Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
14. 3. 2018 17:06:32 - 17:11:00 28. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 748 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
87.
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v prvom rade chcem požiadať o vyňatie bodu 13 zo spoločnej správy na samostatné hlasovanie. Prečítal by som vám zároveň pozmeňujúci návrh, ktorý odôvodňujem s tým, že upravuje sa postup a zákonné podmienky v prípade doterajšieho prenajímateľa, ktorý je podielovým spoluvlastníkom v rámci postupu podľa § 12 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene a doplnení niektorých neskorších predpisov.
Zároveň sa ustanovuje, že vyčlenenie podnájomného pozemku musí byť v prípade právnickej osoby, ktorá hospodári na výmere, alebo je to samostatne hospodáriaci roľník v obci, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Čiže prečítal by som samotný pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Gábora Gála, Petra Antala a Tibora Bernaťáka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2017 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov č. 34/2014 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
1. Za čl. IV sa vkladá nový článok V, ktorý znie:
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 219/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 12a ods. 9 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písm. e) sa označuje ako písmeno d).
2. V § 12a ods. 10 sa slová „písm. e)" nahrádzajú slovami „písm. d)".
3. V § 12a odsek 14 znie:
"(14) Ak o postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 žiada doterajší prenajímateľ, ktorý je podielovým spoluvlastníkom, výmera podnájomného pozemku sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve doterajšieho prenajímateľa na dotknutých pozemkoch, pričom celú výmeru podnájomného pozemku musí obhospodarovať doterajší prenajímateľ, jemu blízka osoba, právnická osoba, ktorej je doterajší prenajímateľ členom alebo spoločníkom, alebo samostatne hospodáriaci roľník 12ca) alebo právnická osoba, ktorá hospodári na výmere najviac 150 ha a obhospodarujú pozemky na území obce, v ktorej doterajší prenajímateľ vlastní dotknuté pozemky. Na postup podľa odseku 1 alebo odseku 8 sa ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nepoužijú."
Poznámka pod čiarou k odkazu 12ca znie:
"12ca) § 12a ods. 2 zákona č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú. Tento článok nadobúda účinnosť 1. mája, čo sa premietne do článku upravujúceho nadobudnutie účinnosti.
Z mojej strany to je všetko. Ďakujem za pozornosť.
9. 2. 2018 13:02:41 - 13:04:41 27. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 856 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, ja vidím najväčší problém v komunikácii, v detailoch komunikácie. Ako teraz pán poslanec spomenul, hodnota za peniaze, toto tiež fakt, ako tá informácia bola, bola zlá, čo sa objavila vo verejnosti. Alebo čo ste spôsobili teraz vy, čo sa týka Industry Day. Proste my sme chceli ísť na to predstavenie bojových vozidiel, ale my v tejto sále sme vtedy zabezpečovali väčšinu pre vládne návrhy zákonov, čiže sme nemohli ísť. A vy ste vyzdvihli pána Vašečku, on mohol odísť, lebo je opozičný, my sme museli tu zabezpečiť vládnu väčšinu.
Čiže táto komunikácia nebude dobrá a tuto by sme mali troška rozbiť všetky fámy, ktoré sa tu objavujú. Lebo áno, ľahšie by sa obhajovalo, že máme medzinárodný tender na všetko, ale medzinárodný tender nie je všeliek a každý to dobre vie. Práve na transportéry mali v Čechách medzinárodný tender. A ako to dopadlo? Padli aj trestnoprávne rozsudky už. Preto veľmi vítam, keď budeme takto komunikovať, budeme mať na to priestor.
Na druhej strane mám pochopenie aj preto, že niektoré veci sa nemôžu objaviť na verejnosti, lebo "nepřítel naslouchá", ako bolo vždy na každej hláske napísané na vojne. Tiež je problém s tým, že keď rokujeme za uzatvorenými dverami na výbore, tak niektorí poslanci po skončení schôdze idú von a jedna v jednom informujú médiá, čiže celú verejnosť. Ale hovorím, že sú rôzne fámy ohľadom nákupu, teraz ste povedal, že prečo ste nepodpísali kontrakt na Gripen. Čiže všetky tieto fámy, prosím vás, alebo otázniky rad radom vysvetlíte, lebo potom vznikajú všelijaké šumy ako pri tomto, čo ste mali s ministerstvom financie hodnota za peniaze.
1. 2. 2018 11:11:43 - 11:12:16 26. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 847 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem za slovo, ešte pred hlasovaním chcem dať procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov koaličných, vládnych koaličných strán. Žiadam o posunutie hlasovania o bode 14, tlač 748, to je vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, na neskoršiu dobu s tým, že ešte tam chceme niečo doladiť s pani ministerkou.
13. 12. 2017 17:31:07 - 17:31:46 23. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
143.
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, milí kolegovia, dovoľte, aby som v mene poslaneckého klubu MOST - HÍD každému zaželal krásne Vianoce a šťastlivý nový rok, aby sme po tomto v januári sem prišli tak oddýchnutí a s takým novým a takým pozitívnym elánom. Kedves barátaim, kolégák, koléganők, engedjék meg, hogy a HÍD frakció nevében mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepet kívánjak és boldog új évet. Találkozunk januárban. (Potlesk.)
30. 11. 2017 11:46:08 - 11:47:26 23. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 757 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
98.
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Prosím, pani podpredsedníčka, aby ste otvorili rozpravu.
18. 10. 2017 11:16:39 - 11:18:39 21. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 658 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
67.
Ďakujem pekne. Pán poslanec, mám pochopenie pre váš návrh, ale musíme zohľadniť aj to, že kebyže po desiatich rokoch jednému poľnohospodárskemu podniku by sme zobrali všetku pôdu alebo polovicu, tým by sme ohrozili to, že ten poľnohospodársky podnik nemusí prežiť. Čiže musíme mať na zreteli aj to, že tu je nejaký fungujúci podnik, ktorý 10 rokov, keďže má v nájme minimálne na 10 rokov poľnohospodársku pôdu, čiže ten podnik je existenčne zabezpečený, fungujúci, tak tá prolongácia tam, no, je a do istej miery má aj zostať. Na druhej strane tiež treba zobrať aj do úvahy to, že teraz zoberieme jednému podniku nejakých 500-tisíc hektárov a dáme druhému, ktorý ešte existenčne, možno ešte nie je fungujúci, a vlastne vymeníme, od subjektu A dáme subjektu B.
Tento zákon alebo táto novela, náš pozmeňujúci návrh je o tom, aby sme dali tým, ktorí majú nejakú, predsa len nejakú, nejaký podnik s pridanou hodnotou, mladým farmárom, tí, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, tí, ktorí majú finálny produkt, čiže majú takú výrobu, nielen to, že niekde zasejú a potom zorajú. A tam aj tam zamestnanosť je pri týchto podnikoch troška vyššia.
Ale hovorím, že stále je problém ten, že áno, zmluvy sa prolongujú. Keď všetko zaplatí, po 10 rokoch, po 15 rokoch v niektorých prípadoch tak automaticky sa obnovuje nájom. Ale my nemôžme celé odvetvie poľnohospodárstva vystaviť tomu, že po 10, 15 rokoch vymeníme absolútne všetkých vlastníkov, všetkých nájomcov. Toto by potom mohlo dopadnúť zle. Čiže musíme hľadať riešenie také, aby sme zabezpečili chod aj tých podnikov, ktoré majú na trhu svoje postavenie, ale umožnili aj mladým farmáriť.
18. 10. 2017 11:09:39 - 11:14:41 21. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 658 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
63.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako ministerka vo svojom predslove povedala, že my sme predložili určitý pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorým sme umožnili, aby začínajúci farmári alebo farmári, ktorí majú špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo farmári, ktorí produkujú finálny produkt, mohli mať od Slovenského pozemkového fondu jednoduchší a zaistený prístup k nájmu poľnohospodárskej pôdy. Sme navrhli určité riešenie s tým, že sme zvýšili z pôvodnej výmery, percentuálnej výmery, ktorá by sa mohla zobrať tým nájomcom, ktorým skončí zmluva, jednotlivé položky a toto sme vyhodnotili po predložení nášho pozmeňujúceho návrhu aj na základe dohody s príslušnými záujmovými organizáciami, že by to mohlo byť v niektorých prípadoch aj nespravodlivé alebo časť poľnohospodárskych podnikov by mohla byť na tom po týchto zmenách horšie, ako sme si predstavovali. Tak teraz predkladám pozmeňujúci návrh, ktorým by sme potom tie percentá znížili pri najväčších nájomcoch z pôvodne 10 %, čo by sa im mohlo zobrať, my sme navrhli 20 a teraz ideme do kompromisu medzi tými číslami.
Tým vlastne chcem najprv stiahnuť ten náš pôvodný návrh, ktorý sme dali v rozprave, a namiesto toho návrhu teraz predkladám nový, ktorý znie:
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 24/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov a poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I bod 12 znie:
"12. § 13 ods. 5 znie:
"(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 hektárov. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý aspoň na polovici obhospodarovanej výmery vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie: (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci, prosím vás, väčší kľud, nepočuť, čo hovorí pán poslanec.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
"13. V § 13 ods. 6 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5", v písm. a) sa slová "3 %" nahrádzajú slovami "4 %", v písm. b) sa slová "5 %" nahrádzajú slovami "7 %", v písm. c) sa slová "7 %" nahrádzajú slovami "9 %" a v písm. d) sa slová "10 %" nahrádzajú slovami "12 %"."
Bod 3. V čl. I bod 13 znie:
"13. V § 13 ods. 7 a 9 sa slová "odseku 4" nahrádzajú slovami "odseku 5" a za slovo "mikropodniku" sa vkladajú slová "alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt"."
Ďakujem pekne za pozornosť.
11. 10. 2017 15:22:09 - 15:31:40 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 658 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, v prvom rade dovoľte, aby som vo svojom vystúpení poďakoval všetkým, ktorí participovali na príprave tejto novely zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Je to veľmi ťažký zákon. Celá problematika veľmi ťažká. Všetci, ktorí vystúpili predo mnou v rozprave, pani ministerka, ozrejmili to, že vlastne do čoho sa púšťame týmto návrhom alebo touto novelou. Je nám jasné, že rad vecí ešte stále nebudeme mať vyriešený. To by vyriešila celková, celkové pozemkové úpravy v každom katastri, ktorý máme na Slovensku. Ale možno aj z finančného hľadiska toto zatiaľ reálne nie je. Nie je to otázka zajtrajška. Bohužiaľ.
Druhá vec, ktorú chcem podotknúť, nadviažem na slová pani ministerky, že máme určité záväzky. Nehovorím, nechcem hovoriť len o záväzkoch voči Európskej únii. Máme záväzky voči vlastným občanom, našej vlastnej spoločnosti a záväzok, aby sme fakt tú potrebnú vec, sebestačnosť zabezpečili a napomohli k tomu už ráznymi krokmi. Mali sme aj určité úpravy už v tom pôvodnom zákone, ale ako život ukázal, nie je to dostatočné, preto tu prednesiem potom pozmeňujúci návrh k zákonu, ktorý predložila pani ministerka. Tento návrh je taký smelší.
Dúfam, že v aplikačnej praxi nebude toľko problémov, koľko by vedeli niektorí si predstaviť, ktorým tento zákon možno uberie troška z tých státisícov, desaťtisícov, tisícov poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú prenajatú od štátu za lacný peniaz a nikoho k tejto pôde nepúšťajú. Niekoľko desaťročí sa boríme s tým problémom, že malý podnikateľ, agropodnikateľ, mladý farmár, ľudia, ktorí pestujú ovocie a zeleninu, sa nevedia dostať k štátnej pôde, lebo stále tí veľkí, veľké agropodniky majú prolongáciu, majú kvázi ako prednájomné vzťahy dohodnuté, keďže zákon je taký, aký je. Boli určité výnimky a tie výnimky teraz by sme chceli rozšíriť, aby to prednostné právo na nájomný vzťah nebolo v každom prípade.
Ja, keď dovolíte, prečítam návrh na záver môjho vystúpenia, z ktorého bude zrejmé ale, o čo sa nám jedná. Aby mladý farmár, mikropodnik, malý podnik, poľnohospodár, ktorý má špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu, špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý má finálny produkt zo svojho pestovania, keď má menej ako 50 hektárov poľnohospodárskej pôdy, či štátnej, alebo inej, mohol dostať od štátu ďalšie pozemky do nájmu. Preto zvyšujeme aj ten objem, ktorý by sme tým veľkým, ktorí majú dnes prenajatú pôdu od štátu a majú prednostné právo na ďalší nájomný vzťah, my sme im zobrali nad tisíc hektárov 20 % z tejto pôdy.
Zavádzame novinku, že by sme posudzovali nie jeden taký samostatný agrosubjekt, ale aby sme tieto poľnohospodárske subjekty posudzovali na základe toho, že koho majú konečného užívateľa výhod. Nejeden agrobarón, ako to nazval pán poslanec Fecko, má niekoľko tisíc hektárov pôdy prenajatých od štátu za veľmi výhodných podmienok oproti tým, ktorí majú poľnohospodársku pôdu prenajatú od cirkví, od súkromníkov alebo od iných subjektov. A títo veľkí latifundisti, latifundisti majú ale tieto svoje nájomné vzťahy riešené tak, že majú niekoľko spoločností. Rádovo aj niekoľko desiatok. Čiže spoločné posúdenie pre tieto osoby bolo konečný užívateľ výhod, v tom-ktorom podniku to je a podľa toho by sa posudzovalo, že daný subjekt koľko má prenajaté od štátu a od toho by sa odvíjalo, že koľko percenta by mohol štát zobrať alebo proste nepredĺžiť tú nájomnú zmluvu, neuplatniť to prednostné právo na uzavretie nájomného.
Čiže, ak dovolíte, prečítam celý návrh nášho pozmeňujúceho návrhu. Čiže.
1. V čl. I bod 12 znie:
„12. V § 13 ods. 5 znie:
„(5) Prednostné právo na nájom pozemkov podľa odseku 4 nevzniká k pozemkom, o nájom ktorých prejaví záujem okrem doterajšieho nájomcu aj mladý poľnohospodár alebo poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku, ktorý sa na pozemkoch zmluvne zaviaže vykonávať špeciálnu rastlinnú výrobu alebo živočíšnu výrobu v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt a preukáže, že už má vo vlastníctve alebo v nájme od iných vlastníkov poľnohospodárske pozemky, najviac však do výmery 50 ha. Fond prenajme mladému poľnohospodárovi alebo poľnohospodárovi spĺňajúcemu podmienky malého podniku alebo mikropodniku pozemky vhodné na vykonávanie špeciálnej rastlinnej výroby alebo živočíšnej výroby v rozsahu podľa osobitného predpisu, alebo pozemky poľnohospodárovi, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodárovi, ktorý vyrába finálny produkt, ak existujú pozemky, ktoré možno podľa tohto zákona prenajať, najviac však do celkovej výmery 150 ha bez pozemkov, ktoré už má vo vlastníctve alebo v nájme."."
2. V čl. I sa za bod 12 vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 13 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“, v písm. a) sa slová „3 %“ nahrádzajú slovami „5 %“, v písm. b) sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „10 %“, v písm. c) sa slová „7 %“ nahrádzajú slovami „15 %“ a v písm. d) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „20 %“.“
3. V čl. I bod 13 sa vypúšťa číslo „6“ a čiarka.
4. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Na účely odseku 6 sa za pozemky prenajaté doterajšiemu nájomcovi považujú aj pozemky prenajaté fyzickej alebo právnickej osobe, s ktorou má doterajší nájomca spoločného aspoň jedného konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu, pričom maximálne možné zníženie výmery podľa odseku 6 sa posudzuje pre všetky dotknuté osoby spoločne a súčasne každej spoločne posudzovanej osobe sa môže znížiť výmera maximálne podľa odseku 6.“.“
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
A nasledujúce body sa potom primerane prečíslujú.
5. V čl. I sa za bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 13 ods. 7 a ods. 9 sa za slovo „mikropodniku“ vkladajú slová „alebo poľnohospodár, ktorý vykonáva špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo poľnohospodár, ktorý vyrába finálny produkt“.“
A vlastne to je všetko. Ďakujem pekne.
12. 9. 2017 11:18:35 - 11:18:49 19. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem pekne. Ja chcem dať do zápisu, že včera pri hlasovaní č. 98 som vykázaný, že som nehlasoval. Chcem uviesť do zápisu, že som hlasoval za.
7. 9. 2017 11:51:54 - 11:53:26 19. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
128.
To, pán poslanec Dostál, máte pravdu v tom, že nik sa nevenuje tejto téme, tejto problematike tak vážnejšie, aká to je vážna téma. Aj teraz pozornosť našich kolegov je taká, aká je. Možno kebyže úrad za častými plánovanými kontrolami nie v počte 19, ale 219 a s tými vyššími mimoriadnymi kontrolami a s udeľovaním niekoľkých pokút, tak možno by sme sa fakt k tomu vedeli pristúpiť zodpovednejšie. Ale toto nedávam ako námet.
Skôr by som chcel od úradu a využiť tento priestor, aby robil osvetu hlavne medzi podnikateľskými subjektami a právnickými osobami, nakoľko neviem, koľko je zaregistrovaných na úrade projekt ochrany osobných údajov. Má to strašne málo subjektov a veľa tých povinných osôb o tejto svojej povinnosti ani nevie.
Čiže začal by som od toho a potom by som upriamil pozornosť práve na to, že čo sa deje v Európskej únii, lebo keď si nedávame pozor, že aké máme doma my už platné predpisy, platné povinnosti a oprávnenia z toho vyplývajúce, tak neočakávajme, že ešte si budeme dávať pozor, že čo nám pripravuje Brusel alebo nie.
11. 5. 2017 10:59:41 - 11:01:33 17. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
68.
Ďakujem za slovo. Árpi báči, tu som. Riešime problém, ktorý sme dostali do vienka, alebo riešiš. Ja chápem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Páni poslanci, poprosím vás, kľud v rokovacej sále.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
Ja chápem to, že fakt teraz nie je čas na riešenie, že kto za to môže. Nezametajme to pod koberec, ale vráťme sa k tomu. Ale teraz máme tento problém. Čas sa stratil, viem kde. Že sa snažilo rokovať s tými špekulantmi, ktorí vlastne navodili tento problém, ktorý musíme urýchlene riešiť. A ja tiež nie som rád, že toto musíme riešiť v skrátenom legislatívnom konaní. Napriek tomu, že toto riešenie je osvedčené v Nemecku, ja si tiež myslím, že má v sebe určité riziká, ale tu to základné ľudské právo mať vlastníctvo a zabezpečené mať vlastníctvo aj naďalej podľa mňa bude zachované. To je o tom, či prevládne spoločenský záujem alebo záujem niektorých špekulantov. A podľa mňa ten spoločenský záujem je o to väčší, že musíme sa vysporiadať aj s tým nešvárom, neduhom, že prečo je možné stále to, aby niektorí špekulanti takto získali pozemky pod diaľnicami.
Samozrejme, môžeme riešiť všetky verejné súťaže tak, že keď sa nám tam niečo nepozdáva a nie je to ideálne riešenie, tak všetko zrušíme, kým nevytvoríme nejaké sterilné prostredie. Ale takéto tu nikdy nebude. Čiže keď chceme stavať diaľnice, musíme uzatvárať určité kompromisy. Ideálne riešenie nikdy nebude. A v tomto máš, pán minister, pravdu.
9. 5. 2017 18:47:51 - 18:50:35 17. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
199.
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som poinformoval o predmetnom vládnom návrhu zákona, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor návrh zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 513 z 23. marca 2017 pridelila vládny návrh zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výboru, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 199 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 72 z 2. mája 2017 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť.
Gestorský výbor určil spoločného spravodajcu výboru pána poslanca Gábora Gála vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom čítaní a v treťom čítaní a predniesť spoločnú správu výborov, ako aj odôvodniť návrh stanoviska gestorského výboru. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 78 na svojej 28. schôdzi.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili k tomuto bodu rozpravu.
28. 3. 2017 19:29:56 - 19:31:56 14. schôdza NR SR - 5.deň - B. popoludní Tlač 373 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
206.
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, viete, že ja som veľkým odporcom skrátených legislatívnych konaní. Aj v tomto prípade som nebol rád, že to ide takýmto tempom, ale obráťme kartu. Keby že to nejde skráteným legislatívnym konaním, keď to pôjde nejakým poslaneckým návrhom, tak môžeme hlasovať o zrušení Mečiarových amnestií až niekedy v júli. Keď to pôjde na medzirezortné pripomienkové konanie, tak niekedy v septembri - októbri. Nám na rozdiel od vás ide o to, aby sme amnestie zrušili. Aj pre nás tento návrh je kompromis. My sme podporili predchádzajúcich osem takýchto návrhov. Sme schopní podporiť aj Budajov návrh ako klub, ako sme podporili všetky predchádzajúce, ale ešte raz, nám ide o to, aby sme Mečiarove amnestie zrušili. Keď ich vieme zrušiť len týmto spôsobom, tak ideme na tento spôsob. A nejde nám o to, aby sme túto tému živili donekonečna, lebo to je dobrá téma. Je tu šanca, aby sme ich zrušili, tak pome na to.
Čo sa týka milostí, máte pravdu. A ešte väčší problém je, že my ani nevieme, lebo sa to neeviduje, koľko milostí bolo udelených v tej kauze. Nevieme. Bavilo sa o troch, piatich. Teraz už, už naposledy sa hovorilo o jedenástich, čiže nevieme. Keď neprejde tento návrh, povedať si, že si neviete si predstaviť, aby toto išlo, keď nepôjde tento návrh, tak pôjde ten Budajov. Zas to získa nejakých 70 - 80 hlasov a budeme kde? Mečiarove amnestie nebudú zrušené a asi v tomto volebnom období zrušené ani potom nebudú. Čo... (Vystúpenie prerušené časomerom.)
24. 3. 2017 10:22:08 - 10:22:42 14. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 354 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, áno, povedali ste to správne, Správny sporový (pozn. red.: správne "súdny") poriadok. (Smiech.)
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, ako som v predchádzajúcom bode povedal, ide o vlastne navrátenie pôvodného ustanovenia do nových kódexov, ktoré nahradili starý Občiansky súdny poriadok. Čiže navraciame ten pôvodný stav, ktorý bol tu pred účinnosťou nových sporových kódexov.
24. 3. 2017 10:17:56 - 10:19:01 14. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 353 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
47.
Sporový, som povedal.

Gál, Gábor, poslanec NR SR
48.
Nie. Poriadok je možno aj sporný niekedy v niektorých jeho nových ustanoveniach, ale hlavne sporový.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
49.
Stáva sa to, no čo? (Povedané s úsmevom.)

Gál, Gábor, poslanec NR SR
50.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budem veľmi krátky. Občiansky súdny poriadok vo svojom § 18 myslel na to, že keď nejaké podanie nie je v slovenskom jazyku, aby sa s týmto vedeli súdy vysporiadať čo najľahšie, aj najmenej, najmenej zatiahnuť do toho strany sporu, tak táto možnosť v aktuálnom civilnom sporovom, súdnom sporovom poriadku vypadla, čiže my navrátime ten stav, aby mohol každý, kto sa obráti na súd, používať aj svoju materčinu tak, ako to bolo pred účinnosťou novely Občianskeho súdneho poriadku alebo prijatím nového kódexu.
23. 3. 2017 17:50:41 - 17:51:29 14. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 436 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
169.
Ja mám veľmi rád Rusínov, veľmi sa mi páči ich jazyk a želám tejto národnostnej menšine na Slovensku, aby sa im darilo, aby mohli zveľaďovať svoju kultúru, zachovali svoje korene a aby sa im rodilo čo najviac detí a aby si tú svoju rusínsku národnosť nielen zachovali oni sami, ale aby odovzdali tieto svoje korene aj svojim deťom. To je základ všetkého.
A práve tento fond, nakoľko zabezpečuje financovanie stále a určité financovanie kultúry aj tejto národnostnej menšiny, tak dúfam, že im sa bude dariť.
22. 3. 2017 18:57:37 - 18:58:35 14. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 434 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
121.
Ďakujem pekne za slovo. Vážené poslankyne, vážení poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste otvorili rozpravu.
3. 2. 2017 11:23:10 - 11:26:36 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
92.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Návrh je totožný. Len tým, že pôvodný Občiansky súdny poriadok sme rozdelili do troch rôznych kódexov: do Civilného sporového poriadku, do Civilného nesporového poriadku - Civilný nesporový poriadok sa riadi Civilným sporovým poriadkom - a máme tu ešte zvlášť Správny súdny poriadok, tak tento návrh musíme upraviť aj v Správnom súdnom poriadku.
Chcem ešte využiť tú možnosť, že som pri rečníckom pulte, že ja mám maďarskú národnosť, ale mám na srdci a ležia mi na srdci aj ostatné národnosti, autochtónne národnosti tohto štátu, čiže pôvodné národnosti. Niektorí z vás hovorili, že, áno, obrátili ste túto kartu alebo túto problematiku len na maďarskú národnostnú menšinu, lebo tá je zastúpená v parlamente. Ale ja by som chcel obrátiť túto pozornosť aj na rusínsku národnostnú menšinu. Máme tu viacero Rusínov, pani poslankyňa Gaborčáková akurát. Viem, že aj v SMER-e sú. Ja by som bol veľmi rád, kebyže aj títo poslanci sa prihlásia k tejto alebo podobnej problematike. Lebo toto sa týka aj ostatných národnostných menšín.
A ja si nemyslím, že keď máme problematiku naplnením pojmu právny štát na Slovensku, máme problém s tým, že v akom stave je vymožiteľnosť práva na Slovensku, aby sme sa vzdali svojich práv. Nie, my sa tých práv budeme domáhať jednak tým, že budeme prekladať zákony, čo aj teraz robíme, a budeme sa domáhať našich práv aj tak, že tieto zákony budeme chcieť čo najdokonalejšie aplikovať a privádzať do života v každodennom živote, v praxi na úradoch, na súdoch.
Ale preto prízvukujem, že tento návrh sa netýka len maďarskej národnostnej menšiny, týka sa aj tej rusínskej. A keďže je tu rusínska národnostná menšina tiež prítomná svojimi príslušníkmi v parlamente, tak, Rusíni, hláste sa k svojej národnosti, buďte na to hrdí. Ste autochtónnou národnostnou menšinou v tejto krajine a určite práva vám prináležia. Tak o to bojujte. No, samozrejme, aj ostatné národnosti.
Čiže summa summarum aj tento návrh sa týka toho, aby bolo možné v súdnych konaniach predložiť podania alebo dôkazy v regionálnom alebo v menšinovom jazyku aj na základe toho, že Slovenská republika sa v medzinárodných dohodách zaviazala k tomu, že toto bude, a pred platnosťou týchto nových kódexov táto úprava v starom Občianskom súdnom poriadku bola. Čiže nejdeme zavádzať nič nové, ale to, čo sme tu už mali viac desaťročí, tak zavádzame naspäť do reálneho života cez zákon.
Ďakujem pekne za pozornosť.
3. 2. 2017 10:56:03 - 10:59:06 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod   (text neprešiel jazykovou úpravou)
70.
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Na začiatok ešte, ako pristúpim k predstaveniu a odôvodneniu svojho návrhu, musím ale prečítať § 76 rokovacieho poriadku, a to poslednú vetu, lebo tu došlo k nejakému nedorozumeniu a my právnici máme takú chybu, že tie zákony čítame od začiatku až do konca, že kto môže predniesť návrh zákona. A návrh zákona síce prednesie navrhovateľ, ale ak ide o návrh výborov alebo skupinu poslancov, návrh zákona odôvodní nimi poverený poslanec, a keď ide o návrh zákona poslanca, navrhujúci poslanec. Čiže nie hociktorý z navrhovateľov, ale ten navrhovateľ, kto je splnomocnený. A to splnomocnenie dávame, keď dávame zákon do podateľne. Keď niekto na tom niečo chce zmeniť, samozrejme, musí zmeniť toto splnomocnenie. Takže toľko len na to, že máme tu určité poriadky s rokovacím poriadkom zavádzať tak, aby sme čítali zákony, nielen ten paragraf, ktorý sa nám hodí, ale všetky paragrafy, ktoré sa dotýkajú tej danej problematiky.
Prejdem veľmi rýchlo k nami navrhovanému návrhu, ktorý je veľmi jednoduchý. Prvým bodom teraz, ktorý odôvodňujem, je návrh novely Civilného sporového poriadku. Stalo sa totiž to, že keď sme prijímali nové tri kódexy, tak starý Občiansky súdny poriadok si pamätal túto právnu úpravu, ktorú teraz navrhujeme. Vtedy sa nedalo docieliť to, aby tá úprava, ktorá tu bola niekoľko desaťročí, zostala. Argumentmi sme vtedy predkladateľa alebo skôr autora nepresvedčili o tom, že táto úprava by mala zostať, tak vtedy sme nepochodili. Využívame túto možnosť, že teraz sme dostali, ako proste dostalo sa nám pochopenia, že táto úprava je dôležitá. Jednak, že sme zaviazaní k tomu medzinárodnými zmluvami, ktoré sme ratifikovali, jednak toto dlžíme aj našim občanom, ktorí majú inú materinskú reč ako slovenskú. Ide o jednoduchú vec, že ak je písomné podanie alebo dôkaz v regionálnom jazyku alebo v menšinovom jazyku, podľa medzinárodnej zmluvy preklad zabezpečí súd.
Toľko celý ten návrh zákona. Ďakujem za pozornosť.
3. 2. 2017 10:37:17 - 10:39:18 12. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 261 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Gál, Gábor (MOST - HÍD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
54.
Ďakujem za slovo. Mám rád slobodu, voľnosť, podnikám, takže pre mňa to je veľmi dôležité, aby štát nezasahoval do všetkého, do čoho nemusí, ale sú určité výnimky, určité mantinely, určite ochrana pôdy je tou výnimkou, lebo tá pôda je len jedna. Síce ju nikto neodnesie, ale vlastniť, držať, narábať s ňou môže len ten, kto je na výpise katastra nehnuteľností ako majiteľ zapísaný.
Počuli sme v tejto rozprave socialistický alebo boľševistický, komunistický prístup a pohľad na pôdu, ale tiež ultraliberálny, ktorý hovorí, že pôdu netreba chrániť, že si ju nikto nezoberie, zostane na mieste. Padlo tu aj to, že kebyže niet toho zlého fungovania štátu, nemali sme tu žiadny problém. Jedno si uvedomte, pôsobím tiež ako advokát a veľmi dobre viem, že čo by tu bolo, kebyže máme fungujúce katastre, ROEP-y, komasácie a právnu istotu. A hlavne mali by sme vysporiadanú pôdu. To by sme už všetko mali v cudzích rukách. Našim šťastím je, že v 2016., že ešte máme stále rozdrobené pozemky, že poľnohospodári sa veľmi ťažko, lebo sú úzke, malé parcely v rukách neviem koľkých vlastníkov, z ktorých aj jedna tretina je neidentifikovateľná. Kebyže niet týchto prekážok, v 2016. by sme sa neborili s tým, že ako sa chrániť pôdu, ale borili by sme sa s tým, že tú pôdu nevlastnia občania Slovenskej republiky alebo slovenské firmy... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)