Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
23. 10. 2019 17:12:49 - 17:13:14 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Ďakujem veľmi pekne za, Janka, tvoju faktickú poznámku. A práve to bol ten prípad, kedy sme prišli s pozmeňujúcim návrhom už vtedy, kedy to navrhovali, a nedostali sme podporu. Takže verím, že prešlo možno už aj rok, a verím, že tentokrát tento návrh bude podporený a naozaj nevidím dôvod, prečo by dvojitý daňový bonus mal byť len pre deti do 6 rokov. Ďakujem.
23. 10. 2019 17:09:13 - 17:12:04 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Ďakujem za slovo. Už takmer štyri roky prichádzam za hnutie SME RODINA s návrhmi, ktoré by podporili rodiny, matky, zdravotne ťažko postihnutých a deti, pretože chceme kedykoľvek v budúcnosti povedať, že týmto a týmto sme pomohli.
Narážam aj na návrhy, pri ktorých som sa nenechala odradiť, a napriek tomu, že nedostávali podporu od koaličných poslancov, som ich podávala opakovane. Ale dnes sú schválené, pretože si ich koaliční poslanci podali ako vlastné, čo pokladám z pozície opozičného poslanca za úspech.
Tentokrát tu stojím s návrhom, ktorý by podporil pracujúcich rodičov. A pri tejto príležitosti sa vás chcem opýtať, nemyslíte si, že na dvojitý daňový bonus majú mať nárok aj rodičia detí nad 6 rokov? Ja si myslím, že určite majú. A z tohto dôvodu už druhýkrát podávam návrh, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov, a to vo výške 44 eur a 34 centov, a nielen s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu teraz. Dovolím si povedať, že aktuálne nastavenie tohto zákona vytvára nespravodlivosť voči naozaj veľkej skupine rodičov. A okrem spravodlivosti, ktorá by sa mala ľuďom určite dostať, sú tu aj pragmatické dôvody. Napríklad, že práve na výchovu dorastajúcich detí sú stále vyššie a vyššie náklady. Naozaj hľadám rozumný dôvod, prečo by ste nemali za tento náš dobrý návrh zahlasovať, pretože títo pracujúci rodičia týchto detí starších ako 6 rokov odvádzajú nie malé peniaze tomuto štátu, platia dane a vychovávajú svoje deti, ktoré tento štát predsa potrebuje. Stále tu v rôznych formách rozprávame o tom, že pracujúci rodič je v podstate darom pre štát. Na jednej strane odvádza dane a na druhej strane zabezpečuje demografickú krivku. A z tohto dôvodu mi jasne vychádza, že by nemal byť diskriminovaný rodič len preto, že jeho dieťa dovŕšilo už šesť rokov. A takto to vidíme my v hnutí SME RODINA, pretože ľudí vnímame srdcom, a nie cez štatistiky alebo excelovské tabuľky.
Ja vám ďakujem za pozornosť a za podporu tohto dobrého návrhu.
23. 10. 2019 17:05:18 - 17:07:10 51. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1711 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným účelom predloženého návrhu zákona je podpora mladých rodín zavedením dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka o 44,34 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa, čo bude mať dopad na zvýšenie čistých miezd pracujúcich a tým aj na vyššiu životnú úroveň ich a ich rodín.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Daňový bonus je v sume 22,17 eur mesačne alebo dvojnásobok sumy podľa písm. a) 22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
17. 10. 2019 16:22:14 - 16:22:47 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1549 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Ďakujem za slovo. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť ako spravodajkyňa o podporu o tohto návrhu. To, že je to v druhom čítaní, nie je náhoda a nie je náhoda, že bol podporený v prvom čítaní. Bol podporený vo všetkých výboroch, takže mali by sme mu dať určite šancu, je veľmi dobrý a je veľmi potrebný a bola by som veľmi rada, aby ste to rozhodnutie z výborov nezmenili z nejakých nezmyselných dôvodov, a myslím si, že z každej strany tu niekoho máme, aby ste naozaj tento odkaz dali vo svojich kluboch.
A aj z tohto dôvodu by som chcela požiadať posunúť hlasovanie na zajtra na 11.00 hod.
Ďakujem za podporu ešte raz.
17. 10. 2019 15:59:10 - 16:01:11 51. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1639 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2084 z 25. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 208 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 9. 2019 9:32:14 - 9:34:48 49. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prichádzame s návrhom na zvýšenie sirotského dôchodku, pretože takmer 15 rokov sa okrem valorizácie sirotský dôchodok nezvyšoval napriek tomu, že náklady na život sa každoročne zvyšujú. Jeho priemerná výška je 133 eur. Ide o 21-tisíc smutných osudov detí, ktoré tým, že predčasne stratili rodiča, prídu do ťažkej životnej situácie, čo so sebou prináša aj stratu finančnej opatery vo vzťahu rodič – dieťa.
Tieto rodiny sú vystavené ťažkej životnej skúške už tým, že dieťa je poberateľom sirotského dôchodku. Čiže prišlo o jedného rodiča, niekedy, bohužiaľ, aj obidvoch. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby schopnosť spoločnosti sa merala podľa toho, ako vie pomôcť práve týmto najzraniteľnejším a najslabším. A určite tie rodiny, ktoré poberajú sirotský dôchodok, patria medzi tie najzraniteľnejšie, preto si myslím, že politici, od ktorých sa to, samozrejme, očakáva, by mali ukázať, že na nich myslia. Tu môžu ukázať svoj postoj, ako to vlastne myslia s celou spoločnosťou. Tu sa ukáže, akým spôsobom kto ako vníma. Či vníma cez štatistiku ako číslo, alebo ich vníma srdcom a cíti s tými ľuďmi, a to je to najpodstatnejšie.
V týchto tragických situáciách musí štát prebrať úlohu akéhosi ochranného dáždnika pre tieto deti. Nárok na poberanie sirotského dôchodku má len dieťa, ktorého zosnulý rodič odvádzal do sociálneho systému, a dokonca jeho poberanie je podmienené počtom odpracovaných rokov úmerne k veku.
Cieľom nášho návrhu je zvýšenie percenta, podľa ktorého sa vypočítavajú sirotské dôchodky. Na úvod navrhujeme zvýšenie na 50 % zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič pozostalého dieťaťa, a postupne sa chceme dopracovať až na úroveň 60 percent, pretože výška sirotských dôchodkov je naozaj nepostačujúca. Súčasný stav zďaleka nepokrýva náklady na základné životné potreby spojené s výchovou nezaopatreného dieťaťa.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
24. 9. 2019 9:26:39 - 9:29:48 49. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Krištúfková, Kollár, Goga.
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi za podmienok stanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Sirotské dôchodky sa podľa platného zákona priznávajú vo výške 40 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Ako vyplýva zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018, tak v roku 2018 bolo vyplatených 20 958 sirotských dôchodkov, čo je o 295 vyplatených sirotských dôchodkov menej, ako ich bolo vyplatených v roku 2017. Klesajúci trend vyplatených sirotských dôchodkov bol zaznamenaný aj v roku 2017, kedy bolo vyplatených približne o 600 sirotských dôchodkov menej ako v roku 2016.
S účinnosťou od 1. januára 2018 bol sirotský dôchodok valorizovaný zákonom č. 266/2017 Z. z. na obdobie rokov 2018 až 2021. Zvýšenie sirotského dôchodku bolo realizované od 1. januára 2018 o 2 eurá 60 centov, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice, zvýšenie bolo realizované o euro 30. V roku 2018 bol priemerne vyplatený sirotský dôchodok 133 eur.
Zastávame názor, že uvedená valorizácia bola nedostatočná, pretože zvýšenie sirotského dôchodku dostatočne nepokrýva zvýšené životné náklady na zdravý vývoj nezaopatreného dieťaťa. Vzhľadom na vývoj ekonomiky Slovenskej republiky sa navrhuje zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, o 10 percent. Cieľom návrhu zákona je zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, a to vo výške 50 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
20. 9. 2019 12:56:27 - 12:58:03 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1634 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1549. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1639 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
20. 9. 2019 10:02:05 - 10:02:42 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Neodpovedali ste mi na moju otázku, kde vo vašom návrhu je odstupňovanie výšky sumy žiadateľa s ohľadom na počet detí, o ktorom ste hovorili. Pán poslanec, povedala som, že pokiaľ ste potrebovali tak dlhý čas na úpravu tak dôležitého zákona, akým je náhradné výživné, tak tam naozaj nemáte čo robiť. Vaša rozprava bola v značnej miere o tom, že ste sa ľutovali, čo všetko ste museli pre to spraviť. Na rozdiel od mojej rozpravy, kde ja som hovorila o matkách a deťoch, ktoré sa k náhradnému výživnému dostať nevedia.
Viete, aký je rozdiel medzi vami a nami? Že vy chránite štát a my chránime matky s deťmi. Ale hovoriť viete pekne.
20. 9. 2019 9:25:49 - 9:26:16 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Mrzí ma, že tu opäť neprichádza k žiadnej debate. Pán predkladateľ sa k nej neprihlásil. Nediskutuje, neodpovedá na moje otázky, takže zase mám pocit, že tento návrh nebude konštruovaný tak, aby naozaj týmto matkám pomohol.
Ďakujem.
20. 9. 2019 9:18:55 - 9:23:44 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste upravili tento zákon tak, aby fungoval. Už štyri roky mohol tento zákon reálne pomáhať matkám s deťmi alebo teda osamelým rodičom. Opakovane som tu v pléne otvárala diskusiu, opakovane predkladala návrh na jeho úpravu. Nikdy ste sa nezapojili do konštruktívnej debaty a návrh na jeho úpravu podávate až teraz, pol roka pred voľbami.
Ale ľudia nie sú naivní, tak ako si myslíte. Pamätajú si. Napríklad matky celé toto volebné obdobie poberali nízky rodičovský príspevok a museli vyžiť z 203 eur mesačne. Až neskôr ste im zvýšili o smiešnych 10 eur. Ale je tu aj kopec matiek, teda osamelých rodičov, ktorí sa nevedeli dostať ani k náhradnému výživnému, a to vďaka vám. A nezačnite, prosím, argumentovať, že to chcelo dôkladnú prípravu. Ak sa na to musíte pripravovať štyri roky, tak tam nemáte čo robiť. A nakoniec, aj tak ste si zobrali za predlohu ten náš návrh. Dokola som tu opakovala, že zákon je zlý a nepomáha tak, ako by mal. Tak pevne verím, že z tohto vznikne konštruktívna debata. Vypočujte si naše námietky a vznikne jeden dobre fungujúci zákon, ktorý bude pomáhať matkám, teda osamelým rodičom s deťmi, pretože výživné je určené práve deťom a je psia povinnosť štátu deti chrániť.
Už v roku 2016 som upozorňovala na všetky nedostatky tohto zákona a predovšetkým som navrhovala, aby exekúciu na neplatiča podával štát, čiže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a nie matka, resp. osamelý rodič. Je predsa nemysliteľné, aby bremeno vymáhania bolo na pleciach matky. Túto úpravu tento váš návrh obsahuje, čo je veľmi dobré.
Ale mám otázku. Ďalším problémom zákona je, že o náhradné výživné môže požiadať rodič len s príjmom do domácnosti nižším ako 2,2-násobok životného minima. Vy vo vašom návrhu zvyšujete túto hranicu na 1 010 eur, ale nenašla som navýšenie v návrhu, ktoré by sa vzťahovalo na matku s viacerým počtom detí. Zaujíma ma, prečo ste sa rozhodli touto sumou matku s dieťaťom obmedzovať a ako ste dospeli k tejto sume, že je dostačujúca k tomu, aby mohla o náhradné výživné požiadať. Presne z tohto dôvodu sme my v našom návrhu túto hranicu úplne odstránili, pretože odmietame diskriminovať akúkoľvek matku a už vôbec nie tú, ktorá pracuje. Lebo presne tá osamelá pracujúca matka je celé dni v robote, aby zarobila tých tisíc eur. Padá na hubu a vy jej za toto všetko zoberiete aj možnosť požiadať o náhradné výživné?
Ďalej navrhujete vyplácať náhradné výživné maximálne do výšky 355 eur zo sumy riadneho výživného. Avšak nevidím dôvod, prečo chcete nastaviť zákon tak, že nebude akceptovať sumu riadneho výživného, ktorá už raz bola určená súdom, a to s ohľadom na potreby dieťaťa. Podľa mňa je to schizofrenické.
Ďalej, upozorňovala som na nutnosť zmeniť trestnoprávnu zodpovednosť u neplatiča výživného už po dvoch mesiacoch. Aktuálne ste s tým prišli aj vo vašom návrhu a neplatenie výživného sa stáva trestným činom po dvoch mesiacoch, čo som veľmi rada, pretože už jeden mesačný výpadok výživného pre matku s dieťaťom, ktorá každý mesiac rieši základné existenčné výdavky, spôsobuje likvidačné problémy.
Takže trocha návrh ešte dolaďme, diskutujme a bude naozaj dobrý. Týka sa predsa detí, čo už som ikskrát povedala, že práve tie sú bohatstvom tohto štátu. Keď upravujete zákon, spravte to, prosím, tak, aby naozaj fungoval bez nezmyselných podmienok. Keďže váš návrh je v prvom čítaní, tak v druhom čítaní určite prídeme s pozmeňujúcim návrhom, ktorý nepodmieňuje, nevyčleňuje a neznemožňuje osamelým matkám alebo teda osamelým rodičom poberať náhradné výživné. Alebo podporte náš návrh.
Ďakujem za pozornosť.
20. 9. 2019 9:11:44 - 9:15:44 49. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1626 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste tento zákon upravili tak, aby bol v poriadku, pretože je veľmi dôležitý. Už štyri roky mohol tento zákon reálne pomáhať matkám s deťmi alebo teda osamelým rodičom. Opakovane som tu v pléne otvárala diskusiu, opakovane predkladala návrh na jeho úpravu. Nikdy ste sa nezapojili do konštruktívnej debaty. A návrh na jeho úpravu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, pardon. (Krátky rozhovor navrhovateľky s predsedajúcim mimo mikrofónu.)

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Takže ešte raz, takže musíme uviesť, pardon, tým, že je rozprava spojená, tak... Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom v rozhodovacej činnosti orgánu štátu, preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomôcť deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti, aj keď je ohrozený ich zdravotný vývin, musí byť a je aj prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravilo poskytovanie náhradného výživného. Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom, a v prípadoch, keď sirotský dôchodok, resp. suma sirotských dôchodkov u nezaopatreného dieťaťa nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach jednotlivca, vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávideniahodnej situácii.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí.
Návrh zákona obsahuje prísne mechanizmy postihovania tých, za ktorých sa poskytne náhradné výživné a ktoré sa, a ktoré sa zabránia pokusom o zneužitie tohto inštitútu. Ide najmä o povinnosť oprávnenej osoby podať celé trestné oznámenie na povinného pre zanedbanie povinnej výživy, nakoľko naplnenie jedného zo znakov trestného činu podľa § 207 Trestného zákona je totožné s podmienkou nároku § 2 ods. 1 písm. a) návrhu zákona, navýšenie vymáhanej pohľadávky o penále vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania nezaplatenia náhradného výživného, ktoré úrad vymáha spolu s náhradou za poskytnuté náhradné výživné. Úrad vymáha pohľadávku, ktorá prešla na štát podľa § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
19. 9. 2019 17:16:47 - 17:16:50 49. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Dávam procedurálny návrh, aby k bodu 113 (tlač 1464) a bodu 72 (tlač 1626) bola zlúčená rozprava, nakoľko sa obidva týkajú náhradného výživného.
17. 9. 2019 16:15:45 - 16:16:25 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Pán poslanec Burian, zopakujem to aj vám. Ako porovnávať stredoškoláčky s vysokoškoláčkami je naozaj a dokonca ešte (reakcia z pléna), áno, áno, ešte aj so študentkami základných škôl, je naozaj hlúpy argument. Poviem to aj vám. Žijeme na Slovensku (reakcia z pléna), žijeme, môžete ma nechať dohovoriť, alebo budeme voľná diskusia? Toto isté robíte aj na výbore. A vždy je to niečo chytré. Takže naozaj nie vždy je potrebné argumentovať, niekedy mlčať je zlato.
17. 9. 2019 16:13:10 - 16:14:05 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Pán poslanec Kéry, my sme sa už o tomto bavili aj na výbore. A ja to tu musím povedať v pléne. S týmto istým hlúpym návrhom, teda argumentom ste prišli aj na výbore. Ako argumentovať tým, že prečo nie potom stredoškoláčky, ale vysokoškoláčky áno. Prečo prichádzame s takýmto pozmeňujúcim návrhom? Ja mám dve dcéry. Ale keď moja dcéra momentálne študuje na vysokej škole, má 22 rokov, ja by som privítala úplne v poriadku to, aby dnes mala dieťa. Ak máte deti, tak viete, že určite vaša dcéra alebo syn na vysokej škole ak bude mať dieťa, je úplne v poriadku. Stredoškolák, je tam omnoho menšia pravdepodobnosť. A naozaj, nemyslím si, že musíte každú jednu vec argumentovať. Môžte byť niekedy aj ticho, lebo toto je fakt úplná hlúposť.
17. 9. 2019 16:05:20 - 16:11:15 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1531 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
96.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, z tohto návrhu sa úprimne teším. Konečne tu máme slušnejšie zvýšenie rodičovského príspevku, ale dávame rodinám len to, čo už mali mať dávno. Návrh na zvýšenie rodičovského príspevku bol totižto náš prvý návrh, ktorý som predkladala na prvej schôdzi po programovom vyhlásení vlády. Potom nasledovali moje opakované podania, no a konečne teraz padli na úrodnú pôdu, takisto ako mnou už mnohokrát predkladaný návrh zákona na úpravu náhradného výživného alebo zavedenie príspevku na začiatku školského roka. Ale vrátim sa k rodičovskému príspevku.
Ja osobne som v parlamente tri a pol roka, a to je približne čas, za ktorý jedna várka detí odrástla z obdobia, kedy rodina má výpadok jedného príjmu a je odkázaná na rodičovský príspevok, nehovoriac o zlej situácii osamelých rodičov, najčastejšie matiek.
Máme tu aktuálne návrh na zvýšenie rodičovského príspevku v dvoch úrovniach, a to pre matky, ktoré pracovali, 370 eur a matky, ktoré nepracovali. Ide o približne 140-tisíc rodičovských príspevkov vyplatených mesačne. A pán minister Richter sa vyjadril, že tento počet sa rozdelí na približne dve rovnaké skupiny žien.
Ale určite nepokladám za správne, že sa zabudlo na študentky vysokých škôl denného štúdia a doktorandky. A to bude obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, a to hneď z viacerých dôvodov. Nemajú nárok na poberanie materskej dávky, nebudú mať ani nárok na vyššiu úroveň rodičovského príspevku a tým ich nepriamo nútime odkladať materstvo. A povedzme si pravdu, po ukončení školy ich takto motivujeme najskôr sa zamestnať, tým pádom riešiť kariérne postupy a mať vyšší plat, aby mali vyššiu materskú a tak im utekajú roky. Tým pádom prvé dieťa prichádza vo vyššom veku a častokrát, žiaľ, už aj s ťažkosťami. A druhé a tretie dieťa je v nedohľadne. Študentky a doktorandky tým, že sa vzdelávajú, nadobúdajú vedomosti a budú každopádne prínosom do systému a my ich máme za to znevýhodňovať?
Všetci dobre vieme, že Slovensko potrebuje deti ako soľ. Pokiaľ rodiny nebudú mať dve, tri deti, tak demografia sa bude naďalej len zhoršovať. A pevne verím, že nikto z nás nechce ten stav riešiť prílevom migrantov. Nerobme teda opatrenia, ktorými motivujeme mladých ľudí k tomu, aby založenie rodiny odkladali, netlačme ich do kúta, ale dajme im možnosti. A pritom o čo nám ide? Predsa o to, aby mali deti.
Tento štát akútne potrebuje zvýšiť pôrodnosť, pretože momentálne Slovensko vymiera. Mladí ľudia nemajú prostriedky na to, aby si založili rodinu, splácali hypotéku, poprípade lízing na auto, platili bežné prevádzkové náklady a do toho mali výpadok príjmu počas rodičovskej dovolenky. Ja nehovorím, že toto celú situáciu zázračne vyrieši, ale musím, musíme zavádzať čím viac opatrení, aby demografia prestala klesať. Tento štát tak kašlal na ľudí, že pod tlakom neistôt sa rodiny začali rozhodovať pre menší počet detí a predsa práve tieto deti sú jeho bohatstvom.
Ďakujem za vašu pozornosť a teraz prečítam znenie môjho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení takto:
V čl. I § 4 ods. 1 písm. b) znie:
"b) 370 eur mesačne, ak oprávnená osoba, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, je študentom dennej formy uskutočňovania štúdia na vysokej škole alebo ak sa oprávnenej osobe, ktorá o rodičovský príspevok požiadala, pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte.".
Paragraf 60 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
17. 9. 2019 15:25:32 - 15:26:09 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
V rozprave ste povedal, že ženy z balkóna a vzletné reči. Trikrát ste to zopakovali. Hore na balkóne sú ženy, ktoré boli takisto aj na výbore dňa 10. septembra a tam ste vôbec nepoužili toľko demagógie ako tu. Lebo vás ani nenapadlo, že sa nevzdajú a ja s nimi. A som naozaj veľmi rada, že som na ten pozmeňujúci návrh, ktorý priniesol pán poslanec Vážny na výbor, reagovala a že naše hnutie prišlo s týmto pozmeňujúcim návrhom, pretože vás to prebudilo a konečne tu vznikla vôbec nejaká debata o tom. (Potlesk.)
17. 9. 2019 14:52:21 - 14:52:51 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ja už len dve veci. Prvá, odpoviem na otázku pána poslanca Tomáša. Spravodlivá som ja a spravodlivé je hnutie SME RODINA, pretože my sme hlasovali za dôchodkový strop, ale tak isto chceme, aby sa v praxi naplnil aj ústavný princíp. A druhá vec, z legislatívno-technického hľadiska navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie body 7 a 9 spoločnej správy. Ďakujem.
17. 9. 2019 14:21:12 - 14:22:13 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Najlepšie na tom je, že táto nespravodlivosť voči ženám je riešená tu v pléne tromi mužmi. A čo sa týka (reakcia z pléna), je to tak, tromi mužmi. (Potlesk. Reakcia z pléna.) Samozrejme. A na obidvoch pánov poslancov môžem reagovať akurát tak, že asi mňa ste nepočúvali, lebo ja som nepovedala strana SMER, ja som povedala vyslovene, že prišiel na výbor s pozmeňujúcim návrhom a fixnou tabuľkou pán poslanec Vážny. Takže nebol tam priestor na to, aby sme to ešte doupravovávali. Bola to tabuľka, ktorá mala v podstate zohľadňovať ústavný zákon, ktorý sme si prijali. A už je na vašom svedomí, či máte pocit, či je to správne. Ja a naše hnutie sme presvedčení o tom, že tá tabuľka je nespravodlivá voči týmto ženám. Ďakujem. (Potlesk.)
17. 9. 2019 14:03:22 - 14:15:12 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1530 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Krištúfková, Petra (SME RODINA) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, určite mnohí z vás ste zachytili diskrimináciu žien ročníkov ´58 až ´60 súvisiacu s vypočítavaním veku odchodu do dôchodku. Nebol totižto použitý rovnaký kľúč na výpočet a práve ročníkom ´58 až ´60 neboli spravodlivo odpočítané mesiace za výchovu detí. Výpočty sú zmätočné, nespravodlivé, a pritom zákon tu máme otvorený len preto, aby sa v praxi naplnil ústavný princíp. A tento problém sa týka približne 1 100 žien. Nie je jasné, či vládna koalícia úmyselne nechce riešiť túto situáciu, ale nič iné z toho nevychádza. Pretože dňa 10. septembra na sociálnom výbore pán poslanec Vážny predložil pozmeňujúci návrh, ktorého súčasťou bola tabuľka, ktorá fixne definuje vek odchodu do dôchodku. Už tam bolo jasné, že výpočtová tabuľka spôsobuje nespravodlivosť pre ženy ročníkov ´58 až ´60.
Účastné na výbore boli aj dámy z iniciatívy dotknutých žien, aby povedali verejne o krivde voči nim a tlmočili svoje legitímne práva, ktoré vyplývajú z ústavy. Dokonca bola zaslaná petícia pánovi ministrovi Richterovi a bolo im prisľúbené zo strany koaličných poslancov, že sa tým budú zaoberať. Ja osobne som oslovila viacerých z vás a diskutovala na túto tému, ale, žiaľ, evidentne bez výsledku. Takže sa pokúsim o to ešte raz aj tu v pléne a použijem pár konkrétnych príkladov. Môžete si to porovnať z tabuľky, ktorá bola schválená na výbore, a tabuľkou, ktorá je súčasťou môjho pozmeňujúceho návrhu.
Napríklad žene, ročník ´58, ste odpočítali do dôchodku pri jednom dieťati jeden mesiac a malo by sa odpočítať 6 a pri dvoch deťoch ste jej odpočítali sedem mesiacov a malo by sa odpočítať dvanásť. Žene, ročník ´59, pri dvoch deťoch ste jej odpočítali päť mesiacov a má sa pritom odpočítať dvanásť. A takto by som mohla pokračovať ďalej.
Prosím vás, podľa akého kľúča ste túto tabuľku vypracovali, keď ústavný zákon jasne hovorí, odpočet za každé vychované dieťa je šesť mesiacov? Lenže tá vaša tabuľka, s ktorou ste prišli, tento ústavný zákon porušuje. Takže z tohto dôvodu predkladám pozmeňujúci návrh, ktorý má za cieľ pomôcť ženám, ktoré pre tento štát poctivo odpracovali roky svojho života a vychovali preň deti, ktoré taktiež prispievajú do sociálneho systému. A predtým, ako vám prečítam znenie môjho pozmeňujúceho návrhu, chcem všetkých pekne poprosiť, aby ste sa zamysleli, či chcete vedome a vlastným zapríčinením všetky tieto ženy za ich odpracované roky a vychované deti odmeniť nespravodlivosťou.
A teraz prečítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh a žiadam vyčleniť hlasovanie k bodu 7 a 13 spoločnej správy, pretože tento návrh sa týka práve týchto bodov. Začnem čítať pozmeňujúci návrh.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vypúšťa bod 2 a 3.
2. V čl. I sa vkladá nový bod 2, ktorý znie:
"2.V § 65a ods. 2 sa vkladá písm. f), ktoré znie:
«f) Dôchodkový vek poistenca sa určí podľa prílohy č. 3a, ak tento zákon v § 274 neustanovuje inak; ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť na určenie dôchodkového veku žene, dôchodkový vek muža narodeného po roku 1957, ktorý dieťa vychoval, sa určí podľa prílohy č. 3b.»."
3. V čl. I sa body 4 až 9 označujú ako body 3 až 8.
4. Za prílohu č. 3 sa vkladajú prílohy č. 3a a 3b, ktoré znejú... Musím teraz prečítať tabuľku, ktorá obsahuje kolónky, rok narodenia poistenca, kolónka muž, kolónka žena, kolónka žena, ktorá vychovala jedno dieťa, kolónka žena, ktorá vychovala dve deti, kolónka žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti, a kolónka žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí.
Ročník ´43 a menej. Budem používať skratky, "r" je rok, "m" je mesiac a "d" je deň.
"Ročník ´43: 60r, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´44: 60r 9m, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´45: 61r 6m, 57r, 56r, 55, 54r, 53r.
Ročník ´46: 62r, 57r, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´47: 62r, 57r 9m, 56r, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´48: 62r, 58r 6m, 56r 9m, 55r, 54r, 53r.
Ročník ´49: 62r, 59r 3m, 57r 6m, 55r 9m, 54r, 53r.
Ročník ´50: 62r, 60r, 58r 3m, 56r 6m, 54r 9m, 53r.
Ročník ´51: 62r, 60r 9m, 59r, 57r 3m, 55r 6m, 53r 9m.
Ročník ´52: 62r, 61r 6m, 59 9m, 58r, 56r 3m, 54r 6m.
Ročník ´53: 62r, 62r, 60r 6m, 58r 9m, 57r, 55r 3m.

Ročník ´54: 62r, 62r, 61r 3m, 59r 6m, 57r 9m, 56r,
Ročník ´55: 62r 76d, 62r 76d, 62r 76d, 60r 3m, 58r 6m, 56r 9m,
Ročník ´56: 62r 139d, 62r 139d, 62r 139d, 61r, 59r 3m, 57r 6m,
Ročník ´57: 62r 6m, 62r 6m, 62r, 61r 9m, 60r, 58r 3m,
Ročník ´58: 62r 8m, 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m, 60r 9m, 59r,
Ročník ´59: 62r 10m, 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m, 61r 6m, 59r 9m,
Ročník ´60: 60r, 60r (pozn. red.: správne «63r, 63r»), 62r 6m, 62r, 61r 6m, 60r 6m,
Ročník ´61: 63r 2m, 63r 2m, 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m, 61r 3m,
Ročník ´62: 63r 4m, 63r 4m, 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m, 61r 7m,
Ročník ´63: 63r 6m, 63r 6m, 63r, 62r 6m, 62r, 61r 10m,
Ročník ´64: 63r 8m, 63r 8m, 63r 2m, 62r 8m, 62r 2m, 62r,
Ročník ´65: 63r 10m, 63r 10m, 63r 4m, 62r 10m, 62r 4m, 62r 2m,
Ročník ´66 a viac: 64r, 64r, 63r 6m, 63r, 62r 6m, 62r 6m."
Už len krátka tabuľka.
Príloha č. 3b k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Tabuľka obsahuje kolónku rok narodenia poistenca, muž, ktorý vychoval jedno dieťa, muž, ktorý vychoval dve deti a muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí.
"Ročník ´58: 62r 2m, 61r 8m, 60r 9m,
Ročník ´59: 62r 4m, 61r 10m, 61r 6m,
Ročník ´60: 62r 6m, 62r, 61r 6m,
Ročník ´61: 62r 8m, 62r 2m, 61r 8m,
Ročník ´62: 62r 10m, 62r 4m, 61r 10m,
Ročník ´63 a viac: 63r, 62r 6m, 62r."
Koniec znenia môjho pozmeňujúceho návrhu.
Kolegyne a kolegovia, tento pozmeňujúci návrh, ktorý som vám práve predniesla, je veľmi dôležité podporiť, aby sa odstránila krivda, ktorá vznikla ženám, ktoré poctivo pracovali a štát na ne zabudol.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)