Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 9. 2019 10:00:05 - 10:01:00 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
28.
Pani kolegyňa, správne hovoríte, že už v roku 2017 ste otvárali diskusiu k tejto problematike. Ale nie ste primátorkou prvý rok a viete, že diskusia je pekná vec aj diskutovať sa dá, ale treba aj nejaké riešenia nájsť.
Pán kolega Galek môže tuto predkladať, písať komentáre, chodiť kade-tade a rozprávať, ako im chce pomôcť, ale reálne neurobil nič. Čiže v tom je ten rozdiel, že tu je návrh zákona, ktorý, nevravím, že možno nerieši všetky detailné aspekty, ktoré prax ukáže, a je možnosť ich vyriešiť v druhom čítaní, ale je tu aspoň nejaké riešenie tohto problému na Hornej Nitre.
Takže v tomto, si myslím, že je rozdiel medzi nami.
18. 9. 2019 9:42:59 - 9:43:41 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Ďakujem pekne za slovo. Pán, pána kolegu sa chcem spýtať, odkiaľ sa domnieva, že on má to morálne právo súdiť, kto je, kto nie je oprávnený. Pamätám si vaše vystúpenia aj na zastupiteľstve Trenčianskeho samosprávneho kraja, ako ste im chceli strašne pomáhať, ako ste ich chceli zachraňovať. Teraz, keď máte tú možnosť aspoň to nejak čiastočne riešiť alebo dať nejaké riešenie, tak ste, ak som to dobre pochopil, a priori proti. Tak potom neviem, že či ste doľava, doprava, zelený, červený, modrý, vyjadrite sa k tomu, prosím vás.
30. 1. 2018 16:45:29 - 16:47:39 26. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 763 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
139.
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi predniesť takisto pozmeňujúci návrh, kde začnem teda odôvodnením. V súčasnosti platnom a účinnom znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov absentuje úprava vzťahujúca sa k problematike plnenia úloh vojenského spravodajstva v oblasti elektromagnetického spektra, ako aj úprava postavenia vojenského spravodajstva v tejto oblasti vo vzťahu k subjektom obdobného zamerania. Cieľom predkladaného pozmeňujúceho návrhu je vytvorenie legislatívneho rámca pre takúto činnosť. Samotný pozmeňujúci návrh znie:
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Milana Panáčka k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 763).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V čl. 2 sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie: "Ak to nie je v rozpore s osobitným predpisom na zabránenie aktivitám a ohrozeniam podľa § 2 ods. 1, je vojenské spravodajstvo oprávnené získavať, sústreďovať a vyhodnocovať informácie odvodené zo signálov v elektromagnetickom spektre. Vojenské spravodajstvo pri plnení týchto úloh vystupuje ako národná autorita k domácim a zahraničným orgánom obdobného zamerania a pôsobnosti."
Ďakujem, skončil som.
16. 6. 2016 11:57:34 - 11:59:11 6. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ja si dovolím nesúhlasiť s pánom kolegom, ktorý vystúpil v rozprave. Podľa mňa toto nie je najdôležitejší problém, ktorý obce alebo mestá majú. Sú tam oveľa dôležitejšie problémy. Už minule sme sa o tom bavili, čo sa týka napríklad zlučovania obcí a ďalších vecí, ktoré sú podľa mňa oveľa , oveľa dôležitejšie, ktoré samospráva potrebuje riešiť, ale aj ďalšie novely alebo teda aktualizácia jednotlivých ustanovení zákona o obecnom zriadení.
A, za ďalšie, spomínali ste, že občania prídu na komisiu a povedia: „Hentam budovu nechceme, tuto ju chceme.“ To tak nefunguje. Stavebný úrad má jasné pravidlá, sú účastníci konania. Sú tam proste ďalšie veci, ktoré sú zákonom nejakým spôsobom zadefinované, nie tak, že niekto niečo chce alebo nechce. Stavebný úrad si nemôže robiť čo chce. Čiže, si myslím, je trošičku tak mimo zákonných nejakých noriem takáto definícia.
No a, za ďalšie, ja by som vám doporučoval ešte raz si zo záznamu pustiť vystúpenie pani kolegyne Antošovej, ona väčšinu tých faktografických alebo aj technických problémov, ktoré môže priniesť táto aktualizácia alebo novelizácia zákona, predniesla vo svojom vystúpení.
Ďakujem pekne.
16. 6. 2016 11:40:46 - 11:41:47 6. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pani kolegyni, že faktograficky vyčíslila alebo teda vymenovala technické problémy, ktoré by táto norma v prípade schválenia priniesla. Ja si myslím, že pokiaľ majú navrhovatelia reálny záujem to riešiť, napríklad teda pochopil som z toho, že je to otázka alebo situácia v Banskej Bystrici, tak dá sa to vyriešiť veľmi rýchlo pri rokovaní mestského zastupiteľstva príslušným teda prijatím či už rokovacieho poriadku komisií alebo teda uznesením už zastupiteľstva, ktoré reálne vyrieši tento problém, a nebude potrebná takáto vytrhnutá zmena zákona.
Ďakujem pekne.
16. 6. 2016 11:20:34 - 11:21:47 6. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 136 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem pekne za slovo. Z môjho pohľadu je tento návrh zákona, dá sa povedať, taký vytrhnutý trošku z kontextu, lebo nerieši viacero vecí. Komisie zastupiteľstva jednak už teraz mnoho obcí a miest má riešené, že sú verejné, za ďalšie, návrh alebo respektíve uznesenia komisií nie sú nejakým spôsobom záväzné pre zastupiteľstvo. A občania sa môžu na zastupiteľstve oveľa efektívnejšie zúčastniť nejakým spôsobom pripomienkovať dané návrhy. Čiže z tohto pohľadu, tak ako hovoril aj pán poslanec Gál, to nerieši napríklad vyššie územné celky. A, za ďalšie, myslím si, že zákon o obecnom zriadení je tak dôležitý zákon pre fungovanie obcí a miest, že podľa môjho názoru si nezaslúži takúto novelizáciu dvoma odstavcami.
Ďakujem pekne.
24. 5. 2016 9:05:47 - 9:08:14 4. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 24 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Prípravnou komisiou pre Organizáciu Zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok, o vzájomnej spolupráci pri výcviku a realizácii činností komisie týkajúcich sa inšpekcií na mieste.
Návrh pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 40 z 22. apríla 2016 na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre obranu a bezpečnosť a zahraničnému výboru. Za gestorský výbor určil Zahraničný výbor Národnej rady.
Ústavnoprávny výbor uznesením z 12. mája 2016 č. 9, výbor pre hospodárske záležitosti z 12. mája 2016 č. 8, výbor pre obranu a bezpečnosť z 11. mája 2016 č. 7 a zahraničný výbor uznesením č. 8 z 20. mája 2016 odporúčajú Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods.5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach, uzneseniach a stanovísk poslancov gestorského výboru odporúča Národnej rade vysloviť súhlas s dohodou podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a rozhodnúť, že dohoda je medzinárodná zmluva podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu s predmetnou dohodou bola schválená uznesením Zahraničného výboru Národnej rady č. 12 z 20. mája 2016. Týmto uznesením ma výbor poveril plniť úlohy spoločného spravodajcu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
18. 5. 2016 14:16:54 - 14:18:02 4. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 51 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Panáček, Milan (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
8.
Ďakujem pekne za slovo.
Ja som rád, že kolega Dušan ozrejmil predkladateľom niektoré veci, ktoré spomínal vo svojom vystúpení. Ale chcem sa upriamiť na jednu vec, keď tam bol spomínaný konflikt záujmov pri hlasovaní napríklad o podielových daniach. Pokiaľ viem, tak v štátnom rozpočte sa schvaľuje celá suma predpokladaná a sú rovnaké pravidlá pre obce, mestá, či je starosta aj poslanec, alebo nie je, má rovnaký koeficient a rovnaké pravidlo. Takže o akom konflikte záujmov tu ide, mi nie je celkom jasné.
Ja si myslím, že dôležitejšie problémy alebo oveľa väčšie problémy, ktoré treba riešiť, je napríklad otázka zlučovania obcí. A myslím si, že tento návrh zákona, ktorý tu je a momentálne prejednávame, tak určite nepatrí medzi najproblémovejšie veci, ktoré by sa mali riešiť.
Ďakujem.