér, ale zvyčajne je to lekár. Alebo, keď prídete do nemocnice do Popradu, tak vás tam bežne obsluhuje ukrajinský lekár. Kto chodí na dovolenky do Tatier, tak vie že vysoké percento personálu sú tam Ukrajinci a sú to aj kuchári, sú to aj čašníci, nielen zase ten pomocní personál. Takže už teraz sú tu, už teraz pomáhajú, už teraz nám sa zapájajú do toho nášho hospodárstva. Využime to a zefektívnime to.
Možno taký jeden dôležitý štatistický údaj, že pán minister hospodárstva o tom hovoril možno detailnejšie, že na Slovensku nám vzniká deficit pracovníkov proste na tie neobsadené pracovné miesta nemáme ľudí. V roku 2020 nám odišlo aktívnych pracovníkov 1 %, 30 tisíc ľudí. Keby sme tých 30 tisíc ľudí mali, tak ten pracovný trh má o 1 % alebo tých aktívnych ľudí, ktorí sú na pracovnom trhu, tak máme viacej. A kde odišli? 62 % týchto ľudí odišlo do dôchodku. To znamená sa nám otvárajú nožnice medzi tými, čo už neprispievajú do štátneho rozpočtu a tými, čo poberajú a vlastne Ukrajinci sú obrovskou príležitosťou, aby to mohli zmeniť a tento trend je dlhodobý. Tento trend je naozaj dlhodobý a my si musíme rovno povedať, že len takýmito aktívnymi opatreniami na trhu práce, že tu pustíme vzdelaných, múdrych ľudí a je to smutné, ale naozaj tá Ukrajina sa o týchto ľudí ochudobní, lebo ja si myslím, že veľká časť tých ľudí, ktorí teraz utiekla zostane v Európskej únii pracovať a už sa na tú krajinu nevrátia. Otázka je kde?
Ďalšia vec sú úrady práce, či cudzinecká polícia, ktoré boli historicky pre mnohých ľudí zo zahraničia nočnou morou. Pevne verím, že aj táto tragická udalosť na Ukrajine nám pomôže a pristúpime k štrukturálnym zmenám v týchto konkrétnych úradov. Nezmyselná byrokracia častokrát pôsobí skôr odstrašujúco než motivačne. K cudzincom sme sa v minulosti právali ako k nepriateľom. Príkladov z praxe poznáme niekoľko. Prípad americkej učiteľky, kde od rána do noci, študenti sa striedali, aby si vystála radu, alebo vystáli radu za ňu na cudzineckej polícii. Alebo umiestňovanie tých cudzineckých polícií kdesi na okrajoch miest. Aj u nás v Prešove som bol na cudzineckej polícii a tiež som bol prekvapený, že je kdesi úplne mimo. Takže ja tu by som chcel poprosiť pán minister, aby ten prístup k tým cudzincom, aby sme tú krízu naozaj využili ako poukázanie na tento problém a naozaj aj na cudzineckej polícii, aj na úradoch práce sa k tomu aktívne pristúpilo. A nakoniec ja jeden príklad s kufríkom poviem. Čakal som na ceste alebo na hranici na Ukrajine pól hodiny a videl som, ako tí, ja som išiel smerom na Ukrajinu a videl som ako tí Ukrajinci alebo tie Ukrajinky s tými deťmi idú na Slovensko a bol som svedkom ako sa manžel s manželkou rozlúčil a tých 100 metrov už na tú hranicu už ho nepustili, už musela ísť sama. Jedno dieťa držala v rukách, ťahala jeden kufrík a to druhé dieťa sa držalo toho kufríka, lebo sa nemalo čoho chytiť a manžel plakal na hraniciach a oni traja po celej tej ceste plakali na tú hranicu. Na tej hranici zistili, že je to pracovník, ktorý má vyštudované zdravotníctvo, nejaká zdravotná sestra, tak ju vrátili naspäť a do Európskej únie ju nepustili. Takže naozaj sú to veľmi, veľmi, veľmi smutné príbehy. Títo ľudia utekajú pred vojnou a každé to ale...
===== že je to pracovník, ktorý má vyštudované zdravotníctvo nejaká zdravotná sestra, tak ju vrátili naspäť a do Európskej únie ju nepustili. Takže, naozaj sú to veľmi, veľmi, veľmi smutné príbehy. Títo ľudia utekajú pred vojnou a každé to ale, ktoré počujem mám pocit, že to je len akási obrana, aby sme povedali á však to v podstate to Rusko, ktoré sme doteraz velebili až také zlé nie je. A mne jeden profesor na vysokej škole povedal, vieš ako spoznáš rasistu? Veľmi jednoducho, keď začne na túto tému rozprávať, tak začína slovami "ja nie som rasista, ale". Takže, ďakujem za pozornosť.