Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 4. 2019 16:40:55 - 16:43:05 43. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1412 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
93.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1412), vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1736 zo 4. apríla 2019 pridelila návrh skupiny poslancov týmto výborom Národnej rady: Výboru pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory toto stanovisko:
Po prvé. Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Z uznesenia výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy nevyplynuli žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 399 zo 4. apríla 2019. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu mňa, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
4. 4. 2019 11:14:31 - 11:14:44 43. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne. Takisto by som chcel pripomenúť schôdzu výboru pre financie a rozpočet o 13.30 v zasadačke výboru. Ďakujem pekne.
4. 4. 2019 11:02:14 - 11:03:14 43. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Vážený pán predsedajúci, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla podľa § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že prerokujeme tento návrh v druhom čítaní.
3. 4. 2019 18:26:06 - 18:27:36 43. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1412 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný poslanecký návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že vláda požiadala prerokovať tento poslanecký návrh prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho na rokovanie 43. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ak spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbor uvedený návrh, výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
27. 3. 2019 11:46:12 - 11:46:24 43. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
104.
Takisto chcem pozvať svojich členov na výbor pre financie a rozpočet o dvanástej hodine v miestnosti č. 31. Ďakujem pekne.
6. 12. 2018 16:26:05 - 16:28:13 38 schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1248 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
88.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska a k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Predmetné návrhy boli doručené poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 1248 a tlač 1249. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tieto návrhy a zároveň požiadala o ich prerokovanie na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady posúdil oba uvedené návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku a svojimi rozhodnutiami č. 1301 a 1302 z 29. novembra 2018 pridelil oba návrhy výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 7. decembra 2018.
Gestorský výbor prerokoval oba návrhy a prijal k nim uznesenia č. 373 a č. 374 zo 6. decembra 2018, v ktorých a) konštatuje, že návrhy spĺňajú náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1248, a tiež s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1249, c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska, návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Jozefa Hudáka, PhD., MBA, za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Výbor ma zároveň určil za spravodajcu výboru.
Týmto môžme, vážený pán predseda, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
6. 12. 2018 11:09:41 - 11:09:49 38. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
75.
Taktiež chcem pozvať kolegov z výboru pre financie a rozpočet, o trinástej výbor. Ďakujem pekne.
4. 12. 2018 18:09:33 - 18:09:46 38 schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Ja vás už nebudem zdržiavať. Ja sa chcem poďakovať všetkým za, za korektnú rozpravu a myslím, že bola vecná. Takisto pánovi ministrovi, že to s nami vydržal. A len jedna informácia, o rozpočte budeme hlasovať zajtra o 11.00 hod.
Ďakujem.
30. 11. 2018 13:20:41 - 13:22:40 38. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja som rád za toto vystúpenie, lebo mne je sympatické, keď niekto sa bije za peniaze do kultúry a vždy, keď navštívim nejaké mesto, tak prvé, čo zháňam, to je nejaká galéria, ja som fanúšik výtvarného umenia. A takisto ja sa napríklad, mne veľmi, veľmi ma trápi napríklad situácia v Slovenskej národnej galérii. Ja som rád, že sa konečne našli tie peniaze a neviem, aký bude úplne výsledok. Hej? Ale budem určite jeden z tých prvých, ktorý sa tam pôjdem pozrieť a ja som rád, že, že nebude zatekať na tie diela a že skutočne sa vytiahnu diela z depozitárov a že budeme si ich môcť pozrieť. Pre mňa je možno skôr dôležité, aby, aby tá galéria mala aj určitý, jak sa povie, nejakú veľkosť a to, aby sme si mohli nejakým spôsobom prezrieť tie diela. Takže ja sa tomuto veľmi teším. Tých peňazí, poviem tak, jak sme sa tu bavili, do každého rezortu, môžme sa tu baviť donekonečna, treba viac. To, čo hovorí pán minister stále, že musíme sa prikrývať len takou perinou, na ktorú máme, ale ja pevne verím, že aj v budúcnosti sa nájde viac peňazí na kultúru a že budeme si môcť teda užiť tieto, tieto pamiatky. Takže hovorím, je mi sympatické to, že, myslím, že ste historička, takže ako som si stihol rýchlo pozrieť na Googli, takže som teda rád, že máme tu takúto kolegyňu, ktorá sa týmto bude viac zaoberať. Ale keď aj to, čo, musím zopakovať to, čo hovoril pán minister, na jednej strane sa tu spomínajú obrovské riziká z úst našich kolegov a hovoria o miliardách, takže budeme aj tie rezervy potrebovať. Ďakujem pekne.
30. 11. 2018 11:18:17 - 11:20:14 38. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Jurzyca, ja chcem oceniť skutočne veľmi konštruktívny prístup k tej debate a v podstate všetko to, čo ste hovorili, je, samozrejme, na ďalšiu debatu a ja hovorím tak, že nežijeme v ideálnom svete a žiadny rozpočet nikdy nebol ideálny. Ja som rád teda, že sme skutočne sa, jak ste povedal, sme najbližšie k tomu vyrovnanému rozpočtu, a to je pre mňa veľmi dôležité. Ale na druhej strane tak isto veľmi dôležité je zvyšovať kvalitu a efektívnosť výdavkov a podobne o tom, čo ste rozprávali. Ja som skutočne rád a za to vďačím aj pánu ministrovi, že zaviedol útvar hodnoty za peniaze a mne je jasné, že tie semafory sú také, aké sú a že mohli by byť lepšie. A ja napríklad tiež oceňujem prístup ministerstva zdravotníctva v tejto problematike, lebo myslím, že ministerstvo zdravotníctva urobilo maximum, alebo teda robia si ten najlepší výsledok v tejto oblasti a očakávam, že aj ostatné ministerstvá to budú robiť.
Tam sa mi páči aj ten projektový prístup. To znamená, že skutočne zamerajme sa na výsledky, že čo má priniesť útvar hodnoty za peniaze.
V tejto oblasti ja myslím, že treba stále pokračovať a vylepšovať to, ale nemyslím si, že sa dajú, nežijeme v ideálnom svete a nedajú sa robiť zázraky zo dňa na deň. A samozrejme, treba toto úsilie stále prehlbovať.
Ešte k tomu štrukturálnemu, teda konsolidačnému úsiliu v roku 2019. Je to pravda, ale treba sa pozrieť aj na to, že v podstate tie výsledky za posledné dva roky sú, alebo teda tento rok a minulý rok sú lepšie, ako boli plánované v rozpočtoch, a samozrejme, že tým sa to odráža aj na tom, na tej možnosti zlepšiť konsolidačné úsilie. Takže to je asi také zdôvodnenie toho, čo som chcel k tomu v poznámke.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2018 10:35:01 - 10:37:16 38. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, musím oceniť kultivovanosť vašej, vášho príspevku. Na jednej strane vidím, že ste si podrobne naštudovali správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a vypichli ste z nich tie, hlavne tie kritické časti, samozrejme, čo chápem, ako predstaviteľa opozície. Trošku sa mi nepáči ten, to nálepkovanie, že nulový rozpočet, v podstate teda takého nejako v zmysle negatívnom. Ja by som bol skutočne rád, keby nejaká z opozičných strán predložila vyrovnaný deficit. Za posledných 25 rokov Slovenská republika nemala nikdy vyrovnaný deficit. Na základe toho potom rozprávať o znižovaní dlhu, áno, máte pravdu, keď deficit máme, máme nulový, alebo teda, keď je teda deficit, tak, samozrejme, ten dlh nám nominálne nemôže klesať, to je v podstate jasné, ale keď zoberieme fakt, že vždy sa tento dlh pomeruje k HDP, tak my sme v podstate sa dostali, mali by sme sa v tomto roku už dostať mimo sankčných pásiem, to všetko to, čo ste kritizovali v minulosti. V budúcnosti sme nastavení, že dlh nám klesne na 44,8 % v roku 2021, čo považujem za veľmi dobrý stav a samozrejme pre nás je tiež ideálne, keď to zadlženie bude niekde okolo 40 %.
Hovorili ste tu o číslach, ktoré dáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je to inštitúcia, ktorú ja si vážim, ale aj odhady rady. Napríklad v roku 2017 bol plán rozpočet 1,29 %, tak ktorý sme zlepšili o pol percenta a rada ho odhadovala na dvojnásobok. Takže nehovorme o tom, že rada sa nikdy nemýli. Čiže je to tiež, je tu takýto problém.
Ďakujem pekne.
30. 11. 2018 9:50:58 - 9:55:50 38. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1090, 1190 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predseda NKÚ, dámy a páni, dovoľte, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, tlač 1090.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1238 z 12. októbra 2018 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom, okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky určené výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne a pripomínam, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 prerokúva Národná rada Slovenskej republiky ako informáciu a berie ju na vedomie. Gestorský výbor zobral na vedomie rovnako Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019, tlač 1190. Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že:
a) súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo osem výborov,
b) súhlas a odporúčanie schváliť vládny návrh zákona o štátnom rozpočte s pripomienkami, zmenami a doplnkami vyjadril Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti III.B spoločnej správy. Tento odporúča gestorský výbor schváliť,
c) platné uznesenie nebolo prijaté vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a vo Výbore Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov,
d) platné uznesenie nebolo prijaté v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko výbor nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II. v bode 2 písm. a) až d) spoločnej správy.
Iné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky: celkovo 9 výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019. Gestorský výbor odporúča schváliť.
Dovoľte mi teda konštatovať, že Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský odporúča Národnej rade, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, hlasovať nasledovne: k bodu v časti III. B. spoločnej správy a k bodu v časti IV. spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetné návrhy schváliť. Gestorský výbor odporúča prípadné, schválené pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy a schválené hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky zapracovať do uznesenia č. 2.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 372 dňa 27. novembra tohto roku. Výbor odporučil poslancov Ladislava Kamenického, Igora Federiča, Emila Ďurovčíka, Radovana Baláža, Irén Sárközy a Eduarda Adamčíka za spoločných spravodajcov výboru.
Ďalej navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík mohol uviesť na schôdzi Národnej rady stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Zároveň výbor poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k vládnemu návrhu zákona.
28. 11. 2018 18:26:55 - 18:28:01 38 schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1139 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
185.
Ďakujem pekne. Ja si uvedomujem, že to je odborná debata, ktorá tu bude, predpokladám, pokračovať.
Čo sa týka tých 55 mil., tak ako spomenul už aj pán poslanec Suchánek, v rozpočte bola zarátaná rezerva práve na takéto účely vo výške 50 mil. a 5 mil. sa berie ešte z ostatných rezerv. Je to nejaký nekompromisný návrh, ktorý navrhol minister financií, a prebrali sme ho práve na tom stretnutí, o ktorom som hovoril. Mne je jasné, že je to dôležité, či ten celkový objem peňazí bude stačiť na to, aby sa pokryla zdravotná starostlivosť na Slovensku. Poviem slová, ktoré použil aj pán minister, budeme, samozrejme, pozorne sledovať ten vývoj a uvidíme. My, samozrejme, očakávame aj nejaké zvyšovanie efektívnosti celého systému a uvidíme, teda, akým spôsobom sa to bude celé vyvíjať, a bude sa to určite riešiť.
Ďakujem pekne.
28. 11. 2018 18:18:28 - 18:23:02 38 schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1139 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
177.
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, v podstate ja som tu z jediného dôvodu, aby som sa vyjadril k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predložím. Samozrejme, týka sa rozpočtu. Ako šéf finančného výboru, samozrejme, že sa musím, musím sa tým zaoberať. Ja chcem oceniť aj prístup pána predsedu Zelníka, aj pani ministerky, aj pána ministra financií v tom, že prebehlo ešte rokovanie, kde sme sa nejakým spôsobom dohadovali na nejakom kompromise. Mne je jasné, že tých peňazí v zdravotníctve by mohlo byť aj viac, ale toto je nejaký kompromisný návrh. Najprv by som, v podstate hovoríme, hovoríme tu o platbách za poistencoch štátu. Ja by som najskôr povedal odôvodnenie, že vládny návrh ustanovoval nový spôsob určovania platby za poistencov štátu, vzhľadom na dohodu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ministrom financií a ministerkou zdravotníctva sa účinnosť týchto ustanovení posúva na 1. januára 2020, to sa bavíme o tej pevnej sume, ale pre rok 2019 sa ustanovuje sadzba 3,2 % za poistencov
štátu. V konkrétnych číslach pre rok 2019 je platba za poistencov štátu na úrovni 1,15 mld. eur, t. j. o 55 mil. eur viac oproti navrhovanému rozpočtu.
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom v súvislosti s posunutím účinnosti ustanovenia zavádzajúceho nový spôsob určovania platby za poistencov štátu. Posúva sa účinnosť navrhovaného nového spôsobu určovania platby za poistencov štátu.
Teraz by som si dovolil prečítať pozmeňujúci návrh. Ešte chcem avizovať, že, samozrejme, vzhľadom na to, že táto zmena má vplyv aj na rozpočet, nemyslím v deficite, deficit zostane tak, ako je plánovaný vyrovnaný, ale musia sa tam určité úpravy v rámci presunu týchto 55 mil. do rozpočtu rezortu ministerstva zdravotníctva a poníži sa rezerva na takéto, takéto platby.
Takže prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139).
1. V čl. III bod 70 § 38eo vrátane nadpisu znie:
„§ 38eo Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,2 % z vymeriavacieho základu.“
2. V čl. III, bode 70 sa na konci pripája § 38eq, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 38eq Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ročné zúčtovanie poistného platného štátom za rok 2019 sa vykoná v roku 2020 podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2019.
§ 38eq nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do čl. IV upravujúceho účinnosť zákona.“
V nadväznosti na doplnenie § 38eq sa v úvodnej vete čl. III, bodu 70 slová „§ 38en až 38ep“ nahrádzajú slovami „§ 38en až 38eq“.
3. V čl. IV sa slová „1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
Ďakujem pekne, skončil som.
12. 9. 2018 11:23:35 - 11:23:49 34. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 997 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
109.
Pán predsedajúci, chcel by som poprosiť o opravu môjho hlasovania č. 20 k tlači 1047, hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som nehlasoval, chcel som hlasovať za.
19. 6. 2018 14:14:53 - 14:19:05 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 982, 992 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
6.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017.
Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 a jeho kapitoly pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1035 z 22. mája 2018 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorskému výboru predložili výsledky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Výbor pre financie a rozpočet vypracoval na ich základe spoločnú správu výborov Národnej rady.
Výsledky rokovania výborov k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2017 v súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím predsedu Národnej rady, uvedený návrh prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Uvedené výbory odporučili Národnej rade:
1. Schváliť návrh záverečného štátneho účtu Slovenskej republiky za rok 2017, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 23. 4. 2018 dosiahol 1,04 %;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejneným Eurostatom dňa 23. 4. 2018 dosiahol k 31. decembru 2017 sumu 43 mld. 226 mil. eur, 43 mld. 226 mil. eur, čo predstavuje 50,9 % hrubého domáceho produktu;
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnej báze dosiahli 14 mld. eur, výdavky 15 mld. 234 mil. eur a schodok, schodok 1 celá; 1 mld. 220 mil. eur.
B. Vziať na vedomie, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2017 vo výške 1 mld. 220 mil. eur k 31. decembru 2017 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 1 mld. 145 mil. eur a finančnými zdrojmi z čerpania vládnych úverov v celkovej hodnote 75 mil. eur.
K návrhom kapitol štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017: V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady návrh záverečných kapitol účtov prerokovali všetky výbory bez pripomienok s výnimkou
a) Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti, ktorý o šiestich kapitolách nerokoval, nakoľko výbor nebol uznášaniaschopný a
b) Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo, ktorý neprijal platné uznesenie ku kapitole Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor uznesením č. 299 zo dňa 13. júna 2018 po prvé schválil spoločnú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky, po druhé návrh Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby predseda NKÚ Slovenskej republiky Karol Mitrík uviedol stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017 (tlač 992). Po tretie, určil ma za spoločného spravodajcu výborov a splnomocnil ma, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhol Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie slovenskej; Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe spoločnej správy.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 6. 2018 11:33:48 - 11:34:03 33. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Ďakujem. Chcel by som pripomenúť členom výboru pre financie a rozpočet dnešné rokovanie gestorského výboru o 13.15 v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
23. 5. 2018 11:05:54 - 11:06:04 31. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Podobne by som chcel pripomenúť členom výboru pre financie a rozpočet zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
16. 5. 2018 9:35:35 - 9:37:35 31. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 944 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem. Pán poslanec, takto. Sme v prvom čítaní, čiže ja ešte stále vidím priestor na to, aby sme riešili veci. Považujem tento zákon za veľmi, veľmi závažný a odborný. Hej, čiže to nie je, poviem otvorene, ctím si to, že ste si niečo naštudovali, ale je tu, proste vo veľa veciach ste si protirečili, to, čo ste hovorili. Poviem potom, môžeme to rozobrať, že v čom. Funguje to, je tam veľa vzťahov.
Čiže bavme sa, áno, musíme sa baviť o stabilite trhu, to, čo ste povedali. Na jednej strane sú tu záujmy klienta, ktoré si ctíme a tento zákon práve aj tými odkupnými hodnotami ide, rieši určité problémy, čo sa týka napríklad odkupných, teda nejakých odkupných hodnôt, čiže nejakej tej sporivej zložky toho poistenia, ale zase to je na dlhšiu debatu. Stabilita trhu vyplýva z toho, že sú tu pokryté záujmy klienta, sprostredkovatelia musia byť vôbec motivovaní, aby to predávali, lebo oni povedia, že my to predávať nebudeme, a tým pádom budete mať, mne príde Národná banka o rok a tam budú takéto čísla, že finančný trh sa nám rozpadol, lebo sme zle nastavili tento zákon. A takisto sú tu nejaké záujmy poisťovní a podobne, čiže tie vzťahy sú veľmi zložité. A práve to je to, čo ste povedali, že keď posadíte všetkých do jednej miestnosti, nikto sa nevie dohodnúť, lebo tu sa musí skutočne nájsť optimum, aby na jednej strane sa nenarušila stabilita trhu, ale aby aj klient bol do určitej miery nejakým spôsobom chránený.
Čiže ctím si to, že ste si to snažili, ponúkam, môžme sa stretnúť aj pán Pčolinský, samozrejme, keď bude mať záujem, stretnime sa k tomuto. Ja hovorím tak, že tento prvotný návrh zákona, tiež mal som mnohé problémy s tým, že ako bol navrhnutý, teraz myslím si, že východzia pozícia je veľmi dobrá k tomuto zákonu. Ale možnože ešte nejaké úpravy by boli dobré na to, aby sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
15. 5. 2018 11:29:34 - 11:30:03 31. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 844 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kamenický, Ladislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Vzhľadom k tomu, že výbory, ktorým bol pridelený, pridelená na prerokovanie tlač 793, vládny návrh zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov, prerušili rokovanie uvedeného návrhu a stále čakáme stanovisko na Ústavného súdu Slovenskej republiky, podávam návrh ako určený spravodajca, aby sme uvedený návrh zákona preložili na posledný bod tejto schôdze.