Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
16. 3. 2022 16:25:06 - 16:31:04 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predtým ako prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho zdôvodním v krátkosti. Dôvodom je odborná, obdobná príprava ustanovenia na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladanie projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí.
===== Na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladať, je projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí. Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí v niektorých prípadoch a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložených žiadostí.
Posudzovanie projektových zámerov by malo byť zjednodušené do najväčšej možnej miery a teda nemá byť ani z vecného, obsahového hľadiska procesom podobnej náročnosti ako je samotné konanie o žiadosti. Je potrebné obsah výzvy na posudzovanie projektových zámerov čo najviac zjednodušiť a zacieliť na účel pre ktorý poskytovateľ pristúpil k využitiu tohto inštitútu.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Šipoša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Petry
Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 826).
Bod 1 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, Citujem:
"Bod 1 v § 2 písmeno d) znie:
"d) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, citujem, bod 1, čl. I bod l znie:
Citujem: Bod 1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa za slová "podľa § 15 (ďalej len "výzva")" vkladá čiarka a slová citujem: "výzvu na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a".". Koniec citácie.
Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I bod 2 znie, citujem:
"2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Citujem: "§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov
Odsek 1. Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Odsek 2. Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
Odsek 3. Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.
Odsek 4. Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5.
Odsek 5. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.
Odsek 6. Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.
Odsek 7. Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).".".
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
Citujem bod 3. "V § 24 ods. 2 sa slová "z prípravy výzvy" nahrádzajú slovami "z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, z posudzovania projektového zámeru, z prípravy výzvy".
Bod 4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slová "z činností pri" vkladajú slová "príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru,".".
Zároveň vynímam dva bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončila som.
16. 3. 2022 16:25:06 - 16:31:04 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predtým ako prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho zdôvodním v krátkosti. Dôvodom je odborná, obdobná príprava ustanovenia na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladanie projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí.
===== Na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladať, je projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí. Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí v niektorých prípadoch a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložených žiadostí.
Posudzovanie projektových zámerov by malo byť zjednodušené do najväčšej možnej miery a teda nemá byť ani z vecného, obsahového hľadiska procesom podobnej náročnosti ako je samotné konanie o žiadosti. Je potrebné obsah výzvy na posudzovanie projektových zámerov čo najviac zjednodušiť a zacieliť na účel pre ktorý poskytovateľ pristúpil k využitiu tohto inštitútu.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Šipoša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Petry
Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 826).
Bod 1 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, Citujem:
"Bod 1 v § 2 písmeno d) znie:
"d) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, citujem, bod 1, čl. I bod l znie:
Citujem: Bod 1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa za slová "podľa § 15 (ďalej len "výzva")" vkladá čiarka a slová citujem: "výzvu na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a".". Koniec citácie.
Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I bod 2 znie, citujem:
"2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Citujem: "§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov
Odsek 1. Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Odsek 2. Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
Odsek 3. Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.
Odsek 4. Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5.
Odsek 5. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.
Odsek 6. Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.
Odsek 7. Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).".".
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
Citujem bod 3. "V § 24 ods. 2 sa slová "z prípravy výzvy" nahrádzajú slovami "z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, z posudzovania projektového zámeru, z prípravy výzvy".
Bod 4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slová "z činností pri" vkladajú slová "príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru,".".
Zároveň vynímam dva bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončila som.
16. 3. 2022 16:25:06 - 16:31:04 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predtým ako prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho zdôvodním v krátkosti. Dôvodom je odborná, obdobná príprava ustanovenia na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladanie projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí.
===== Na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladať, je projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí. Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí v niektorých prípadoch a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložených žiadostí.
Posudzovanie projektových zámerov by malo byť zjednodušené do najväčšej možnej miery a teda nemá byť ani z vecného, obsahového hľadiska procesom podobnej náročnosti ako je samotné konanie o žiadosti. Je potrebné obsah výzvy na posudzovanie projektových zámerov čo najviac zjednodušiť a zacieliť na účel pre ktorý poskytovateľ pristúpil k využitiu tohto inštitútu.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Šipoša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Petry
Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 826).
Bod 1 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, Citujem:
"Bod 1 v § 2 písmeno d) znie:
"d) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, citujem, bod 1, čl. I bod l znie:
Citujem: Bod 1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa za slová "podľa § 15 (ďalej len "výzva")" vkladá čiarka a slová citujem: "výzvu na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a".". Koniec citácie.
Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I bod 2 znie, citujem:
"2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Citujem: "§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov
Odsek 1. Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Odsek 2. Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
Odsek 3. Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.
Odsek 4. Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5.
Odsek 5. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.
Odsek 6. Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.
Odsek 7. Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).".".
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
Citujem bod 3. "V § 24 ods. 2 sa slová "z prípravy výzvy" nahrádzajú slovami "z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, z posudzovania projektového zámeru, z prípravy výzvy".
Bod 4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slová "z činností pri" vkladajú slová "príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru,".".
Zároveň vynímam dva bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončila som.
16. 3. 2022 16:25:06 - 16:31:04 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, predtým ako prednesiem pozmeňujúci a doplňujúci návrh, najprv ho zdôvodním v krátkosti. Dôvodom je odborná, obdobná príprava ustanovenia na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladanie projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže, ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti, ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí.
===== Na projektový zámer pri čerpaní eurofondov v novom programovacom období. Výzva na predkladať, je projektových zámerov je možnosťou, ktorú poskytovateľ môže ale nemusí využiť s ohľadom na charakter podporovaných projektov, časové možnosti ako aj administratívnu náročnosť vypracovávania žiadostí. Projektové zámery majú potenciál prispieť k efektívnejšiemu výberu žiadostí v niektorých prípadoch a zároveň umožnia žiadateľom na základe záverov uvedených v hodnotiacej správe zvážiť následné zapojenie sa do výzvy predložených žiadostí.
Posudzovanie projektových zámerov by malo byť zjednodušené do najväčšej možnej miery a teda nemá byť ani z vecného, obsahového hľadiska procesom podobnej náročnosti ako je samotné konanie o žiadosti. Je potrebné obsah výzvy na posudzovanie projektových zámerov čo najviac zjednodušiť a zacieliť na účel pre ktorý poskytovateľ pristúpil k využitiu tohto inštitútu.
Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Hajšelovej, Jozefa Lukáča, Evy Hudecovej, Jany Žitňanskej, Vladimíra Ledeckého a Michala Šipoša k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Lukáča, Petry
Hajšelovej a Jany Žitňanskej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 826).
Bod 1 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, Citujem:
"Bod 1 v § 2 písmeno d) znie:
"d) žiadateľom osoba, ktorá žiada o poskytnutie prostriedkov mechanizmu alebo predkladá projektový zámer,".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú
Bod 2 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, citujem, bod 1, čl. I bod l znie:
Citujem: Bod 1. V § 4 ods. 3 písm. g) sa za slová "podľa § 15 (ďalej len "výzva")" vkladá čiarka a slová citujem: "výzvu na predkladanie projektových zámerov podľa § 15a".". Koniec citácie.
Bod 3 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I bod 2 znie, citujem:
"2. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
Citujem: "§ 15a Výzva na predkladanie projektových zámerov
Odsek 1. Vykonávateľ môže so súhlasom národnej implementačnej a koordinačnej autority pred vyhlásením výzvy vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, ak je to vhodné alebo potrebné s ohľadom na princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Odsek 2. Vykonávateľ vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na svojom webovom sídle po jej predchádzajúcom písomnom schválení národnou implementačnou a koordinačnou autoritou.
Odsek 3. Projektovým zámerom je súhrn informácií o plánovanom použití prostriedkov mechanizmu v prípade schválenia žiadosti o prostriedky.
Odsek 4. Vo výzve na predkladanie projektových zámerov vykonávateľ vymedzí rozsah požadovaných informácií o projektovom zámere. Z projektového zámeru musí byť zrejmé najmä kto predkladá projektový zámer a aký je účel použitia prostriedkov mechanizmu. Na obsah výzvy na predkladanie projektových zámerov sa primerane použijú ustanovenia § 15 ods. 3 až 5.
Odsek 5. Výzva na predkladanie projektových zámerov a výzva nesmú byť v rozpore.
Odsek 6. Závery posúdenia projektového zámeru uvedie vykonávateľ v hodnotiacej správe, ktorá obsahuje informáciu o tom, či projektový zámer spĺňa alebo nespĺňa podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov; hodnotiaca správa môže obsahovať odporúčania pre žiadateľa vo vzťahu k žiadosti o prostriedky. Vykonávateľ zašle hodnotiacu správu žiadateľovi.
Odsek 7. Vykonávateľ môže vo výzve určiť povinnosť predložiť hodnotiacu správu ako inú podmienku poskytnutia prostriedkov mechanizmu podľa § 15 ods. 5 písm. c).".".
Bod 4 pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Čl. I sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
Citujem bod 3. "V § 24 ods. 2 sa slová "z prípravy výzvy" nahrádzajú slovami "z prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov, z posudzovania projektového zámeru, z prípravy výzvy".
Bod 4. V § 24 ods. 6 písm. a) sa za slová "z činností pri" vkladajú slová "príprave výzvy na predkladanie projektových zámerov, posudzovaní projektového zámeru,".".
Zároveň vynímam dva bod zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem. Skončila som.
11. 2. 2022 12:03:07 - 12:06:47 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
Chcem len uviesť hlasovanie. Hlasovať o tomto návrhu budeme v utorok o jedenástej.
11. 2. 2022 11:16:42 - 11:18:34 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Šutaj Eštok, už tu dookola omieľate jedno jediné, že najväčším problémom alebo teda podvodom, ako to vy nazývate, je účinnosť zákona. Pán kolega, ste členom ústavnoprávneho výboru. A tam teda častokrát riešime aj legislatívno-technické otázky, účinnosť zákonov a do detailov rozoberáme celý legislatívny proces. Viete veľmi dobre, že poznáme prvé čítanie, druhé čítanie, máme tu aj pozmeňovacie a doplňujúce návrhy, tretie čítanie a podobne. Tak ja akože absolútne nerozumiem, o akom podvode tu rozprávate.
Ja vám poviem, čo je podvod. Stojím pred kamerami, som hlavný vodca zbierania podpisov, máme 600-tisíc podpisov, stojím pred kamerami, fotím sa s krabicami, HLAS to dokázal, ide to odovzdať a príde tu na hlasovanie, keďže Ústavný súd nám povedal, že v čom je problém, príde tu na hlasovanie a vyše polovica poslancov zo strany HLAS – sociálna demokracia sa zdrží. Sa zdrží. Tak to je väčšina. A ja som si to pozerala, tak akože ste boli, že za štyria. Výborne. Čiže akože pomýlili sme sa, však? Všetci sme sa pomýlili. Uhm. Veď práve preto, áno, vy nie, vy nie, páni poslanci. A práve preto tu dneska sedíte, pretože môžte o tom rozprávať, pretože štyria poslanci boli dneska sem vyslaní, aby si spravili svoj piár.
11. 2. 2022 9:48:46 - 9:50:30 55. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Tomáš, začali ste svoje predstavenie, nazvem to tak, že vládna koalícia má návrh zákona o zmene ústavy na háku. Pán poslanec, včera ste tu... je to vaša nosná téma. Neustále o tom rozprávate. Včera ste tu sedeli dvaja poslanci a dneska teda prišiel aj tretí z vašich radov. Hlavná vec, že je to nosná téma HLAS-u.
Hovoríte, že či sa nehanbíme, že sme predložili návrh, ktorý sme sľúbili. Neustále vyzývate predsedu parlamentu Borisa Kollára, aby predložil tento návrh, a zrazu s ním máte problém. Ja si myslím, že ste dosť inteligentný na to, aby ste vedeli, ako prebieha legislatívny proces, že sme v prvom čítaní a v prípade, ak budeme mať istotu, že retroaktivita v tomto prípade nie je, vieme to upraviť. A vy to viete veľmi dobre, len tu robíte neustále divadlo. A divadlo robíte už dlhší čas, neustále zvolávate tlačovky, nosná téma referendum, nosná téma vôľa ľudu, ale keď sem prišiel opozičný poslanec s návrhom, pán poslanec Taraba, ktorý vôbec nehovoril o tom, že to má platiť od roku 2024, ako ste sa zachovali? Ako hlasoval váš predseda? Zdržal sa.
A to je, presne toto je ten populizmus a povedzte si a položte si otázku, kto tu v konečnom dôsledku klame tých ľudí. (Potlesk.)
10. 2. 2022 18:34:15 - 18:35:35 55. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
30. 9. 2021 15:51:12 - 15:52:33 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 669 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Pročko, ja som možno mala taký trošku dojem, že ste spochybnil vyjadrenia podpory 600 prokurátorov voči generálnemu prokurátorovi, a ja si nemyslím, že takéto vyjadrenia sú správne, Dúfam, že teda nespochybňujeme svojprávnosť a vlastne vlastný názor 600 prokurátorov.
Čo sa týka prípadu Vladimíra Pčolinského, v podstate Generálna prokuratúra vlastne zrušila uznesenie o vznesení obvinenia z dôvodu, že došlo k 27 porušeniam Trestného zákona a Trestného poriadku, a vec vrátila na ďalšie konanie. Ale na ďalšie konanie, ktoré je v súlade so zákonom. Ja si neviem predstaviť, že v nejakých prípadoch sa porušuje zákon, Generálna prokuratúra má zákonnú povinnosť tak... tak... takéto niečo preskúmať. A keď to zistí, čo má, strčiť hlavu do piesku a pozerať sa na to? Veď si treba uvedomiť, že generálny prokurátor je ústavne zodpovedný za rezort prokuratúry.
A ja si naozaj nemyslím, že my politici by sme sa mali vyjadrovať k takýmto veciam, a najmä v prípadoch, keď vôbec nie sme oboznámení s vyšetrovacím spisom.
22. 9. 2021 14:07:11 - 14:08:28 40. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor, a určila lehotu na jeho prerokovanie.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval, súhlasil s ním a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúčal Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť ako celok.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona (tlač 582a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 9. septembra 2021. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
24. 7. 2021 11:58:21 - 12:00:21 35. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega, v rámci svojho príspevku ste spomínal o diskriminácii vojakov, policajtov, ZVJS a to v prípadoch, keď sú neni zaočkovaní. A mňa zarazilo taktiež stanovisko ministra školstva, ktorý uviedol, budem to citovať: Ak ste rodič a nie ste naklonený k očkovaniu dieťaťa, zaočkujte sa aspoň vy, aby vaše deti mohli chodiť do školy. Aby vaše deti mohli chodiť do školy. A ja sa opäť pýtam, pán minister, pýtala som sa to už niekoľkokrát, avšak do dnešného dňa som nedostala ani na túto otázku odpoveď: Bude sa toto opatrenie v prípade, ak tento návrh prejde, týkať aj detí a škôl? Budeme rozdeľovať aj deti od 12 rokov na deti zaočkované a nezaočkované a deti do 12 rokov, kde sa neočkuje, budeme deti rozdeľovať na deti, ktorých zákonní zástupcovia sú zaočkovaní a nie sú zaočkovaní? Prosím vás, odpovedzte mi na túto otázku.
Po sociálnych sieťach kolujú rôzne príspevky. Ja teda neni som jasnovidec, či je to všetko pravda alebo nie, ale tieto príspevky sa hromaždia a spomeniem aspoň jeden z nich. V jednom nemenovanom akvaparku prišla rodina, ktorá nie je zaočkovaná, s malým dieťaťom, avšak s negatívnym PCR testom, pretože vieme, že v súčasnosti môžte ísť do vnútorných priestorov akvaparkov, wellness a tak ďalej len s negatívnym testom alebo s potvrdením o očkovaní. A aj tak, napriek tomu dostali úplne iné nára... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
23. 7. 2021 17:02:18 - 17:04:13 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 614 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, vy ste vo svojom vystúpení hovoril o dis... že máte informácie, že dochádza k diskriminácii v jednotlivých inštitúciách, myslím, že ste tam spomínal obranu, Policajný zbor, kde sa delia na očkovaných a neočkovaných. Na margo toho chcem povedať, že mne bol tiež doručený list, a to zo dňa 30. 6. 2021, ktorý bol adresovaný riaditeľom ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody, ako aj nemocnici pre obvinených a odsúdených, a to vo veci odporúčania na zvýšené záujmy o očkovanie. A ja si dovolím prečítať aspoň niektoré body z tohto odporúčania. Vo vzťahu k personálu sa odporúča v rámci prípravy koncoročných odmien zohľadniť pri udeľovaní výšky odmeny zodpovedný prístup príslušníka alebo zamestnanca zboru pri znížení rizika a eliminácie šírení epidemiologického ochorenia zaočkovaním sa.
V prípade väznených osôb sa tu uvádza, že sa odporúča umožniť zvýšený pohyb v určenom priestore ústavu mimo ciel a izieb pre zaočkované väznené osoby. Umožňuje sa účasť na skupinovo kultúrnych, osvetových, záujmových a športových aktivitách len zaočkovaným väzneným osobám. V prípade, ak tomu nebránia iné skutočnosti, udeľovať prioritne mimoriadne voľno na opustenie ústavu, povoľovať opustenie ústavu a vychádzku zaočkovaným väzneným osobám. V prípade hodnotenia programu zaobchádzania, spracovávania, hodnotenia k jednotlivým inštitútom Trestného zákona pozitívne hodnotiť skutočnosť, že odsúdený sa dal zaočkovať.
23. 7. 2021 12:05:49 - 12:07:46 35. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 613 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ja absolútne súhlasím a som presvedčená, že ľudí nemôžeme rozdeľovať na kategórie jedna alebo dva, na očkovaných a neočkovaných a ani v žiadnom prípade, resp. v žiadnom ohľade nemôžeme ľudí kvôli tomu, či sú očkovaní alebo neočkovaní, diskriminovať. Dokonca to vyplýva aj z rozhodnutia Rady Európy, ktorá je medzinárodnou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je ochrana ľudských práv a slobôd alebo posilnenie pluralitnej demokracie a ktorá v rámci rezolúcie jasne stanovuje, že členské štáty majú, sú povinné zaistiť, aby občania boli informovaní o tom, že očkovanie nie je povinné a že na nikoho nemôže byť vyvíjaný či už politický, spoločenský, alebo iný nátlak, aby sa nechali zaočkovať, pokiaľ si to sami neprajú. A zároveň členské štáty majú zaistiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný kvôli zdravotným rizikám alebo sa jednoducho nechcel dať zaočkovať. A ja sa pýtam, na jednej strane stále hovoríme, že akceptujeme rezolúcie, opatrenia, nariadenia medzinárodných organizácií, ale vnímam to asi len, asi tak, že len keď nám to vyhovuje. A keď takáto rezolúcia je pred nami, absolútne ju opomíname.
Som názoru, že treba si uvedomiť, že očkovanie je naozaj zásah do osobnej integrity jednotlivca, a v tomto smere to ponímam, že my sme nezačali robiť pozitívnu kampaň očkovania v rámci vysvetľovania potreby nežiaducich účinkov, aby tí ľudia vedeli sa sami rozhodnúť a chceli sa dať zaočkovať, ale hneď pristupujeme k negatívnemu smeru, a to tzv. dobrovoľno-povinnému očkovaniu. A s tým ja nemôžem súhlasiť.
23. 6. 2021 14:27:07 - 14:28:09 32. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol zároveň aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 14. septembra 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty prerokovania návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
14. 5. 2021 10:21:07 - 10:23:08 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Pán predseda, dobre ste uviedol, že my sme s týmto, s touto požiadavkou a s týmto návrhom, alebo respektíve s prosbou prišli už minulý rok.
Minimálne od roku 2018 nás na túto problematiku a potrebu zmeny upozorňujú európske orgány, a dnes tu vystúpi pani ministerka a povie, že oni to nestihli pripraviť. Nestihli. Ale napríklad stihli prísť s tým, aby sa v rámci pozmeňovacieho návrhu, keď sme riešili tu ústavný zákon, aby bol poverený člen vlády, mohol kontrolovať prokuratúru, to stihli pripraviť.
Keby sme to my nevetovali, tak by to možno aj prešlo. Ale ja som za to, že orgány činné v trestnom konaní majú byť nezávislé orgány, avšak my zákonom môžme upraviť lehoty, v rámci ktorých by tak mali konať.
A čo tu rozprávame, že Hajšelová prišla tu s kolúznou väzbou, kde navrhuje päť mesiacov. Pani ministerka, a, a... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
78.
Na pána predsedu Národnej rady, pani poslankyňa.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
79.
... teda, áno, áno. A ministerstvo spravodlivosti dalo do MPK čo? Koľko tam navrhuje? 10 mesiacov, 20 mesiacov, tiež je to 5 mesiacov. Čo tu verejnosť zavádzate aj pred médiami, že Hajšelová tu ide prepustiť všetkých, ktorí sú teraz väzobne stíhaní.
Absolútne odmietam túto teóriu. A ja sa tu nebavím o piatich ľuďoch. Ja sa tu bavím o 1 800 ľuďoch, ktorí sú väzobne stíhaní. Neupravujeme tu len kolúznu väzbu, ale aj ostatné druhy väzby.
Ako myslíte si, že keď je začaté trestné stíhanie za zločin, tak dva roky je krátky čas, keď je človek väzobne stíhaný, aby predstúpil pred spravodlivý súd a dostal buď spravodlivý trest, alebo oslobodenie? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
14. 5. 2021 9:41:47 - 9:43:48 28. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Vážená pani ministerka, vy ste uviedla, že ste nešťastná. A viete, kvôli čomu som ja nešťastná? Že ministerstvo spravodlivosti aj napriek nášmu apelu a žiadostí, ktoré boli už minulého roka, nebolo schopné túto úpravu, s touto úpravou prísť a riešiť túto problematiku.
My sa tu teraz nebavíme len o kolúznej väzbe, ale aj o ostatných druhoch väzieb. Ani sa tu nebavíme o Jankovskej alebo o Pčolinskom, ale bavíme sa tu o 1 800, vyše 1 800 ľudí, ktorí sú väzobne stíhaní. Ja viem, že všetci o nich nevieme, neni to medializované, ani spoločnosť o nich nevie. A títo ľudia sú väzobne stíhaní a čakajú na to, kým môžu predstúpiť pred spravodlivý súd a dostať buď spravodlivý trest, alebo oslobodenie.
Pani ministerka, pri všetkej úcte, hovoríte o komplikovanom trestnom konaní. Áno, je to pravda. Ale vy ste neprišla dnes na ministerstvo, ani v roku 2020, vy ste bola niekoľko rokov štátna tajomníčka a ja nechápem, keďže viete, že aký je komplikovaný Trestný poriadok, resp. trestné konanie, upozorňovali nás na to aj, či sa to týka SPT, Slovenská advokátska komora – prečo ste sa tomu už nevenovali predtým? O čom tu hovoríte, že my, my chceme prepustiť tu nejaké exponované osoby?
A čo sa týka prechodných ustanovení, pani ministerka, poznáte legislatívny proces v rámci zákonných, á, zákonného schvaľovania a my sme teraz v prvom čítaní. Medzi prvým čítaním a druhým čítaním prichádzajú rôzne pozmeňovacie návrhy, doplňujúce návrhy a toto určite máme v pláne, upraviť aj prechodné ustanovenie. A vy to dobre viete.
13. 5. 2021 17:00:57 - 17:01:47 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
151.
Pán poslanec Suja, Kašper, Svrček, Kuffa a Krajčír, ďakujem vám za vaše slová a za podporu.
Pán poslanec Kočiš, samozrejme, ak prichádzate alebo máte nejaké pripomienky k danému návrhu zákona, ktoré sú, pochádzajú od odbornej verejnosti, ja, samozrejme, som otvorená komunikovať o tom a baviť sa o nejakom konsenzuálnom návrhu.
Si myslím, že ak by náhodou tento návrh prešiel do druhého čítania, tak tu bude dostatočne veľký priestor na diskusiu.
A, pán poslanec Susko, ja vám ďakujem, že ste ma doplnili a áno, je potrebné to povedať a naozaj zvýrazniť, že väzba nie je trest.
Ďakujem.
13. 5. 2021 16:30:12 - 16:47:52 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
134.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, vážení páni kolegovia, prihováram sa k vám na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Slovenskej republiky, ktorá jednoznačne patrí do vyspelého sveta. Sme súčasťou Európskej únie a od roku 1993 sme sa stali členom Rady Európy. Našou ústavou sa hlásime k dodržiavaniu princípov právneho štátu, ľudských práv a v neposlednom rade aj záruk slobodného života. Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestanie (CPT), Slovenská advokátska komora, ministerstvo spravodlivosti, ako aj odborná verejnosť, dlhodobo poukazujú na to, že náš Trestný poriadok prežíva nedostatky, ktoré sú nezlučiteľné s vyššie uvedenými princípmi a cieľmi.
Pred nedávnom sa k nim pripojil aj Český helsinský výbor, ktorý vo svojej správe konštatuje, a ja si dovolím citovať aspoň časť z neho, citujem: "Najmä v exponovaných prípadoch trvá väzba na Slovensku neúmerne dlhú dobu a existuje vážne podozrenie, že v skutočnosti slúži k možnému nátlaku na väzobne stíhané osoby. V tomto ohľade Slovensko dlhodobo ignoruje odporúčania Európskeho výboru proti mučeniu, ktorý považuje takisto za neprípustné, aby osoby v tzv. kolúznej väzbe trávili 23 hodín v cele bez možnosti ďalších aktivít a s veľmi nízkym počtom návštev." Koniec citácie. Preto prichádzam s návrhom zákona, ktorý má odstrániť a eliminovať priestor pre prípadne pochybnosti o zneužívaní alebo nadužívaní väzby, ktoré v súčasnosti či už mediálne, alebo ale aj v spoločnosti naozaj výrazne rezonujú.
Možno ste si niektorí položili otázku, prečo som najprv neprišla s návrhom zákona, ktorý by upravoval podmienky väzenstva. Prečo prichádzam s návrhom zákona, ktorý upravuje Trestný poriadok. Viete, keby som chcela upraviť alebo odstrániť všetky nedostatky ohľadom väzenstva, napríklad by som navrhovala, aby izba pre obvinených, teda cela, mala väčšie rozmery alebo namiesto jednodňového, jednej hodiny zo dňa, kedy majú obvinení možnosť vychádzky v rámci kolúznej väzby, by som navrhovala napríklad päť-šesť hodín denných aktivít, narazila by som na jeden veľký problém, a tým sú financie.
Ja nehovorím, že sa touto problematikou nezaoberám, mala som niekoľko stretnutí, či už to bolo na pôde ministerstva spravodlivosti. Nedávno sme navštívili aj Ústav na výkon väzby, aj Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave, kde sme s pani ministerkou, ako aj s predsedom parlamentu Borisom Kollárom rozprávali aj na tému podmienok väzenstva. A mám informáciu, že aj toto má byť predmetom prípravy, kde to chcem spraviť komplexnejšie a ja budem veľmi rada, ak budem môcť priložiť ruku k dielu a participovať aj na tomto návrhu zákona.
Avšak čo môžme my dnes urobiť, je začať diskusiu o podmienkach väzby. A tu chcem podotknúť, že to nič nestojí. Už dnes vieme vniesť presnejšie pravidlá orgánov činných v trestných konaní, aby boli aktívnejšie, aby nedržali osoby vo väzbe len preto, že nestíhajú vyšetrovať alebo robiť rôzne úkony. Už dnes vieme napríklad prokurátorovi stanoviť záväzné lehoty, ako naložiť so žiadosťou o prepustení z väzby. A ja som názoru, že orgány činné v trestnom konaní majú množstvo možností, ako vypočuť svedkov či zaistiť dôkazy.
V podmienkach právneho štátu platí, že trvanie väzby sa nemôže v demokratickej krajine podriaďovať nedostatočnosti vyšetrovacích kapacít štátu. Veď vyšetrovacie orgány môžu zmeniť spôsob svoje práce, môžu napríklad z rezerv kapacít vyšetrovateľov presunúť na vyšetrovanie závažných prípadov. A v záujme rešpektovania ľudskej dôstojnosti a ľudských práv sa vedia v priebehu pár týždňov pripraviť na prípadné možné, možnú účinnosť právnych predpisov v oblasti trestného procesu.
A teraz by som sa dotkla možno takých najzávažnejších oblastí, ktoré navrhujem.
Ako prvé navrhujem, aby sme dali povinnosť alebo určili povinnosť súdu, že v prípade, keď rozhodujú o vzatí obvineného do väzby, sú povinné najskôr zvážiť všetky možnosti využitia alternatívnych trestov a inštitútov a väzba by prichádzala do úvahy až v prípade, keď nie je možné väzbu nahradiť inak. Opätovne v podmienkach právneho štátu platí, že spoločnosť hľadá zásahy čo najmiernejšie a až v prípade, keď nie je možné vykonať to inak, až vtedy pristúpi k obmedzeniu osobnej slobody, a to zase len na nevyhnutný čas a v nevyhnutnom rozsahu.
V návrhu prichádzame aj s tým, čo už dávno vyplýva zo správy pre vládu Slovenskej republiky pri návšteve Slovenskej republiky Európskym výborom na zabránenie mučenia. Vlastne tento výbor v dňoch 19. marca až 28. marca konštatuje, citujem: "Vývoj počtu väznených osôb v Slovenskej republike ukazuje, že napriek modernej palete alternatívnych trestov a technickým možnostiam ich kontroly formou elektronického monitorovania nedochádza k viditeľnejšej zmene indexu väzenskej populácie. Tento stav ovplyvňuje komplex viacerých faktorov. Snahou Slovenskej republiky je preto na základe poznatkov aplikačnej praxe aj naďalej eliminovať hmotnoprávne a procesné prekážky ukladania alternatívnych trestov a posilňovať dôveru orgánov aplikujúcich právo v alternatívne tresty. Návrh zákona taktiež čiastočne prispeje aj k naplneniu téz Programového vyhlásenia vlády na rok 2020 až 2023 a jednou z nich je, že vláda Slovenskej republiky podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície. Vláda bude klásť dôraz na účinnú implementáciu elektronického monitoringu osôb."
Kolegyne a kolegovia, v podmienkach právneho a demokratického štátu má veľký význam aj judikatúra ústavných súdov. A zmenou sa má odstrániť legislatívna prekážka na to, aby súdy mohli naplniť odkazy judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky, napríklad uznesenie Ústavného súdu zo dňa 15. 3. 2016 alebo nález Ústavného súdu zo dňa 5. 6. 2013, podľa ktorého sú súdy pri rozhodovaní o väzbe povinné zvážiť aj možnosti nahradenia väzby miernejšími prostriedkami poskytnutými Trestným poriadkom, pričom v rámci odôvodňovania rozhodnutia je povinnosťou súdu vysporiadať sa rozhodnutím o tých prostriedkoch, ktorých použitie v konaní bolo sťažovateľmi navrhnuté alebo ktorých aplikácia prichádza do úvahy. Čiže toto nie je nejaký môj výmysel, ale vychádza to aj s odporúčania Ústavného súdu, Európskeho výboru na zabránenie mučenia a teraz najnovšie aj Helsinského výboru.
Návrhom zákona tiež navrhujem, aby sa skrátila základná lehota väzby zo siedmych mesiacov na šesť mesiacov, platí tu jednoznačne prezumpcia neviny, a preto je potrebné časovo obmedziť zásah do osobnej slobody jednotlivca. Návrh zákona má na jednej strane vniesť princíp primeranosti, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti obvinených a na strane druhej má chrániť aj záujmy spoločnosti.
Teraz by som prešla na veľmi dôležitý aspekt alebo parameter, a to že súčasný stav umožňuje predĺžiť základnú lehotu väzby až na 48 mesiacov a v niektorých prípadoch až na 60 mesiacov. To je päť rokov, päť rokov života človeka, ktorý je vo väzbe, avšak je nevinný.
Myslím si, že prezumpcia neviny je základnou podmienkou štátneho zriadenia, ktoré si chce hovoriť, že je právny štát. Ja verím tomu, že my všetci chceme, aby Slovensko bolo plnohodnotným právnym štátom. Avšak bez tejto potrebnej zmeny budeme stále len ostrovom a nejakým negatívnym príkladom toho, že sa nedokážeme vymaniť z nastavenia, ktoré tu ostalo po temných časoch organizovaného zločinu, pre ktorých sa tieto lehoty predlžovali. A my sme dnes v 21. storočí a som presvedčená, že musíme ísť ďalej. Zníženie lehôt je podľa môjho názoru aj dobrým základom toho, aby sme zabezpečili kompatibilitu so štandardmi, ktoré sú v okolitých krajinách a v celej vyspelej Európe.
Keď sa pozrieme napríklad na dĺžku trvania kolúznej väzby v Čechách sú to tri mesiace, v Rakúsku dva mesiaca a aj v okolitých krajinách je táto lehota alebo dĺžka tejto lehoty podstatne kratšia, ako je to u nás na Slovensku.
Kolegyne, kolegovia, dovolím si teraz vám povedať, že ako to približne funguje v okolitých krajinách. Pozrime sa napríklad na Belgicko. V Belgicku sa musí do 5 dní od prvého väzobného pojednávania uskutočniť z úradnej moci aj druhé väzobné pojednávanie. Potom sa musí preskúmať trvanie väzby po jednom mesiaci, následne každé dva mesiace.
Poďme sa pozrieť do Nemecka. V Nemecku po vzatí do väzby, spravidla o 2 až 3 týždne, sa preskúmava väzba na návrh. Po 6 mesiacoch väzby o predĺžení rozhoduje Krajinský súd.
Poďme sa pozrieť do Írska. V Írsku po vzatí do väzby sa preskúmava väzba po 8 dňoch a následne každých 15 dní z úradnej moci. Ak sa po 4 mesiacoch nezačalo konanie po odmietnutí prepustenia z väzby, obvinený má právo žiadať o prepustenie na kauciu.
Poďme sa pozrieť do Litvy. V Litve sa na prvom väzobnom pojednávaní určuje lehota väzby maximálne na 3 mesiace. Druhé väzobné pojednávanie sa uskutoční po 3 mesiacoch a väzba sa smie predĺžiť o ďalšie 3 mesiace, spolu maximálne na 9 mesiacov.
Poďme sa pozrieť do Holandska. V Holandsku sa na prvom väzobnom pojednávaní určuje lehota väzby maximálne na 14 dní. Druhé väzobné pojednávanie sa uskutoční po 14 dňoch a väzba smie byť predĺžená maximálne na 90 dní.
Poďme sa pozrieť do Rumunska. V Rumunsku sa na prvom väzobnom pojednávaní určuje lehota väzby maximálne na 30 dní. Druhé väzobné pojednávanie sa uskutoční po 30 dňoch a väzba smie byť predĺžená maximálne na 180 dní.
A teraz sa poďme pozrieť, ako to funguje u nás na Slovensku. Na Slovensku sa kľudne môže stať to, čo sa stalo pred pár týždňami. V jednom medializovanom prípade prokurátor špeciálnej prokuratúry takmer 2 mesiace rozhodoval o žiadosti obvineného na prepustenie z väzby na slobodu. Nečinnosť prokurátora pri vybavovaní žiadosti o prepustení obvineného z väzby na slobodu považujem v demokratickej krajine za neprípustné.
Ďalšie ustanovenie predloženého návrhu hovorí, že navrhujem skrátenie aj celkovej lehoty väzby v prípravnom konaní spolu s väzbou v konaní pred súdom, a to diferencovane. Pokiaľ bolo začaté trestné stíhanie pre zločin, navrhujem skrátenie tejto lehoty z 36 mesiacov na 24 mesiacov. Pokiaľ bolo začaté trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin, navrhujem skrátiť celkovú dĺžku trvania väzby zo 48 mesiacov na 36 mesiacov. Dámy a páni, pri zločine dva roky a pri obzvlášť závažnom zločine tri roky, si myslím, že je dostatočný priestor na to, aby orgány činné v trestnom konaní vypočuli všetkých potrebných svedkov, spoluobvinených, zaistili ostatné dôkazy. A je dostatočný priestor na to, aby obvinený predstúpil pred spravodlivý a nezávislý súd a aby dostal spravodlivý trest.
Osobitne sa v návrhu upravuje kolúzna väzba a táto úprava vychádza z dvoch režimov. Kolúzna väzba sa navrhuje, aby bola maximálne na päť mesiacov. To ide o prípady, keď je podozrenie, že by obvinený mohol kolúzne konať, čiže tam je päťmesačná. Ale ak sa preukáže, že obvinený kolúzne konal, to znamená, že ovplyvňoval svedkov, spoluobvinených, znalcov alebo inak maril priebeh vyšetrovania, táto lehota by sa naňho nevzťahovala a na základe žiadosti alebo na návrh môže súd rozhodnúť, že tento obvinený bude ponechaný vo väzbe.
Keď som pripravovala tento návrh zákona, pozrela som si aj štatistiky počtu obvinených a podľa štatistík, kým v roku 2015 bolo stíhaných celkovo 1 813 ľudí, už v roku 2019 ich bolo 2 495. Takisto som si pozerala aj kapacity ústavov na výkon väzby a ústavu na výkon trestu na Slovensku a ich obsadenosť. Vyšlo mi z toho, že obsadenosť ústavu, ústavov na výkon väzby je na 90 %. A ak mám dobrú informáciu, pre porovnanie v Českej republike je väzobne stíhaných 90, cirka 90 ľudí, u nás na Slovenskú ich je vyše 1 800.
Dámy a páni, treba si uvedomiť, že každý jeden deň strávený vo väzbe je výrazným zásahom do osobnej slobody jednotlivca. A pokiaľ sa považujeme za právny štát, jednoznačne tu musí platiť prezumpcia neviny. A z uvedeného teda vyplýva, že väzobné stíhanie by malo byť to krajné riešenie, tzv. ultima ratio.
Ešte raz pripomínam, že pokiaľ jednotlivec nie je právoplatne odsúdený, je nevinný. Sme integrálnou súčasťou Európskej únie a vyspelého sveta, a preto občan nemôže byť obeťou spomaleného vyšetrovania. Ja nechcem teraz spochybňovať vyšetrovateľov alebo prokuratúru, ale je namieste sa baviť o celkovom zefektívnení procesov v tejto oblasti. Je neprípustné, aby sa kvôli slabinám štátu umelo predlžovala väzba.
A na záver by som naozaj chcela podotknúť, že tento návrh zákona nie je predložený kvôli jednej osobe alebo niekoľkých exponovaných osôb, o ktorých spoločnosť a médiá vedia, informujú a vedia o týchto prípadoch, ale týka sa tisícov ľudí, ktorí sú obvinení, ktorí sú vo väzbe, ktorí čakajú na spravodlivý súd a čakajú buď na potrestanie, alebo oslobodenie.
A na záver by som naozaj chcela poďakovať aj odbornej verejnosti. Dostala som množstvo správ a mailov a podporných správ a mailov, ďakujem aj sudcom, ktorí sa už otvorene začínajú hlásať k tomu, že je naozaj potrebné zmeniť Trestný poriadok, ktorý zmenou neprešiel 15 rokov. A vás, kolegovia a kolegyne, vás chcem požiadať, zamyslime sa a žiadam vás o podporu tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
13. 5. 2021 16:25:58 - 16:28:21 28. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
130.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dovoľte mi predstaviť návrh novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Hlavným cieľom predkladanej novely zákona je zvýšenie úrovne ochrany ľudských práv a slobôd obyvateľov Slovenskej republiky; eliminácia možnosti nadužívania väzby ako najzávažnejšieho zásahu do práva na osobnú slobodu. Bližšia úprava podmienok tzv. kolúznej väzby, keďže ide z hľadiska intenzity zásahu o najzávažnejší zásah do práva na osobnú slobodu; zvýšenie procesnej aktivity štátu, ktorý má monopol na trestné stíhanie obyvateľov, tak, aby sa procesnou aktivitou eliminovali neprimerané zásahy do práva na osobnú slobodu; humanizácia väzby ako trestnoprávneho procesného nástroja, keďže prax ukazuje, že spôsob výkonu, dĺžka väzby a neodôvodnené prieťahy vo väzobných veciach majú zlé účinky na psychický a fyzický stav obvinených; priblíženie právnej úpravy väzby krajinám strednej a západnej Európy a naplnenie téz Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 až 2024, konkrétne humanizácia a zmierňovanie obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu, presadzovanie alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície.
Vážení kolegovia, dovoľujem si vás teda požiadať o podporu tejto novely zákona, dodávam, že predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti ani vplyvy na životné prostredie. Predkladaný návrh zákona nemá žiaden vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Toľko na úvod.
Ďakujem a zároveň sa týmto hlásim do rozpravy.
12. 5. 2021 18:52:57 - 18:54:34 28. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 445 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hajšelová, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
O tomto návrhu zákona sa bude hlasovať zajtra o jedenástej.