Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
27. 11. 2019 15:14:34 - 15:16:43 53. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1762 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
32.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, prosím, predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1762).
Návrh súhrnnej výročnej správy pridelil na prerokovanie predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj s tým, že sa prejedná do 25. novembra 2019, ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví spoločnú správu o prerokovaní uvedeného materiálu vo výboroch a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Dovoľte mi, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania výborov.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady určené výbory prerokovali návrh súhrnnej výročnej správy nasledovne: výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 521 zo dňa 19. novembra 2019 a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesenie č. 272 z 20. novembra 2019. Predloženú správu uvedené výbory prerokovali a svojimi uzneseniami zobrali na vedomie. Zároveň odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh súhrnnej výročnej správy vziať na vedomie. Zo strany výborov Národnej rady ani poslancov neboli predložené iné stanoviská, pripomienky či pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor schválil spoločnú správu uznesením č. 532 zo dňa 25. novembra 2019 a zároveň ma poveril za spravodajcu výboru a taktiež ma poveril predniesť po prvé túto spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní, pričom návrh uznesenia, samozrejme, je prílohou tejto správy, ktoré máte rozdané v laviciach.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
15. 10. 2019 13:56:04 - 13:59:13 51. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
34.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriky, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, tlač 1593, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu vládneho zákona:
Národná rada uznesením č. 1996 z 11. septembra 2019 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu zákonu.
K vládnemu návrhu zákona zaujali výbory nasledovné stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením 496 zo dňa 10. októbra 2019, ústavnoprávny výbor uznesením č. 733 z 8. októbra 2019 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením 397 tiež z 10. októbra.
Gestorský výbor odporúčal o návrhoch výboru Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 14 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča predmetný vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 500 z 15. októbra 2019.
Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2019 11:05:58 - 11:06:25 49. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
65.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, a teraz dajme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Baláža.
17. 9. 2019 10:47:30 - 10:50:36 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
52.
Vážený pán predsedajúci, ja by som len chcel požiadať, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona prebehlo zajtra o 11.00 hodine.
17. 9. 2019 10:46:31 - 10:46:36 49. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
48.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Magdalény Kuciaňovej, Radovana Baláža, Petra Pamulu a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, tlač 1346, vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona. Národná rada uznesením č. 1924 z 26. júna 2019 pridelila návrh poslancov zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady a Výboru Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady tieto stanoviská:
1. odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi - Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 460 zo dňa 5. septembra 2019;
2. odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, bol to Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 694 zo dňa 9. septembra 2019.
A nakoniec Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti o návrhu zákona nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 470 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň výbor Národnej rady poveril za spoločného spravodajcu, aby som na tejto schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
11. 9. 2019 14:23:42 - 14:27:01 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1514 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
20.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350 o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1873 z 18. júna 2019 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80 o Exportno-importnej banke, týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky: Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a Zahraničnému výboru Národnej rady. Určila zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu vládneho zákona.
K návrhu zákona ale zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky toto stanovisko:
Po prvé, odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky schváliť návrh s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Bol to Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 466 z 5. septembra. A po druhé, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť – Zahraničný výbor Národnej rady uznesením č. 149 z 3. septembra a Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 678 zo dňa 9. septembra.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením gestorského výboru č. 474 z 10. septembra 2019. Týmto uznesením ma zároveň výbor Národnej rady poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu vládneho zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
11. 9. 2019 14:04:16 - 14:05:33 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1593 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý aj účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k tomu návrhu.
24. 6. 2019 11:25:05 - 11:26:14 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1347 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
64.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 6. 2019 10:56:56 - 10:58:14 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1346 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
46.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. decembra, do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
24. 6. 2019 10:25:58 - 10:27:11 46. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1341 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
22.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženú k návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, poprosím o otvorenie rozpravy.
20. 6. 2019 18:59:16 - 19:02:27 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1320 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
140.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1789 Z 13. mája 2019 pridelila návrh poslancov Národnej rady Juraja Blanára a Roberta Fica na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady č. 145/1995 a zákona č. 71/1992 (tlač 1320), na prerokovanie týmto výborom: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie k predmetnému návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčajú Národnej rade návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a a rozpočet uznesením č. 422 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 633. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení s pozmeňujúcimi a doplňujúci návrhmi uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní návrhu zákona od poslancov Juraja Blanára a Roberta Fica, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 a o doplnení zákona č. 71/1922 v znení neskorších predpisov, tlač 1320a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 447 zo dňa 18. júna 2019.
Zároveň týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu a zároveň by som sa ako prvý hlásil do rozpravy.
18. 6. 2019 16:05:25 - 16:07:01 46. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1514 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
76.
Máš iného? Tak idem si sadnúť. (Povedané so smiechom.)
Vážený pán predsedajúci, pán Béla Bugár... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)


Bugár, Béla, podpredseda NR SR
77.
Pán poslanec Federič, ďakujem veľmi pekne. (Povedané so smiechom.)


Federič, Igor, poslanec NR SR
78.
... vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu. Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Zahraničný výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem zároveň Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 6. septembra 2019 a gestorský výbor do 9. septembra 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
18. 6. 2019 14:17:25 - 14:19:59 46. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1552 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
50.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Programu stability Slovenskej republiky na roky ´19 až ´22.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade v súlade so zákonom Národnej rady č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výboru o prerokovaní vyššie uvedenej problematiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1518 z 25. apríla 2019 pridelil Program stability na roky ´19 až ´22 (tlač 1431) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania k Programu stability iné stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému programu zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu program zobrať na vedomie - Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, uznesenie č. 432 z 13. júna 2019, a Výbor Národnej rady pre európske záležitosti, uznesenie č. 184 zo dňa 12. júna 2019.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k Programu stability vyjadrených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky Program stability na roky 2019 až 2022 zobrať na vedomie.
Spoločná správa výboru k Programu stability bola schválená uznesením gestorského výboru č. 439 zo dňa 13. júna 2019, pričom ma výbor poveril alebo určil za spravodajcu výboru. Zároveň som dostal poverenie predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Pán predsedajúci, keďže som povedal asi všetko, čo som mal, tak vás poprosím o otvorenie rozpravy.
20. 5. 2019 14:58:46 - 15:01:33 45. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1400 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text neprešiel jazykovou úpravou)
10.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2018 (tlač 1400).
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2018 rozhodnutím č. 1491 z 1. apríla 2019 pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet na prerokovanie do 7. mája 2019. Správa bola predložená v zmysle § 5 ods. 5 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady Slovenskej republiky určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Dovoľte, aby som vás informoval o výsledkoch rokovania vo výbore.
Uvedenú správu výbor prerokoval a prijal k nej uznesenie č. 410 zo dňa 2. mája 2019. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu za rok 2018 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská ani pripomienky. Gestorský výbor podľa § 79 ods. 4 a 5 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov schválil uvedenú správu uznesením č. 411 zo dňa 2. mája 2019. Zároveň ma určil za spravodajcu výboru.
Výbor navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pán Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe tejto správy.
Pán predseda, ďakujem, skončil som a poprosím o otvorenie rozpravy.
13. 5. 2019 16:26:54 - 16:27:27 45. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1378 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
94.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií, ako spomínal pán predkladateľ.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a zároveň odporúčam, aby tieto výbory uvedený návrh prerokovali do 17. júna a gestorský výbor do 18. júna 2019.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 10. 2018 10:48:50 - 10:49:56 35. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1135 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
18. 10. 2018 10:40:52 - 10:42:03 35. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1133 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Federič, Igor (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
58.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 rokovacieho poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.