Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
4. 12. 2019 11:32:37 - 11:32:48 53. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
72.
Chcem pozvať členov výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na stretnutie výboru o 12.00 hod. v rokovacej miestnosti výboru. Ďakujem.
27. 11. 2019 16:23:26 - 16:40:20 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1716 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, predmetom môjho vystúpenia bude tiež predloženie pozmeňujúce návrhu, ktorý je podaný písomne a je aj zverejnený, takže ho máte všetci k dispozícii.
Predmetný pozmeňujúci návrh rieši technickú vykonateľnosť návrhu zákona a rieši podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb tým, že sa doplní do živnostenského zákona ako ďalší druh podnikania, plus bude mať tento návrh pozmeňujúci za cieľ odstrániť niektoré administratívne veci, aby športoví odborníci a športovci nemuseli nosiť niektoré doklady z ministerstva školstva tým, že okresné úrady budú mať prístup do informačného systému športu.
Na jednej strane to zjednodušuje život ľudí, na druhej strane to urýchľuje, urýchľuje procesy a zmenšuje možnosť nejakých chybových procesov. Takže myslím si, že je to čisto technický pozmeňujúci návrh, ktorý by mohol získať vašu podporu.
V odôvodnení pozmeňujúceho návrhu sa píše, že navrhovaná zmena súvisí s úpravou vydávania oprávnenia na podnikanie športového odborníka, ktorú zaviedol zákon č. 310/2019 Z. z. Navrhovaná úprava vychádza z potrieb, ktoré vznikli v procese implementácie uvedenej novely, presnejšie definuje procesy a príslušnosť orgánov štátnej správy pri úkonoch súvisiacich s oprávneniami na podnikanie športových odborníkov, a to začatím, pozastavením a ukončením podnikania.
Navrhovanou úpravou sa zároveň pristupuje k zníženiu byrokracie vypustením nadbytočných úkonov na strane občana, ako aj štátnej správy.
Teraz už text pozmeňujúceho návrhu. Ospravedlňujem sa, že to bude čisto technické čítanie o mnohých návrhoch zákonov, ktoré sú, ale rokovací poriadok to vyžaduje, takže prosím o chvíľku strpenia.
1. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 5, ktoré znejú:
3. V § 6 ods. 4 až 6 znejú:
„(4) Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka ako podnikanie vzniká dňom vydania oprávnenia na podnikanie. Športový odborník, ktorý získal oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka podľa ods. 2, môže podať žiadosť o zápis oprávnenia na podnikanie okresnému úradu, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta 6b). Príslušný okresný úrad overí oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka v registri fyzických osôb v športe.
(5) Okresný úrad, ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta, vydá športovému odborníkovi oprávnenie na podnikanie a bezodkladne oznámi ministerstvu školstva vydanie oprávnenia na podnikanie. Ministerstvo školstva zapíše oprávnenie na podnikanie športového odborníka do registra fyzických osôb v športe podľa § 80 ods. 6 písm. h). Oprávnenie na podnikanie vydané okresným úradom obsahuje podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), c), e), g) a h) a údaj podľa § 80 ods. 6 písm. h) prvého bodu.
(6) Športový odborník môže oznámiť jednotnému kontaktnému miestu pozastavenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva pozastavenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe pozastavenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) tretieho bodu. Účinky pozastavenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
4. V § 6 ods. 9 znie:
„(9) Športový odborník oznámi jednotnému kontaktnému miestu ukončenie podnikania; jednotné kontaktné miesto bezodkladne oznámi ministerstvu školstva ukončenie podnikania. Ministerstvo školstva zapíše do registra fyzických osôb v športe ukončenie podnikania podľa § 80 ods. 6 písm. h) druhého bodu. Účinky ukončenia podnikania športového odborníka nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania jednotnému kontaktnému miestu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.“
5. V § 80, teda § 80 sa dopĺňa ods. 12, ktorý znie:
„(12) Ministerstvo školstva poskytne okresným úradom prístup k údajom registra fyzických osôb v športe za účelom konania podľa § 6 ods. 4 a 5.“
2. bod pozmeňujúceho návrhu:
Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 455/2008 Z. z., zákona č. 488/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 66b ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou.
2. V § 66b sa ods. 3 dopĺňa písm. e), ktoré znie:
„e) oprávnenie na podnikanie podľa osobitného zákona, 39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b) V § 6 ods. 5 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V nadväznosti na vloženie nového článku II sa upraví návrh zákona.
Takže toľko technicky pozmeňovák a neviem, čo som komu urobil, ale v zásade viem, prečo sa podnikateľský sektor sťažuje na neprehľadnosť legislatívy.
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
23. 10. 2019 10:50:53 - 10:51:50 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
38.
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, pokiaľ ide o parkovacie miesta na verejných priestranstvách, budem podporovať, aby ich bolo pre telesne postihnutých čím viacej, lebo si zaslúžia, aby mali vytvorený priestor pre to, aby mohli plnohodnotne chodiť nakupovať, zapájať sa do spoločenského života a všetky ostatné činnosti, ktoré im právom patria.
Keď som povedal, že 90 % času je vaše parkovacie miesto v Národnej rade prázdne, alebo parkovacie miesto vyhradené pre ťažko zdravotne postihnutých, nehovoril som o tom, že by nemalo byť alebo by ich malo byť v Národnej rade menej. Chcel som tým povedať iba jedno, že 90 % rokovacieho času sa nenachádzate v tejto budove, a to je všetko, čo som, to, čo som týmto chcel povedať.
23. 10. 2019 9:22:50 - 9:23:22 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
16.
Ďakujem pekne za podporu tohto, tohto návrhu. A, pani kolegyňa, áno, parkoval som na vašom parkovacom mieste na začiatku funkčného obdobia, riadne som sa za to ospravedlnil, lebo som si nevšimol tabuľu, ktorá tam roky predtým nebola. A ak treba, ospravedlním sa ešte raz za tento, za tento čin. Ale na druhej strane musím povedať, že aj to parkovacie miesto je 90 % času prázdne.
Ďakujem pekne.
23. 10. 2019 9:13:22 - 9:21:10 51. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1555 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
12.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, aj moje vystúpenie sa bude týkať predloženia pozmeňujúceho návrhu, ale tak, ako káže rokovací poriadok, najskôr odôvodnenie.
Predložený pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o cestnej premávke nadväzuje na jeho úpravu v oblasti zefektívňovania elektronických služieb evidencie vozidiel, sprísnenie parkovania na chodníkoch, ale aj zlepšenia ukladania sankcií v rámci objektívnej zodpovednosti doplnením Centrálneho informačného systému pre parkovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Inteligentné zariadenia vo vyhradených parkovacích miestach po celej republike sa prepoja s novým elektronickým čipom v parkovacom preukaze, čím výrazne uľahčia parkovanie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Zámerom je v kombinácii s ďalšími opatreniami postupne zabezpečiť účinnú kontrolu a vymožiteľnosť práva zo strany polície a taktiež zabezpečenie štatistických informácií o obsadenosti parkovísk určených pre osoby so zdravotným postihnutím pre účely lepšej regulácie povinností vytvárať tieto parkovacie miesta.
Pozmeňujúci návrh legislatívne upravuje centrálny informačný systém parkovania a ďalšie nevyhnutné náležitosti. Správcom tohto systému bude DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, ktoré je založené Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktoré aktuálne zabezpečuje programové a hardverové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky pre viac ako 2 100 obcí a miest Slovenskej republiky.
Vďaka národnému projektu spolufinancovanému zo štrukturálnych fondov už onedlho doteraz marginalizované skupiny osôb s ťažkým zdravotným postihnutím môžu získať inteligentné parkovacie preukazy, ktoré im vďaka senzorom osadeným vo vyhradených parkovacích miestach na celom území Slovenskej republiky výrazne uľahčia každodenné parkovanie. Projekt je pripravený v spolupráci so zástupcami reprezentatívnych organizácií združujúcich desaťtisíce osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ako napríklad Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz telesne postihnutých, Organizácia muskulárnych dystrofikov v Slovenskej republike a ďalšie organizácie.
K tomuto projektu vyslovil podporu aj Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a chcem povedať, že tento pozmeňujúci návrh bol pripravovaný v širokej spolupráci s dotknutými organizáciami a DataCentrum miest a obcí, ako aj Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.
Myslím si, že z tohto odôvodnenia je úplne jasné, že je to dobrý systém, ktorý na jednej strane zabezpečí doplnenie existujúcich preukazov ťažko zdravotne postihnutých osôb o elektronický čip, zabezpečí osadenie senzorov do parkovacích miest pre tieto osoby a vo chvíli, keď zaparkuje takéto vozidlo s držiteľom preukazu, ktorý má tento čip, dôjde k ich spárovaniu a odoslaniu informácie centru. A na druhej strane, ak zaparkuje na takomto mieste osoba, ktorá nemá na to oprávnenie, dôjde takisto k upovedomeniu buď mestskej polície, alebo polície o tom, že toto miesto je obsadené neoprávnenou osobou, a bude môcť byť zjednaná v reálnom čase náprava, ktorá, ktorá zabezpečí využívanie týchto miest len pre osoby, ktorým jej toto miesto určené, a nie jeho zneužívania občanom, ktorí si uľahčujú život a nemajú na to oprávnenie.
Teraz poprosím už len text zákona, ktorý znie:
Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Čl. V Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 136/2013 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 263/2014 Z. z., zákona č. 375/2014 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z. a zákona č. 223/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 64a Informačný systém systému parkovania
(1) Informačný systém parkovania je nadrezortný informačný systém, ktorý obciam poskytuje technické a programové prostriedky k správe vyhradených parkovacích miest, kontrole ich obsadenia a plánovaniu umiestňovania vyhradených parkovacích miest. Správcom informačného systému parkovania je DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska.
(2) Na základe písomnej dohody so správcom informačného systému parkovania, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú obce a iné osoby oprávnené využívať informačný systém parkovania.
(3) Na účely využívania informačného systému parkovania je správca informačného systému parkovania oprávnený získavať údaje z iných informačných systémov verejnej správy.
(4) Správa a prevádzka informačného systému parkovania a plnenie úloh správcu informačného systému parkovania sú výkonom verejnej správy. Správca informačného systému parkovania je na tento účel oprávnený o držiteľovi parkovacieho preukazu spracúvať osobné údaje podľa § 64 ods. 4 písm. a) až g), h) až j), l), o) a o čísle vyhotoveného parkovacieho preukazu.
(5) Na financovaní informačného systému parkovania sa ministerstvo podieľa v rozsahu a spôsobom dohodnutým písomnou zmluvou uzavretou so správcom informačného systému parkovania.“
Ostatné novelizačné články sa primerane prečíslujú.
Myslím si, že toto je krok, ktorý aj v rámci elektronizácie verejnej správy môže opäť aj v tejto problematickej oblasti posunúť kvalitu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím výrazne ďalej, preto prosím o jeho podporu.
Ďakujem pekne.
16. 10. 2019 9:49:07 - 9:52:10 51. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1738 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade správu o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1873 z 3. októbra 2019 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu ako tlač 1738 na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň určil ako gestorský výbor výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určil termíny na prerokovanie do 15. októbra. Výbory prerokovali predmetný návrh dohovoru v stanovenom termíne. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 756 z 15. októbra a výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež uznesením č. 256 z 15. októbra 2019. Zhodne odporúčajú Národnej rade vysloviť súhlas s Dohovorom o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade, aby podľa článku 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport č. 269 z 15. októbra a týmto uznesením ma výbor súčasne poveril, aby som informoval o výsledku rokovania gestorského výboru a predložil návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie je prílohou spoločnej správy a znie:
Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu na pristúpenie Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu, tlač 1738. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
a) vyslovuje súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu,
b) rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte rozpravu.
13. 9. 2019 20:35:02 - 20:35:02 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
256.
Pán minister, nadviažem na vaše slová zo začiatku vášho vystúpenia o tom, že táto schôdza sa mení na nedôstojnú a pred tým, ako poviem to, čo chcem povedať, sa ospravedlním svojim voličom za to, lebo nie sú zvyknutí na takýto štýl môjho vystupovania.
Ja by som tie vaše slová povedal, že nemení sa táto schôdza na nedôstojnú, môžme ju úplne kľudne pomenovať Matovičov cirkus. A v každom dobrom cirkuse sa predstavenie končí tým, že klaun odchádza posledný. Takže buďme takí dobrí, nechajme ho to, nech to dokončí.
13. 9. 2019 19:35:02 - 19:35:02 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
194.
Pán kolega Matovič, ako hovoríte kolegovi Tomášovi, skvelý goebbelsovský výkon.
Chcem vám ale povedať, že keď sa klamár pomýli, aj pravdu povie, zamenili ste si túto schôdzu za tlačovku. A chcem vám zopakovať slová vášho straníckeho kolegu: "Slovensko je viac ako stranícke preferencie."
A chcem sa vás spýtať: Ako chcete uchopiť moc v tejto krajine, keď neviete udržať pokope poslanecký klub ani v opozícii? Ako to chcete urobiť?
A keď dávate vyhlásenia a výzvy smerom k nám, či sa nehanbíme - a vy sa nehanbíte, keď vám utekajú vaši poslanci z vášho poslaneckého klubu? A vy sa nehanbíte, že na tejto schôdzi nie sú poslanci, ktorí podpísali návrh na odvolanie premiéra, a budete tu moralizovať ostatných poslancov? Vy sa nehanbíte, skutočne?
Ak hovoríte o tom, že premiér zlyhal. Ja vám poviem, že premiér nezlyhal, premiér sa zachoval tak, ako sa mal. Lebo výkrik najnedôveryhodnejšieho politika v tejto krajine nemôže byť dôvodom na rezignáciu a okamžité konanie nikoho. Musel by sa zblázniť, keby na základe vašich výkrikov niekto okamžite reagoval, lebo je z toho absolútny chaos.
A keď sa chcete hrabať v minulosti a vo vyjadreniach pána premiéra, čo keby ste si skúsil zaloviť v pamäti a skôr nám povedať o tom, čo ste vy natárali tomu pánovi prokurátorovi Čentéšovi, že to bolo treba skartovať?
13. 9. 2019 18:50:02 - 18:50:02 50. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1663 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
152.
Ďakujem za slovo. Pán kolega, na vašom vystúpení najviac oceňujem ten záver, keď ste ho skrátili, takže, ale vrátim sa aj k nejakým vecným otázkam, ktoré zazneli.
Prvú tézu, ktorú ste použili vo svojom vystúpení, bola téza rovný a rovnejší. A ja sa pýtam, predstaviteľ akej strany hovorí o rovných a rovnejších? Nehovoríte náhodou o strane OĽANO, ktorá má štyroch členov a odchádzajú členovia poslaneckého klubu strany OĽANO z tohto poslaneckého klubu preto, lebo nemajú miesto v strane, v ktorej chceli byť? O čom vy hovoríte? Jako ja si osobne myslím, že ste trošku zblúdilý.
Ďalej ste hovorili o tom, o otázkach súkromných škôl a službách súkromných škôl, ktoré vraj využívajú predovšetkým možno podľa vašich slov predstavitelia SMER-u. A nie je to práve strana OĽANO a predstavitelia opozície, ktorí preferujú predovšetkým financovanie súkromných škôl na úkor verejných škôl, ktoré zabezpečujú vzdelávanie pre väčšinu detí na Slovensku? Nie je to náhodou strana OĽANO, ktorá zaujíma takéto pozície?
A poslednú otázku, ktorú chcem otvoriť, je, je otázka, Slovensko je viac ako stranícke preferencie. Plne s vami súhlasím a bol by som veľmi rád, keby ste sa tohto výroku, tohto svojho výroku držali nielen vy, ale aj predseda vašej strany alebo hnutia Igor Matovič, lebo Slovensko nie sú len stranícke preferencie, ktoré musíte sanovať takýmito nezmyselnými obvineniami a takýmito nezmyselnými schôdzami. Prestaňte preto, prosím, láskavo s hádzaním špiny na všetkých naokolo, bez rozdielu, či sú to predstavitelia vládnej koalície, alebo opozície, lebo vám nie je sväté nič. Hovoríte o tom, že ľudia majú plné... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 9. 2019 14:43:52 - 14:45:50 49. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Samozrejme. Ďakujem za odpoveď, pán minister. Ale opäť ste ma neuspokojili, takže budeme v otázkach pokračovať aj na ďalších schôdzach. Chcem povedať, že ste sa zmýlili nielen v tom, že nepoložím doplňujúcu otázku, ale myslím si, že sa mýlite aj v odpovedi. Podobný problém sme riešili, pokiaľ ide o tri pruhy medzi Gagarinovou a Prístavným mostom, dva roky za ministrovania pána ministra Počiatka a po všetkých možných výhovorkách, tak ako je to v tomto prípade, ktoré nie sú ničím podložené, ale je to len tvrdenie, ktoré niekto vyslovil, niektorý z úradníkov, ktorý vám to napísal. V tom období to boli rovnaké tvrdenia a nakoniec po dvoch rokoch sme sa dopracovali k záveru, že pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti, poprípade niektorí z úradníkov ministerstva chceli mať komfortný výjazd na bratislavský obchvat od národnej diaľničnej.
Chcem vás ubezpečiť, že budem naďalej, teda naďalej ma nebude zaujímať komfort úradníkov Národnej diaľničnej spoločnosti, prípadne vášho ministerstva, že nebudú musieť urobiť žiadne dopravné opatrenia, aby sa zlepšila situácia, a naďalej budem klásť tieto otázky. A pokiaľ bude potrebné, pán minister, tak vystúpim aj v interpeláciách, dám si vypracovať súdnoznalecký posudok na to, že či toto riešenie je možné alebo nie je možné, lebo sa mi zdá nelogické, aby tisíce motoristov denne takmer hodinu strávili na bratislavskom obchvate. Ak majú niektorí vaši úradníci s týmto problém, poprosím ich, aby sa oboznámili so skutkovým stavom, ktorý každé ráno vládne na obchvate. Pošlite ich v rámci plnenia pracovných povinností, ešte lepšie, predĺžte im pracovnú dobu o hodinu ráno a o hodinu poobede a možno potom budú hľadať aj iné odpovede, ako vám dnes napísali.
Ďakujem pekne.
27. 6. 2019 15:44:10 - 15:45:52 46. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán kolega, ja chcem len upozorniť, že my sme v zásade vo viacerých vystúpeniach boli bití za to, že sme predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami. Chcem upozorniť na to, že vy ako predstaviteľ opozície ste opätovne takisto predložili návrh, ktorý nesúvisí s materskými školami, ale týka sa domáceho vzdelávania na druhom stupni základných škôl. Prvá poznámka.
Druhá poznámka. Vo svojom návrhu ste v zásade opomenul účinnosť zákona, ktorú my navrhujeme od 1. januára 2021. Takže aj váš pozmeňujúci návrh by, ak by bol prijatý, platil od 1. januára 2021. A v tejto súvislosti dávam do pozornosti, že s predstaviteľmi domáceho vzdelávania sme niekoľkokrát sa o týchto otázkach rozprávali a dohodli sme sa, že k týmto témam sa vrátime, dôkladne posúdime jednotlivé aspekty, ktoré sa týkajú domáceho vzdelávania. Rozdiel medzi prvým stupňom a druhým stupňom je ten, že na prvom stupni je jeden učiteľ, ktorý vyučuje všetky predmety, na druhom stupni základných škôl majú učitelia aprobácie na jednotlivé predmety. A tým pádom v prípade, ak by bolo upravené domáce vzdelávanie, že aj na druhom stupni stačí iba stredné vzdelanie s maturitou, tak neviem si celkom dobre predstaviť, že by bola zabezpečená kvalita takéhoto vzdelávania. Čiže je tu rad aspektov, ktoré je takisto treba racionálne posúdiť, a preto hovorím, že v tomto prípade asi váš pozmeňujúci návrh nepodporím.
Ďakujem pekne.
27. 6. 2019 12:58:55 - 13:00:55 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1468 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem za slovo.
Pani kolegyňa, nebudem sa vyjadrovať ku všetkému, lebo ja si osobne myslím, že v tejto chvíli to nie je politikárčenie vládnej koalície, ale vaše politikárčenie a snažíte sa získať politické body tam, kde sa získať nedajú. Musím povedať za nás predkladateľov, že my sme sa v tomto pripomienkovaní návrhu zákona a snahe vyjsť v ústrety jednotlivým záujmovým skupinám možno zišli s viacerými zástupcami rôznych združení, prevádzkovateľov, zriaďovateľov, ako ste ich možno vy v živote videli. Takže idem k veci.
Lucia Nicholsonová stiahla návrh zákona preto, lebo sme chceli predložiť pozmeňujúci návrh, ktorý je v rozpore s vaším politickým programom, teda politickým programom strany Sloboda a Solidarita. Pani kolegyňa, my tu nie sme na to, aby sme napĺňali politický program strany Sloboda a Solidarita, ale aby sme sa snažili obhájiť a ochrániť obyvateľov Slovenskej republiky a predovšetkým malé deti, ktoré sú v nejakom ohrození. Môžme sa baviť o tom, kto mal predložiť a akým spôsobom mal predložiť tento návrh zákona, a môžeme sa baviť o jednotlivých ohrozeniach. Podľa môjho názoru rovnako ako sexuálnymi trestnými činmi sú rovnako deti ohrozené aj drogovými trestnými činmi. Dokonca si myslím, že spôsob postihnutých detí a vzhľadom na to, že z rôznych štatistík vyplýva veľký počet detí, ktoré dochádzajú do styku s drogami, je to ešte väčšie ohrozenie ako sexuálne delikty.
Ak budeme hovoriť o tom, že odpisy mohli zachrániť všetko, vážená pani kolegyňa, nemohli a ani tento pozmeňujúci návrh nezachráni všetkých, lebo tu budú vedomosti iba o tých, ktorí za takýto trestný čin boli odsúdení, ale nie, ktorí ho reálne vykonávajú a neboli ešte odhalení. Takže skúste sa pozrieť objek... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
27. 6. 2019 10:47:55 - 10:53:45 46. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1559 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Takže ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, niekoľko krátkych slov k predmetnému návrhu zákona. Medzi prvým a druhým čítaním došlo v zásade k podstatným zmenám návrhu zákona.
Prvá sa týka toho, že presúvame povinnú školskú alebo meníme povinnú školskú dochádzku na povinné predprimárne vzdelávanie. Teda presúvame akoby prenesený výkon štátnej správy na originálne kompetencie.
Ďalšia zmena, ktorá tu je zásadná, je posun účinnosti návrhu zákona, aby platil od 1. januára 2021 a tým pádom zahŕňal aj obdobie prijímacieho, teda prihlasovania do materských škôl a mal by platiť od školského roku 2021/2022. Na prechodné obdobie jedného roka zostávajú zachované nulté ročníky a prípravné triedy.
Zachovávame kapacity domáceho vzdelávania tým, že znižujeme, znižujeme požiadavky na toho, kto bude uskutočňovať domáce vzdelávanie, z vysokoškolského vzdelania na stredoškolské s maturitou.
Odstraňujeme pokuty za to, že dieťa nebude navštevovať materskú školu alebo že vynechá viac, ako je zákonom povolený limit. Ale zase na druhej strane zavádzame inštitút osobitného príjemcu dávok, tak aby to bolo citlivé pre tých, ktorí najviac zanedbávajú vzdelávanie svojich detí a ktorí v niektorých prípadoch majú svoje deti ako nástroj obživy, obživy rodín.
Toto sú v zásade najzávažnejšie zmeny, ktoré boli urobené v návrhu zákona na výbore. Okrem toho boli podané niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré riešia možnosti zabezpečovania stravy a to formou, nielen varením vo verejných jedálňach, ale aj outsourcingom týchto služieb.
Bol prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka odpisov z registra trestov v prípade pedagogických pracovníkov, tým, aby sme zadefinovali trestné činy, za ktoré bude môcť byť človek, ktorý spáchal niektoré delikty počas svojho predchádzajúceho života, vylúčený z pôsobenia v pedagogickom zamestnaní. V zásade chcem povedať, že je to rovnaký návrh, ako podala pani kolegyňa Ďuriš Nicholsonová v predchádzajúcom období, asi dva roky dozadu, s tým, že sme tam doplnili niektoré ďalšie trestné činy. A je to trestný; prečítam ich všetky; trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania, trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby alebo zverenej osoby, trestný čin výroby detskej pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania mravnosti a bezúhonného, teda trestný čin ohrozovania mravnosti.
To, čo je tu svojím spôsobom, to, čo bolo v minulosti kontroverzné, sú otázka nedovolenej výroby omamných, psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi, ktoré tak isto zavádzame do tohto návrhu zákona. My sa domnievame, že ten, ktorý je odsúdený za takýto trestný čin, nepatrí do spoločnosti, do spoločenstva, ktoré má vychovávať naše deti. A v tejto súvislosti verím, keďže sa v predchádzajúcom období stal nemilý prípad tu, myslím, v bratislavskej Dúbravke a boli sme vyzvaní, že my sme brzdou, aby sa také činy opakovali, takže verím, že tým, za tento návrh zákona v súvislosti s týmto pozmeňujúcim návrhom zahlasuje aj pani kolegyňa Zimenová a celý klub SaS.
V tejto chvíli mi dovoľte podať pozmeňujúci návrh, ktorý rieši nároky na cestovné náklady žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku v prvom stupni základnej školy alebo v druhom stupni základnej školy v školskom obvode podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, tak aby od 1. septembra neprišlo k problémom preplácania dopravného.
V tejto chvíli text pozmeňujúceho návrhu.
K čl. II
Čl. II sa dopĺňa bodom 21, ktorý znie:
"21. V § 39hc sa na konci pripája táto veta: "Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.“.“
Bod 21 navrhujeme účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa primerane premietne do článku upravujúceho účinnosť.
Vážené kolegyne, kolegovia, poprosím o podporu tohto návrhu zákona, ktorý posúva slovenské školstvo a slovenskú spoločnosť výraznejším spôsobom vpred. Ďakujem pekne.
26. 6. 2019 9:52:09 - 9:54:50 46. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1545 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, ja by som chcel nadviazať na vystúpenie pána kolegu Žarnaya, ktorý vo svojom vystúpení hovoril o tom, že podstata problému spočíva v školských radách, ktoré sú v zásade výberovou komisiou pre voľbu riaditeľov a ktoré sú mnohokrát účelovo nakreované a ktoré sú schopné alebo pripravené, účelovo pripravené na to, aby zabetónovali niektoré osoby vo svojich funkciách.
No ale ak toto hovorí pán kolega Žarnay a ja túto myšlienku podporujem už niekoľko rokov, tak potom nerozumiem tomu, čo vyriešime tým, keď obmedzíme počet funkčných období a účelovo kreovaná školská rada bude účelovo vyberať iných uchádzačov a v zásade nemáme záruku, že to budú lepší uchádzači. Máme záruku len, že budú iní, pritom môžu byť aj horší.
Skúsme prejsť od tejto debaty, ktorá v zásade nerieši kvalitu slovenského školstva, k debate, ako ju vieme posunúť dopredu a poďme, konečne, si seriózne sadnúť naprieč politickým spektrom za rokovací stôl a povedať, akým spôsobom má prebiehať voľba riaditeľa, ako má byť vytvorená výberová komisia, či to majú byť iba učitelia, zamestnanci, alebo v prevažnej miere učitelia a zamestnanci školy, ktorá si vyberá riaditeľa, alebo či to majú byť v prevažnej miere odborníci, ktorí sú z daného územia, ktorí sú možno zo širšieho územia, ktorí majú nestranný pohľad na kvalitu práce, ktorá bola odvedená, a vyberú toho najlepšieho uchádzača. Vo chvíli, keď pôjdeme touto cestou, je úplne jedno, či ten riaditeľ bude jedno funkčné obdobie alebo bude desať funkčných období, lebo máme záruku, že ten riaditeľ má profesné, ľudské, etické a akékoľvek predpoklady pre to, aby dobre vykonával svoju prácu, a v prípade druhého alebo nasledujúceho funkčného obdobia máme záruku objektívneho zhodnotenia doterajšej práce vrátane negatívnych javov, ako je mobbing, bossing a všetky ostatné negatívne javy, ktoré chcete potlačiť. Poprosím, poďme debatovať týmto smerom.
A ja tento návrh zákona nepodporím.
Ďakujem pekne
19. 6. 2019 11:09:47 - 11:09:57 46. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Takisto pripomínam členom výboru pre vzdelávanie, zasadnutie výboru o 12.00 hod. v miestnosti výboru. Ďakujem pekne.
17. 5. 2019 12:51:47 - 12:52:46 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem. Škoda že nemôžem reagovať aj na predrečníkov, lebo v mnohom s nimi súhlasím paradoxne, aj keď v tejto chvíli stojíme na inej strane barikády.
Ale, pani kolegyňa, vy ste takisto upozorňovali na rozmer poslaneckých návrhov zákonov a a priori ste hovorili, že absenciou medzirezortného pripomienkového konania sa vytvárajú predpoklady pre ich nedokonalosť alebo, nazvime to, možno nižšiu kvalitu.
No ale ak by som chcel byť trošku ironický, tak poviem, tak pravdepodobne z toho dôvodu mnohí z vás majú predložených za volebné obdobie aj vyše stovky poslaneckých návrhov zákonov. Čiže vaša iniciatíva takéhoto rozsahu hovorí o snahe o kvalitu alebo kvantitu?
Ale poďme k vecnej stránke predmetného návrhu zákona, kde hovoríte, že je problematická povinnosť doby dochádzky. No, my v tomto návrhu zákona predlžujeme dobu povinnej školskej dochádzky z desať na jedenásť rokov. A poďme sa baviť úplne vecne o tom, kde dosiahneme väčšiu efektivitu predĺženia školskej dochádzky, lebo nikto nepochybuje aj z tých predchádzajúcich predrečníkov, vždy zaznievalo, že je potreba vzdelanejšej spoločnosti, potreba reagovať na výzvy doby a tak ďalej a tak ďalej, kde dosiahneme vyššiu efektivitu aj pre tých, aj pre tie deti, pre jednotlivcov a kde dosiahneme vyššiu efektivitu pre spoločnosť. Či predĺžením školskej dochádzky na šestnásty, sedemnásty, osemnásty, devätnásty rok života, kedy tá efektivita zjavne je veľmi malá, alebo aj na základe toho, čo povedala kolegyňa Zimenová, tým, že ju zavedieme do ranejších vývojových fáz dieťaťa, kde tá efektívnosť je omnoho väčšia. A my sme si zvolili túto cestu.
Ďakujem.
17. 5. 2019 12:31:41 - 12:33:42 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
78.
Takže, ak dovolíte, budem odpovedať, keď ste všetci zvedaví na odpoveď.
Pravdou je, že máme právo predložiť návrh zákona ako každý z vás, čo ste našťastie ani v tejto rozprave nikto nespochybnili. Na druhej strane hovoríte, že je potrebné, aby takto dôležité návrhy zákonov prešli medzirezortným pripomienkovým konaním, ktoré vychytajú väčšinu problémov.
Ja si dovolím pripomenúť zákon, ktorý bol pred týždňom schválený, zákon vrátený pánom prezidentom o pedagogických a odborných zamestnancoch, kde sami pripomienkujúci alebo mnohí z nich povedali, že dnes ľutujú, že dávali pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania, lebo aj podľa nich bol zákon v pôvodnom znení lepší a zrozumiteľnejší ako po niekoľkých stovkách pripomienok.
Čiže tu máte vysvetlenie, že je to vždy aj otázka pohľadu, aj otázka toho, čo chcete dosiahnuť. A vo chvíli, keď začnete spájať a hľadať kompromisy pri nezlučiteľných problémoch, tak ten výsledok niekedy nenapĺňa úplne vaše očakávania.
Pravdou je, že vychádzame ako spolupredkladatelia v ústrety ministerstvu preto, aby sme stihli proces, aby sme stihli proces, ak hovoríte o tom, že nič zásadné sa nedeje. No, zásadné sa deje to, že v prípade, že by sme išli týmto štandardným postupom, tak v tomto volebnom období možno na samom jeho sklone by sme boli schopní prijímať tento návrh zákona, ale omnoho v hektickejšej dobe vzájomných predvolebných útokov, kde by sme už o racionálnej diskusii nemohli ani tušiť. Čiže toto je dôvod, prečo sme si zobrali za svoje predložiť tento návrh zákona.
17. 5. 2019 11:52:52 - 11:54:46 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, iba na dve veci zareagujem.
Prvá je: odklad = prepadnutie. Alebo inak. V prípade, že dieťa požiada o odklad a bude dva, tri, štyri roky chodiť do materskej školy na základe vôle rodiča a nezrelosti na povinnú školskú dochádzku, tak je to úplne normálny stav. V prípade, že dieťa bude chodiť do povinnej predškolskej dochádzky a nebude zrelé rovnako ako v tom prvom prípade, ktorý som pomenoval, tak už to považujte za zlý štart do života a za prepadnutie a za niečo, čo mu spôsobí doživotnú traumu.
Veď my nejdeme nikomu spôsobovať doživotnú traumu, my chceme pripraviť každé dieťa tak, aby v tom ďalšom výchovno-vzdelávacom procese nemalo žiadne problémy.
Druhá poznámka, ktorá sa týka bezpečnej cesty do školy. Ak hovoríte o bezpečnej ceste do školy, tak predovšetkým hovoríte pravdepodobne o prípadoch, ktoré sa nachádzajú na východe Slovenska, kde deti chodia po krajniciach 1,5, 2, 3 km pešo do školy, lebo nemajú na to, aby vyžívali bezplatný autobus. Ale na druhej strane keď tento problém pomenovávate, tak chcem vám povedať, že nie je riešením postaviť druhú paralelnú cestu, ale možno je riešením postaviť v týchto lokalitách školy s rozšíreným vyučovaním jazyka rómskeho tak, aby nemohli byť brané ako prirodzená segregácia. Možnože toto je cesta riešenia tohto problému namiesto toho, aby sme všetko bezbreho odmietali.
17. 5. 2019 11:24:17 - 11:26:18 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne za slovo aj za príspevky vo faktických poznámkach. No, nebudem môcť asi všetko podrobne rozobrať, takže aspoň na niečo zareagujem.
Dlhá diskusia, a nič sme nepripravili. No, my sme tú diskusiu začali, pripravili sme kapacity, pripravili sme finančné prostriedky a v čase, keď chceme spustiť zákon, budú pripravené kapacity. Čiže odmietam, odmietam túto časť kritiky.
Odklady a akým spôsobom sa zaoberať s deťmi. No, znovu musím povedať, že opätovne sme riešili na výbore CPP-éčky, ktoré posudzujú špeciálnovýchovno-vzdelávacie potreby detí, sú rôznej kvality. Sú dobré, sú priemerné a sú hlboko podpriemerné, ktoré na základe neviem akých kritérií vydávajú takmer každému dieťaťu, ktoré o to požiada, rozhodnutie, na základe ktorého potrebuje špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. A budem úplne otvorený a myslím si, že sa to stáva aj súčasťou nekalého, nekalého biznisu v niektorých prípadoch.
Viete, že sme zastabilizovali sieť, teda zablokovali jej ďalší nárast, a viete, že sa budujú štandardy, ktoré budú povinné pre všetky CPP-éčky a bude jednotné rozhodovanie, na základe ktorého môžme ísť ďalej. Objektívne, transparentne a tam, kde je potrebná rediagnostika, aj s rediagnostikou.
Čiže toto je ďalší, ďalší krok, ktorý, ktorý zapadá do tej mozaiky, že celý tento postup nie je nejaký živelný, náhodný, ale že ideme krok po kroku, aby sme ten systém sfunkčnili, aby sme zabránili jeho tunelovaniu a zneužívaniu.
Lebo ak poviem, že v Rakúsku je 5 % detí so špeciálnovýchovno-vzdelávacími potrebami, v Českej republike 8 a na Slovensku cez 12, nemyslím si, že by sme boli mentálne zaostalejší ako v susedných krajinách. Skôr to hovorí o zneužívaní.
17. 5. 2019 10:42:32 - 10:58:40 45. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1449 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petrák, Ľubomír (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v zásade začíname preberať mediálne veľmi sledovaný návrh zákona a myslím si, že aj spoločensky veľmi sledovaný.
Asi je potrebné na začiatok môjho vystúpenia vyvrátiť pár poloprávd a neprávd, ktoré zaznievajú v tejto diskusii.
Prvá vec, nepripravenosť tohto procesu. Veď o tom, akým spôsobom sa má realizovať predškolská výchova, diskutujeme na Slovensku možno desaťročie, intenzívne diskutujeme o tomto probléme od čias, kedy sa začalo pripravovať Učiace sa Slovensko. Prebehli významné celospoločenské diskusie. Ja osobne si myslím, že tých diskusií už bolo dosť a je potrebné pristúpiť aj k nejakým krokom realizačným.
Z tých ďalších vecí, ktoré je potrebné uviesť na pravú mieru. Nepristupujeme k tomu tak, ako pristupujú k tomu opoziční poslanci, ktorí povedia, pani kolegyňa Petrík, pani kolegyňa Zimenová a ďalší, že okamžite vytvoríme priestor pre povinnosť štátu zabezpečiť miesta v škôlkach pre deti od tretieho roku života bez ohľadu na to, aké sú kapacity, ale pristupujeme na to, po zrelej úvahe vyčlenených finančných kapacít na budovanie miest v materských školách. Zhruba dva roky dozadu uvoľnila vláda Slovenskej republiky z rozpočtu Slovenskej republiky 15 mil. eur na budovanie miestnych materských školách, aby sa ten veľký deficit, ktorý bol v tom období, významne zmenšil. Odvtedy boli vyhlásené projektové výzvy z IROP-u a z ďalších operačných programov v celkovej výške 140 mil. eur, dohromady 155 mil. eur. K 1. máju 2019 sme mali zazmluvnených z operačných programov zhruba 10-tisíc miest v materských školách, zazmluvnených, čo je vytvorenie 10-tisíc nových miest v materských školách, ktoré sú dnes v stave, že sú zmluvy podpísané, že prebiehajú verejné obstarávania a časť týchto kapacít sa už dnes reálne stavia s predpokladom dohotovenia v roku 2020.
Ak hovorím o týchto kapacitách, tak to je zhruba deficit, ktorý, ktorý potrebujeme na to, aby sme tento projekt spustili do reálneho života.
Ak hovoríme o marginalizovaných rómskych komunitách a sociálne znevýhodnenom prostredí, tak musím povedať ďalšie číslo, a to číslo hovorí, že pán splnomocnenec vlády Ravasz má k dispozícii približne ďalších 15 mil. nevyčerpaných a nezazmluvnených finančných prostriedkov na budovanie takýchto kapacít s prísľubom, že v prípade potreby sme pripravení alokovať ďalšie finančné prostriedky na to, aby sme pokryli všetky potreby, ktoré vzniknú.
Ale treba povedať úplne jednoznačne a nahlas, že je potrebné prestať rozprávať, diskutovať o týchto problémoch a treba povedať úplne jednoznačne aj samospráve, že aj vzhľadom na to, že tieto prostriedky, o ne nebolo žiadané, že nie je záujem niektorých obcí budovať ďalšie kapacity, lebo chcú žiť svojím pohodlným životom, je treba povedať úplne jasne z pozície štátu termín, do ktorého má byť ukončená výstavba kapacít materských škôl, aby sme sa pohli zásadne ďalej.
Hovorím, finančné prostriedky pre tých, ktorí na to v tejto chvíli nemajú, predovšetkým sociálne znevýhodneného prostredia rómskych komunít, máme pripravené, len treba, aby príslušní verejní funkcionári prestali nečinne sedieť na svojich stoličkách a začali sa zaujímať o reálne potreby svojich obyvateľov a reálne potreby spoločnosti.
Pokiaľ ide o to, či to má byť povinná predškolská výchova, alebo nemá byť povinná predškolská výchova, zo všetkých štúdií, ktoré som ja mal k dispozícii, vychádza doteraz to, že najväčší predpoklad úspechu je, ak sa začneme zaoberať malými deťmi, to znamená vo veku 5 rokov a skôr.
A tie argumenty, ktoré tu zaznievali, že potrebujeme predĺžiť deťom detstvo, aby sa mohli nejakým hravým spôsobom ďalej rozvíjať a byť dostatočne zrelé a pripravené na vstup do toho výchovno-vzdelávacieho procesu v školských zariadeniach, s touto tézou ja sa stotožňujem.
Ale povedzme si opäť čísla. Požiadavky 5-ročných detí v materských školách a zaškolenosť je niekde na úrovni 90 %. To znamená, 9 z 10 detí má záujem v predškolskom veku, teda tesne pred vstupom do školy, zúčastňovať sa predškolskej výchovy v materských školách. Z tých skupín obyvateľov, kde by to bolo najviac prínosné a potrebné, hovorím opäť o rómskom etniku, sa to hýbe niekde na úrovni 40 až 50 %. Ak chceme práve tieto deti dostať do predškolských zariadení a dnes ponuka ani žiadne iné nástroje nepomáhajú tomu, aby do predškolských zariadení išli, tak pravdepodobne tou cestou je zavedenie povinnej predškolskej výchovy od piateho roku veku dieťaťa.
Dôvody. Dôvody nie sú plne samoúčelné a my sme prerokovávali na výbore pre vzdelávanie zhruba mesiac dozadu Správu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, z ktorej plne jasne vyplynulo, a pani riaditeľka to povedala úplne jasne z výskumov, ktoré prevádzajú, rómske etnikum, ktoré vstupuje do základných škôl, nie je jazykovo pripravené. Rómsky jazyk, ktorým hovoria vo svojich komunitách, prídu do materskej školy a nie sú schopné sa dorozumieť v štátnom jazyku a vzdelávanie v rómskom jazyku v týchto lokalitách nie je zabezpečené. Prvý problém.
Druhý problém. Nekompatibilita jazyka, ako sme počuli z úst odborníkov, v rómskom jazyku nie sú pomenované všetky farby, to znamená, hovoriť o tom, aby toto dieťa bolo schopné vnímať na úrovni toho, čo sa učí v bežnej výuke v základnej škole, im môže spôsobovať reálne problémy.
Ďalšie motorické návyky, ktoré znamenajú aj jemné pohyby rukou, písanie a ďalšie veci, opätovne tieto deti v tom prostredí, v ktorom sa nachádzajú, nie sú pripravené na tento štýl ďalšieho života a je potrebné s nimi dostatočne pracovať. A dostatočne dlhú dobu, lebo niekedy ani rok takejto práce s týmito deťmi nestačí, aby boli dostatočne pripravené na vstup do reálneho výchovno-vzdelávacieho procesu.
Toto sú všetko fakty, ktoré nemôžeme opomínať a nemôžeme povedať, že cestou je vôľa rodičov, lebo tí najlepšie vedia, ako sa majú deti rozvíjať. Žiaľ, táto skupina obyvateľov nemá dostatok informácií o tom, aká je najvhodnejšia cesta pre rozvoj ich dieťaťa.
Ja osobne si myslím, že sú to fakty, ktoré sa nedajú prehliadnuť a nemali by sme ich v žiadnom prípade prehliadať. To, čo dnes začína byť, začína byť problémom, je opätovne problém toho, že ozývajú sa predovšetkým poskytovatelia predškolskej výchovy rôznych alternatívnych smerov. My v návrhu zákona hovoríme, že povinnú predškolskú výchovu, vzhľadom na to, že je povinná, by mali poskytovať iba prevádzkovatelia zariadení, ktorí sú zaradené do siete. Čo znamená zaradenie do siete? Zaradenie do siete znamená priestorové predpoklady, materiálno-technické vybavenie a kvalifikovaná, kvalifikovaní ľudia, ktorí sa s tými deťmi v období, kedy sú veľmi zraniteľné, sú schopní sa s nimi zaoberať tak, aby boli na ich prospech a nie v ich neprospech. Toto sú tri kritériá pre zaradenie zariadení do siete.
Ak existuje na Slovensku rad alternatívnych poskytovateľov predškolskej výchovy, ja nemám absolútne žiaden problém s tým, že môžme hovoriť o tom, že sa dá poskytovať predškolská výchova aj inými programami, aké sú spracované na úrovni štátnych vzdelávacích programov. Nemám s tým problémy. Ale mám vážne problémy s tým, aby sme tieto tri základné kritériá, ktoré som pomenoval, nekvalifikovaný personál, zlé priestorové vybavenie a zlé materiálno-technické vybavenie, aby sme povedali, že toto povyšujeme nad všetko ostatné, lebo toto je právo dieťaťa a právo rodiča si vybrať. Rodič nemá právo devastovať toto malé dieťa, rodič má povinnosť zabezpečiť jeho rozvoj tak, aby to bolo čo najviac v jeho prospech.
Toto je podstata tohto návrhu a poprosím vás, aby ste, aby ste neotáčali celý význam a stratégiu tak, ako sme tento návrh postavili.
Otázka, otázka fungovania rodiny. Dnes stojíme pred fenoménom významného zvyšovania podielu domáceho vzdelávania aj v predškolskej výchove, ale aj na základných školách. Znovu ideme mnohými, ja by som sa snáď ani nebál povedať, až pokútnymi cestami, ktoré nie v každom prípade znamenajú efektivitu a úspech. Domáceho vzdelávania a niektorých špičkových zariadení na Slovensku boli tí, ktorým by sa zvažovalo, či je vhodné, nevhodné, opodstatnené alebo neopodstatnené zveriť ďalšiu výchovu a vzdelávanie detí do rúk, by sme povedali, že áno. Podstata problému je, že to nemáme nastavené a zmapované tak, aby sme mohli povedať, že plošne kvalita domáceho vzdelávania je dobrá, že plošne kvalita domáceho vzdelávania znamená prospech pre túto krajinu. V niektorých prípadoch je to to, čo sa pomenováva, že vytvárame priestor deťom pre predĺženie mladosti a rôznymi hravými formami ich posúvame ďalej do života. V niektorých prípadoch, žiaľ, musím povedať to, čo som povedal už aj verejne, že nie je problémom, nie sú problémom iba deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj deti z bohatých rodín, že mnohí rodičia lepšie finančne zabezpečení, je pod ich úroveň, aby ich deti chodili do bežných základných škôl. Inými slovami, začíname tu pestovať určitú formu papalášizmu, ktorú ja z tohto pohľadu odmietam. Neodmietam systém ako celok, ale odmietam jeho patologické prejavy. A dajme si ružové okuliare dolu. Určité patologické prejavy v tomto systéme existujú.
Dalo by sa o týchto veciach, samozrejme, rozprávať omnoho, omnoho dlhšie. Za chvíľočku pristúpime, pristúpime k hlasovaniu. Ja osobne som presvedčený, že sme schopní dospieť k záverom pri prerokovaní tohto návrhu zákona, ktoré bude ochotná a schopná akceptovať väčšina tejto poslaneckej snemovne.
Sme pripravení v rámci obdobia medzi prvým a druhým čítaní stretnúť sa so všetkými relevantnými organizáciami, ktoré o to požiadajú, vypočuť si ich požiadavky a diskutovať o tom, čo je akceptovateľné, čo je realizovateľné a čo realizovateľné nie je z nášho pohľadu. Čiže v zásade iný štýl medzirezortného pripomienkového konania.
Deklarovali sme ako predkladatelia verejne na výbore, že sme pripravení viesť aj neformálne rokovania so všetkými predstaviteľmi či už koaličných, alebo opozičných strán o tom, aby sme tento náš návrh zákona v maximálnej možnej miere vylepšili, a nie ho potopili. Ak sa v procese týchto diskusií ukáže, že existujú predovšetkým kapacitné problémy v niektorých regiónoch, lebo čísla, o ktorých som hovoril, sú makročísla za Slovenskú republiku, čo neznamená, že v niektorom regióne môže nastať problém, ak sa ukáže, že v niektorom regióne vzniká problém so zabezpečením kapacít, verejne deklarujeme, že sme pripravení posunúť účinnosť tohto návrhu zákona o rok.
Toto sú všetko veci, ktoré sú na prospech toho, aby sme si sadli ako rozumní ľudia za rokovací stôl, odložili svoje parciálne politické záujmy, prestali politikárčiť a konečne sa začali stavať za to, aby sme slovenský školský systém posunuli výrazne dopredu, aby sme vytvorili predpoklady pre výrazné napredovanie vzdelávania našich detí, aby sme sa opätovne nemuseli vracať k tomu, že ďalšie hodnotenie PISA, TIMSS, PIRLS alebo Testovanie 5 alebo 9 bude znamenať iba ďalší pokles kvality vzdelávania na Slovensku. Lebo začiatok kvality vzdelávania detí je v ich predškolskom a ranom školskom veku. Ako nastavíme latku, tak tá latka sa bude s nimi ťahať celý život.
Preto vás prosím o konštruktívnu debatu a podporu tohto návrhu zákona.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)