Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
28. 6. 2023 9:02:35 - 9:03:36 94. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom  
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Susko, musím vás troška poopraviť, to, že svojvoľne stiahol alebo svojvoľne nejak rozhodol, alebo že väčšina mala taký názor, to je všetko nepodstatné, vy tu pri... prejudikujete nejaký záver. Tá debata bola podľa mňa vecí a odvolávali sme sa aj na závery komisie z 13. zasadnutia komisie pre tvorbu práva, kde jednoznačne aj ústavní právnici pán Giba aj pán Procházka konštatovali, že tá 33-dňová lehota na výbory, že to nie je akože jak sa hovorí sväté. Napríklad tá lehota sa riešila pri medzinárodnej zmluve a adekvátne sa vtedy tento problém riešil. Takže to nie je pravda. A tam ide o to, že vláda má tiež podľa rokovacieho poriadku lehotu 30 dní a áno, my tou lehotou nie sme viazaní, teda my nie sme viazaní tým, či vláda dodá stanovisko alebo nedá, nedodáva stanovisko, takže podľa mňa pán Vetrák rozhodol v súlade so zákonom, že prerušil to rokovanie a to stanovisko zatiaľ nie je. Takže len toľko.
27. 6. 2023 18:32:13 - 18:33:28 94. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1601 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka. Vďaka za dobrú rozpravu. My sme sa dneska na obed bavili na ústavnoprávnom výbore troška o jednej veci, čo by som chcel dať pod tento zákon, len, žiaľ, dneska som na to došiel alebo dneska som dostal taký podnet a už, už by sme to nestíhali, ide o to, že zo starých .... (nezrozumiteľne vyslovené, pozn. prepis.) bolo umožnené čerpať 25 miliónov na nové sanitky, ktoré by sa mali dodávať priebežne na jeseň tohto roka, no a jazdilo sa na 3,5 tonkách, no a tieto nové sanitky prídu cca 3 900, takže si začali robiť títo záchranári, teda tí sanitkári vodičáky na céčko, sanitkári, čo 10-15 rokov jazdili na céčko, lenže pokiaľ chcú viesť sanitky s majákom, tak musia mať to céčko aspoň dva roky. Takže takáto situácia na rýchlo vyvstala a, žiaľ, už sme to nestihli, ale je to potrebná vec, ktorá, ja neviem, či tu budem, nebudem, alebo to je jedno, ale proste aby nový parlament, ktorý tu bude, že čím skôr niečo takéto keby schválil. Alebo uvidíme, ak bude schôdza pokračovať a bol by tam nejaký možný zákon, kde by sa to dalo riešiť aj s ohľadom na rôzne transpozície, tak, tak to určite spravíme, vďaka.
22. 6. 2023 16:45:07 - 16:49:13 94. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1557 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Ďakujem veľmi pekne. Pôvodne som neplánoval vystúpiť v tejto danej veci, ale keď je taká možnosť (povedané so smiechom).
Ale nie, začnem troška netradične. Vidím, že aká mela sa tu strhla pri tomto bode, pritom naozaj by sme sa mali vrátiť k podstate tohto zákona a ja viem, že každý si aj za týmto pultom hľadá nejaké možnosti sebaprezentácie, ale v prvom rade by som sa chcel týmto poďakovať našej legislatíve, že aj pri tomto zložitom návrhu zákona, ktorý má pomaly 35 článkov teda aj s účinnosťou, našla v spoločnej správe správe dve chybičky a naozaj nie je isté, či by sa to podarilo prekonať výkladom alebo pri oprave čistopisov. Takže ďakujem za tie technické riešenia alebo pozmeňujúce návrhy, ktoré v danej veci vypracovali. Ja viem, že keď to pozerajú nejakí televízni diváci, tak sa zameriavajú na nejakých konkrétnych poslancov, ale naozaj treba sa poďakovať aj tej parlamentnej legislatívy, lebo naozaj gro roboty robia oni.
Dve úpravy. V spoločnej správe žiadam potom spravodajcu zo spoločnej správy vyňať body 31 a 50 zo spoločnej správy, lebo tieto dva body upravujeme. Prvý sa týka prechodného ustanovenia. To je k čl. IV a týka sa to civilného mimosporového poriadku. Tak tam sme dali, že konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra ´24, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra ´24. Zabudlo sa tam uviesť do spoločnej správy, že tento bod nadobúda účinnosť 1. januára ´25, čo by sa zohľadnilo pri účinnosti. Keby sme to tam nedali, tak nadobudne to právoplatnosť tak jak zákon teda 1. marca 24, takže bol by taký guláš.
Takže toto je jedna vec, ktorú budeme dopĺňať, a potom je tam čl. XXVIII, to je zákon o poisťovníctve, a tam je v spoločnej správe bod 11 § 77 ods. 1 písm. b) sa za slovo „rozdelenie" nahrádza slovom „rozdelenia", ale správne to mal byť ods. 21. Takže tieto dve vecičky opravujeme.
Takže začnem čítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Lukáša Kyselicu k vládnemu návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1557).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia:
1. V čl. IV sa dopĺňa bodom4, ktorý znie:
„4. Za § 396c sa dopĺňa § 396d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠396d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2025.
Konanie, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. decembra 2024 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2024."."
Tento bod nadobúda účinnosť 1. januára 2025, čo sa zohľadní v článku o účinnosti.
2. V čl. XXVIII bod 11 § 77 ods. 21 písm. b) sa slovo „rozdelenie" nahrádza slovom „rozdelenia".
Zároveň žiadam o osobitné hlasovanie o bodoch 31 a 56 spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
21. 6. 2023 17:21:07 - 17:22:29 94. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
103.
Vďaka. Tak ako predkladateľka tohto pozmeňujúceho návrhu, my sme včera predkladali jeden pozmeňujúci návrh, ale sme ho stiahli, tento je lepšie vyprecizovaný. Naozaj ten pôvodný návrh zákona, ktorý bol, tak bol v rozpore alebo bol nepriamou novelou zákona Národnej rady 278/1993 v správe majetku štátu, ktorý upravoval nakladanie s majetkom štátu. Zákon o správe majetku štátu pripúšťal nakladanie s dočasne prebytočným majetkom len formou prenechania do nájmu a nie prevod vlastníctva na inú osobu, čo logicky vyplýva aj z definície dočasnej prebytočnosti majetku.
A zároveň tak jak tu hovorila pani Zemanová, ten zákon bol šitý na tú Rainerovu chatu a to je základná absencia požiadavky kladená na zákon, ktorou je všeobecnosť právneho predpisu, nakoľko by sa týkala len jednej konkrétnej nehnuteľnosti. Ale dobre. Ono sa to vyprecizovalo a ja si myslím, že tento pozmeňujúci, pozmeňovák je podľa mňa úplne súladný. Aj keby sme išli do práva EÚ, čo sa týka štátnej pomoci, tak ja si myslím, že by sme tam obstáli, čo sa týka článkov aj 107, 109.
Takže ja si myslím, že ten pozmeňovák je OK, ale ak sú ešte nejaké pochybnosti, tak sa môže prípadne presunúť hlasovanie o ďalšie nejaké dni. Ale ja si myslím, že takto by to mohlo byť v pohode.
20. 6. 2023 18:06:58 - 18:07:51 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1731 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Vymazať rámček.)
20. 6. 2023 18:03:57 - 18:06:08 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
(Vymazať rámček.)
20. 6. 2023 17:41:57 - 17:57:17 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní vráteného zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila zákon vrátený prezidentkou na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Ústavnoprávny výbor vrátený zákon prerokoval a odporučil ho Národnej rade schváliť. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade uvedený vrátený návrh, vrátený zákon schváliť.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vráteného zákona pod tlačou 1731a bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 13. júna 2023. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 6. 2023 17:41:57 - 17:57:16 94. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Vďaka, pán predsedajúci. Nebudem dlhý, mám tu jeden pozmeňujúci, doplňujúci návrh k vrátenému návrhu zákona.
Cieľom pozmeňujúceho návrhu je v súlade s § 90 ods. 1 rokovacieho poriadku posunúť účinnosť prezidentkou vráteného zákona z 25. júna ´23 na 25. júla 2023, t. j. o 30 dní, a to aj s ohľadom na predpokladaný priebeh schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Takže prečítam vám ho.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu k zákonu z 3. mája 2023 o žalobách na ochranu kolektívnych záujmov spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1731).
V čl. I § 28 ods. 1 sa slová "25. júni" nahrádzajú slová "25. júli".
2. V čl. I § 28 ods. 2 sa slová "24. júna" nahrádzajú slovami "24. júla".
3. V čl. I § 28 ods. 3 sa slová "25. júna" nahrádzajú slovami "25. júla".
4. V čl. II bod 4 sa v nadpise § 471d slová "25. júna" nahrádzajú slovami "25. júla" a na troch miestach v § 471d sa slová "24. júna" nahrádzajú slovami "24. júla".
5. V čl. VIII sa slová "25. júna" nahrádzajú slovami "25. júla".
Skončil som, ďakujem.
16. 6. 2023 11:40:47 - 11:42:14 94. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona vo výboroch. Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a média. Za gestorský výbor určila ústavnoprávny výbor a určila lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a uznesením zo 7. júna 2023 ho odporučil schváliť. Výbor pre kultúru a médiá návrh ústavného zákona prerokoval, avšak neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Výbor pre financie a rozpočet o návrhu nehlasoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Časť IV informácie obsahuje dva pozmeňujúce návrhy, ako spravodajca odporúčam o oboch hlasovať spoločne. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor o návrhu spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru nerokoval, keďže nebol uznášaniaschopný. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
14. 6. 2023 15:15:40 - 15:17:33 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem veľmi pekne za všetky tie faktické poznámky. K pánovi Dostálovi, áno, ja som to tak viac-menej tak položartom, lebo však nám tu každý tie SLK-ačka vytýkal. Ja tiež nie som až taký purista. Sami dobre viete, že niekedy tie prílepky sa tam dávali. No viac-menej sme uprednostnili ten pragmatizmus pred tým legislatívnym procesom. Naozaj, keď treba, tak treba. Len som si pozrel tiež tie SLK-ačka a sú to naozaj staré žaloby, ktoré, ktoré mohla táto vláda kľudne riešiť, pred, táto, teda predchádzajúca, áno, že proste sa mohli roky rokúce. No v jednom prípade je tam tuším aj žaloba už podaná. K tej rekodifikácii Občianskeho zákonníka sa vracať nebudeme. Naozaj je to pre tých, ktorí nie sú v tejto oblasti doma, tak je to zákon z roku 1961 a je novelizovaný ani neviem koľkokrát už. Ani k tej stabilizácii tých personálnych kapacít, to nie je akože naozaj problém že tejto vlády, ani predchádzajúcej. Ono to je tu roky rokúce a naozaj proste tie silové zložky treba personálne vždycky zastabilizovať.
A na Anku, čo spomínala tú potravinovú pomoc. Mňa hlavne to zaujíma, postoj vlády, že chce robiť tieto adresné pomoci, ale ak by boli schválené aj tie poslanecké návrhy, ktoré tu idú teraz do druhého čítania, že ako by sa to bilo, či by jedno s druhým, sú ruka v rukáve, mohli ísť, čo by to spôsobilo. Lebo asi si všetci pamätáme, že aj na gastro sme dali 10 % na DPH a dopad pre štátny rozpočet to nemalo žiadny. A takisto tie ceny u tých, u tých v oblasti gastra nešli dole. Takže preto by som rád poznal také stanovisko vlády aj týmto poslaneckým návrhom. Vďaka.
14. 6. 2023 14:57:41 - 15:07:44 94. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán premiér, páni ministri, nechcem tu kritizovať nejak programové vyhlásenie vlády, alebo rozprávať, čo mi tam chýba, čo mi tam nechýba. Proste chcem sa troška vyrozprávať k tomu PVV-čku jak niektoré veci vidím ja a potom mám také dve, tri otázočky, na ktoré by som bol rád, keby som dostal nejak odpovede, tak pri konci sa spýtam. De facto ono je to tam napísané, len ma zaujíma to riešenie, akým spôsobom by to chcela táto vláda realizovať. Pretože hneď na začiatku tam máte napísané, že krajina a spoločnosť nie je primerane pripravená na prehlbujúce sa zmeny súvisiace so starnutím populácie. Ono sa to píše do tých programov už fakt roky rokúce, nechcem sa vracať späť, ale OĽANO počas celého volebného obdobia presadzovala prorodinnú, presadzovalo prorodinnú politiku a aj v minulosti, keď tá populačná krivka padala, tak aj tí socialisti kedysi v ČSSR pochopili, akým spôsobom motivovať, aby sa tie deti rodili, však z toho je odvodený aj ten výraz tie Husákove deti, vtedy oni pochopili v tých rokoch ´70, ´73, že sa musia zvýšiť materské príspevky, pôrodné, rôzne rodinné prídavky, mladomanželské pôžičky so štátnym príspevkom do 30 rokov, ktorí mali príjem do 5-tisíc korún, alebo samoživiteľkám, to bolo tuším 30-tisíc, ak sa narodilo dieťa, odpisovalo 2-tisíc, ak ďalšie dieťa tak po 4 -tisíc a už sa potom neúročila. Takže aj OĽANO propagovalo alebo chcelo ísť touto prorodinnou politikou. Vlastne takto vznikol aj ten prorodinný balíček, takže ono by to mohlo naštartovať tú demografickú krivku. Všetci dobre vieme, že aj tie rodinné prídavky a takisto potom dôchodky sú tak svojím spôsobom spojené nádoby, že koľko detí bude robiť na tých dôchodcov, aby tá krivka sa nejakým spôsobom sa nevychýlila, aby to bolo v nejakej rovnováhe. Takže tu by ma zaujímalo, akým spôsobom by ste chceli tú demografickú krivku, alebo akými opatreniami by ste to chceli stimulovať alebo naštartovať.
Troška sa dotknem jednej vetičky, nám, alebo tak, taká rada, nám vlastne počas tých troch rokov vytýkali, že je veľa skrátených legislatívnych konaní tu bolo. Väčšinou to bolo v súvislosti s covidovou krízou, no sme tu mesiac alebo ste tu mesiac a už tu máme tri SLK-čka, ale budiš, ja si na tom až tak nepotrpím. Uvádzate v PVV-čku udržanie, prilákanie talentov. Slovensko nielenže nevie udržať svojich talentovaných ľudí, stáva sa neatraktívne pre šikovné mozgy. Výsledkom je, že mladá generácia masívne odchádza. Tam OĽANO navrhovalo tiež jeden legislatívny zámer, ktorý sa týkal mladých bez daní. Takže toto by mohlo byť ďalšie opatrenie, len už je koniec volebného obdobia. Potom máte inkluzívnu spoločnosť, tiež čo sa týka kariérneho úspechu. My sme tam mali ďalšie opatrenie, ktoré sa týkalo matiek bez daní.
Ďalšia stať, ktorá sa týka prehodnotenia systému pomoci domácnostiam s cenami energií s cieľom zvýšiť jeho adresnosť a motiváciu efektívne hospodáriť s energiami. Už tu boli viacerí predrečníci, ktorí sa k tomu, ktorí sa pýtali vlastne na toto isté, či sa to bude týkať aj firiem, či tam bude cenový strop, či tam bude ÚRSO nejakým spôsobom regulovať. V súčasnosti je tam zastropovaná tá cena pre energie, pre firmy a ak prekročí, tak, tak potom sa žiada tá kompenzácia od štátu, že akým spôsobom sa budú tieto opatrenia aj na firmy prehodnocovať. Vy tam spomínate aj domácnosti, to už viac viac-menej bolo vysvetlené.
Ale čo ma zaujíma, a to keď tu nevidím ministra financií, tak pán premiér by sa mohol k tomu vyjadriť. Tam máte stať, kde je uvedené, že modernizácia a zjednodušenie daňového systému, pripravíme plán úloh smerujúci k daňovému mixu tak, aby výraznejšie podporoval ekonomickú aktivitu znižovaním daňového zaťaženia práce pri súčasnom prehodnotení zdanenia spotreby majetku a negatívnych externalít. Tu by ma zaujímalo, že či by sa to týkalo aj financovania samospráv. V minulosti napríklad pán Mihál publikoval viaceré články, ktoré sa týkali nejakého toho daňového mixu. Proste aj tie samosprávy, že by neboli financované len z DPPO, ale, či z DPFO, ale ten daňový mix by pre širokú škálu bol daňovým mixom a to financovanie by bolo tým mixom DPFO, DPPO, DPH. Takže tu sa vás chcem spýtať, že akou líniou by ste išli alebo aký spôsob presadzujete. Viem, to je na dlhšiu debatu a zrejme za tých pár mesiacov sa nestihne nejak táto oblasť celá prehodnotiť, ale tu by ma zaujímalo ako ekonóma váš názor na tento daňový mix.
Druhá stať, čo je tam ohľadom brzdenia potravinovej inflácie, prudko rastúce ceny potravín predstavujú zásadný problém pre širokú verejnosť, najmä však pre zraniteľné skupiny, vláda posúdi možné opatrenia eliminujúce dosahy rastu cien potravín v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami od prvovýrobcov až po maloobchod. Tu by ma zaujímalo, že sú tu poslanecké návrhy, opozičné, tri, ktoré prešli prvým čítaním, že aký máte na to názor, lebo tam je nejaká úľava pre prvovýrobcov, ale je tam aj tá cenová regulácia. A to aj právnik v prvej triede zistí, že keď tie marže nastavíme na určité percentá, tak stačí si dať do toho reťazca jednu firmu, ktorá od, z nejakých skladov bude brať ten tovar a bude predávať koncovým tým reťazcom a tá marža bude splnená, ale de facto efekt to neprinesie žiadny. Takže to sa chcem spýtať, že aký máte na to názor, na tie poslanecké návrhy, ktoré sú tu, prípadne riešenia, akým spôsobom chcete tú potravinovú krízu riešiť.
A ďalej je tam stať ohľadom zníženia nákladov na efektívne mýto. Minule tu bolo na výbore jedno zasadnutie, boli tu aj ľudia z NDS-ky, bol tam aj pán minister dopravy. Tu je uvedené, že zasadíme sa za zníženie nákladov na elektronický výber mýta s cieľom maximalizácie výnosov. Cieľom je znížiť nákladovosť na elektronický výber mýta z aktuálnej pozície 38 % na plánovanú úroveň, a to pod 15 %. Zavedieme európsku službu elektronického výberu mýta EETS do praxe a v tejto súvislosti spustíme zrozumiteľnú a vysvetľujúcu kampaň pre dopravcov. Takže k týmto krokom by som rád niečo vedel.
Ďalšie kroky v reformách v oblasti justície, o tom sme sa už s pani ministerkou rozprávali na výbore. Je tam jedna stať, ktorá sa týka, že vláda bude pokračovať v rekodifikácii občianskeho práva, príprave nového Občianskeho zákonníka a zákona o obchodných spoločnostiach. Tejto vete som sa veľmi potešil, preto som sa pýtal pani ministerky aj na výbore, lebo ako všetci vieme, tá rekodifikácia občianskeho práva sa pripravuje od roku 1998. Najprv to bol profesor Karol Plank, potom doktor Vojčík, profesor Lazar v 2009. Tam už niektoré legislatívne návrhy aj išli na vládu. Potom v 2018 či 2015 to bol profesor Dulak, v 2018 profesor Števček. Tá rekodifikácia sa pripravuje naozaj 30 rokov, je to, fakt to by bola obrovská zmena, ale je potrebná. Preto som sa potešil aspoň s takou malou dušičkou, že niečo sa ide dávať do MPK. Ja by som bol rád, keby to išlo MPK, mne to je jedno, nech sa to vyhodnocuje aj dva roky, ale ja si myslím, že toto je v oblasti justície a práva jedna zo základných úloh pre novú vládu, keby prvý rok volebný rozbehli nejaký proces v rámci MPK. Keď by aj legisvakačná doba bola aj dva roky, tak jak v Čechách, ale jednoducho ja si myslím, že rekodifikácia súkromného práva je veľmi potrebná.
A čo sa týka Policajného zboru, máte tam takú stať Stabilizácia personálnych kapacít Policajného zboru a ďalších bezpečnostných a záchranných zborov v štátnej službe. Prečítal som si materiál, ktorý bol na vláde 12. 6. Viem, je to hlavne o potrebách ZVJS, veľké podstavy sú v tých väzniciach a naozaj vo väzniciach ak chýbajú ľudia, ten personál, tak to je veľká chyba. Tu naozaj môže záležať na jednom človeku, takže naozaj tam nemôžu byť tie podstavy. Je mi ľúto, že za toto volebné obdobie neprešla veľká novela 73-ky, ktorá bola pripravovaná v MPK dva roky. Dostala sa na vládu, neprešla hospodárskou radou, bol tam ten dopad na štátny rozpočet, tuším, 110 miliónov, 70 z toho malo ísť pre PZ a ostatné pre ZVJS. Pokiaľ by prešla táto novela naozaj a našli by sa tie financie, tak tieto zbory by boli finančne zabezpečené a stabilizované.
Vďaka.
25. 5. 2023 12:55:46 - 12:57:46 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1564 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ja len chcem potvrdiť, že naozaj na ministerstve vnútra táto komisia fungovala cez dva roky, tento zákon sa pripravoval už dlhšie. Marcel je taký skromný ani nepovedal, že kde pôsobil, v združení náčelníkov mestských polícií. Zaznievajú tu také hlasy, za plénom, že proste nepodporia to niektorí, lebo ide sa tam merať tá rýchlosť, naozaj vieme, že je pred voľbami, v poriadku, posuňme to do druhého čítania. S niektorými problémami, alebo s niektorými vecnými pripomienkami, môžme sa o tom baviť, môžme ich prípadne prehodnotiť tak, aby prešiel zákon, lebo sú tam niektoré oprávnenia, ktoré naozaj vzhľadom na dobu je potrebné schváliť, oprávnenia napríklad. Čo sa týka tej objektívnej zodpovednosti, tá sa schvaľovala už asi pred dvoma rokmi, alebo kedy to bolo, na statické priestupky. Teraz by tam bolo to pridané meranie rýchlosti, tak dobre, môžme sa o tom rozprávať. Ohľadom dychových skúšok už aj teraz je jeden zákon, boja proti alkoholizmu a tam môžu obecní policajti dávať fúkať.
Čo sa týka prepojenia systémov, tak Marcel povie o tom viacej, už vtedy sme to do zákona dávali. To je prepojenie tých systémov cez DAP, sa to tuším volá, a tam sa tiež rieši, že ak v rámci objektívnej zodpovednosti, obecná polícia porieši priestupok a je tam odpor, teda je tam odvolanie, odpor podaný, tak druhostupňovým orgánom je dopravný policajt Okresného riaditeľstva Policajného zboru, správny orgán. Takže toto je vyriešené a takto isto by sa to riešilo zrejme aj pri tých rýchlostiach. Ale hovorím, pokiaľ to má ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
25. 5. 2023 12:32:22 - 12:35:26 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem. Ja len v krátkosti, naozaj nechcem zdržiavať, o jednej je obedná prestávka a potom je hodina otázok, takže aby to nemusel aj pán minister kúskovať, neviem, ako bude tretí bod rozpravy. Naozaj tu nejde, jak sa ľudovo, o žiadne veľké vecné zmeny.
Máme tu, mali sme tu, alebo teda aj máme platný zákon 256/1998, ktorý sa týmto ruší a naozaj treba povedať, že spoločenské vzťahy sa za dvadsať rokov zmenili a táto novela alebo tento zákon vlastne len reflektuje na tie aplikačné problémy a ten spoločenský vývoj udalostí, ktoré nastali za tých dvadsať rokov. Takže naozaj z pohľadu ochrany svedka nejaké zásadné zmeny tam nie sú.
Cieľom návrhu je prispôsobiť poskytovanie ochrany a pomoci v súčasných podmienkach, skvalitniť zákonnú úpravu v oblasti ochrany svedka a zjednodušiť administratívny, ako aj schvaľovací proces poskytovania ochrany a pomoci. Naďalej bude rozhodovať komisia tak, jak teraz. Ak vec neznesie odklad, nakoľko je bezprostredne ohrozený život alebo zdravie, môže sa požiadať o predbežné vykonávanie programu ochrany. Táto komisia rozhodne aj v neprítomnosti. Náhradník bez zvolávania komisie. Ak je tam omeškanie ďalej v minulosti, jak bol ten prijímaný zákon v 1998, tak ten zákon neriešil niektoré prvky medzinárodnej ochrany. Tu sa to zavádza, sekundu (rečník listuje vo svojich podkladoch), zavádza sa tam možnosť, v rámci súčasnej právnej úpravy absentuje možnosť poskytovania ochrany a pomoci na žiadosť medzinárodných organizácií a medzinárodného trestného súdu, to je tiež v rámci trestného konania, a skúsenosti z posledného obdobia súvisiace s ukončením programu ochrany svedka naznačujú problémy v oblasti zmeny totožnosti a vybudovania legendy.
Takže toto sú také hlavné veci. Podľa doložky vplyvov je alternatívnym riešením nulový variant, t. j. neprijatie zákona, zachovanie súčasného stavu bez zmien, čo by v praxi znamenalo neodstránenie týchto identifikovaných problémov a systémových nedostatkov zistených aplikáciou zákona od nadobudnutia jeho účinnosti 1. januára 1999. Takže naozaj vychytali sa muchy za tých dvadsať rokov a nič podstatné tam sa nezmenilo. Základ je ten, že naozaj aj ten ohrozený alebo svedok, ktorý je chránený, nie je rád, že niečo takéto musí absolvovať a naozaj po skončení programu, či už skončí niekde v cudzine alebo s novou totožnosťou, s novou legendou a je to veľmi zložité.
Vďaka.
25. 5. 2023 12:30:59 - 12:32:06 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1563 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona pod tlačou 1563. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
25. 5. 2023 11:27:37 - 11:29:11 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Pani kolegyňa, všetko si zhrnula, všetko podstatné si zhrnula v rozprave. Ja si myslím, že hlavný problém je tu, či tu bude to vedenie alebo nebude to vedenie. Vlastne tá strecha, ten prietokový ohrievať, kade idú DHZ-kám tie peniaze v prvom rade tento zákon vychádza z plánu legislatívnych úloh a že to bolo naplánované až na toto, na tieto roky vo volebnom období, tak, tak to je fakt. Základom by mala byť naozaj kontinuita hasičských zborov a dobrovoľných hasičských zborov a nastaviť, nastaviť tam to spravodlivé financovanie a aj zásahovosť. Proste tí dobrovoľní hasiči sú potrební a aj, aj profesionálni hasiči ich potrebujú, keď sú lesné požiare. Proste ide o to, aby fungovali a teraz, keď sa stávalo, že dostávali tie nové hasičské vozidlá, ktoré prešli pod správu obce, obce si ich nevedeli financovať. Prevádzku, údržbu. Jednoducho nastavme tieto podmienky, aby sa nestalo, že tá obec s nadšením vítala, že má nové hasičské auto a potom ho po roku, po dvoch vracala. Takže toto sú tie hlavné vzťahy, ktoré by sme mali nastaviť v tomto zákone a pokiaľ sú tu nejaké námietky, ktoré neboli ani v rámci MPK ako odstránené, tak poďme, sadnime si, ale ja si myslím, že tento zákon treba podporiť v prvom čítaní a už potom kto chce, jak chce, nech sa rozhodne v druhom čítaní, či ho podporí, nepodporí pokiaľ tie výhrady bude mať stále. Vďaka.
25. 5. 2023 10:13:03 - 10:15:27 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Dnes o 17.00.
25. 5. 2023 10:12:28 - 10:13:03 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Máš pravdu, Miloš ako si spomínal, čas plynie. Kto by si niekedy pomyslel pred dvadsiatimi rokmi, že takéto veci budeme navrhovať do ústavy. Keď pán predsedajúci, keď si už na balkóne pozdravil žiakov a zvlášť novšiu, mladšiu generáciu Pčolinských, tak ako nájdení politici možná o dvadsať rokov budú do ústavy riešiť otázky umelej inteligencie a biorobotiky. Takže, len toľko.
25. 5. 2023 9:59:17 - 9:59:57 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Máš pravdu, Marián, naozaj ten návrh zákona bol len o tej finančnej hotovosti, len tak jak kolega Vetrák teraz povedal, tak sa tu otvorilo plno tém, ktoré je v tomto rokovaní a ja ako spravodajca nemám inú možnosť, nakoľko o 17.00 bude posledné hlasovanie na tejto schôdzi, ja nemám inú možnosť dať hlasovať jedine o 17.00 po tom, čo teraz je a buď si dovtedy ja neviem, lídri sadnú, dohodnú a nejakým procedurálom by sa mohlo to hlasovanie presunúť trebárs na ďalšiu schôdzu, ale ja jednoducho o 17.00 musím dať hlasovať a o všetkom.
25. 5. 2023 9:50:27 - 9:51:44 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Vďaka. Tiež len v krátkosti. Tak jak si mal, Milan, rozpravu, alebo to, čo sme sa tu aj, to, čo tu aj predtým bolo komunikované, tiež som pozeral narýchlo ten pozmeňujúci návrh, Miloš, ten tvoj, tak pokiaľ by sa zrušila tá tri-deväť-sedmička, teda automaticky by bolo potrebné upraviť aj ten rokovák 58a, § 58a, aby nám tu v lufte neostalo niečo v jednom zákone a druhé by bolo v ústavnom zákone, resp. v ústave. Vecne, čo sa týka, tak ten pozmeňovák tvoj sa mi páči, to, že to bolo narýchlo dané, tak to je druhá vec ako, do hlasovania moc času neostáva, tak neviem, jak sa rozhodneme, kedy by sa o tom hlasovalo, však o tom ešte máme čas, lebo naozaj tá tichá procedúra vyvoláva mnohokrát nejasnosti, takže by sa jasne malo zadefinovať ten vzťah Národnej rady a vlády pri spolupráci v otázkach EÚ. Ale hovorím, je to zmena ústavy a zrejme to potrebuje čas a potreboval by som si to pozrieť, takže uvidíme ako a dohodneme sa.
25. 5. 2023 8:04:51 - 8:06:10 90. schôdza NR SR - 15.deň - A. dopoludnia Tlač 1472 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kyselica, Lukáš (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Ďakujem veľmi pekne.
Vážený pán predsedajúci, vážení poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona vo výboroch.
Národná rada pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Ústavnoprávny výbor ako aj výbor pre financie a rozpočet návrh ústavného zákona prerokovali, avšak neprijali uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas potrebnej väčšiny poslancov. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru prerokoval ústavnoprávny výbor na 162. schôdzi 2. mája 2023. Stanovisko gestorského výboru ani návrh spoločnej správy výboru neboli schválené, keďže návrh stanoviska gestorského výboru, ktorý odporúčal Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť, nezískal súhlas potrebnej väčšiny členov výboru. Predseda ústavnoprávneho výboru ma zároveň určil za spravodajcu, preto predkladám túto informáciu a budem navrhovať ďalší postup.
Pán predseda, otvorte, prosím, rozpravu.