Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 2. 2020 13:47:33 - 13:49:33 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
49.
Ďakujem všetkým, ktorí sa, ktorí mi dali spätnú väzbu. Chcem sa vyjadriť ku kolegyniam Petrík aj Zimenovej.
Tento dokument je kontroverzný práve preto, že má nielen ideologický, ale aj politický charakter. Hovorila som vám o štátnych úradníkoch a o ich arogancii moci, ako sa správali k ostatným odborníkom, ktorí mali čo len iný trošku postoj alebo názor, a odmietali takéto diskusie.
Neviem, či si ma Zuzana dosť dobre rozumela, ja som ti hovorila, že štátne orgány rozdeľovali poskytovateľov na tých, ktorí mali výhrady proti Istanbulskému dohovoru a nemali výhrady proti Istanbulskému dohovoru. To nie je spravodlivosť.
A čo sa týka, tebe, Simona, chcem ti povedať, ešte raz, si nerozumela asi tiež dobre, možno som to zle vysvetlila. My sme boli prví vyhodnotení v grantovej schéme, prví a prišiel list z Bruselu, že takáto organizácia nemôže byť podporená. A práve tam vidíme ten politický charakter, o ktorom som hovorila, a, samozrejme, zároveň aj ideologický, aj politický charakter. Stalo sa niečo takéto pri iných medzinárodných zmluvách?
A pani Grausovej by som chcela povedať, že áno, my pomáhame ženám bez ohľadu na ich národnosť alebo rasu, alebo jednoducho v žiadnom prípade nič nediskriminujeme, ale chcem jej to skôr vrátiť. Ja som sa pozerala na váš volebný program, pretože som si myslela, že keď vy máte najväčší problém s rómskou komunitou, že vy budete mať najväčší program a najlepšie opatrenia, ako odstrániť extrémnu chudobu v týchto osadách.
21. 2. 2020 13:25:30 - 13:34:45 58. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 1842 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, už som tu viackrát stála pri tomto pulte v rozprave ohľadne Istanbulského dohovoru. Viete, čo si želám už od roku 2002? To znamená od roku, kedy ja sa angažujem v rôznych, na rôznych fórach a pracovných rokovaniach práve v tejto téme. Ja si už konečne želám, aby sme začali hovoriť na našom Slovensku, na rezortoch a všade, že ako ideme odstrániť násilie v rodinách, to znamená násilie na ženách, na deťoch, na starých a chorých, lebo to sú naozaj tí najzraniteľnejší, lebo ja mám pocit, že my sa tu už osem rokov bavíme o dohovore, ale nie o tomto vážnom probléme Slovenska. Vážnom probléme!
Čo mám povedať zase? Množstvo tých dôvodov? Ja mám totižto aj už skoro historickú pamäť. Od roku 2002 som bola ako zástupkyňa organizácie, ktorá pomáha obetiam násilia, pozývaná na rôzne pracovné rokovania práve k tomuto dohovoru. Chodili sme tam ako experti a vyjadrovali sme svoje postoje. Zopár rokov, možno až do roku 2015 som vždy počúvala z tej druhej strany od vysokých štátnych úradníkov, lebo sa to jednalo o štátnych úradníkov, zosmiešňovanie, vylučovanie a znemožňovanie. Napriek tomu, že sme prichádzali ako experti. Stále som vyzývala k spolupráci, že my sa nemáme pozerať, kto pomáha, ale aby sme naprieč rôznymi postojmi a názormi spolu pracovali na odstraňovaní násilia. Viete, aká bola asi odozva od štátnych úradníkov, ktorí to mali na starosti? Vypočuli sme si vás, urobíme si po svojom. Spolupráca žiadna a môžem to dokázať.
V roku 2005 bolo nejaké rokovanie pod hlavičkou úradu vlády. Boli tam množstvo mimovládnych organizácií aj zo štátnych úradov zástupcovia. Môj vstup bol o tom, že odstraňovať násilie môžeme iba všetci spolu a je jedno, či to robí mimovládna organizácia, či to robí štát, či to robí samospráva, či to robí cirkevná organizácia, ale poďme to robiť spolu. Je o tom aj zápis. Následne, keď už sme boli ako aktivisti aj profesionáli zúfalí, áno, spísalo sa pripomienky, stanoviská a bola nejaká petícia, pod ktorú sme sa podpísali, ja ako štatutárna zástupkyňa neziskovej organizácie Áno pre život.
Čo sa stalo následne? A toto je ten dopad toho, že nejde len o odborný charakter tejto zmluvy, ale že je ideologicky podfarbená, pretože dve organizácie - a medzi nimi aj tá naša nezisková organizácia Áno pre život - sme boli vylúčení z možnosti čerpať granty z nórskych fondov, hoci, hoci nezávislí hodnotitelia, ktorí nevedeli, koho hodnotia, vyhodnotili tieto projekty ako prvé. Boli sme na prvých miestach a na to prišlo, nevieme odkiaľ, jednoducho list, že neexistuje, aby organizácia Áno pre život, ktorá síce už, čo, čo tam po tom, že nejakých pätnásť rokov pomáha obetiam násilia, bola z tohto, z tejto grantovej schémy vylúčená a bola ešte ďalšia jedna organizácia k tomu vylúčená. Takže prepáčte, ale my sme, ja som, teda môžem povedať, nerada to tak používam, ja so svojimi kolegyniami, kolegami a so všetkými tými ženami a s deťmi v domove sme boli finančne ohrození na nejakých pár rokov, že či vôbec budeme prevádzkovať bezpečné ubytovanie, azylový dom pre obete násilia. Takže my sme to priamo odniesli. A v tom vidím, že má ideologický kontext táto zmluva. A práve preto je kontroverzná.
Chcela by som povedať, že žiadali sme uplatniť si výhrady my tu na Slovensku, ale nielen my, 333 organizácií z deviatich členských štátov Rady Európy žiadalo Radu Európy, aby si mohli uplatniť výhrady voči ideologickým častiam Istanbulského dohovoru. Nemohli si uplatniť, hoci vtedy bolo, vtedy sme my počuli, že si nemôžeme, teraz vraj už naposledy môžeme, jednoducho vidíme tu obrovský zmätok.
Ale problém nemáme napríklad iba my. Česká advokátska komora, ktorá, v Česku sa teraz debatuje o dohovore, vyjadrila obavy, že prijatie Dohovoru by viedlo k prelomeniu mlčanlivosti, ktorou sú advokáti viazaní ku klientom, a mohla by som vám tu povedať ix prípadov, ix prípadov. Absolútne žiadnej takej, takého partnerského prístupu k tým, ktorí mali iný postoj alebo názor. Celých tých osem rokov. Preto sa nečudujte, že ja, ktorá som pomáhala s mojimi kolegami, priateľmi 20 rokov obetiam násilia, že ja som proti tomuto dohovoru a budú proti aj moje kolegyne a môj kolega. Budeme proti prijatiu Istanbulského dohovoru, pretože máme priamo aj všelijaké skúsenosti, a ktoré som vymenovala. Nemôžem ale ešte zabudnúť, aby ste si nemysleli, že sme boli nejakí diletanti, preto nás vylúčili z tohto zoznamu grantového. Predtým rok naša organizácia dostala od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny taký štatút, že patríme medzi 16 organizácií, ktoré spĺňajú štandardy Rady Európy pri práci s obeťami násilia. Sme spĺňali štandardy Rady Európy pri práci so ženami - obeťami násilia. A takáto organizácia bola vylúčená preto, že sme si dovolili mať nejaké výhrady voči Istanbulskému dohovoru. A práve preto teda opakujem, prosím vás pekne, téma a Istanbulský dohovor je tak kontroverzný dokument, asi Slovensko ešte takúto medzinárodnú zmluvu, asi nikdy v živote na stole nemalo ani tento parlament.
A ešte, čo ma veľmi mrzí, je, s čím prichádza všetkým vláda. Vy ste teda teraz len ten, ktorý pre..., nie, že predkladali ste, ale nemôžem sa na vás obrátiť s nejakými otázkami. Samý zmätok. Súhlas, nesúhlas, vyslovenie súhlasu, nevyslovenie súhlasu, vyslovenie nesúhlasu. O čom my budeme vlastne hlasovať? Ja by som prosila pána spravodajcu, aby potom skutočne pred hlasovaním, alebo ešte teda v rozprave a pred hlasovaním jasne povedal, o čom bude toto plénum hlasovať, lebo prepáčte mi, som na pochybách, či vláda naozaj chce vysloviť nesúhlas Istanbulskému dohovoru.
Vyzývam preto, ja som povedala, že my budeme štyria hlasovať proti prijatiu, a vyzývam preto zvlášť vládnych poslancov, aby hlasovali proti prijatiu Istanbulského dohovoru. Zatiaľ to z tých rôznych dokumentov, ktoré tu máme, nevyplýva mini..., alebo môže prísť pri hlasovaní ku zmätku. Takže prosím pána spravodajcu, aby nás potom ešte v rozprave jasne o tom informoval.
Končím so slovami, prosím vás pekne, je najvyšší čas, aby sme sa prestali zaoberať Istanbulským dohovorom, aby sme ho odmietli, mali na to osem rokov času, aby nám vysvetlili, že je to vynikajúca medzinárodná zmluva, nepodarilo sa im to, pretože to tak nie je, nemá len odborný charakter, má aj ideologický charakter, politický charakter a takto sa zmluvy na odstraňovanie násilia na ženách a, a všetkých v rodinách nerobia.
Končím tým, že budem rada, keď sa nastávajúca vláda, nová vláda, verím, že bude nová vláda, veľmi významne od samého začiatku začne zaoberať odstraňovaním násilia v rodinách, zvlášť na tých najzraniteľnejších a to sú deti, ženy a naši starí a chorí a zdravotne znevýhodnení.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
21. 2. 2020 10:43:57 - 10:44:48 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Kolegyňa Soňa Gaborčáková ako vždy odborne a vecne. Ako som už povedala vo svojom príspevku, my vieme, ako pomôžeme rodinám, ako pomôžeme deťom, ako pomôžeme mladým rodinám a ich starým rodičom. Naozaj táto vláda za celé tie roky, dlhé roky pôsobenia strana SMER vo vládach, dvanásť rokov nevytvorila systém podpory a pomoci rodinám, ktoré by dnes už cítili, dnes už cítili, nás nezastrašíte tým, alebo nemusíte vydierať tým, že týždeň pred voľbami, my pomôžeme rodinám, len už je najvyšší čas, aby ste to prestali robiť vy, lebo vy to neviete odborne robiť.
21. 2. 2020 10:22:50 - 10:30:39 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
45.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne a kolegovia, máme tu skrátené legislatívne konanie na zvýšenie rodinných prídavkov. Máme tu teda výnimočný proces, ktorý v Národnej rade sa má používať za mimoriadnych okolností. Pán minister, aké sú to tie mimoriadne okolnosti? Pán spravodajca? (Povedané so smiechom.) Aké sú mimoriadne okolnosti, aby ste po dvanástich rokoch zvýšili rodinné prídavky prvýkrát? (Reakcia z pléna.) Že hrozia štátu vážne hospodárske škody. Vy ste tu boli dvanásť rokov. Viete, aké sú mimoriadne okolnosti? Vy máte strach, že už nebudete vládnuť. Vy máte obrovský strach, že odtiaľto po dvanástich rokoch vašej vlády pôjdete preč. A je naozaj najvyšší čas.
Prepáčte, ale zvyšovať prídavky týždeň pred voľbami s účinnosťou od 1. januára 2021? Prosím vás, nechajte to na nás. Naozaj nechajte to na nás. My vieme, čo máme robiť s rodinou, my vieme, ako pomáhať rodine. Keď som tu prvýkrát, prvýkrát v svojom živote pred štyrmi rokmi stála a prvýkrát som hovorila ku vášmu programovému vyhláseniu vlády, tak som vás upozornila, pán minister, že v tomto programovom vyhlásení sa rodina vyskytuje - ako slovo rodina - zopárkrát a aj to iba v súvislosti so sociálnou politikou. Štyri roky vám tu hovorím, vždy, keď som vystúpila s akýmkoľvek návrhom zákona, že, prosím vás, uvedomte si, že treba upriamiť pozornosť na rodinu. Lenže vy máte rodinu iba ako sociálny prípad. Pre vás je rodina sociálnym prípadom! Ale rodinu je potrebné podporovať systémovo, tú, ktorá je ešte funkčná, ale, samozrejme, keď rodina, do ktorej prídu deti, rodina je ohrozená, do ktorej prídu deti, jedno, druhé, tretie, však sa tam zníži veľmi tá finančná situácia rodiny. Takže rodina je síce autonómna, štát sa do nej nemá starať, má rešpektovať rodičov, ale, samozrejme, že potrebuje podporu, lebo aj štát, spoločnosť potrebuje, aby mladí ľudia, muž a žena, mali deti. Rodinná politika má síce rovnakých, rovnakú cieľovú skupinu ako sociálna politika, ale je to iný systém podpory, ale to vy neviete! To vy neviete, lebo vy ju chápete iba ako sociálny prípad, a preto ste vždy rozdávali iba sociálne darčeky, iba sociálne darčeky. Tam bác, jeden darček, tam bác, druhý darček, od buka do buka, bez akéhokoľvek systému, aby tá rodina to pocítila. Ja nehovorím, že ste nič nezdvihli, žiadny príspevok a prí..., prídavky nejaké rodinám, ale robíte to od buka do buka. A choďte sa opýtať rodinám, rodín, že či to cítia, či sa majú lepšie, či sa majú lepšie mladé rodiny. Opýtajte sa ich, či majú dostupné bývanie, či sú daňovo nejako zvýhodnení rodičia, ktorí prijímajú deti. Opýtajte sa ich, mladých žien, či majú možnosť, či ste nejako zvýhodnili alebo nejako podporili zamestnávateľov, aby im dali skrátené úväzky. Opýtajte sa ich, či majú služby tí napríklad, ktorí rodičia majú zdravotné postihnuté dieťa. Či majú v každom meste okresnom, či majú vytvorenú sieť napríklad, sieť poradenstva centier včasnej intervencie. Odstránili ste chudobu detí vo viacdetných a jednorodičovských rodinách? Alebo aspoň to máte v pláne, že viete, že v roku tom a tom sa, sa, budeme mať takéto výsledky? Toto všetko trápi rodiny. A nie, že ich, na nich pomyslíte iba týždeň pred voľbami. Ale celý systém ste mali tvoriť, pán minister. Vy ste tu, dvanásť rokov je strana SMER a vy ste osem rokov na ministerskej stoličke. Osem rokov a nevytvoriť systém?! A hádzať len darčeky rodinám, aby vás potom zvolili pred komunálnymi voľbami, pred samosprávnymi, regionálnymi voľbami, pred národnými voľbami?
Navrhla som tu množstvo viacerých prorodinných zákonov. Ani jeden ste nepodporili, ale niektorými ste sa inšpirovali, napríklad daňovým bonusom. Hovorila som aj o rastúcom daňovom bonuse, tak ako to má Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, pretože tí už dávno vedia, že obrovskou výzvou pre každú spoločnosť je demografická kríza. Ja som vás to tu nepočula povedať, že aha, my vieme, že toto nám hrozí. Veď ste tu 12 rokov, pred 12 rokmi ste mali prísť s výzvou, s vaším, s vašou víziou, ako idete riešiť, akými nástrojmi a opatreniami demografický krízu. Inšpirovali ste sa aj zvýšením materskej, príplatkov rodinám počas práce a podobne. Ale nevidím v tom žiaden systém. A minister, ktorý je dve obdobia za sebou vo vláde, tak za ním by malo niečo vidieť, niečo iné, ako tu bolo pred 8 rokmi, pred 12 rokmi. A to nevidím, pán minister, systém podpory rodín.
Vy nás nemusíte týždeň pred voľbami skúšať, či pomôžeme rodinám. Vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme deťom, vy nás nemusíte skúšať, či pomôžeme dôchodcom, teda starým rodičom. Či tu nevystúpila ixkrát Elena Červeňáková, moja kolegyňa, Soňa Gaborčáková, ktoré vedia, čo potrebujú naši starí rodičia, aby naozaj aj mladí mohli chodiť do práce, ale zároveň aby si mohli ponechať svojich starých rodičov doma. My vieme, čo potrebujú mladí rodičia, my vieme, čo potrebujú ich deti. My vieme, čo potrebujú ich starí rodičia. Máme riešenia, stokrát stom tu vystúpila, stokrát sme povedali, aké návrhy, stokrát som vám tu povedala, že, že je dôležité mať koncepciu rodinnej politiky, koncepciu rodinnej politiky. A som rada, že som ju našla v programoch, teraz v programoch volebných, skoro vo všetkých stranách opozície demokratickej.
Myslím si, že sa presne budeme vedieť zhodnúť na tom po voľbách, ako budeme robiť rodinnú politiku. Myslím, že tam nájdeme obrovské prieniky. My to vieme robiť, my pomôžeme deťom, pomôžeme rodičom a pomôžeme aj ich starým rodičom. Už nie vy.
Ďakujem pekne.
21. 1. 2020 13:37:41 - 13:38:18 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
13.
Sťahujem z programu schôdze môj návrh zákona, bod č. 55, číslo parlamentnej tlače 1778.
Odôvodnenie: Predseda Národnej rady Andrej Danko a poslanec Robert Fico nám v novembri 2019 nedovolili rokovať o tomto a iných návrhoch, vtedy, keď to malo zmysel, a prešli by návrhy naozaj prvým a druhým čítaním. Robíte si srandu z parlamentu a teda aj zo všetkých občanov Slovenskej republiky. Je naozaj najvyšší čas, aby ste prestali riadiť tento parlament aj Slovensko.
4. 12. 2019 19:16:23 - 19:17:31 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
155.
Kolegyne a kolegovia, tento návrh zákona aj s pozmeňovacím návrhom je fakt iba o zlepšení informácií, o ničom inom. Sme v 21. storočí a ja som teda, nejak tak vnímam, že keď sme tu aj rozprávali o potrate, tak ak sa to, ak sa také slovo tu zjavilo, ak sme hovorili o ňom, tak v podstate mám taký, myslím aj, aj, aj s kolegyňou Simonou, že, že sa zhodneme v tom, veď to potvrdila aj pani prezidentka, že fakt, potrat je tragickým činom a naozaj je to zlým riešením. A ja som presvedčená, že v tomto sa zhodujeme. No a žijeme v 21. storočí. Ja som presvedčená, že vieme nájsť lepšie riešenia pre ženu aj pre dieťa.
Ja vás tak prosím možno aj do budúcna, aby sme, aby sme uvažovali nad tým, aby sme našli dobré riešenia naraz a aj pre ženu, aj pre, aj pre jej plod. O to vás tak prosím, keby sme možno aj na základe tejto debaty o tom do budúcna uvažovali.
Ďakujem vám pekne.
4. 12. 2019 19:01:00 - 19:02:01 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
141.
Skončíme to, dobre. Tak ja veľmi len krátko. Ja ďakujem vám všetkým. Ja si myslím, že my sme rovnako hovorili v tých, že ste rovnako hovorili a že rovnako hovoríme, čo sa týka informovania a právo na informácie.
Alanovi len toľko, však vieš, že politika je fakt o tom, na čom sa dohodneme, že môžeme mať aj odborné názory a môžu sa dokonca aj, aj zhodnúť odborníci, ale nakoniec ak sa my tu nezhodneme, tak sa niečo dá preč, aby to naozaj prešlo. Fakt je, že žena má takisto právo na všetky tieto informácie.
A ja vám ešte len jednu vec chcem povedať. Ja som presvedčená, že keby sme sa začali hlbšie nad tým zamýšľať, že ne; ja neverím, že tieto práva na súkromie ženy, za ktoré budem vždy stáť, že môže byť v kolízii s právom na život počatého dieťaťa. Ja som presvedčená, nájdime ten spôsob, ako by sme dokázali obidve ošetriť.
Ďakujem pekne.
4. 12. 2019 18:38:52 - 18:45:37 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
123.
Vážený pán predsedajúci, vážení priatelia slobody a dodržiavania ľudských práv. Ja tu žasnem, čo tu počúvam. Však toto sú demagógie, strašenia, a dokonca až konšpirácie. Prosím vás pekne, kto tu hovorí o zákazoch umelých potratov? Prosím vás, kde ste to videli a kde to čítate? To je prvá vec, sa pýtam.
V diskusii už aj, teším sa tomu, aj v televízii, aj v rozhlase konečne vystupovali lekári aj k dopplerovmu vyšetrovaniu, aj k ostatným veciam. Prosím vás pekne, vy viete, že tá diskusia má svojich oponentov dopplerovho vyšetrovania, mala a svojich sympatizantov. Ja som v žiadnom prípade nikdy, ale ani raz nespochybnila lekára, že by nevedel vykonávať ultrazvuk. Oni nevedia vykonávať ultrazvuk 40 rokov? Oni to nevedia? My sme spochybňovali lekárov, že oni ho neurobia dobre?
Prvá vec, doppler sa vyhodil. Vyhodili sa ďalšie veci, predkladatelia vyhodili všetko, čo by nejakým spôsobom tomuto plénu, by sa ho príliš dotklo. Zvlášť teda ochrancov základných ľudských práv a slobôd.
Viete, čo chce tento návrh, ktorý som podpísala, aj ten pozmeňujúci? Viac informácií pre ženy. Však to je základné ľudské právo. Totižto základné ľudské právo na prejav a presvedčenie zahŕňa práve právo na informácie.
Ako to je možné, že vám to môže vadiť, vám, čo ste tu hovorili o tom, že zviera nie je vec a že potrebujeme vyššiu ochranu zvierat a vyššiu starostlivosť? A ja som za to zahlasovala. Však mňa rodičia a starí rodičia, prosím vás, to nikdy v živote nespochybnili, že zviera nie je živá bytosť, že jej treba dať najesť, že sa treba o ňu starať. Zahlasovala som, pretože zviera nie je vec. A vtedy som tam sedela a som si pomyslela, kedy toto plénum, ochrancovia slobôd a práv si povedia, že bože môj, asi ani ľudský plod nie je vec. Lebo to je ľudský plod, nech je v akomkoľvek vývojovom štádiu. Opýtajte sa tých, ktorí idú na asistovanú reprodukciu, či si myslia, že päťdňové dieťa je päťdňový ľudský plod, že nebude človekom. Tam sa tých ľudí vtedy pýtajte.
Teším sa, že tu vôbec rozprávame o tom, že nejakú vyššiu ochranu ľudskému plodu. Ja som pracovala so ženami a viem, že potrebujú sprevádzanie, viem, že potrebujú viac času, viem, že potrebujú viac informácií – a majú na to právo. A ja som presvedčená po tých dvadsiatich rokoch, že na našom Slovensku dokážeme dať právo žene na jej súkromie a na informácie a na všetko, čo má ako základné ľudské právo a že to vôbec nie je možné, nie je v žiadnom protiklade v práve na život nenarodeného dieťaťa, počatého dieťaťa.
Prosím vás, čo tu staviame takto v protiklade proti sebe tieto dve práva? Je to cynické, keď rozprávate o dieťatku, a pritom ho pošlete na vysatie – raz, dva, tri, päť – na potrat, ale aby sme mu nepoškodili srdiečko. Cynické, dokonca konšpiračné a hovorím, že za veci, ktoré ste tu hovorili, by ste mňa ešte nedávno poslali do stredoveku. Gynekológ renomovaný sa vyjadril v rozhovore, že neexistuje prerušenie tehotenstva, iba jeho ukončenie. Ja, keby som sem prišla s návrhom, aby sme už nevolali náš zákon o prerušení tehotenstva, ale zákon o umelom ukončení tehotenstva, vy ma tu zničíte, ale gynekológ to potvrdil, že existuje iba jeho ukončenie. Priznal existenciu popotratových depresií. Veď to povedal on v rozhovore pre SME a sem-tam mu ukĺzol jazyk, keď chcel povedať zárodok, ale povedal dieťa. Aj tebe to ukĺzlo, kolegyňa Cigániková, keď si povedala o dieťatku. Jednoducho, jednoducho za takéto veci o ukončení alebo o popotratových depresiách by som ja bola poslaná do stredoveku, ešte dneska ma tam posielate.
Takže tá diskusia, ja som za ňu vďačná, aj medzi odborníkmi. Chvalabohu, že konečne začali gynekológovia rozprávať, lebo oni naozaj, oni musia rozprávať. Takže vždy budem hájiť práva žien a medzi ne platí právo na informácie.
Neodpustím si ešte, hoci ste to vyhodili z pozmeňováku, neodpustím si o tabletkách, ktoré som interpelovala, tabletkách, o ktorých som interpelovala aj ministerku zdravotníctva dvakrát. Každý rok sa u nás predá cirka 50-tisíc. A prosím vás pekne, však to gynekológovia tvrdia, gynekológovia tvrdia, ako škodia tieto tabletky, že nemali by si absolútne to brať mladé dievčatá, že nie viac ako dva razy do roka. Gynekológ, ktorý 25 rokov radil o antikoncepcii, že sme na chvoste v EÚ, pretože sa príliš veľa ich predáva, že toľkoto ich by tu nemalo byť, že tabletka "po" bola určená ženám, ktoré boli znásilnené alebo došlo k zlyhaniu bariérovej antikoncepcie. Nikto nehovorí, že ju máme zrušiť, čo to hovoríte? Však bol návrh len, aby bola na lekársky predpis, tak isto ako hormonálna antikoncepcia, úplne rovnako. Nič iné. Lebo tá je takisto na lekársky predpis.
Takže, prosím vás pekne, ak ste priatelia slobody a ľudských práv, v živote vám nemôže vadiť takýto návrh zákona o zlepšení informácie a ľudský plod nie je vec, ľudský plod nie je vec. Veľmi vás prosím, odhoďme tieto vášne, odhoďme takéto debaty vo vášniach a v emóciách. Odhoďme konšpirácie, demagógiu, však sme dospelí ľudia, chceme chrániť práva.
Prosím vás, ľudský plod nie je vec, a chráňme aj ženy, aj plody, ich plody, úplne naraz, to sa dá.
Ďakujem.
4. 12. 2019 18:31:26 - 18:32:51 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
No, kolega Alan, tak ako to, že kolegyňa Cigániková tu totálne straší a ty si trošku konšpiroval, lebo už aj hovorím; a ešte jednu, ešte predtým čo poviem, že v čom konšpiroval a čo aj nesprávne si hovoril. Alan, prosím ťa, už ma počúvaš, tak najprv poviem, že keby som ja povedala to, čo si povedal ty o potratoch, krvavých potratoch, tu v pléne za, za, v Národnej rade, tak vy ma všetci pošlete do stredoveku. Akože fundamentalistka v stredoveku.
Takže opísal si to, čo sa deje doteraz, ale ja ti poviem, v čom si sa mýlil. Ako tá tabletka potratová u nás nie je registrovaná a neviem, či o tom vieš, ale Kuciak, Janko Kuciak písal o tom, o obchodníčke s potratmi, ktorá v minulom roku skončila vo väzení. Dva týždne pred svojou smrťou písal Janko Kuciak s kolegyňou o nelegálnom biznise s potratovými tabletkami a tú ženu a tú ženu na šesť rokov poslali do väzenia. Bol to jeden z posledných článkov a písal o nezákonnom biznise s potratovými tabletkami, takže... (Reakcia z pléna.) No tak ale vyjadrujte sa teda presne.
Ďakujem.
4. 12. 2019 17:28:57 - 17:30:57 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
95.
Kolegyňa, ako od teba by som najmenej čakala, že budeš v parlamente strašiť, strašiť a strašiť, aj takú demagógiu, ktorú si, aj na tlačovke si hovorila o tom, že tu niekto ide zakázať interrupcie. Ja, ja to nechápem. Taký, taký radikalizmus cítim z tohto všetkého až hrôza, a pritom vy hovoríte, že len tá druhá skupina je radikálna.
K náboženským a cirkevným organizáciám, ktoré sa spomínajú v tomto návrhu, prosím ťa pekne, neboj sa toho, veď prepána, však to sú ECAV, to je Slovenská katolícka charita, veď to sú organizácie, ktoré tu sto rokov pomáhajú našim rodičom, starkým, umierajúcim, však toto sú tie cirkevné organizácie. Nemaj z toho takú strašnú obavu, máš úplne fóbiu. Jednoducho sú cirkevné organizácie, ktoré, áno, sú normálne zaregistrované, akreditované ako poskytovatelia sociálnych služieb, poradenstva špecializovaného a podobne.
No a čo sa týka núdzovej antikoncepcie, tak to je demagógia najhrubšieho zrna. Ja by som to od teba naozaj nečakala, pretože keď si predstavíme, že je normálna antikoncepcia možná ju získať iba na predpis, hej, a tabletky "po" sa kupujú bez predpisu, tak mi, prosím ťa, povedz, aký je v tom nejaká, nejaký, nejaký, nejakú, že ako je to možné, že núdzová antikoncepcia je bez lekárskeho predpisu a táto na lekársky predpis.
Pozri si, prosím ťa, do, na účinky a do príbalového letáku. Neodporúča sa používať mladým ženám do šestnásť rokov, nie viac pre ostatných ako dva razy do roka. Z hľadiska zloženia sa jedná o veľmi silný druh prípravku. Naozaj len výnimočne sa môže používať, takže toto, ty máš ostať vo vecnej rovine, v odbornej a nie v takejto demagogickej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
3. 12. 2019 16:33:17 - 16:35:07 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1729 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Kolegyňa Janka, interrupcie považujem v istom zmysle za tragický čin. Za tragický čin. Vieš, kto to povedal? To povedala pani prezidentka Čaputová v auguste v tomto roku. A povedala to správne, pretože my ženy si zasluhujeme, aby sme dostali všetky informácie. To je dokonca aj základné ľudské právo na informácie.
V podstate si vybehla na predkladateľov úplne rovnako, ako keby nič, nič neurobili práve týmto pozmeňujúcim návrhom. Minule ste ich v podstate bičovali za ultrazvukové vyšetrenie a teraz urobili ústupok a naozaj, naozaj to odtiaľ vyhodili, hoci vy, hoci prebehli odborné debaty lekárov aj v televízii, aj v rádiu, a veru, boli aj také, aj onaké. Takže v takých vášňach si vystúpila, ale bolo by najvyšší čas, aby táto debata naozaj už odišla z tej emočnej a vášnivej atmosféry do vecnej a odbornej. A vystúpili lekári, ktorí obhájili Dopplerove vyšetrenie.
Ale chcem ti hlavne povedať, že ty si tak vášnivo vystupovala tu mnohokrát aj za prospech ochrany a lepšej starostlivosti o zvieratá. No a ja by som bola rada, aby sme, tu zaznelo, že aj ľudský plod nie je vec, lebo veľakrát si hlasovala a obhajovala zvieratá. A ja by som bola rada, aby tento parlament urobil niečo konečne v prospech počatých detí, ľudských plodov.
3. 12. 2019 15:16:13 - 15:17:02 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne. Aj ja chcem sa pridať k Veronike Remišovej a požiadať plénum o podporu tohto, tohto pozmeňovacieho návrhu. Ide o malú zmenu s veľkou pomocou. Aj takáto malá zmena môže nesmierne uľahčiť život ľuďom, ktorí sú hendikepovaní, a môže sa to stať raz v živote každému z nás. Takže prosím o zahlasovanie za tento návrh zákona, za túto malú zmenu, ktorá spôsobí obrovskú pomoc a obrovské uľahčenie života zdravotne s znevýhodneným ľuďom.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2019 11:23:52 - 11:24:02 53. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem. Prosím opraviť moje hlasovanie pri tlači 1814. Chcela som hlasovať za.
25. 10. 2019 10:12:05 - 10:14:03 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne. Pán, pán spravodajca, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sa predsa musí postarať aj o biologický odpad a taktiež ho to určite aj niečo stojí. Škoda, že ste teda nepodali aj vy návrh taký, kde by teda financovanie nestálo na poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ale teda na obciach. Ja som s vašimi kolegami viacerými o tom hovorila už dlhšie a mohli sme teda, alebo aj vy ste mohli takýto návrh určite podať.
Čo sa týka piety, no je to o tom, že my chceme rozlišovať, že ide o ľudské pozostatky a že nejde o nejaký patologický odpad. A to je práve tá pieta, lebo biologický odpad spaľujeme v spaľovni, ale ľudské pozostatky spopolňujeme v krematóriu alebo ich pochovávame. Tak to je práve to humánne.
A ako som aj povedala vo svojej rozprave, my sme neobjavili nič nové. To ak je to možné v našej susednej krajine, v českej krajine, robiť takto, prečo by sme sa k tomu nepridali aj my na Slovensku.
Myslím si, že rodičia prežívajú naozaj ako veľké ťažkosti pri potratoch, po potratoch ženy zvlášť, a toto je práve ten humánny spôsob, tá civilizovaná spoločnosť, ku ktorej by sme sa aj my k takýmto spoločnostiam pridali, aj Slovensko. Však ľudské, ak hovoríme, že ide o ľudské pozostatky alebo ľudské plody, tak im patrí tá istá pieta naozaj ako zomrelému dieťaťu, ktoré sa narodí.
Škoda, že ste teda aj vy do tohto nezasiahli, ma to mrzí. Predsa len si myslím, že môžeme o tom aj ďalej rozprávať. Hlasovanie je o jedenástej v pondelok.
25. 10. 2019 9:47:01 - 10:06:35 51. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1715 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán spravodajca, vážení kolegovia, kolegyne, už v prvom čítaní som vystúpila k tomuto návrhu zákona o pohrebníctve práve pri tej časti, ktorá spresňovala a dopĺňala povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom.
Chcem oceniť pani ministerku za to, že tento návrh je skutočne humánnejší a myslí na ženy, na rodičov, ktorí prežívajú veľmi ťažkú situáciu práve pri, najmä asi pri spontánnych potratoch, a predlžuje teda dobu, kedy môžu rodičia požiadať o to, aby im boli tieto pozostatky ich plodu vydané na pochovanie. A taktiež je dôležité, že každý musí lekár informovať o tom, že je to možné. To sú veľmi dobré kroky, naozaj humánnejšie a citlivejšie voči tým, ktorí prežívajú obrovskú bolesť po strate svojho túženého dieťaťa. Za to veľmi ďakujem.
Ja som už v prvom čítaní ale hovorila o tom, že ak teda naozaj aj týmto ukazujeme na to, že tieto potratené ľudské plody sú pozostatkami ľudskými, že možno dozrel ten čas, aby sme na Slovensku pochovávali všetky potratené ľudské plody, nielen tie, o ktoré si rodičia požiadajú. Keďže ide o ľudské pozostatky, nemali by byť spaľované v spaľovni odpadov, ale mali by byť pochovávané, alebo teda spopolnené v krematóriu.
A nehovorím nič nové. Nehovorím, ako keby my sme mali byť prvou krajnou, kde sa tak stane. V susednej Českej republike bola táto povinnosť uzákonená už pred dvoma rokmi. A podobná právna úprava je aj v iných európskych krajinách, napríklad v Škótsku aj Veľkej Británii.
Bolo by to znakom civilizovanej spoločnosti, aby sme všetky potratené ľudské plody a predčasne odňaté ľudské plody naozaj nespaľovali v spaľovni odpadov ako biologický alebo patologický odpad, ale aby sme im, bola im zaistená taká istá pieta a dôstojnosť ako živo narodeným deťom, ktoré zomrú bezprostredne po pôrode.
Spomínala som tu spontánne potraty. Snáď už mne sa vidí, že už asi každý jeden z nás, ako tu sedíme, sa v svojom živote stretol s rodičmi, so ženou, ktorá spontánne potratila. Ten počet spontánnych potratov je, je vysoký. Má trošku, mierne teraz v posledných dvoch rokoch taký charakter, ako keby ustal, ale v podstate v posledných piatich rokoch, do roku 2016, mal stúpajúci charakter. V 2016-om sme, myslím, mali najvyšší počet potratov spontánnych a v podstate sú v takej rovnakej, rovnakom, rovnakom čísle ako umelé potraty, ak teda hovorím o štatistike umelých potratov pre, ktoré boli uskutočnené ženám s trvalým pobytom na Slovensku. Tam sa jedná okolo 6 100 potratov za minulý rok, umelých potratov, a spontánnych za minulý rok okolo 5 900. Tie čísla sa vyrovnávajú.
Ja sama som teda stretla množstvo ľudí, aj v svojej rodine množstvo žien, ktoré zažívajú túto obrovskú stratu, túto bolesť. Pochovanie týchto ich plodov je pre nich takou, takou náplasťou za bolesť, ktorú zažívajú, a potrebujú to, je to isté.
Pri tejto príležitosti chcem aj povedať, že pracujem už dvadsať rokov vo Fóre života. A Fórum života už sedemnásť rokov robí takú osvetovú kampaň, ktorá sa nazýva, že Sviečka za nenarodené deti. A chcem tu pripomenúť práve v týchto dňoch, lebo už budúci týždeň budeme chodiť po cintorínoch a množstvo takých pamätníkov pre nenarodené deti, práve toto občianske združenie Fórum života už realizovalo a môžete ich nájsť na cintorínoch. A v tomto roku, ale aj bývalých, ale v tomto roku je významne zameraná pozornosť Fóra života pri Sviečke pre nenarodené deti práve na ženu. A taktiež Fórum života pripravilo veľa projektov, konkrétnych, práve pre tieto ženy, ktoré sú, ktoré zažili spontánny potrat, ale aj umelý potrat.
Takže, vážené kolegyne, vážení kolegovia, taktiež by som chcela povedať, že malo by byť jedno, či predkladá pozmeňujúci návrh opozičný poslanec, opozičná poslankyňa alebo poslanec koalície. Ak tento návrh je humánnejší, ak tento návrh pozmeňujúci a doplňujúci je dobre pripravený a naozaj by sme sa mohli ním zase pridať ku krajinám, ktoré takto humánne pristupujú k pochovávaniu alebo k spopolňovaniu v krematóriu aj predčasne odňatých plodov ľudských alebo potratených ľudských plodov.
Môj pozmeňujúci návrh teda v prvom rade navrhuje, alebo navrhujem, aby sme pochovávali všetky tieto ľudské potratené plody, aj tie teda, ktoré si rodičia nevyžiadajú.
V mojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu je ďalej, ďalej chceme hovoriť alebo chceme zmeniť, chceme doplniť, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, použije potratené alebo predčasne odňaté ľudské plody na vedecké účely alebo výučbové účely, takže ako bude povinný zabezpečiť ich pochovanie následne.
Ďalším návrhom mojím je, ďalším návrhom je definícia, alebo definuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti vydať rodičom potrateného alebo predčasne odňatého ľudského plodu na požiadanie aspoň nejaký úlomok pozostatku, ak bol ľudský plod bez zvyšku použitý na bioptické vyšetrenie.
Ďalším mojím návrhom je predstavenie právneho základu pre povinnosť zabezpečiť pochovanie potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, ak neexistuje podozrenie z trestného činu.
Ďalšia definícia je, za akých podmienok sa môže uskutočniť preprava potratených alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Taktiež upravujem týmto návrhom povinný rozsah evidencie o pochovávaní potratených ľudských plodov.
Môj návrh obsahuje aj postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri tomto zabezpečení pochovávania, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie. Taktiež vzor žiadostí.
Dopĺňa sa teda nová príloha, ktorá upravuje postup poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti a poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu alebo predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovávanie vo veci zabezpečenia pochovania.
Tento návrh je taký dlhší, a preto som odôvodnenie chcela, aj som musela, povedať už teraz. Budem ho čítať.
Ešte raz vás chcem veľmi pekne poprosiť aj vás, pani ministerka, aj vás, pán spravodajca, aby ste boli ústretoví, aj vás, pani kolegovia a kolegyne, aby ste boli ústretoví, a žiadam vás a prosím vás o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem pekne.
A teraz chcem prečítať môj pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov (tlač 1611).
1. V čl. I bod 2 znie: Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenie § 2 ods.1 písm. b), d) a e), k) až ab), ad) až af), ai) až ak), § 3, § 4 ods. 1 písm. f), § 5 ods. 2 písm. a), § 8 ods. 2 písm. c) a d), § 8 ods. 4 písm. g), i) a j), § 11 ods. 2, § 11 ods. 3 písm. d) až g), i) a k), § 32 ods. 1 písm. j) a l) a § 33 ods. 17 písm. c) sa vzťahuje aj na potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod vrátane biologických zvyškov po potrate, ak sa nedajú od ľudského plodu oddeliť (ďalej len „potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod")."
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:
„§ 42a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2019 Z. z."
V súvislosti s týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom vynímam bod 1 spoločnej správy na osobitné hlasovanie. To pre pána spravodajcu.
2. V čl. I bode 3 sa v § 3 ods. 6 za slová „ľudských pozostatkov," vkladajú slová „potratených ľudských plodov a predčasne odňatých ľudských plodov,".
3. V čl. I v bode 3 sa v § 3 ods. 7 za slová „použitý na bioptické vyšetrenie" vkladá bodkočiarka a slová „v takom prípade bude rodičovi na žiadosť vydaný úlomok alebo rez tkaniva použitého na bioptické vyšetrenie, ak o to požiada".
4. V čl. I bode 3 § 3 ods. 8 znie:
„(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudského plodu alebo k predčasnému odňatiu ľudského plodu, ak rodič nepožiadal o jeho vydanie na pochovanie podľa odseku 7 a nepoužil sa na vedecké účely alebo výučbové účely a ak neexistuje podozrenie z trestného činu, je povinný zabezpečiť jeho pochovanie. Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je upravený v prílohe č. 1b)."
5. V čl. I v bode 15 § 6 ods. 9 znie:
„(9) Preprava potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na pochovanie musí byť doložená vypísanou žiadosťou podľa § 3 ods. 7 alebo 8."
6. V čl. I sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie: 19. V § 8 ods. 4 písm. e) znie:
"e) viesť evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I sa za bod 21 vkladá nový bod 22, ktorý znie: 22. V § 11 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje
1. meno a priezvisko matky, ak obstarávateľom pohrebu je rodič podľa § 3 ods. 7, alebo
2. označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, ak obstarávateľom pohrebu je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa § 3 ods. 8,".
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
8. V čl. I sa v 66. bode dopĺňa príloha č. 1b), ktorá vrátane nadpisu znie:
"Príloha č. 1b) k zákonu č. 131/2010 Z. z.
Postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pri zabezpečení pochovania potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
(1) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, u ktorého došlo k potrateniu ľudských plodov alebo k predčasnému odňatiu ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, zabezpečí ich pochovanie.
(2) Ak sa na potratenom ľudskom plode alebo predčasne odňatom ľudskom plode podľa odseku 1 má vykonať pitva, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť jeho pochovanie po vykonaní pitvy.
(3) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie aj viac potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov súčasne za obdobie, ktoré nepresahuje 6 mesiacov. Za tým účelom je oprávnený uchovávať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody
a) v chladiacom zariadení po dobu nepresahujúcu 14 dní od uloženia,
b) v mraziacom zariadení po dobu nepresahujúcu 30 dní od uloženia alebo
c) v dezinfekčnom roztoku, ktorý umožňuje ich uchovávanie a súčasne následné pochovanie.
(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený zabezpečiť pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich individuálnym alebo spoločným uložením do hrobu alebo ich individuálnym alebo spoločným spopolnením v krematóriu s následným uložením urny s popolom na pohrebisku. Vzor žiadosti je uvedený v prílohe č. 1b).
(5) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov ich uložením do hrobu zabezpečí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poverenej pohrebnej služby.
(6) Pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov uložením urny s popolom na pohrebisku zabezpečí
a) poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, alebo
b) poverená pohrebná služba.
(7) Uloženie urny s popolom na pohrebisku po kremácii môže poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečiť aj prostredníctvom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, občianskeho združenia, neziskovej organizácie alebo nadácie, ktorá má takúto činnosť zapísanú v predmete činnosti, ktorým poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na základe dohody udelí plnomocenstvo.
(8) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je oprávnený pochovať potratené ľudské plody alebo predčasne odňaté ľudské plody aj s pohrebom.
(9) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, poverená pohrebná služba, krematórium a subjekt zabezpečujúci uloženie urny s popolom na pohrebisku podľa ods. 7 sú povinní viesť evidenciu potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov v rozsahu označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, celkový počet ľudských plodov a obdobie, v ktorom došlo k ich potrateniu alebo predčasnému odňatiu, a na základe tejto evidencie poskytnúť informáciu rodičovi o prevoze, odovzdaní, kremácii alebo pochovaní jeho potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ak o túto informáciu rodič požiada."
Teraz prečítam aj vzor žiadosti.
"Žiadosť o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý je obstarávateľom pohrebu:
Názov, sídlo, IČO, pracovisko.
Žiadam o pochovanie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov, ktoré si rodičia nevyžiadali na pochovanie, za obdobie od ... do ... v celkovom počte ... ľudských plodov.
Dátum žiadosti, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak pochovanie zabezpečuje pohrebná služba:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na pochovanie.
Subjekt (názov pohrebnej služby), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky).
V prípade, ak majú byť pozostatky spopolnené v krematóriu:
Potvrdzujem prevzatie potratených ľudských plodov alebo predčasne odňatých ľudských plodov na spopolnenie v krematóriu.
Subjekt (názov krematória), sídlo, IČO, dátum prevzatia, meno, priezvisko, funkcia, podpis (prípadne aj odtlačok pečiatky)."
V súvislosti s doplnením prílohy č. 1b sa vykoná legislatívnotechnická úprava úvodnej vety.
9. V čl. II bode 1 v § 6 ods. 11 sa slová „spálený v spaľovni odpadov podľa osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "pochovaný poskytovateľom zdravotnej starostlivosti".
Slová „Poznámky pod čiarou k odkazom 6aa) a 6aaa) znejú:" sa nahrádzajú slovami „Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa) znie:".
Text poznámky pod čiarou a odkaz 6aaa sa vypúšťa.
Ďakujem pekne za slovo.
16. 10. 2019 16:19:52 - 16:21:41 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
29.
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, kolegyne, ja vás tak nejak chcem veľmi pekne poprosiť, aj teba, pán kolega Kéry, že v prípade akejkoľvek kauzy alebo ohrozenia zdravia a života detí, detí, my musíme byť na strane detí. My musíme byť na strane detí. A keď nie sme si istí, lebo nie sme si istí nikdy, tak my aspoň buďme ticho. Pretože deti sú najzraniteľnejšou skupinou. Patria medzi najzraniteľnejšie skupiny. Oni nie sú dospelí ako my. My máme oveľa viac možností, schopností, sily fyzickej, psychickej. Takže ja som preto vystúpila, aby sme tu v pléne zauvažovali aspoň tak do seba a vedeli o tom, že podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a podľa potom všetkých možných ešte ďalších, prosím vás, § 7. Každý, každý, kto vie, že je ohrozený život a zdravie dieťaťa, tak musí konať a musí stáť na strane detí. To je taká, prosím vás, definícia, ale veľmi pravdivá a správna, ktorú by sme si tu mohli všetci, ako je nás tu 150, zapamätať.
A čo sa týka Gorily, Threemy, keď tam všetkým je spájateľ ten Kočner. Aj v Čistom dni dokonca s riaditeľkou a riaditeľom Tománkovcami. Takže my tu máme také prepojenia týchto osôb všetkých. Jedno s druhým sa to nejako týka.
Ďakujem pekne.
16. 10. 2019 16:07:05 - 16:16:00 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
21.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani námestníčka, vážené pani kolegyne a vážení páni kolegovia, ako mám hovoriť v tejto situácii ku správe Generálnej prokuratúry? Ako mám hovoriť po mojich predrečníkoch o obsahu tejto správy? Ako mám hovoriť o tých skutočnostiach, ktoré mňa tak opravdivo ako profesionála pracujúceho s deťmi týranými, zneužívanými? Ako mám teraz hovoriť o tomto probléme?
Vzhľadom na dnešnú situáciu, vzhľadom na to, čo sa denne dozvedáme o prokuratúre, o sudcoch, o polícii, poviem vám, že som sa cítila hlúpo vystúpiť tu teraz k tomu, že naozaj som si zobrala a prelúskala tú časť správy k trestným činom páchaných na deťoch. Pretože to ma zaujalo, to ma podnietilo k napísaniu si rozpravy. O tom som chcela kolegyniam a kolegom tu rozprávať. Ale pripadám si úplne hlúpo. Všade je - správy z Gorily a z Threemy. A pridávam sa týmto k mojej predrečníčke kolegyni Veronike Remišovej. Správne hovorí, že je potreba túto správu odložiť, o nej ešte rokovať a doplniť tam niektoré opatrenia, na ktoré sme tu čakali v tomto pléne.
Predsa mi dovoľte hovoriť o tom, čo som si pripravila pred mesiacom ešte, keď sme na výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny správu mali. Pracovala som skoro dvadsať rokov so ženami, ktoré boli obete domáceho násilia. A správa pojednáva aj o tomto obrovskom, o tomto, o týchto trestných činoch. Ale ešte viac ma zaujali trestné činy páchané na deťoch, lebo aj s tými sme pracovali. Matky prichádzali s deťmi, ktoré boli sexuálne zneužívané. A dnes sa nás to ale všetko toto týka, úplne nás všetkých, ako sme tu, rodičia, starí rodičia, že naše deti sú, v tejto dobe sociálnych sietí sú nenormálne ohrozené na ich zdravom vývoji a že by sme mali všetci s tým niečo robiť. A tak predsa len skúsim teda o tom hovoriť. Odborne k téme o trestných činoch páchaných na deťoch.
V správe píšete, že v roku 2018 boli štatisticky významné trestné stíhania vedené za trestné činy sexuálneho charakteru na deťoch, ktoré teda boli obeťami, boli deti mladšie ako 15 rokov. A spomenuli ste tu, pani námestníčka, práve kauzu Čistý deň. Ja som tu sedela v noci, keď sme opakovane odvolávali pána ministra Richtera práve za kauzu Čistý deň. A sedeli tu poslankyne a poslanci, ktorí si túto kauzu a pána ministra a všetkých, ktorých v kauze boli zainteresovaní, významne obhajovali. Hovoria mi teraz, nechaj tak, už nespomínaj. Ale vy sama ste ju spomínali a spomínate ju aj v správe, že naozaj bol právoplatne odsúdený muž, ktorý pôsobil ako psychoterapeut alebo psychológ v resocializačnom stredisku Čistý deň.
Kolegyňa Blahová, ale aj kolegyňa Jurinová, ktorá je už teraz župankou, ja a ďalší sme si tu pripadali, ako keby sme spadli z Marsu. Tie útoky na nás boli obrovské, že čo si to vymýšľame. Nechajte to tak, veď tie deti, však viete, aké majú správanie, aké sú, čo si to takých, také deti obhajujete? A hovorili, že máme čakať až na právoplatné odsúdenie. A vtedy som tu kričala, že naša vláda a minister práce, sociálnych vecí a rodiny si nevie nič robiť na ochranu zdravia a života našich detí na Slovensku. Musím to pripomenúť.
Keď už sa neospravedlníte, vážení kolegovia a kolegyne, ktoré ste tak vehementne obhajovali všetkých zainteresovaných v kauze Čistý deň, aj pána ministra Richtera, tak veď aspoň si vstúpte do svedomia, aspoň si povedzte do budúcna, že pánečku, keď buď príde niečo, čo sa týka detí, tak budem veľmi, veľmi, veľmi opatrná. Veľmi, veľmi opatrní. Veľmi. V tých súdoch, v tom, čo poviem, tam treba byť tichšie, ticho. Jednoducho, kde sa jedná o deti, že sú ohrozené na živote a na zdraví, tak som na strane dieťaťa. Veď oni sú najzraniteľnejšími osobami. Nehovorím o inom. Hovorím o tom, čo pred chvíľou hovorila pani námestníčka.
Chcem vám ale, kolegyne a kolegovia, povedať ešte jednu vážnu vec, ktorú, ktorá, o ktorej správa pojednáva. O detskej pornografii. V prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení je v porovnaní s rokom 2017, to hovorí správa, registrovaný výrazný nárast počtu trestných vecí. Nárast, a to až o 62 % bol zaznamenaný v prípade trestných činov rozširovania detskej pornografie a nárast o 54 % v prípade trestných činov prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení. Takže obrovské percentuálne nárasty.
A to ešte v správe spomínate, že si treba uvedomiť, že počet trestných stíhaní vedených za trestné činy súvisiace s detskou pornografiou, ale bez vznesenia obvinenia proti konkrétnej osobe, to je ešte niekoľkonásobne vyššie. To sú všetko vážne informácie zo správy generálneho prokurátora, ktoré ale zapadajú v tej, v obrovských tých, tej, obrovských množstvách správ dnešných dní o prokuratúre.
No a ja tu preto stojím, lebo som si tak vtedy hovorila, že však všetci ministri tu asi zasadli na nejaký krízový štáb. Majú malý krízový štáb, že spolu komunikujú. Veď sa jedná o naše deti. A vy ich v správe k tomu nabádate. Tu ste si spravili tú domácu úlohu, že ste, citujem, v správe sa píše "v súvislosti s masívnym nástupom sociálnych sietí, ktoré trestnú činnosť tohto charakteru značne zjednodušujú, detskú pornografiu, je preto namieste uvažovať o koncepcii preventívnych a osvetových opatrení vo vzťahu k deťom a k mládeži". Veď ono my tu máme, predpokladám, množstvo národných programov a akčných programov a neviem, čo všetko. Ale už by bolo načase robiť niečo konkrétne.
A tak si uvedomujem, že čo vlastne teda zaujímalo tie posledné tri vlády, v ktorých bola vždy strana SMER za tých posledných desať rokov. To vlastne, čo ich zaujímalo, dnes čítame zo správ z Gorily a z Threemy, a určite to nebol záujem o ochranu maloletých detí. Napriek tomu, napriek tomu ešte stále majú zodpovednosť a povinnosť konať, a preto budem v tejto veci interpelovať ministrov naprieč rezortami nielen ministra sociálnych vecí a rodiny, ale školstva, vnútra a zdravotníctva, lebo k tomu nás vyzýva práve aj správa, o ktorej sa teraz vyjadrujeme, o ktorej teraz rokujeme.
Takže toľko som vám, kolegovia a kolegyne, chcela povedať, že aj v záplave toho dnešného marazmu v našej spoločnosti si napriek tomu ešte stále je potreba všímať tých najzraniteľnejších a k tomu vás aj vyzývam a prosím, aby ste sa aj vy angažovali, lebo zodpovední sme všetci, úplne všetci, ako susedia, ako občania, ako ženy, ako matky, nielen ako politici.
Ďakujem pekne.
24. 9. 2019 18:13:38 - 18:15:10 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
118.
Ďakujem za slovo.
Kolega Vašečka, Richard, už sú tu projekty, ktoré sú, sú také osvetové, informatívne aj pre mužov, ktorými jasne muži dávajú najavo, že chcú stáť na strane ženy a na strane toho počatého dieťaťa, napríklad Gól za život, kiež by ich bolo ešte viac, vyzývam všetkých mužov, v tomto očakávame naozaj ich pomoc.
Pani Grausová, ja som hlasovala proti tomu, aby bol váš návrh stiahnutý, lebo si myslím, že máte právo takéto návrhy predkladať. A vy, nehlasovalo sa o vašom zákone.
A čo sa týka pána Kotlebu, vyhli ste sa, vyhli ste sa tomu slovu rómske deti, aj rómske deti, toto nebolo ospravedlnenie za nenávistné výroky vašich sympatizantov a členov. Ospravedlnenie je normálne ospravedlnenie. Ospravedlňujem sa za výroky našich sympatizantov a členov za to, že spochybňovali následky nacistického režimu, a ospravedlňujem sa za nenávistné výroky voči Rómom, že sme ich nazývali – alebo niektorí členovia a sympatizanti – ako asociálnymi parazitmi.
24. 9. 2019 17:55:22 - 18:06:26 49. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1636 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
102.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne a kolegovia, v mojom príspevku k navrhovaným novelám o umelom prerušení tehotenstva, zákona o umelom prerušení tehotenstva chcem hovoriť o práve na život, ktoré je základným ľudským právom. Chcela som vyzvať k slušnej diskusii k týmto návrhom, pretože tá minulá pred pol rokom, tam sme počuli veľa invektív na ženy. A po tretie, chcem hovoriť o mojej podpore, či podporím návrhy zákonov a chcem aj vyzvať predkladateľa z Ľudovej strany Naše Slovensko.
Právo na život je základným ľudským právom. Dvadsať rokov pred mojím vstupom do politiky som založila a viedla neziskovú organizáciu Áno pre život, ktorej hlavnou činnosťou bola konkrétna pomoc osamelým tehotným ženám v núdzi a tiež matkám s deťmi, ktoré boli obete domáceho násilia. Touto činnosťou sme zachránili množstvo detí a to tak; počatých detí; a to tak, že sme pomáhali ich matkám. A práve preto na základe týchto mojich skúseností som potom ako poslankyňa Národnej rady opakovane dookola, boli ste toho svedkami, predkladala prorodinné a pronatalitné návrhy zákonov, ktoré naozaj vychádzali z praxe.
Vzhľadom teda k môjmu životnému príbehu je môj postoj k umelým potratom verejne známy. Je naozaj najvyšší čas zvýšiť ochranu počatých detí. Súčasný zákon o umelom prerušení tehotenstva bol prijatý pred 62 rokmi. Teda v čase, keď Československá socialistická republika nebola viazaná Listinou ľudských práv a slobôd a v ústave bola zakotvená vedúca úloha komunistickej strany a bola to, bol to čas, kedy v našej krajine bol povolený a vykonávaný trest smrti. Ale čo je najdôležitejšie a hlavné, bola to doba, kedy sa v pôrodníctve nevyužíval ultrazvuk. Odvtedy sa gynekológia a pôrodníctvo pohli míľovými krokmi dopredu. Dnes vieme operovať plod v maternici matky, čím sa rapídne znižujú následky poškodenia dieťaťa. Na základe týchto nových poznatkov je naozaj nepochopiteľné, že dnes, v 21. storočí, nie je ľudskému plodu do 12. týždňa priznaný status ľudskej osoby, človeka. A je to paradoxom práve v dobe, dnešnej dobe asistovanej reprodukcie, umelého oplodnenia, pri ktorom nikto nepochybuje, že päťdňové embryo je ľudským plodom hodným mimoriadnej ochrany.
Právo na život je základné ľudské právo. Preto ochrana počatého dieťaťa, ľudského plodu je témou ľudskoprávnou. Nie je to téma iba pre kresťanov, je to téma pre nás všetkých.
Tá diskusia v Národnej rade spred pol roka bola aj plná útokov na ženy. Ženy počuli, že idú na potraty kvôli svojej postave a že, alebo preto napríklad, že chcú ísť na plánovanú dovolenku. Bolo to ponižujúce už len počúvať. Ak by to aj bolo v niektorých prípadoch pravdou, predpokladám, že ide o promile percenta, a preto nie je férové, keď sa tieto prípady spomínajú.
Potraty sú citlivou témou hlboko sa dotýkajúcou ženy. Rozhodnutie pre umelý potrat sa nerodí za politickým stolom, ale v obývačkách v našich domácnostiach, a to v drvivej väčšine – a to vám garantujem – v mori sĺz. Pracovala som s množstvom žien, ktoré uvažovali riešiť svoje neplánované, neželané, nechcené tehotenstvo umelým potratom a ich dôvody boli vážne. A najvážnejším a najčastejším bol práve tlak otca dieťaťa na ženu. Odmietnutie otcom tohto dieťaťa, nátlak, zavrhnutie, vyhrážanie sa žene, že ju opustí, ak nepôjde na potrat, toto bolo v drvivej väčšine prípadov žien, s ktorými som sa stretla. Mali obrovský pocit strachu, čo bude s nimi, keď zostanú s dieťaťom samé.
A mám ale aj skúsenosť, že svoje rozhodnutia ženy menili v momente, ako pocítili oporu a podporu cudzích ľudí. A mám tiež skúsenosť zo širokého okolia, že ženy aj muži, teda mamy a otcovia, majú pri neplánovanom, zvlášť pri treťom tehotenstve, kedy vidíme, že tam je najvyšší počet potratov, majú strach z chudoby. A aj to je možné odstrániť, a to dobrou prorodinnou politikou.
Na záver chcem povedať, že podporím predložené návrhy na zmenu zákona o umelom prerušení tehotenstva, lebo som vám hovorila o tom, že môj postoj k umelým potratom a ochrane počatých detí je verejne známy 20 rokov. Mám však výhradu k predkladateľovi a to poslancov z Ľudovej strany Naše Slovensko. K vám. Politik hlásiaci sa k ochrane života od počatia by mal byť v integrite, v zhode skutkov a slov, a o to viac politik, ktorý sa hlási ku kresťanstvu. Poznáme to všetci, to biblické, podľa skutkov ich poznáte. Nenávistné správanie, vyjadrovanie voči určitým skupinám ľudí je na míle vzdialené kresťanstvu, ktorým sa poslanci z Ľudovej strany Naše Slovensko často prezentujú. Dodnes som z úst predkladateľov tejto novely z ĽS NS nepočula jasné a úprimné odsúdenie nacistického režimu, ktorý mimoriadne krutým spôsobom pripravil o život milióny nevinných ľudí, mužov, žien, detí a áno, aj tehotných žien, na ktorých boli vykonávané pokusy. Pri tejto príležitosti chcem teda opakovane, lebo som to už urobila, vyzvať poslancov za Ľudovú stranu Naše Slovensko, aby sa verejne ospravedlnili za výroky svojich členov a sympatizantov, ktorými spochybňovali následky nacistického režimu spáchaných na ľuďoch iného etnika, náboženstva či rasy.
A taktiež vás vyzývam, kolegovia poslanci aj pani poslankyňa, ospravedlniť sa za nenávistné výroky voči Rómom, ktorých nazývate sociálnymi parazitmi. Verejnosť by určite chcela vedieť, či aj rómske počaté deti sú podľa tejto novely hodné ochrany. Môžete to urobiť hneď, okamžite, teraz v Národnej rade na tejto pôde.
Stotožňujem sa s výrokom jedného pána a to, musím ho citovať, aby som si nevzala do úst jeho slová, ale s nimi veľmi súhlasím. Kultúra života, páni poslanci, nie je obmedzená iba na určitú skupinu ľudí, kultúra života musí byť pre všetkých. O tej kultúre života hovorím, o ktorej tu bolo často hovorené. Kultúra života nemôže byť obmedzená na určitú skupinu ľudí, v tomto prípade na skupinu počatých detí, ľudských plodov, ale kultúra života je ochrana všetkých, či sú to Rómovia, či sú to Židia, či sú to Maďari, či sú to ženy, či sú to muži.
Na záver chcem povedať, že mi je úprimne ľúto, že vládna koalícia, ktorá má v pléne väčšinu, doteraz nenašla vôľu a nemá vôľu navrhnúť aj čo najmenšie zmeny v zákone o umelom prerušení tehotenstva. Tých zmien je veľa. Sú to malé, môžu to byť malé zmeny, ktoré skutočne môžu pomôcť narodiť sa čo len jednému dieťaťu, a o to nám všetkým ide. Lebo hovoríme, že potrat je tragický čin. V tom sa, v tom sa naprieč politickým spektrom, ale aj tým v občianskom svete zhodujeme. Hovoria tak liberáli, konzervatívci, socialisti, všetci. Potrat je tragickým činom. A tak mi je ľúto, že vládna koalícia na toto nenašla odvahu.
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, máme v pléne rôzne návrhy na zmenu interrupčného zákona, môžete si vybrať, ktorý podporíte. Verím, že nájdete odvahu naozaj niektorý z nich podporiť a tak zlepšiť ochranu počatých detí. Je najvyšší čas, žijeme v 21. storočí. Ďakujem vám.
17. 9. 2019 18:35:31 - 18:36:48 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1540 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Verešová, Anna (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
200.
Ďakujem. Kolega Mihál, nuž moja stará mama by povedala, že no včuľ buď múdry. Je to presne tak, že županka Erika Jurinová, som poslankyňou Žilinského kraja, mi hovorí jedno, môj starosta z obce tiež podobné, ja tu tri roky vystupujem o tom, že rodinám treba viac peňazí v peňaženke a že je potrebné ich daňovo zvýhodniť, pracujúcich rodičov, takže naozaj je to taká akoby ťažká dilema. Ale rada som, že si hovoril aj o tom nejakom teda uvažovaní a výzve k diskusii o novom financovaní samospráv. Však to takto nemôže byť, že ľuďom, čo? Nikdy neznížime dane, lebo samosprávy budú tu vždy, starostovia, župani budú vždy pred parlamentom? Chápem, úplne ich chápem, však som za to aj zodpovedná na župe, ale zároveň toto jednoducho nemôže byť win-win a preto treba uvažovať o inom financovaní. Ja budem hlasovať za rodiny. Oni, jednoducho títo rodičia, títo ľudia si zaslúžia mať viac peňazí v peňaženke.