Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 5. 2019 9:46:24 - 9:48:54 45. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1501 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Ďakujeme pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán mini; vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, dovoľte, aby som ako spravodajca podal informáciu o výsledku prerokovania návrhu na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu v Osobitnom kontrolnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1589 zo dňa 16. mája 2019 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu na prerokovanie Osobitnému kontrolnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu (ďalej len "výbor") v termíne do 21. mája 2019.
Výbor na svojej 21. schôdzi dňa 20. mája 2019 za prítomnosti doktora Romana Konečného, ktorý je navrhnutý do funkcie riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, prerokoval návrh vlády na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, tlač 1501. Výbor prijal uznesenie č. 57, v ktorom zobral na vedomie, že podľa § 71 ods. 5 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí výkon funkcie doterajšieho riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Ing. Jozef Magala uplynutím jeho sedemročného funkčného obdobia dňom 31. mája 2019.
Konštatoval, že navrhnutý kandidát spĺňa podmienky podľa § 10 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na výkon tejto funkcie.
Súhlasí s návrhom vlády Slovenskej republiky na voľbu riaditeľa Národného bezpečnostného úradu, tlač 1501, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvoliť JUDr. Romana Konečného za riaditeľa Národného bezpečnostného úradu.
Výkon funkcie a tým aj funkčné obdobie riaditeľa začne plynúť dňom 1. júna 2019.
Vážená pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
20. 5. 2019 10:46:31 - 10:47:33 45. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1318 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedol správu o prerokovaní uvedeného materiálu (tlač 1218) v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil správu o činnosti verejného ochrancu práv na prerokovanie Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania a návrh na uznesenie Národnej rady.
Gestorský výbor v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval správu o činnosti verejného ochranu práv na svojej 54. schôdzi a svojím uznesením č. 125 odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe k tlači 1318a.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
6. 2. 2019 17:08:18 - 17:08:47 40. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem, pán predsedajúci. Pani kolegyňa, ja presne viem, o čom hovoríte a vôbec som nemal v úmysle spochybňovať závery vašich zistení. Ja chcem len poukázať na to, že podklady pre rozhodnutie, ktoré vydáva daný príslušný úrad, dáva posudkový lekár na základe lekárskych správ od ošetrujúceho lekára. Takže žiadna pani si svojvoľne nemôže dovoliť nepriznať alebo zrušiť, hej. Je to vec lekárov. To som len chcel povedať. Ďakujem.
11. 10. 2017 9:55:12 - 9:56:24 21. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 730 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného zákona vráteného pánom prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou.
Vrátený zákon bol rozhodnutím predsedu Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Oba výbory prerokovali zákon v určenej lehote. Ako je to uvedené v časti III spoločnej správy, ústavnoprávny výbor svojím uznesením č. 290 odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny svojím uznesením č. 65 taktiež odporúčal schváliť vrátený zákon v pôvodnom znení.
Pripomienky pána prezidenta sú uvedené v druhej časti spoločnej správy.
Vychádzajúc z uvedených uznesení výborov, gestorský výbor odporúča hlasovať o prezidentových pripomienkach v bodoch 1 až 4 spoločne a tieto neschváliť. Gestorský výbor odporúča schváliť zákon ako celok v pôvodnom znení.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
13. 9. 2017 10:44:14 - 10:45:48 19. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa v znení neskorších predpisov (tlač 598).
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh zákona prerokovali nasledovne. Ústavnoprávny výbor vyjadril súhlas s návrhom a odporúčal Národnej rade schváliť ho s pripomienkami. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k zákonu neprijal uznesenie, nakoľko žiadny z predložených návrhov na uznesenie nezískal potrebnú podporu poslancov výboru.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Pozmeňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesenia ústavnoprávneho výboru, sú uvedené v časti IV, časti spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o tých šiestich, o týchto šiestich návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť. Zároveň odporúča zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 62 z 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
14. 6. 2017 12:01:37 - 12:02:51 18. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 598 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
115.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám v prvom čítaní informáciu k uvedenému poslaneckého návrhu zákona, tlač 598.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 616 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor do 31. augusta a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
3. 2. 2017 14:05:32 - 14:07:21 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
222.
Ďakujem pekne. Pán kolega, určite nechcem spochybňovať váš zámer, samozrejme, ten je dobrý, veľa ľudí je odkázaných na tie peniaze, ale môžeme sa baviť o výške pokuty, samozrejme, ale postaviť to na tom, že občan nestihol alebo opomenul, viete, to je dosť závažná povinnosť, technický stav, už vzhľadom aj na ten vek vozidiel, ktorý sme tu povedali, že ak behá po cestách veľa takýchto áut, ktoré ten technický stav nemajú dobrý a ešte aj opomenú povinnosť a opomenúť ju len tak jednoducho, ani by som to nepokladal, že to je normálne, lebo tú povinnosť nosíte dennodenne u seba medzi dokladmi, ktoré potrebujete na jazdu. Tam máte jasné termíny, dokedy vám platí STK, dokedy vám platí technická kontrola, takže túto povinnosť by som až tak nezjednodušoval, lebo je to vážna vec, nemať v poriadku technický stav svojho vozidla.
Ale opakujem, o výške pokuty je možné sa baviť, lebo zase 160 eur nie je tak málo, hej. Ale vzhľadom na tú povinnosť, za ktorú sa to ukladá, tak sa o tom môžeme baviť, lebo máme v rôznych oblastiach života celú škálu sadzobníkov pokút od - do a tiež by sme mohli povedať, že sú vysoké alebo nízke, ale práve v tomto, v tejto oblasti technického stavu je to dosť vážny problém.
Takže výška pokuty áno, je možné to riešiť, ale nedával by som to, že opomenul alebo nestihol dokonca. Päťkrát za život, ste sám povedal, že tá povinnosť existuje, tak päťkrát za život a mať to každý deň u seba, takže to by si mohol poznačiť každý.
Ďakujem.
3. 2. 2017 12:07:19 - 12:09:13 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
124.
Ďakujem za slovo. No určite v niektorých rodinách si prilepšia tými príplatkami, ktoré dostanú za odpracované sviatky, ale myslím si, že na konci dňa v tom, v tom zúčtovaní určite pre tú rodinu bude ďaleko výhodnejšie, keď bude môcť ten sviatok stráviť spoločne a oželie aj možno tie peniaze, lebo ten efekt bude ďaleko lepší. Ale nie to som chcel povedať.
Chcel by som pri tomto zákone poukázať aj na iný problém, ktorý sa vyskytuje a nebol tu tak moc prejednávaný ani pri Zákonníku práce, a to je, že tieto sviatky alebo toto voľno, ktoré zamestnanci budú čerpať, bude patriť k jedným z mála dní, kedy skutočne budú môcť počítať, že to voľno dostanú a budú si ho môcť naplánovať, ako ho slobodne strávia so svojimi rodinami. Hovorím to preto, lebo ten problém je, že podľa Zákonníka práce môžu zamestnanci si naplánovať určitú časť dovolenky, ktorú strávia podľa svojich plánov, hej, ale toto sa v praxi takisto v reťazcoch nedodržuje. Dovolenkou disponuje zamestnávateľ veľakrát v celej miere a rozhoduje podľa svojich potrieb, ako ten zamestnanec tú dovolenku môže, môže čerpať a veľakrát zamestnanec dve tretiny svojej dovolenky strávi v tzv. hluchých mesiacoch a v zime alebo v lete, kedy by mohol s tou rodinou ísť na dovolenku a užiť si ju, tak zamestnávateľ mu ju nepodpíše, lebo ho pošle na dovolenku v marci, v januári a v tých hluchých obdobiach.
Takže aj pre tento fakt vítam tento návrh zákona, kde skutočne tí ľudia budú môcť podľa vlastných predstáv naplánovať aspoň to voľno, ktoré im tento zákon garantuje.
Ďakujem.
14. 10. 2016 16:06:58 - 16:08:11 10. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 212 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
60.
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec, aby som reagoval na vás, ale možnože to bude podnet aj pre navrhovateľa, ja sa dopredu ospravedlňujem, ak sa to bude prelínať. Hovoril ste vo svojom príspevku, že národ dospieva, je to rozumný začiatok. No možnože je to súhlas, uvidíme, čo prinesie prax. A povedal ste aj to, že keď do niekoho vrazíme bicyklom, nie je to také fatálne, ako keď používame automobil, ktorý sa dá nazvať zbraňou. Ale ja sa teraz pýtam možno vás a možno aj pána predkladateľa, ako sa bude posudzovať teda tá kombinácia, keď sa ten bicykel zrazí s autom, ten vodič bude mať 0, ten cyklista bude mať 0,5 a vieme dobre, že na každý organizmus alkohol vplýva úplne inak. Niekto pri 0,5 proste vyvádza už dosť a niekto, kto má jedno promile, je vcelku normálny. Takže a, alebo žiadne promile. To znamená, že; nie, teraz vážne. Stane sa dopravná nehoda, možnože s fatálnym následkom, cyklista bude mať vypité, vodič 0, ako sa to bude... Možnože nerozumiem, nechám si to rád vysvetliť.
Ďakujem.