Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 1. 2020 14:03:29 - 14:03:45 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
35.
Žiadam opraviť hlasovanie č. 10. Hlasovala som proti, chcela som hlasovať za. Ďakujem.
21. 1. 2020 13:34:30 - 13:34:58 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Čo je hlavná náplň NBS a zároveň je potrebné overiť medializované informácie o prepojeniach na Antonína Vadalu. Až do overenia týchto informácií by rokovanie o tomto bode malo byť pozastavené. Ďakujem.
21. 1. 2020 13:33:22 - 13:34:22 57. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
3.
Ďakujem. Žiadam, aby bol zaradený do programu nový bod a aby v rámci tejto schôdze sa zverejnili všetky dokumenty týkajúce sa elektronického mýta, predovšetkým informácia, koľko musí štát zaplatiť za odkúpenie systému. Pripomínam, že za systém už štát raz zaplatil viac ako 250 miliónov eur. Takisto žiadame, aby minister dopravy zverejnil, v akom štádiu sú rokovania o mýte, aké kroky urobil a aké kroky plánuje urobiť tak, aby 50 % z mýta nešlo schránkovej firme na Cyprus.
A druhý procedurálny návrh je, uvidíme teda, či prejde váš návrh, ale žiadam, aby Národná rada stiahla z programu bod 3, návrh na vymenovanie viceguvernéra NBS. Nominantka Slovenskej národnej strany Dana Meager nespĺňa zákonné požiadavky, skúsenosti v oblasti menovej politiky a dohľadu nad finančným trhom, čo je hlavná náplň en... (Prerušenie vystúpenie časomerom).
4. 12. 2019 11:58:29 - 12:00:30 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1823 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
89.
Ďakujem kolegovi Baránikovi. Áno, aj my si myslíme, že toto je bezzubý návrh zákona, s ktorým vlastne vládna koalícia prichádza na poslednú chvíľu a je nepripravený a reálne tej situácii a problémom, ktoré v súdnictve a na prokuratúre máme, nepomôže.
Videli sme napríklad, že veľkým problémom je dvojitý meter. Napríklad pri prokurátorovi Špirkovi, tam nebol problém konať, hej? Tam, tam prokuratúra konala, v podstate v priebehu niekoľkých dní ho obvinila, zhabala mu mobil, počítač, musel vypratať kanceláriu a bolo. Pri Trnkovi nekonala sedem rokov, jedna kauza trvá 960 dní, Trnka nie je ani obvinený, stále behá po slobode. Čiže nie je problémom to, čo riešime v tomto návrhu zákona, pretože tie nástroje máme, ale problémom je, že sa uplatňuje dvojaký meter hlavne v prípade, keď sa vyšetrujú politicky citlivé kauzy alebo kauzy, ktoré v tomto prípade pri prokurátorovi Špirkovi siahali ku Kaliňákovi a Počiatkovi. Takže pokiaľ nebudeme schopní vyriešiť tieto problémy, tak takéto kozmetické zmeny nám nepomôžu.
Druhý problém na príklad, ústavné previerky sudcov. Teda ústavný zákon, ktorým boli zavedené previerky sudcov, ktorý nakoniec Ústavný súd zrušil. Previerky sudcov pravdepodobne by boli tým nástrojom na zlepšenie, na zlepšenie pomerov v justícii, ale vládna koalícia s tým nič nerobila. A ja si myslím, že toto je otázka, s ktorou je potrebné sa nejakým spôsobom vysporiadať.
Takže ešte raz, tieto zmeny nepodporíme, hoci oceňujem, že je tam jedna dobrá vec, a tou je verejné hlasovanie v Súdnej rade, čo skutočne oceňujem. Keby sa o tom bode hlasovalo samostatne, tak to podporíme.
3. 12. 2019 15:08:44 - 15:16:02 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave by som chcela predložiť pozmeňujúci návrh zákona. Dovoľte mi ho najskôr odôvodniť.
Určite si všetci pamätáte prípad pána Eugena. Pán Eugen bol pripútaný na invalidný vozík a kvôli chorým cievam mu amputovali obidve nohy. Žil na prvom poschodí v panelákovom byte v Senci. V bytovom dome nebol výťah a od vonkajšieho sveta pána Eugena delilo 15 schodov. Celé dni pán Eugen trávil pri okne, pozoroval vonkajší svet. Požiadal si o zdvíhaciu plošinu od ministerstva práce, sociálnych vecí. Príspevok aj dostal, ale jeho susedia mu zabránili túto zdvíhaciu plošinu v dome nainštalovať. Príspevok musel následne vrátiť a plošina podľa jeho susedov by zasiahla do statiky paneláku a nemali by únikovú cestu. Treba povedať, že táto plošina, zložená plošina na schodisku zaberie menej ako 30 cm. Odvtedy jediná možnosť pre pána Eugena bola taká, že jeho traja synovia ho zobrali vždy na ruky, von vyniesli a mohol sa tak dostať na čerstvý vzduch. Niekedy sa stalo, že tri týždne kvôli susedom sa nedostal von.
Tento prípad intenzívne riešili médiá, riešila ho aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pani Stavrovská, dokonca keď bola správa o činnosti pre poslancov za rok 2017, tak tento prípad spomínala a žiadala, žiadala riešenia. Ako ona sama informuje, Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vykonal 79 rôznych úkonov, bol vybavený advokát pro bono. Aj napriek uloženým opatreniam, napriek námahe úradu komisárky sa tento prípad nepodarilo vyriešiť.
Teraz prichádza do parlamentu návrh kolegu pána poslanca Pamulu a pani komisárka Stavrovská oslovila poslancov, či by si neosvojili, ona ich oslovila s novelou zákona, ktorá by zabezpečovala to, že susedia, jednoducho že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona. No a keďže bola, keďže je otvorený zákon o bytových a nebytových priestoroch kolegu Pamulu, tak spoločne s pani komisárkou sme pripravili pozmeňujúci a doplňujúci návrh tak, kde je len jeden bod, ktorý rieši túto situáciu. A ten bod znie, že súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia.
Touto zmenou právnej úpravy sa uľahčí veľmi ťažká situácia osôb so zdravotným postihnutím, ale takisto aj situácia osôb, ktorí sú starší, ktorí majú obmedzenú schopnosť pohybu, orientácie alebo aj rodičov s detským kočíkom. A takúto právnu úpravu my navrhujeme za účelom naplnenia čl. 9 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, kde sme sa zaviazali aj my Slovenská republika prijať príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia osobám so zdravotným postihnutím na rovnakom základe prístup k fyzickému prostrediu, k doprave, informáciám, komunikácii.
Tu by som chcela povedať to, že na záver, a potom prečítam pozmeňujúci návrh, že pán Eugen sa už toho nedožil, pretože predminulý, myslím, že minulý týždeň mal pohreb a svoj boj s ťažkou chorobou prehral. Nie je to však jediná osoba, takýmito problémami trpí mnoho ľudí so zdravotným znevýhodnením a tento jednoduchý pozmeňovací návrh, ktorý spočíva v jednej vete, by týmto ľuďom veľmi pomohol a ostatným by neuškodil. Pripomínam, že zdvíhacie zariadenie si postihnutí, zdravotne postihnutí platia sami, buď dostanú príspevok, alebo ho platia z vlastných zdrojov, čiže nevyžaduje sa žiadna záťaž na ostatných vlastníkov bytov. A bola by som vám veľmi všetkým vďačná, ďakujem tým, čo podpísali tento pozmeňujúci návrh, a špeciálne sa teda obraciam aj na poslancov vládnej koalície, lebo bez ich podpory ten návrh neprejde, tak ich prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem veľmi pekne a teraz prečítam pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej a Anny Verešovej k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Zb. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640):
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa doterajší bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
3. V § 14b sa za odsek 4 dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„5. Súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje pri montáži zdvíhacieho zariadenia podľa osobitného zákona v spoločných častiach bytového domu.“
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
A poznámka pod čiarou znie:
„§ 33 odsek 2 zákona č. 447/2008 o peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
To je všetko, ešte raz vás prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu zákona.
Ďakujem veľmi pekne.
29. 11. 2019 13:24:27 - 13:25:19 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Ďakujem veľmi pekne kolegom, aj Edovi, aj Ondrejovi Dostálovi.
Áno, božechráň, ja by som nechcela takto krivdiť SMER-u (povedané s úsmevom). Kauza emisie bola kauzou tuto kolegov zo SNS, ktorú kolegovia zo SMER-u aktívne kryli. Kauza mýtny tender, kauza Lemikon sú zas kauzy SMER-u. Každý má, samozrejme, svoj diel a hovorím, táto nahrávka je škandalózna a my by sme konečne už mali urobiť, skončiť s politikou hrubých čiar.
Pretože darmo nám tu bude pán minister Kamenický vykladať o tom, že čo všetko sa snažia, ako rozpočet a čo, keď nám zároveň budú unikať obrovské stámilióny eur na takýchto nevýhodných zmluvách.
Ďakujem.
29. 11. 2019 13:05:04 - 13:20:07 53. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1600, 1744 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Ďakujem. Pán predsedajúci, vážené dámy, vážení páni, vláda s veľkou slávou hovorila, že budeme mať vyrovnaný rozpočet, ale v skutočnosti vytvorila tento rok nový dlh vo výške okolo troch miliárd eur. Na budúci rok vláda hovorí o nižšom deficite, okolo pol, pol percenta HDP. Väčšina ekonomických odborníkov však upozorňuje, že rozpočet je jednoducho postavený na vode. Sú tam umelo navýšené príjmy a umelo znížené výdavky. A tak ako aj tento rok, aj budúci rok si bude museť vláda požičiať (musieť vláda požičať, pozn. red.) miliardy eur na finančných trhoch.
Ja rozumiem, keby si vláda požičavala (požičiavala, pozn. red.) na rozumné investície, na rozvoj krajiny, na rozvoj ľudského kapitálu, ale tak to nie je, pretože vláda si požičiava peniaze na základnú prevádzku štátu. A vidíme to v rozpočte na budúci rok. Výstavba a obnova nemocníc – pokles, výstavba a obnova ciest a železníc – pokles, podpora bývania – pokles. Toto je rozpočet sociálnej vlády SMER.
Slovensko sa stále viac zadlžuje a na úroky investorom do nášho dlhu platíme každý rok viac ako miliardu eur, čo sú obrovské peniaze. Miliarda eur len na to, aby sme splácali to, čo sme si napožičiavali.
Minulá kríza zvýšila dlh z 28 % na 50 % HDP, dnes je menší, ale ak by sa niekedy v budúcnosti ešte podobná kríza opakovala, potrebujeme sa postarať o ľudí. Potrebujeme, aby naše financie boli v dobrom stave, a počas krízy potrebujeme podporiť ekonomiku. Počas krízy sa jednoducho šetriť nedá. Šetriť sa dá vtedy, keď máme dobré časy.
Posledné roky v celej Európe hospodárstvo veľmi rýchlo rástlo, šlo o najlepšie obdobie za dlhé roky. Táto vláda však príležitosť premárnila a my nie sme za to, aby sme sa bezhlavo zadlžovali a Slovensko aby bolo v rukách zahraničných bánk, ktoré náš dlh nakupujú.
Teraz sa vyjadrím k tomu, prečo nemáme peniaze. Prečo v rozpočte nie sú peniaze, prečo máme taký obrovský schodok, prečo neustále dlh stúpa, prečo si neustále musíme požičiavať na základnú prevádzku štátu miliardu eur.
Pred pár dňami Najvyšší kontrolný úrad zverejnil záverečnú správu z kontroly elektronického výberu mýta. Tento tender bol realizovaný v roku, okolo roku 2008 za vlády Roberta Fica, dnes tu sedí v sále, teda mal by sedieť v sále, minister, ktorý je za toto zodpovedný, a ja si dovolím povedať, že tento tender bol jednou z najväčších zlodejín tohto storočia, minimálne jednou z najväčších zlodejín za existenciu Slovensk..., á, samostatného Slovenska.
Ja som sa mýtnemu tendru venovala už v roku 2014, keď som porovnávala prevádzku a efektívnosť mýta s Nemeckom a vtedy mi vyšlo, keď som robila prepočty, že v Nemecku je podobný výber mýta. Takisto to vyberá súkromná firma ako na Slovensku. Súkromná firma, ktorá spravuje mýto v Nemecku, tak si necháva, ako poplatok za prevádzku mýta si necháva, z toho objemu vybratého mýta si necháva 10-11 %; 10-11 %. Slovensko, kde takisto spravuje výber mýta súkromná firma, mimochodom so sídlom na Cypre, tak si necháva z výberu mýta momentálne polovicu z vybratých peňazí a boli roky, kedy si nechávali až 70 % z celkového vybratého mýta. Sedemdesiat percent išlo súkromnej spoločnosti so sídlom na Cypre. To znamená okolo 700 mil. eur, takmer miliarda eur.
A potom sa pýtame a hovoríme tu pánu ministrovi, že mal by zvýšiť trochu tam, mal by zvýšiť onam, prečo nám chýbajú peniaze na cesty, prečo nám chýbajú peniaze na nemocnice. Preto nám chýbajú, pretože táto vláda a vláda SMER-u a SNS realizuje takéto obrovské zlodejiny.
Keď novinári žiadali, aby bola zverejnená zmluva mýtneho tendra, pretože tam sú veľmi dôležité údaje, ktoré zverejnené nie sú, tak ministerstvo odmietlo. O čo sa jedná? Slovenská republika totiž už raz zaplatila celý systém mýta, zaplatila ho prvýkrát pri tej prevádzke, a keď si ho chce odkúpiť a za čo si ho bude môcť odkúpiť, tak tú sumu ministerstvo a táto vládna koalícia taja. A je dôvodné podozrenie, že ak by sme chceli realizovať výber mýta opätovne v réžii štátu, a ja tvrdím, že to by sme mali, tak buď zaplatíme tejto cyperskej firme opäť obrovské množstvo peňazí, sumu, ktorú sa nám boja ukázať, vládna koalícia, alebo všetko budeme museť (musieť, pozn. red.) postaviť nanovo. Takže ak sa pýtame, prečo peniaze chýbajú v rozpočte, pre toto.
Dneska zhodou okolností bola zverejnená ďalšia nahrávka, nahrávka Dobroslava Trnku s Počiatkom, s bývalým ministrom financií. A na tejto, na tejto nahrávke opätovne vidíme, ako táto zlodejská partia funguje. Minister Počiatek sa rozpráva o tom, ako sa mu podarilo, hľadala som také slušné slovo, alebo okradnúť štát, a teda všetkých občanov Slovenska, ako sa to podarilo Jánovi Slotovi, ktorý dodnes si svoje obrovské majetky užíva pri obrovskej emisnej kauze. A Dobroslav Trnka, ktorý by mal byť pilierom ochrany zákona a starať sa o dodržiavanie zákona, sa stará o to, ako tieto podvody zakryť a ako občanov oklamať a rozprávať im báchorky.
No. A teraz ešte jeden údaj na porovnanie, aká je táto sociálna vláda SMER-u sociálna, to znamená, na mýtny tender súkromnej firme - nehovorím to ja, hovorí to Najvyšší kontrolný úrad - ide o 706, okolo 700, viac ako 700 mil. eur. A pozrime sa teraz na rodinné prídavky, ja vám prečítam, ako sa zvyšovali rodinné prídavky za tejto sociálnej vlády SMER-u. V roku 2016 rodinné prídavky boli 23,52 eur, v roku 2017 23,52 eur, v roku 2018 23,68 eur, v roku 2019 24,34 eur a v roku 2020 24,95 eur. Čiže rodinné prídavky pre rodičov detí sa zvýšili za vládu tejto sociálnej, tejto sociálnej vlády strany SMER, sa zvýšili o závratných 143 centov; 1,43 za 4 roky sa zvýšili rodinné prídavky. Toto je sociálna vláda, ktorá sa stará o rodiny, o rodičov, ale, samozrejme, to nebráni tomu, aby sa rozkrádali verejné financie na obrovských tendroch a kauzách ako Lemikon.
Vyjadrím sa teraz k jednotlivým problémom v rozpočte. Keď sme dostali prvýkrát do rúk tento rozpočet, bolo jasné, že sú to zámerne prikrášlené čísla, ako som už hovorila. Dôvod, prečo sa vláda uchyľuje k týmto praktikám, je zrejmý, fiškálne pravidlá jej nedovolia predložiť rozpočet s vyšším deficitom ako 0,5 % HDP, hoci reálne hospodárenie štátu je od tohto cieľa na míle, na míle vzdialené.
Očakávali sme, že deficit rozpočtu aj na budúci rok prekoná miliardu eur, ale hodnotenie návrhu rozpočtu, ktoré predstavila nezávislá Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, štátna inštitúcia, prekonáva aj naše najhoršie očakávania. Podľa analýz Rozpočtovej rady obsahuje rozpočet veľké riziká, vďaka ktorým by hospodárenie štátu bez prijatia dodatočných opatrení na budúci rok skončilo s deficitom až 1,8 mld. eur. A zároveň v ďalších rokoch by sa hospodárenie štátu malo ešte viac zhoršiť, v roku 2021 by mal deficit dosiahnuť viac než 2 mld. eur, v roku 2022 dokonca viac než 2,6 mld. eur. To znamená, že vláda zadlžuje naše deti, deti našich detí a vedie nás s politikou, akú robí predovšetkým Slovenská národná strana, ale aj strana SMER, vedie nás gréckou cestou. To znamená, že tak ako v Grécku, ak pôjdeme takýmto tempom a takýmto spôsobom prijímania opatrení, o tých dôchodkoch ešte budem hovoriť, ak pôjdeme takýmto spôsobom, skončíme ako v Grécku, kde sa museli drastickým spôsobom znižovať dôchodky, znižovať platy zamestnancov a bol problém s liekmi.
Rozpočtová rada zároveň skonštatovala, že hlavným dôvodom pre zhoršujúce hospodárenie vlády nie je spomaľujúca ekonomika, ale vládne opatrenie, to znamená, že vláda je priamo zodpovedná za to, ako rozpočet vyzerá. V rozpočte je evidentné nadhodnotenie príjmov, podhodnotenie výdavkov, ide napríklad o dividendy štátnych podnikov, hospodárenie Sociálnej poisťovne, envirofondu, samospráv, zdravotníckych zariadení. Inými slovami, sú to sfalšované čísla.
Vláda pred voľbami rozhadzuje, zadlžuje štát, zadlžuje naše deti a deti ich detí a tam, kde predpokladá šetrenie, sama šetrí tým najhorším možným spôsobom, teda na investíciách. Na investíciách, ktoré sú potrebné pre, preto, aby sme boli úspešná a prosperujúca krajina.
Takisto kriticky vnímame aj bankový odvod. Vláda sa na poslednú chvíľu snažila sanovať rozpočet tým, že zvýši bankový odvod, zdvojnásobila bankový odvod. Jednak je to mimoriadne nesystémové meniť, meniť to poslaneckými návrhmi, bez riadneho pripomienkového. A bankový odvod nie je určený predsa na to, aby financoval kampaň, politickú kampaň vládnych strán. Ak vláde vadí ziskovosť bankového sektora, mala by sa snažiť posilniť konkurenciu v sektore finančných služieb, pretože tam je vysoký stupeň koncentrácie. Vláda však napríklad robí pravý opak. Tento rok stopla prípravu novely zákona o cenných papieroch a investičných službách a znížiť zisk bánk v prospech zamestnancov by mohli silnejšie odbory v bankách, z čoho by profitovala štátna kasa. A, samozrejme, každé takéto nezmyselné opatrenie na konci dňa zaplatia ľudia. To znamená, že samozrejme, že banky sa budú správať trhovo a jednoducho prvé, čo urobia, budú, že zvýšia poplatky za vedenie bankových účtov všetkým občanom Slovenska, ktorí majú účty v bankách.
Ako to chcel vyriešiť Robert Fico, počuli sme jeho tlačovú konferenciu, kde povedal, že však ľudia nemusia si ukladať peniaze na účty. No neviem teda, či Robert Fico žije ešte v dobe kešu, ale jednoducho takéto, takýmto spôsobom sanovať rozpočet nie je možné.
Mimochodom vláda sa k vyrovnanému rozpočtu zaviazala vo svojom programovom opatrení a svoje vlast..., v programovom vyhlásení a svoje vlastné programové vyhlásenie vláda dlhodobo neplní.
Vládna koalícia nefunguje, ako to môžeme vidieť, predsedovia koaličných strán sabotujú prácu ministrov, občania Slovenska sú na dennej báze, ako je tomu aj dnes, oboznamovaní s neuveriteľnými kauzami, cez ktoré sú zo štátneho rozpočtu odlievané stámilióny eur, ako som už povedala, prostredníctvom mýtneho systému spoločnosti SkyToll.
Problémom je okrem korupcie aj nekompetentnosť a neriešenie problémov krajiny. A opakujem, táto vládna koalícia SMER, SNS nie je schopná riadne spravovať štát a za ich vlád boli tie najväčšie zlodejiny, kde sa okrádali občania.
My budeme, ja budem hlasovať proti tomuto rozpočtu. Ale chcem povedať, že každá normálna vláda by v prvom rade šetrila sama na sebe, na prevádzke štátu a snažila sa dávať peniaze občanom. Táto vláda, naopak, okráda občanov a peniaze úplne zbytočne rozhadzuje na nepotrebné veci.
Ďakujem. (Potlesk.)
28. 11. 2019 14:58:29 - 15:00:14 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem veľmi pekne. My sme sa stretli aj s občanmi. Napríklad sťažnosti boli, že napríklad strela skončila v obytnom dome, čo ohrozuje bezpečnosť obyvateľov. Otázka na pani ministerku vnútra je, občania tvrdia, že strelnica nemá stavebné ani kolaudačné rozhodnutie, teda otázka je, že či má strelnica riadne stavebné a kolaudačné rozhodnutie.
A vy ešte ako štátna tajomníčka ste sľubovali, že keď bude dokončená strelnica v Stupave, policajti sa presunú tam. Zatiaľ sa to tak nestane, nestalo. Dokedy to plánujete urobiť, tak ako ste to sľubovali obyvateľom?
Ďakujem.
28. 11. 2019 14:46:20 - 14:47:56 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pani ministerke kultúry, ale pokladám za nezodpovedné, že pán minister dopravy tu nie je hlavne po takej škandalóznej správe, ktorú, a zisteniach, ktoré vydal Najvyšší kontrolný úrad. Ja som ešte v roku 2015 upozorňovala na nevýhodnosť mýtneho výberu mýta, kedy v porovnaní s Nemeckom prevádzkovateľ mýta v Nemecku si z tej vybranej sumy nechal 11 % a u nás v jednom z rokov si prevádzkovateľ mýta nechával až 75 percent. To znamená, že len 25 % išlo štátu a na obnovu ciest. A tie peniaze, ako vieme, idú na Cyprus. A predpokladala by som, že pán Érsek pri takýchto závažných zisteniach bude v parlamente a bude odpovedať na otázky poslancov pri tak vážnej téme.
Tak isto by som očakávala, že povie konkrétne kroky. Štyri roky je v rezorte. Samozrejme, všetci vieme, že to je maslo SMER-u a ministra Počiatka, ale štyri roky v rezorte sú dosť na to, aby nejaké kroky, nejaké kroky spravil. Jeho kolega Sólymos pri kauze kompa sa snažil túto zmluvu vypovedať, čo sa mu aj podarilo a dodatkom, upraviť dodatok tak, aby bolo menej nevýhodná pre štát. A toto by sa očakávalo aj od pána ministra dopravy Érseka. Ďakujem.
28. 11. 2019 14:27:18 - 14:29:18 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Zároveň vo svojej odpovedi zavádzate, pretože podľa Najvyššieho kontrolného úradu, citujem, "všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom". Váš rezort si neoprávnene menil charakter služobných bytov a následne ich predával nájomcom. Pri nakladaní s majetkom štátu nie je prípustná svojvôľa štátnej organizácie v rozhodovaní, hovorí NKÚ.
Otázka je, či teda vy tvrdíte, že Najvyšší kontrolný úrad, naša najvyššia kontrolná inštitúcia, nepozná zákon a nepozná výklad zákona. To je prvá otázka.
Druhá otázka, vy ste predávali byty výrazne pod cenu. V bratislavskom Starom Meste byt s rozlohou 91 metrov štvorcových za trhovú cenu 200-tisíc eur ste predali za 17-tisíc eur. Byt v Martine, trojizbový byt v Martine ste predali za 339 eur. Nie je pravda, že to bolo výhodnejšie predať, pretože v tom istom čase zároveň, keď ste služobné byty predávali, v tom istom období ste získali 57 iných služobných bytov v hodnote 4 milióny eur. To znamená, že tie byty, ktoré vy ste pod cenu predávali a zväčša funkcionárom, reálne policajtom chýbali.
Čiže, druhá otázka, žiadam zverejnenie, kto teda tie byty dostal, aká bola ich funkcia, aké bolo ich zaradenie. Podľa mojich informácií to neboli radoví policajti, boli to zväčša funkcionári.
A ďalej sa pýtam, ako toto chcete vysvetliť mladým policajtom. Vy sama hovoríte, že je problém získať do zboru mladých policajtov. A nájomné byty v prvom rade majú slúžiť ako benefit pre mladé rodiny policajtov, pre ich rodinných príslušníkov, a nie preto, aby sa rozdávali funkcionárom, alebo sa prenajímali vysokým policajným funkcionárom, ktorí majú mesačný príjem viac ako 3-tisíc eur.
Ďakujem.
26. 11. 2019 13:51:51 - 13:52:11 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Vážený pán predsedajúci, žiadam doplniť do programu schôdze Národnej rady Slovenskej republiky body 21, 35 až 97.
Odôvodnenie: Podľa rokovacieho poriadku má poslanec právo na prerokovanie podaného návrhu zákona.
26. 11. 2019 13:21:28 - 13:21:44 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ak dovolíte, ja dokončím pozmeňujúci návrh, teda procedurálny návrh, ktorý som dala. V roku 2019... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To nie je podľa rokovacieho poriadku.

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
... uplynulo 30 rokov od nežnej. Chcem mať také isté práva ako pán poslanec Muňko, ktorému bol predĺžený čas... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, viete, v čom je problém? Vy tu kričíte, ja som nepočul, či podal alebo nepodal procedurálny, preto som mu dal slovo. (Povedané súčasne s rečníčkou.)

Remišová, Veronika, poslankyňa NR SR
(Povedané súčasne s predsedajúcim.) ... v roku 2019 uplynulo 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá priniesla veľké zmeny v životoch ľudí a celej spoločnosti. Napriek tomu spoločnosť nedostatočne odsúdila predchádzajúci komunistický režim, nepostihla aj trestnoprávne aktérov jeho zločinov a nedostatočne sa s ním vyrovnala. Aj 30 rokov po Nežnej revolúcii chýba verejné a jednoznačné odsúdenie komunistického režimu, jeho zodpovednosti za nespravodlivosť a spôsobené krivdy, ako aj deklarácia spravodlivého zmiernenia krívd, ktoré režim spôsobil.
Uznesenie je priložené k procedurálnemu návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
26. 11. 2019 13:16:55 - 13:17:55 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem, pán predsedajúci. Navrhujem, aby bol do programu rokovania Národnej rady zaradený nový bod, v rámci ktorého Národná rada prijme uznesenie, ktorým pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie odsudzuje komunistický režim, uznáva jeho plnú zodpovednosť za nespravodlivosti, krivdy a zločiny páchané na občanoch.
Národná rada Slovenskej republiky si je vedomá nespravodlivosti a krívd spôsobených komunistickým režimom na vlastných občanoch ich prenasledovaním, popravovaním, vraždením a žalárovaním vo väzniciach a táboroch nútených prác aj pri pokusoch o prekročenie štátnych hraníc Československej socialistickej republiky počas útekov cez železnú oponu a tiež počas okupácie vojskami Varšavskej zmluvy.
Národná rada Slovenskej republiky tiež uznáva potrebu spravodlivého zmiernenia krívd spáchaných príslušníkmi komunistickej ŠtB a odškodnenia jej obetí.
Odôvodnenie: V roku 2019 uplynulo 30 rokov od Nežnej revolúcie, ktorá priniesla... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)
28. 10. 2019 11:19:43 - 11:20:08 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ja len chcem poznamenať, že podľa môjho názoru vy nemôžete meniť zákon o minimálnych dôchodkoch, keďže ten, ten zákon pani prezidentka ešte nepodpísala. Takže môj procedurálny návrh je ten, aby sa o tomto pozmeňujúcom návrhu ani nerokovalo.
23. 10. 2019 11:20:08 - 11:20:33 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Vážený pán predsedajúci, chcela by som navrhnúť, aby bod 99 (tlač 1568), a bod 100 (tlač 1705), boli presunuté na ďalšiu schôdzu Národnej rady.

Danko, Andrej, predseda NR SR
79.
Je všeobecný súhlas? (Súhlasná reakcia pléna.)
16. 10. 2019 17:52:02 - 18:12:13 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1489 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predsedajúci, vážený pán špeciálny prokurátor, tak ako o správe generálneho prokurátora, aj o správe špeciálneho prokurátora rokujeme v čase, keď našou spoločnosťou otriasajú kauzy spojené s prokurátormi.
V prvom rade chcem skonštatovať, že model špecializovaného trestného súdu a špeciálnej prokuratúry z inštitucionálneho hľadiska je potrebné tieto úrady chrániť pred akoukoľvek snahou o ich oslabenie. Už počas prvej Ficovej vlády sme boli svedkami útoku na špeciálny súd, ktorý vtedy viedol Štefan Harabin ako nominant Mečiarovej HZDS a verejný tlak vtedy likvidácii tejto inštitúcii zabránil. Aj dnes, viac ako predtým, je potrebný verejný záujem a verejný tlak na to, aby tieto inštitúcie viedli čestní ľudia a aby si čestní prokurátori a sudcovia mohli vykonávať nezávisle svoju prácu a nestranne.
V tejto súvislosti nadviažem na samotnú správu špeciálneho prokurátora. V úvode konštatuje neobsadené miesta na špeciálnej prokuratúre a opisuje náročné výberové kritériá na miesto prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré majú byť garanciou vybraných odborne zdatných prokurátorov. Z tohto hľadiska je pravdou, že na úrade naozaj pôsobia prokurátori, ktorí v poslednom čase ukázali ochotu ísť aj do ťažkých prípadov previazaných s vládnou mocou, ako napríklad prokurátor Špirko alebo prokurátor Šanta a ďalší. A patrí im za to poďakovanie. A takýchto prokurátorov by sme mali podporovať a mali by sme im držať doslova v boji s mafiou palce. Horšie ale z toho vychádza práve špeciálny prokurátor Kováčik.
Pokladám za povinnosť pripomenúť vám nelichotivú bilanciu 61 prípadov ku nula podaných obžalôb, ktorá sa už nejaký čas spája s vaším menom a pôsobením na prokuratúre. Ďalej je tu kauza Bašternák, kedy ste vy osobne odobrili zastavenie vyšetrovania ešte v roku 2014. Opätovne začali kauzu preverovať po mediálnom tlaku až v roku 2016. Dnes je Bašternák právoplatne odsúdený za, podľa odborníkov, triviálny podvod.
Ďalej je tu kauza Hlas podobný Ficovi, kauza nelegálneho financovania strany SMER, ktorá dnes nadobúda novú a znovu aktuálnu podobu zmluvy s oligarchami. Tu ste ani len nezačali trestné stíhanie.
Potom prípad Gorila a údajné obštrukcie pri vyšetrovaní. Najnovšie podivný vklad hotovosti, z ktorého vyplynulo, že šéf špeciálnej prokuratúry nevie, do akej výšky môžu podľa zákona prebiehať platby v hotovosti.
A nakoniec tu máme aj svedeckú výpoveď o vašich údajných kontaktoch s kamarátom Mariana Kočnera Norbertom Bödörom, v prípade ktorého je mimochodom aj aktuálny postup polície a prokuratúry veľmi zvláštny. A ja by som očakávala, že verejnosť dnes dostane odpovede napríklad na otázky, či a aký vzťah máte alebo ste mali s touto osobou.
K samotnej správe, k štatistikám kriminality by som sa krátko zastavila pri trestných činoch spáchaných organizovaným zločinom. Je pozitívne, že vykazujete nárast trestne stíhaných osôb, ako aj viacero príkladov stíhania dlhodobo známych zločineckých skupín na Slovensku. Problémom pri týchto štatistikách je, že poviete A, ale nepoviete B. Vidíme to aj na príklade, kedy v správe konštatujete, že, citujem: "V roku 2018 došlo k právoplatnému odsúdeniu 15 členov zločineckej skupiny označovanej ako Okoličányovci, čím sa zavŕšil súdny proces, ktorý trval od roku 2005, a dlhodobo traumatizoval slovenskú spoločnosť. Traja, trom odsúdeným boli uložené tresty odňatia slobody na doživotie, ostatní členovia boli odsúdení na spravidla dlhoročné tresty odňatia slobody.". Ale tu v správe ste zabudli doplniť, že hlava celej zločineckej skupiny Róbert Okoličány na obrovskú hanbu polície ušiel v deň vynesenia rozsudku, pričom zodpovednosť si doteraz prehadzuje polícia, prokuratúra a súd. A nejde ani zďaleka o prvý prípad, v ktorom ušiel významný člen podsvetia spôsobom, ktorý vzbudzuje oprávnené pochybnosti o záujme našich orgánov skutočne zabezpečiť aj dodanie niektorých zločincov do výkonu trestu.
Aj preto by som bola veľmi rada, keby z tohoto miesta sme počuli reálne opatrenia na úrovni efektívnejšej spolupráce polície, prokuratúry a súdov tak, aby k podobným situáciám už nedochádzalo. A som presvedčená, že sebareflexia zo strany špeciálnej prokuratúry a polície je aj z takýchto dôvodov viac ako nevyhnutná.
O to zvláštnejšie vyznieva vaše konštatovanie v súvislosti s trestnou vecou úkladnej vraždy Jána Kuciaka a jeho partnerky, kde hovoríte o negatívne vnímanej skutočnosti, že, citujem: "Médiá, ktoré vyšetrovaniu vraždy venovali osobitnú pozornosť, sa prostredníctvom právnych zástupcov poškodených dostávali k získaným dôkazom založeným vo vyšetrovacom súpise a tieto následne publikovali. Prokurátori vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v prípravnom konaní v tejto trestnej veci viackrát žiadali médiá o zdržanlivosť a poukazovali na škodlivosť takéhoto konania z hľadiska budúceho dokazovania na súde, avšak neúspešne."
V tejto súvislosti by som sa vás, pán špeciálny prokurátor, chcela opýtať, ako si predstavujete ideálny vývoj vyšetrovania takejto trestnej veci. Predpokladám, že by to malo byť utajené vyšetrovanie, kde by verejnosť nemala možnosť kontrolovať vážne podozrenia z personálnych presahov na políciu a prokuratúru, pretože vyjadrenia vyznievajú tak, akoby verejný záujem na naozajstnom a dôslednom vyšetrení všetkých aktérov nebol totožný so záujmom vyšetrovacích orgánov, v tomto prípade prokuratúry. A ja som presvedčená, že keby ten verejný tlak nebol, tak mnohé kauzy sa ani nezačnú, neotvoria opätovne a nezačnú sa znovu vyšetrovať. Určite, keby mediálny tlak a tlak verejnosti, médií, opozície nebol, tak kauza Bašternák do dnešného dňa nie je vyšetrená a Bašternák si užíva svoje milióny na slobode. A len vďaka mediálnemu tlaku sa znovu otvára kauza Trnka. A len vďaka zástupcom poškodených a vďaka médiám sa ukázali kontakty obvinených na políciu, prokuratúru a dokonca, sa zdá, aj na súdy.
A ja sa pýtam, ako by pokračovalo vyšetrovanie, keby verejnosť o týchto podozreniach nevedela? Pravdepodobne by sa stalo, že by sa to podobalo vyšetrovaniu kauzy Gorila, kde sa menili vyšetrovatelia s nekonečnými obštrukciami, Gorila, ktorá do dnešného dňa nie je riadne vyšetrená.
Aj z doteraz zverejnených informácií je práveže zrejmé, že je nutná silná verejná kontrola a informovaná verejnosť, čo zároveň chráni vyšetrovateľov a prokurátorov pred pokusmi mariť vyšetrovanie zo strany mafie a oligarchov. A zároveň vás chcem ubezpečiť, že vyšetrenie vraždy a potrestanie všetkých zainteresovaných je prioritným záujmom, ktorý vnímame my poslanci a ktorý vníma aj verejnosť na Slovensku. A samozrejme opačný záujem majú strany a osoby, ktoré vy máte namiesto kritiky verejnosti a médií stíhať. Nie je náležité kritizovať verejnosť, nie je náležité kritizovať médiá, je náležité v prvom rade kritizovať zločincov, mafiánov a gaunerov.
Osobitnú pozornosť chcem venovať špeciálnej prokuratúre a boju proti korupcii. Zaujal ma predovšetkým argument o tom, že Národná protikorupčná jednotka, teda elitná jednotka, má problémy s dokumentáciou korupcie kvôli nekvalitnej technike, hoci podľa môjho názoru bol donedávna problém Národnej protikorupčnej jednotky skôr v jej samotnom vedení. Je absurdné, ak je prekážkou odhaľovania korupcie v 21. storočí nedostatočná technika. A tu je pozoruhodné konštatovanie špeciálneho prokurátora, že, citujem: "Nie sú výnimočné prípady, kedy iba z dôvodu nekvalitných obrazovo-zvukových záznamov nie je možné na súde preukázať, že naozaj došlo k prevzatiu či odovzdaniu úplatku, nakoľko na zázname nie sú z dôvodu nízkeho rozlíšenia obrazu rozpoznateľné bankovky či identifikovateľné odovzdávané predmety. V takomto prípade potom úsilie orgánov činných v trestnom konaní vychádza nazmar iba kvôli nekvalitnej technike."
Ja keď si predstavím, že my nalievame milióny, desiatky miliónov eur do nejakých kamier, do nejakých systémov a my nevieme mať v normálnom rozlíšení, zachytiť bankovky a páchateľov, mne, táto situácia mi príde absurdná. Takých, ak táto skutočnosť je prekážkou odhaľovania korupcie, tak ja očakávam ako občan, že ministerstvo vnútra spoločne s vedením policajného zboru aj v súčinnosti s vami, pán špeciálny prokurátor, začne okamžite konať a podnikne všetky potrebné kroky na to, aby sa táto situácia zmenila. A tým špeciálne apelujem na ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby namiesto pochybných tendrov a predražených zámerov, ako je napríklad rušenie rodných čísiel, radšej zabezpečila adekvátne vybavenie našim policajným jednotkám. Ani jeden tender, ktorý v súčasnosti ministerstvo vnútra robí, sa netýka týchto prístrojov.
Správa sa tiež vyjadruje k nízkej ochote ľudí oznamovať korupciu. Aj viackrát som od vás zaznamenala vyjadrenie smerom k verejnosti, tu budem citovať zo správy: "Dôvodom neoznamovania korupcie zo strany či už fyzických alebo právnických osôb tak môže byť obojstranná výhodnosť korupčného vzťahu, obava z trestného stíhania, vnútorná akceptácia úplatkov, vyplývajúca z historického vývoja, nedôvera v orgány činné v trestnom konaní, správne, a súdy.". Hlavne konštatovanie nedôvery v orgány činné v trestnom konaní a súdy vítam. Zároveň by som však vyžadovala oveľa väčšiu mieru sebareflexie od predstaviteľov prokuratúry a predovšetkým od vás ako špeciálneho prokurátora, či náhodou práve vaša osoba nie je pre občanov dôvodom na nedôveru v prácu prokuratúry.
A zároveň tu by som mohla dlho hovoriť o prípadoch ľudí, ktorí mali tú odvahu, korupciu nahlásili, mnohých z nich poznám osobne, a dopadli veľmi zle - šikana na pracovisku, vyhrážky, vyhodenie z práce, či dokonca účelové trestné stíhania. Mimochodom disciplinárne bol stíhaný aj prokurátor Špirko, ktorý si dovolil hovoriť o podozreniach z obrovských daňových podvodov, kde mali byť namočení aj dvaja vrcholoví politici SMER-u.
V podobnom duchu sa dajú hodnotiť aj spomínané aktivity prokuratúry v prevencii boja proti korupcii vo vzťahu k mladej generácii. Som presvedčená, že najefektívnejšia preventívna aktivita je osobná dôveryhodnosť a práca každého jedného prokurátora. Mladí ľudia dnes si veľmi ľahko vedia nájsť všetky informácie, všetky nevyšetrené kauzy SMER-u a našich ľudí.
S čím však môžem súhlasiť, je konštatovanie špeciálneho prokurátora o tom, že operatívna a analytická činnosť polície sa však iba veľmi okrajovo a s malou efektivitou zameriava na odhaľovanie komplikovaných korupčných schém pri verejných obstarávaniach, vybavovaní dotácií z rozpočtu Slovenskej republiky a EÚ, verejných zákazkách s vysokou hodnotou a v obdobných závažných veciach, kde dochádza k obrovskému plytvaniu s verejnými financiami. Na to upozorňujeme opakovane. Podávali sme podnety aj na Úrad pre verejné obstarávanie a v tomto skutočne má polícia veľké rezervy.
Napriek tomu sa mi javí rétorika prokuratúry ako značne alibistická aj preto, že mnohokrát nie je podkladom na vyšetrovanie len nevyhnutná práca policajných analytikov. V roku 2017, keď prepukol eurofondový škandál, ktorý bol historicky najväčší škandál, aký sme na Slovensku mali, na školstve, ukázalo sa, že polícia vedela o podozreniach z korupcie v tomto prípade minimálne už celý jeden rok. Odvtedy ubehli ďalšie dva roky. Medzičasom pochybenia skonštatoval Najvyšší kontrolný úrad, ale zo strany polície ani prokuratúry sa neudialo nič. Začiatkom roka som teda podala trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru, nakoľko ani polícia ani prokuratúra jednoducho nemali záujem konať z úradnej povinnosti a napriek množstvu závažných podozrení.
V správe poukazujete aj na nedostatočnú spoluprácu s inými štátnymi inštitúciami, napríklad s Najvyšším kontrolným úradom, ale je pritom, ja správy NKÚ čítam veľmi pozorne a vo viacerých prípadoch práve Najvyšší kontrolný úrad už dávno upozorňoval na vážne podozrenia pri čerpaní eurofondov, napríklad pri podivných dotáciách na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. A práve v čase, keď ministerstvu šéfoval nominant SMER-u Jahnátek. A ani v tejto veci nemáme žiadne informácie o tom, že by polícia a prokuratúra niečo začali vyšetrovať, vyšetrili a došetrili.
Zároveň by som chcela pripomenúť, že prehadzovanie zodpovednosti na políciu špeciálny prokurátor používa pravidelne. Keď sme analyzovali správy špeciálneho prokurátora za rok 2015 v súvislosti so slabými výsledkami v boji proti korupcii, tak tam sa konštatuje, že polícia nevyvíja dostatočnú aktivitu, a to najmä v operatívnych zložkách, odhaľovaniu korupčnej trestnej činnosti neprospieva ani nízka dôvera občanov vo vzťahu k justícii, prokuratúre a polícii.
Namieste je otázka, či za tie roky prokuratúra iniciatívne boj proti korupcii zlepšovala, alebo sa obmedzila len na každoročné takmer identické konštatovanie do výročných správ.
Posledná oblasť, ku ktorej sa chcem vyjadriť, sú korupčné trestné činy policajtov, ktoré sa spomínajú v správe. Ide o prípady, ktoré sú síce dôležité, ale z pohľadu veľkej korupcie sú skôr lokálne. Verejnosť intenzívne zaujíma, ako sa vyšetrili podozrenia z možnej korupcie aj policajtov v prípade IT-tendrov, ktoré vyšetroval prokurátor Špirko, až kým teda nebol od prípadu odstavený. Ľudí zaujíma, ako je možné torpédovanie káuz Gorila, Hlas podobný Ficovmu a ďalšie. A z pohľadu korupčnej a inej trestnej činnosti policajtov verejnosť mimoriadne zaujíma prípad nezákonných lustrácií a sledovaní Jána Kuciaka a ďalších novinárov, vynášanie informácií z policajných vyšetrovaní, prepojenie dôstojníkov policajného zboru na nemenovaných oligarchov a tiež zaujímavý prípad bývalých vyšetrovateľov, ktorí pri vyšetrovaní ekonomickej trestnej činnosti vždy rozhodli náhodou v prospech Mariana Kočnera.
Mimochodom v tejto veci som podala podnet aj na Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra a zaujímala by ma teda kvalita a intenzita spolupráce a prokurátorského dozoru v prípadoch, ktoré inšpekcia vyšetruje.
Na záver chcem reflektovať na upozornenia, ktoré špeciálny prokurátor uviedol v súvislosti s praktickými problémami, ako je napríklad problém kapacitných možností polície s nedostatkom prekladateľov, nedostatku skutočne efektívneho a funkčného finančného vyšetrovania, problému odčerpávania majetku, ktorý by mal prepadnúť v prospech štátu prostredníctvom exekúcií na základe fiktívnych pohľadávok. Tak isto pripomienku z praxe Úradu špeciálnej prokuratúry a špecializovaného trestného súdu k tomu, že najzávažnejšie korupčné trestné činy sa darí doposiaľ preukazovať často iba ako prečin nepriamej korupcie a navrhované opatrenia na to beriem ako podnetné. Ale v každom prípade zo strany špeciálnej prokuratúry potrebujeme razantné kroky na očistu celého prokurátorského stavu.
Ďakujem.
16. 10. 2019 15:51:19 - 16:06:59 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
19.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani prvá námestníčka prokurátora, vážené dámy, vážení páni, rokujeme o správe generálneho prokurátora v čase, kedy verejnosťou otriasajú kauzy aj generálnej, aj špeciálnej prokuratúry. Prokuratúra by mala byť jedným z pilierov štátu a v prvom rade by mala chrániť občanov. To, čo vychádza na povrch, je, sú správy o tom, že niektorí prokurátori často konali na pokyn mafie, zneužívali celý, celý systém prokuratúry, ovplyvňovali vyšetrovania.
Správa generálneho prokurátora je zaujímavá práve tým, čo v nej chýba. Ako som hovorila, len v priebehu niekoľkých predchádzajúcich mesiacov vyšlo najavo to, že prvý námestník prokurátora pán Vanek si písal s objednávateľkou vraždy, druhý námestník Šufliarsky si mal vymeniť viac ako štyristo správ s Kočnerom. Pán Šufliarsky je stále prokurátorom. Pán Palovič mal vynášať a ovplyvňovať konania, stále je prokurátorom, a pán Dobroslav Trnka je podozrivý z korupčného správania, manipulovania vyšetrovaní, zneužívania právomoci verejného činiteľa a stále je prokurátorom.
Toto nie je situácia, ktorá sa deje teraz, toto je jednoducho situácia na prokuratúre, ktorá je známa už niekoľko rokov a bola známa aj v roku 2018. Ja som si teraz prečítala so záujmom, ja to nazvem "paralelnú správu o prokuratúre", ktorú spravila Nadácia Zastavme korupciu, správa o prokuratúre "Upratať sa dá všetko, aj keby prezident zastrelil poľovníka", tak sa volá tá správa, ktorá začína jedným veľmi zaujímavým príkladom o tom, o možnom, o podozrení z toho, ako sa prokuratúra podieľala aj na zakrývaní činu poľovačky, kde sa zúčastnil vysoký predstaviteľ štátu. A z tejto správy, ktorú vypracovala Nadácia Zastavme korupciu, sa o opatreniach, ktoré by sa mali spraviť v prokuratúre, systémových opatreniach, dozvedám viac, ako zo správy generálneho prokurátora.
Ja som čakala v správe generálneho prokurátora v časti návrhy na zlepšenie, systémové opatrenia, čakala som, že vzhľadom na situáciu tam budú návrhy napríklad na efektívnejšie disciplinárne stíhanie, že tam budú návrhy, ako zlepšiť výberové procesy na prokuratúre, že tam budú návrhy, ako zlepšiť dôraz na etické a morálne predpoklady uchádzačov, že tam budú návrhy na to, ako odstrániť a popretŕhať rodinné väzby na prokuratúre. Len tak pre zaujímavosť, z aktuálne zverejneného zoznamu prokurátorov je z 968 prokurátorov 269 takých, ktorí majú zhodné priezvisko s ďalším, alebo s viacerými ďalšími prokurátormi, čo je takmer tretina. Samozrejme, ja nechcem, nikto nechce zakazovať, aby deti prokurátorov nemohli byť prokurátormi, ale v každom prípade takéto štatistiky sú na zváženie.
Tak isto sú tam, takisto tam nevidím opatrenia na kontrolu väzieb na nežiaduce osoby, to, čo spomínal kolega Dostál, kedy sa po prokuratúre premával Kočner, jeho auto parkovalo na vyhradených miestach pred prokuratúrou a nikomu to nevadilo. Nevidím tam opatrenia na zvyšovanie dôvery verejnosti v prokuratúru, ktoré tam jednoducho absentujú.
Vrátim sa k tým disciplinárnym konaniam. Samotná správa konštatuje, že disciplinárne konania sú nefunkčné. A ja podotýkam, že sú tam absurdne nízke postihy a táto správa vôbec nereflektuje žiadne, nehovorí o žiadnych návrhoch na zlepšenie.
Počet disciplinárnych konaní je minimálny a disciplinárne tresty sa javia až smiešne. V kontexte obrovských pochybení je zrážka 10 % z platu po dobu dvoch mesiacov absurdná. Správa hovorí o disciplinárnych konaniach, ktoré sa ťahali a ťahajú šesť, sedem rokov, doteraz nie sú ukončené a zároveň konštatuje, že sa predpokladá ich premlčanie, keďže premlčacia lehota sa trestným konaním neprerušuje.
Už to bolo spomenuté aj zo strany kolegu Dostála, ale disciplinárne stíhanie Dobroslava Trnku je exemplárnym príkladom zlyhania prokuratúry a zlyhania, zlyhania justície. Dobroslav Trnka v minulosti sa dvakrát vyhol trestu v prípade Glance House, kedy polícia rok, podotýkam, rok zisťovala, že jeho konanie v prípade nie je trestným činom, na to bolo treba rok, aby zistila, že je to len disciplinárny prehrešok. Po sérii disciplinárnych, disciplináriek Trnka sa odvolal, nakoniec rozhodoval súd, na ktorom rozhodovala jeho kamarátka zo študentských čias. Ďalšia séria obštrukcií dospela k tomu, že uplynula premlčacia lehota, na záver celého kola nebola disciplinárna komisia schopná sa zísť, lebo bola dovolenková sezóna, čiže zlyhali všetci, polícia, disciplinárne komisie, súdy a Dobroslav Trnka napriek obrovskej nespravodlivosti zostal prokurátorom dodnes.
A teraz zdá sa, že tá situácia sa opakuje, pani prvá námestníčka to vysvetlila, ja jej ďakujem, že sa vrátila aj k týmto, poviem to tak, živým prípadom a hovorila o nich, ale polícia má nahrávku s Kočnerom rok, takmer rok jej trvalo, kým, ako poznamenal kolega Dostál a pani prvá námestníčka, jej trvalo, kým dala riadne náležitú žiadosť na zbavenie mlčanlivosti. A po roku bol pán Trnka mlčanlivosti zabavený. Čiže z toho vyplýva, že ide o absolútne nefunkčný systém disciplinárnych konaní, ktorý sa javí ako účelový a dlhodobo vyhovujúci prokurátorom, ktorí sa dopustia aj tých najzávažnejších prehreškov. A ja teraz nechcem paušalizovať, pretože sme videli aj u prokurátorov Generálnej prokuratúry aj špeciálnej prokuratúry, že jednoducho tam sú, tam sú čestní prokurátori, ktorým záleží na spravodlivosti, ktorým záleží na dobrom výkone práva, ale jednoducho príklady niektorých prokurátorov vrhajú zlý, zlé svetlo na celý prokurátorský stav. A hovorím, toto nie je zlyhanie jednotlivca, tu sa nebavíme o jednom prokurátorovi, ktorý zlyhal a teraz jeho, jeho individuálne zlyhania treba nejako naprávať. Je to zlyhanie celého systému. Hovorím, Dobroslav Trnka, Bystrík Palovič, pán Šufliarsky, pán Vanek a uvidíme, či ešte nevyjdú najavo ďalšie mená.
Ešte prejdem aj k samotnej správe. Zhodujem sa s pánom generálnym prokurátorom na tom, že treba sfunkčniť zákon o preukazovaní pôvodu majetku, aj keď hovorím, ocenila by som v tomto, v tejto správe návrh konkrétneho riešenia. Zaregistrovala som, že generálny prokurátor Čižnár na začiatku volebného obdobia hovoril o možnom riešení podľa českého modelu, kedy majetok bude zdanený sadzbou 90 % a vyššie. Ale odvtedy napriek tomu, že je to aj v programovom vyhlásení vlády, hovoril o tom generálny prokurátor, opakovane o tom hovorí v tejto správe, že je potreba to urobiť, výraznejšiu aktivitu Generálnej prokuratúry som nezaznamenala napriek tomu, že prokurátori, ak si robia svoju prácu aspoň priemerne, musia zaznamenať každý rok viacero prípadov, v ktorých vďaka deravému zákonu nie je dosiahnutá spravodlivosť. A zároveň týmto pána generálneho prokurátora informujem, že návrh zákona podľa českého vzoru som do parlamentu predložila, zákon bol vládnou koalíciou odmietnutý a mňa mrzí, že hlas Generálnej prokuratúry v tomto prípade nezaznel.
Tak isto hodnotím pozitívne zvýšenú pozornosť, ktorú prokuratúra venuje v oblasti environkriminality a vítam informáciu, že prokuratúra disponuje špecialistami na túto oblasť. Podiel prokuratúry na zriadení prírodnej polície. Akurát tu by som sa chcela spýtať v tejto súvislosti so skládkou Vlčie hory v Hlohovci, ktorej som sa aj venovala. Podľa medializovaných informácií v prípade bola zatiaľ obvinená jediná osoba, pričom trestné konanie začalo už v roku 2015. To znamená, zaujímalo by ma, ako sa prokuratúra podieľala a podieľa na vyšetrovaní tejto trestnej činnosti, do akej miery vyšetruje zlyhania príslušných úradov, ktoré v tejto kauze vydávali povolenia, lebo tu v prvom rade sú zlyhania aj na strane štátu.
Ešte by som chcela hovoriť o oblasti, ktorá sa pravidelne objavuje v správach generálneho aj špeciálneho prokurátora, a v obidvoch správach je zarážajúca rozsiahla kritika práce polície. A tu ide o opakované problémy, ako je nedostatočná odbornosť policajtov pri vybavovaní trestných oznámení, nezákonné postupy, nedodržiavanie lehôt, či dokonca svojvôľu policajtov v trestnom konaní. A z tohto pohľadu, keď človek číta správu generálneho alebo špeciálneho prokurátora, to vyzerá tak, že veľká časť policajtov nie je schopná plniť si svoje zákonné úlohy, alebo dokonca nerešpektuje pokyny prokurátora - to nehovorím ja, to hovorí správa -, čo je vo vzťahu k policajnému zboru ďalší znepokojivý príznak nefunkčného systému a personálnych zlyhaní.
Prokuratúra pomerne podrobne upozorňuje aj na problém prieťahov v predsúdnom či súdnom konaní, ktoré predstavujú vážny problém pre efektívnu spravodlivosť. Ale opäť sa vraciam k problému, Generálna prokuratúra pomenúva problém, ale neponúka dostatočne konkrétne riešenia, dokonca na mnohé prieťahy by pri dôraznom a kvalitnom dozore prokurátora ani nevznikli.
Tak isto by ma zaujímalo, aké konkrétne opatrenia by Generálna prokuratúra navrhovala vo vzťahu k policajnému zboru, nakoľko ide o rozsiahlu a závažnú kritiku kvality policajnej práce, ktoré je v správe generálneho prokurátora. A tu navrhujem, že by stálo za úvahu vypracovanie komplexnej analýzy zlyhaní a navrhovaných opatrení, ktoré by následne po prerokovaní s vedením polície malo vyústiť do komplexného návrhu zmien v legislatíve aj vnútorných predpisoch. A v tejto súvislosti by som rada pripomenula ešte príklad, prípad dvoch tzv. Kočnerových vyšetrovateľov Jombika a Barochovského pri škandalóznom rozhodovaní, ktoré vždy dopadlo v prospech Kočnera, sa títo policajti zakrývajú práve argumentáciou, že všetky prípady dozoroval prokurátor. Podobne mi argumentovali dokonca aj na policajnej inšpekcii, kde som na týchto dvoch, už bývalých policajtov, podala podnet a je preto otázne, či v prípade špeciálnej a generálnej prokuratúry nie je zvaľovanie viny na policajtov v niektorých prípadoch účelové. Mimochodom na prípad Jombika a Barochovského, ako aj prokurátorského dozoru v kauzách Kočner, by som sa pána Čižnára, teda pani prvej námestníčky rada opýtala na jej odborný a ľudský názor.
Verejnosť na Slovensku má dlhodobo problém s dôverou v spravodlivosť v inštitúcie, ktoré ju majú zabezpečiť. Čo sa týka polície, nedôvera v políciu je najväčšia zo všetkých krajín Európskej únie. Súdom nedôveruje väčšina obyvateľstva. Teraz sa rúca dôvera v prokuratúru. A mňa mrzí, že ani v tejto správe Generálna prokuratúra, ktorá je uzavretý hierarchický systém, nenavrhuje opatrenia, ktoré by túto inštitúciu vnútorne očistili aj v očiach občanov a obnovili dôveru.
Preto dávam teraz procedurálny návrh, aby táto správa bola vrátená na dopracovanie, aby Generálna prokuratúra vzhľadom na súčasnú situáciu, na súčasné obrovské kauzy a zlyhania prokurátorov v etickej, morálnej a pravdepodobne aj v oblasti, že sú to obrovské korupčné kauzy, aby Generálna prokuratúra navrhla okamžite systém opatrení a systémových zmien, ktoré by jednak zabránili takýmto prípadom a kauzám a navrhla riešenia, ako túto situáciu zmeniť. Čiže ešte raz, procedurálny návrh, žiadam, aby táto správa bola vrátená na dopracovanie a aby sme o nej rokovali na budúcej schôdzi.
Ďakujem veľmi pekne.
16. 10. 2019 9:24:19 - 9:26:04 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1599 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujem. Ďakujem pánovi ministrovi. Tak bolo to predložené riadnym legislatívnym procesom, ktorý umožňuje rokovací poriadok. To je prvá vec. Druhá vec, je pravda, že tento návrh zvyšuje aj byrokraciu pre prevádzkovateľov detských ihrísk, to znamená, bude tu určitá záťaž kontroly bezpečnosti. To je prvá vec. Ale keď už teda ideme zvyšovať túto byrokraciu a požiadavky aj na zriaďovateľov, čo budú aj obce, mestá, tak v tom prípade si myslím, že dať tam jednu požiadavku, ten jeden jediný inkluzívny prvok nie je, nie je taká obrovská záťaž.
Na niektorých ihriskách, je to zlomok ihrísk na Slovensku, ktorý tento inkluzívny prvok majú. Ja mám aj fotky tých inkluzívnych prvkov, ktoré myslím, že ten univerzálny dizajn a plánovanie stanovuje úplne jasne. A keď už teda ideme to zaťažiť takouto byrokraciou, tak prečo nemyslieť už aj na tie, na postihnuté deti, pre ktorých sú tie ihriská, väčšina ihrísk na Slovensku sú v podstate nedostupné, že oni sa nich tie deti nikdy nezahrajú. A hovorím, dať tam jeden jediný inkluzívny prvok, ktorého stavba, sú to v podstate jednoduché veci, kde sa môžu dostať buď s vozíčkom alebo uľahčujú ten prístup detí, ktoré majú nejaké zdravotné postihnutie. Myslím si, že by to bol takou peknou podanou rukou aj tejto komunite ľudí, ktorých, hovorím, je na Slovensku veľmi veľa. Ďakujem.
16. 10. 2019 9:12:59 - 9:19:40 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1599 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Vážený pán predsedajúci, vážené dámy a páni, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh k tomuto návrhu zákona. Dovoľte mi, aby som ho odôvodnila.
Týmto zákonom sa zvyšuje ochrana detských ihrísk a v mojom pozmeňujúcom návrhu navrhujem pridanie konceptu inkluzívnosti detských ihrísk k všeobecnej požiadavke ich bezpečnosti. Nemáme presné štatistiky v oblasti počtu detí so zdravotným postihnutím na Slovensku. Celkovo sa odhaduje, že do roku 2020 bude mať jedna pätina obyvateľov v Európskej únii nejakú formu zdravotného postihnutia.
Slovenská republika v roku 2010 ratifikovala Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pri tých najjednoduchších úkonoch. Tieto bariéry ľuďom so zdravotným postihnutím totiž znemožňujú naplno sa zaradiť do spoločnosti a využívať svoj potenciál. Táto skutočnosť sa dotýka najmä detí, a to nielen v oblasti vzdelávania, ako riešime často s kolegami na školskom výbore, ale dotýka sa aj ich trávenia voľného času. Tí, ktorí majú postihnuté dieťa, tak vedia, čo to je a akým spôsobom je toto dieťa obmedzené.
Zatiaľ čo ich rovesníci bez zdravotného postihnutia majú možnosť využívať detské ihriská, ktoré sa vďaka tomuto návrhu vládneho zákona stanú bezpečnejšie, zákon nemyslí na prístupnosť týchto ihrísk pre deti so zdravotným postihnutím. Tento pozmeňujúci návrh nielenže zahŕňa požiadavky zvláštneho predpisu, tzv. vyhlášky o bezbariérovosti v súvislosti s prístupnosťou prostredia ihrísk, jeho povrchu, vstupu, označenia, ale zaoberá sa aj inkluzívnosťou samotných hracích prvkov takéhoto ihriska.
V tomto pozmeňujúcom návrhu navrhujeme, aby každé detské ihrisko povinne obsahovalo jeden hrací prvok, ktorý by bol inkluzívny, a teda navrhnutý v súlade so zásadami tzv. univerzálneho navrhovania. Univerzálnym navrhovaním sa rozumie proces navrhovania výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli v čo najväčšej miere využívať všetci bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu.
Takto navrhnuté ihriská by vo veľkej miere zohľadňovali aj stretávanie sa a rozvíjanie schopností aj postihnutých detí od raného veku. Zároveň by takto navrhnuté ihriská s bezbariérovým prostredím a inkluzívnym prvkom boli výhodou aj pre iné skupiny obyvateľstva, napríklad pre sprevádzajúceho rodiča so zdravotným postihnutím, staršie osoby, či osoby po úraze a inklúzia detí so zdravotným postihnutím už v ranom veku by im zabezpečila väčšiu mieru začlenenia sa do kolektívu.
Viete veľmi dobre, že tieto deti majú obmedzené možnosti stretávania. Často sú, často sú ponechané v skupinách s rovnakými deťmi a jednoducho toto je priestor na to, aby sme ukázali, že aj oni do našej spoločnosti patria, o to viac, že Slovenská republika by sa tak aj vďaka tomuto pozmeňujúcemu návrhu viac priblížila k záväzkom, ku ktorým sa prihlásila ratifikáciou Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Dovoľte mi teraz, aby som prečítala samotný pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1599.
1) V čl. 1 § 2 ods. 2 sa vkladá nové písm. l), ktoré znie:
"l) Inkluzívnym detským ihriskom je ihrisko, ktoré spĺňa požiadavky bezbariérovosti prostredia podľa zvláštneho predpisu a zároveň hracie prvky, ktorého, ktoré obsahujú aspoň jeden hrací prvok, ktorý je inkluzívnej povahy, čiže je navrhnutý podľa zásad tzv. univerzálneho navrhovania."
2) Do nadpisu čl. 1 § 3 sa za slovo "bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť".
3) V čl. 1 § 3 ods. 1 sa za slovo "bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
4) V čl. 1 § 3 sa vkladá nový ods. 2a:
"(2a) Ak prostredie detského ihriska spĺňa požiadavky prístupnosti prostredia podľa zvláštneho predpisu a zároveň obsahuje aspoň jeden hrací prvok, ktorý je inkluzívnej povahy, čiže je navrhnutý podľa zásad univerzálneho navrhovania na používanie pre všetky deti bez ohľadu na ich schopnosti, vek či zdravotné postihnutie bez nevyhnutnosti úprav, detské ihrisko sa na účely tohto zákona považuje za inkluzívne."
5) V čl. 1 § 4 ods. 1 písm. b) sa za slovo "bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť".
6) V čl. 1 § 8 ods. 1 sa za frázu "povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť" vkladá: "a inkluzívnosť".
7) V čl. 1 § 8 ods. 3 písm. f) sa za slovo "bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
8) V čl. 1 § 12 ods. 5 sa za frázu "Ak sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť" vkladá "a inkluzívnosť",
za frázu "je možné detské ihrisko ich odstránením uviesť do bezpečného" vkladá "a inkluzívneho",
za frázu "zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné" vkladá "a inkluzívne".
9) V čl. 1 § 17 ods. 1 sa za frázu "je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť" vkladá "s výnimkou požiadaviek na inkluzívnosť podľa § 3 ods. 2a".
10) V čl. 1 § 18 ods. 1 sa za frázu "okrem povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a)" vkladá "a okrem požiadaviek na inkluzívnosť podľa § 3 ods. 2a, ktoré sa vzťahujú výlučne na detské ihriská zriadené po dni 1. 6. 2020 a ihriská, ktoré budú po tomto dátume zmenené podľa § 4 ods. 2."
Ďakujem veľmi pekne a prosím kolegov o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
15. 10. 2019 13:13:46 - 13:14:26 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Remišová, Veronika (-) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Druhý procedurálny návrh. Žiadam, aby bol do programu rokovania schôdze zaradený bod, v rámci ktorého Národná rada prerokuje mimoriadne závažné medializované informácie o korupcii a prenikaní organizovaného zločinu do prostredia súdov, prokuratúry a justície. Vzhľadom na zverejnenú komunikáciu Mariana Kočnera považujem v záujme princípov právneho štátu, demokracie a bezpečnosti občanov za nevyhnutné, aby sa Národná rada zaoberala podozreniami z prepojení mafie, justície, prokuratúry, polície a politiky. Ďakujem.