Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 10. 2019 17:58:49 - 18:13:49 51. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, kolegyne, vážená pani ministerka, podal som pozmeňujúci návrh a chcel by som sa ku nemu vyjadriť alebo povedať zopár slov. Nie som lekár, nemám zdravotnícke vzdelanie, preto hneď na začiatku zdôrazňujem, že nebudem hodnotiť medicínske aspekty očkovania. V rozprave chcem ale poukázať na zopár skutočností, ktoré by sme mali zobrať do úvahy pri zvažovaní odsúhlasenia tej časti novely zákona 355/2007, ktorá hovorí o neprijatí neočkovaných detí do štátnych ba ani do súkromných materských škôl. Vo svojom príspevku použijem aj priamo názory rodičov, tak ako mi ich poskytli.
V prvom rade by som rád zdôraznil, že by sme sa mali zamyslieť nad tým, o akom zákone máme onedlho hlasovať vo vzťahu k zákonom schválenému nedávno, k zákonu schváleného nedávno. Nedávno sme totiž schválili návrh zákona na zaradenie povinnej predškolskej výchovy pre všetky päťročné deti. Áno, aj tie neočkované. Takže ak schválením tejto novely zákona zakážeme mladším deťom vstup do štátnych, ako i súkromných škôlok, tak prosím, aký to má zmysel? Však sa tieto mladšie deti z kolektívu, ktorých vylúčime, tie neočkované deti, ktoré nemajú kontraindikáciu na neočkovanie, beztak budú stretávať v priestoroch škôlky s deťmi, ktoré už musia navštevovať škôlku bez ohľadu na očkovací status. Budú sa stretávať v spoločných priestoroch, na dvore, v jedálni. Ako chcete zamedziť, aby neprišli spolu ku kontaktu?
Pani ministerka asi nepočúva, ale chcel som, aby ste počúvala.
Zo strany navrhovateľa a novely zákona zaznela aj zmienka, prepáčte, ja viem, že však preto som upozornil, že bol by som rád, keby ste si to vypočula. Prepáčte za to, že som vás tak oslovil.
Zo strany navrhovateľa novely zákona zaznela aj zmienka, že zakázať neočkovaným deťom vstup do materských škôl je len akýsi pokus ako zvýšiť zaočkovanosť a keď sa neosvedčí, tak sa bude uvažovať čo ďalej. Odhliadnuc od toho, že sa mi bridí, že ideme na pokusy ako pohnúť s rodičmi, zneužívať deti, mali by sme uvažovať aj o tom, aký reálny dopad bude mať prijatie tohto zákona. Hovoríte s rodičmi, s ktorými sa tento zákon dotkne teraz alebo v budúcnosti? Mňa ich názory zaujímali a zaujímalo ma aj to, ako sa postavia k situácii, ak novelu zákona schválime. Čo spravia? Možno vás to prekvapí, ale podaktorí to mienia riešiť i tak, že jednoducho z republiky odídu. Neveríte? Už sa to deje, už v súčasnosti sú tu rodičia, ktorí sa pre zaostrujúce sa podmienky, ktoré štát mieni zaviesť v rámci povinného očkovania detí a dlhodobo ich avizuje, odišli bývať do susedného Rakúska, z toho okolia, ktoré ja poznám, kde ich neočkované dieťa navštevuje materskú školu bez akýchkoľvek obmedzení vyplývajúcich z toho, že nie je očkované na základe slobodného rozhodnutia rodičov. Ani nečakali, kým my prijmeme tento zákon. Vedeli, kam to dospelo v Čechách a keďže očakávali, že aj my pôjdeme touto cestou, tak sa zariadili a presťahovali sa do zahraničia, kde ich neočakávane deti bez, kde ich neočkované deti bez problémov navštevujú materské školy. Sú však aj rodičia, ktorí čakajú, ako to dopadne, ako dopadne hlasovanie a ako zákon prejde, sú odhodlaní ale po tom, keď to neprejde, opustiť túto republiku. No a ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí si ešte len plánujú rodinu, situáciu sledujú a vravia, že v prípade takéhoto zostrovania situácie pôjdu tiež žiť inam.
Prosím vás, zamyslime sa nad tým! Toto chceme dosiahnuť? V čase, keď voláme po tom, aby sa naši občania zo zahraničia vrátili domov, istú časť občanov takto vyženieme zo Slovenska? Myslíte si, že preháňam?
Nech sa teda, nech teda prehovorí jedna z matiek, pani Emília z Bratislavy. Citujem: "Po 12 rokoch trpím na autoimunitné ochorenie, reumu. V rodine sa toto ochorenie nevyskytuje, vlastne doktori nevedia povedať, z čoho takéto mladé dieťa a ešte aj omnoho mladšie trpia takýmto ochorením. Manžel pracuje v Rakúsku a po narodení syna sme tam na striedačku so Slovenskom bývali. Pracujeme vo vychýrenom turistickom stredisku, za letnú sezónu 4 mesiace sa tam otočí viac ako 60-tisíc ľudí iba alebo väčšinou arabského pôvodu. Veľa z nich tam už aj žije a pracuje. Deti chodia do škôlok a škôl a žiadnych a o žiadnych epidémiách človek nepočuje. Nie je žiadny problém s prijímaním detí do týchto zariadení, čo sa týka očkovania alebo neočkovania. Rakúsko má dobrovoľné očkovanie aj systém odškodnenia v prípade nežiaducich účinkov." Pokiaľ viem, tak u nás bol ten systém navrhovaný, a myslím, že pán kolega to predkladal, odškodňovania, že sa to zastavilo. Pracuje sa na tom? No budem rád, keď sa bude pracovať. (Reakcia predkladateľky.) Áno? Už je to? To je dobrá správa.
Určite však potrestáme najmä deti, ktoré vylúčime z prostredia ich rovesníkov. Jedna matka, pani Petra z Piešťan mi k tomu uvádza: "Mám dvojročnú neočkovanú dcéru. Naši najbližší priatelia už dali svoje deti do škôlky a začína to vnímať aj moja dcéra. Má rada deti. Aj napriek tomu, že som tehotná a nepotrebujem ju dať do škôlky, lebo s ňou môžem byť doma, tento zákon ma veľmi zraňuje. Čo ak bude dcérka neskôr chcieť ísť do škôlky a ja ju budem, tam nebudem môcť umiestniť? Vznikne tu nezmyselná diskriminácia, lebo aj tak bude v kontakte s inými deťmi. Nerozumiem, ako je možné, že niekto iný ako ja bude rozhodovať o ďalšom živote mojej dcéry." Koniec citátu.
Páni poslanci, panie poslankyne, uvedomme si, prosím, že prijatím tejto novely upierame časti detí ich právo na zdravý rozumový, citový a sociálny vývin s dopadom na celú budúcnosť dieťaťa a jeho zaradenia sa do spoločnosti. Toto je v rozpore s právom na vzdelanie, so školským zákonom a s Dohovorom o právach dieťaťa. Považujem za neprípustné prijať túto úpravu zákona bez toho, aby sme tento rozmer neprekonzultovali s odborníkmi z oblasti detskej psychológie a sociológie. V súčasnosti celou spoločnosťou hýbe potreba integrácie detí s rôznymi ťažkosťami a my tu ideme odsúhlasiť pravý opak? To je absurdné a nesmieme to pripustiť.
No a rodičia, ako sa novela dotkne ich? Za nich to povedala napríklad pani Mária zo Šiah. Citujem: "Zákazom nástupu neočkovaného dieťaťa do materskej škôlky spôsobíte rodinám len ďalšie problémy, pretože všetci nemajú k dispozícii starých rodičov, ktorí by sa mohli o svoje vnúčatá postarať. Takýmto izolovaním detí zabránime ich intelektuálnemu vývoju a tvorbe sociálnych väzieb. Prosím vás, postavte sa za práva detí, ktoré neboli z rôznych dôvodov očkované." Koniec citátu.
Áno, schválením tejto novely zákona spôsobíme rodinám problémy. Jedna z dotknutých matiek k tomu uvádza: "Umelo sa vytvorí marginalizovaná skupina rodín tohto štátu, ktoré prídu o jeden rodičovský plat, lebo zväčša budú matky nútené tak ako ja ostať s deťmi doma, kým nedovŕšia vek na školskú dochádzku alebo ešte paradoxnejšie na pripravované povinné predprimárne vzdelávanie. Tak isto štát takto príde o zamestnané matky, ktoré budú musieť v produktívnom veku opustiť zamestnanie. Dávam, že nielen to... "
Ja počkám, kým sa dorozprávate. Nemôžte si to potom povedať, prosím vás pekne?
"Komu to prospeje? Uvedomuje si predkladateľ zákona tieto aspekty a dopady navrhovanej novely zákona? A okrem toho, máme právo na takéto rozhodnutie? Však aj rodičia neočkovaných detí sú daňovými poplatníkmi a tiež prispievajú k tomu, aby štát mohol poskytovať škôlkam príspevky na každé dieťa v škôlke. Toto opatrenie je diskriminačné voči tejto skupine rodičov. Ak ho chceme zaviesť, potom budeme musieť pouvažovať nad spôsobom, akým rodičom vyplácať príspevok, ktorý by zo strany štátu patril dieťaťu, ak by navštevovalo materskú školu. Jednoducho preto, aby ho rodič mohol použiť na zabezpečenie opatrovateľky alebo aspoň na aké-také pokrytie strany príjmu, keď bude musieť zostať s dieťaťom doma."
No a napokon, hoci nie v poslednom rade by som rád upozornil na nespokojnosť časti občanov s prístupom jedného z výborov k právu verejnosti prehovoriť pred schvaľovaním zákona a vzniesť pripomienky. Magister Peter Tuhársky, člen občianskeho združenia Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, deň pred zasadnutím zdravotníckeho výboru písomne požiadal o vystúpenie. Pricestoval do Bratislavy, chcel krátko vystúpiť, no výbor mu to neumožnil. Toto považujem za neprípustné. Je neprípustné, aby sme nevypočuli hlas občianskych aktivistov k zákonnej úprave, ktorá sa dotkne aj členov tohto združenia i ďalších rodičov. Zabúdame, že sme tu pre ľudí a im máme slúžiť. Ak by sme si vypočuli rodičovské hlasy, potom by sme s prekvapením počúvali o takýchto prípadoch, keď lekár poradí dieťaťu už viac neočkovať, pretože vzniknuté ťažkosti dáva do súvislosti s očkovaním. No, keď rodič žiada, aby mu to lekár zapísal do kontra, ako kontraindikáciu, lekár ho odmietne. A tak zostáva rodič v ťažkej situácii, keď poslúchne radu lekára, dieťa neočkuje, aby mu nepriťažil, a po novom tým, aby stratil možnosť zapísať ho do škôlky. Áno, aj to sa deje a lekári vedia, že toto potvrdenie rodičov je pravdivé. Prosím, berme to do úvahy, aj túto skutočnosť.
Petícia. Názory rodičov a voličov boli vyjadrené a prezentované petíciou proti tejto novele, zákon č. 355/2007 Z. z. o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení. Ku dňu 21. októbra bolo podpísaných na petícii 6 221 podpisov. Členovia petičného výboru zaniesli vytlačené informácie priamo do Národnej rady. Nik sa s tým nezaoberal? Požiadavky občanov sú nám všetkým ukradnuté?
Záver. Môj záver je asi taký. Štát by nemal brániť neočkovaným deťom v prístupe do škôlok. Neočkované deti nie sú zdravotným rizikom, nakoľko v prípade päťročných detí je povinná škôlka už bez ohľadu na očkovanie a z pohľadu štátu bezproblémová. Štát taktiež nezaujíma, že neočkované deti sú učiteľky, rodičia, staršie deti v škôlke či iné deti na iných miestach s koncentráciou detí, ako bazény, detské kúty, detské koncerty, predstavenia a tak ďalej. Najradšej by som bol, aby bol tento záver novely zákona č. 355/2007 o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení stiahnutý úplne, podporil návrh alebo podporil návrh pána poslanca Rastislava Schlosára. Obávam sa však, že to sú silné tlaky jednosmerne mysliacej spoločnosti. Nemôžme rodinám zobrať všetko. I keď môj návrh uškodí práve sociálne slabším rodinám a rodinám z malých miest a obcí, ktorí nemajú takýto výber ako my tu v Bratislave alebo v Košiciach. Napriek tomu vám predkladám môj pozmeňovací návrh, pri ktorom by štát protiústavne nebránil súkromníkom v podnikaní v prípade, že tento by bol ochotný do svojej škôlky prijímať aj deti neočkované.
A úplne na záver prosba jednej matky. "Prosím vás, postavme sa za práva detí, ktoré neboli z rôznych dôvodov očkované."
Chcel by som ešte upozorniť na skutočnosť, že zákon by rozhodne nemal vstúpiť v platnosť od januára 2020, pretože je prakticky nemožné doočkovať kompletne nezaočkované deti za dva mesiace. Názor ľudí a lekárov. Pediatri na to potrebujú minimálne desať mesiacov.
Jediné rozumné riešenie, pani ministerka, stiahnite, prosím, tento, tento zákon.
Ďakujem pekne.
17. 10. 2019 9:30:56 - 9:40:39 51. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1615 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, podávam pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Marčeka a Dušana Muňka k vládnemu zákonu, návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1615).
1. V čl. 1 sa za bod 55 vkladá nový bod č. 56, ktorý znie:
„56. V § 171 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety:
V prípade konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c) je úrad povinný doručiť oznámenie o začatí konania
kontrolovanému do 10 dní odo dňa doručenia podnetu. Ak úrad nedoručí oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa predošlej vety, lehota na
vydanie rozhodnutia podľa § 175 ods. 5 sa kráti o dobu omeškania s doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Ak úrad rozhodnutím zastaví konanie a preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok, konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) týkajúce sa toho istého verejného obstarávania môže začať do 10 dní odo dňa vydania rozhodnutia o vystavení konania.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 56 vkladá nový bod 57, ktorý znie:
„57. V § 172 ods. 2 znie:
„(2) Výška kaucie pri podaní námietok je 1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 57 vkladá nový bod 58, ktorý znie:
„58. V § 173 ods. 3 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o prerušení konania“ nahrádzajú slovami „od doručenia rozhodnutia o prerušení konania
kontrolovanému“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I bod 58 znie:
„58. V § 173 ods. 4 poslednej vete sa slová „Od vydania rozhodnutia o prerušení konania“ nahrádzajú slovami „Od doručenia rozhodnutia o prerušení konania kontrolovanému“ a na konci sa pripája táto veta: „Úrad je oprávnený vydať rozhodnutie o prerušení konania z dôvodu nedoručenia kompletnej dokumentácie v originály v prípade, ak úrad v rozhodnutí o prerušení konania identifikuje konkrétny doklad, ktorý mal byt' súčasťou kompletnej dokumentácie a jeho predloženie je nevyhnutné pre účely riadneho preskúmania úkonov kontrolovaného.“
5. V čl. I sa za bod 59 vkladá nový bod 60, ktorý znie:
„60. V § 173 ods. 13 druhej vete sa slová „od vydania výzvy podľa prvej vety“ nahrádzajú slovami „od doručenia výzvy podľa prvej vety kontrolovanému“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 175 ods. 6 znie:
„(6) Ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok nevydá rozhodnutie v lehote podľa ods. 5, predpokladá sa, že vydal
rozhodnutie, ktorým námietky zamietol, a že proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie, za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa paragrafu ods. 5. Ak úrad v konaní a preskúmanie úkonov dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5, teda ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c), ktoré sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému a podľa § 169 ods. 2, ktoré sa začína doručením podnetu, nevydá rozhodnutie v lehote podľa paragrafu ods. 5 a ak úrad v konaní o preskúmanie podnetu nevydá rozhodnutie v lehote podľa, ak úrad v konaní preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c), ktoré sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému, nedoručil oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa § 171 ods. 4 a ani v lehote na vydanie rozhodnutia podľa ods. 5, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. o), a až proti tomuto rozhodnutiu bolo podané odvolanie; za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5 a za deň doručenia odvolania sa v tomto prípade považuje štvrtý deň odo dňa uplynutia lehoty podľa ods. 5.
Podľa predchádzajúcich viet sa nepostupuje, ak sa úrad spojil na spoločné konanie, konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 171 ods. 7. Úrad zverejní informáciu o poslednom dni lehoty podľa ods. 5 v profile kontrolovaného, pričom v
prípade, ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. b) a c) nedoručil oznámenie o začatí konania kontrolovanému v lehote podľa § 171 ods. 4 a ani v lehote na vydanie rozhodnutia podľa ods. 5, sa za posledný deň lehoty podľa ods. 5 považuje tridsiaty deň odo dňa uplynutia lehoty na doručenie oznámenia o začatí konania kontrolovanému podľa § 171 ods. 4 a ak ide o postup podľa prvej a druhej vety, úrad zverejní v profile kontrolovaného aj informáciu o vydaní rozhodnutia a podaní odvolania podľa prvej vety.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I bod 66 znie:
„66. V § 176 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
Úrad uloží navrhovateľovi, ktorý podal zjavne nedôvodné námietky alebo vzal späť podané námietky, povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o námietkach. Ak sa konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 169 ods. 3 a 4 začalo na základe podnetu osoby, ktorá nebola oprávnená podať námietky, a úrad rozhodnutím zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. o), úrad tejto osobe uloží povinnosť nahradiť trovy konania, ktoré vznikli úradu v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku. O výške náhrady trov konania rozhodne úrad v rozhodnutí o zastavení konania podľa § 174 ods. 1 písm. o).“
Skončil som, ďakujem za pozornosť.
17. 9. 2019 10:36:25 - 10:38:14 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ja chcem len povedať, že termín hlasovania je dnes o 11.00 hodine.
17. 9. 2019 10:11:24 - 10:14:08 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1342 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka, Karola Farkašovského, Evy Smolíkovej, Dušana Tittela a Stanislava Kmeca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač č. 1342, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 1932 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre sociálne veci a Výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov Národnej rady odporúča Národnej rade v znení schválených a pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 178 z 10. septembra 2019. Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
13. 9. 2019 20:20:02 - 20:20:02 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
234.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Ja by som na úvod prišiel možno s takou prosbou alebo žiadosťou na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby spoločne so mnou podali návrh zákona, ktorý by znel nasledovne: "Každý občan Slovenskej republiky, s ktorým komunikoval Marian Kočner prostredníctvo šifrovanej aplikácie Threema zo svojho telefónu, má zákaz pôsobiť vo verejných, politických, štátnych, správnych, neziskových a obchodných alebo spoločenských funkciách, a to po dobu 25 rokov!", pán Matovič, "od účinnosti prijatia tohto zákona".
Na pridanie podpisu pod tento návrh dávam poslancom lehotu 24 hodín, aby zase nikto nezačal tlačiť na policajtov, aby ho zo zoznamu nevyškrtli, napríklad, pán Matovič. Na pridanie podpisu pod tento návrh dávam poslancom lehotu 24 hodín, to som povedal. Ak sa to pod takýto návrh zákona nepodpíše aspoň 25 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, navrhujem, aby sme nemíňali peniaze daňových poplatníkov na prejednávanie takýchto hlúpostí, ako navrhol náš poslanecký pašerák a amatérsky skladateľ tlačiarenských strojov pán Matovič.
Vďaka pánovi Kočnerovi, osobnému kamarátovi veľvyslanca Slovenskej republiky v Spojených arabských emirátoch, nech pravda zvíťazí, ako povedal Spojenými štátmi americkými najpodporovanejší prezident našich dejín Vašek Havel. Pristúpme, prosím, k tomuto návrhu solidárne, progresívne, spolu, žaludi, á, za ľudí. Svetu mier!
Ak návrh zákona nepodporíte, bozajte ma, však viete kde, okrem pána Matoviča, to je, samozrejmé, ale hlavne pána Poliačika alebo tých pánov so štyrmi písmenkami.
Nechcel som hovoriť rétorikou Igora Matoviča, ale nechápem, ako sa práve taký človek alebo ako si tento človek môže dovoliť hovoriť o politickej mafii? Alebo hovoriť bývalému premiérovi Ficovi mafián, alebo súčasnému Pellegrini, ktorý, neviem, čím si to vyslúžil?
Takýto daňový podvodník, ako je pán Matovič, ktorý v povale alebo na povale u babičky skrýval dva roky svoje daňové priznania, prešiel 600 kilometrov 365 dní v roku so svojou babičkou, no to je taký tandem, vážení, že to podľa mňa ani Fittipaldi, keby s najlepším svojím kolegom išiel, tak to nemôže dokázať. Udáva kolegov, nahráva, tento pán, ktorý túto dnešnú zbytočnú schôdzu zvolal, nemá absolútne kožu na tvári. Povedal by som, na papuli, ale predsa len nebudem tak urážať.
A to nehovorím o tých jeho firmách prepísaných na bieleho koňa, na manželku a tak. On je schopný svoju manželku doniesť do nepríjemností. A jeho najväčšia hviezda pani Remišová. ... (pozn. red.: rýchlo vyslovené) Markíza? (Rečník si pravou rukou akože upravil účes a tvár. Smiech v sále.) Neni tu, škoda, ale dúfam, že kamery to berú a že ten záznam si môžme poriadiť a môžme ho vysielať do celej republiky a možno aj do Čiech a do Nemecka.
Táto hviezda pani Remišová odišla k daňovému a pozemkovému podvodníkovi Kiskovi. To je vidieť, aké krásne prepojenie medzi týmito tzv. slušákmi. K ú-žer-ní-ko-vi. Za koľko peňazí asi odišla? Mal si aj z toho ty niečo, Igorko?
Tvoju rétoriku, tvojou rétorikou, ktorou sa ty teraz prezentuješ, bohužiaľ, nevidíš, si slepý, si politický analfabet, lebo odovzdávaš percentá Progresívnemu Slovensku, najnovšiemu politikovi "Mikovi" Beblavému a, samozrejme, daňovému a pozemkovému podvodníkovi Kiskovi.
A teraz na záver môj názor. Igor Matovič končí v politike. Je to vidieť odchodmi jeho poslancov. Ja už som to pred rokom povedal, že nebude dlho trvať a tento pán skončí možno ešte skôr, možno zostane ako solitár, v januári nám bude zdvíhať vlajku a povie: "Nové ovečky, poďte ku mne, ja vám dám miesta na kandidátke!"
Ale ja by som mu doprial, aby neskončil len v parlamente, aby skončil v rukách odborníkov, psychiatrov, lebo ak sa mu to nepodarí, skončí v rukách orgánov činných v trestnom konaní, skončí v kriminále. A už teraz sa teším, ako mu tam dajú v Leopoldove, ako ho tam dajú v Leopoldove do pa-rá-dy jeho dvaja kamaráti Bašternák s Kočnerom.
Jedna priateľská rada na záver: Zober si tam určite Indulonu. Je tam veľmi sucho.
Ďakujem za pozornosť.
14. 5. 2019 10:51:06 - 10:52:22 45. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1344 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Chcel by som povedať pani poslankyni Cséfalvayovej alebo opýtať sa jej, či už niekedy bola v niektorých z týchto krajín, ako je Južné Osetsko, Donecká republika alebo Luganská republika, o ktorých tu rozprávate. Už ste videla tie zabité, mrzačené deti alebo sirôtky, ktorým pri obstreľovaní Donbasu zahynuli rodičia? Už ste bola v rozbúranom, zbombardovanom meste Doneck? Ja som tam bol, teraz zhodou okolností cez víkend na 5. výročí a môžem vám zodpovedne povedať, že tie zábery, ktoré som tam porobil a ktoré vám s radosťou odovzdám, tak vás podľa mňa musia, musia vám otvoriť oči, aby ste už takéto veci nehovorili niekedy. Tí ľudia si urobili referendum, v ktorom sa takisto 80 % občanov tejto krajiny Donecka a Luganska rozhodli žiť samostatne, v samostatnej republike a chceli by sa pridať k Ruskej federácii. Kto je viac ako ľud? Politici? Diktát niekoho, ako z Európskej únie? Ja nie som proti Európskej únii, ale musí akceptovať vôľu národa.
Ďakujem pekne.
29. 3. 2019 10:45:27 - 10:47:27 43. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1409 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Celá zmluva je jeden krásny a úctyhodný dokument, za ktorý by sa mohol postaviť každý jeden človek. Je absolútnou prezentáciou slušnosti a galantného ochranného prístupu k právam žien. Až sa človek čuduje, kde sa v spoločnosti zrazu našla taká akútna túžba chrániť práva žien.
To, čo som uviedol, je pravda a za tým si stojím, teda až pokiaľ som nenarazil na čl. 60 a 61 textu tejto zmluvy. A tu som sa zarazil. Tieto články hovoria o tom, že práve ženám má byť poskytnutá zrýchlená a zvýhodnená forma získavania azylu. Čo je to za podvod? Čo nás tu v Európe, na nás v Európe chystáte? Veď rodová rovnosť znamená, že ak priznáme tieto práva ženám, majú na právo, na toto právo aj muži. Takýmto chrapúnskym spôsobom paralyzujúcim na reálne slabošskom postavení žien v ázijských krajinách chcete legitimizo..., legitizovať migráciu? Je to neakceptovateľné, je to falošný podvod.
Vynechajme zo sto článkov dva, ktorými klamete a podvádzate 400 mil. Európanov, a sám vás budem prosiť, aby sme tento dokument prijali. Ale rovnako, ako sme to videli, keď opozícia tancovala na hrobe Janka a Martinky, dnes predkladatelia Istanbulskej zmluvy zneužívajú postavenie žien na to, aby legalizovali príliv migrantov do Európskej únie.
Navrhujem prijať celý dokument s vylúčením 60, bodu 60 a 61 zmluvy alebo vrátiť zmluvu na rokovanie, alebo ju v takomto znení odmietnuť s prísnym uvedením príčin obsahujúcich v § 60 a 61 s dôvetkom, že Slováci nie sú blbci a vedia čítať, že sa ho naučili za tisícročného útlaku, a preto sú, sa stanú a sú slobodní. Budem parafrázovať Radima Uzela: "Človek, ktorý má problém s identifikáciou svojho pohlavia, nech sa pozrie dole, čo je. Či je..." (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
27. 3. 2019 15:48:12 - 15:48:56 43. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1221 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Pani Blahová, pani poslankyňa, vaším cieľom je demontovať na Slovensku všetko. Od štátu, rodiny, práva na šťastný život dieťaťa. Sypete tu zákony, články Haagskeho dohovoru, odsúhlasili ste aj Istanbulský dohovor. Ste zlo v tomto parlamente, v tomto štáte, vy aj celá SAS liberálna, hájaca práva homosexuálov, ste za ich legalizáciu manželstiev, výchovu detí týmito pármi. Je len jedna jediná otázka: Máte vôbec deti, ste matkou?
Ďakujem.
12. 2. 2019 15:17:21 - 15:18:44 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1276 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel spĺňa, pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 22. marca 2019 a gestorský výbor do 20. marca 2019.
Vážený predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
6. 2. 2019 11:13:48 - 11:15:48 40. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán Matovič, vy sa stávate mojím najobľúbenejším poslancom. Už ste preskočili aj pani Nicholsonovú. Vy keď si nabudúce nebudete dávať pozor, tak si myslím, že nebudem vás nazývať pán Matovič, ale chrapúň Matovič, pretože niekoľkokrát som vás prosil, že keď ma oslovujete, povedzte pán Marček, buďte taký dobrý.
A čo sa týka vašeho charakteru, tak ja som väčšieho, a teraz to poviem tak z plnej puse, hajzlíka, ako ste vy, nevidel. Lebo vy hovoríte o tom navýšení platov, celý váš klub, jak to tu bolo povedané, hlasoval "za". To je prvá vec.
Druhá vec, vy hovoríte o tom, že by mali podnikať poslanci a tak robiť. Ja som za. Nenavýšme tie platy, ale nech môžem podnikať. Ja som podnikal v energetike, mal som plat 5-tisíc mesačne a išiel som sem. Neprotestoval som, že nie sú vyššie platy. Ale je to dôstojné pre poslancov Národnej rady? Robme iné. Nekradnime! Nekradnime, tak ako vy kradnete. Jak ste okradol tento štát o dane, či to bolo pri prevoze vašich tlačiarenských strojov, či to bolo 600 km, ktoré pán kolega už spomínal, alebo... Vy ste proste chrapúň. Hovoríte o tých bavorákoch. Vy nemáte... Alebo drahých vozoch. Vy nemáte BMW sedmičku, ktorá kúri, ktorá má takisto kúrenie sedadiel? Alebo vy tam kúrite nejakou pieckou s drevom? Ja som ho videl na bavoráku. Alebo máte Land Rover? Alebo máte obidve možno.
A potom ešte k jednému, 16 miliónov dostanete od štátu, od občanov na chod strany. A pritom to rozhodnete len vy, chrapúň jeden, vy jediný. Vy si robíte s tými peniazmi, čo chcete. Možno ešte váš bratranec Viskupič, ktorý teraz možno niekde tam okráda v Trnavskom kraji, a vaša sesternica Juriniová v Žilinskom... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
28. 11. 2018 16:01:50 - 16:10:52 38 schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1233 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
97.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, milé dámy, vážení kolegovia, dovoľte mi stručne popísať, ako dnešnú tému vidím ja. Problém podpory masovej migrácie zo strany našej vlády prostredníctvom ministra Lajčáka je podvod na občanoch Slovenska a moje veľké sklamanie.
Na verejnosť sa tieto informácie dostali v súvislosti s prijatím tzv. Marrákešskej deklarácie, ktorá bola prijatá 2. 5. 2018 v Maroku. Táto politická dohoda zaväzuje štáty podporovať masovú migráciu, najmä tú z Afriky do Európy, ktorá ničí Európu už niekoľko rokov. Prijalo ju Slovensko? To zatiaľ nikto nevie, lebo pán Lajčák klame a zavádza Slovákov. Tajil tak, ako je to zvykom u slobodomurárskych spolkov, ako Slovákov vtiahnuť do zmluvy, ktorú národ nechce. Rovnaký scenár, ako keď proti záujmom Slovákov slúžil pán Lajčák Američanom pri legalizácii krádeže srbského územia pre Kosovo, z ktorého sú financované cez drogové kartely protieurópske aktivity neziskových spolkov. Po tom, ako sa vec prevalila cez slušných novinárov, začal sa hľadať vinník.
Kto takú neželanú politickú dohodu vlastne podpísal? Lajčák si našiel ako správny šéf obetného baránka, vraj jeden z našich veľvyslancov, ale tomu to musel prikázať minister Lajčák, sám veľvyslanec by to na takúto vlastnú päsť urobiť nemohol. Čiže svojho veľvyslanca bezcitne prehodil cez palubu ako vlastne celé Slovensko. Keď už to prasklo, celá vláda sa uchýlila k tvrdeniu, že my neprijmeme žiadne povinné kvóty migrantov a že ten dokument nás k ničomu nezaviazal. Ale tu už o žiadne povinné kvóty nejde. Tu ide o dobrovoľné trvalé prijímanie migrantov z Afriky k nám na Slovensko. Vláda sa pod vplyvom pána ministra Lajčáka snaží ľudí oklamať alebo sa snažila jeho excelenciu poprosiť, aby išiel za nich za prezidenta, ale šťastie, že to už neprejde, lebo by sme mali zase za prezidenta zradcu národa, ktorý strká svoju hlavu do amerického, štyri bodky.
Na základe tejto deklarácie a mnohých ďalších dokumentov podobného charakteru prijatých na pôde OSN, napr. v roku 2016 prijatej Newyorskej deklarácie o migrantoch a utečencoch, vznikla politická dohoda, ktorá sa volá Globálny pakt pre riadenú a legálnu migráciu, o tom dnes hovoríme. Jeho text bol už prijatý a slávnostne sa má celý pakt prijať opäť v Marrákeši 10. 12. 2018. Stanovisko OSN a Slovenska nie sú jednotné. Ako môže pán minister Lajčák zastupovať aj záujmy OSN, predsa so svojou skupinou ľudí tam pripravoval túto zmluvu, tento pakt, aj zároveň Slovensko. Je tu taký konflikt záujmov, že odvolanie pána Lajčáka by opozícii prešlo na 100 %, každý cíti, že tu nie je zástupcom ani väčšiny Slovákov, a pochybujem, či jeho názory zdieľa 5 % obyvateľov Slovenska. Taký tu už bol Dzurinda, ktorý mal 5 %, ale rečnil a intrigoval spolu s pánom Miklošom, ako keby mali 100 %.
Pri hodnotení paktu vychádzame z vlastných analýz textu, z odborných stanovísk a právnych rozborov odborníkov u nás aj v zahraničí. Pakt ukladá štátom povinnosť považovať masovú migráciu za pozitívny jav. Je tu niekto, kto zastupuje voličov, ktorí by chceli migrantov na Slovensku? Prihláste sa! Nikto, aha, pardon, pani Nicholsonová tu síce nie je, ale určite zastane, Katka tá už pre istotu odišla s pánom Lajčákom od slobodumurára pána Sorosa. Tento pakt v texte obsahuje dobrovoľné záväzky na podporu migrácie a v mnohých bodoch núti štáty migrantov prijímať bez rozdielu, či sú ilegálni, alebo sú to utečenci, bez rozdielu, či majú, alebo nemajú právo podľa medzinárodných zmlúv požiadať štáty o ochranu. Znamená to, že ak Slovensko tento globálny pakt dobrovoľne prijme, tak bude musieť svoje záväzky plniť a prijímať migrantov prichádzajúcich vo veľkých vlnách.
Nemecká kancelárka svojím pozvaním migrantov, porušila všetky platné európske dohody o kontrole migrácie a ochrane hraníc Európskej únie. Načo sme stavali hranice schengenu, stačilo otvoriť dvere, zrušme všetky bezpečnostné zložky na hraniciach. Za čo už tri roky platíme mzdy pre zhruba 70-tisíc štátom platených ľudí, čo riešia migráciu? A Nemecko je dnes stále... A Nemecko dnes stále trvá na tom, aby sme tých migrantov, ktorí u nás znásilňujú a zabíjajú ľudí, prijímali aj my. Pýtame sa, z akej radosti alebo hlúposti, by sme to mali urobiť. Slovensko nebombarduje iné štáty, Slovensko nedrancuje ich nerastné bohatstvo, Slovensko nikdy nekolonizovalo. My nie sme nikomu podriadení, nikomu nie sme nič dlžní, ako sa nás snažia presvedčiť liberálne strany v spolupráci s tretím sektorom sčasti zriadeným na tieto ciele. Pán minister zdôraznil, že migrácia je fakt, pred ktorým si ľudia nemôžu zakrývať oči. Nie, pán minister Lajčák, vraždy, znásilňovanie, teror, rasizmus, vytváranie zón, kde štát stratil kontrolu, to sú fakty, pred ktorými si ľudia nemôžu zakrývať oči. Niektoré štáty, ako Francúzsko, Nemecko, Švédsko a iné, sú žalostným príkladom týchto faktov.
Slovensko má dostatok obyvateľov, ktorí sa nedokážu prispôsobiť a nechcú pracovať, pretože už nevládzeme robiť na našich Cigáňov, gréckych dôchodcov, slovenských oligarchov, nemecké, francúzske a kórejské automobilky, americké zbrojovky, ruských naftárov a plynárov a ešte k tomu aj afrických migrantov.
Žiadame vládu, ale najmä Lajčáka, pána Lajčáka, pána ministra, aby nás predtým chránil včas, ešte pokiaľ ich u nás nemáme. Všetky doterajšie vlády bez rozdielu na to, ktorá to bola, ste slovenský národ len zdierali. Ktorá vláda skutočne národu niečo dala, a nielen vzala? Žiadna! A teraz chce Lajčiak (pozn. red.: správne „Lajčák“) rozdať medzi občanov aj to posledné, čo tu máme. Kto im bude platiť dôchodky, keď sa sem nasťahujú a zostarnú? Kto im bude platiť nemocnice a školy, vy, pán Lajčiak? (Pozn. red.: správne „Lajčák“.) Alebo vy, páni ministri? Teda ministri tu nie sú. Alebo my poslanci? Alebo nebodaj pán Nicholson z Kanady dačo pošle na ďalšieho černoška? Tento slobodomurársky plán sa volá Nový svetový poriadok, New World Order. Pripadá vám to ako konšpirácia? Pripusťme, že to môže byť konšpirácia, ale to nič nemení na tom, že 90 % Slovákov tu migrantov nechce. Tak sa, Lajčák, neopovážte sklamať Slovákov nejakými nežnými rečičkami, lebo národ vám spraví všetkým takú revolúciu, že nežnou ju určite nenazvete.
Navrhujem v skrátenom konaní prijať tento zákon, ktorý bude len jeden podstatný paragraf: „Slovenská republika sa odmieta stať účastníkom Marrákešskej zmluvy, a preto sa zakazuje každému členovi vlády, prezidentovi Slovenskej republiky alebo každému občanovi Slovenskej republiky, aby sa zúčastnil na akomkoľvek rokovaní o tejto dohode.“
Vážení kolegovia, je nás tu ústavná väčšina, ktorá môže takýto zákon, dokonca ako ústavný, prijať. Spoločne zastupujeme viac ako 90 % občanov Slovenska. Ukážte, každý jeden z vás, dokážte, že viete splniť vôľu občanov, ktorí vás volili, hlas ľudu je jediné, čo máte počúvať. Ďakujem za pozornosť.
28. 11. 2018 14:33:53 - 14:34:50 38 schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1233 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Pán Budaj, to, že táto Marrákešská dohoda nikoho nezaväzuje, ani Slovensko, toto môžu tvrdiť iba takí školení ľudia, ako ste vy, s nejakými sorosovskými nadáciami, ktoré spomínate, že čo taký starý pán Soros, čo by mohol, osemdesiat..., ja neviem, ... šesťročný.
Vy to veľmi dobre viete, čo dokáže. Máte tu vyškolených mladých ľudí, ako je tam pán Klus alebo pani Cséfalvayová, ktorá sa perfektne predviedla napríklad pri mojej ceste do Krymu, kde ma, pomoc, skoro ukrižovala. Takže v každom prípade, pán Dostál, zaväzuje a už len účasťou na nej 10. 12. 2018, už to by bola obrovská chyba, keby tam vôbec niekto z nás išiel. Takže nikto tam nesmie ísť. Ani pán minister Lajčák, ani žiadny úradník z ministerstva zahraničných vecí, ani pán prezident, ani nikto.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2018 23:21:26 - 23:23:07 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1060 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
338.
Vážený pán minister, ja by som vás poprosil, aby ste nepočúvali týchto kočnerovcov, myslím OĽANO a SaS, kde jeden predseda si vysedáva, dojednáva generálneho prokurátora, druhý šesť hodín sa rozpráva o odpočúvaní a neviem o čom všetkom, aké služby urobí pre neho. Takže, prosím pekne, toto nepočúvajte. A ja som strašne rád, dnes som mal ísť na služobnú cestu, o ôsmej hodine som mal odlietať, ostal som tu. Ale ostal som tu len preto, lebo by som sa hanbil, keby chýbal môj hlas na to, aby nebolo schválené tento zákon.
A nakoniec by som povedal ešte jednu vec, že oni nevedia nič iné, len, len pracovať podľa neoliberálneho manuálu. Vedia klamať, zastrašovať, ovplyvňovať. To je ich rétorika za významnej pomoci médií, a to ešte s krvavými očami. Spomínajú Fica, Bugára, Kotlebu, Kollára i nás. Ale my nie sme nepriatelia ani vy nie ste nepriatelia, nepriatelia Slovenska sú kočnerovnci, čiže OĽANO a SaS.
A toto, čo robíme a čo ideme hlasovať, s radosťou zahlasujem, lebo to robíme pre svoje rodiny, pre svoje deti a pre budúcnosť Slovenska.
Ďakujem pekne.
29. 5. 2018 14:15:06 - 14:15:45 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
216.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Kotleba, samozrejme, že som nemyslel vás, veľmi dobre viete, že takíto ľudia aj sedia medzi nami, teda s týmito názormi, aj v tejto Národnej rade, a preto by som bol rád, aby to tam bolo vyslovene podčiarknuté, že sa to nerobí pre nich, myslím pre tie LBGT páry.
A ďalšia vec, chcem všetkým ostatným kolegom poďakovať veľmi pekne za faktické pripomienky a verím, že sa dopracujeme k nejakému záveru v druhom čítaní.
Ďakujem.
29. 5. 2018 13:57:00 - 14:12:49 31. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 961 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
208.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Milé dámy, vážení páni, začnem úplne netradične štatistikou, a nielen slovenskou, aby sme sa odrazili od čísiel niečoho, čo ja osobne za číslo nikdy nebudem považovať, pretože ide o život a ten má nevyčísliteľnú hodnotu.
Keďže dnes je tu návrh a na zákaz interrupcií na Slovensku, pozrime sa, v akom stave je svet, ale najmä by nás malo zaujímať Slovensko, pretože, že zo štatistiky vplýva, že sme poslední vo svete v úrovni pôrodnosti. Ročne je vo svete vykonaných približne 46 mil. interrupcií. Za posledných 50 rokov bolo na Slovensku vykonaných 1,37 mil. legálnych interrupcií plus nezistiteľné a nelegálne. Najviac interrupcií bolo vykonaných v roku 1988, konkrétne 51 000, po páde komunizmu je klesajúca tendencia, aj keď stále alarmujúca, pretože na rozdiel od socializmu, dnes nedokážeme zabezpečiť rozvojovú krivku natality. Ešte pred desiatimi rokmi v priemere sme vykonali asi 13 500 interrupcií.
Slovensko má s indexom pôrodnosti 1,4 jednu z najhorších natalít v Európe aj vo svete. V podstate patríme medzi vymierajúce národy. U žien, ktoré podstúpili interrupciu pri prvom tehotenstve, je v ďalších tehotenstvách 500 % nárast mimomaternicových tehotenstiev, ktoré končia smrťou dieťaťa, a tiež významne ohrozujú život matky. Na Slovensku pripadá na jednu ženu vo veku 15-49 rokov 1,25 dieťaťa, čo je hlboko pod tzv. záchovnou hodnotou populácie, a opakujem, že sme poslední v Európe. Samotná západná prevažná európska civilizácia postupne starne a vymiera a my sa na tento jav nemôžeme pozerať z hľadiska osobných záujmov.
Ešte v roku 2016 bolo na Slovensku vykonaných 6 494 tzv. umelých prerušení tehotenstva, čiže potratov ako, alebo ak chcete asistovaných vrážd nenarodených detí. Pozrime sa na dôvody.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sa pre interrupciu najčastejšie rozhodli ženy, ktoré už majú dve deti. Najčastejšie ju podstúpili ženy z Banskobystrického, Nitrianskeho a Trnavského kraja. Najviac prípadov úmrtného prerušenia tehotenstva bolo vo vekovej skupine 30 až 34 rokov: 1 458 a 35 až 39 rokov: 1 354. Potrat podstúpilo aj 18 maloletých dievčat do 14 rokov a to je už čo povedať.
Chcem, skupiny žien, ktoré podstupujú dobrovoľne interrupciu, tu máme skupiny s problémovým donosením plodu – spontánne potraty. Tá menej šťastná podskupina žien sa presunie do skupiny, ktorá nie je schopná dieťa donosiť, a nakoniec tu máme skupinu nielen žien, ale aj mužov, čiže párov, ktoré objektívne nemôžu mať vlastné deti, čiže sú neplodné, pretože by sme aj v tejto súvislosti mali hovoriť o pároch, keďže na splodenie sú potrební dvaja okrem tzv. umelého oplodnenia in vitro. Týchto párov je približne až 10%.
Počet umelých prerušení tehotenstva, štatistka, taká malá štatistika. Rok 2011: 8 823, rok 2012: 8 443, rok 2013: 7 999, rok 2014: 7 501, rok 2015: 7 004. Zosumarizujeme si túto smutnú čiernu štatistiku. V roku 2012 bol počet potratov na 100 života..., živonarodených detí na úrovni 28,8. Každé potenciálne tretie dieťa sa do života a spoločnosti nenarodilo. Čiže počas nášho volebného štvorročného mandátu príde Slovensko o približne 30-tisíc nenarodených detí. Počet jedného rokovacieho dňa nášho slovutného parlamentu príde o život 20 plodov a to rátam aj soboty a nedele. Takže pri pracovnom týždni, dámy a páni, na Slovensku každú hodinu v priemere asistovane zabíjame jedno nenarodené dieťa každú hodinu!
Nebudem sa zaoberať dôvodmi, okrem etických alebo trestnoprávnych, pretože takáto diskusia vedie do pekla. Pripomeňme si, že prvá spoločnosť, ktorá zlegalizovala potraty, boli boľševický a komunistický režim, v roku 1920 v Sovietskom zväze a po vzore Sovietov v priebehu 20. storočia aj ostatné krajiny komunistického bloku vrátane Československa. Nie je nezaujímavé, že potrat propagovalo aj nacistické Nemecko, ktoré ho používalo ako prostriedok likvidácie tzv. podradných ľudských rás, rás. Oba režimy, komunistický aj fašistický, boli totalitné diktatúry, ktoré presadzovali ateizmus.
V západnej Európe a Amerike bol potrat legalizovaný najmä v 70. a 80. rokoch minulého storočia a v súčasnosti je potrat legálny vo väčšine krajín sveta.
Už poznáme pojem „humanitárne bombardovanie“ a túto činnosť by mnohí radi rovnako ošatili do humánnej a reprodukčnej asistencie. Hrozné a krkolomné pomenovanie. Na začiatku sa do popredia kládlo, kládlo právo ženy, čo komunistickému aj fašistickému ateizmu vyhovovalo, paradoxne to však vyhovuje aj súčasným neomarxistickým a gender slniečkárom, ktorí sú schopní zachraňovať ekonomických migrantov na mori, ale nemajú problém propagovať prístup k právu, ktorý legitímne zabíja život tvora, keďže podľa slovenskej ústavy život človeka požíva ochranu už pred narodením.
Dovoľte mi, poukázať na ďalší, prepáčte, feministický a slniečkársky paradox, kedy ľudskoprávni aktivisti a niektorí ultraliberáli sa podieľajú v právach žien v prípadoch, keď žena prestáva byť ženou s veľkým „Ž“, čiže ochrankyňou života a rodiny a stáva sa z nej sebecká, egoistická občianka, ktorá má síce svoje práva, ale práve nimi berie právo a slobodu narodiť sa plodu, ktorý v tej žene rastie a nepýtal sa na svet. Ale keďže život sa v tele ženy začal, máme tu situáciu, keď to už nie je len a len jej vec, keďže spoločnosť je postavená aj na demografii, sociálnej a prorodinnej politike, pretože spoločnosť má rovnaké právo upraviť všeobecne, väčšinovo, zdôrazňujem podmienky na to, aby chránila život nenarodeného plodu a aby vyžadovala od svojich členov zabezpečenie reprodukcie a jej zodpovednosť.
V minulom režime na to slúžili aj ekonomické páky cez tzv. staromládeneckú daň. Dospeli sme však do štádia extrému, keď v Európe už až na pár výnimiek dosiahlo liberálne a feministické šialenstvo svoj vrchol a potraty eufemicky alebo slovníkom politickej korektnosti alebo nekorektnosti, čiže zabitie plodu v tele budúcej matky sa robí bez uvedenia dôvodu. Odmietam oba extrémy.
Prvý - aj liberálnu voľnosť bez zodpovednosti a hlasu spoločnosti, ignorujúc elementárny morálny postulát ochrany života od počatia, a aj druhý druhý - extrém stredovekého prudúrizmu, ktorý by v mene ochrany života ohrozil na druhej strane život ženy, prípadne by ju nútil do rodičovstva v situácii, kedy došlo k jej znásilneniu, incestu alebo podrobnému nedobrovoľnému aktu.
Dámy a páni, preto vyzývam nás všetkých, ktorí nesmieme v 7. volebnom období, nesieme zodpovednosť za chod Slovenska, aby sme viedli intenzívny dialóg, na konci ktorého by sme zohľadnili tie najlepšie riešenia a prístupy oboch hlavných prúdov, to znamená, aby sme vytiahli čiernym potratom a mafiánskemu biznisu cezzahraničnej, cezhraničnej potratovej turistiky na jednej strane a súčasne aby sme sa nečinne neprizerali na zabitie, zabíjanie nenarodených detí v čase, keď nám dramaticky klesla pôrodnosť, keď na jednej strane posúvame odchod do dôchodku až k odchodu na cintorín, a súčasne otvárame dvere migrácii tým, ktorí nemajú problém robiť a plodiť deti a migrovať za lepšími podmienkami do EÚ a využívať kresťanskú spolupatričnosť a sociálny systém zabezpečenia. Takže sme dospeli do štádia, že sa musí, že si musíme vybrať, ktorou cestou pôjdeme, a urobiť možno šalamúnske rozhodnutie. Paradoxne, ako viete, tento biblický príbeh sa týka záchrany dieťaťa, na ktorý si robili nárok dve ženy. A som presvedčený, že naše rozhodnutie o budúcnosti Slovenska bude v rovnakej filozofii záchrany života a budúcnosti nie jedného, ale väčšiny detí.
Človek má totiž nielen svoju individuálnu pamäť, ale aj pamäť kolektívnu, nielen svoju vlastnú identitu, ale aj identitu rodu, národa a civilizácie, v ktorej vyrástol, je nielen individuálna, ale aj spoločenská a sociálna bytosť, preto má nielen zohľadňovať svoje osobné práva, ale aj spoločné práva a povinnosti či záväzky, pretože v histórii sme ixkrát čelili situácii, keď život a osud jednotlivca nebol vôbec dôležitý a závisel na spoločnom rozhodnutí a o bytí a nebytí celej spoločnosti.
A aby som len nemoralizoval, prispejme už teraz niekoľkými návrhmi pre toto riešenie v prospech života, práva aj budúcnosti. Keďže na Slovensku klesá demografia, máme napätý medzigeneračný vzťah, ktorý sa negatívne premieta do dôchodkového zabezpečenia, a prepáčte, malá poznámka ekonomickým liberálom peniaze a kapitálové fondy všetko nevyriešia, tak navrhujem, aby sme ženám, ktoré chcú podstúpiť potrat, prepáčte, ale som z generácie, keď ešte sa nazývali veci, javy a pojmy pravými menami, a pri potratoch aj ostanem, aby
1. štát prijal koncepčnú celonárodnú stratégiu štátnej prorodinnej a profile (pozn. red.: správne "prolife") politiky,
2. aby štát v súvislosti s potratmi opäť zriadil komisie zložené z lekára, psychológa, sociálnej kurately, ekonomického poradenstva, duchovného a zástupcu prolife, aby so ženou absolvovali poradenstvo, poskytli opakované sedenia a psychickú aj inú podporu v napätom čase rozhodovania v prospech rozhodnutia pokračovať v tehotenstve. Nie je to až taká novinka, podobné komisie, ktoré zohľadňovali váhu argumentov pri žiadosti, sme poznali aj z minulého režimu. V prospech inkluzívneho a komplexného prístupu do rozhodovania ženy hovorí aj nezvratnosť aktu, ktorý preukázateľne zanecháva výraznú negatívnu psychickú aj emočnú ryhu v srdci, duši a mysli väčšiny žien, ktoré potrat absolvovali. No a tento proces by sa, samozrejme, Na tento proces by sa, samozrejme, vzťahovali všetky opatrenia na ochranu osobných údajov.
3. Ak by táto prolife komisia zastupujúca verejný záujem spoločnosti na zvýšení demografie na Slovensku neuspela, potom by žena mala byť ponúknutá, žene mala byť ponúknutá možnosť ekonomicko-sociálneho zhodnotenia s návrhom donosiť plod a porodiť, prepáčte za výraz, štátne dieťa, ktoré by spoločnosť ponúkla na adopciu párom, ktoré objektívne nemôžu mať deti, ale chcú rodinu a vedeli by dieťatku poskytnúť dostatok lásky aj starostlivosti. Žena, ktorá by plod donosila, by dostala od spoločnosti benefity, o ktorých sa môžeme ďalej baviť, napr. by sa pôrod klasifikoval a zohľadňoval pri odchode do dôchodku, ako by toto dieťa riadne vychovala, alebo by náklady počas tehotenstva znášal štát vrátane úľav na poskytnutie materskej dovolenky, to znamená ospravedlnené pracovné voľno zo zamestnania, ktoré podľa Zákonníka práce poskytuje zamestnávateľ zamestnankyni v súvislosti s pôrodom a so starostlivosťou o narodené dieťa vrátane nemocenského poistenia. Tento čas by poslúžil na rekonvalescenciu ženy a psychické vysporiadanie sa s odovzdaním dieťaťa na výchovu neplodným párom.
Malá poznámka. Mám za to, že stále hovoríme len o manželstve muža a ženy, teda nehovorím o pároch rovnakého pohlavia, vážené dámy, milí páni, takže dúfam, že aj predkladatelia by radi uvítali takúto diskusiu a všetky pomocné faktory vedúce k cieľu, ktorým je zvýšiť zodpovednosť za sexuálne a rodičovské správanie a tiež generálny cieľ, ktorým je zastaviť vymieranie slovenského národa, a tu žijúcich národností.
Rád si vypočujem vaše pripomienky, len poprosím, v duchu prvého článku Ústavy Slovenskej republiky, nie ich ideologických.
Ďakujem za váš čas, pozornosť aj záujem prispieť rozumne, slušne, eticky aj právne čisto k téme, ktorá sa netýka len objektu legislatívneho opatrenia, ale aj generálneho subjektu, nás všetkých, občanov Slovenskej republiky, členov slovenského národa, príslušníkov zatiaľ ešte žijúcej európskej civilizácie s hodnotovým hebrejsko-anticko-kresťanským pilierom, ktorý je jedinečný v rozmanitosti a je preto nenahraditeľný. Ale bez detí rodiacich sa v Európe a Európanom, to nebude, žiaľ, o niekoľko sto rokov už možné. Ak teda niekomu záleží na srdci globálne otepľovanie, úbytok druhov flóry a fauny na svete, verím, že mu rovnako bude ležať na srdci aj úbytok, dokonca asistovaný, členov našeho vlastného ľudského rodu.
Na záver dva výroky, citáty slávnych ľudí.
Prvý: „Za interrupciu sú už ľudia, ktorí sú na svete,“ povedal to Ronald Reagan.
A druhý: „Raz budú interrupcie považované za zločin,“ Gándhí.
Ďakujem za pozornosť.
25. 5. 2018 11:35:37 - 11:37:02 31. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 958 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
73.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
16. 5. 2018 16:38:36 - 16:38:49 31. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 929 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ja som chcel iba opraviť pána predsedu, lebo povedal Dušan Budák, ale to je Dušan Budzak. Pre presnosť. Ďakujem.
16. 5. 2018 11:07:24 - 11:07:34 31. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ja by som chcel poprosiť opraviť moje hlasovanie o vyslaní vojsk. Ja som proti vyslaniu. Dobre?
15. 5. 2018 10:27:19 - 10:29:19 31. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 901 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ja by som tiež k pánovi Klusovi. To jeho vyjadrenie „nehanebne obsadený Krym“, to je proste niečo, s čím nemôžem súhlasiť, pretože na Kryme žije 90 % zhruba ruskej národnosti. Krym bol odjakživa ruský, Krym bol v ’63. roku pánom Chruščovom, pánom prezidentom Chruščovom darovaný Ukrajine. Chruščov bol Ukrajinec. Čiže toto sú všetko veci, ktoré hovoria, že Rusko si právom zobralo naspäť to, čo im patrí, a... (Reakcia z pléna.) No to myslím naprosto vážne. Nakoniec, prečo skáčete do reči opäť? Ja hovorím svoj názor, keď chcete, prihláste sa, reagujte potom, ale už nemôžete, beriete mi čas.
No ale ďalej. To, čo sa stalo na Kryme, to je jedna vec, ale druhá vec, to, čo sa deje na Ukrajine, je ďalšia vec. Ja som tam bol v novembri a rozprával som sa s bežnými ľuďmi na ulici, v obchode, bol som v jednom kníhkupectve, kde sa ma ľudia pýtali, že či my nevidíme v Európskej únii, čo sa u nich deje. To, čo sa stalo na námestiach v Kyjeve, to, čo strieľali polovojenské jednotky do davu, a to potom spôsobilo tie nepokoje a prevrat, tak toto by ste najradšej videli aj tu na Slovensku, tí ľudia, ktorí tuná sedia niektorí, ako je pán Klus, Dostál a ďalší.
A nechápem, že nikto si nevšíma to, že my vysielame vojakov na hranice s Ruskom, do Lotyšska, do pobaltských krajín. Predsa to je tiež ďalší príznak toho, že neváhame obetovať našich vojakov a poslať ich do prvej línie. Toto má byť ochrana hraníc európskej ulici pred ruským agresorom, keď ruský agresor sedí doma?
26. 3. 2018 21:58:47 - 22:00:47 30. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 913 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Marček, Peter (-) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
244.
Tak ja asi poviem iba jednu vec, teda poviem ich viac, ale tú hlavnú, že všetci v tomto parlamente si môžte byť vedomí, že budem hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, čo mnohí z vás nerobia, pán Matovič.
A teraz ešte jednu poznámočku k pani Nicholsonovej. Ja sa chcem iba opýtať, či už ste doniesli to maturitné vysvedčenie do SaS-ky, ktoré od vás pýtajú už dva roky.
A pánovi Matovičovi, no, ešte aby som, ešte k tej pánovej Galkovej, na chorobu ja vôbec nenarážam, ja sám som mal operované polypy v hrubom čreve a viem, čo to je, a keď niekto je chorý v deň odvolávania a potom sa tvári a nikomu som to nehovoril a vy sa tu tvárite, zrazu máte koľko energie. No ale bodaj by ste boli zdravý, nech vám Pán Boh dá zdravie, ja vám to želám z celého srdca.
A, pán Matovič, no, vy ste proste úplne tá najväčšia záhada tohto parlamentu, človek, ktorý chodí v texaskách, ignoruje predpísané pravidlá v tomto parlamente, chodí v tričku, nakreslí si tam Fica, nosí rôzne pomôcky, ktoré sú tu zakázané, ktorý chodí s mamou, denne prejde 600 kilometrov, denne, so starou pani rok, 365 dní v roku, no to iba chrapúň môže takéto niečo dať do daňového priznania. Človek, ktorý rozdrobuje svoje tlačiarenské stroje a dovezie ich na súčiastky, okradne dépeháčku. Dva roky jeho mamička schováva na povale daňové priznania. Človek, ktorý dvakrát poruší zákon v parlamente, taký človek tu už dávno nemal sedieť! Ja som sa pýtal, preboha, prečo tu ten človek sedí?! Človek o štyroch ľudí so stranou, štyria ľudia rozhodujú o peniazoch, kam ich máte, čo ste si kúpili a koľko ste dostali ešte odboku, zboku od týchto rôznych mimovládiek? (Prerušenie vystúpenia časomerom.)