Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 12. 2019 14:38:28 - 14:43:15 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov a v znení predpisov (tlač 1640), v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2050 z 19. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku).
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 399 z 10. októbra 2019. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval predmetný návrh dňa 8. októbra 2019, avšak neprijal uznesenie, keďže v návrhu uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča hlasovať v tomto návrhu v bode 1 s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákonov vyjad..., zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vyjadrenie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z., schváliť. Pardon. (Rečník odišiel od pultu a priniesol si pohár vody.)
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená v uznesení výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 410 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrh podľa príslušných ustanovení.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
22. 10. 2019 11:32:36 - 11:34:20 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Ďakujem, pán predsedajúci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1725). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
17. 10. 2019 15:30:38 - 15:33:13 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
69.
Ďakujem, pán predsedajúci. Ústava Slovenskej republiky vo svojom čl. 36 garantuje, že zákon zamestnancom zabezpečí právo na najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie. V súlade s týmto ustanoveným zákonom Zákonník práce podľa súčasnej platnej legislatívnej úpravy (§ 103 ods. 1) určuje základnú výmeru dovolenky zamestnanca na najmenej štyri týždne a zároveň v § 103 ods. 2 určuje u zamestnanca, ktorý sa, do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku, základnú výmeru dovolenku, dovolenky najmenej na päť týždňov.
Cieľom predkladateľov je touto novelou Zákonníka práce navýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na päť týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. To je v súčasnosti už platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj v iných členských štátov Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením u mnohých zamestnancov v Slovenskej republike.
Predkladatelia predpokladajú najmä nasledovné dopady navrhovanej úpravy, a to pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, pozitívny vplyv na výchovu detí, pozitívny vplyv na cestovný ruch, pozitívny vplyv na bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa, pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy a návrh zákona má pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Očakáva sa aj pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o jeden týždeň. Predkladaný návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, na zamestnanosť, ani na vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Zároveň návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, ani vplyvy na hospodárenie obyvateľstva.
Návrh zákona má pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo, rodinu a zvyšuje sa množstvo času pre rodičov a pre deti a na realizáciu rodinného života.
Ďakujem zatiaľ.
18. 9. 2019 18:55:39 - 18:56:57 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
198.
Ďakujem, pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajcu vyplývajú zo Zbierky 73 zákona o..., paragrafu, pardon, 73 zákona rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na..., sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2019 18:33:53 - 18:36:10 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
188.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (tlač 1640). V súlade s § 73 zákona ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo Zbierky zákona 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlalodí s rozhod..., v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2019 18:27:00 - 18:28:56 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
182.
Ďakujem, pán predsedajúci. Cieľom predkladateľov je touto novelou Zákonníka práce navýšiť dĺžku základnej výmery dovolenky na 5 týždňov aj pre zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o dieťa. To je v súčasnosti už platným sociálnym štandardom pre zamestnancov aj, aj v iných členských štátoch Európskej únie, ako aj platným zamestnaneckým zvýhodnením u mnohých zamestnancov v Slovenskej republike.
Predkladatelia predpokladajú najmä nasledovné dopady navrhovanej právnej úpravy: pozitívny vplyv na manželstvo a rodičovstvo a rodinu, pozitívny vplyv na výchovu detí, pozitívny vplyv na cestovný ruch, pozitívny vplyv na bezpečnosť, produktivitu a efektivitu práce zamestnancov, ktorí dosiaľ nedovŕšili 33 rokov veku a trvalo sa starajú o dieťa. Pozitívne vplyvy na mladé pracujúce rodiny s maloletými deťmi a ich zakladanie.
Predpokladaný návrh zákona nemá vplyvy na rozpočet verejnej správy, návrh zákona má pozitívne a negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie, očakáva sa pozitívny vplyv napríklad v oblasti cestovného ruchu a mierne negatívny vplyv na produktivitu tých zamestnancov u zamestnávateľov, ktorým sa navýši základná výmera dovolenky o 1 týždeň.
Predpokladaný návrh zákona nemá vplyvy na životné prostredie, na zamestnanosť a ani na vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Zároveň návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy ani vplyvy na hospodárenie obyvateľstva. Návrh zákona má pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo, rodinu. Zvyšuje sa množstvo času pre rodičov a pre deti a na realizáciu rodinného života.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
30. 1. 2019 16:49:33 - 16:53:34 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
90.
Ďakujem. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, tlač 1223 (ďalej len „gestorský výbor“), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1538 z 5. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorským výborom v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 514 z 22. januára 2019 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 327 z 24. januára 2019.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223), schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 335 z 29. januára 2019.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu Tibora Jančulu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
5. 12. 2018 10:19:47 - 10:21:43 38. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1223 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (tlač 1223). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
10. 5. 2018 10:48:48 - 10:51:12 31. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 928 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 989 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 367. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 243. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
10. 5. 2018 10:44:50 - 10:47:07 31. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 927 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 988 z 20. apríla 2018 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 2. mája 2018 a prijal uznesenie č. 366. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. mája 2018 a prijal uznesenie č. 242. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa, aby som v spoločnej správe predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem.
29. 11. 2017 18:51:51 - 18:53:35 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, účelom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom, a úprava vzorca pre výpočet podielu uznávaného športu.
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z.
Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD a ÚM, ktorý sú, sa má zohľadňovať v rámci parametra KVV, čo je koeficient významu daného športu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
12. 10. 2017 16:24:58 - 16:26:48 21. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
120.
Ďakujem, pán predsedajúci. Páni poslanci, pani poslankyne, účelom predloženého návrhu zákona je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom, a úprava vzorca pre výpočet podielu uznaného športu.
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento štatút mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD, čo je úspech dospelých, a ÚM - úspech mládežníckeho športu, ktorý sa má zohľadňovať v rámci parametra KV, čo je koeficient významu daného športu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Ďakujem.
12. 5. 2017 10:42:06 - 10:43:31 17. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 529 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, cieľom navrhovanej úpravy je legislatívne zjednodušiť podmienky prihlásenia do evidencie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, nakoľko v súčasnosti platné podmienky značne obmedzujú možnosti evidencie týchto jednotlivo dovezených vozidiel. Úpravou podmienok dôjde podľa predkladateľov návrhu k liberalizácii prostredia a k rozšíreniu možnosti dovozu vozidiel z tretích štátov. Návrh zmeny zákona je inšpirovaný obdobnou úpravou platnou v Českej republike, ktorá ponúka širšie možnosti na evidenciu jednotlivo dovezených vozidiel z tretích štátov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a, naopak, zmierňuje regulačné zaťaženie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
28. 11. 2016 9:14:11 - 9:25:35 11. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 240 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Termín hlasovania by mal byť zajtra o 11.00 hod.
28. 11. 2016 9:08:51 - 9:10:29 11. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 240 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240), v druhom čítaní.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 284 z 20. októbra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorským výborom v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor národnej republiky Slovenskej republiky uznesením č. 94 zo 16. novembra 2016, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 z 10. novembra 2016.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených bod pod bodom III z tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk k výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 73 z 22. novembra 2016. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Otvorte, prosím, rozpravu.
20. 10. 2016 9:12:20 - 9:14:04 10. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 240 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Pán predsedajúci, pán predseda, ten tu nie je vlastne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2... Z. z. o doprave a na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva podľa paragrafu zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
12. 9. 2016 9:58:36 - 10:00:54 9. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 125 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Jančula, Tibor (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách, tlač 125.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 157 z 8. júla 2016 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 5. septembra 2016 a prijal uznesenie č. 36. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 5. septembra 2016 a prijal uznesenie č. 36. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách, 125a, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola schválená uznesením gestorského výboru č. 42 zo 6. septembra 2016.
Pán presedajúci, otvorte rozpravu.