Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
26. 11. 2019 14:14:14 - 14:20:53 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1764 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som vystúpil ako spravodajca gestorského výboru k vrátenému zákonu a predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1867 zo 6. novembra 2019 pridelil zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky, doručený 6. novembra 2019 na prerokovanie týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republike správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Z rokovania prezidentky; pardon; z rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky o vrátení zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky vyplýva: Prezidentka Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní prijala zákon s týmito podmienkami, ktoré sú odôvodnené v časti II a uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky zo dňa 6. novembra 2019 nasledovne:
1. V čl. IV sa vypúšťa prvý bod.
Zrušuje sa označenie druhého bodu.
2. V čl. VI sa slová „čl. IV bodu 2“ nahrádzajú slovami „čl. IV“.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky prerokovali predmetný zákon v lehote určenej rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a zaujali k navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v časti III rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky k vrátenému zákonu, nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval zákon dňa 19. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval dňa 20. novembra 2019. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor k pripomienkam prezidentky uvedených v časti II tejto spoločnej správy neprijal odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky.
Gestorský výbor zákon z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky odporúča schváliť v pôvodnom znení.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 28. októbra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj č. 275 dňa 26. novembra 2019.
Výbor určil poslanca Stanislava Kubáneka za spoločného spravodajcu výborov a súčasne ho poveril podľa § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku rokovania a predkladal návrhy na ďalší postup.
Pán predsedajúci, skončil som.
28. 10. 2019 15:21:41 - 15:22:25 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Pán poslanec, dovoľte mi, aby som reagoval na vás. Podľa rokovacieho poriadku, ktorý hovorí, že po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní na schôdzi Národnej rady sa hlasuje o podaných pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ak bol v rozprave podaný návrh vrátiť návrh zákona na dopracovanie alebo odložiť rokovanie o ňom alebo nepokračovať v rokovaní o ňom. O tom môžeme hlasovať, ale hlasovať, že nebudeme, rokovací poriadok to neobsahuje.
28. 10. 2019 9:08:34 - 9:11:57 51. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariána Kéryho a Martina Nemkyho na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 2044 z 18. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určitej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 743 z 8. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 257 z 10. októbra 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 4 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 265 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
18. 9. 2019 10:46:12 - 10:47:55 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1579 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 30 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
18. 6. 2019 16:37:27 - 16:41:42 46. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1764 z 10. mája 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady pre sociálne veci. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 626 z 11. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 430 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 222 z 13. júna 2019 s návrhom zákona súhlasil a odporúčal ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, Výbor Národnej rady pre sociálne veci o predmetnom návrhu zákona nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom II spoločnej, pardon, pod bodom III spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré budem čítať, nakoľko, nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu rozdanú. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto, hlasovať spoločne o bodoch 1 až 28 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 235 z 18. júna 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončil som.
10. 5. 2019 9:54:25 - 9:56:09 45. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1430 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívno-právnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako pre spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 10. 2018 0:20:03 - 0:35:23 35. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
434.
Nakoľko pozmeňujúci a doplňujúci návrh v opakovanom druhom čítaní bol podaný dnes, dajte, prosím, pán predsedajúci, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
435.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 68, proti 57, zdržali sa 2, nehlasovali 2.
Konštatujem, že lehotu sme skrátili.
Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
436.
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu v opakovanom druhom čítaní pána poslanca Dušana Bublavého vyplývajúceho z rozpravy.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
437.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Bublavého.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 81, proti 16, zdržalo sa 34, 2 nehlasovali.
Návrh sme schválili.
Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
438.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
439.
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 78, proti 33, zdržalo sa 17, 1 nehlasoval.
Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási niekto v rámci tretieho čítania do rozpravy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
440.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
441.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 80, proti 33, zdržalo sa 16, 3 nehlasovali.

Návrh sme schválili.

A teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých vládou Slovenskej republiky (tlač 1123).
Dávam teraz slovo pánovi Krajkovičovi, aby hlasovanie uviedol, nech sa páči.

(Hlasovanie o návrhu vlády Slovenskej republiky na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, tlač 1123.)

Krajkovič, Mikuláš, poslanec NR SR
442.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu vlády na voľbu šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu, a to pánov, a to na pánov Mareka Gocníka, Jaroslava Lovašša, Milana Hauera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lörincza verejným hlasovaním spoločne.


Bugár Béla, podpredseda NR SR

443.
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 78, proti 5, zdržalo sa 48 poslancov, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že všetkých šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých vládou Slovenskej republiky sme schválili.

A teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov. Najprv o tom, aby sa voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom (tlač 1124) vykonala tajným hlasovaním.
Takže prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120... (Ruch v sále.) Páni poslanci!
Prítomných 120 za 68, proti 47, zdržali sa 4, 1 nehlasoval.
Konštatujem, že tento návrh sme schválili.
Teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba člena Správnej rady Ústavy pamäti národa (tlač 1182) vykonala tajným hlasovaním. (Neutíchajúci ruch v sále.) Páni poslanci, ideme ešte hlasovať, ak vám to nevadí... Keď nechcete, môžem prerušiť rokovanie, žiadny problém. (Zaznievanie gongu.)
Takže prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu, že aj túto voľbu vykonáme tajným hlasovaním.
(Hlasovanie.) Prítomných 114, za 64, proti 47, zdržali sa 3.
Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu o dvoch návrhoch, a to na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom (tlač 1124) a člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1182).
Hlasovanie vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch. Samozrejme, nemusím vám znovu teda povedať a zvýrazniť, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene musíte označiť tú alternatívu, za ktorú hlasujete: za, proti alebo sa zdržiavam. Na hlasovacom lístku o voľbe členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom je možné označiť alternatívu za najviac u piatich kandidátov. V prípade člena Správnej rady Ústavu pamäti národa môžte označiť alternatívu „za“ najviac u jedného kandidáta.
A teraz pristúpime konečne už k tomu tajnému hlasovaniu. Nech sa páči, vidím, že už stojíte v šóre, takže za chvíľočku príde aj na vás rad.

[Hlasovanie o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu (tlač 1124)
a o
návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1182).]

(Akt tajnej voľby.)

(Spracúvanie výsledkov tajného hlasovania.)
20. 9. 2018 15:54:43 - 16:00:20 34. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludni Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
83.
Pán predsedajúci, prosím, aby sme hlasovali na októbrovej schôdzi Národnej rady o tomto zákone.
20. 9. 2018 15:40:11 - 15:44:34 34. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludni Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
71.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č.1243 z 19. júna 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 418 zo 4. septembra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 153 zo 6. septembra 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet rokoval dňa 10. septembra 2018 a neschválil predložený návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré budem čítať; nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 160 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, skončil som.
15. 6. 2018 13:07:07 - 13:09:00 33. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1019 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma svojím uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Skončil som, otvorte všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
30. 11. 2016 9:04:59 - 9:08:40 11. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 333 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážení páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali ihneď.
Pán predsedajúci, skončil som.
29. 11. 2016 16:01:05 - 16:01:20 11. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 332 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ja len chcem poznamenať, že pri výjazdových vládach som sa podieľal a fakt chcem vás ubezpečiť, že vznikli problémy a je potrebné ten presun, ten zákon je potrebné schváliť, lebo je predpoklad, že môžu nám vzniknúť vážne finančné problémy.
29. 11. 2016 15:50:16 - 15:53:45 11. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 332 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kubánek, Stanislav (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Vážený pán podpredseda, predkladám informáciu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 340 z 18. novembra 2016 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj v termíne do začiatku rokovania schôdze Národnej rady Slovenskej republiky s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj prerokoval predložený návrh vlády na 13. schôdzi výboru, uznesením č. 54 z 21. novembra 2016 odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony,
Dovoľte, aby som vám predniesol návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada Slovenskej republiky podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov na návrh vlády Slovenskej republiky súhlasí s tým, že vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia dopĺňajú niektoré zákony, prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní na 11. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pán podpredseda.