Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 5. 2022 17:45:57 - 17:49:07 65. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1002 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia a nezvolenie v opakovanej voľbe konanej 15. februára 2022 žiadneho zo zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združenia odborových zväzov na jedno uvoľnené miesto člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Konfederácia odborových zväzov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kukolíka. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov.
Uznesením č. 186 z 20. apríla 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporúča Národne rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť Michala Kukolíka, zástupcu reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, ktorému začne plynúť päťročné funkčné obdobie dňom zvolenia.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 5. 2022 14:45:03 - 14:46:18 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem. Ja by som k tomu povedala, ono už aj v dôvodovej správe, ani v samotnom zákone sa nehovorí o tom, že duchovná služba má byť poskytovaná a má byť zdravotnou starostlivosťou, že má byť nejakým spôsobom hradená. Pokiaľ sú tam nejaké obavy, áno, hovorme o tom, ale nehľadajme v tom zákone niečo čo tam nie je, a nakoniec vždy sa to dá ešte nejako zmeniť. Z môjho pohľadu nastavenie platieb za lôžkodní, ktoré ako tak reflektuje potreby tých poskytovateľov, môže napomôcť tomu, aby sa nám naozaj zvýšila trošku tá ponuka. Lebo tá ponuka je tak obmedzená aj práve preto, že tie hospice, či už kamenné alebo mobilné, nemajú veľmi z čoho fungovať, preto to ľudia robia častokrát popri svoje práci. Z môjho pohľadu nastavenie tých lôžkodní, ktoré sú vypočítané v tomto roku v ďalšom a od roku ´24, neviem to posúdiť ekonomicky ale predpokladám, že to sú sumy, ktoré by mohli naozaj napomôcť a zvýšiť tú ponuku a tým pádom napĺňať aj potreby, ktoré tu máme. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:22:08 - 14:23:25 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
12.
Ďakujem kolegom za ich poznámky. Áno, súhlasím, pán kolega, s tým, že máme tu naozaj tú personálnu otázku, a je pravda, že ľudia v zdravotníctve, ale najmä v sociálnej oblasti sú dlhodobo poddimenzovaní platovo, že toto ich povolanie nie je ani spoločensky ohodnotené a tak isto tie príjmy, ktoré majú a ten pomer personálu k pacientom je veľmi, veľmi nevyhovujúci a zaťažujúci. To je ďalšia vec s ktorou sa budeme musieť nejakým spôsobom vysporadúvať. Tento návrh zákona, ktorý, verím, že schválime, je takým prvým krokom. Ale určite tým druhým a aj ďalšími krokmi je to ako to trvalo udržať, ako to nastaviť, aby sme vedeli práve do týchto, do tohto typu služieb a z hľadiska starnutia populácie čoraz potrebnejších služieb, aby sme vedeli tam tých ľudí pritiahnuť a udržať. Tak toto je ako naozaj veľká výzva. Takže ďakujem.
4. 5. 2022 14:08:10 - 14:17:54 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
6.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes môžme už prijať v parlamente, už môžme rokovať o zákone, ktorý upravuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.
Dôstojný život a aj dôstojné umieranie by malo byť takým základným právom človeka. A myslím si, že posledné dva roky, kedy sme prežívali pandémiu a rovnako aj to, že prežívame v súčasnosti ohrozenie vojnou, tak nás oveľa viac vystavilo myšlienkam na smrť, na chorobu. Dostali sme sa k týmto témam omnoho bližšie než by sme možno aj chceli.
V júni 1999 bol Parlamentným zhromaždením Rady Európy prijatý dokument Ochrana ľudských práv a dôstojnosť smrteľne chorých a umierajúcich. Okrem iného tento dokument zdôrazňuje povinnosť rešpektovať a chrániť dôstojnosť nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, ktorý pramení z nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti.
Tieto slová vyzerajú byť ako obyčajné frázy, ale v momente ako sa nás to osobne dotkne, ja osobne som zažila starostlivosť o môjho dedka po porážke, neskôr sme mali doma ležiacu onkologicky chorú maminu a potom som sa starala o babičku, ktorá mala Alzheimera, čiže veľmi blízko som zažila to, že aké je to dôležité a aké je to dobré, ak je človek v takomto štádiu ochorenia, v takýchto ťažkostiach, ak má možnosť tej zdravotnej starostlivosti dostupnej aj v domácom prostredí, v prípade, že je to možné.
Čo sa týkalo dostupnosti takýchto služieb, aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku. Som si uvedomila, že naozaj je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy v Trnavskom samosprávnom kraji. Nemáme
===== ...dostupnosti takýchto služieb. Aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku, som si uvedomila, že naozaj je, je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy. V Trnavskom samosprávnom kraji nemáme napríklad kamenný hospic. Nakoniec sa podarilo zohnať mobilný hospic, ale celkovo týchto zariadení je nedostatok a je veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať a častokrát títo ľudia potom skončia teda v nemocniciach, pričom v niektorých prípadoch by bolo ideálne ak by boli doma. Objavili sa také prvé lastovičky aj pri detských mobilných hospicoch a väčšinou tieto služby poskytovali práve mimovládne organizácie, ktoré vlastne tak nejak na kolenách hľadali spôsoby ako fungovať a popri bežnej práci vlastne vykonávali túto službu. Tak isto problémom sme čelili pri dostupnosti ADOS-ky, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevuje pacientov domov. Takže ja veľmi vítam, vítam tento zákon, ktorým sa nám podarilo dostať tento úmysel, ktorý sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády, o ktorom sa už dlho predtým rozprávalo, pretože tie dva, tie dve formy pomoci, sociálna pomoc a zdravotná pomoc, neboli na Slovensku zintegrované a neboli prepojené a vlastne na to doplácali práve tí pacienti. Tým, že máme aj tú medicínu takú relatívne úspešnú, tak vlastne roky sme vytesňovali tú smrť a to umieranie, a bolo také prirodzenejšie, že tí ľudia zostávali v nemocniciach. Ale môžme vidieť aj z hľadiska kvality života, že pokiaľ máme možnosť poskytovať túto pomoc v prirodzenom prostredí, je to, je to pozitívne pre tých ľudí, pre ich prežívanie, psychickú pohodu, tak isto možnosť rozlúčiť sa s rodinou a nezanedbateľným faktorom je aj ten ekonomický faktor. Keď čítam tento návrh na zmenu zákonov, ktoré upravujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí som veľmi rada, že stojíme na strane, ktorá nielen deklaruje úctu k životu, ale ide o reformu, ktorá veľmi konkrétne mení prostredie aj pravidlá hry. Cez predpisy, ktoré boli priložené k návrhu zákona vidím precízne zadefinované pojmy, nastavené už také reálnejšie poplatky za jednotlivé tie služby. Je uprataný priestor toho, kde dochádza k poskytovaniu rôznych typov zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej či dlhodobej, inštitucionálnej aj komunitnej. Je tam práve to navýšenie tých sadzieb za lôžkodeň za paušálne platby u viacerých typov zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže napríklad mobilné hospice sa dlhodobo potýkali s tým, že platby z poisťovní im pokrývali len zhruba 15 % reálnych nákladov.
Vidím dôraz aj kladený na zber presného typu údajov pre potreby vyhodnocovania kvality a účelnosti. Pred tým sa veľa zmien robilo bez týchto ukazovateľov a vidíme, že je to potrebné. Tento návrh prináša špecializáciu a multidisciplinárny prístup. My vlastne hľadáme nejaké nastavenie komplexnej starostlivosti, ktorá ponúka aj sociálnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú a tak isto duchovnú starostlivosť, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o týchto ľudí na sklonku života alebo trpiacich dlhodobým ochorením. Možnosť duchovnej starostlivosti, ktorá síce nie je v rámci toho zdravotného poistenia, ale je dostupná a mala by byť dostupná, pomáha týmto ľuďom častokrát prijať fakt dlhodobej alebo nevyliečiteľnej choroby, umožní im odpustiť, rozlúčiť sa a vysporiadať si možno veci z minulosti, ktoré doteraz vysporiadané nemali. Komunitnú neinštitucionálnu starostlivosť považujem za veľmi potrebnú a v každom prípade, pokiaľ je možná, tak som veľmi za to, aby bola podporovaná v tom domácom prirodzenom prostredí, a ja som rada, že predpisy myslia aj na také detaily ako je kilometrovné pre personál ADOS-iek a mobilných hospicov. A takisto som rada za zakomponovanie toho spirituálneho aspektu. Myslím si, že táto reforma, ktorú naše zdravotníctvo veľmi potrebuje, nás reálne posunie k takému celostnejšiemu prístupu k človeku. Táto reforma je dobrou správou pre ľudí, pre ktorých patrí úcta k životu a umieraniu k najdôležitejším hodnotám. Predpokladám, že sa zvýši kvalita života a starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich, rovnako aj kvalita života ich rodín. Častokrát tie rodiny cestovali veľké kilometre, aby mohli navštíviť svojho zomierajúceho príbuzného a možnosť práve týchto mobilných hospicov a tej komunitnej starostlivosti nám môže pomôcť to, aby rodiny boli spolu dokiaľ to je len možné. Je to dobrá správa aj pre pragmatikov, pretože návrh prináša upratanie definícií, popisuje akúsi mapu pacienta a vlastne tie algoritmy ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ako zbierať údaje pre následné vyhodnotenie, čo by malo pomôcť aj pre vhodné a účelné priradenie typu starostlivosti v závislosti od stavu pacienta. Pacienti vyžadujúci dlhodobú starostlivosť už nebudú musieť zaberať kapacity v nemocniciach často na akútnych oddeleniach, čo značne predražovalo zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že nikto z nás nevie či a kedy budeme takúto dlhodobú starostlivosť potrebovať a preto je to dobrá správa aj pre nás všetkých alebo aj pre našich príbuzných.
Ja by som ešte prečítala z tej charty pacientov, z charty práv pacientov, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich článku 8. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich, má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pracovali na príprave tejto reformy, tohto zákona a verím, že prinesie naozaj dobré ovocie, prinesie zlepšenie kvality života, zlepšenie starostlivosti a takisto aj zlepšenie podmienok pre všetkých tých, ktorí túto zdravotnú a sociálnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim poskytujú. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:08:10 - 14:17:54 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
6.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes môžme už prijať v parlamente, už môžme rokovať o zákone, ktorý upravuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.
Dôstojný život a aj dôstojné umieranie by malo byť takým základným právom človeka. A myslím si, že posledné dva roky, kedy sme prežívali pandémiu a rovnako aj to, že prežívame v súčasnosti ohrozenie vojnou, tak nás oveľa viac vystavilo myšlienkam na smrť, na chorobu. Dostali sme sa k týmto témam omnoho bližšie než by sme možno aj chceli.
V júni 1999 bol Parlamentným zhromaždením Rady Európy prijatý dokument Ochrana ľudských práv a dôstojnosť smrteľne chorých a umierajúcich. Okrem iného tento dokument zdôrazňuje povinnosť rešpektovať a chrániť dôstojnosť nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, ktorý pramení z nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti.
Tieto slová vyzerajú byť ako obyčajné frázy, ale v momente ako sa nás to osobne dotkne, ja osobne som zažila starostlivosť o môjho dedka po porážke, neskôr sme mali doma ležiacu onkologicky chorú maminu a potom som sa starala o babičku, ktorá mala Alzheimera, čiže veľmi blízko som zažila to, že aké je to dôležité a aké je to dobré, ak je človek v takomto štádiu ochorenia, v takýchto ťažkostiach, ak má možnosť tej zdravotnej starostlivosti dostupnej aj v domácom prostredí, v prípade, že je to možné.
Čo sa týkalo dostupnosti takýchto služieb, aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku. Som si uvedomila, že naozaj je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy v Trnavskom samosprávnom kraji. Nemáme
===== ...dostupnosti takýchto služieb. Aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku, som si uvedomila, že naozaj je, je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy. V Trnavskom samosprávnom kraji nemáme napríklad kamenný hospic. Nakoniec sa podarilo zohnať mobilný hospic, ale celkovo týchto zariadení je nedostatok a je veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať a častokrát títo ľudia potom skončia teda v nemocniciach, pričom v niektorých prípadoch by bolo ideálne ak by boli doma. Objavili sa také prvé lastovičky aj pri detských mobilných hospicoch a väčšinou tieto služby poskytovali práve mimovládne organizácie, ktoré vlastne tak nejak na kolenách hľadali spôsoby ako fungovať a popri bežnej práci vlastne vykonávali túto službu. Tak isto problémom sme čelili pri dostupnosti ADOS-ky, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevuje pacientov domov. Takže ja veľmi vítam, vítam tento zákon, ktorým sa nám podarilo dostať tento úmysel, ktorý sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády, o ktorom sa už dlho predtým rozprávalo, pretože tie dva, tie dve formy pomoci, sociálna pomoc a zdravotná pomoc, neboli na Slovensku zintegrované a neboli prepojené a vlastne na to doplácali práve tí pacienti. Tým, že máme aj tú medicínu takú relatívne úspešnú, tak vlastne roky sme vytesňovali tú smrť a to umieranie, a bolo také prirodzenejšie, že tí ľudia zostávali v nemocniciach. Ale môžme vidieť aj z hľadiska kvality života, že pokiaľ máme možnosť poskytovať túto pomoc v prirodzenom prostredí, je to, je to pozitívne pre tých ľudí, pre ich prežívanie, psychickú pohodu, tak isto možnosť rozlúčiť sa s rodinou a nezanedbateľným faktorom je aj ten ekonomický faktor. Keď čítam tento návrh na zmenu zákonov, ktoré upravujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí som veľmi rada, že stojíme na strane, ktorá nielen deklaruje úctu k životu, ale ide o reformu, ktorá veľmi konkrétne mení prostredie aj pravidlá hry. Cez predpisy, ktoré boli priložené k návrhu zákona vidím precízne zadefinované pojmy, nastavené už také reálnejšie poplatky za jednotlivé tie služby. Je uprataný priestor toho, kde dochádza k poskytovaniu rôznych typov zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej či dlhodobej, inštitucionálnej aj komunitnej. Je tam práve to navýšenie tých sadzieb za lôžkodeň za paušálne platby u viacerých typov zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže napríklad mobilné hospice sa dlhodobo potýkali s tým, že platby z poisťovní im pokrývali len zhruba 15 % reálnych nákladov.
Vidím dôraz aj kladený na zber presného typu údajov pre potreby vyhodnocovania kvality a účelnosti. Pred tým sa veľa zmien robilo bez týchto ukazovateľov a vidíme, že je to potrebné. Tento návrh prináša špecializáciu a multidisciplinárny prístup. My vlastne hľadáme nejaké nastavenie komplexnej starostlivosti, ktorá ponúka aj sociálnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú a tak isto duchovnú starostlivosť, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o týchto ľudí na sklonku života alebo trpiacich dlhodobým ochorením. Možnosť duchovnej starostlivosti, ktorá síce nie je v rámci toho zdravotného poistenia, ale je dostupná a mala by byť dostupná, pomáha týmto ľuďom častokrát prijať fakt dlhodobej alebo nevyliečiteľnej choroby, umožní im odpustiť, rozlúčiť sa a vysporiadať si možno veci z minulosti, ktoré doteraz vysporiadané nemali. Komunitnú neinštitucionálnu starostlivosť považujem za veľmi potrebnú a v každom prípade, pokiaľ je možná, tak som veľmi za to, aby bola podporovaná v tom domácom prirodzenom prostredí, a ja som rada, že predpisy myslia aj na také detaily ako je kilometrovné pre personál ADOS-iek a mobilných hospicov. A takisto som rada za zakomponovanie toho spirituálneho aspektu. Myslím si, že táto reforma, ktorú naše zdravotníctvo veľmi potrebuje, nás reálne posunie k takému celostnejšiemu prístupu k človeku. Táto reforma je dobrou správou pre ľudí, pre ktorých patrí úcta k životu a umieraniu k najdôležitejším hodnotám. Predpokladám, že sa zvýši kvalita života a starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich, rovnako aj kvalita života ich rodín. Častokrát tie rodiny cestovali veľké kilometre, aby mohli navštíviť svojho zomierajúceho príbuzného a možnosť práve týchto mobilných hospicov a tej komunitnej starostlivosti nám môže pomôcť to, aby rodiny boli spolu dokiaľ to je len možné. Je to dobrá správa aj pre pragmatikov, pretože návrh prináša upratanie definícií, popisuje akúsi mapu pacienta a vlastne tie algoritmy ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ako zbierať údaje pre následné vyhodnotenie, čo by malo pomôcť aj pre vhodné a účelné priradenie typu starostlivosti v závislosti od stavu pacienta. Pacienti vyžadujúci dlhodobú starostlivosť už nebudú musieť zaberať kapacity v nemocniciach často na akútnych oddeleniach, čo značne predražovalo zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že nikto z nás nevie či a kedy budeme takúto dlhodobú starostlivosť potrebovať a preto je to dobrá správa aj pre nás všetkých alebo aj pre našich príbuzných.
Ja by som ešte prečítala z tej charty pacientov, z charty práv pacientov, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich článku 8. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich, má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pracovali na príprave tejto reformy, tohto zákona a verím, že prinesie naozaj dobré ovocie, prinesie zlepšenie kvality života, zlepšenie starostlivosti a takisto aj zlepšenie podmienok pre všetkých tých, ktorí túto zdravotnú a sociálnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim poskytujú. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:08:10 - 14:17:54 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
6.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes môžme už prijať v parlamente, už môžme rokovať o zákone, ktorý upravuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.
Dôstojný život a aj dôstojné umieranie by malo byť takým základným právom človeka. A myslím si, že posledné dva roky, kedy sme prežívali pandémiu a rovnako aj to, že prežívame v súčasnosti ohrozenie vojnou, tak nás oveľa viac vystavilo myšlienkam na smrť, na chorobu. Dostali sme sa k týmto témam omnoho bližšie než by sme možno aj chceli.
V júni 1999 bol Parlamentným zhromaždením Rady Európy prijatý dokument Ochrana ľudských práv a dôstojnosť smrteľne chorých a umierajúcich. Okrem iného tento dokument zdôrazňuje povinnosť rešpektovať a chrániť dôstojnosť nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, ktorý pramení z nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti.
Tieto slová vyzerajú byť ako obyčajné frázy, ale v momente ako sa nás to osobne dotkne, ja osobne som zažila starostlivosť o môjho dedka po porážke, neskôr sme mali doma ležiacu onkologicky chorú maminu a potom som sa starala o babičku, ktorá mala Alzheimera, čiže veľmi blízko som zažila to, že aké je to dôležité a aké je to dobré, ak je človek v takomto štádiu ochorenia, v takýchto ťažkostiach, ak má možnosť tej zdravotnej starostlivosti dostupnej aj v domácom prostredí, v prípade, že je to možné.
Čo sa týkalo dostupnosti takýchto služieb, aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku. Som si uvedomila, že naozaj je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy v Trnavskom samosprávnom kraji. Nemáme
===== ...dostupnosti takýchto služieb. Aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku, som si uvedomila, že naozaj je, je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy. V Trnavskom samosprávnom kraji nemáme napríklad kamenný hospic. Nakoniec sa podarilo zohnať mobilný hospic, ale celkovo týchto zariadení je nedostatok a je veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať a častokrát títo ľudia potom skončia teda v nemocniciach, pričom v niektorých prípadoch by bolo ideálne ak by boli doma. Objavili sa také prvé lastovičky aj pri detských mobilných hospicoch a väčšinou tieto služby poskytovali práve mimovládne organizácie, ktoré vlastne tak nejak na kolenách hľadali spôsoby ako fungovať a popri bežnej práci vlastne vykonávali túto službu. Tak isto problémom sme čelili pri dostupnosti ADOS-ky, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevuje pacientov domov. Takže ja veľmi vítam, vítam tento zákon, ktorým sa nám podarilo dostať tento úmysel, ktorý sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády, o ktorom sa už dlho predtým rozprávalo, pretože tie dva, tie dve formy pomoci, sociálna pomoc a zdravotná pomoc, neboli na Slovensku zintegrované a neboli prepojené a vlastne na to doplácali práve tí pacienti. Tým, že máme aj tú medicínu takú relatívne úspešnú, tak vlastne roky sme vytesňovali tú smrť a to umieranie, a bolo také prirodzenejšie, že tí ľudia zostávali v nemocniciach. Ale môžme vidieť aj z hľadiska kvality života, že pokiaľ máme možnosť poskytovať túto pomoc v prirodzenom prostredí, je to, je to pozitívne pre tých ľudí, pre ich prežívanie, psychickú pohodu, tak isto možnosť rozlúčiť sa s rodinou a nezanedbateľným faktorom je aj ten ekonomický faktor. Keď čítam tento návrh na zmenu zákonov, ktoré upravujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí som veľmi rada, že stojíme na strane, ktorá nielen deklaruje úctu k životu, ale ide o reformu, ktorá veľmi konkrétne mení prostredie aj pravidlá hry. Cez predpisy, ktoré boli priložené k návrhu zákona vidím precízne zadefinované pojmy, nastavené už také reálnejšie poplatky za jednotlivé tie služby. Je uprataný priestor toho, kde dochádza k poskytovaniu rôznych typov zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej či dlhodobej, inštitucionálnej aj komunitnej. Je tam práve to navýšenie tých sadzieb za lôžkodeň za paušálne platby u viacerých typov zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže napríklad mobilné hospice sa dlhodobo potýkali s tým, že platby z poisťovní im pokrývali len zhruba 15 % reálnych nákladov.
Vidím dôraz aj kladený na zber presného typu údajov pre potreby vyhodnocovania kvality a účelnosti. Pred tým sa veľa zmien robilo bez týchto ukazovateľov a vidíme, že je to potrebné. Tento návrh prináša špecializáciu a multidisciplinárny prístup. My vlastne hľadáme nejaké nastavenie komplexnej starostlivosti, ktorá ponúka aj sociálnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú a tak isto duchovnú starostlivosť, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o týchto ľudí na sklonku života alebo trpiacich dlhodobým ochorením. Možnosť duchovnej starostlivosti, ktorá síce nie je v rámci toho zdravotného poistenia, ale je dostupná a mala by byť dostupná, pomáha týmto ľuďom častokrát prijať fakt dlhodobej alebo nevyliečiteľnej choroby, umožní im odpustiť, rozlúčiť sa a vysporiadať si možno veci z minulosti, ktoré doteraz vysporiadané nemali. Komunitnú neinštitucionálnu starostlivosť považujem za veľmi potrebnú a v každom prípade, pokiaľ je možná, tak som veľmi za to, aby bola podporovaná v tom domácom prirodzenom prostredí, a ja som rada, že predpisy myslia aj na také detaily ako je kilometrovné pre personál ADOS-iek a mobilných hospicov. A takisto som rada za zakomponovanie toho spirituálneho aspektu. Myslím si, že táto reforma, ktorú naše zdravotníctvo veľmi potrebuje, nás reálne posunie k takému celostnejšiemu prístupu k človeku. Táto reforma je dobrou správou pre ľudí, pre ktorých patrí úcta k životu a umieraniu k najdôležitejším hodnotám. Predpokladám, že sa zvýši kvalita života a starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich, rovnako aj kvalita života ich rodín. Častokrát tie rodiny cestovali veľké kilometre, aby mohli navštíviť svojho zomierajúceho príbuzného a možnosť práve týchto mobilných hospicov a tej komunitnej starostlivosti nám môže pomôcť to, aby rodiny boli spolu dokiaľ to je len možné. Je to dobrá správa aj pre pragmatikov, pretože návrh prináša upratanie definícií, popisuje akúsi mapu pacienta a vlastne tie algoritmy ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ako zbierať údaje pre následné vyhodnotenie, čo by malo pomôcť aj pre vhodné a účelné priradenie typu starostlivosti v závislosti od stavu pacienta. Pacienti vyžadujúci dlhodobú starostlivosť už nebudú musieť zaberať kapacity v nemocniciach často na akútnych oddeleniach, čo značne predražovalo zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že nikto z nás nevie či a kedy budeme takúto dlhodobú starostlivosť potrebovať a preto je to dobrá správa aj pre nás všetkých alebo aj pre našich príbuzných.
Ja by som ešte prečítala z tej charty pacientov, z charty práv pacientov, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich článku 8. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich, má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pracovali na príprave tejto reformy, tohto zákona a verím, že prinesie naozaj dobré ovocie, prinesie zlepšenie kvality života, zlepšenie starostlivosti a takisto aj zlepšenie podmienok pre všetkých tých, ktorí túto zdravotnú a sociálnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim poskytujú. Ďakujem.
4. 5. 2022 14:08:10 - 14:17:54 65. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 977 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
6.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, som veľmi rada, že dnes môžme už prijať v parlamente, už môžme rokovať o zákone, ktorý upravuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť a paliatívnu zdravotnú starostlivosť.
Dôstojný život a aj dôstojné umieranie by malo byť takým základným právom človeka. A myslím si, že posledné dva roky, kedy sme prežívali pandémiu a rovnako aj to, že prežívame v súčasnosti ohrozenie vojnou, tak nás oveľa viac vystavilo myšlienkam na smrť, na chorobu. Dostali sme sa k týmto témam omnoho bližšie než by sme možno aj chceli.
V júni 1999 bol Parlamentným zhromaždením Rady Európy prijatý dokument Ochrana ľudských práv a dôstojnosť smrteľne chorých a umierajúcich. Okrem iného tento dokument zdôrazňuje povinnosť rešpektovať a chrániť dôstojnosť nevyliečiteľne chorých a umierajúcich, ktorý pramení z nedotknuteľnosti ľudskej dôstojnosti.
Tieto slová vyzerajú byť ako obyčajné frázy, ale v momente ako sa nás to osobne dotkne, ja osobne som zažila starostlivosť o môjho dedka po porážke, neskôr sme mali doma ležiacu onkologicky chorú maminu a potom som sa starala o babičku, ktorá mala Alzheimera, čiže veľmi blízko som zažila to, že aké je to dôležité a aké je to dobré, ak je človek v takomto štádiu ochorenia, v takýchto ťažkostiach, ak má možnosť tej zdravotnej starostlivosti dostupnej aj v domácom prostredí, v prípade, že je to možné.
Čo sa týkalo dostupnosti takýchto služieb, aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku. Som si uvedomila, že naozaj je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy v Trnavskom samosprávnom kraji. Nemáme
===== ...dostupnosti takýchto služieb. Aj v týchto dňoch som bola konfrontovaná, keď som vlastne sa snažila zohnať hospic alebo mobilný hospic pre kamarátku, som si uvedomila, že naozaj je, je to služba, ktorá je veľmi limitovaná, sú problémy. V Trnavskom samosprávnom kraji nemáme napríklad kamenný hospic. Nakoniec sa podarilo zohnať mobilný hospic, ale celkovo týchto zariadení je nedostatok a je veľmi, veľmi ťažké sa tam dostať a častokrát títo ľudia potom skončia teda v nemocniciach, pričom v niektorých prípadoch by bolo ideálne ak by boli doma. Objavili sa také prvé lastovičky aj pri detských mobilných hospicoch a väčšinou tieto služby poskytovali práve mimovládne organizácie, ktoré vlastne tak nejak na kolenách hľadali spôsoby ako fungovať a popri bežnej práci vlastne vykonávali túto službu. Tak isto problémom sme čelili pri dostupnosti ADOS-ky, ošetrovateľskej starostlivosti, ktorá navštevuje pacientov domov. Takže ja veľmi vítam, vítam tento zákon, ktorým sa nám podarilo dostať tento úmysel, ktorý sa nám podarilo dostať do programového vyhlásenia vlády, o ktorom sa už dlho predtým rozprávalo, pretože tie dva, tie dve formy pomoci, sociálna pomoc a zdravotná pomoc, neboli na Slovensku zintegrované a neboli prepojené a vlastne na to doplácali práve tí pacienti. Tým, že máme aj tú medicínu takú relatívne úspešnú, tak vlastne roky sme vytesňovali tú smrť a to umieranie, a bolo také prirodzenejšie, že tí ľudia zostávali v nemocniciach. Ale môžme vidieť aj z hľadiska kvality života, že pokiaľ máme možnosť poskytovať túto pomoc v prirodzenom prostredí, je to, je to pozitívne pre tých ľudí, pre ich prežívanie, psychickú pohodu, tak isto možnosť rozlúčiť sa s rodinou a nezanedbateľným faktorom je aj ten ekonomický faktor. Keď čítam tento návrh na zmenu zákonov, ktoré upravujú dlhodobú zdravotnú starostlivosť o dlhodobo chorých a zomierajúcich ľudí som veľmi rada, že stojíme na strane, ktorá nielen deklaruje úctu k životu, ale ide o reformu, ktorá veľmi konkrétne mení prostredie aj pravidlá hry. Cez predpisy, ktoré boli priložené k návrhu zákona vidím precízne zadefinované pojmy, nastavené už také reálnejšie poplatky za jednotlivé tie služby. Je uprataný priestor toho, kde dochádza k poskytovaniu rôznych typov zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti akútnej či dlhodobej, inštitucionálnej aj komunitnej. Je tam práve to navýšenie tých sadzieb za lôžkodeň za paušálne platby u viacerých typov zariadení a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Čiže napríklad mobilné hospice sa dlhodobo potýkali s tým, že platby z poisťovní im pokrývali len zhruba 15 % reálnych nákladov.
Vidím dôraz aj kladený na zber presného typu údajov pre potreby vyhodnocovania kvality a účelnosti. Pred tým sa veľa zmien robilo bez týchto ukazovateľov a vidíme, že je to potrebné. Tento návrh prináša špecializáciu a multidisciplinárny prístup. My vlastne hľadáme nejaké nastavenie komplexnej starostlivosti, ktorá ponúka aj sociálnu starostlivosť, zdravotnú, psychologickú a tak isto duchovnú starostlivosť, ktorá je nezanedbateľnou súčasťou starostlivosti o týchto ľudí na sklonku života alebo trpiacich dlhodobým ochorením. Možnosť duchovnej starostlivosti, ktorá síce nie je v rámci toho zdravotného poistenia, ale je dostupná a mala by byť dostupná, pomáha týmto ľuďom častokrát prijať fakt dlhodobej alebo nevyliečiteľnej choroby, umožní im odpustiť, rozlúčiť sa a vysporiadať si možno veci z minulosti, ktoré doteraz vysporiadané nemali. Komunitnú neinštitucionálnu starostlivosť považujem za veľmi potrebnú a v každom prípade, pokiaľ je možná, tak som veľmi za to, aby bola podporovaná v tom domácom prirodzenom prostredí, a ja som rada, že predpisy myslia aj na také detaily ako je kilometrovné pre personál ADOS-iek a mobilných hospicov. A takisto som rada za zakomponovanie toho spirituálneho aspektu. Myslím si, že táto reforma, ktorú naše zdravotníctvo veľmi potrebuje, nás reálne posunie k takému celostnejšiemu prístupu k človeku. Táto reforma je dobrou správou pre ľudí, pre ktorých patrí úcta k životu a umieraniu k najdôležitejším hodnotám. Predpokladám, že sa zvýši kvalita života a starostlivosti o dlhodobo chorých a umierajúcich, rovnako aj kvalita života ich rodín. Častokrát tie rodiny cestovali veľké kilometre, aby mohli navštíviť svojho zomierajúceho príbuzného a možnosť práve týchto mobilných hospicov a tej komunitnej starostlivosti nám môže pomôcť to, aby rodiny boli spolu dokiaľ to je len možné. Je to dobrá správa aj pre pragmatikov, pretože návrh prináša upratanie definícií, popisuje akúsi mapu pacienta a vlastne tie algoritmy ako postupovať v jednotlivých prípadoch, ako zbierať údaje pre následné vyhodnotenie, čo by malo pomôcť aj pre vhodné a účelné priradenie typu starostlivosti v závislosti od stavu pacienta. Pacienti vyžadujúci dlhodobú starostlivosť už nebudú musieť zaberať kapacity v nemocniciach často na akútnych oddeleniach, čo značne predražovalo zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že nikto z nás nevie či a kedy budeme takúto dlhodobú starostlivosť potrebovať a preto je to dobrá správa aj pre nás všetkých alebo aj pre našich príbuzných.
Ja by som ešte prečítala z tej charty pacientov, z charty práv pacientov, starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich článku 8. Pacient má právo v nevyliečiteľnom štádiu choroby na takú úľavu a zmiernenie bolestí, ktoré zodpovedajú súčasným vedomostiam a možnostiam zdravotnej starostlivosti o umierajúcich, má právo na humánnu starostlivosť, má právo, aby ho v posledných chvíľach života sprevádzala osoba podľa jeho želania, právo na dôstojné umieranie a právo vyjadriť nesúhlas s poskytnutím diagnostických a liečebných výkonov.
Chcem vyjadriť vďaku všetkým, ktorí pracovali na príprave tejto reformy, tohto zákona a verím, že prinesie naozaj dobré ovocie, prinesie zlepšenie kvality života, zlepšenie starostlivosti a takisto aj zlepšenie podmienok pre všetkých tých, ktorí túto zdravotnú a sociálnu starostlivosť nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim poskytujú. Ďakujem.
23. 3. 2022 18:07:21 - 18:09:03 60. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 760 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujem za slovo.
Vážený predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som aj ja podala pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka práve ochrannej lehoty. Ide o to, aby sa ustanovil začiatok ochrannej doby na 40 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu z dôvodu, že posunutie začiatku ochrannej lehoty na 42 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu by mohlo spôsobiť, že niektorým ženám nevznikne nárok na materské, pretože by tá ochranná lehota skončila skôr, ako tento nárok vznikne.
Dovoľte mi teraz, aby som prečítala text pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Drábikovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 760.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:
V čl. I bode 7 § 32 ods. 2 písm. c) sa slová „začiatku 42. týždňa" nahrádzajú slovami „začiatku 40. týždňa".
Ďakujem.
23. 2. 2022 17:28:46 - 17:30:42 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní 2 Tlač 896 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem. Pán kolega Benčík, ďakujem za prečítanie. My sme tu počúvali tri dni stále dookola tie isté správy. A ja chcem povedať na tomto mieste, že odsudzujem akékoľvek verbálne násilie, nech už bolo povedané z akejkoľvek strany. A chcem povedať aj to, že mňa to veľmi mrzí. Je mi ľúto tých ľudí, ktorí to tam písali, ale čo ma ešte viac mrzí je to, že mnohí poslanci naozaj zneužívajú svoje postavenie, svoju popularitu a autoritu a možno nie úplne explicitne povzbudzujú ľudí k násiliu, ale v podstate ich k tomu povzbudzujú a vzbudzujú v nich práve takéto impulzy. Namiesto toho, aby v tejto ťažkej situácii ľudí nejakým spôsobom upokojovali, aby vysvetľovali, robia, robia pravý opak. Zneužívajú to čo dostali, zneužívajú svoj mandát práve na to, aby poštvávali. A mrzí ma, že toto sa deje a práve na tých sociálnych sieťach to je úplne najmarkantnejšie.
Ľudia, ktorí píšu takéto výroky si myslím, že častokrát si ani nespomenú možno na druhý deň a jeden .... druhého. A žiaľ, vieme, že už aj pred druhou svetovou vojnou to začalo myšlienkami, pokračovalo slovami a potom to išlo do skutkov. Naozaj možno, možno opoziční poslanci priamo nevyzývajú k násiliu, ale nebránia sa mu, nemažú takéto komentáre a je to ich zodpovednosť, pretože sú ľudia, ktorí možno veľmi rýchlo impulzívne zareagujú v rámci nejakých svojich frustrácií alebo zlej situácie a potom tie následky budú naozaj vážne. A je to, je to vaša zodpovednosť. Je to zodpovednosť tých, ktorí píšu, ktorí povzbudzujú, ale aj tých, ktorí ticho tolerujú takéto výroky.
17. 2. 2022 18:49:07 - 18:51:18 55. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
Ďakujem, pán podpredseda. Zápisnica o výsledku verejného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktoré sa konalo 17. februára 2022, opakovaná voľba.
Na verejné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 133 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 133 poslancov.
Po vykonaní verejného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe o návrhu na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutého Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 133 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 4 neplatných a 129 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– za Martina Lukačoviča hlasovalo za 55 poslancov, proti 45, zdržalo sa 29;
– za Michaelu Rokovickú hlasovalo za 9, proti 46, zdržalo sa hlasovania 74 poslancov;
– za Milana Romana hlasovalo za 0, hlasovalo proti 44, zdržalo sa hlasovania 85 poslancov;
– za Dagmar Balúchovú hlasovalo za 4, proti 20, zdržalo sa hlasovania 105 poslancov.
Na voľbu člena Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že vo verejnom hlasovaní v opakovanej voľbe nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže nebol zvolený člen Rady Slovenského pozemkového fondu, vykoná sa nová voľba.
Overovatelia poverujú svoju členku Luciu Drábikovú oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
17. 2. 2022 10:38:48 - 10:40:19 55. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 875 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem za slovo.
Ja chcem na úvod povedať, že podporím Katarínu Hatrákovú aj tento druhý raz pri voľbe. Katarínu Hatrákovú vnímam ako človeka, ktorý roky pracoval jednak na ministerstve a jednak aj v praxi poradenskej. Od začiatku, ako som ju spoznala, počas kandidatúry, tak som vnímala, že sa zaujíma o sociálnoprávnu ochranu, a môžem povedať, že za tieto posledné dva roky po mnohých diskusiách a hľadaní riešení pre konkrétne prípady naozaj som videla, že rozumie systému, rozumie problematike, orientuje sa v oblasti kompetencií a vždy prihliadala na najlepší záujem dieťaťa. Jej vyjadrenia častokrát boli nešťastné. Katarínu Hatrákovú nevnímam ako političku, skôr ako človeka z praxe, človeka, ktorý pozerá na veci možno v takom širšom kontexte a možno nedokáže tie posolstvá povedať jednoznačne, nevidí svet čiernobielo. Opakujem, vnímam ju skôr ako človeka z praxe, človeka zo sociálnej oblasti, ktorému záleží naozaj na tom, aby sa naprávali veci, ktoré sa v tejto sociálnoprávnej ochrane stále na Slovensku dejú. A preto, preto ju chcem podporiť, pretože jej v tomto dôverujem. A takisto jej legislatívna iniciatíva, ktorú prinášala za tie dva roky, vždy prichádzala na pomoc tým zraniteľným, na pomoc deťom.
Ďakujem.
16. 2. 2022 9:40:40 - 9:42:40 55. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 827 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za slovo. Vďaka, Milan, za tvoj príspevok do rozpravy. V roku 2005 som pol roka pracovala ako výjazdový psychológ do záchytných a pobytových utečeneckých táborov. Vtedy bolo tých migrantov a tých žiadateľov o azyl trošku viac ako teraz, možno desaťnásobne, avšak častokrát to bolo iba preto, že boli zachytení na našom území, pretože Slovensko je stále iba tranzitnou krajinou. Väčšina tých ľudí túži ísť do Nemecka, do Rakúska, do Francúzska, Španielska, Škandinávie. Takáto je situácia. Počet udelených azylov od roku 93 do súčasnosti je 900. Za minulý rok to bolo 29 priznaných azylov. Musíme uznať, že 903 z počtu podaných žiadostí 56 tisíc nie až tak veľa a ako Milan už aj spomínal, ľudia, ktorí žiadajú o azyl a ľudia, ktorí ten azyl dostanú, to sú naozaj ľudia, ktorí sú reálne ohrozený vojnou, nepokojom alebo prenasledovaním z náboženských, rasových a iných dôvodov. Nebavíme sa tu o ekonomických migrantoch. Bavíme sa tu naozaj o pomoci ľuďom, ktorí sem prídu bez čohokoľvek na to, aby mali kde bývať, aby mali strechu nad hlavou, aby sa naozaj mohli integrovať do spoločnosti. Spoločnosť musí vždy podať ruky tým, ktorí tú pomoc potrebujú, pretože ak by sme sa tvárili, že problém neexistuje alebo sa ho snažili nejako vymietiť, otočilo by sa to tak či tak proti nám. Tiež som smutná z toho otáčania tejto témy s cieľom získavania politických hlasov a bavíme sa tu naozaj o rôznych veciach, pretože toto je naozaj oblasť v ktorej máme možnosť preukázať solidaritu a keď si to porovnáme s inými krajinami v Európe, tak tých žiadateľov aj tých udelených azylov je naozaj veľmi máličko. A myslím si, že musíme byť v prvom rade ľuďmi. Ďakujem.
15. 2. 2022 16:40:01 - 16:55:20 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 891 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním použitím technického zariadenia.
Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Opakovaná voľba sa nekoná, ak bol na funkciu navrhnutý len jeden kandidát, ktorý z dôvodu, že nezískal potrebnú väčšinu hlasov, nebol zvolený. V takom prípade sa vykoná nová voľba na niektorej z ďalších schôdzí Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor ma uznesením poveril, aby som informovala Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu vo výbore a o stanovisku výboru.
Pán predsedajúci, otvorte prosím rozpravu.
15. 2. 2022 16:38:07 - 16:41:15 55. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 891 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR -  
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne. Návrh na voľbu zástupcu do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia. Výbor pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Jána Lipianskeho, zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok v Dozornej rade Sociálnej poisťovne z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022.
Jednota dôchodcov na Slovensku navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Michala Kotiana. Súčasne výbor konštatoval, že doručený návrh kandidáta za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne bol predložený v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spĺňa podmienky stanovené zákonom. Bezúhonnosť navrhnutého kandidáta je preukázaná výpisom z registra trestov. Uznesením č. 171 z 9. februára 2022 výbor súhlasil s predloženým návrhom a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky zvoliť za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu navrhnutého záujmovými združeniami občanov reprezentujúcich poberateľov dôchodkových dávok Michala Kotiana. Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov
=====
1. 2. 2022 18:33:28 - 18:38:34 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 882 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
235.
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o výsledku prerokovania návrhu na voľbu zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi (zaznel gong) združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, tlač 882. Návrh na voľbu zástupcov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne predkladá Národnej rade Slovenskej republiky Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, do ktorého pôsobnosti Sociálna poisťovňa patrí. Dôvodom na voľbu troch zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a jedného zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne je zánik členstva uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci vzal na vedomie zánik členstva Magdalény Melanovej, Martina Mikluša a Márie Svoreňovej, zástupcov navrhnutých reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov a Ľudovíta Pausa, zástupcu navrhnutého reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov v Dozornej rade Sociálnej poisťovne z dôvodu uplynutia päťročného funkčného obdobia dňom 10. februára 2022. Za reprezentatívne združenia odborových zväzov navrhli za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne: Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky troch kandidátov, a to Janu Berincovú, Martina Mikluša a Martina Vavra a Spoločné odbory Slovenska jedného kandidáta Mareka Šveca. Za reprezentatívne združenia zamestnávateľov navrhla za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Republiková únia zamestnávateľov jedného kandidáta: Ľudovíta Pausa.
Súčasne výbor konštatoval, že doručené návrhy kandidátov za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne boli predložené v súlade so zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a všetci kandidáti spĺňajú podmienky stanovené § 123 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Bezúhonnosť navrhnutých kandidátov bola preukázaná výpisom z Registra trestov.
Uznesením č. 164 z 31. januára 2022 výbor súhlasil s predloženými návrhmi a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 123 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvoliť od 11. februára 2022 za členov Dozornej rady Sociálnej poisťovne troch zo štyroch navrhnutých kandidátov za zástupcov reprezentatívnych združení odborových zväzov a za zástupcu navrhnutého Reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov Ľudovíta Pausa.
Výbor ďalej odporúča podľa § 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498 voľbu vykonať verejným hlasovaním formou hlasovacích lístkov. Voľba zástupcov za reprezentatívne združenia odborových zväzov sa vykoná verejným hlasovaním formou hlasovacích lístkov, a to v najbližšom termíne určenom na hlasovanie o 17.00 hodine. Voľba zástupcu za Reprezentatívne združenia zamestnávateľov sa uskutoční použitím technického zariadenia, a to v najbližšom termíne určenom na hlasovanie o 17.00 hodine. Zvolený je ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. V prípade nezvolenia potrebného počtu chýbajúcich členov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne sa uplatní postup podľa volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky zo 17. júna 2011 č. 498.
Ak nebudú zvolení traja zástupcovia za Reprezentatívne združenia odborových zväzov do Dozornej rady Sociálnej poisťovne, uskutoční sa opakovaná voľba na 55. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
1. 2. 2022 18:06:34 - 18:08:10 55. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 836 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
221.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 836. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
A chcem povedať, že som veľmi vďačná za tento návrh, pretože byť náhradným rodičom je veľmi vážne poslanie a som rada, že tento návrh pomáha práve týmto ľuďom, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom nahradiť rodinu deťom, ktoré o ňu prišli.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 871 zo 17. januára 2022 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 11. 2021 10:17:57 - 10:18:26 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem pekne, pán kolega, za podporu nášmu pozmeňujúcemu návrhu. Čo sa týka podpory osôb s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom myslím si, že máme dosť veľké rezervy a som veľmi vďačná, že aspoň môžme postupne robiť ďalšie kroky na to, aby im tá pomoc a podpora bola poskytovaná. Ďakujem.
24. 11. 2021 10:13:37 - 10:16:32 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 707 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi podať v pléne pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorého cieľom je rozšíriť cieľovú skupinu, ktorej možno poskytovať sociálnu službu v zariadení krízovej intervencie, ktorým je integračné centrum. Toto rozšírenie je o osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav. Cieľom tejto úpravy je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré si z objektívnych dôvodov nedokážu nájsť, respektíve udržať prácu a ocitajú sa tak v nepriaznivej sociálnej situácii umožniť poskytovanie sociálnej služby v integračnom centre a tak predísť ich sociálnemu vylúčeniu alebo obmedzeniu ich schopnosti spoločensky sa začleniť a umožniť sociálne začlenenie/inklúziu týchto osôb. Prijatím tohto návrhu sa zároveň sprostredkovane vytvoria aj podmienky pre zvýšenie kvality života týchto osôb v zmysle Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Teraz pristúpim k čítaniu pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej, Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 707.
V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie: "15. V § 24c úvodnej vete sa slová "podľa § 2 ods. 2 písm. a) a i)" nahrádzajú slovami "podľa § 2 ods. 2 písm. a), d) a i)"."
Navrhovaná právna úprava nadobúda účinnosť 1. januára 2022. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú, čo sa premietne aj do článku upravujúceho účinnosť.
To je koniec pozmeňujúceho návrhu a chcela by som vás týmto poprosiť o jeho podporu. Ďakujem pekne.
24. 11. 2021 9:58:51 - 9:58:59 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
Ďakujem za podporu, pán kolega. Budem sa tým zaoberať.
24. 11. 2021 9:48:33 - 9:56:39 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Drábiková, Lucia (OĽANO) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave  
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi aby som predniesla pozmeňujúci návrh Janky Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu. Ide totižto o to, že pomôcky ktoré sú vrátené sa následne môžu využívať a cieľom tohto pozmeňovacieho návrhu je rozšíriť taxatívny výpočet oprávnených žiadateľov, ktorým môžu byť poskytnuté tieto do užívania vrátené funkčné pomôcky alebo vrátené funkčné zdvíhacie zariadenia. Cieľom tejto zmeny je zahrnúť žiadateľov, ktorí sa vo svojej činnosti zaoberajú pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, respektíve poskytujú im zamestnanie a zdravotnú starostlivosť. Popri poskytovateľovi sociálnej služby, škole, školskému zariadeniu alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá o ňu prejaví záujem a je na pomôcku alebo zdvíhacie zariadenie odkázaná, tak o ňu bude po novom môcť požiadať aj zdravotnícke zariadenie, chránená dielňa alebo chránené pracovisko, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občianske združenie, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Táto navrhovaná zmena nielenže smeruje k uľahčeniu života osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ale dáva aj možnosť zariadeniam, ktoré sa pomocou osobám s ťažkým zdravotným postihnutím zaoberajú, obstarať potrebné pomôcky alebo zdvíhacie zariadenia aj spomedzi skupiny vrátených funkčných pomôcok alebo zariadení. Čiže ide o tom, aby tieto pomôcky nestály v skladoch, ale boli využité a pomohli ľuďom ktorí ich potrebujú.
Dovoľte mi teraz prečítať pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Žitňanskej, Lucie Drábikovej, Petry Krištúfkovej a Juraja Šeligu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 703).
1. V čl. I sa za bod 33 vkladá nový bod 34, ktorý znie:
„34. V § 41 ods. 9 sa za slová „poskytovateľovi sociálnej služby,1a )" vkladajú slová „zdravotníckemu zariadeniu,47a), ktorá znie:
Paragraf 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Chránenej dielni alebo chránenému pracovisku,47b), ktorá znie:
Paragraf 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Neziskovej organizácií poskytujúcej všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c), ktorá znie:
Paragraf 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Občianskemu združeniu, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47d)", ktorá znie:
Paragraf 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov." A za slová „s poskytovateľom sociálnej služby,1a)" sa vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením, s chránenou dielňou alebo s chráneným pracoviskom, s neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, s občianskym združením, ktoré má cieľ činnosti uvedený v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,".
Navrhovaný bod nadobúda účinnosť 1. januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
2. V čl. I sa za bod 34 vkladajú nové body 35 a 36, ktoré znejú:
„35. V § 52 písm. b) sa za slová „sociálnej služby,1a)" vkladajú slová „so zdravotníckym zariadením,47a), ktorá znie:
Paragraf 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S chránenou dielňou alebo chráneným pracoviskom,47b), ktorá znie:
Paragraf 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
S neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím,47c), ktorá znie:
Paragraf 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších
===== služby zamerané na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poznámka pod čiarou 47c), ktorá znie:
Paragraf 2 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
S občianskym združením, ktoré má za cieľ činnosti uvedené v stanovách zameraný na pomoc osobám s ťažkým zdravotným postihnutím.
Poznámka pod čiarou 47d), ktorá znie:
Paragraf 6 ods. 2 písm. c) zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.".".
36. V § 52 písm. p) sa slová „inej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadeniu sociálnych služieb, zariadeniu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, škole a školskému zariadeniu" nahrádzajú slovami „do užívania podľa § 41 ods. 9".".
Navrhované body nadobúdajú účinnosť 1.januára 2022, čo sa premietne do článku o účinnosti. Nasledujúce body sa primerane preznačia, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Koniec pozmeňovacieho návrhu.
Milí kolegovia, chcem vás poprosiť o podporu tohto návrhu. Ďakujem.