Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 16:42:09 - 16:44:27 56. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, uviesť spoločnú správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829) vo Výbore Národnej rady pre financie a rozpočet. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva v súlade s § 79 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku túto správu výboru:
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1939 zo 4. decembra 2019 pridelil návrh skupiny poslancov na prerokovanie pre financie a rozpočet do určeného termínu konania schôdze Národnej rady. Určil zároveň, aby výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor pripravil na schôdzu Národnej rady správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výbore a podal Národnej rade informáciu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne a uznesením č. 543 z 5. decembra vyslovil súhlas s návrhom skupiny poslancov a odporúča Národnej rade, aby, po prvé, prizval na rokovanie Národnej rady o návrhu skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata guvernéra Národnej banky Slovenska alebo ním povereného zástupcu, po druhé, návrh skupiny poslancov na prijatie uznesenia k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky.
Gestorský výbor schválil svojím uznesením č. 544 z 5. decembra 2019 túto správu a zároveň týmto uznesením ma poveril za spravodajcu výboru a následne ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady a navrhnúť postup pri jeho hlasovaní.
K tomu odporúčaniu výboru pre financie a rozpočet prizvať na rokovanie guvernéra Národnej banky Slovenskej, dostali sme v priebehu dňa na finančný výbor list, v ktorom sa guvernér Národnej banky ospravedlňuje z účasti na dnešnej schôdzi, a to z dôvodu dlhodobej plánovej pracovnej cesty mimo Bratislavy, a preto nemôže sa dneska zúčastniť na rokovaní Národnej rady.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
3. 12. 2019 14:11:20 - 14:13:30 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1718).
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov na prerokovanie vyššie uvedeného poslaneckého návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 2166 z 22. októbra 2019 pridelila návrh na prerokovanie týmto výborom, a to ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet, zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký zákon pridelený, nepredložili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu.
K tomuto poslaneckému návrhu zákona zaujali tieto stanoviská, a to odporúčať schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet. A taktiež odporúčanie schváliť ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor odporúča o návrhu výboru, ktorý je uvedený v spoločnej správe hlasovať takto: o jedinom bode zo spoločnej správy hlasovať v súlade s návrhom gestorského výboru, a to schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Spoločná správa bola schválená uznesením gestorského výboru č. 530 z 25. novembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením výbor poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
3. 12. 2019 9:38:22 - 9:40:23 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Heger, nedôvera Európskej komisie. Ja som to tam spomenul v mojom príspevku, že nás zaradila do tretej skupiny. Áno, Európska komisia povedala, že sú tam možné riziká z tohto štátneho rozpočtu, ale vy ste všetci vraveli, že je to katastrofa, že ten štátny rozpočet je, ako je postavený, celý zlý. A moja otázka bola len, prečo potom Európska komisia mu dala zelenú. A na toto ste mi neodpovedali. (Reakcia z pléna.) Však odobrila štátny rozpočet. (Reakcia z pléna.)
Nedôvera zahraničia. Pán kolega, vy si naozaj myslíte, že niekto vidí do hláv Donalda Trumpa a podobných svetových lídrov a na to sa dá naozaj pripraviť, pán kolega? To nemyslíte vážne, že Slovenská republika vie odhadnúť, čo spraví dotyčný pán, a nevravím ix ďalších, ktorí sú svetoví lídri, ale, žiaľbohu, doba je nejaká zvláštna a ja fakt nerozumiem, prečo sa vedú tieto žabomyšie vojny.
Pán kolega, dobre viete, že v tom štátnom rozpočte je prija..., sú prijaté reštrikčné opatrenia zhruba na 475 mil. eur práve na základe hodnotiacej správy Útvaru hodnoty za peniaze a implementačnej jednotky. Čiže tie reštrikčné opatrenia sú v tom štátnom rozpočte zahrnuté tak, ako si prajete.
O tom, že kde sú príjmy štátneho rozpočtu, to sme sa už ixkrát bavili na rôznych fórach, sme sa zhodli na tom, že treba zvýšiť možno tú snahu na výbere DPH, o tom sa nebudem s vami sporiť. Taktiež aj iné dane na Slovensku je potrebné zaviesť, ktoré sú už bežné na západ od nás, napr. digitálna daň a podobne.
Pán Sloboda, nesúhlasím s tým, že štátny rozpočet nezohľadňuje opatrenia, ktoré sa prijali. Aj návrhy Slovenskej národnej strany museli prejsť revíziou a museli sme sa dohodnúť najprv s ministerstvom financií ohľadom dopadu na štátny rozpočet. Preto niektoré opatrenia, ktoré sme najprv predkladali v pôvodnej výške, ako je zníženie dani z príjmu na 15 %, museli sme okresať len na určitú skupinu podnikateľov preto, aby sme nespôsobili výpadok v štátnom rozpočte.
A prenesené náklady na verejnú správu, ako ste už spomínali, no, to je fiškálna decentralizácia. Jednoducho samosprávy sú financované z podielových daní a z dane z príjmu fyzických... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 12. 2019 9:22:55 - 9:32:48 53. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Dovoľte mi vystúpiť ako členovi finančného výboru a zároveň ako členovi Slovenskej národnej strany k štátnemu rozpočtu.
Ja som rozmýšľal pred chvíľkou, akým spôsobom začať, pretože tá debata o štátnom rozpočte vôbec sa nevedie v tej odbornej hladine, čo ma veľmi mrzí, ale dávajú sa tu rôzne politické odkazy, čomu ja osobne rozumiem, pretože je to zákon roka, ale zaslúžil by si štátny rozpočet ďaleko odbornejšiu diskusiu a mali by sme sa baviť o tých veciach ako vy, pani kolegyňa Milanová, že kde tie peniaze, kde by sme mali viacej dať. Samozrejme, peniaze chýbajú všade. Ja s vami súhlasím. Na strane druhej vystúpi váš kolega pán Heger a ten zase bude sekať, aby sa dávalo čím menej, a treba šetriť a šetriť, čiže to, a to je v rámci jedného poslaneckého klubu, že neviete si to dáko dohodnúť sa, že akým spôsobom by ten štátny rozpočet mal vyzerať, a teraz si to zoberte, že sa musia dohodnúť minimálne tri koaličné strany, pretože každá má inú predstavu, iné priority a zostaviť kompromisný štátny rozpočet tak, aby našiel podporu v Národnej rade.
V piatok celé médiá roz..., všetky médiá rozprávali len o tom, aké je nízka účasť o štátnom rozpočte. Tí, ktorí to tvrdili, zažili tri sekundy slávy, ale zjavne dneska už tu sa nenachádzajú. Takže odkazujem, že splnili si svoju politickú úlohu, ale ich úprimný záujem k štátnemu rozpočtu nie a išlo čisto len o divadlo z ich strany.
Štátny rozpočet, a to aj možno pánovi kolegovi Dostálovi, ktorý pred chvíľkou prišiel do sály, by som chcel povedať, že ako sa tvorí. (Reakcia z pléna.) Však ja viem, teraz ste prišli, len ste neboli, tak sa ospravedlňujem. Štátny rozpočet sa tvorí tak, že jednoducho koaličné strany si určia svoje priority a ľudia na ministerstve financií určia, koľko peňazí štátny rozpočet bude mať na základe či už makroekonomickej, alebo na základe daňovej prognózy, a následne sa rokuje, akým spôsobom sa dosiahne ten požadovaný výsledok v podobne návrhu štátneho rozpočtu.
Mňa v piatok dosť mrzelo, keď sa tu niektorí poslanci vyjadrovali, že je to pripravené neodborne, dokonca sa tu trhali papiere a tým sa znevažovala práca 65 ľudí na ministerstve financií, ktorí viac ako pol roka pripravovali štátny rozpočet. Chcel by som vidieť tých frajerov, ako by oni sa vysporiadali s tým, s čím všetkým sa musia vysporiadať analytici a rozpočtári na ministerstve financií.
Opozícia mala zľahčenú situáciu tým, že Národná banka Slovenska a Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dali také stanoviská, aké dali. Koniec koncov tí, ktorí vystupovali, sa odvolávali len na tieto dve inštitúcie a vybrali si to najhoršie pre vládnu koalíciu a pre štátny rozpočet, ktorý kritizovali. Tie kritiky zo strán týchto dvoch inštitúcií sú oprávnené a treba ich brať na vedomie. Ja osobne si ctím nielen prácu ľudí na ministerstve financií, ale taktiež aj na Národnej banke, aj v Rade pre rozpočtovú zodpovednosť, pretože každý, kto sa trošku venuje tejto problematike, vie, že je to veľmi náročná práca, odhadnúť, prognózovať niečo do budúcna, a teraz sa môžme sporiť, že kto z tých prognostikov má viac pravdu, nemá pravdu viac, to sa jednoducho nedá. V minulosti či už Rada pre rozpočtovú, aj Národná banka Slovenska mali horšie odhady, ako v skutočnosti to dopadlo. Naopak, ministerstvo financií bolo ďaleko bližšie k tým cieľom, ktoré sa dosiahli. Ale viesť nejaký súboj medzi týmito inštitúciami nemá zmysel, pretože nikto nevie, ako to dopadne.
Dobre vieme, že žijeme v turbulentnej dobe, kedy globálny svet veľmi vplýva na slovenskú ekonomiku. A keďže sme malá ekonomika, tak sme proexportne zameraná a sme výsostne závislí od toho, že čo sa deje v zahraničí, a od toho závisí aj rast našej ekonomiky, pretože domáca spotreba jednoducho taký reálny rast neutiahne, aj keby sme veľmi chceli, ale domácou spotrebou jednoducho to dokázať sa nedá na Slovensku.
Mňa mrzí to, že ste vo svojich príspevkoch opomenuli aj iné informácie, ktoré k štátnemu rozpočtu prišli. Bolo tu, bola tu hodnotiaca správa z Európskej komisie, ktorá síce Slovensku vytkla určité riziká a možné riziká, ktoré plynú z prijatia štátneho rozpočtu a zaradili nás do tzv. tretej skupiny. Ale v tej skupine je napríklad aj Fínsko, napríklad aj Slovinsko. A ja nemám pocit, že by tieto dve krajiny boli dlžníci alebo boli by nejakí hriešnici, ktorí majú rozvrátené verejné financie. Európska komisia konštatovala, že náš dlh je bezpečne pod hranicou 60 %. A keby to bol taký zlý štátny rozpočet, ako ste tu niektorí, opoziční kolegovia, povedali, tak ja pochybujem o tom, že by nám dali zelenú. Takže tým pádom spochybňujete aj prácu Európskej komisie, ktorá odobrila štátny rozpočet Slovenskej republiky.
Pred pár týždňami, týždeň alebo dva dozadu, to ste tiež zhodou okolností opomenuli, agentúra, ratingová agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom. Ďalší fakt, ktorý ste opomenuli vo svojej reči, pretože by vám to dajako nesedelo do tej vašej mozaiky, kde chcete vykresliť ako katastrofu, keby sme prijali tento štátny rozpočet, a to je možná odpoveď vám z relevantných zahraničných inštitúcií, nie slovenských, zahraničných inštitúcií, že slovenský rozpočet je udržateľný a tie čísla, ktoré v ňom sú jednoducho akceptujú aj medzinárodné inštitúcie.
To, že sú tam riziká, to vieme všetci. Už to tu bolo spomenuté, štátny rozpočet sú konkrétne čísla, ale štátny rozpočet je živý organizmus a počas toho nasledujúceho roka, na ktorý bol prijatý, treba reagovať na rôzne vplyvy hlavne z toho okolia, aby sme vedeli ten štátny rozpočet ukočírovať tak, aby na konci dňa sa čo najviac priblížil k tomu cieľu.
Mňa tiež osobne mrzí, že nie je vyrovnaný štátny rozpočet, ale beriem do úvahy fakt aj ten, že jednoducho sa mení okolie okolo Slovenska. Nikto z nás nevie, s akou náladou sa zajtra zobudí americký prezident a komu vyhlási v tom lepšom prípade len obchodnú vojnu, pretože vieme dobre, že do dnešného dňa neni uzavretý spor medzi Spojenými štátmi a Čínou a spor medzi Spojenými štátmi a Európou, to akože spojencom tiež bol posunutý len o pol roka ohľadom zavedenia rôznych cieľ.
Taktiež nevieme, ako dopadnú voľby vo Veľkej Británii, akým spôsobom sa vyvinie brexit, a toto sú všetko faktory, ktoré vplývajú na tú aj príjmovú stránku štátneho rozpočtu, a tieto všetky informácie musia zohľadniť všetci prognostici na tých spomenutých inštitúciách, ktoré som spomenul.
Preto mňa to veľmi mrzí, že vy narábate len s tým, čo vám vyhovuje, a bral by som také férové, aby sme tú diskusiu možno posunuli na ďaleko vyšší level, keby niekto z vás prišiel s kompletným vypracovaným tieňovým štátnym rozpočtom, nazvime to tak. Máme tu tieňových ministrov financií, tímlídrov. Keby ste prišli vy s vašou predstavou, ale kompletného štátneho rozpočtu, nevybrať si len jednu kapitolu a tú kritizovať, ale s kompletným štátnym rozpočtom, a poďme sa rozprávať o tom, ako si to predstavujete vy, na ktorej strane zobrať, na ktorej strane dať, a mohli by sme viesť diskusiu, pretože my s pánom ministrom tú diskusiu máme dávno už vybavenú. Nielen jednotliví ministri, ale aj my ako vládni koaliční poslanci sme konzultovali a prechádzali sme si položku po položke a naše pripomienky do toho štátneho rozpočtu boli zakomponované.
Preto ja nevidím dôvod, prečo by som sa mal ja tu s pánom ministrom teraz hádať, keď my sme si už všetky otázky už pred samotným podaním návrhu štátneho rozpočtu vykonzultovali tak, aby boli zohľadnené priority jednotlivých ministerstiev, tak ako sa navyšujú platy pre učiteľov o 10 %, taktiež ako boli nájdené dodatočné zdroje do ministerstva pôdohospodárstva. Som rád, že prvýkrát Štátne lesy Slovenskej republiky nemusia robiť osobitný odvod vo výške 5 mil. euro, ale tie peniaze zostanú v podniku na zvýšenie zalesňovania.
Poslednú vec, ktorú by som chcel povedať a odkázať v rámci aj poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Koniec koncom to, koniec koncom tu už pán Danko povedal, že Slovenská národná strana podporí návrh štátneho rozpočtu, pretože si myslíme, že je to dobrý kompromis v súčasnej situácii. Sú tam zohľadnené priority aj podľa programového vyhlásenia vlády, tak ako boli zadefinované. Som rád, že sa vyšlo niektorým našim pripomienkam v ústrety a boli zakomponované do štátneho rozpočtu tak, aby sme vedeli zvyšovať tú sociálnu úroveň ľudí. A ja si myslím, že tento štátny rozpočet zvyšuje sociálny štandard ľudí. Aj tie sociálne opatrenia, ktoré boli prijaté, sú dobré a sú zahrnuté v tomto štátnom rozpočte.
Vaším jediným, vašou jedinou motiváciou je, aby tento štátny rozpočet neprešiel, aby bolo provizórium, aby ste vy v predstave, že v nasledujúcich voľbách budete mať tú možnosť zostavovať vládu, aby ste vy mali možnosť prijať štátny rozpočet podľa seba, aby ste zrušili sociálne opatrenia, ktoré boli naplánované na rok 2020, aby ste vedeli vy v tom zakomponovať svoje predstavy, svoje priority. Podľa mňa to nie je fér, pretože vláda aj parlament majú funkčné obdobie do 29. februára 2020. A ja si myslím a koniec-koncom to potvrdila aj Európska únia, má zelenú aj s niektorými rizikami, to treba bez obáv povedať, ale ten štátny rozpočet nie je taká katastrofa, ako prezentuje opozícia, preto ja tiež vyjadrujem podporu tomuto návrhu štátneho rozpočtu a klub Slovenskej národnej strany bude hlasovať za tento štátny rozpočet.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 16:43:44 - 16:44:22 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Iba krátko k tomu, čo tu odznelo pred pár minútami. Som rád, že sme sa zhodli, pán kolega Dostál, na tom, že to bol prílepok a čiže došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, konkrétne § 94 ods. 3, ktorý znemožňuje dávať prílepky. A som rád, že ako človek, ktorý nás tu viac ako tri a pol roka cvičí o rokovacom poriadku, dokonca môžte alebo dokonca ste umožnili dať tomuto výnimku. Preto nechcem síce kaziť tú radosť pani Cigánikovej, ale chcem využiť § 94 ods. 2, ako navrhovateľ nesúhlasím s jej návrhom, ktorý odznel pri našom návrhu, pretože je zjavné, že to spoločne nesúvisí a bol porušený rokovací poriadok. Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 16:14:57 - 16:15:57 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Veľmi krátko, milí kolegovia. Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, t. j. zo zdrojov podnikateľského prostredia. Zjednodušene povedané, jedná sa o tzv. podnikové byty. Takýto inštitút budú môcť využívať zamestnávatelia, ktorí zamestnajú viac ako 49 zamestnancov. Podmienka na tie bytové jednotky bude kladená taká, že nemôžu mať viac rozlohu obytnej jednotky ako 100 metrov štvorcových, výhoda bude v tom, že odpisovanie takýchto bytov bude skrátená na šesť rokov. A taktiež ďalšia podmienka bude to, že zamestnávateľ nebude môcť takýto byt odpredať po dobu desiatich rokov. Výhodou je to, že bude môcť byť regulované aj nájomné, čiže dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pričom ten rozdiel vo forme nepeňažnej odmeny bude taktiež oslobodený od daní. To je v krátkosti všetko, ďakujem pekne.
28. 11. 2019 15:10:32 - 15:12:15 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1761 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážení kolegovia, vážené kolegyne. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1761. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov Národnej rade o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 2260 z 28. novembra 2019 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom Národnej rady, a to: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a určila taktiež lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi žiadneho z výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k tomuto návrhu.
K tomuto vládnemu návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko: Odporúčanie schváliť a to výbor pre financie a rozpočet a taktiež ústavnoprávny výbor. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k tomuto návrhu odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 537 z 28. novembra 2019 a zároveň ma týmto uznesením poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní tohto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacieho poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2019 17:27:59 - 17:29:12 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1761 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k tomuto vládnemu návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania.
Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 53. schôdze Národnej rady. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
27. 11. 2019 14:03:33 - 14:04:44 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1760 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1868 zo 7. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 81. schôdzi dňa 19. novembra 2019 a prijal uznesenie č. 524, ktorým odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 v skrátenom legislatívnom konaní na 53. schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
28. 10. 2019 14:59:01 - 15:08:20 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte aj mne mojou maličkosťou prispieť do tejto diskusie k tomuto návrhu zákona a chcel by som predniesť pozmeňujúci návrh, ale v prvom rade by som chcel najprv poprosiť pána spravodajcu, že s týmto pozmeňujúcim návrhom chcem vyňať body 1 až 3 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Teraz samotné odôvodnenie tohto pozmeňujúceho návrhu: Vzhľadom na možné aplikačné problémy vyplývajúce z predloženého znenia návrhu na vydanie zákona, že údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky, sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti uvádzať údaj o zamestnaní kandidáta na kandidátnej listine, a teda následne tento údaj nebude vôbec uvedený na hlasovacom lístku.
Zároveň sa vzhľadom na blížiace voľby do Národnej rady a s tým spojené podávanie kandidátnych listín navrhuje účinnosť tohto zákona dňom jeho vyhlásenia a prechodné ustanovenie § 219c reflektujúce na prípadné vyhlásenie týchto alebo iných volieb pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Teraz by som predniesol samotný pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579).
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 118/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. I bod 1 znie:
"1. V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
2. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 52 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 55 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 3 znie:
"3. V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
5. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 80 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 82 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
7. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 85 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I bod 5 znie:
"5. V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
9. V čl. I sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
"6. V § 103 ods. 4 sa za slovom "vek" vypúšťa čiarka a slovo "zamestnanie"."
7. V § 105 ods. 1 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 6 znie:
"V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
11. V čl. I bod 7 znie:
"7. V § 139 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
12. V čl. I bod 8 znie:
"8. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny"."
13. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. V § 143 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" a za slovo "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I bod 9 znie:
"9. V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) údaje o kandidátovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kandidáta,"."
15. V čl. I bod 10 znie:
"10. V § 144 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
16. V čl. I bod 11 znie:
"11. V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny"."
17. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 148 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania podľa kandidátnej listiny" a za slovom "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
18. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
19. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 171 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, vlastnoručný podpis kandidáta."."
20. V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 173 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
21. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 175 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. I bod 15 znie:
"15. V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,"."
23. V čl. I bod 16 znie:
"16. V § 176 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
24. V čl. I bod 17 znie:
"17. V § 178 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
25. V čl. I sa za bod 17 vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:
"18. V § 180 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta".
19. Za § 219b sa vkladá § 219c, ktorý znie:
"§ 219c
Ak predložená kandidátna listina pre voľby vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sa konajú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, obsahuje údaj o zamestnaní kandidáta, tento údaj sa neuvedie na hlasovacom lístku ani v zozname kandidátov."."
26. V čl. II sa slová "1. mája 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
Ďakujem pekne.
22. 10. 2019 14:38:30 - 14:39:53 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1734 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti iba, vážení kolegovia, na rokovanie Národnej rady predkladám návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predkladanej novely zákona o dani z príjmov je podpora mobility pracovnej sily a stimulácia nového zdroja, z ktorého môže byť financovaná bytová výstavba, to jest zo zdrojov podnikateľského prostredia.
V krátkosti sú zadefinované hlavné parametre, ktoré by mali spĺňať. Napríklad daňovník, ktorý zamestná viac ako 49 zamestnancov a je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, môže odpisovať budovy zaradené do odpisovej skupiny počas šiestich rokov.
Taktiež bude tam regulované nájomné. Bytová výmera nemôže presiahnuť viac ako 100 metrov štvorcových. Takto bude regulované nájomné daňovo uznateľné a zamestnanec so zamestnávateľom sa budú môcť takýmto spôsobom, alebo zamestnávateľ bude takýmto spôsobom môcť prispievať svojmu zamestnancovi.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, taktiež medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Ďakujem pekne zatiaľ, skončil som.
22. 10. 2019 14:34:01 - 14:37:47 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo. V krátkosti budem reagovať na to, čo tu odznelo, pretože vo faktickej poznámke by sa nedalo obsiahnuť všetko, čo tu zaznelo.
Posledné tri roky, čo sa tu rozprávame o cestovnom ruchu, každý jeden poslanec, s ktorým som túto debatu mal; pán kolega, neodchádzajte, aj vám sa budem venovať, chvíľku. (Reakcia z pléna.) Jaj, no tak dobre, dobre, dobre, dobre.
Tak pán; sme sa bavili o tom, že cestovný ruch na Slovensku má obrovský potenciál. A keď sme sa tu rozprávali o akejkoľvek ekonomickej otázke, tak všetci ste kritizovali to, že Slovenská republika je výlučne orientovaná na automobilový priemysel a rast hrubého domáceho produktu je výsostne závislý od automobilového priemyslu a od domácej spotreby. Keď sme túto debatu mali aj pri iných zákonoch, ktoré Slovenská národná strana predniesla ohľadom cestovného ruchu, tak sme sa zhodli na tom, že cestovný ruch má potenciál byť jedna z nosných, jedno z nosných odvetví pre slovenskú ekonomiku.
A nám je ľúto, Slovenskej národnej strane, že cestovný ruch nemá takúto pozornosť v tomto volebnom období, pretože v súčasnosti cestovný ruch má na starosti ministerstvo dopravy a je to akási sekcia tam niekde zapatrošená, ktorá nemá také kompetencie, aké by sa tejto dôležitej otázke dalo. Preto prichádzame s touto iniciatívou, aby bolo zriadené ministerstvo cestovného ruchu, aby sme dali tomu strechu aj kompetenčnú, aj čo sa týka oblasti financií, aby to malo jednotnú koncepciu, aby to malo hlavu a pätu, aby sme cestovný ruch na Slovensku zdynamizovali. Pretože všetky krajiny, ktoré sa venujú cestovnému ruchu a cestovný ruch tvorí značnú časť ich domáceho, hrubého domáceho produktu, majú extra zriadené organizácie, ktoré sa výlučne venujú či už propagácii krajiny dovnútra aj navonok, ale, samozrejme, aj legislatívnej iniciatíve, ktorá následne je pretavená do zákonov tej danej krajiny.
To, že otázka športu je tiež dôležitá, súvisí s tým, že na ministerstve školstva bol zriadený tretí štátny tajomník, ale taktiež tam naráža na kompetenčné úlohy alebo kompetenčné spory so súčasným zákonom. Preto sme sa rozhodli týmto spôsobom odčleniť aj odvetvie športu, tak aby športovci mali sa na koho obrátiť a vedeli oňho, alebo mohli mať uňho rovnocenného partnera na diskusiu, aby sa prijímali opatrenia, ktorú budú mať zmysel aj do budúcna, aby sa prijímali dlhodobé stratégie na rozvoj cestovného ruchu.
Prvé čítanie, pán kolega Dostál, dobre viete, že je o filozofii zákona. Nie o tom, že či to bude účinnosť mať od roku ´21. Kľudne, môžme sa dohodnúť na pozmeňujúcom návrhu, pre mňa za mňa to môže platiť aj od 1. 1. 2020. Ja s tým nemám najmenší problém. Ak sa to bude dať organizačne spraviť, ak sa nájde politická vôľa, ja som za. Len treba si uvedomiť, že takéto ministerstvo má potenciál, aby sme vytvorili nové ekonomické ministerstvo, ktoré bude mať na starosti veľmi dôležitú oblasť cestovného ruchu.
Takže druhé čítanie, ja sa teším na diskusiu určite u vás na ústavnoprávnom výbore. Určite tam prídem ako predkladateľ, môžme sa na túto tému kľudne sa rozprávať dlhé hodiny.
Pán kolega Baránik, no fakt neviem, či na vás treba reagovať alebo nie. Mňa dojíma, akú máte starosť o Slovenskú národnú stranu. Skôr by som vás, teda zameral vašu pozornosť na váš klub SaS, ktorý sa podľa mňa stýka už len kvôli tomu, aby ste sa prepočítali, koľko vás zostalo. Už iný zmysel s vami asi nemá zmysel diskutovať, pretože tie vaše stále dookola opakujúce vety o tom, ako to tu je zlé, niekto tu rozkráda, jednoducho na to fakt nemá zmysel reagovať.
A, pán kolega Poliačik, garantujem vám, že s pánom Dostálom sme sa nedohadovali, že mu spravíme ministerstvo pre OKS.
Ďakujem pekne.
22. 10. 2019 14:21:07 - 14:22:49 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Cieľom nami predkladanej novely zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády je zriadenie Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky ako samostatného ústredného orgánu štátnej správy.
Zriadenie samotného ústredného orgánu štátnej správy je pre oblasť cestovného ruchu a športu, na plnenie úloh v týchto oblastiach dôležité a odbornou verejnosťou veľmi pozitívne vnímané. Je potrebné mať k dispozícii odborný a funkčný aparát, ktorý dokáže reflektovať na dôležité podnety a v tak ekonomicky dôležitých oblastiach, ako je cestovný ruch aj šport, je priam nevyhnutný. Možno konštatovať, že predovšetkým zvýšená návštevnosť našej krajiny domácimi, ale aj zahraničnými turistami, docielená zavedenými inými opatreniami, ktoré boli už prijaté v tomto volebnom období, stále má potenciál rastu. Všetky tieto aspekty prispeli k tvrdeniu a k všeobecnému názoru o potrebe zriadiť samostatné ministerstvo pôsobiace v tejto oblasti, aby boli kvalitne plnené úlohy v oblasti nielen cestovného ruchu, ale aj športu.
Návrh zákona má negatívne, ale aj pozitívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, primárne by malo dôjsť k preskupeniu existujúcich presúvaných kapacít a finančných zdrojov z existujúcich ministerstiev na novovytvorené ministerstvo.
Návrh zákona je v súlade s ústavou a inými zákonmi, taktiež medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a taktiež je v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu.
Ďakujem pekne, skončil som.
22. 10. 2019 14:00:53 - 14:06:41 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak ako minulý týždeň som nedokončil moje vystúpenie v rámci ústnej rozpravy, dovoľte, aby som dokončil moje vystúpenie a to z toho dôvodu, že predložím pozmeňujúci návrh, ktorý sme avizovali už na minulotýždňovej schôdzi. Dovoľte mi teda jeho krátke odôvodnenie.
K novovloženému bodu 2 upravujeme ustanovenie o poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu. Zavádza sa povinnosť zamestnávateľa prerokovať poskytovanie príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu so zástupcami zamestnancov, aby sa mohol aj v tomto smere lepšie uplatniť kolektívny názor zamestnancov, či o rekreačné poukazy ako formu príspevku na rekreáciu majú kolektívny záujem.
Ďalej sa v prvej vete tohto ustanovenia za bodkočiarkou zamestnancovi zavádza možnosť individuálneho odmietnutia príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu, pričom sa na toto zamestnancovi ustanovuje desaťdňová lehota, aby zamestnávateľ následne mohol vydané rekreačné poukazy vrátiť ich vydavateľovi a bol u týchto zamestnancov pripravený na priame poskytovanie príspevku na rekreáciu. V dôsledku uvedenej úpravy bude závisieť forma poskytnutia príspevku na rekreáciu len na včasnom individuálnom rozhodnutí zamestnanca.
Ďalej v prípade, že zamestnávateľ poskytol zamestnancovi príspevok na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu, vzniká v aplikačnej praxi otázka, či je zamestnanec ako držiteľ rekreačného poukazu oprávnený tento rekreačný poukaz ešte využiť aj po skončení jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa, nakoľko rekreačné poukazy sú spravidla platné do konca kalendárneho roka, v ktorom boli vydané.
S ohľadom na skutočnosť, že u zamestnanca, ktorému je poskytnutý príspevok na rekreáciu priamo na základe predloženia účtovných dokladov, nie je možné o tomto prípade uvažovať, sa navrhuje spresniť, že platnosť rekreačného poukazu zaniká dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca, a teda zamestnanec tento rekreačný poukaz nemôže dodatočne po skončení pracovného pomeru využiť. Uvedená úprava zároveň umožní zamestnávateľom úplne alebo čiastočné stornovanie vydaného rekreačného poukazu v prípade skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, čo môže zmierniť náklady zamestnávateľa spojené s poskytovaním príspevku na rekreáciu.
K novovloženému bodu 3, nový odsek 6, tam je zdôvodnenie nasledovné: Navrhuje sa rozšíriť okruh osôb, na ktoré sa vzťahujú oprávnené výdavky zamestnanca súvisiace s rekreáciou, na ktorú mu poskytne zamestnávateľ príspevok. Oprávnenými výdavkami sa stanú aj také výdavky zamestnanca, ktoré zamestnanec vynaloží na rekreáciu svojich rodičov, keďže v týchto prípadoch sa zväčša jedná o osoby vyššieho až dôchodkového veku, ktoré samé spravidla nie sú v zamestnaneckom pomere, a teda samé nemajú nárok na príspevok na rekreáciu od zamestnávateľa. Zároveň sa v niektorých prípadoch jedná aj o osoby, ktoré si samé z poberanej dôchodkovej dávky dlhodobo nemôžu dovoliť ísť na rekreáciu.
K novovloženému bodu 3, nový odsek 7: Vzhľadom na poznatky z aplikačnej praxe súvisiace s posudzovaním oprávnenosti vynaložených výdavkov zamestnanca a rozšírenie okruhu osôb, na ktoré sa tieto oprávnené výdavky môžu vzťahovať, sa navrhuje spresniť, v akej lehote a v akom rozsahu je zamestnanec povinný poskytnúť zamestnávateľovi osobné údaje, ktoré sa zúčastnili rekreácie.
Teraz mi dovoľte predložiť samotný pozmeňujúci návrh. Doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1565).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 1565), sa dopĺňa takto:
Doterajší text v čl. I sa označuje ako bod 1, za ktorý sa vkladajú body 2 a 3, ktoré znejú:
"2. V § 152a odsek 2 znie:
"(2) Zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov môže rozhodnúť, že príspevok na rekreáciu poskytne zamestnancovi prostredníctvom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak zamestnanec najneskôr do 10 dní od prijatia rekreačného poukazu zamestnávateľovi rekreačný poukaz vráti a oznámi, že príspevok na rekreáciu využil alebo má v záujme využiť podľa odseku 8. Platnosť rekreačného poukazu zaniká dňom skončenia pracovného pomeru zamestnanca. Pri poskytovaní príspevku na rekreáciu prostredníctvom rekreačného poukazu na základe zmluvy s vydavateľom rekreačného poukazu podľa osobitného predpisu je výška poplatku za sprostredkovanie služieb podľa odseku 4 maximálne 3 % z hodnoty rekreačného poukazu."
3. V § 152a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
"(6) Oprávnenými výdavkami podľa odseku 1 sú aj preukázané výdavky zamestnanca podľa odseku 4 na rodiča zamestnanca, a to aj bez účasti zamestnanca na rekreácii.
(7) Zamestnanec najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia rekreácie poskytne zamestnávateľovi osobné údaje každej osoby, ktorá sa zúčastnila rekreácie podľa odseku 5 alebo 6, a to v rozsahu meno, priezvisko a jeho rodinný alebo obdobný pomer k zamestnancovi."."
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.
Novovložené body 2 a 3 nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti. V nadväznosti na doplnenie nových bodov sa upraví názov zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
18. 10. 2019 13:40:07 - 13:40:32 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1703 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
175.
Pán kolega, mne sa fakt sníva. Otázka, kto zvolal tú nezmyselnú schôdzu na odvolávanie pána predsedu vlády? A vedeli ste, že aj tak nebude odvolaný, aj napriek tomu ste to zvolávali ixkrát dookola. Takže vlastne vďaka vám tu navarili zbytočne. Aj my všetci ostatní sme museli tú cestu merať z iných krajov Slovenska.
18. 10. 2019 11:41:02 - 11:42:05 51. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1718 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
105.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajca (spravodajcu, pozn. red.) k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
17. 10. 2019 11:41:36 - 11:43:30 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
116.
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa Shahzad, začnem vami, vy ste sa tam zamerali na ten pozmeňujúci návrh, ktorý bude podaný, a nechceme meniť ten spôsob ohľadom tej materskej, rodičovskej dovolenky, pretože vtedy dostáva, keď je mamička na materskej alebo rodičovskej dostáva príspevok zo Sociálnej poisťovne, nedostáva od zamestnávateľa. Čiže z tohto dôvodu nám príde trošku nelogické, ak je platená zo štátu, nazvime to tak, tak prečo by mala poberať výhody aj od svojho zamestnávateľa, keď v podstate jej, nazveme to príspevok, dáva štát prostredníctvom svojich organizácií.
A, pán kolega Mihál, k tým daniam, súhlasím s vami. Je to na veľmi širokú diskusiu. Ja dúfam, že v budúcom volebnom období takáto diskusia prebehne naprieč všetkými politickými stranami, aby tu bol stabilný daňový systém, ktorý bude spravodlivý aj voči tým, ktorých sa to bude týkať, aj tých, ktorí budú poberať. My si tiež myslíme, že treba sa zamerať aj na tých, ktorí sú veľkí a bohatí, napr. banky a bankový odvod, pretože dobre vieme, že bankový sektor ako jediný z finančného sektoru ako takého, koniec koncov sme mali na poslednom výbore pre financie a rozpočet správu Národnej banky za prvý polrok a tam jasne bolo deklarované, že banky každý rok zvyšujú svoju ziskovosť jednoducho a narastajú ich tržby, zvyšujú poplatky. Tak si myslíme, že by tie peniaze nemali odchádzať do cudziny, pretože všetky banky sú v zahraničných rukách, a mali by zostať na Slovensku. Preto aj ten zámer, ktorým chceme presadiť, aby bankový odvod bol zachovaný aj po roku 2020, naďalej pretrval.
A určite by sme sa mali zamerať aj na tie spoločnosti, ktoré tie peniaze majú a jednoducho musíme nájsť spôsob a systém, ako tie peniaze zamedziť, ako tie peniaze dostať a nechať ich na Slovensku, keď tu na Slovensku tie obraty, tržby vznikajú.
Ďakujem.
17. 10. 2019 11:31:43 - 11:37:59 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
110.
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Kolegovia, kolegyne, dovoľte mi teda, aby som v krátkosti zareagoval na tie veci, ktoré tu odzneli od pánov poslancov Viskupiča a Mihála. Každý jeden zákon, ktorý sa prijíma v Národnej rade, má svoje plusy aj mínusy. Je bezchybne, je bezpochyby to, s čím sme prišli pred viac ako rokom, keď sme dali prvý návrh na tento zákon, vtedy bola povinnosť poskytnúť rekreačný poukaz pre všetkých. To bol prapôvodný návrh tohto zákona. Samozrejme, po diskusii potom či už so zástupcami zamestnávateľských zväzov, aj tých väčších, aj tých menších, sme v tej úvodnej fáze upustili od toho, aby tá povinnosť bola pre všetkých, a dali sme povinnosť vyhovieť svojmu zamestnancovi len tým veľkým zamestnávateľom od 49 zamestnancov vyššie. Čiže nie je to nič nové. Naša prapôvodná myšlienka bola, aby každý zamestnávateľ bol povinný na žiadosť zamestnanca poskytnúť takýto benefit svojmu zamestnancovi. Tento návrh zákona je platný od 1. 1. 2019 tohto roku.
Pán poslanec Mihál, každý jeden zákon má nejaké detské choroby. Ja sám osobne som bol dvakrát na stretnutí so zástupcami Finančnej správy, ktorí píšu práve tieto odôvodnenia, sídlia v Banskej Bystrici, čiže nemal som to ďaleko a mali sme niekoľkohodinové debaty, akým spôsobom odpovedajú. Viem, že tam bolo veľa dotazov, ale každý jeden zákon, ktorý prichádza na Slovensku a je nanovo uvádzaný, takýmto spôsobom prechádza. Keď už raz sa to usmernenie dá, tak sa už vie dohľadať. Keďže je to nový zákon, úplne nový zákon a nič podobné na Slovensku doteraz nebolo, tak aj preto tá výkladová stránka toho zákona sa teraz dáva do povedomia tých ľudí. Ale myslím si, že časom, keď sa ľudia naučia s tým pracovať, tak už tieto administratívne a tie výkladové otázky z tohto celého procesu odpadnú.
Aj my máme spätnú väzbu, a nielen od samotných hotelierov a zamestnávateľov, ale hlavne od zamestnancov, ktorí tento rekreačný poukaz využívajú a využívajú ich v plnej miere. A aj veľa zamestnávateľov už pochopilo, že je to istá forma odmeny pre svojich zamestnancov, tak ako sme sa bavili, je to daňovo-odvodove zvýhodnené tak, aby zamestnávateľ nebol povinný alebo nemusel platiť odvody, ktoré mu plynú, ak by v opačnom prípade platil alebo vyplácal svojho zamestnanca inou formou odmeny.
To, aký to má dopad na makroekonómiu a na národné hospodárstvo, o tom sa tu nemusíme sporiť. Jednoducho došlo k zvýšenému nárastu počtu prenocovaní, čo malo za následok, že došlo k zvýšenému obratu v sektore cestovného ruchu a aj Národná banka Slovenska konštatovala, že ekonomický rast, ktorý bol za druhý štvrťrok v roku 2019 na úrovni 1,9 HDP bol vďaka tomu, že na Slovensku boli zavedené rekreačné poukazy. A jeden z tých primárnych cieľov, ktoré sme mali pri tomto návrhu zákona, a to motivovať Slovákov, aby zostali doma, aby peniaze míňali doma a dali to do vlastnej spotreby, bolo úspešné. Čiže aj jeden z tých dôvodov, ktorých sme, ktorým sme argumentovali na tom začiatku, že chceme nechať peniaze na Slovensku, aby sme to otáčali v našej ekonomike, sa nám podarilo.
Som... Tá otázka znižovania daní, a že to škrabanie sa okolo hlavy. Určite u nás nájdete pochopenie na znižovanie priamych daní a hlavne priamych daní za prácu. Ja som toho istého názoru. Poďme sa o tom rozprávať. Ja som toho názoru, že na Slovensku treba zmeniť daňovo-odvodový mix, pretože máme tu niečo od roku 2004, a myslím si, že po 15 rokoch je najvyšší čas, akým spôsobom aj vzhľadom o to, ako sa ekonomika vyvíja nielen na Slovensku, ale na celom svete, treba zaviesť nové druhy daní, nový daňovo-odvodový mix tak, aby bol spravodlivejší pre tých, čo pracujú, aby postihoval možno viac spotrebu ako to, že niekto dostáva odmenu, a aby sme vedeli týmto spôsobom aj zabezpečiť, nazvime to, plynulé financovanie či už štátnej, alebo verejnej správy. Ja som tohto názoru. Na túto tému kedykoľvek so zástupcami Slovenskej národnej strany môžete debatovať.
Ak by sme znižovali daň z príjmov fyzických osôb, tak kľudne to môžme spraviť. Ale dobre viete, čo nastane potom. Máme tu na druhý deň zástupcov ZMOS-u, že im siahame na štátne rozpočty, pretože celá daň z príjmu fyzických osôb, tak ako je vybratá, je distribuovaná na samosprávy a vyššie územné celky v pomere 70 ku 30. Čiže myslím si, že do tejto debaty musia byť zainteresovaní aj zástupcovia samospráv, aby sme nespôsobili výpadok na rozpočtoch jednotlivých obcí a miest.
Bol tam dosť skritizovaný spôsob, akým môže byť tento príspevok vyplácaný, a to elektronickou formou alebo na priamo. Pán kolega Bernaťák už spomínal, že jednoducho je to na rozhodnutí toho zamestnávateľa, akým spôsobom sa vydá, či bude využívať služby niektorej spoločnosti, alebo na priamo mu donesie zamestnanec faktúru na preplatenie.
To, čo ste spomínali, tie provízie medzi tými poskytovateľmi a jednotlivými hotelmi, no je to trh. Pochádzate z liberálnej strany a to je vaša poučka, že trh určuje pravidlá a trh všetko vyrieši. Neviem si dosť dobre predstaviť, akým spôsobom by štát mohol zasiahnuť do súkromno-obchodných vzťahov medzi dvoma spoločnosťami. Môžme to spraviť, ale verím tomu, že v tejto sále sa nájde niekto, kto bude kritizovať, že čtá..., že štát ide určovať podmienky medzi dvoma súkromnými spoločnosťami. Aj preto... Ale tú pripomienku, ktorú ste mali ohľadom toho, že zamestnávateľ sa môže rozhodnúť, či už je taký alebo onaký spôsob, ako sme sa už pred chvíľočkou bavili.
Ja dneska ten môj pozmeňujúci návrh nepredložím a chcel by som teda ako za predkladateľa navrhnúť, aby došlo k prerušeniu rozpravy o tomto bode, aby sme vedeli vyprecizovať ten pozmeňujúci návrh, aby sme tam mohli zakomponovať tie pripomienky, ktoré tu boli vznesené, aby sme ich mohli brať do úvahy, a ujasniť si to aj s ministerstvom dopravy ako gesčným ministrom pre cestovný ruch, aj s legislatívou, tak aby to bolo na poriadku, pretože nám ide o to, aby ten zákon bol dobrý a funkčný, aby tam neboli zbytočné míny, ktoré by mohli znehodnotiť význam tohto samotného zákonu.
Preto navrhujem, aby sme prerušili rozpravu o tomto bode do utorka do 14.00 hodiny.
Ďakujem pekne.
17. 10. 2019 10:04:36 - 10:06:09 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. V krátkosti, vážení kolegovia, vážené kolegyne, s účinnosťou od 1. 1. 2019 bol do slovenského právneho poriadku zavedený inštitút príspevok na rekreáciu zamestnancov v takom rozsahu, že tí zamestnanci, ktorí majú pracovný pomer u zamestnávateľa najmenej 24 mesiacov nepretržite, tak na ich žiadosť sú povinní poskytnúť mu takýto rekreačný poukaz tí zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Ostatní zamestnávatelia, ktorí patria pod túto hranicu, nemusia svojim zamestnancom tento príspevok poskytnúť, aj keď budú o to žiadať.
Touto, týmto návrhom, ktorý dneska predkladáme, chceme zrušiť tú podmienku, ktorá sa týka veľkosti zamestnávateľa, to znamená, každý zamestnávateľ bez ohľadu na to, aký je veľký, bude musieť vyhovieť svojmu zamestnancovi za tých istých podmienok, ktoré sú už v súčasnosti stanovené v tomto zákone. Čiže všetky ostatné podmienky, ktoré v tom zákone sú, a to je to, že pracovný pomer musí trvať najmenej 24 mesiacov nepretržite, aj ten pomer príspevku zamestnanca zamestnávateľovi vo výške 55 % k 45 zostáva nezmenené, čiže jedinú vec, ktorú v tomto zákone meníme, je oblasť alebo množina zamestnávateľov, ktorých sa to bude týkať, a nebude tam stanovená žiadna podmienka, ktorá sa týka veľkosti zamestnávateľa.
Ďakujem, zatiaľ je to všetko z mojej strany.
16. 10. 2019 18:49:24 - 18:51:03 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1582 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Baláž, Radovan (SNS) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
108.
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci. Dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2018.
Správu pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1760 zo dňa 28. augusta 2019 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 10. septembra 2019. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady.
Výsledok rokovania vo výbore. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2018 a prijal k nej uznesenie č. 463 zo dňa 5. septembra 2019. Uvedený výbor správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade správu zobrať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 475 zo dňa 10. septembra 2019 a zároveň ma určil za spravodajcu výboru. Výbor ma taktiež poveril predniesť túto správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pán Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady.
Ďakujem pekne. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.