Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
11. 12. 2015 13:37:09 - 13:38:30 59. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1863 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
82.
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie, v ktorom ste podrobne, dôsledne a dôkladne odpovedali na jednotlivé obvinenia, ktoré sa nachádzajú v návrhu na vaše odvolanie od skupiny poslancov.
Prikláňam sa k názoru, že, a každému je to snáď jasné a vidno to aj na počte poslancov z radov opozície, aj tých, ktorí podpísali návrh na dnešné odvolanie vaše, že ich to veľmi nezaujíma a tá sila argumentov, ktorú ste mali, je veľmi silná.
A keď som hovoril, že táto schôdza je zbytočná, nie je zbytočná. Dobre, že je, dobre, že ste vystúpili, a dobre, že ste silou týchto argumentov presvedčili verejnosť o tom, že to, čo je v tomto návrhu na vaše odvolanie, je zbytočné.
Keď opozícia hovorila, že zvrat v tejto schôdzi by mohol nastať tým, že vy by ste odvolali generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby pána Lazára, tak zvrat by mal nastať na tom, keď to nikoho tu nezaujíma, v sále sedí desať ľudí z opozície.
Ja som veľmi rád, že aj na dnešnej schôdzi sa zúčastňujú aj ľudia z dotknutých obcí, ktorých sa to bezprostredne týka, a som rád, aj že budú tlmočiť to, čo, kto pre nich a kedy urobil.
Ďakujem pekne.
20. 11. 2015 9:58:05 - 9:59:49 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Pani predsedajúca, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady.
Národná rada pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru a určila lehoty na jeho prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výboru, ktorému bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona ústavnoprávny výbor prerokoval a odporučil ho Národnej rade schváliť. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplývajú štyri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti IV tejto správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu zákona, tlač 1685a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 750 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 11. 2015 16:12:23 - 16:30:05 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Uvádzajúci uvádza bod  
83.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre zdravotníctvo, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Z uznesení uvedených výborov vyplýva 16 pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne: spoločne o bodoch 1, 3 až 16 s odporúčaním schváliť, osobitne o bode 2 s odporúčaním neschváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1714a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 756 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
12. 11. 2015 15:18:51 - 15:21:00 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1630 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
61.
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanoviská k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Z uznesení uvedených výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 9 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1630a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady č. 751 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní o tomto návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán podpredseda, poprosím vás, otvorte rozpravu.
25. 9. 2015 13:55:13 - 13:56:35 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1685 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

234.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán navrhovateľ, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 10. novembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.

24. 9. 2015 18:51:47 - 18:53:20 54. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
107.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážený pán minister, panie kolegyne poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre zdravotníctvo, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, skončil som. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 9. 2015 12:51:57 - 12:53:25 54. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 1606 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
129.
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som. Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
24. 4. 2015 14:47:32 - 14:48:34 50. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1485 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
44.
Ďakujem pekne, pán predseda. Pán poslanec Matovič, aj mne nedá, aby som nezareagoval, hlavne na tie fotografie, ktoré mali demonštrovať asi stav v našom zdravotníctve a, samozrejme, v spojení s tým, že za tento stav je zodpovedný pán minister Čislák, ktorý je vo funkcii od novembra minulého roku.
Ja neviem, kedy ste boli naposledy v Košiciach, ja vzhľadom k tomu, že som mal chorú mamu, tak som často navštevoval v posledných týždňoch zdravotnícke zariadenia v Košiciach a chcel by som, keď budete mať cestu do Košíc, aby ste sa pozreli trošku aj na zariadenia na európskej úrovni vo VÚSCH alebo nové oddelenie úrazovej chirurgie v Košiciach, ktoré určite ako kontrast by poslúžili pri tejto vašej prezentácii, ktorá má vyvolať iba ten negatívny jav.
Ďakujem pekne.
8. 7. 2014 16:04:12 - 16:04:57 36. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1067 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
56.
Ďakujem pekne. Pán kolega, vo svojom vystúpení ste hovorili, že aj súčasný právny stav nedovoľuje vývoz vody do zahraničia, čo celkom asi nie je pravda, pretože bol tu spomínaný prípad, myslím, že z úst pána ministra životného prostredia, na severe Slovenska, myslím, že v Legnave, kde len tým, že boli podané niektoré žiadosti na stavebné konanie na miestnom príslušnom úrade miestnej samosprávy, sa na to prišlo, kde až po tomto zákroku sa fakticky tieto veci odhalili.
A keď hovoríte o tom, že voda je strategická surovina, znie to pekne. Ale až táto vláda to chce dať do zákona.
Ďakujem pekne.
4. 2. 2014 11:06:30 - 11:07:01 29. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
53.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, navrhujem bod 81 spoločnej správy vyňať na samostatné hlasovanie. Vzhľadom na to, že bod 98 spoločnej správy zahŕňa osobitnú úpravu účinnosti, je potrebné bod 81 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie, keďže je duplicitný s bodom 98 spoločnej správy.
Ďakujem, skončil som.
31. 1. 2014 12:09:55 - 12:25:10 29. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 706 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave  

82.
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 706) podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 22. októbra 2013 č. 865 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 380 z 21. januára 2014, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 262 z 21. januára 2014, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 227 z 20. januára 2014, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 129 z 23. januára 2014.
V časti IV je uvedených 98 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých bodoch spoločnej správy hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 28. januára 2014 č. 266. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.

29. 1. 2014 9:56:11 - 9:58:11 29. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 777 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
22.
Ďakujem pekne. Ja nechcem hodnotiť vystúpenie pána poslanec Hlinu, ale skúsim povedať svoj postoj, v čom ja vidím pozitíva. Hlavné pozitívum vidím v tom, že samotné predloženie tohto zákona je systémové, pretože myslím si, že ešte v roku 2007 vláda schválila na svojom zasadnutí plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičského zboru, ktoré umožnilo jednotlivým obciam a mestám v rámci jednotlivých dojazdov profesionálnych hasičov uchádzať sa o čerpanie fondov z Európskej únie na rekonštrukciu hasičských staníc. To bol ten prvý predpoklad, aby dovtedajšie hasičské zbrojnice, ktoré boli v rôznych kôlňach, v rôznych schátraných budovách, sa mohli zrekonštruovať.
Následne na to pod gesciou ministra Kaliňáka bola jednotlivým obciam a mestám poskytovaná prebytočná hasičská technika. To znamená, autá, ktoré mohli slúžiť ešte dobrovoľným hasičom pri jednotlivých dojazdoch na miesta požiarov, kde fakticky ušetrili tých profesionálnych hasičov, ktorých dneska možno len 40 % práce je v tom hasení požiaru a zbytok sú rôzne ekologické havárie a záchrany životov pri autonehodách a podobné veci.
Sám predkladateľ zákona minister Kaliňák hovoril o tom, že osemkrát, alebo jedná sa o úsporu značnú, ktorá týmto menším zásahom finančným napomôže nie sprofesionalizovať, ale vytvoriť lepší priestor pre dobrovoľných hasičov, ktorí môžu lokálne tieto požiare urobiť. V našej obci, v obci Poľské v roku 2010 boli povodne jednak prívalovými dažďami a jednak záplavou Torysou, kde aj celé okolie si nevie predstaviť ináč, ale len zásahom, týždňovým zásahom profesionálnych hasičov sa podarilo...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
17. 12. 2013 10:21:35 - 10:23:21 27. schôdza NR SR - 14.deň - A. dopoludnia Tlač 769 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
26.
Ďakujem pekne. Pán poslanec Mičovský, mňa tiež obdobne ako kolegu Lebockého zaujalo prirovnanie, aj keď nejaké virtuálne, poľovníckej organizácie a poľovníckej komory s filatelistickou komorou, tiež za úsmevné, pretože skôr si myslím, že ste to mohli prirovnať, poľovníci, tak ako je časopis Poľovníctvo a rybárstvo, ku rybárom. A keď vo svojom vystúpení ste hovorili o tom, že navyšujú sa niektoré poplatky v poľovníckej komore, pravdepodobne pri vybavovaní poľovných lístkov a jednotlivých vecí, to znamená tých 120 alebo 130 euro, ktoré platia na 5 rokov včetne poistenia, za nejaké vysoké, ktoré má mať nejakú priamu súvislosť s tým, že je vytvorená poľovnícka komora, považujem za úplne demagogické, pretože rybári možno takéto poplatky platia ročne. Nehovoriac o tom, že tí poľovníci v rámci týchto poplatkov, ktoré sú na 5 rokov, v tom majú aj povinné zmluvné poistenie a vieme, do akých škôd až tieto veci môžu zasahovať. Myslím si, že v súčasnom období, keď je nárast počtu odstrelu vysokej zveri, tým sa, samozrejme, aj navyšujú jednotlivé príjmy pre poľovnícke organizácie, čo ako nevidím vôbec za žiadny problém, že sa navyšujú tieto poplatky pre poľovnícku komoru. Preto si myslím, že tá poľovnícka komora má plné opodstatnenie ako stavovská organizácia poľovníkov na Slovensku.
Ďakujem.
27. 11. 2013 9:50:18 - 9:52:58 27. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
22.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, tlač 728, v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením zo 17. októbra 2013 č. 840 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 20. novembra 2013 č. 343, - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet uznesením z 12. novembra 2013 č. 251 a
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 12. novembra 2013 č. 230.
V časti IV je uvedených osem pripomienok. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania
návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 25. novembra 2013 č. 255.
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 10. 2013 9:10:48 - 9:15:36 25. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 680 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán navrhovateľ, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov k predmetnému návrhu zákona.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 680, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. septembra 2013 č. 786 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť:
- Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením z 8. októbra 2013 č. 297,
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením z 8. októbra 2013 č. 200,
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. októbra 2013 č. 122.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy sú uvedené 8 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor ich odporúča schváliť. Gestorský výbor odporúča o bodoch 1 až 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením číslo..., uznesením z 15. októbra 2013, č. 209.
Týmto uznesením ma výbor ako spravodajcu poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 10. 2013 18:38:37 - 18:41:27 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 220 určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov (tlač 728). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu.
Súčasťou je doložka vybraných vplyvov a doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 698 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
19. 9. 2013 9:19:06 - 9:22:00 23. schôdza NR SR - 11.deň - A. dopoludnia Tlač 680 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
10.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky, kolegyňa, kolegyne, kolegovia, vážený pán predkladateľ, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma uznesením č. 196 určil za spravodajcu k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Chomu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 680). Podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účelu navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o cieli predloženého návrhu zákona, o súlade s Ústavou Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu. Súčasťou je doložka zlučiteľnosti s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku o tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 19. augusta 2013 č. 655 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky budem navrhovať, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v druhom čítaní vo výboroch, v druhom čítaní vo výboroch do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
12. 9. 2013 10:12:08 - 10:13:07 23. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 546 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 19. júna 2013 č. 662 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu zákona rokoval 27. augusta 2013 a uznesením č. 269 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť, tak ako je uvedené v časti IV spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 27. augusta 2013 a neprijal uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Gestorský výbor odporúča o bodoch 1, 2, 3 a 4 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť ich.
Gestorský výbor na základe stanoviska Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky k predmetnému návrhu zákona vyjadreného v uznesení uvedenom pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením z 3. septembra 2013 č. 188. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa ako spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
19. 6. 2013 17:15:22 - 17:30:57 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
133.
Pán predseda, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
a aby za gestorský výbor určil hlasovaním Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti;
a že určené výbory návrh zákona prerokujú v druhom čítaní vo výboroch do 28. augusta 2013 a v gestorskom výbore do 30. augusta 2013.
19. 6. 2013 17:15:22 - 17:30:57 21. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 463 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Petro, František (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text nie je autorizovaný)
131.
Ďakujem. Vážený pán predseda v rozprave nevystúpil žiadny poslanec a nebol podaný pozmeňujúci návrh.
Dajte, prosím, pán predseda, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.