Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 12. 2019 17:18:12 - 17:19:25 53. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1818 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
91.
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada uznesením č. 2280 z 3. decembra 2019 pridelila predmetný návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a určila lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní gestorským výborom.
Oba výbory odporúčali návrh ústavného zákona schváliť. Z uznesení výborov nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu ústavného zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 804 zo 4. decembra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, môžete otvoriť rozpravu.
3. 12. 2019 14:05:15 - 14:06:25 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1818 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výboru a výbor pre nezlučiteľnosť funkcií, ako gestorský navrhol ústavnoprávny výbor.
Ako spravodajca odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady. Navrhujem zároveň, aby uvedený návrh ústavného zákona prerokovali výbory a gestorský výbor v lehote do 4. decembra 2019.
Ďakujem, môžete otvoriť rozpravu.
28. 11. 2019 18:02:53 - 18:04:21 53. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1819 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1929 z 28. novembra 2019 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (tlač 1819), na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na 117. schôdzi dňa 28. novembra 2019. Uznesením č. 779 z 28. novembra 2019 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu ústavného zákona.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
16. 10. 2019 15:11:25 - 15:12:58 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1488 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
5.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani prvá námestníčka generálneho prokurátora, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní správy generálneho prokurátora za rok 2018 vo výboroch.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1718 z 26. augusta 2019 pridelil predmetnú správu na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Zároveň určil Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky za gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetnej správy vo výboroch. Všetky výbory odporúčali vziať správu generálneho prokurátora na vedomie. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vziať predmetnú správu na vedomie.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 766 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady a predniesol návrh uznesenia Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
25. 9. 2019 14:03:34 - 14:06:23 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 1561 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážení páni, páni poslanci, dovoľte mi, aby som vás ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom informoval o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č.1655 z 27. júna 2019 novú voľbu IV, v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte štyroch kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
V zmysle predmetného rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 26. augusta 2019 podľa § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 22 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 108. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 16. septembra 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 704 konštatoval, že navrhovaní Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Ladislav Juszkó, Peter Kohút, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Zuzana Pitoňáková, Peter Straka, Robert Šorl, Róbert Štefánik, Slavomír Trnkócy spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod., a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra o 11.00 hod.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
12. 9. 2019 10:16:20 - 10:19:08 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1515 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, dovoľte, aby som vás informoval, že predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1665 zo 4. júla 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Nebudem opakovať to, čo pán minister všetko už povedal.
Takže iba na záver, ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 107. schôdzi 9. septembra 2019 a uznesením č. 669 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
12. 9. 2019 10:14:56 - 10:16:20 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Pán predsedajúci, ešte by som navrhol, aby sme o tomto bode hlasovali zajtra o jedenástej na žiadosť skupiny poslancov.
12. 9. 2019 10:13:00 - 10:14:49 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1562 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pán minister, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto materiálu v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom č. 16 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1720 z 26. augusta 2019 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s predmetným dohovorom a rozhodnúť o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a táto má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 671 z 9. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
26. 6. 2019 16:05:17 - 16:06:46 46. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážená pani podpredsedníčka vlády, dovoľte, aby som ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom vás informoval o prerokovaní návrhu na voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti podľa § 14 ods. 1 zákona č. 504/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
Ústavnoprávny výbor návrh vlády Slovenskej republiky prerokoval, pričom konštatoval, že vláda Slovenskej republiky schválila kandidátky na predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti pani Zuzana Dlugošovú a pani Moniku Filipovú. Výbor odporúča Národnej rade vykonať voľbu predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený predseda Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila zajtra 27. júna o 11.00 hodine.
Ďakujem, pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
20. 6. 2019 15:49:34 - 15:51:32 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1426 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1776 z 13. mája 2019 pridelila vládny návrh zákona o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Národná rada zároveň určila ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Všetky výbory odporúčali návrh zákona schváliť okrem výboru pre sociálne veci, ktorý nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť ako celok a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní uvedeného návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 657 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Ďakujem, skončil som.
20. 6. 2019 15:11:35 - 15:15:17 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
42.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom si vás dovoľujem informovať o prerokovaní návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1594 z 23. mája 2019 novú voľbu III, v ktorej je potrebné Národnou radou zvoliť ešte šesť kandidátov na sudcov Ústavného súdu.
Dovoľte, aby som vás tu informoval aj o tom, že dneska cez obedňajšiu prestávku prebehla 104. schôdza ústavnoprávneho výboru a bolo tam prijaté uznesenie č. 666, ktoré prečítam. "Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporúča k otázke predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1 Národnej rade Slovenskej republiky voliť v novej voľbe III šesť kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky."
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady bolo v termíne do 30. mája 2019 podľa § 116 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a § 15 ods. 2 a 3 zákona o Ústavnom súde ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 23 návrhov, ktoré nominovali 16 uchádzačov.
Národná rada podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. Na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa ústavou predpísané náležitosti.
V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval navrhnutých uchádzačov na svoju 101. schôdzu, ktorá sa uskutočnila dňa 17. júna 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady a zástupcov prezidentky Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 656 konštatoval, že navrhovaní Katarína Čechová, Rudolf Čirč, Ladislav Duditš, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Štefan Kseňák, Peter Kubík, Michal Matulník, Peter Melicher, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 20. júna o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila v utorok 25. júna o 17.00 hodine.
Pani predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
21. 5. 2019 9:01:15 - 9:05:46 45. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1490 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som informoval o prerokovaní tohto bodu vo výbore.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať.
Vzhľadom na skutočnosť, že Národnou radou Slovenskej republiky nebol doposiaľ zvolený dostatočný počet kandidátov, vyhlásil dňa 5. apríla predseda Národnej rady Slovenskej republiky novú voľbu č. II.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1498 z 5. apríla 2019 o vyhlásení novej voľby kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a v súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo v termíne do 15. apríla 2019 podľa § 116 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a § 15 ods. 2 a 3 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky doručených celkovo 37 návrhov, ktoré nominovali 25 uchádzačov.
V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky pozval navrhovaných kandidátov na sudcov Ústavného súdu na svoju 97. schôdzu konanú dňa 2. a 3. mája 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor Slovenskej republiky v uznesení č. 614 konštatoval, že navrhovaní Pavol Boroň, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Dagmar Fillová, Boris Gerbery, Martina Jánošíková, Monika Jurčová, Vieroslav Júda, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Patrik Palša, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Robert Šorl, Marek Tomašovič a Martin Vernarský spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová listom zo dňa 30. apríla 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes o 17.00 hod. a v prípade, ak nebude zvolený dostatočný počet kandidátov, navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila podľa priebehu rokovania schôdze zajtra, čas nejdem upresňovať.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
3. 4. 2019 9:01:07 - 9:05:57 43. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1353 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
2.
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podal informáciu ako spravodajca ústavnoprávneho výboru.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohúta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať; v tomto prípade osemnásť kandidátov. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1394 z 15. februára 2019 bolo v zmysle zákonov ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 51 návrhov, ktoré nominovali 30 uchádzačov. V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 92. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 21. a 22. marca 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy spoločne o všetkých uchádzačoch, či spĺňajú Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači Pavol Boron, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Radovan Hrádek, Stanislav Irsák, Martin Javorček, Rastislav Kaššák, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 14. marca 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 3. apríla o 17.00 hod. a v prípade, ak nebol zvolený dostatočný počet kandidátov v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila 4. apríla o 17.00 hodine.
Pani predsedajúca, dajte, prosím, môžete otvoriť rozpravu.
12. 2. 2019 17:19:34 - 17:20:27 40. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1265 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
79.
Pán predseda, dovoľte, aby som vás informoval ako poverený spravodajca ústavnoprávneho výboru o nových skutočnostiach týkajúcich sa návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávnemu výboru boli dnes, to je 12. 2. 2019, doručené späťvzatie návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu Mgr. Radovana Hrádeka a späťvzatie súhlasu s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Z tohto dôvodu predseda ústavnoprávneho výboru týchto uchádzačov do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu nezaraďuje.
8. 2. 2019 13:18:19 - 13:18:26 40. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Ešte navrhujem, aby po ukončení rozpravy hlasovali sme v utorok o 17. hodine večer.
8. 2. 2019 10:12:20 - 10:14:20 40. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo. Ja si veľmi vážim pána poslanca Dostála, lebo na ústavnoprávnom výbore vždy má ozaj také poznámky, ktoré vyplývajú z toho, že má naštudované tie podklady.
Trošku sa naozaj nezhodneme v tom, že tie podklady, ktoré dodával pán poslanec docent Fico ako kandidát na sudcu Ústavného súdu, nerešpektuje všetky podklady alebo ich neakceptuje.
Pre mňa osobne určite z tých kandidátov, ktorých sme tam vypočúvali, ktorých tam bolo 39 fyzicky prítomných, tak určite, a myslím si, že aj viacerí z opozície musia uznať, že docent Fico patril medzi najfundovanejších a najerudovanejších kandidátov.
Ja určite, a to sme prejavili aj hlasovaním už pri prvom hlasovaní, ktoré tam bolo, my sme boli presvedčení, že spĺňa tie podmienky, lebo sme akceptovali tie doklady, ktoré boli doložené a ktoré aj následne boli doložené, aj pedagogické činnosti, aj prácu pre stredisko pre obete trestných činov, lebo ju vykonával už ako docent, ako právnik, ktorý mal vzdelanie III. stupňa, aj keď sa to pre tú prácu nevyžaduje.
Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo tu viacerí napádate, že dostal druhú šancu. My sme pri prvom hlasovaní hlasovali o uznesení, kde sa hovorilo, či spĺňa, toto neprešlo, 6 : 6, ale hlasovali sme aj o uznesení, či nespĺňa, a toto takisto neprešlo, 6 : 6.
Čiže vzhľadom na to, že ústava hovorí o tom, že sa má ústavnoprávny výbor vyjadriť, tak nás predseda Národnej rady k tomu vyzval, a preto bola tá druhá šanca, lebo je to aj právo tohto kandidáta, aby sa ústavnoprávny výbor vyjadril... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
7. 2. 2019 15:48:34 - 15:54:05 40. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom, a to uznesením č. 559 zo dňa 26. 1. 2019 predniesol túto správu.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynie 16. februára 2019. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade 18 kandidátov.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný ako občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1290 zo 16. novembra 2018 bolo v zmysle zákona ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 69 návrhov, ktoré nominovali 40 uchádzačov. V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 83. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 23. až 25. januára 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Na základe listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2019 zvolal predseda ústavnoprávneho výboru 87. schôdzu na 7. februára 2019, programom ktorej bolo pokračovanie návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy osobitne o každom uchádzačovi, či spĺňa Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači, budem čítať iba mená bez vedeckých a akademických titulov, Ján Drgonec, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Robert Fico, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská, Martin Javorček, Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. K týmto všetkým kandidátom sa vzťahujú uznesenia ústavnoprávneho výboru, a to uznesenia 520 až 558 a uznesenie č. 565.
Navrhovaná Lucia Kurilovská v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 4. februára 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Luciu Kurilovskú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Vážená predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
30. 1. 2019 14:24:36 - 14:26:37 40. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1197 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1513 zo 4. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 561 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
29. 1. 2019 18:00:54 - 18:02:09 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1299 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
192.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1367 zo 16. januára 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch, tak ako už pán podpredseda uviedol, tak v II. polroku 2018 bolo prijatých päť týchto nariadení a teraz v tomto I. polroku sa plánujú prijať dve nariadenia, a to v gescii ministerstva zdravotníctva a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 84. schôdzi 29. januára 2019 a uznesením č. 560 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
4. 12. 2018 11:03:08 - 11:03:28 38. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Ježík, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
37.
Pán predsedajúci, dávam, pán predsedajúci, dávam návrh na to, aby sme o návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústava (tlač 1015), aby sme hlasovanie o tomto bode presunuli na štvrtok, na 6. 12. na 11.00 hod.