Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 5. 2022 19:32:55 - 19:33:28 65. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1026 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Nebudem sa opakovať a nebudem ani opakovať to, čo hovorili kolegovia, len som chcel zvýrazniť, že teda som rád, že druhé čítanie splnilo svoj účel ja napriek skrátenému legislatívnemu čítaniu a poďakovať všetkým zúčastneným aktérom za ich vklad do tohto procesu, ktorého som mal tú česť byť účastný a som za to celkom rád a vďačný, že sa napokon dostavil takýto výsledok.
24. 5. 2022 10:49:59 - 10:51:05 65. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Musím povedať, že je mimoriadne príjemné v parlamente vidieť takéto vyslovene pozitívne a vyslovene správne a dobre smerované pozmeňujúce návrhy, ktoré sledujú legitímny cieľ a dosahujú legitímny prostriedkami. Ja sám som si vedomý týchto problémov, a preto veľmi rád podporím túto problematiku, a tento pozmeňujci návrh, keďže napráva, podľa mňa, aj formalizmus, ktorý doteraz umožňoval už spomínaným spôsobom vysielateľom formálne plniť povinnosti, ktoré im ukladal zákon vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, teraz konkrétne zmyslovým. Považujem to za veľmi správny krok správnym smerom aj keď áno, presne ako si povedala, Janka, treba ísť ďalej a veľmi rád budem ďalej súčinný, pritom, aby sme pomaly, možno malými krokmi, ale isto išli čím ďalej tým viac vpred a dali osobám so zdravotným postihnutím pocítiť, že sú rovnocennými členmi našej spoločnosti. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:31:16 - 14:32:41 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Katka, ďakujem ti za tvoj taký pomerne hutný a všeobjímajúci príspevok, ktorý bol zameraný na to, že si vymenovala oblasti, ktoré sa menia týmto zákonom a s ktorým prichádza jednoznačné zlepšenie. Musím povedať, že aj ja veľmi pozitívne vnímam snahu ministerstva o spojenie systému, tak poskytovanie sociálnej, ako aj zdravotnej starostlivosti. Samozrejme chápem, že všetko ide postupne a dúfam, že trend vytvárania multidisciplinárnej starostlivosti na Slovensku bude čo najviac a čo možno najrýchlejšie pokračovať stále viac a viac dopredu, a že sa takéhoto prístupu časom dostane čo možno k najväčšiemu počtu pacientov. A pretože som hlboko presvedčený ako človek, ktorý má bohužiaľ skúsenosti aj s dlhodobými hospitalizáciami a je bežne v kontakte s ľuďmi, ktorí sú či už dlhodobo hospitalizovaní alebo opakovane hospitalizovaní na kratšiu dobu, že multidisciplinárny prístup je jeden, jediný konštruktívny prístup, ktorý je zmysluplný tak z hľadiska zdravotného, ako aj z hľadiska osobného pre toho pacienta, a vníma ho komplexne ako osobu, nielen ako pacienta cez prizmu jeho primárnej zdravotnej komplikácie.
22. 3. 2022 11:34:07 - 11:34:46 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 841 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vymazať rámček.
22. 3. 2022 11:34:02 - 11:34:07 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 841 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vymazať rámček.
22. 3. 2022 9:25:01 - 9:25:01 60. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 911 z 31. januára 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. V II. polroku bolo vydaných desať aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v I. polroku 2022 bude prijatých päť návrhov aproximačných nariadení vlády.
Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 112. schôdzi 10. marca 2022 a uznesením č. 470 odporúča Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
16. 3. 2022 18:48:53 - 18:49:01 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 931 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Zároveň odporúčam návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore z zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
16. 3. 2022 17:39:27 - 17:40:59 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vymazať rámček.
=====
16. 3. 2022 17:38:07 - 17:39:27 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Vymazať rámček.
16. 3. 2022 15:48:39 - 15:48:46 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Rád by som avizoval hlasovanie dnes o sedemnástej.
16. 3. 2022 15:47:02 - 15:47:07 60. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 867 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu zákona v ústavnoprávnom výbore.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, ktorý určila aj ako gestorský výbor a určila lehotu na jeho prerokovanie v gestorskom výbore.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Ústavnoprávny výbor návrh zákona prerokoval na 112. schôdzi a odporúča ho Národnej rade schváliť. Časť IV správy obsahuje dva pozmeňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne a schváliť ich. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade uvedený návrh zákona schváliť aj ako celok. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 869a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru z 15. marca 2022. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
15. 3. 2022 13:55:24 - 13:56:42 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 938 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Možno sme nerozumeli. Ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobjímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím jednoducho nedôjde.
15. 3. 2022 13:49:56 - 13:51:56 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 938 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Možno sme sa nerozumeli. Ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi, ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie je, samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, jednoducho nedôjde.
15. 3. 2022 13:49:06 - 13:55:21 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 938 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR -  
Možno sme sa nerozumeli, ja som nikdy nehovoril, že sa týmto návrhom samým o sebe a ako takým a jediným krokom zlepšujem zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Ja som povedal, že zvyšujem ich konkurencieschopnosť, alebo môžem predpokladať, že zvýšim ich konkurencieschopnosť voči zdravému zamestnancovi, ak nebude príliš ťažké rozviazať s ním pracovný pomer. Môžme nesúhlasiť, môžme mať na to odlišné postoje, ale keď vy jednoducho neviete s tým zamestnancom rozviazať pracovný pomer, vy ho do toho pracovného pomeru radšej ani len nezoberiete. Samozrejme, že toto opatrenie je, samo o sebe nestačí a budú musieť byť realizované ďalšie opatrenia. Ja som avizoval ambíciu realizovať ďalšie opatrenie. Nikdy som sa netváril, že tento jeden jediný krok je všeobímajúci, dokonalý liek na všetko, ktorý vyrieši všetky problémy v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. Je to prvý krok, možno zvolený nešťastne, ale som presvedčený, že k žiadnej dramatickej ujme aj vzhľadom na počet týchto konaní vo vzťahu k osobám so zdravotným postihnutím, jednoducho nedôjde.
15. 3. 2022 13:41:59 - 13:43:35 60. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní 2 Tlač 938 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja si dovolím reagovať možno pár vetami. V prvom rade chcem jednoznačne povedať, že s komisárkou som rokoval, nikdy som vám osobne netvrdil, nikdy som vám osobne netvrdil, že súhlasí a všetkými desiatimi tento návrh berie. Druhá vec. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, ktorí to prerokovala v rámci organizácií, ktoré zastupuje a ktoré zastrešuje, má súhlasné stanovisko k tomuto návrhu zákona. Situácia v oblasti zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím je zlá. Áno je veľmi zlá, ale je zlá najmä pre príliš nevhodné a nevýhodné podmienky na ich zamestnávanie v spojení s príliš zložitým procesom rozväzovania pracovného pomeru. Prílišná ochrana je ochranou, ktorá je kontraproduktívna a je na ťarchu. Stáva sa nie ochranou pred výpoveďou, ale ochranou pred pracovným pomerom. Toto bol hlavný mesič mojej úpravy, ktorý znel, myslím, dostatočne hlasne aj prostredníctvom dôvodovej správy, aj prostredníctvom môjho vystúpenia v rozprave.
A ešte možno pár slov ku tomu, čo píše pani prezidentka. No nedá sa zároveň v jednom odstavci tvrdiť, že berieme účastníkovi konania možnosť odvolania a na druhú stranu v inom odstavci povedať, že rozhodnutie, ktoré neobsahuje poučenie o odvolaní a ktorým teda fiktívne rozhodnutie jednoznačne je, má trojmesačnú lehotu na podanie odvolania. Ďakujem.
25. 2. 2022 14:36:37 - 14:37:24 59. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 920 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci.
Pán kolega, chcem ti poďakovať za veľmi úprimné, veľmi priame a veľmi emotívne vystúpenie na veľmi vysokej úrovni, kde si poukázal na súvislosti také, aké sú, kde si sa neštítil použiť tie najpriamejšie a najostrejšie slová, avšak vo veľmi správnych súvislostiach. Je faktom a je skutočnosťou, že to, čoho sa dopustila Ruská federácia, je absolútne bezprecedentným a barbarským činom a neuveriteľným porušením medzinárodného práva, aké si dlhé roky len tak nikto nedovolil v našom priestore. A preto je, myslím, našou povinnosťou postaviť sa na stranu trpiaceho a ublíženého národa Ukrajiny.
Ďakujem.
18. 2. 2022 11:45:46 - 11:46:46 58. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Čo povedať? To, čo si zhrnul v svojom vystúpení, ktoré bolo pomerne obsiahle, sa dá komentovať iba ťažko, pretože si podľa mňa celkom fakticky a chronologicky rozbil to vágne a nič nehovoriace vystúpenie, ktoré malo odôvodňovať schôdzu, na ktorej tu dnes sedíme a ktorá bola zvolaná s cieľom vysloviť nedôveru.
Veľmi presne si v svojom vystúpení poukázal na spôsob, akým títo páni, ktorí túto schôdzu zvolali, majú úctu ku faktom, ku pravde, ku tomu, ako sa má aplikovať právo a nemá aplikovať právo, ako sa má vykonávať moc. Ak je všetko tak, ako si povedal, ak ti môžme veriť a veríme ti, tak si veľmi vážim tvoj prístup. A vážim si ho preto, lebo je pracnejší než len žvástanie a vytváranie alternatívnej reality.
Ďakujem.
10. 2. 2022 15:40:59 - 15:41:07 55. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 869 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený Ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní. Zo znenia zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch, v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
10. 2. 2022 10:27:12 - 10:46:14 55. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia 2 Tlač 777 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak ako som už avizoval, budem predkladať pozmeňujúci návrh, ale ešte predtým mi dovoľte povedať, či už k samotnému pozmeňujúcemu návrhu, alebo k samotnému návrhu zákona pár slov.
Keďže moje vystúpenie v prvom čítaní nebolo veľmi možno niekomu jasné a bolo trošku zmätočné dovolím si spraviť krátke resumé.
Pracovnoprávne vzťahy sú koncipované tak, že na jednej strane sa musí zamestnanec snažiť o to aby si našiel prácu. Na strane druhej štát musí vytvárať podmienky preto, aby si našiel prácu a na stranu tretiu prichádza do hry zamestnávateľ, ktorý musí tvoriť pracovné podmienky vhodné pre to, aby si mohol zamestnanec uplatniť právo na prácu. A také pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú minimálnemu zákonnému rámcu a tiež rámcu, ktoré, ktorí tvoria alebo ku ktorému nás zaväzujú medzinárodné zmluvy ktorými je Slovenská republika viazaná.
Jednou z týchto garancií a záruk, záväzkov je záväzok vytvárať priaznivé prostredie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aby si aj oni mohli uplatniť svoje právo na prácu. Takouto skupinou bez akýchkoľvek pochýb jednoznačne sú aj osoby so zdravotným postihnutím. Slovenská republika podnikla celý rad krokov a stále podniká celý rad krokov na dočasných vyrovnávacích opatrení smerujúcich k tomu, aby samozrejme si tieto osoby mohli na rovnakom základe s ostatnými uplatňovať toto právo avšak, bohužiaľ, musíme konštatovať, že kroky sa buď minuli účinku alebo nemali dostatočný účinok, alebo sa nejavili ako dostatočné, alebo tie, ktoré by možno sami osobe so zdravotným postihnutím pre svoj život a svoje uplatnenie na otvorenom trhu práce potrebovali. Výsledkom je, že ak si tieto osoby nájdu prácu, tak väčšina o tom nie je na otvorenom trhu práce, väčšinou to je v rôznych alternatívnych formách zamestnávania akými sú napríklad sociálne podniky alebo chránené dielne. Tento jav sám osebe môžme hodnotiť pozitívne, môžme hodnotiť negatívne, ale ja nehodnotím veľmi pozitívne, ak mám hovoriť za seba, minimálne z toho uhlu pohľadu, že potom nenúti našu spoločnosť byť otvorenejšou, nenúti našu spoločnosť byť inkluzívnejšou a nenúti našu spoločnosť akceptovať osoby so zdravotným postihnutím ako rovnocenných partnerov a rovnocenných členov našej spoločnosti. Jedným z týchto opatrení, ktoré bolo do Zákonníka práce zavedené s cieľom chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred svojvoľnou výpoveďou je aj § 66 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že ak chce zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je zamestnanec so zdravotným postihnutím, tak si musí žiadať predchádzajúci súhlas z úradu práce na to, aby takýto súhlas, takúto výpoveď, pardon, mohol dať. Keďže platí subsidiarita správneho poriadku podľa Zákonníku práce, tak tento úrad práce má na to, aby sa takto vyjadril v súčasnom čase 30 až 90 dní. Čo v praxi znamená, že zamestnávateľ musí na to, aby vôbec dal výpoveď čakať minimálne mesiac, prinajhoršom tri mesiace a to sme sa ešte len, ani len nedostali ku momentu kedy dáva tú výpoveď. Reálne sa tým pádom celý proces u dlhodobo pracujúceho zamestnanca u niektorého zamestnávateľa môže natiahnuť až na pol roka, čo je podľa môjho názoru neprimerané dlhá doba na to, aby sa zamestnávateľ permanentne zaoberal tým, že ukončuje pracovný pomer s jedným jediným zamestnancom, ktorý mu napríklad nedodržiava pracovnú disciplínu, ale nie je to také aby mu mohol dať okamžite skončenie pracovného pomeru, alebo nepracuje jednoducho dostatočne efektívne a nie je s ním konkrétne zamestnávateľ spokojný.
Preto mi napadlo a spolu s predkladateľmi sme na tom našli konsenzus, že by bolo fajn túto lehotu skrátiť a hľadať rovnováhu medzi ochranou zamestnanca so zdravotným postihnutím a jeho právom na prácu a rovnováhu medzi záujmom zamestnávateľa na tom, aby mohol slobodne kontrahovať s kým chce, nakoľko chce a za akýchkoľvek podmienok chce samozrejme pri rešpektovaní zákona a medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná. Preto týmto návrhom zákona skracujeme 30-dňovú lehotu na 7 dní. Hovoríme, že ak sa úrad práce do týchto 7 dní nevyjadrí má sa za to, že vydal rozhodnutie ktorým s výpoveďou súhlasí. Aby táto úprava nebola príliš krutá, tak pôvodný návrh zákona obsahoval ustanovenie, v rámci prechodných ustanovení, ktoré hovorí o tom, že táto novela pracovnoprávna úprava sa bude vzťahovať až na pracovnú pomery uzavreté po účinnosti zákona. To je tá genéza do rezortného pripomienkového konania a do momentu, kedy sa mohli k návrhu zákona vyjadrovať ostatné ministerstvá. Z tohto konania vyšli určité otázky a určité výhrady ministerstiev a ja som sa rozhodol sa nimi podrobne zaoberať a zohľadniť ich v pozmeňujúcom návrhu. Rokoval som tiež s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím, ako jednou z najväčších organizácii alebo najrelevantnejších organizácií zastupujúcich práce osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, pardon. Dohodli sme sa na nasledujúcom pozmeňujúcom návrhu.
Pôvodný návrh zákona vychádzal z kalendárnych dní a bola tu taká obava, že by zamestnávateľ mohol špekulovať s dňom podania žiadosti o súhlas s výpoveďou. Takže teda po novom by tá lehota mohla byť v niektorých prípadoch napríklad podania pred víkendom, alebo pred nejakým sviatkom, alebo viacerými sviatkami veľmi krátka. Preto prvá výhrada ktorá bola namietaná bola, aby sme nerátali s kalendárnymi dňami, ale aby sme rátali s pracovnými dňami, čo som samozrejme bez problémov akceptoval. Tým pádom a nemôže stať, že bude mať úradné rozhodnutie tri dni, ale môže sa stať, že bez problémov že bude mať desať alebo jedenásť dní na to, aby sa vyjadril ku takejto žiadosti o udelenie súhlasu. Vždy skrátka musia byť dodržané pracovné dni. Nikdy sa nemôže stať, že by po 3 pracovných dňoch a reálne 7 kalendárnych nastala automaticky fikcia súhlasu.
Ďalší bod ktorý vyvstal z pripomienok ministerstiev je, že by sme túto úpravu mali stiahnuť analogicky alebo teda respektíve, že tak isto aj na štátnozamestnanecké pomery. Tu sme mali diskusiu ako široko túto reguláciu odbúravať. Ale napokon som sa priklonil na stranu pripomienkujúceho subjektu a akceptoval som výhradu a povedal som, že teda stiahneme túto úpravu aj na štátnozamestnanecké pomery, nielen na pracovné pomery podľa Zákonníka práce.
Ďalšou oblasťou, ktorú upravujeme v pozmeňujúcom návrhu, ktorý potom prečítam, je povinnosť zamestnávateľa notifikovať zamestnanca o tom, že žiada o udelenie súhlasu s jeho výpoveďou a dať mu túto žiadosť v deň odoslania tejto žiadosti bezodkladne na vedomie. To znamená, pošle mu ju mailom, alebo mu ju dá na stôl, skrátka musí zabezpečiť, aby mu nejakým spôsobom doručil, aby ten zamestnanec bol notifikovaný, že v tejto skrátenej lehote sa bude žiadať o jeho prepustenie, aby teda mohol vedieť odkedy sa počíta tá lehota 7 dní v ktorej by sa mal teda úrad práce vyjadriť.
Najdôležitejšou výhradou, ktorá vzišla z pripomienok ministerstiev bola výhrada, že v podstate v niektorých momentoch a ustanoveniach nenovelizujeme správny predpis a že by sme mali novelizovať skôr procesný predpis ktorým je zákon o službách zamestnanosti a nie Zákonník práce. Tu som mal diskusiu ako to spraviť tak, aby sme vlastne nespravili z pôvodnej novely Zákonníka práce novelu o, zákona o službách zamestnanosti, pardon. A aby to teda bolo aj ústavnoprávne a legislatívno-technicky čisté, aby sme nebudili pochybnosti o tom, čo vlastne novelizujeme a akým spôsobom to robíme.
Ministerstvo tiež malo výhrady a veľmi pekne im týmto spôsobom chcem poďakovať i za súčinnosť pri ich implementácie do pozmeňujúceho návrhu ku účinnosti návrhu zákona a navrhla miesto 15. marca 1. apríl.
Najkľúčovejšia zmena, čo sa týka miery ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím po prijatí tejto novely zákona sa týka prechodných ustanovení, ktoré tiež prešli do zákona o službách zamestnanosti. A tie sú po novom riešené tým spôsobom, že všetky žiadosti o udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím, ktoré boli podané pred účinnosťou zákona samozrejme dobehnú podľa starej úpravy. A tie ktoré budú podané po účinnosti zákona, bude bežať podľa novej úpravy čím samozrejme znižujeme mieru ochrany. Tu som mal diskusiu s ministerstvom či to je tak dobré a či to je tak správne, ale ministerstvo namietalo, že by sa mohla stať situácia, že o 30 rokov bude chcieť niekto podľa mojich navrhovaných prechodných ustanovení chcieť skončiť pracovný pomer s takýmto zamestnancom a bude musieť hľadať spätne do minulosti aká bola úprava v roku 2021 a 2022 v Zákonníku práce a podľa nej ísť. Toto sa môže javiť problematické a nelogické, a všeobecne obštrukčné a problematické, takže som napokon pristál k tomu, alebo pristál na to čo navrhovalo ministerstvo.
Teraz si dovolím pozmeňujúci návrh prečítať. Poprosím zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Dominika Drdula k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 777).
1. V čl. I sa bod 1 nahrádza týmto textom:
„Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zamestnávateľ bezodkladne oznámi zamestnancovi so zdravotným postihnutím podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 prvej vety.".".
2. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
3. Za čl. I sa dopĺňajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č.
===== zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019
Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 480/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
V § 70 sa za ods. 9 vkladá nový ods. 10, ktorý znie:
„(10) V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov takejto žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Za deň doručenia rozhodnutia podľa druhej vety sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa prvej vety.".
Doterajšie ods. 10 až 16 sa označujú ako ods. 11 až 17.
2. Za § 72as sa vkladá § 72at, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72at
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2022
Konanie podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu začaté pred 1. aprílom 2022, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.".
Čl. III
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 485/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
Doterajší text § 77 sa označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Služobný úrad bezodkladne oznámi štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ods. 1 prvej vety.".".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na doplnenie nových článkov sa primerane upraví názov návrhu zákona.
4. V čl. II sa slová „15. marca" nahrádzajú slovami „1. apríla".
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, kolegovia. Pán predseda, skončil som.
10. 2. 2022 10:27:12 - 10:46:14 55. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia 2 Tlač 777 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drdul, Dominik (OĽANO) - poslanec NR SR Vystúpenie  
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, tak ako som už avizoval, budem predkladať pozmeňujúci návrh, ale ešte predtým mi dovoľte povedať, či už k samotnému pozmeňujúcemu návrhu, alebo k samotnému návrhu zákona pár slov.
Keďže moje vystúpenie v prvom čítaní nebolo veľmi možno niekomu jasné a bolo trošku zmätočné dovolím si spraviť krátke resumé.
Pracovnoprávne vzťahy sú koncipované tak, že na jednej strane sa musí zamestnanec snažiť o to aby si našiel prácu. Na strane druhej štát musí vytvárať podmienky preto, aby si našiel prácu a na stranu tretiu prichádza do hry zamestnávateľ, ktorý musí tvoriť pracovné podmienky vhodné pre to, aby si mohol zamestnanec uplatniť právo na prácu. A také pracovné podmienky, ktoré zodpovedajú minimálnemu zákonnému rámcu a tiež rámcu, ktoré, ktorí tvoria alebo ku ktorému nás zaväzujú medzinárodné zmluvy ktorými je Slovenská republika viazaná.
Jednou z týchto garancií a záruk, záväzkov je záväzok vytvárať priaznivé prostredie pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, aby si aj oni mohli uplatniť svoje právo na prácu. Takouto skupinou bez akýchkoľvek pochýb jednoznačne sú aj osoby so zdravotným postihnutím. Slovenská republika podnikla celý rad krokov a stále podniká celý rad krokov na dočasných vyrovnávacích opatrení smerujúcich k tomu, aby samozrejme si tieto osoby mohli na rovnakom základe s ostatnými uplatňovať toto právo avšak, bohužiaľ, musíme konštatovať, že kroky sa buď minuli účinku alebo nemali dostatočný účinok, alebo sa nejavili ako dostatočné, alebo tie, ktoré by možno sami osobe so zdravotným postihnutím pre svoj život a svoje uplatnenie na otvorenom trhu práce potrebovali. Výsledkom je, že ak si tieto osoby nájdu prácu, tak väčšina o tom nie je na otvorenom trhu práce, väčšinou to je v rôznych alternatívnych formách zamestnávania akými sú napríklad sociálne podniky alebo chránené dielne. Tento jav sám osebe môžme hodnotiť pozitívne, môžme hodnotiť negatívne, ale ja nehodnotím veľmi pozitívne, ak mám hovoriť za seba, minimálne z toho uhlu pohľadu, že potom nenúti našu spoločnosť byť otvorenejšou, nenúti našu spoločnosť byť inkluzívnejšou a nenúti našu spoločnosť akceptovať osoby so zdravotným postihnutím ako rovnocenných partnerov a rovnocenných členov našej spoločnosti. Jedným z týchto opatrení, ktoré bolo do Zákonníka práce zavedené s cieľom chrániť osoby so zdravotným postihnutím pred svojvoľnou výpoveďou je aj § 66 Zákonníka práce, ktorý hovorí o tom, že ak chce zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi, ktorý je zamestnanec so zdravotným postihnutím, tak si musí žiadať predchádzajúci súhlas z úradu práce na to, aby takýto súhlas, takúto výpoveď, pardon, mohol dať. Keďže platí subsidiarita správneho poriadku podľa Zákonníku práce, tak tento úrad práce má na to, aby sa takto vyjadril v súčasnom čase 30 až 90 dní. Čo v praxi znamená, že zamestnávateľ musí na to, aby vôbec dal výpoveď čakať minimálne mesiac, prinajhoršom tri mesiace a to sme sa ešte len, ani len nedostali ku momentu kedy dáva tú výpoveď. Reálne sa tým pádom celý proces u dlhodobo pracujúceho zamestnanca u niektorého zamestnávateľa môže natiahnuť až na pol roka, čo je podľa môjho názoru neprimerané dlhá doba na to, aby sa zamestnávateľ permanentne zaoberal tým, že ukončuje pracovný pomer s jedným jediným zamestnancom, ktorý mu napríklad nedodržiava pracovnú disciplínu, ale nie je to také aby mu mohol dať okamžite skončenie pracovného pomeru, alebo nepracuje jednoducho dostatočne efektívne a nie je s ním konkrétne zamestnávateľ spokojný.
Preto mi napadlo a spolu s predkladateľmi sme na tom našli konsenzus, že by bolo fajn túto lehotu skrátiť a hľadať rovnováhu medzi ochranou zamestnanca so zdravotným postihnutím a jeho právom na prácu a rovnováhu medzi záujmom zamestnávateľa na tom, aby mohol slobodne kontrahovať s kým chce, nakoľko chce a za akýchkoľvek podmienok chce samozrejme pri rešpektovaní zákona a medzinárodných zmlúv ktorými je Slovenská republika viazaná. Preto týmto návrhom zákona skracujeme 30-dňovú lehotu na 7 dní. Hovoríme, že ak sa úrad práce do týchto 7 dní nevyjadrí má sa za to, že vydal rozhodnutie ktorým s výpoveďou súhlasí. Aby táto úprava nebola príliš krutá, tak pôvodný návrh zákona obsahoval ustanovenie, v rámci prechodných ustanovení, ktoré hovorí o tom, že táto novela pracovnoprávna úprava sa bude vzťahovať až na pracovnú pomery uzavreté po účinnosti zákona. To je tá genéza do rezortného pripomienkového konania a do momentu, kedy sa mohli k návrhu zákona vyjadrovať ostatné ministerstvá. Z tohto konania vyšli určité otázky a určité výhrady ministerstiev a ja som sa rozhodol sa nimi podrobne zaoberať a zohľadniť ich v pozmeňujúcom návrhu. Rokoval som tiež s Národnou radou občanov so zdravotným postihnutím, ako jednou z najväčších organizácii alebo najrelevantnejších organizácií zastupujúcich práce osoby so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike, pardon. Dohodli sme sa na nasledujúcom pozmeňujúcom návrhu.
Pôvodný návrh zákona vychádzal z kalendárnych dní a bola tu taká obava, že by zamestnávateľ mohol špekulovať s dňom podania žiadosti o súhlas s výpoveďou. Takže teda po novom by tá lehota mohla byť v niektorých prípadoch napríklad podania pred víkendom, alebo pred nejakým sviatkom, alebo viacerými sviatkami veľmi krátka. Preto prvá výhrada ktorá bola namietaná bola, aby sme nerátali s kalendárnymi dňami, ale aby sme rátali s pracovnými dňami, čo som samozrejme bez problémov akceptoval. Tým pádom a nemôže stať, že bude mať úradné rozhodnutie tri dni, ale môže sa stať, že bez problémov že bude mať desať alebo jedenásť dní na to, aby sa vyjadril ku takejto žiadosti o udelenie súhlasu. Vždy skrátka musia byť dodržané pracovné dni. Nikdy sa nemôže stať, že by po 3 pracovných dňoch a reálne 7 kalendárnych nastala automaticky fikcia súhlasu.
Ďalší bod ktorý vyvstal z pripomienok ministerstiev je, že by sme túto úpravu mali stiahnuť analogicky alebo teda respektíve, že tak isto aj na štátnozamestnanecké pomery. Tu sme mali diskusiu ako široko túto reguláciu odbúravať. Ale napokon som sa priklonil na stranu pripomienkujúceho subjektu a akceptoval som výhradu a povedal som, že teda stiahneme túto úpravu aj na štátnozamestnanecké pomery, nielen na pracovné pomery podľa Zákonníka práce.
Ďalšou oblasťou, ktorú upravujeme v pozmeňujúcom návrhu, ktorý potom prečítam, je povinnosť zamestnávateľa notifikovať zamestnanca o tom, že žiada o udelenie súhlasu s jeho výpoveďou a dať mu túto žiadosť v deň odoslania tejto žiadosti bezodkladne na vedomie. To znamená, pošle mu ju mailom, alebo mu ju dá na stôl, skrátka musí zabezpečiť, aby mu nejakým spôsobom doručil, aby ten zamestnanec bol notifikovaný, že v tejto skrátenej lehote sa bude žiadať o jeho prepustenie, aby teda mohol vedieť odkedy sa počíta tá lehota 7 dní v ktorej by sa mal teda úrad práce vyjadriť.
Najdôležitejšou výhradou, ktorá vzišla z pripomienok ministerstiev bola výhrada, že v podstate v niektorých momentoch a ustanoveniach nenovelizujeme správny predpis a že by sme mali novelizovať skôr procesný predpis ktorým je zákon o službách zamestnanosti a nie Zákonník práce. Tu som mal diskusiu ako to spraviť tak, aby sme vlastne nespravili z pôvodnej novely Zákonníka práce novelu o, zákona o službách zamestnanosti, pardon. A aby to teda bolo aj ústavnoprávne a legislatívno-technicky čisté, aby sme nebudili pochybnosti o tom, čo vlastne novelizujeme a akým spôsobom to robíme.
Ministerstvo tiež malo výhrady a veľmi pekne im týmto spôsobom chcem poďakovať i za súčinnosť pri ich implementácie do pozmeňujúceho návrhu ku účinnosti návrhu zákona a navrhla miesto 15. marca 1. apríl.
Najkľúčovejšia zmena, čo sa týka miery ochrany zamestnanca so zdravotným postihnutím po prijatí tejto novely zákona sa týka prechodných ustanovení, ktoré tiež prešli do zákona o službách zamestnanosti. A tie sú po novom riešené tým spôsobom, že všetky žiadosti o udelenie súhlasu s výpoveďou zamestnancovi so zdravotným postihnutím, ktoré boli podané pred účinnosťou zákona samozrejme dobehnú podľa starej úpravy. A tie ktoré budú podané po účinnosti zákona, bude bežať podľa novej úpravy čím samozrejme znižujeme mieru ochrany. Tu som mal diskusiu s ministerstvom či to je tak dobré a či to je tak správne, ale ministerstvo namietalo, že by sa mohla stať situácia, že o 30 rokov bude chcieť niekto podľa mojich navrhovaných prechodných ustanovení chcieť skončiť pracovný pomer s takýmto zamestnancom a bude musieť hľadať spätne do minulosti aká bola úprava v roku 2021 a 2022 v Zákonníku práce a podľa nej ísť. Toto sa môže javiť problematické a nelogické, a všeobecne obštrukčné a problematické, takže som napokon pristál k tomu, alebo pristál na to čo navrhovalo ministerstvo.
Teraz si dovolím pozmeňujúci návrh prečítať. Poprosím zastaviť čas.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Dominika Drdula k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 777).
1. V čl. I sa bod 1 nahrádza týmto textom:
„Doterajší text § 66 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Zamestnávateľ bezodkladne oznámi zamestnancovi so zdravotným postihnutím podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 prvej vety.".".
2. V čl. I sa vypúšťa bod 2.
3. Za čl. I sa dopĺňajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č.
===== zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 81/2017 Z. z., zákona č. 82/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 64/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 225/2019
Z. z., zákona č. 374/2019 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 9/2021 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z. a zákona č. 480/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
V § 70 sa za ods. 9 vkladá nový ods. 10, ktorý znie:
„(10) V konaní podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu úrad rozhodne do siedmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov takejto žiadosti. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti podľa prvej vety nevydal rozhodnutie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým udelil súhlas zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, alebo na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Za deň doručenia rozhodnutia podľa druhej vety sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti podľa prvej vety.".
Doterajšie ods. 10 až 16 sa označujú ako ods. 11 až 17.
2. Za § 72as sa vkladá § 72at, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠72at
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2022
Konanie podľa § 13 ods. 1 písm. e) tretieho bodu začaté pred 1. aprílom 2022, ktoré nebolo právoplatne ukončené, sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. marca 2022.".
Čl. III
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 334/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 90/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z., zákona č. 470/2019 Z. z., zákona č. 126/2020 Z. z., zákona č. 134/2020 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 395/2021 Z. z., zákona č. 453/2021 Z. z. a zákona č. 485/2021 Z. z. sa mení a dopÍňa takto:
Doterajší text § 77 sa označuje ako ods. 1 a dopÍňa sa ods. 2, ktorý znie:
„(2) Služobný úrad bezodkladne oznámi štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa ods. 1 prvej vety.".".
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na doplnenie nových článkov sa primerane upraví názov návrhu zákona.
4. V čl. II sa slová „15. marca" nahrádzajú slovami „1. apríla".
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, kolegovia. Pán predseda, skončil som.