Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 10:57:30 - 11:00:08 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1817 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1817, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu o prerokovaní vyššieho uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 2293 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie schváliť, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov (zaznievanie gongu) nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 542 z 5. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady po rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
4. 12. 2019 15:49:10 - 15:50:46 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1817 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 53. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
4. 12. 2019 10:08:47 - 10:11:01 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1816 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1934 z 29. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 86. schôdzi dňa 3. decembra 2019 a prijal uznesenie č. 538, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
11. 9. 2019 14:29:50 - 14:33:38 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1512 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1874 z 18. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej spolupráci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky, a to Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu tento zákon schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 464 zo dňa 5. septembra 2019, ústavnoprávny výbor uznesením č. 676 zo dňa 9. septembra 2019.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 472 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
27. 6. 2019 16:41:01 - 16:43:09 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1439 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet 18. júna 2019. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 414 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2018 vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 441 zo dňa 13. júna 2019.
Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor zároveň ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Výbor zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska pán Peter Kažimír správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
27. 6. 2019 16:28:10 - 16:29:57 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1314 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet na prerokovanie do 18. júna 2019.
Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 413 zo dňa 13. júna 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledku hospodárenia Národnej banky za rok 2018 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 440 zo dňa 13. júna 2019. Výbor ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma zároveň poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Výbor zároveň navrhol Národnej rade Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír správu predniesol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 6. 2019 16:09:09 - 16:10:44 46. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1512 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
4. 12. 2018 19:42:50 - 19:44:47 38 schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1203 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
202.
Ďakujem za slovo. Vážený predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určenému spravodajcovi výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2017.
Návrh Súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1291 zo dňa 16. novembra 2018 Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, a to prerokovať do 26. novembra 2018. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1291 zo dňa 16. novembra určené výbory prerokovali návrh Súhrnnej výročnej správy, a to výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojím uznesením ju zobrali na vedomie, zároveň odporučili Národnej rade návrh Súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce, alebo doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 370 zo dňa 26. novembra 2018. Zároveň určil mňa za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh uznesenia je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 12. 2018 19:20:08 - 19:22:36 38 schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1134 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
190.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1433 z 23. októbra 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská – odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a takisto výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplýva pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v IV. bode spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhu výborov, ktorý je uvedený v spoločnej správe, hlasovať takto: o bode spoločnej správy č. 1 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uve..., návrhov uvedeného v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 364 z 26. novembra 2018.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, čiže mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
29. 11. 2018 18:23:30 - 18:39:20 38 schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, aby tých pozmeňovacích návrhov nebolo tak málo, tak ja by som ešte k tým pozmeňovacím návrhom doplnil ďalšie. Je to, sú to pozmeňovacie návrhy, ktoré predkladám ja a predkladá taktiež spolu so mnou Irén Sárközy a Radovan Baláž. Odôvodnenie týchto mojich pozme; našich pozmeňovacích návrhov je takéto.
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje maximálny počet hracích zariadení v herni, ktorou sa docieli kapacitná primeranosť dostupnosti hazardných hier. Na základe tejto úpravy bude môcť byť v herni umiestnených najviac 40 výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi, terminálov videohier alebo iných technických zariadení, spolu najviac 40 takých prístrojov, zariadení, terminálov alebo iných technických zariadení slúžiacich na prevádzkovanie týchto hazardných hier v herni. To znamená, že ak prevádzkovateľ hazardných hier v herni bude mať umiestnené napr. len výherné prístroje, musí ich byť minimálne 15 kusov a maximálne 40 kusov. Ak bude mať prevádzkovateľ hazardných hier v herni umiestnených viacero druhov zariadení, napr. výherné prístroje a terminály videohier, uplatní sa rovnaký princíp, t. j. minimálny počet hracích zariadení musí byť 15 kusov spolu pre výherné prístroje a terminály videohier (napr. 5 výherných prístrojov a 10 terminálov videohier) a rovnako aj maximálny počet hracích zariadení musí byť 40 kusov spolu pre výherné prístroje a terminály videohier (napr. 20 výherných prístrojov a 20 terminálov videohier). Zároveň sa zavádza vhodnejší výraz pre súčet technických zariadení v herni.
Ďalej, v záujme posilnenia opatrení, ktoré by mali napomôcť pri zamedzení vzniku závislosti na hraní, sa navrhuje poskytnúť hráčom hazardných hier v online prostredí možnosť nastaviť si svoje finančné obmedzenia a zároveň určiť povinnosť pre prevádzkovateľov internetových hier umožniť hráčom takéto nastavenia. Navrhuje sa možnosť nastavenia si finančných limitov za určité časové obdobie, a to maximálnu sumu peňazí vložených do hry a najmä stanovenia si hornej hranice množstva prehraných peňazí za definované obdobie.
Zároveň sa vzhľadom na odlišný charakter hier navrhuje odlíšiť nastavenie finančných limitov samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne. Zavedenie nových navrhovaných sebaobmedzujúcich limitov prispeje k zníženiu rizika vysokých prehier.
Ako príklad uvediem nastavenie výšky stávky. Hráč si nastaví výšku stávok za mesiac napr. 100 eur. Ak nastavenie chce zmeniť na 50 eur, čiže dôjde k sprísneniu nastavenia, prevádzkovateľ mu zmenu nastaví do 24 hodín. Ak chce zvýšiť maximálnu stávku na 150 eur, čiže zmierniť nastavenie, prevádzkovateľ zmenu nastaví až siedmy deň od zadania, čiže hráč čaká na zmenu sedem dní, dovtedy môže vkladať stávky kumulatívne v mesiaci do výšky 100 eur.
Príklad pre nastavenie výšky prehry: Hráč si nastaví sumu prehry za mesiac vo výške 100 eur. Ak nastavenie chce zmeniť na 50 eur, čiže sprísniť nastavenie, prevádzkovateľ mu zmenu nastaví do 24 hodín. Ak chce zvýšiť maximálnu prehru na 150 eur, čiže zmierniť nastavenie, prevádzkovateľ zmenu nastaví siedmy kalendárny deň od zadania, čiže hráč čaká na zmenu sedem dní. Dovtedy môže prehrať len do výšky kumulatívne 100 eur v danom mesiaci. Ak si hráč zadal nastavenie len jedného sebaobmedzujúceho nastavenia, napr. výšku prehry, môže v tomto kalendárnom mesiaci zadať nastavenie ďalšieho sebaobmedujúceho opatrenia kedykoľvek v kalendárnom mesiaci. Zmenu pôvodne zadaného sebaobmedzujúceho opatrenia možno zadať len raz v kalendárnom mesiaci.
Ďalej k zmenám. Návrhom sa ruší možnosť opcie pri individuálnej licencii na prevádzkovanie hazardných hier na výherných prístrojoch, hazardných hier na termináloch videohier, hazardných hier na technických zariadeniach obsluhovaných priamo hráčmi, hazardných hier na iných technických zariadeniach v herni a internetových hier v internetovom kasíne. Na prevádzkovanie uvedených hazardných hier bude tak možné priamo udeliť individuálnu licenciu najviac na 5 rokov pri správnom poplatku 2 mil. eur.
Návrh súvisí s úpravou § 39 ods. 5 písm. g) a vypúšťajú sa ustanovenia § 50, ktoré s ňou súvisia.
Ďalej sa navrhuje, aby finančná zábezpeka na výherné prístroje bola upravená tak, že bude postačujúca na pokrytie záväzkov vzhľadom na charakter tejto hazardnej hry. Preto sa navrhuje jej konštrukciu upraviť tak, aby finančná zábezpeka bola stanovená na jeden výherný prístroj vo výške 1 000 eur, minimálne 75 000 eur. Ak počet povolených kusov výherných prístrojov presiahne u prevádzkovateľa 75 kusov, za každý ďalší kus musí navýšiť finančnú zábezpeku o 1 000 eur. Navýšiť výšku finančnej zábezpeky zo 60 000 eur; súčasne platný zákon; na 75 000 eur bude musieť splniť prevádzkovateľ výherných prístrojov do 31. mája 2019.
Ďalej dopĺňa sa ustanovenie o prevádzkovateľoch hazardných hier, ktorí majú udelenú individuálnu licenciu, o povinnosť zvýšiť výšku finančnej zábezpeky do 31. mája 2019.
Navrhuje sa taktiež posunúť povinnosť prevádzkovania hazardnej hry v herni len jedným prevádzkovateľom hazardnej hry o jeden rok, t. j. do 31.12. 2020. Tento dátum je súladný s technickým nastavením systémov, ich pripojenie na server prevádzkovateľa a následne servera prevádzkovateľa na server úradu a tiež z pohľadu povinnosti plnenia informačných povinností v rámci novej štruktúry zasielania údajov.
Prevádzkovatelia hazardných hier sú oprávnení požiadať o odborné posúdenie systémov a zariadení uvedených v § 86 ods. 2 podľa ustanovení tohto zákona, pričom posúdenie podľa tohto zákona sa považuje za posúdenie podľa zákona účinného do 28. februára 2019. Podrobnosti o spôsobe odborného posudzovania takýchto systémov upraví vykonávací predpis.
Týmto navrhovaným ustanovením sa má zabezpečiť, aby evidencia vkladov, stávok a výhier podľa tohto návrhu zákona sa uplatňovala najneskôr od roku 2021. Do tejto lehoty môže prevádzkovateľ hazardnej hry používať doterajšie ustanovenia zákona účinného do 1. 3. 2019 a doterajší predpis sa použije aj na oznamovacie povinnosti súvisiace s touto evidenciou. Oznamovacie povinnosti, ktoré nesúvisia s evidenciou vkladov, stávok a výhier, musí prevádzkovateľ hazardnej hry plniť už podľa navrhovaného zákona.
Vážené kolegyne, kolegovia, teraz predkladám vám pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a to Emila Ďurovčíka, Irén Sárközy a Radovana Baláža k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1136).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. V čl. I § 14 ods. 2 sa za slová "najmenej 15" vkladajú slová "a najviac 40" a slovo "spoločne" sa nahrádza slovom "spolu".
2. V čl. I § 32 sa dopĺňa novým písmenom, ktoré znie:
" ) informáciu o možnosti nastavenia sebaobmedzujúceho opatrenia, a to maximálnej výšky celkových stávok a maximálnej výšky prehry hráča počas času hrania na tomto hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry v internetovej herni a samostatne pre internetové hry v internetovom kasíne. Za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru a súčtom všetkých jeho výhier."
3. K čl. I § 32
Doterajší text sa v § 32 dopĺňa novými odsekmi, ktoré znejú:
"Prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby pri každom prihlásení sa hráča na jeho hráčsky účet a počas hry hráča si mohol hráč zadať nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1; ak si hráč takéto sebaobmedzujúce opatrenia zadá, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sebaobmedzujúce opatrenie do 24 hodín od tohto zadania. Hráč si môže zadať sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia alebo zadať zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia podľa odseku 1.Ak si hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto sprísnenie najneskôr do 24 hodín od času, kedy hráč zadal sprísnenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Ak si hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný nastaviť toto zmiernenie siedmy kalendárny deň od času, kedy hráč zadal zmiernenie sebaobmedzujúceho opatrenia. Hráč môže zadať zmenu sebaobmedzujúceho opatrenia len raz v kalendárnom mesiaci.
Ďalší bod. Prevádzkovateľ internetovej hry nesmie hráčovi, ktorý si zadal nastavenie sebaobmedzujúceho opatrenia, umožniť po jeho nastavení zadať stávku nad limit uvedený v sebaobmedzujúcom opatrení; ak si hráč zadal nastavenie limitu prehry, prevádzkovateľ internetovej hry je povinný zabezpečiť, aby nemohol hráč pokračovať v internetovej hre od okamihu prekročenia nastaveného limitu prehry."
V čl. I § 39 ods. 5 písm. g) sa slová "tri roky s možnosťou opcie na ďalšie dva roky" nahrádzajú slovami "päť rokov".
Ďalej v čl. I § 50 ods. 4 sa vypúšťa tretia veta a vypúšťa sa odsek 6.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.
V čl. I § 69 ods. 1 písm. h) sa číslo "750-tisíc" nahrádza slovami "za každý výherný prístroj 1 000 eur, najmenej však 75-tisíc eur".
V čl. I § 99 ods. 13 sa za slovo "licencie" vkladajú slová "alebo na základe individuálnej licencie" a za číslo 68 sa vkladajú slová "alebo § 69".
V čl. I § 99 ods. 36 sa číslo "2019" nahrádza číslom "2020".
V čl. I § 99 odsek 37 znie:
"(37) Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného od 1. marca 2019, je oprávnený prevádzkovať hazardnú hru za podmienok, za ktorých mu bola udelená individuálna licencia podľa zákona účinného do 28. februára 2019, a to do uplynutia platnosti individuálnej licencie, ak v tomto paragrafe nie je ustanovené inak. Podmienka odborného posudzovania technických zariadení a systémov na prevádzkovanie hazardnej hry na základe individuálnej licencie udelenej pred 1. marcom 2019 sa považuje za splnenú, aj ak sa vykoná ich odborné posudzovanie po 1. marci 2019."
V čl. I § 99 ods. 41 sa za slovo "výhier" vkladajú slová "a na s touto evidenciou súvisiace oznamovacie povinnosti" a za číslo "2019" sa vkladá slovo "najdlhšie".
Ďakujem za pozornosť.
27. 11. 2018 15:12:29 - 15:16:07 38 schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1216 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
80.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov o výsledku prerokovania zákona z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie. Národná rada schválila dňa 23. októbra 2018 zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade uvedený zákon na opätovné prerokovanie a vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2018 č. 4076 uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy Slovenskej republiky. Na základe toho predseda rozhodnutím č. 1252 z 9. novembra 2018 pridelil zákon na opätovné prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Výbory Národnej rady prerokovali uvedený zákon v lehote určenej predsedom Národnej rady.
Prezident Slovenskej republiky vo svojom rozhodnutí z 8. novembra 2018 v časti II uviedol dôvody na vrátenie zákona. Určené výbory zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky a k vrátenému zákonu nasledovné stanoviská:
Výbor pre financie a rozpočet odporučil Národnej rade zákon schváliť v pôvodnom znení. Za ďalšie, Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Gestorský výbor prijal odporúčanie pre Národnú radu s tým, že o tomto zákone treba hlasovať, a to o pripomienkach prezidenta uvedených v časti II tejto správy so stanoviskom gestorského výboru neschváliť. Ďalej o zákone z 23. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o podpore cestovného ruchu ako o celku schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 371 z 26. novembra 2018. Výbor určil mňa za spoločného spravodajcu výborov, súčasne ma poveril informovať Národnú radu o výsledku rokovania výborov.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
18. 10. 2018 10:44:50 - 10:46:01 35. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1134 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
14. 9. 2018 9:03:40 - 9:05:02 34. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1096 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážená kolegyňa, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte k uvedenému návrhu zákona rozpravu.
12. 9. 2018 17:38:11 - 17:39:37 34. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1108 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
144.
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím vás, otvorte k uvedenému bodu rozpravu.
13. 6. 2018 11:32:09 - 11:32:29 33. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, chcel by som opraviť svoje hlasovanie pri prvom hlasovaní, ktoré je pozmeňujúci návrh pána poslanca Blanára, kde som bol vykázaný ako "neprítomný", ale hlasoval som "za".
10. 10. 2017 18:49:34 - 18:52:35 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
222.
Ďakujem pekne. Navrhujem, aby o tomto vládnom návrhu sa hlasovalo zajtra o 11.00 hodine doobeda. Ďakujem pekne.
10. 10. 2017 18:34:23 - 18:37:37 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Ďakujem znovu za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 764 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, ďalej výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 12, 15 až 32 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 13, 14 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 215 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem. Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, k uvedenému vládnemu návrhu rozpravu.
10. 10. 2017 18:27:44 - 18:30:57 21. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 653 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
210.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 763 z 5. septembra tohto roka pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 216 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku
Ďakujem. Pani predsedajúca, skončil som, dovoľte, aby som vás poprosil o otvorenie rozpravy.
5. 9. 2017 15:31:51 - 15:33:04 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 652 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
84.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 daní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
5. 9. 2017 15:24:50 - 15:26:37 19. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 653 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ďurovčík, Emil (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte k uvedenému materiálu rozpravu.