Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
20. 6. 2018 9:07:53 - 9:08:50 33. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1043 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
4.
Vážená pani predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi z poverenia gestorského výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uviesť správu o prerokovaní návrhu predmetného vyhlásenia (tlač 1043) vo výbore.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1095 z 12. júna 2018 výbor návrh vyhlásenia prerokoval na svojej 44. schôdzi 13. júna 2016, pardon, 2018. Výbor prijal uznesenie č. 100, v ktorom vyjadril súhlas s návrhom vyhlásenia a odporúča Národnej rade toto vyhlásenie schváliť. Uznesením č. 101 gestorský výbor schválil správu výboru o prerokovaní tlače 1043 a poveril mňa ako spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady a uviesť návrh na uznesenie Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je v prílohe k tlači 1043.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
23. 5. 2018 15:23:43 - 15:25:01 31. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 902 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
40.
Ďakujem. Ja len úplne krátko. Ja v podstate osobne hodnotím túto správu na úrovni komisárky Stavrovskej a to chcem povedať, že keď sa dobre pamätám, tak druhé hlasovanie bolo 135 : 135, že zo 135 prítomných 135 hlasovalo za. V tomto ponímaní podľa obsahu tejto rozpravy v podstate takáto vec nehrozí. V každom prípade sa chcem poďakovať tým kolegyniam, ktoré vyjadrili svoj nesúhlas slušným spôsobom. Ku jednému vystúpeniu sa vyjadrovať nebudem, snáď poprosím, pani poslankyňa Blahová, či vážne nezvážite svoj druhý procedurálny návrh, ktorý v podstate, hovorím to preto, lebo som presvedčený o tom, že sranda a vtip v rámci procedurálneho návrhu v rokovacej miestnosti Národnej rady Slovenskej republiky nepatrí, ale to je vaša záležitosť, samozrejme, že.
A snáď úplne na odľahčenie, keďže tu boli priezviská, tak možno keby sme hovorili, že pani poslankyne Zimenovej, že Zimanová možno by to nebol až taký problém, ale máme tuná aj kolegyňu Zimanovú (pozn. red.: správne „Zemanovú“), aj, aj kolegyňu Zimenovú a tým pádom je to veľký problém a potom hovoríme o dvoch rozličných osobách. Takže druhýkrát poprosím len tak akože na srandu a na odľahčenie pani poslankyňa Zimenová a pani poslankyňa Zimanová (pozn. red.: správne „Zemanová“) sú dve rozličné osoby.
Ďakujem veľmi pekne.
23. 5. 2018 10:57:57 - 10:59:14 31. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 902 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
24.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny predložil spoločnú správu o prerokovaní predmetného materiálu vo výboroch.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady o správe a o činnosti komisára pre deti (tlač 902), rokovali dva výbory, a to výbor pre sociálne veci a ako gestorský výbor výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Oba výbory svojimi uzneseniami zhodne odporúčali Národnej rade správu zobrať na vedomie.
Gestorský výbor na svojej 41. schôdzi schválil uznesením č. 88 spoločnú správu výborov (tlač 902) a poveril mňa ako spoločného spravodajcu vystúpiť na schôdzi Národnej rady a uviesť spoločnú správu výborov a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky. Tento návrh na uznesenie Národnej rady je v prílohe spoločnej správy a znie:
„Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie Správu komisára pre deti za obdobie roku 2017.“
Vážený pán predsedajúci, skončil som, nech sa páči, otvorte rozpravu.
22. 9. 2016 10:44:23 - 10:46:23 9. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 218 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
(Zasmiatie sa rečníka.) Ďakujem. Ďakujem všetkým kolegom za faktické poznámky a snáď na vysvetlenie, keď ste hovorili o tom, že venoval som sa viac odvolávaniu a že toto rieši menovanie. Lenže menovanie s odvolávaním súvisí. V podstate aj ja som reagoval na to, že čo sa stane, keď tam príde riaditeľ školy, ktorý, do ktorého, alebo na jeho menovanie zriaďovateľ nemá žiadnu právomoc. Tým pádom dochádzame k tejto situácii, ktorá je, lebo on si je vedomý toho, že nemusí sa zodpovedať nikomu v podstate a že je tam a robí tak, ako robí.
A keď pán kolega Dostál hovoril o tom, že odvolávanie riaditeľov, že čo treba urobiť, no je povinnosť to prejednať, nemusí byť súhlas rady školy, súhlas, ale ja som to povedal, že v danom prípade, keby taký súhlas som nemal, tak som presvedčený, že ten pracovnoprávny spor na súde, ktorý by potom nasledoval, by samosprávny kraj alebo mesto vôbec prehralo. Keby nebol, keď neni ten súhlas rady školy. Do takej veci ja som nikdy neliezol, ani by som nešiel, lebo som o tom presvedčený, že by to tak bolo.
Čiže ešte raz, ja som chcel jednoducho svojím vystúpením poukázať na to, aká je prax, čo sa vlastne deje a že čo sa môže stať, keď bude menovaný riaditeľ, ktorý neni menovaný na základe aj nejakého súhlasu zriaďovateľa. Predtým to bolo tak, že zriaďovateľ bol povinný vymenovať toho, koho mu dala rady školy. Teraz je tam právo veta a tak, ako to je.
Som presvedčený - a hovorím to ešte teraz raz -, tuná treba si sadnúť a treba to riešiť komplexne, lebo tu je viacero vecí, ktoré by sa trebalo pozrieť na to úplne inač.
22. 9. 2016 10:17:23 - 10:32:04 9. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 218 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
44.
Takže ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som sa aj ja vyjadril k tomuto predkladanému návrhu zákona, najmä čo sa týka mojej praxe od roku 2002, od 1. júla, kedy prešla táto funkcia zriaďovateľa stredných škôl na samosprávne kraje.
Bolo tu, padlo tu veľa takých návrhov, že vlastne ako to je, ako to funguje, mňa len zaráža to, že všetko, čo sa hovorí o tom, že prečo je to teraz zlé, sa práve týka obdobia, keď to bolo do roku 2015.
A zase je to tým, lebo som tak nechcel začať, ale začnem to tým, čo sa týka, čo hovoril pán kolega Žarnay a v podstate hovoril o tom, že vystúpil, povedal niečo vo vzťahu ku riaditeľovi a dostal výpoveď. Ale to bolo v období do roku 2015. Zamysleli ste sa nad tým?
A teraz druhá vec, teraz si zoberte, už sa to stalo u mňa v kraji a ja sa postavím a poviem, kolega Žarnay má pravdu a chcem odvolať riaditeľa. Akú má právomoc zriaďovateľ odvolať riaditeľa? Musí súhlasiť rada školy, musí súhlasiť rada školy. Ja ako predseda samosprávneho kraja takúto právomoc jednoducho nemám a môžem ho síce odvolať, ale keď nemám súhlas rady školy, tak dá nám, alebo v nasledujúcom pracovnoprávnom spore 100 % som presvedčený, že ten súdny spor by som prehral, keď nemám súhlas rady školy.
Sám som osobne dával tri návrhy na odvolanie riaditeľov, mali sme 126 škôl, teraz máme 81, lebo počet žiakov klesá, škôl a školských zariadení, a raz mi to trvalo rok, kým rada školy prišla na to, že mám pravdu. Raz mi to trvalo tak, že som bol veľmi prekvapený, že som si sadol s učiteľmi a tí sami už dávali návrh na odvolávanie riaditeľa, čiže to bolo veľmi rýchle. A raz sa stalo to, že začalo trestné stíhanie na riaditeľa školy, ktoré potom bolo zastavené, ale to teraz o to nejde, ale v júni sme vedeli ako zriaďovateľ, že v novembri a v decembri nebude na výplaty v danej škole. Pri 100-percentnom financovaní normatívov na žiaka v tejto škole. Tak som zvolal radu školy a som chcel tieto veci tam riešiť, všetci asi členovia rady školy si mysleli, že ju chcem riešiť vo vzťahu ku trestnému stíhaniu, a zasadli v rade skôr a dali mi uznesenie, že plne podporujú riaditeľa školy. To bolo asi tri-štyri roky dozadu. V danej situácii som si počkal a som povedal, no tak budeme musieť čakať a uvidíme, že čo bude. Samozrejme, že prichádzal november a riaditeľ školy si myslel, že jednoducho ja to nejak vyriešim a že on bude ďalej riaditeľovať, až kým z toho bola aféra, že neni na výplaty, nakoniec výplaty mali včas všetci, tak riaditeľ školy odstúpil sám a ho pritlačila aj rada školy.
Ale ja sa pýtam, kde bola tá rada školy predtým, keď dala takéto stanovisko tri mesiace predtým?
To sú faktá a skúsenosti priamo z praxe, ktoré sú, a chcem povedať to, že napríklad takáto sranda v tejto škole stála asi 70-tisíc eur, ktoré sme museli nájsť ako zriaďovateľ, aby bolo na výplaty. A ja teraz sa pýtam: A prečo práve tejto škole? Však je to na úkor iných škôl, na úkor tých škôl, ktoré pracujú a ktoré idú dobre. A aká je možnosť zasiahnuť práve do tohto systému, ktorý je?
Mňa ani tak netrápi to, že či je tam právo veta, alebo neni právo veta, mňa skôr trápi to, že či zriaďovateľ má právo zasiahnuť do takýchto situácií, ktoré sa jednoducho stanú. Lebo je to právo veta, stále len rieši proste, keď taký problém by nastal, tak je taká istá situácia, ako bola predtým.
Tuná v týchto dôvodových správach sa píše aj to, že, niečo už bolo tuná hovorené alebo čítané, kolegyňa Pfundtner to hovorila. Ja len poviem, že v tom druhom bode 60 je napríklad, je tam v dôvodovej, išlo iba o výsledok lobingu Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré sa snažilo posunúť postavenie starostu a primátora voči školskej samospráve.
Viete, ja si dovolím tvrdiť, že zatiaľ ľudia vnímajú miestnu samosprávu ako jednu z tých, ktorá je najviac dôveryhodná, lebo ten starosta, ten primátor je priamo pri občanoch a priamo sa im zodpovedá. Bola tuná povedaná situácia, že vo Vrbove čo sa stalo. Len ja sa pýtam, no dobre, stalo sa, pán poslanec tak odpovedal, ale čo hovorila pani starostka, prečo dávala takýto návrh? To jednoducho nevieme momentálne, nevieme, že čo tam bolo. Ale kvôli jednej veci, že takáto jedna vec sa stala, riešiť všetky takto školy, si myslím, že vôbec, ale vôbec neprináleží.
Ja ako v podstate človek, ktorý teraz môžem hovoriť za zriaďovateľa v rámci stredných škôl, skúsme si povedať, ako vyzerá rada školy na stredných školách. Je väčšinou 11-členná, má štyroch zástupcov zriaďovateľa, traja sú rodičia, dvaja pedagogickí zamestnanci, jeden nepedagogický zamestnanec a jeden študent. Niekedy, keď viete, bolo to tak aj predtým, že keď si vedel riaditeľ školy vybrať v rámci tých 11 tých 7, tak jednoducho fungoval stále ako riaditeľ, či bol dobrý, alebo či bol zlý. (Reakcia z pléna.) Momentíček, budem, potom môžeme o tom debatovať.
A padlo tu aj to, že rodičia sa boja riaditeľa, radšej sú ticho a povedia si, že načo som tam vlastne liezol. No ale však to je presne princíp, ktorý predtým bol, ktorý bol do roku 2015.
Čiže keď chceme niečo robiť, tak, samozrejme, by sme si mali sadnúť a jednoducho postaviť to úplne ináč, lebo keď má byť školská samospráva školskou samosprávou, tak potom by mali byť školy úplne samostatné, mali by byť bez zriaďovateľa a mali by fungovať takýmto spôsobom, že dostali by akurát peniaze na svoju činnosť, normatív na žiaka toho času.
Ďalšia vec, ktorá mi pri tomto návrhu jednoducho nejakým spôsobom nereže, nepasuje, alebo mi to tam v každom prípade chýba, lebo keď hovoríme o školách a o školskej samospráve, tak prečo hovoríme tuná len pri školách, kde zriaďovateľom je miestna a územná samospráva? Prečo nehovoríme aj o neštátnych školách? Tam politika nie je? A keď sa hovorí o tom, že ten súkromník si dáva tam vlastné peniaze, tak vás musím opraviť, lebo on dostáva takisto normatív na žiaka cez prenesený výkon štátnej správy. A dokonca my ako krajská samospráva v rámci originálnych kompetencií dávame peniaze na jedálne aj na internáty. Prešovský samosprávny kraj to stojí ročne viac ako 2,5 mil. eura. Tak prečo nehovoríme aj o súkromných školách v rámci tohto vášho návrhu? Jednoducho mi to tam chýba. Či to je iná škola?
A keď sme určovali práve, že koľko budeme platiť, tak vtedy tam padla jedna záležitosť, ktorú sme si zobrali všetci poslanci, že každý žiak je rovnaký a netreba robiť rozdiely, či to je škola neštátna, alebo štátna. Tak aj v tomto prípade by to tak malo byť a skúste sa teraz postaviť k tým súkromným zriaďovateľom, že čo vám povedia, keby ste takýto návrh dávali aj na súkromné školy.
Snáď, snáď ešte jedna vec, ktorá v každom prípade platí a platila za starého Ríma už, že ten, kto má právo, musí mať aj zodpovednosť, a ten, kto má zodpovednosť, musí mať aj právo. A prepáčte, ja som si, do toho roku 2015 som to bral tak, že zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj, zriaďovateľ stredných škôl v rámci Prešovského kraja, má len zodpovednosť, keď sa niečo dialo, okamžite médiá boli v kraji, boli u mňa, boli na odbore školstva, až potom išli na školu a my sme mali povinnosť riešiť tento problém, čiže ja som mal povinnosť, ale žiadne právo. Ani ich menovať, ani odvolávať. Rada školy má právo menovať a nemá žiadnu povinnosť! A to je tá situácia, ktorú by som sa chcel ešte dotknúť. Prečo tie rady školy nefungujú aj tak, aby plne zodpovedali alebo plne riešili aj ekonomický a odborný chod školy?
Presne ste povedal, pán kolega Žarnay, a s tou jedinou vecou som s vami súhlasil, že sú dva typy rady škôl, jedna je tá, ktorá funguje tak, ako by mala, a jedna je tá, že jednoducho sa príde, sa niečo povie a sa ide ďalej. Ja sám som bol na radách školy, kde tí členovia rady školy povedali, že, no jak funguje ekonomika, no však my to tu nepreberáme, však to neni naša vec. A riaditeľ si robil, čo chcel. A to hovorím, to všetko bolo do roku 2015.
Takže tu by sme si mali postaviť aj pozíciu tej rady školy, že mala by kontrolovať riaditeľa a riaditeľ by mal byť povinný informovať radu školy aj o odbornom, aj ekonomickom chode školy. Ja som napísal potom takýto príkazný list všetkým riaditeľom, že sú povinní takto robiť, a si myslím, že to mala byť ich povinnosť aj bez toho príkazného listu.
Takže chcem vás poprosiť, keď máme takýto návrh alebo chceme niečo s tým robiť, tak sa, treba k tomu si sadnúť trošku ináč a nie len na základe nejakej skúsenosti z Vrbova povedať, že toto je všetko zlé a je to politické, je tam rodinkárstvo a je tam korupcia a neviem čo všetko dookola. Lebo ja si dovolím tvrdiť, a zopakujem to ešte raz, ten, kto má právo, musí mať aj zodpovednosť a ten, kto má zodpovednosť, musí mať aj právo.
A čo sa týka návrhu, čo sa týka návrhu ochrany členov rady škôl, v podstate ja s tým súhlasím, nemám s tým žiaden problém. Len chcem vás, pani kolegyňa, poprosiť, máte tam len pedagogických zamestnancov a členovia rady školy sú aj nepedagogickí zamestnanci a v rámci škôl, stredných škôl je to aj študent. Takže treba pozerať aj na týchto členov rady škôl, nielen na pedagogických zamestnancov.
Asi toľko z môjho pohľadu. Snažil som sa povedať to, aká je prax, ako to funguje, a som presvedčený, že to právo veta nie je až také dramatické a také politické, ako sa snažíte tuná o tom hovoriť niektorí.
A snáď poviem to za nás zase, ja keď by som chcel druhýkrát dať právo veta, tak musím ísť do krajského parlamentu a 38 poslancov zo 62 mi musia povedať, že, áno, súhlasíme. Myslíte si, že tých 38 poslancov je z jedného politického spektra? Že to tak malo byť. Možno na tých obciach je to trošku ináč, neviem, ale v rámci krajského parlamentu to jednoducho tu neni možné. A keď máme štyroch zriaďovateľov, vlastne máme štyroch zástupcov v rade školy, tak ja tam dávam všetkých poslancov, či je koaličný, či je opozičný, či je nezávislý. Čiže zase tam neni len politická situácia, že ja všetkých ovládam. Alebo že ten, ktorý je zriaďovateľ a je v podstate či primátor, starosta alebo predseda samosprávneho kraja, ovládať všetkých tých štyroch. To nie je pravda.
Takže skúsme sa na to pozrieť aj z toho pohľadu a snáď, keď chcete, aby takéto veci sa nestávali, ktoré sa napríklad stali kolegovi Žarnayovi, o ktorých tu hovoríte, tak mali by sme sa úplne ináč pozrieť na to, ako funguje rada školy a aká je možnosť zriaďovateľa vstúpiť do toho procesu v rámci toho, aby sa napríklad takéto veci dali napraviť.
Hovorím ešte raz. Keby sa toto stalo u mňa, ja nemám právo vyriešiť, keby som aj povedal, že riaditeľ koná zle, nemám možnosť takúto vec vyriešiť. A vy v podstate sa chcete vrátiť do toho istého modelu. Do toho istého modelu. Chcete to isté, čo bolo pred rokom 2015.
Ďakujem. (Potlesk.)
30. 6. 2016 15:47:21 - 15:48:23 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
106.
Ďakujem za slovo. Vážená pani poslankyňa, ja som vás včera počul v rádiu, asi v rádiu Vlna, keď som išiel v aute, a tam ste hovorili o tom, že sú ďalšie podozrenia o obchodoch pána ministra Kaliňáka a pána Počiatka so schránkovými firmami s tým, že ste povedala, doslova to asi poviem, z firmy pána Kaliňáka do schránkovej firmy do Luxemburska, naspäť, potom do firmy schránkovej do Anglicka a naspäť.
Pani poslankyňa, snáď k tomu by malo ešte patriť, o aké akcie išlo, z akej firmy do akej firmy, v akej hodnote, v akom čase, ale to sú len také prázdne slová, aby sa niečo stále povedalo, s tým, že keby ste to povedali v meste Nogales, v tejto severnej časti, tak podľa mňa tí obyvatelia by vás poslali do tej južnej časti. (Smiech v sále.)
30. 6. 2016 15:20:32 - 15:22:24 7. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 157 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Chudík, Peter (SMER - SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
86.
Ďakujem. Vážený pán poslanec Rajtár, vy ste bol predkladateľom 7. júna a teraz sedíte ako predkladateľ v podstate takisto, pritom ste hovoril, že také to je jednoduché, tá chobotnica. Voľby boli už 6. marca. Chcem sa opýtať, prečo ste to nepoužili pred voľbami? Prečo to robíte teraz? A máte na to svoj jednoznačný pohľad nielen vy, ale všetci z OĽANO a NOVA a SaS. A keď vám niečo povieme, tam sme okamžite zlí a nemôžme povedať ani, ani vôbec svoj názor.
Vaše vyhodnotenie, že "by som nevyšiel z domu", je pre mňa úbohé, že podľa toho niekto vlastní byt? A tým, že ste pomenovali všetkých prokurátorov v podstate v Bratislave, že majú Bašternákov byt, skúste to povedať na verejnosti, aby vás mohli žalovať. Skúste to povedať na verejnosti, aby to mohli žalovať! (Potlesk.)
Takisto aj pán poslanec Lipšic to hovoril.
Hovoríte o razii, že aká bola vlastne. Keď nebola žiadna, tak nebola žiadna razia, a keď ste spomínali razie, tak ste nespomínali raziu u pána Matoviča. To vás, to vás jednoducho obchádza. Na veci, ktoré sú dané a jasné, o tých, o tých nechcete hovoriť.
Bolo tu povedané aj to, že pri privatizácii SPP bolo dané 1 200 000 000 slovenských korún poradcovi, ktorý vybral jedného z jedného. Niekto sa k tomu vrátil z vás? Venuje sa tomu niekto z vás, tejto veci? Je jedno, kto bol ministrom vtedy spravodlivosti, ministrom vnútra, bola to vaša vláda v podstate.
Takže poprosím vás, majte rovnaký meter na všetkých. (Potlesk.)