Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
21. 2. 2020 9:47:40 - 9:49:05 58. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1840 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
31.
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1960 z 12. februára 2020 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 1840), na prerokovanie do 18. februára 2020 Výboru Národnej rady pre sociálne veci s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre sociálne veci predložený návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 64. schôdzi a uznesením č. 226 z 18. februára 2020 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o predmetnom vládnom návrhu zákona s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 58. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
3. 12. 2019 15:26:55 - 15:28:40 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ja na rozdiel od pani poslankyne Cigánikovej budem úplne vecne odpovedať, pretože nesúhlasím s tou snahou za každú cenu všetko, všetko na svete politizovať.
Pán poslanec Dostál, zákony vecne súvisia, pretože je to riešenie otázky bývania, ten zákon máme otvorený, ja si myslím, že ak pri tom riešime otázku bývania zdravotných sestier a lekárov, tak vecne ten návrh zákona súhlasí s predloženým alebo s otvoreným zákonom, aj keď súhlasím, že môžeme diskutovať o tej legislatívnotechnickej otázke. Ale vecne súvisia, nie je to miešanie hrušiek s jablkami, ale naozaj je to otázka riešenia bývania.
Treba povedať aj to, že neriešime otázky platu sestier a lekárov, riešime otázku posudzovania príjmov lekárov a sestier pri prideľovaní nájomných bytov, ktoré sú, ktoré sú financované zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Nikto to nepredkladá na základe nejakého pokynu ministerstva, ja som mal osobne stretnutia s viacerými riaditelia, riaditeľmi nemocníc, ktorí majú tieto zámery, je to malá technická zmena, ktorá im umožní efektívne čerpať finančné prostriedky zo Štátneho fondu rozvoja bývania na tento účel, netreba za tým hľadať žiadnu politiku, žiadnu konšpiráciu, žiadne iné veci, ktoré ste tu spomínali, je to normálne, technické riešenie jedného problému, ktorý, nevravím, že vyrieši všetko na Slovensku, ale aspoň malým krokom pomôže tým riaditeľom nemocníc, ktorí chcú využiť ponúkané možnosti a stabilizovať zdravotníckych pracovníkov aj takýmto spôsobom.
3. 12. 2019 15:17:49 - 15:22:51 53. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1640 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ja by som chcel v súvislosti s otvoreným zákonom predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka tiež problematiky bývania, špeciálne bývania lekárov a zdravotných sestier. Existuje jeden veľmi dobrý nástroj, ktorý môže využívať samospráva, ale aj iné právnické osoby, je to zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania, na základe ktorého sa dá veľmi efektívne realizovať výstavba dostupných nájomných bytov. Bohužiaľ, v prípade, že takéto byty chce stavať nemocnica, tak sú v tomto zákone určité obmedzenia, ktoré v podstate neumožňujú prideľovania bytov svojim zamestnancom, teda lekárom a zdravotným sestrám, nakoľko ich príjem je o niečo vyšší, než je požadovaný príjem pri, tak ako je stanovený v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania. Preto navrhujem v tomto svojom pozmeňujúcom návrhu, aby v prípade, že nemocnica bude chcieť stavať byty pre svojich lekárov, zdravotné sestry a iných zdravotníckych pracovníkov, aby táto podmienka nebola v tomto prípade vyžadovaná, teda keď to budú robiť nemocnice pre svojich lekárov pre svoje zdravotné sestry.
Dámy a páni, chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu, pretože naše nemocnice dostanú významné významný nástroj na stabilizovanie svojich zamestnancov, lekárov, zdravotné sestry prípadne iných zdravotníckych pracovníkov. Mnohé nemocnice prípadne ich zriaďovatelia majú k dispozícii pozemky, majú k dispozícii priestory, ale nemajú finančné nástroje na to, aby mohli takéto byty stavať. Fakt je aj taký, že v mnohých nemocniciach máme veľmi staré, zanedbané slobodárky, ktoré už nezodpovedajú tým dnešným technickým štandardom, ich oprava je mimoriadne náročná, a preto podaná pomocná ruka prostredníctvom tohto pozmeňujúceho návrhu môže nemocniciam pomôcť, aby si aj takýmto spôsobom tam, kde to budú chcieť a budú na to vhodné priestory, aby mohli stavať byty, kvalitné, moderné byty pre svojich lekárov a zdravotné sestry. Dovoľte, teda aby som predniesol pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Jána Podmanického k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu (tlač 1640).
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pamulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (tlač 1640) sa mení a dopĺňa takto:
Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
Čl. III
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z., zákona č. 244/2017 Z. z., zákona č. 65/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z. a zákona č. 230/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 14 sa na konci pripája táto veta:
„Povinnosť splnenia podmienky príjmu domácnosti pri uzavieraní zmluvy o nájme nájomného bytu podľa odseku 13 písm. b) druhého bodu sa nevzťahuje na prípady, ak obstarávané nájomné byty žiadateľ prenajíma fyzickým osobám, ktoré sú zdravotníckymi pracovníkmi 24a) a ktoré sú zároveň zamestnancami žiadateľa.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
V tejto súvislosti sa primerane upraví aj názov zákona.
Ďakujem pekne, pán podpredseda.
16. 10. 2019 10:29:49 - 10:31:34 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1622 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Aleny Bašistovej, Magdalény Kuciaňovej a Erika Tomáša na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, tlač 1622.
Národná rada uznesením č. 2045 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci. Výbor pre hospodárske záležitosti predmetný návrh prerokoval, avšak o návrhu nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva 21 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 207 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle rokovacieho poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 9. 2019 17:16:15 - 17:16:32 49. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
127.
Áno, áno, ďakujem pekne za slovo. Ja chcem poprosiť o zápis opravy, pri hlasovaní (tlač 1655) som hlasoval proti, hlasovacie zariadenie ma vykázalo za. Ďakujem.
18. 9. 2019 15:22:10 - 15:24:11 49. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, vy ste sa pýtali, že prečo niektorí členovia SMER-u nekandidovali pod hlavičkou SMER-u alebo za SMER v komunálnych voľbách.
Ja sa vás chcem spýtať, a prečo vy ako predseda OKS, predseda politickej strany nekandidujete za túto stranu, ale kandidujete za SaS. Hanbíte sa za svoju politickú stranu, ktorej ste predsedom? Čiže to je tá logika vašich otázok, ktoré ste položili. Ja som vám ju doviedol ad absurdum na vašom príklade.
Ale keď sme už teda pri tom, keď hovoríte, že sa mnohí hanbia kandidovať za SMER, napriek tomu za SMER bolo zvolených približne, priamo čisto za SMER bez koalícií, bolo zvolených približne 600 starostov, 600 starostov. A predstavte si, za SaS-ku som nenašiel jedného, dvoch? A za OKS som teda nenašiel nikoho. Tak viete, snažíte sa tu vnucovať nejaký obraz o tom, ako kto vníma akú politickú stranu. No ale tá samotná realita je úplne iná, než tu vytvárate obraz alebo sa snažíte vytvoriť obraz.
A k tomu, či je to volebný podvod, alebo nie je to volebný podvod. No ja som sa spýtal, že ako nazvať to, že niekto, kto vypisuje, kandidát, ktorý vypisuje kandidačnú listinu, má tam kolónku zamestnanie, ja si myslím, že každý človek, ktorý ide kandidovať, vie, čo je zamestnanie. Viete asi aj vy, čo je zamestnanie. A oni do kolónky zamestnanie nenapísali svoje zamestnanie, ale do kolónky zamestnanie napísali Team Vallo, napísali tam Tím Hattas. Tak jednoducho to je úmyselné zavádzanie voličov, ktorí, lebo tie informácie z kandidačného, z kandidačnej listiny sa objavili vo volebnom lístku, a takýmto spôsobom úmyselne, vedome zavádzali voličov.
No tak čo to je, ak to nie je volebný podvod? Ja som toto vôbec nevedel, až vy keď ste vystúpili, som pochopil, že aké volebné podvody sa diali v komunálnych voľbách v roku 2018.
18. 9. 2019 11:53:25 - 11:55:01 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
159.
Dobre. Pán poslanec, vy ste tu v podstate obhajovali volebný podvod, ktorý robili niektorí poslanci v komunálnych voľbách, keď si vymýšľali svoje zamestnanie a písali účelovo do kolonky zamestnanie v podstate volebné slogany, písali tam v podstate nejaké volebné zoskupenia, občianske združenia a podobne.
Veď práve to ste mali, pán poslanec, odsúdiť, že toto je, to je, jednoducho to sa nesmie robiť, aby sa takýmto spôsobom falšovali voľby, a ja som si to v podstate neuvedomil doteraz, až vy keď ste vystupovali, že to naozaj ako v podstate prešlo mlčaním, prešlo bez povšimnutia to, že mnohí a mnohí kandidáti, dokonca úspešní kandidáti v posledných komunálnych voľbách sa v podstate dopustili volebného podvodu. Je otázka, je otázka, či z tohto dôvodu je ich voľba platná, a je otázka, či by sa tým nemali zaoberať možno aj príslušné orgány, aby preverili, či nedošlo k volebnému podvodu, a ja sa priznám, že ja som si to neuvedomil, že nápaditosť niektorých ľudí môže ísť až tam, že do kolonky zamestnanie napíšu v podstate svoju politickú príslušnosť. To ste mali, pán poslanec, odsúdiť, to je podľa mňa po prvé.
A po druhé je otázka, či naozaj tento volebný podvod by sa nemal ešte dodatočne prešetriť.
18. 9. 2019 11:39:21 - 11:39:38 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
146.
No, pán podpredseda, ja som sa len chcel spýtať, či pán predseda Ústavného súdu ide so svojou požiadavkou aj do prezidentského paláca. Len toľko som sa ho chcel spýtať. (Potlesk.)
18. 9. 2019 11:32:42 - 11:35:20 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
132.
Dobre, takže budeme hlasovať o vrátení na dopracovanie.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
133.
Výsledok bude ten istý. (Smiech v sále a reakcie z pléna.)
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tom, že tento návrh vrátime na dopracovanie. (Povedané so smiechom.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
134.
Pôvodne sme chceli hlasovať za, ale keďže ste to zmenili, tak, tak proti.
(Reakcia z pléna.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
135.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 44, proti 72, zdržalo sa 25 poslancov, 1 nehlasoval.
Procedurálny návrh sme neschválili.
Nech sa páči.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
136.
Pán podpredseda, teraz dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
137.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 144, za 117, zdržalo sa 27 poslancov.

Návrh sme postúpili do druhého čítania.

Nech sa páči.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
138.
Pán podpredseda, dajte teraz hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci, ďalej aby za gestorský výbor určila výbor pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
139.
Prezentujme sa a hlasujme o pridelení tohto návrhu výborom, určení gestorského výboru, ako aj jednotlivé lehoty potrebné výborom na prerokovanie tohto návrhu.
(Hlasovanie.) Prítomných 142, za 141, 1 nehlasoval.
Návrh sme schválili.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tak, ako sme to odsúhlasili, teraz dávam slovo pánovi predsedovi Ústavného súdu pánovi Ivanovi Fiačanovi.
Ešte predtým, kým prídete, pani poslankyňa Zimenová, procedurálny návrh.
17. 9. 2019 19:01:27 - 19:02:24 49. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 1574 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
214.
Vážený pán podpredseda, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1574. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Otvorte rozpravu, pán podpredseda.
13. 9. 2019 18:50:02 - 18:50:02 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
154.
Pán poslanec, celá vaša argumentácia bola založená na takých dvoch bodoch.
Prvý bod vašej argumentácie bol o tom, že Monika Jankovská si písala s Marianom Kočnerom, a preto bolo ju potrebné odvolať skôr. Nie je to paradox, že to hovoríte vy, keď váš predseda sa s Marianom Kočnerom stretával? Čiže prvý argument, ktorý ste použili, tak je minimálne neúprimný z vašej strany, lebo ste si mali urobiť poriadok predovšetkým sami u seba.
Druhý argument, ktorý ste používali, bol, že premiér neodvolal Jankovskú načas. Jankovská už nie je vo funkcii štátnej tajomníčky, ale potom sa logicky pýtam, prečo ste vy neodvolali svojho predsedu, ktorý sa s Kočnerom stretával, myslím pána Matoviča. Čiže ani tento druhý argument, na ktorom bola postavená celá vaša argumentácia, nie je úprimný z vašej strany.
A z celého vášho vystúpenia som mal pocit, že len kŕčovito chcete zasa nahádzať špinu, ale v konečnom dôsledku išla z vás veľká nervozita, pán poslanec. Ja chápem, že ste nervózny, premiér Peter Pellegrini je napriek všetkému, všetkej špine a blatu, ktoré naňho hádžete, a na celú vládu, najpopulárnejší slovenský politik. Verejnosť ho považuje za jasného lídra na funkciu budúceho premiéra. Vládu vedie profesionálne, profesionálne reprezentuje Slovenskú republiku v zahraničí, vláda pod jeho vedením prijíma množstvo sociálnych programov pre našich obyvateľov a vy ste z toho, samozrejme, nervózni, lebo na druhej strane u vás, opozícia je rozhádzaná, rozpadá sa, sú vnútorné spory, odchádzajú vám poslanci z jednotlivých politických strán, potácate sa na hranici zvoliteľnosti, ale to, že ste nervózni, nie je dôvod na odvolanie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 9. 2019 18:32:31 - 18:34:04 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
138.
22. 10. 2010, 18.59
Kočner: "Zajtra môžem až o desiatej. Daj vedieť. Ďakujem."
Sulík, mimochodom, pán poslanec Baránik, pán poslanec zo SaS, pán poslanec Baránik, pán Sulík je predseda politickej strany SaS, vtedy bol predseda parlamentu. (Reakcia z pléna.) Ja vám len chcem doplniť vaše (reakcia z pléna), ja vám len chcem doplniť vaše informácie, tak tento pán predseda strany SaS odpovedal pánovi Kočnerovi.
Sulík: "OK, ráno napíšem."
Kočner: "Teraz mi žena povedala, že cez víkend máme maliarov, takže lepšie by bolo v nedeľu večer."
Sulík: "V nedeľu večer máme Republikovú radu. Dám vedieť, kde by sme sa mohli stretnúť."
A teraz je to dôležité, pán poslanec. Kočner hovorí: "Bohužiaľ, mám informácie na môjho priateľa Juraja Drobu."
Nie je to náhodou poslanec, bývalý poslanec za SaS a súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja za vašu stranu, pán Baránik?
"Zisťujem okolo toho viac," pokračuje Kočner, ale hnedáci to veľmi taja, ale ja to zistím, na to môžeš vziať jed. Ďuro je môj priateľ a majiteľ apartmánu v Residence hoteli" a tak ďalej.
Pán poslanec Baránik, koho priateľ je Marian Kočner?
13. 9. 2019 18:12:16 - 18:13:38 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
126.
20. 10. 2010, 7.49 h
Kočner: "Dobré ráno, pošli SMS, keď môžem volať. Dík."
Sulík - ak by ste nevedeli, kto to je, je to predseda strany SaS a vtedajší predseda parlamentu - odpovedá: "Teraz."
Kočner: "Haló, haló, tak ako to vyzerá? Sú nejakí ďalší kandidáti? Myslím podaní? Dík vopred za info."
Sulík: "Ja viem o Trnkovi, Mišíkovej, Hrivna. Zajtra ti dám vedieť presne."
Kočner: "OK, dík. A prečo podporujete Mišíkovú?"
Sulík: "To je veľmi komplikované. Dnes sa to celé vymklo z rúk."
Kočner: "To je divná odpoveď."
21. 10. 2010
Kočner: "Zdravím ťa, pane. Ešte to je vymknuté?"
Sulík: "Asi pôjdem v sobotu ráno behať."
Kočner: "Čakám ťa."
Sulík: "Evidujem, že si ma požiadal o stretnutie, prídem v sobotu o deviatej."
Kočner: "Ďakujem pekne."
Kočner: "P. S. Myslím, že vás všetkých hranol dobehol."
Takže koho bol kamarát Kočner a koho zosmiešňoval? (Reakcie z pléna a smiech v sále.)
13. 9. 2019 17:55:49 - 17:57:49 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
114.
Pán poslanec, zhodneme sa v tom, že každý, kto vo svojej funkcii pácha trestnú činnosť, musí byť vyšetrený a potrestaný, a to je jedno, že či je to z vládnej strany, alebo z opozičnej strany. Jednoducho preto, aby ľudia naozaj mali dôveru v štátne inštitúcie, tak je dôležité, aby táto elementárna spravodlivosť fungovala. V tom sa zhodneme.
Musíte uznať, že, a Peter Pellegrini to niekoľkokrát povedal, že čo sa týka tohto prípadu vraždy Martiny a Jána, majú policajti absolútne rozviazané ruky, aj v prípade inej trestnej činnosti majú rozviazané ruky, majú si vykonávať svoju prácu a musíte uznať, že naozaj aj polícia, aj prokuratúra v tomto prípade postupujú bez akýchkoľvek pochybností, a sám ste to aj napokon niekoľkokrát vo svojom príhovore v podstate priznali a potvrdili.
Mne čo prekážalo vo vašom vystúpení, je určitá neúprimnosť, pretože ak sa jedná o vášho predsedu a vysvetľovania jeho stretnutia s Marianom Kočnerom, tak to ste vysvetľovali ako, že bol vylákaný, že ešte nemal politické skúsenosti, a našli ste si ďalších dvadsať dôvodov, ako to nejakým spôsobom pekne zaobaliť, vysvetliť a nejako tak podať, aby to aj vaše svedomie mohlo akceptovať. Ale keď sa jedná o niekoho od nás zo SMER-u alebo z vládnej koalície, tam nepripustíte ani milimeter, že by tiež mohlo ísť o stretnutie, ktoré sa nemuselo tak udiať, ako hovoríte, ktoré mohlo byť úprimné, kde nemusel, kde mohol byť len omyl, kde mohla byť chyba. Mne toto prekáža, že keď sa jedná o vašich, tak vylepšujete im fasádu za každú cenu, keď sa jedná o tých druhých, tak nahádžete na nich blato, v podstate... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
13. 9. 2019 17:11:31 - 17:13:31 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa Blahová, to je niekedy údel, taký ťažký údel predsedov poslaneckých klubov, ísť obhajovať niečo, čo sa obhájiť nedá, a z celého vášho vystúpenia mám naozaj dojem, že ste to potrebovali rýchlo prečítať, čo ste si možno sami napísali, možno vám to dali na vašom poslaneckom klube. (Reakcia z pléna.)
Ale, ale to už, ako teda som povedal, to je údel predsedov poslaneckých klubov. Môžete, pani poslankyňa, zvyšovať hlas, ako len chcete, môžete sa tváriť vážne, môžete používať vznešené frázy, vznešený tón, vznešené slová, môžete dokonca sťahovať tie videá Sasanky z internetu, kde sa to len dá, bohužiaľ, nepodarí sa vám dosiahnuť to, že by ľudia zabudli na to, že práve váš predseda sa stretal s Marianom Kočnerom a riešil s ním množstvo vecí, o ktorých tu už bolo veľa povedané.
Z tohto pohľadu, pani poslankyňa, naozaj ja vás môžem považovať alebo môžem o vás povedať, že vy ste Kočnerova poslankyňa. Pán poslanec Klus je Kočnerov poslanec. Mnohí ďalší poslanci zo SaS-ky sú Kočnerovi poslanci. A to, pochopiteľne, nie je pre vás jednoduchá úloha, ísť v takejto konštelácii, keď váš predseda sa stretal dokázateľne, preukázateľne familiárne s Marianom Kočnerom, naozaj to nie je jednoduché ísť obhajovať. A, ako som povedal, to je údel niekedy smutný predsedu poslaneckého klubu.
No a k vašim obavám o tom, že či je SMER personálne vyprázdnený. No tak na jednej obyčajnej členskej schôdzi v kraji, ktorých máme X, je niekoľkonásobne viac poslancov ako v celej vašej strane. Takže nemusíte mať obavy o to, či je SMER personálne vyprázdnený, alebo nie je personálne vyprázdnený.
No a na adresu Petra Pellegriniho. Tak neviem, ktorá politická strana by nebola rada, že jej... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 9. 2019 10:24:39 - 10:26:02 49. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
56.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o orgánoch štátnej správy (tlač 1517).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1896 z 20. júna 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade schváliť oba určené výbory. Z uznesení výborov pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre sociálne veci č. 187 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informoval o výsledku rokovania výborov a predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
20. 6. 2019 10:30:19 - 10:31:40 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1517 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, pán Béla Bugár, vážený pán minister, vážení kolegovia a kolegyne, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1517. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1608 z 3. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 6. septembra 2019 a v gestorskom výbore do 9. septembra 2019.
Prosím, pán podpredseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
13. 5. 2019 18:09:45 - 18:11:46 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1482 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
224.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol predsedníčkou výboru určený na spravodajcu k tomuto návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko ministerstva financií.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1570 z 25. apríla 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre sociálne veci a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský navrhujem výbor pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán podpredseda, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
7. 2. 2019 15:40:33 - 15:43:10 40. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Dobrý deň. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážení páni ministri, dovoľte mi, aby som interpeloval ministra dopravy Slovenskej republiky pána Árpáda Érseka. Chcem nadviazať na diskusiu, ktorú sme mali v rámci hodiny otázok, a samotný pán minister ma vyzval, aby sme si informácie, ktoré mi poskytol, doplnili na ďalšej hodine otázok, ale to sa mi zdá odkladanie možno až na ďalšiu schôdzu, preto si dovolím touto formou interpelovať ministra dopravy o poskytnutie podrobnej a komplexnej informácie v súvislosti s výstavbou diaľnice D3.
Chcem sa, pán minister, spýtať, ako sú pripravené jednotlivé úseky, ktoré, na ktorých ešte nezačala výstavba. Osobitne ma zaujíma, aké kroky ste prijali v prospech toho, aby bola urýchlená príprava. Zaujíma ma aj stav majetkoprávneho vysporiadania na tých úsekoch, ktoré sa pripravujú na výstavbu. Zaujíma ma objem finančných prostriedkov, ktoré sú vyčlenené na toto majetkovoprávne vysporiadanie. Zaujíma ma takisto, či existujú riziká, ktoré ohrozujú tie plánované termíny, ktoré ste uviedli vo svojej odpovedi, a ak áno, aké sú to riziká a ako sa mienite s týmito rizikami vysporiadať.
Vážený pán minister, chcem vám pripomenúť, že ide o úsek, ktorý je mimoriadne exponovaný, každý, kto si pustí rádio cez deň, tak počuje o kolónach pri Kysuckom Novom Meste, pri Čadci, sú to hodinové kolóny minimálne každý, každý deň. Je to trasa medzinárodného koridoru, je to cesta, ktorá je lievikom do Poľskej republiky, do Českej republiky, nehovoriac o tom, že je to cesta, ktorá smeruje do Nemecka, a odtiaľ je 6 hodín do Berlína, takže je to úsek, ktorý je mimoriadne zaťažovaný, a obyvatelia tohto regiónu sa právom pýtajú, ako pokračuje príprava na týchto úsekoch.
Chcem vás požiadať, pán minister, o podrobnú odpoveď, takú, ktorá by uspokojila aj mňa, aj iných poslancov Národnej rady, ale hlavne obyvateľov tohto regiónu.
Ďakujem pekne.
7. 2. 2019 14:37:25 - 14:38:29 40. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1281 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Podmanický, Ján (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
23.
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za vašu odpoveď. Chcem vám aj poďakovať za všetko, čo robíte pre to, aby sa táto diaľnica dostavala. Viem, že to nie je jednoduché a že tých požiadaviek máte z celého Slovenska veľmi veľa. Faktom však je, že tento úsek je jeden z najkritickejších na Slovensku. Treba si uvedomiť, že ide o medzinárodný koridor, o lievik k Poľskej republike, k Českej republike, takže chcem vás poprosiť, aby ste naozaj svojou autoritou tlačili na to, aby všetky tie procesy bežali tak, ako bežať majú.
Zároveň však ste naznačili, že dva úseky by sa podľa plánu mali začať stavať v roku 2020, čo je teda za rok. Chcem sa vás preto spýtať, v akom stave máme majetkoprávne vysporiadanie týchto úsekov, pretože to je asi kľúčové, a to je vec, ktorá môže naplno bežať, ak sa na nej pracuje.
Ďakujem pekne za odpoveď.