Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
5. 12. 2019 11:47:15 - 11:48:05 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, vážení kolegovia, kolegyne, aby som doplnila ešte ako spolupredkladateľka pozmeňujúci návrh, ktorý predkladala moja kolegyňa Alena Bašistová. Odôvodnenie už bolo povedané, ale tá podstata, tá jedna veta, ktorá tu je, ako bude znieť, tá nie. Tak mi dovoľte, aby som to prečítala.
V čl. II sa vkladá nový bod 1, ktorý znie: "1. V ustanovení § 8 ods. 5 písm. a) sa za slová "detská psychiatria," vkladajú slová "v špecializačnom odbore klinická psychológia,"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem vám veľmi pekne za pochopenie.
5. 12. 2019 11:36:13 - 11:37:57 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si predložiť pozmeňujúci návrh. Najsamprv ho odôvodním, aby sme mali prehľad, o čo ide. Ide o legislatívno-technické úpravu. Označenie ustanovenia sa upravuje s ohľadom na medzičasom prijaté novely [zákon č. 3811/2019 Z. z. (novela školského zákona a niektorých ďalších zákonov) v čl. II (zákon č. 461/2003 Z. z.) vkladá prechodné ustanovenie s označením ustanovenie §220, pardon, "§ 293em"].
V súvislosti s preznačením predmetného ustanovenia poukazujeme aj na tlač 1719 (to je novela zákona č. 4611/2003 Z. z. a ďalších zákonov), ktorú bude potrebné po ukončení schvaľovacieho procesu a zverejnení v Zbierke zákonov tiež zohľadniť (ďalšie preznačenie predmetného ustanovenia).
A teraz dovoľte, aby som konkrétnu zmenu, legislatívno-technickú zmenu.
V čl. I bode 15 ustanovenie (§ 293em) sa slová „§ 293el" nahrádzajú slovami „§ 293em" a slová „§293em" sa nahrádzajú slovami „§ 293en" (2x).
Ďakujem veľmi pekne.
5. 12. 2019 11:32:53 - 11:35:46 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť informáciu o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci bol určený ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1825). V zmysle ustanovenia § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vyššie uvedeného zákona a návrhy na ďalší postup.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2294 zo 4. decembra 2019 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Predmetný návrh zákona, tlač 1825, odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci o predmetnom vládnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor o spoločnej správe ani o stanovisku gestorského výboru nerokoval, pretože výbor nebol teda uznášaniaschopný. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prijal štyri pozmeňujúce návrhy. Navrhujem o nich hlasovať spoločne.
Predsedníčka výboru ma poverila ako spoločnú spravodajkyňu, aby som predložila Národnej rade Slovenskej republiky predmetnú informáciu a návrh na ďalší postup, ustanovenie § 80 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvá.
4. 12. 2019 16:11:43 - 16:12:59 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1825 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1825. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1932 z 28. novembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. decembra 2019 vrátane gestorského výboru.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
4. 12. 2019 10:44:31 - 10:45:49 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1824 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1931 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1824), na prerokovanie ihneď Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády budú informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 62. schôdzi a uznesením č. 224 z 3. decembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
27. 11. 2019 17:10:05 - 17:20:08 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1693 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
85.
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, ktorá obsahuje 5 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o bodoch 1, 3 až 5 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
86.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128 poslancov, za 86, proti 3, zdržalo sa 31 poslancov, 8 nehlasovali.
Tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
87.
Teraz budeme hlasovať o bode 2 spoločnej správy, ktorý vyňala pani poslankyňa Sárközy na osobitné hlasovanie.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať samostatne o bode 2 spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
88.
Prezentujme sa a hlasujme o tomto bode.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 3, proti 10, zdržalo sa 108 poslancov, 8 nehlasovali.
Bod č. 2 zo spoločnej správy sme neschválili.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
89.
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Teraz prejdeme k hlasovaniu o pozmeňujúcom návrhu podanom v rozprave.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu poslankyne Irén Sárközy.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
90.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 76, zdržalo sa 46 poslancov, nehlasovali 7.
Konštatujem, že návrh bol schválený.
Ďalej.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
91.
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci.
Podľa ustanovenia § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
92.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 126, za 84, proti 19, zdržalo sa 16 poslancov, 7 nehlasovali. Konštatujem, sme v treťom čítaní. Preto otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy? Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
93.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
94.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131, za 83, proti 1, zdržalo sa 40 poslancov, 7 nehlasovali.

Návrh bol schválený.

Ďakujem pekne, pani poslankyňa.
Prosím teraz pána poslanca Baláža, aby uviedol hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií (tlač 1760).

(Hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1760.)

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
95.
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje uvedený vládny návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
96.
Nech sa páči prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 73, proti 46, zdržalo sa 9 poslancov, 1 nehlasoval.
Návrh bol schválený.
Prosím teraz pána poslanca Kresáka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu (tlač 1754).

(Hlasovanie o návrhu na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, tlač 1754.)

Kresák, Peter, poslanec NR SR
97.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona o Európskom mechanizme pre stabilitu a doplnení niektorých zákonov vyslovuje súhlas s navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov.
Ďakujem.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
98.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto uznesení, návrhu uznesenia.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 84, zdržalo sa 38 poslancov, 6 nehlasovali.

Návrh uznesenia bol schválený.

Prosím teraz pána poslanca Federiča, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia Národnej rady k

návrhu Súhrnnej výročnej správy za rok 2018 (tlač 1762).

Federič, Igor, poslanec NR SR
99.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať k Súhrnnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1762), hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Súhrnnú výročnú správu Slovenskej republiky za rok 2018.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
100.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.)
Prítomných 127, za 72, proti 8, zdržalo sa 40 poslancov, 7 nehlasovali.

Návrh sme schválili.

Prosím ešte pána poslanca Adamčíka, aby uviedol hlasovanie o návrhu uznesenia k

návrhu rozpočtu Exportno-importnej banky na rok 2020 (tlač 1742).

Adamčík, Eduard, poslanec NR SR
101.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky schvaľuje návrh rozpočtu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky na rok 2020, ktorý rozpočtuje výnosy vo výške 16 136 000 eur a náklady vo výške 15 576 000 eur.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
102.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 73, zdržalo sa 49 poslancov, nehlasovali 7.

(Návrh bol schválený.)

Vážené panie poslankyne, páni poslanci, odhlasovali sme to, čo sme mali prerokované, a to, čo nebolo, preložené na zajtrajšie hlasovanie. Chcem vás informovať, že po prestávke budeme pokračovať o skrátenom, teda rokovaním v skrátenom legislatívnom konaní, teda v prvom čítaní, tak ako sme to pred chvíľočkou schválili. Skrátené konanie o osobitnom odvode. A potom, samozrejme, nasledujúci bod, návrh poslancov prijať teda uznesenie Národnej rady ohľadne Istanbulského dohovoru. Takže asi máme čo robiť aj dnes.
Takže vyhlasujem prestávku.
Oj, ešte predtým, pán poslanec Baránik, nezbadal som, nech sa páči, procedurálny.
27. 11. 2019 10:35:02 - 10:35:10 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, vzhľadom na závažnosť daného problému, ktorý je riešený v rámci tohto bodu programu, navrhujem hlasovanie na 17.00 hod. Dnes.
27. 11. 2019 10:25:43 - 10:28:00 53. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Irén Sárközy, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1719).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2180 z 22. októbra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona (tlač 1719) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva päť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 5 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 218 z 21. novembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
28. 10. 2019 11:10:50 - 11:19:25 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
61.
Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Vážneho a Magdalény Kuciaňovej.
Najsamprv veľmi stručné odôvodnenie: Za účelom zabezpečenia výplaty dôchodkov zvýšených na sumu minimálneho dôchodku od 1. januára 2020 sa navrhuje upustiť od skúmania podmienky získania kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia.
A teraz samotné znenie. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1555), sa dopĺňa takto:
Za článok IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
"Čl. V
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 321/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 82b odsek 4 znie:
"(4) Obdobie dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku je
a) obdobie dôchodkového poistenia,
b) obdobie, ktoré sa pripočítalo k obdobiu dôchodkového poistenia na určenie sumy invalidného dôchodku,
c) obdobie podľa písmen a) a b) získané v cudzine."
Doterajšie články V až VII sa primerane preznačia.
Novovložený článok V nadobúda účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do článku o účinnosti.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
28. 10. 2019 10:52:38 - 10:53:21 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem veľmi pekne.
Pani kolegyňa, pani kolegynka z OĽANO Milanová alebo už nezaradená, ešte zaradená? (Reakcia z pléna.) Ďakujem vám veľmi pekne za vaše, za vaše podnety. Samozrejme, sme v druhom čítaní. Tu je ten priestor, kedy ešte môžeme hovoriť o pozmeňujúcich návrhoch a doplňujúcich.
A rovnako aj vám, pán kolega Dostál, ďakujem. Kľudne ste mohli v rámci rozpravy prísť so svojím pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k tomuto zákonu. Ja za týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom zákona si v plnom rozsahu stojím.
Ďakujem.
28. 10. 2019 10:37:28 - 10:48:54 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, rovnako prichádzam s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho, Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579).
Dovoľte mi v úvode stručné odôvodnenie: Vzhľadom na možné aplikačné problémy vyplývajúce z predloženého znenia návrhu na vydanie zákona, že údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky, sa navrhuje úplné vypustenie povinnosti uvádzať údaj o zamestnaní kandidáta na kandidátnej listine, a teda následne tento údaj nebude vôbec uvedený na hlasovacom lístku.
Zároveň sa vzhľadom na blížiace sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a s tým spojené podávanie kandidátnych listín navrhuje účinnosť tohto zákona dňom jeho vyhlásenia a prechodné ustanovenie § 219c reflektujúce na prípadné vyhlásenie týchto alebo iných volieb pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
A teraz mi dovoľte samotný text, samotné znenie. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1579), sa mení a dopĺňa takto.
1. V čl. I bod 1 znie:
"1. V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) Zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
2. V čl. I bod 2 znie:
"2. V § 52 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
3. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
"3. V § 55 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 3 znie:
"3. V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
5. V čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
"4. V § 80 ods. 3 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I bod 4 znie:
"4. V § 82 ods. 6 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
7. V čl. I sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:
"5. V § 85 ods. 3 sa za slovom "priezvisko" vypúšťa slovo "kandidáta" a slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" sa nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I bod 5 znie:
"5. V § 103 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c)."
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
9. V čl. I sa za bod 5 vkladajú nové body 6 a 7, ktoré znejú:
"6. V § 103 ods. 4 sa za slovom "vek" vypúšťa čiarka a slovo "zamestnanie".
7. V § 105 ods. 1 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa návrhu na kandidáta" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
10. V čl. I bod 6 znie:
"6. V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
11. V čl. I bod 7 znie:
"7. V § 139 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
12. V čl. I bod 8 znie:
"8. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny,"."
13. V čl. I sa za bod 8 vkladá nový bod 9, ktorý znie:
"9. V § 143 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny," a za slovo "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
14. V čl. I bod 9 znie:
"9. V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) údaje o kandidátovi v rozsahu meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu kandidáta,"."
15. V čl. I bod 10 znie:
"10. V § 144 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
16. V čl. I bod 11 znie:
"11. V § 146 ods. 1 sa vypúšťajú slová "zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny,"."
17. V čl. I sa za bod 11 vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 148 ods. 3 sa vypúšťajú slová "zamestnania podľa kandidátnej listiny," a za slovom "pobytu" sa vkladá slovo "kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
18. V čl. I bod 12 znie:
"12. V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:
"b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu kandidáta a poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch,"."
19. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 171 odsek 7 znie:
"(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje číslo volebného obvodu, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
20. V čl. I bod 14 znie:
"14. V § 173 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
21. V čl. I sa za bod 14 vkladá nový bod 15, ktorý znie:
"15. V § 175 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
22. V čl. I bod 15 znie:
"15. V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:
"b) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta,"."
23. V čl. I bod 16 znie:
"16. V § 176 odsek 6 znie:
"(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a vlastnoručný podpis kandidáta."."
24. V čl. I bod 17 znie:
"17. V § 178 ods. 1 sa slová "vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "vek kandidáta"."
25. V čl. I sa za bod 17 vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:
"18. V § 180 ods. 3 sa slová "veku, zamestnania kandidáta podľa kandidátnej listiny" nahrádzajú slovami "veku kandidáta"."
19. Za § 219b sa vkladá § 219c, ktorý znie:
"§ 219c
Ak predložená kandidátna listina pre voľby vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ktoré sa konajú po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, obsahuje údaj o zamestnaní kandidáta, tento údaj sa neuvedie na hlasovacom lístku ani v zozname kandidátov."."
26. V čl. II sa slová "1. mája 2020" nahrádzajú slovami "dňom vyhlásenia".
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam body 1 až 3 spoločnej správy na osobitné hlasovanie.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Skončila som.
23. 10. 2019 10:02:14 - 10:04:01 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedníčka sociálneho výboru, kolegyňa, ja som nesmierne rada a potešená, že sa práve tento návrh zákona opäť dostal do pléna. To, že sme museli stiahnuť, to bolo na hranici politikárčenia, pohadzovania si, tak ako si spomenula, horúceho zemiaka z jednej ruky do druhej, len aby sme nemuseli riešiť, ako keby práve títo obecní policajti neboli ani občania nášho štátu. Pre mňa je to veľkým potešením.
Ja chcem z tohto miesta aj poďakovať jednak náčelníkovi mesta Prešov obecnej polície za to, že tak vytrvalo a nevzdával a mal nádej, že má to opodstatnenie a že je treba túto situáciu riešiť. Musím ťa poopraviť, ja nehľadám za tým politické body, lebo si spomenula, že mnohí sa snažili riešiť, a len aby získavali nejaké politické body, nebolo to o politických bodoch. Ja, keď som si našla v emaili túto výzvu a prosbu, nezaváhala som ani na minútu a snažili sme sa riešiť a dokonca spoločne aj s kolegom. Ja verím, že dnešný deň sa zapíše do histórie obecnej polície zlatými písmenami. Držme si palce a verím, že tak sa stane aj naprieč politickému spektru tohto pléna.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za to, čo si urobila v tomto momente pre všetkých obecných policajtov v našej Slovenskej republike.
Ďakujem.
22. 10. 2019 14:47:38 - 14:49:00 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1719 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1719. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré na mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1820 z 30. septembra 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
22. 10. 2019 14:13:33 - 14:15:28 51. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Vážený predsedajúci, vážení páni, vážená kolegyňa, ja naozaj len jednou vetou. Nie je to bezdôvodné a, samozrejme, že nie je to aj bezúčelné, je to ale aj veľmi dôležité. Ja vnímam opäť veľmi pozorne, veľmi citlivo všetky príspevky v rámci rozpravy, ktoré tu odzneli. Na niektoré sa reagovať dá a na niektoré reagovať ani nebudem, nie je to potrebné.
Hovoriť či o paškvile, alebo o nejakom nepodarku, alebo o niečom, čo sa nahráva niekomu a kade-tade, poza bučky, to tiež nie je namieste. Osobne si myslím a som presvedčená, že zákon o obstarávaní je tu, o verejnom obstarávaní je tu, treba akceptovať, treba to tak vnímať, ale že je ťažkopádny, to hádam nemusíme ani hovoriť, ani vám, ani iným. Veľmi ťažkopádny, veľmi ťažko sa mnohé veci obstarávajú najmä tam, kde ide o vyššie, vyššie finančné prostriedky. Ja to vnímam aj tak, že naozaj sú to verejné financie a treba naozaj veľmi citlivo a veľmi starostlivo. Tým, že tu zazneli niektoré veci aj podnetnejšie, samozrejme, že je to prvé čítanie, je tu priestor na ďalšiu debatu, bude aj druhé čítanie, nech sa páči, kľudne môžte aj vy s pozmeňujúcim návrhom, ako si vy predstavujete a, samozrejme, že my rovnako urobíme všetko pre to, aby sme tieto veci riešili tak, aby sa finančné prostriedky, ktoré sú dané, vyčerpali včas, aby naozaj tie internáty, ale aj tie nemocnice boli zabezpečené, resp. aby tie finančné prostriedky boli vyčerpané a aby tie opravy boli vykonané tak, ako sa patrí, aby sme nečakali ďalšie dva roky, alebo, resp. vracali peniaze naspäť.
Ešte raz, veľmi pekne ďakujem a prosím o podporu tohto návrhu zákona, aby prešiel do druhého čítania. Ďakujem.
22. 10. 2019 11:31:07 - 11:32:36 51. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1725 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dovoľte mi, aby som ho v krátkosti odôvodnila.
Cieľom nášho návrhu zákona je predovšetkým zjednodušenie rekonštruovania školských internátov, študentských domovov, polikliník a nemocníc tak, aby pri zákazke na rekonštrukciu do zákonom ustanovenej hodnoty troch miliónov eur v prípade stavebných prác bolo možné namiesto štandardných postupov verejného obstarávania využiť postupy pre zákazky s nízkou hodnotou a zároveň aby pri zákazkách nad ustanovenú hodnotu muselo dôjsť k osloveniu najmenej troch subjektov.
Návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyvy na podnikateľské prostredie, životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť, skončila som.
17. 10. 2019 10:02:29 - 10:04:10 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, ja oceňujem každé jedno vystúpenie, ktoré tu zaznelo, samozrejme, z jednej aj z druhej strany, ale je treba vnímať práve tento návrh zákona z toho najväčšieho záberu na sociálny aspekt osôb, ktorí pracovali pred tými 70 rokmi či koľkými rokmi, alebo pred rokom ’89, pardon, a majú dnes nejak okolo 70 či 60 rokov, 65, pretože nie často mohli objektívne ovplyvniť aj svoju výšku odvodov. To je zatiaľ všetko z mojej strany.
Dovoľte mi, aby som aj napriek tomu ešte predložila pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1644). Najsamprv krátke odôvodnenie.
Navrhuje sa posunutie účinnosti predmetného zákona o jeden kalendárny rok skôr, t. j. už od 1 .januára 2020, nakoľko máme zato, že je potrebné už aj v roku 2020 reflektovať na zachovanie, resp. zvýšenie životnej úrovne poberateľov minimálneho dôchodku s ohľadom na výraznejší medziročný rast priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky a s tým spojené zvyšovanie priemerných spotrebiteľských cien.
A teraz konkrétne zmena:
V čl. II sa číslovka „2021“ nahrádza číslovkou „2020“.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 10. 2019 10:48:55 - 10:56:04 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda a vážené kolegyne a kolegovia, ďakujem vám za ústretovosť a pochopenie.
V každom prípade zákon, ktorý predkladá skupina poslancov za Slovenskú národnú stranu, je veľmi stručný, veľmi jednoduchý, ale o to viac naliehavý, najmä pokiaľ ide o našich seniorov, našich dôchodcov, ktorí dosahujú svoj minimálny dôchodok v neskutočne neprijateľnom, momentálne neprijateľnom, v neprijateľnej výške. Preto mi dovoľte, aby som aspoň stručne ešte raz zdôvodnila tento návrh.
Cieľom, jeho cieľom je predovšetkým zavedenie systémovej zmeny spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky s ohľadom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Tie dôvody sú zrejmé, sú jasné a sú nespochybniteľné (zaznievanie gongu) už aj s poukazom na to, akým tempom postupuje, akým tempom dochádza jednak k zvýšeniu a úprave minimálnej mzdy a samozrejme aj minimálnej, nominálnej mzdy v rámci hospodárstva Slovenskej republiky.
Inštitút minimálneho dôchodku momentálne zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný častokrát nielen na pomoc v hmotnej núdzi, ale tak, ako to spomenula na sociálnom výbore aj opozičná poslankyňa, resp. nezaradená teraz v tomto čase, pani Gaborčáková, že to hraničí častokrát aj s chudobou. I keď, samozrejme, že to sú dva odlišné pojmy, ktoré treba rozlišovať už aj s poukazom na skutočnosť, kedy dochádza teda k tej hmotnej núdzi a kedy dochádza už aj k tej, žiaľbohu, chudobe, ktorá tu, či sa nám to páči alebo nie, je a ju evidujeme.
My ako predkladatelia tohto návrhu zákona chceme, aby inštitút minimálneho dôchodku takýchto poistencov, ktorí v minulosti pre tento štát 30 a viac rokov svojou prácou vytvárali hodnoty a odvádzali poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, zabezpečil vo väčšej miere, ako tesne nad hranicou hmotnej núdze pre nich disponibilný, každodenný, každomesačný, každoročný príjem, ktorý si zaslúžia. Poberatelia tejto dôchodkovej dávky a rovnako musíme zhodnotiť, že skutočne v tomto poslednom období zo všetkých poberateľov dôchodkov vo všeobecnosti je takmer jedna tretina, ktorá ešte má dostatok síl, aby dokázala sa zaradiť aj do pracovného pomeru. Ešte popri tom si, popri dôchodku si snažia zarobiť si na svoje živobytie. To znamená, že ale väčšina z nich nemá žiadne iné príjmy a častokrát ani vlastné úspory. A to všetko je ovplyvnené aj tým, akým spôsobom sa vôbec dopracovalo k výpočtu pri nárokovej dávke, dôchodkovej dávke, aký, aký spôsob sme volili kedysi predtým, kedysi dávnejšie. Stalo sa, že sa tu vytvorila skupina, skupina starodôchodcov, novodôchodcov a tu nastal obrovský problém, ktorý je nevyhnutné a potrebné v tomto okamihu riešiť.
V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. My navrhujeme naviazať základný minimálny dôchodok na priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republike, ktorá, republiky, pardon, ktorá by mala z dlhodobého hľadiska hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám obyvateľstva Slovenskej republiky v dôchodkovom veku, ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Teda navrhujeme stanoviť základný minimálny dôchodok ako 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia.
Áno, prešlo to aj sociálnym, ako gestorským výborom sociálnym výborom, ale bolo to prejednávané aj ústavnoprávnym výborom. Bolo to prejednávané, samozrejme, aj na hospodárskom výbore. Je pravdou, že sú aj troška kritické postrehy a pohľady na to, do akej sumy a prečo práve takýmto spôsobom.
Ináč chcem ešte doplniť, že valorizačný mechanizmus, ktorý tu nastavený bol, platí a bude platiť aj napriek tejto úprave, ktorú v rámci tohto zákona predkladáme.
Áno, možno prvýkrát v histórii parlamentu a predsa si to dovolím zdôrazniť a povedať, že áno, ideme trošku možno poprieť, možno poprieť, zopakujem poprieť zásluhovosť, aby sme solidárne pomohli tým, ktorí tú pomoc potrebujú. Dvesto osemdesiat, cca 280 eur minimálny dôchodok je príliš nízky. Ja viem, že bude potrebné, či už my teraz alebo do budúcna akákoľvek vláda, ktorá príde, bude musieť si alebo sa popasovať istým spôsobom, akým spôsobom nájdeme iné možné riešenia, iné možné opatrenia, aby sme práve aj tento nižší deficit, ja hovorím, že nižší deficit, pretože ide o ľudí, ktorí si to zaslúžia, o našich občanov Slovenskej republiky v dôchodkovom veku, že budeme musieť hľadať opatrenia také, aby sme štátny rozpočet doplnili, aby sme jednoducho dosiahli to, že nebude to na ujmu pre všetkých občanov Slovenskej republiky. Dôchodca nikdy nesmie byť na ujmu. Ide o človeka, nejde o čísla.
Takže ja si vás dovolím z tohto postu veľmi pekne poprosiť, nielen koaličných poslancov, ale, samozrejme, opozičných, podporte tento náš návrh zákona. Je dobre mienený. Je mienený tak, aby skutočne k nijakému inému, k nejakému rozvratu, ako to už bolo niektorými poslancami opozičnými povedané, rozvratu štátneho rozpočtu dochádzalo.
Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a verím, že tento návrh zákona podporíte.
18. 9. 2019 18:45:18 - 18:51:13 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1644 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani kolegyňa, vážení páni kolegovia, vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som vám zdôvodnila návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zavedenie systémovej zmeny spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku tak, aby dochádzalo k rýchlejšiemu medziročnému zvyšovaniu tejto dôchodkovej dávky s ohľadom na sumu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky. Inštitút minimálneho dôchodku momentálne zabezpečuje poistencovi, ktorý aspoň počas 30 rokov svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť a odvádzal poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi.
Ako predkladatelia tohto návrhu zákona chceme, aby inštitút minimálneho dôchodku takýchto poistencov, ktorí v minulosti pre tento štát 30 a viac rokov svojou prácou vytvárali hodnoty a odvádzali poistné na dôchodkové poistenie v kvalifikovanej výške, zabezpečil vo väčšej miere ako tesne nad hranicou hmotnej núdze. Poberatelia tejto dôchodkovej dávky väčšinou nemajú žiadne iné príjmy ani vlastné úspory, a preto je nutné, aby im aj výlučne minimálny dôchodok zabezpečoval dôstojný život počas ich staroby. V súčasnosti je základný minimálny dôchodok stanovený ako 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
My navrhujeme naviazať základný minimálny dôchodok na priemernú mesačnú nominálnu mzdu zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky, ktorá by mala z dlhodobého hľadiska hodnovernejšie zodpovedať základným príjmovým potrebám obyvateľstva Slovenskej republiky v dôchodkovom veku ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ako predkladatelia preto v tomto návrhu zákona navrhujeme stanoviť základný minimálny dôchodok 33 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dáva pred... dva roky, ktorý dva roky predchádza, pardon, kalendárnemu roku, v ktorom sa určuje suma starobného dôchodku alebo suma invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak poistenec získal kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov.
Vzhľadom na skutočnosť, že priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky je Štatistickému úradu v Slovenskej republike známa a zverejnená až neskôr, teda k 1. 1. daného kalendárneho roka, je nutné vychádzať z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku. V dôsledku tejto zmeny budú mať všetci poberatelia minimálneho dôchodku okamžite od nadobudnutia účinnosti tohto návrhu zákona v roku 2021 vyplácanú vyššiu dôchodkovú dávku, ako by mali v prípade zachovania pôvodného spôsobu výpočtu základného minimálneho dôchodku.
Mechanizmus zvyšovania základného minimálneho dôchodku zostáva v nezmenenej podobe zachovaný. To znamená, že u poberateľov minimálneho dôchodku s vyšším počtom získaných, rozumej kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, bude ďalej dochádzať k zvyšovaniu aj tejto vyššej sumy základného minimálneho dôchodku o 2 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového poistenia v rozsahu 30 rokov a 3 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za každý ďalší kvalifikovaný rok obdobia dôchodkového poistenia po získaní obdobia dôchodkového veku poistenia v rozsahu 39 rokov.
Predkladaný návrh zákona má aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, keďže sa očakáva zvýšenie výdavkov zo štátneho rozpočtu na vyššie dôchodkové dávky minimálneho dôchodku. Zároveň sa v dôsledku rýchlejšieho medziročného zvyšovanie sumy minimálneho dôchodku môže zvýšiť počet osôb spadajúcich do kategórie poberateľov minimálneho dôchodku.
Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Návrh zákona má aj pozitívne sociálne vplyvy. Predpokladá sa pozitívny vplyv na hospodárenie poberateľov minimálneho dôchodku z dôvodu zvýšenia ich pravidelného disponibilného príjmu.
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie ani na, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona má pozitívne vplyvy na manželstvo, rodičovstvo, rodinu, rodiny, ktorých členom je poberateľ minimálneho dôchodku, budú mať teda vyšší disponibilný príjem.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predkladaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Vážená pani kolegyňa, vážení kolegovia, prosím o podporu nášho návrhu zákona.
Ďakujem.
18. 9. 2019 16:36:00 - 16:37:31 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1624 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
112.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s ustanovením § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1624. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z ustanovenia § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1727 z 27. augusta 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
18. 9. 2019 16:12:26 - 16:14:10 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1622 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kuciaňová, Magdaléna (SNS) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Navrhujem, aby o tomto návrhu zákona sme hlasovali dnes o 17.00 hod. Ďakujem.