Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
3. 12. 2019 17:48:14 - 17:48:55 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Vážený pán predsedajúci, na návrh troch poslaneckých klubov, SMER -SD, Slovenská národná strana a MOST - HÍD, a žiadosť predsedu vlády žiadam zaradiť hlasovanie o bode č. 102 (1694), bod č. 101 (1610) a bod 103 (1613), žiadam hlasovať zajtra o 11.00 hod., 4. 12. 2019.
Ďakujem.
26. 11. 2019 13:16:17 - 13:16:53 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST – HÍD predkladám návrh o preloženie hlasovania o bodoch v návrhu programu 101 (tlač 1610), bod 102 (tlač 1694) a bod 103 (tlač 1613) na utorok 3. 12. 2019 na 17.00 hodinu. Ďakujem pekne.
15. 10. 2019 19:00:08 - 19:02:29 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
166.
Kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu. Predseda Národnej rady pridelil uvedený vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nehlasoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo prerokovali vládny návrh zákona v stanovenej lehote. Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť v predloženom znení. Výbor pre financie a rozpočet a výbor pre zdravotníctvo súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, atď., schválil s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa obsahuje 75 pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 24, 26 až 33, 35 až 45, 47 až 50, 52 až 75 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť, o bodoch 25, 34, 46, 51 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 184 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, navrhujem, aby Národná rada hlasovala o uvedenom návrhu zajtra o 11.00 hodine. Ďakujem.
15. 10. 2019 18:52:02 - 18:54:18 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1590 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
158.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výborom, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor súhlasil s vládnym návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z.
Spoločná správa obsahuje päť pozmeňujúcich návrhov. Súčasne výbor navrhol, aby sa o bodoch 1 až 5 hlasovalo spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 182 z 15. októbra 2019, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som, otvorte rozpravu.
20. 6. 2019 18:52:38 - 18:55:03 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
136.
Ja by som chcel pani poslankyni povedať, ja rozumiem, pani poslankyňa, tvoju povinnú jazdu. Ale rozumiem aj tomu, že si urobila strednú zdravotnícku školu, potom si si urobila vysokú zdravotnícku školu.
A povedzme si úprimne, prečo nemáme dostatok zdravotných sestier na Slovensku? Ja budem otvorenejší ako pán poslanec Zelník, ktorý predložil tento návrh zákona, a ďakujem mu za to, že to predložil. Zdravotnícka škola voľakedy za socializmu, a nebojím sa to povedať, ktorú si aj ty, pani poslankyňa, skončila, aj ja, bola vynikajúca. Súhlasíš asi so mnou, že? Bola vynikajúca. Potom sme donútili zdravotné sestry chodiť na súkromné zdravotné školy a plnili sme gágory podnikateľom, kde museli tieto sestričky platiť. A platiť napríklad aj za ukončený certifikát dvojročný, povedzme 100 eur. Do akých gágorov tieto peniaze plynuli? Do akých gágorov tieto peniaze plynuli? – sa pýtam. Do gágorov súkromníkov, aj keď nie všetky, ale do gágorov súkromníkov, ktorí si tieto školy po revolúcii za-bez-pe-čili.
Je tak, pani poslankyňa, alebo nie je? Ty si aj, tiež robila v Prešove, hore-dole, a tak ďalej a tak ďalej. Áno?
Čiže a teraz si povedzme úplne otvorene, stredné zdravotnícke školy za socializmu vychovávali normálne, mám ešte asi minútu, vychovávali normálne zdravotné školy. A ďakujem Štefanovi Zelníkovi, že tento zákon navrhol, a dokonca budeme aj s mojimi kolegami všetci zaňho hlasovať, aby sestričky, ktoré si robia certifikát, to znamená, som zdravotná sestra, robím na ARO, robím si certifikát, prečo mám ísť z Trstenej do Martina, pýtam sa, keď mám napr. v Dolnom Kubíne zdravotnú školu, ale nepôjdu peniaze do gágorov súkromníkov.
Ďakujem, pán predseda, že si tento zákon predložil.
20. 6. 2019 18:39:22 - 18:41:19 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
Vážená pani podpredsedníčka, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu a Štefana Zelníka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkov, stavovských organizácii v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1349).
Predseda Národnej rady pridelil uvedený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo. Výbory prerokovali predložený návrh zákona v stanovenej lehote, uvedené výbory súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade predložený návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, vo IV. časti spoločnej správy obsahuje pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo ako gestorský výbor rokoval dňa 18. júna 2019 a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s odporúčanými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 4 uvedených v časti IV, v časti spoločnej správy, spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 150 z 18. júna 2019. Mám poverenie gestorského výboru predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a v zmysle § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku.
Pani podpredsedníčka, skončil som, môžte otvoriť rozpravu.
13. 5. 2019 15:54:31 - 15:57:09 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1349 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1349). Predpokladám, predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
16. 10. 2018 14:57:23 - 14:58:11 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1138 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
77.
Vážený pán kolega, zákon je v prvom čítaní, preberieme si ho na výbore. Samozrejme, ja by som tiež mal jednu otázku, ale chápem ministerstvo zdravotníctva, prečo dalo taký široký zoznam, lebo možnože sa bude zužovať. A ja by som mal otázku, že prečo by mal dohliadnuť nad, dohliadať do zdravotnej dokumentácie samosprávny lekár, keď on je správny orgán, a nie zdravotnícky orgán. Viete, čo myslím, pán doktor. Čiže a sestra samosprávneho kraja, už vôbec nevidím dôvod, prečo by mala nahliadať do mojej zdravotnej dokumentácie, pretože ona vydáva povolenie nejaké iné. Hej? A ona ma nelieči keď dostanem nejaký stav. Čiže ale, pán kolega, myslím si, na výbore to preberieme a myslím si, že aj pani ministerka uzná naše argumenty niektoré a že ten okruh asi sa ešte zúži. Alebo možnože aj rozšíri. Dobre? Ďakujem pekne, skončil som.
16. 10. 2018 14:40:32 - 14:42:00 35. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludni Tlač 1138 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, poslancovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej, z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
13. 3. 2018 13:43:04 - 13:44:56 28. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 858 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
43.
Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa. V prvom čítaní k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zák..., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858).
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 858). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a gestorský výbor do 9. mája 2019.
Pán predseda, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
13. 2. 2018 18:11:17 - 18:12:47 26. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 838 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
148.
Áno, ďakujem pekne.
Pán poslanec, tieňový minister za stranu OĽANO, neviem ani vlastne, kde mám začať. Keďže robím asi 35, Štefan Zelník 38 rokov v zdravotníctve, dám vám len jednu takú otázku. Predstavte si, že vo fakultnej nemocnici, v ktorej som pôsobil v minulosti, ročne je 420-tisíc pacientov. Má 98 ambulancií a toto, čo ste povedali, že sa budú objednávať, potom niekto príde, potom nepríde, potom poobede sa budú nejaké doplatky tvoriť, ako by ste to chcel zrealizovať len v jednej nemocnici, nie na celom Slovensku? Lekár predsa špecialista si vie zmanažovať svojich pacientov, vie, ktorí sú akútni, akútnejší, menej akútni a tak ďalej.
A predstavte si, keď ste hovorili, že pacient sa objedná internetom, milión ľudí nemá internet na Slovensku, nemá počítač. Kto navštevuje týchto, tieto ambulancie? Poväčšine starší ľudia.
A už len poslednú otázku mám: Pán poslanec, čo ste vlastne týmto, touto predlohou zákona chcel povedať? Lebo vôbec tomu nerozumiem.
Ďakujem.
29. 11. 2017 16:26:35 - 16:27:58 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
41.
Pani doktorka, môžeme o sedemnástej? (Reakcia z pléna.) Áno, budeme o sedemnástej. Ďakujem pekne.
29. 11. 2017 16:26:35 - 16:26:58 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
39.
Ja by som na záver, prepáčte, kolegyne, kolegovia, myslím si, že tento zákon je dobrý. Môžu sa ešte v priebehu vyskytnúť nejaké malé nuansy, ale vidím, že pán poslanec Krajčí ma ozaj preštudovaný ten zákon, a musíme lekári, ktorí sa tu vyznajú v tomto, uznať, že tento zákon presne tak, ako vysvetlil pán minister, je momentálne to asi najlepšie, čo v liekovej politike momentálne môžme urobiť.
Ďakujem pekne.
29. 11. 2017 15:55:08 - 15:57:07 23. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k uvedenému vládnemu návrhu 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie. Výbor pre zdravotníctvo súhlasil s uvedeným návrhom zákona a odporučil Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z., vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 58 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 85 z 28. novembra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán podpredseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
18. 10. 2017 9:32:33 - 9:33:35 21. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnej, právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra a gestorský do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
6. 9. 2017 10:27:03 - 10:28:16 19. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 631 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
1. 2. 2017 18:37:06 - 18:38:52 12. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 311 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
99.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil návrh zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh pridelený ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrením v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 13 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 39 z 31. januára 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady a návrhy v zmysle § 83 ods. 4 a § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Môžete otvoriť rozpravu.
Ďakujem.
30. 11. 2016 14:33:15 - 14:34:16 11. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 311 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
18.
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s rokovacím poriadkom som bol určený výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je účel navrhovanej úpravy zrejmý.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Ďakujem, otvorte rozpravu.
19. 10. 2016 14:32:45 - 14:36:27 10. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 196 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Pán predsedajúci, navrhujem, aby sme o tomto zákone hlasovali dnes o sedemnástej hodine. Ďakujem.
19. 10. 2016 14:15:06 - 14:16:57 10. schôdza NR SR - 4.deň - B. popoludní Tlač 196 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Valocký, Jozef (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
14.
Chcem predniesť pozmeňujúci návrh, môj, k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 196).
V čl. I sa za 13. bod vkladajú nové body 14 a 15,ktoré znejú:
„14. V § 60 ods. 3 sa písmeno a) dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú veterinárnu činnosť."
15. § 121 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9) Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárskej starostlivosti je povinný na základe lekárskeho predpisu vydať humánny liek najviac v takom počte balení, ktorý neprekračuje počet balení, ktorý je potrebný na liečbu pacienta v trvaní troch mesiacov.“."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Upravuje sa možnosť pre držiteľa registrácie dodávať humánny liek, ktorého je držiteľom registrácie, aj veterinárnemu lekárovi, ktorý poskytuje odbornú veterinárnu činnosť podľa osobitného predpisu. Navrhuje sa doplniť pre držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť vydať len taký počet balenia liekov na predpis, ktorý neprekračuje maximálne množstvo balení pre predpisovanie liekov predpisujúcim lekárom podľa § 120 ods. 1 písm. g). Ide o opatrenie, ktorým sa zabezpečuje dostupnosť liekov.
Ďakujem.