Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
10. 11. 2015 16:20:11 - 16:23:40 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
107.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), tlač 1645.
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1902 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 501 zo dňa 3. novembra 2015, ústavnoprávny výbor uznesením č. 714 zo dňa 4. novembra 2015, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 507 zo dňa 5. novembra 2015, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 391 zo dňa 5. novembra 2015 a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 271 zo dňa 3. novembra 2015. Z uznesení výborov uvedených v treťom bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 16 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 517 zo 6. novembra 2015. Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pani podpredsedníčka, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
10. 11. 2015 16:13:06 - 16:16:36 58. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1696 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
103.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda vlády, pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2015 Z. z., tlač 1696. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 1900 z 18. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, uznesenie č. 502 zo dňa 3. novembra 2015, odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť, a to Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie č. 719 zo dňa 4. novembra 2015. Z uznesenia výboru uvedeného v treťom bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy tak, ako sú uvedené v bode IV tejto spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy č. 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 522 zo 6. novembra 2015.
Týmto uznesením ma výbor poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona som predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pani podpredsedníčka, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
30. 10. 2015 13:59:27 - 14:01:07 57. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1846 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
100.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec Valocký, súhlasím s tebou, keď si hovoril, že si smutný z toho, čo sa tu deje dnes v tomto parlamente. Aj ja som smutná, ale nielen to, ale som aj nahnevaná, pretože v čase, keď si máme uctiť našich príbuzných, ktorí už nie sú medzi nami., musíme byť tu v parlamente a zaoberáme sa vecami, ktoré sa absolútne nezakladajú na pravde. Sú to podozrenia (reakcia z pléna), sú to podozrenia, ktoré sem doniesla opozícia a tak ako pán minister Čislák, tak aj ty, tak aj pán premiér Fico a mnohí poslanci vystupujúci k týmto podozreniam opozície povedali, že nie je to pravda a doložili to aj faktami.
Myslím si, že niektorí páni poslanci za KDH nemajú právo obviňovať nás z niečoho, keď roky zneužívali svoje funkcie, keď boli vo vláde, tak ako sme to počuli.
Veľmi dobre si tiež poukázal, pán poslanec Valocký, hlavne čo sa týka tunelovania zdravotníctva, že keď sa to napíše do novín, je všetko pravda. Netreba doložiť nič, žiadne fakty, ale na základe toho, čo sa píše v novinách, je navrhnuté zvolať mimoriadnu schôdzu. A tak to bolo aj teraz, preto sme tu v parlamente.
Ďakujem ti.
18. 9. 2015 14:08:04 - 14:09:29 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1672 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
267.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malajzie o zamedzení dvojitého zdanenia a zabráneniu daňovému úniku v odbore daní z príjmov.
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej zmluve zaujali výbory stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru. Výbor určil mňa za spoločnú spravodajkyňu výborov a zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 14:05:51 - 14:07:13 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1671 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
263.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Arménskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov a z majetku. Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej zmluve zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas so zmluvou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená gestorským výborom. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 14:03:06 - 14:04:35 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1666 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text neprešiel jazykovou úpravou)
259.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uzavretím Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA (tlač 1666).
Predseda Národnej rady pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady na prerokovanie týmto výborom: výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet.
K predmetnej dohode zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s dohodou a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi. Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov, zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 13:52:24 - 13:54:46 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1535 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
249.
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike (tlač 1535).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1643 zo 6. júla 2015 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu na prerokovanie týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne.
K predmetnej dohode zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 456 z 3. septembra 2015 a ústavnoprávny výbor uznesením č. 641 z 8. septembra 2015.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s Dohodou medzi Slovenskou republikou a Medzinárodnou investičnou bankou o zriadení kancelárie Medzinárodnej investičnej banky v Slovenskej republike a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 469 zo 16. septembra 2015. Výbor ma určil za spoločnú spravodajkyňu výborov, zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tento správy.
Ďakujem, pán predseda, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
18. 9. 2015 10:50:07 - 10:51:49 54. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1645 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)

84.
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán podpredseda vlády a pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z opatrení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.

27. 5. 2015 11:47:20 - 11:50:01 51. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
55.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Ja by som sa chcela touto cestou poďakovať pánovi guvernérovi Národnej banky, pretože správa bola veľmi dobre odborne spracovaná. To isté sme konštatovali aj na finančnom výbore ako celok. Bola prehľadne rozdelená do troch častí. Bol tam celkový prehľad o finančnom sektore, ďalej bola to analýza finančného sektora za rok 2014 podľa jednotlivých sektorov a tretia časť obsahovala indikátory obozretnosti na makroúrovni.
Vyjadril sa tu aj pán poslanec Hlina, čo sa týka, že sa zvýšil rast tempa úverov. Áno, je to pravda. Bolo to v správe aj prehľadne uvedené. V decembri 2014 dosiahlo medziročné tempo rastu úverov najvyššiu úroveň od vypuknutia finančnej krízy, a to až 20 %, a zároveň sa teda aj zrýchľoval rast objemu zlyhaných úverov domácností, čo je v správe tiež konštatované. Musím však povedať, že v tomto prípade veľmi zasiahla Národná banka Slovenska a v súvislosti s kumuláciou rizík na trhu retailových úverov vydala ešte v októbri 2014 pre banky odporúčanie. Ďalej tu pán poslanec Hlina hovoril o nebankových spoločnostiach, tam samozrejme kriticky, ale ja chcem konštatovať, že práve vláda strany SMER - sociálna demokracia priniesla do parlamentu návrh zákona o nebankových spoločnostiach a povinnosť týchto spoločností prejsť procesom licencovania prostredníctvom Národnej banky Slovenska, čo doteraz to nik neurobil.
Ďalej pán poslanec Kollár hovoril o Záručnej a rozvojovej banke v súvislosti s Váhostavom. Ako vieme všetci, sudkyňa odobrila reštrukturalizáciu Váhostavu a ja verím, že tak ako rozhodla vláda Slovenskej republiky o 50-percentnom odškodnení ľudí, teda živnostníkov, cestou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, bolo správne a pán guvernér Národnej banky si určite všetko ustráži tak, ako to bolo doteraz.
Ďakujem.
27. 5. 2015 9:49:25 - 9:51:55 51. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
18.
Ďakujem. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán guvernér, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014. Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014 pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1508 zo dňa 20. apríla 2015 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 4. mája 2015. Správa bola predložená podľa § 1 ods. 3 písm. i) zákona Národnej rady č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledok rokovania vo výbore. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 407 zo dňa 28. apríla 2015. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 415 zo dňa 5. mája 2015. Určil ma za spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Zároveň odporučil Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem.
Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
27. 5. 2015 9:09:13 - 9:11:49 51. schôdza NR SR - 13.deň - A. dopoludnia Tlač 1502 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
4.
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán guvernér Národnej banky Slovenska, dovoľte mi, prosím, ako určenej spravodajkyni výboru predniesť správu Výboru Národnej rady o výsledku prerokovania Správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2014, tlač 1464.
Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2014, tlač 1464, rozhodnutím č. 1483 z 25. marca 2015 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet do 4. mája 2015. Správa bola predložená v zmysle § 39 ods. 5 zákona Národnej rady č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet, ktorý pripraví správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výsledok rokovania vo výbore. Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 406 zo dňa 28. apríla 2015. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2014 vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 414 zo dňa 5. mája 2015. Určil ma za spravodajkyňu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem. Pani podpredsedníčka, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
16. 4. 2015 16:31:03 - 16:32:51 49. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1506 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
120.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, tak ako hovorili moji predrečníci, ja si vás takisto, ja takisto vážim za vaše kultivované vystúpenie a súhlasím s vami, že každý človek v živote sa môže potknúť. Ale niekedy to potknutie si človek môže zapríčiniť aj sám a mal by si to priznať, a keď je potrebné, tak by si mal aj vedieť obhájiť. Takže ja si myslím, že pán podpredseda Figeľ by si mal ako kresťan pripustiť alebo aspoň čiastočne priznať, že mohol urobiť chybu v nastavovaní cien, a ja by som to považovala za kresťanské.
To, čo sa vtedy udialo vo Váhostave, považujem za podvod, tak ako to povedal aj predseda vlády Robert Fico. Veď predsa nie je možné, aby manažéri Váhostavu aj vtedajší minister dopravy pán Figeľ, museli predsa vedieť, že tak nízke ceny, nereálne ceny spôsobia stavebníkom a malým živnostníkom straty. Vráťme sa k riešeniu, ako pomôcť týmto malým stavebníkom, malým živnostníkom, aby dostali zaplatené za to, ako ťažko museli odviesť túto prácu, veď títo ľudia to čakajú.
Pán podpredseda Figeľ, bolo by dobré, keby ste prišli a povedali teraz, na čo som vás vyzvala, aby sme mohli toto hašterenie zastaviť.
Ďakujem.
10. 3. 2015 16:10:14 - 16:12:14 48. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1460 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
105.
Ďakujem pekne, pán podpredseda. Vážený pán poslanec, áno, tak ako ste hovorili, pacienti sa sťažujú, že u lekárov platia za rôzne služby a často ani nevedia, za čo. Preto je dobré, že sa zrušili niektoré poplatky, ktoré pacienti u lekára platili najčastejšie. Určite podporím vrátený návrh zákona prezidentom a som aj za zrušenie poplatku za prednostné vyšetrenie, pretože najviac postihoval sociálne slabších pacientov. Objednávanie pacientov na konkrétny termín a čas by malo byť samozrejme pre každého lekára a aj v záujme lekára, aby bol pacient spokojný.
Áno, pán poslanec, drvivá väčšina pacientov víta zrušenie poplatku za prednostné vyšetrenie, pretože niektorí lekári vyberali poplatky možno aj za to, že pacient dýchal vzduch v čakárni a v ambulancii. Boli to peniaze na ruku bez toho, aby ich lekár priznal, aby odviedol daň z príjmu a odvody. Zamestnanec, ktorý poberá minimálnu mzdu, musí z toho mála zaplatiť tak daň, ako aj odvody. A čo dostáva živnostník naviac? Aby mal príjem, musí tvrdo pracovať, pričom lekár dostáva mesačnú kapitáciu len tak za nič. Ordinuje denne vo viacerých svojich ambulanciách, niektorí aj v iných ambulanciách, nie súkromných, no nemyslím si, že lekári sú takí biedni, aby vôbec museli vyberať tieto poplatky a ako povedala pani poslankyňa Šípošová, nebodaj ešte aj zatvoriť ambulanciu. Lekári už zabudli, že sú v ambulancii pre pacienta, ale sa mi zdá, že asi niektorí lekári už pacienta nevidia a vidia len financie, peniaze a nič, len peniaze.
Ďakujem.
18. 2. 2015 16:13:04 - 16:14:47 47. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1419 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
139.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, keď pán Pavlis sedel v Dozornej rade Fondu národného majetku, predsa Fond národného majetku ovládali ľudia pána Dzurindu, ktorí boli vtedy vo vláde. Vtedy im nevadilo, že pán Pavlis sedí v Dozornej rade Fondu národného majetku a vedie s nimi súdny spor. Prečo nekričali vtedy, veď tento človek sa s nami súdi? No nekričali, lebo vedeli prečo. Pretože potrebovali Pente priklepnúť kšeft. Kde boli vtedy títo ľudia, keď firma pána Pavlisa ponúkala o 60 mil. viac. Boli ticho. Veď predsa išlo o Pentu. Nebolo to náhodou, pán poslanec, podnikanie s politikou?
Pán Pavlis si celkom legitímne uplatňoval svoje práva na súde a tieto súdy doteraz všetky prehral okrem jedného, Najvyššieho súdu, ktorý povedal, že bol protiprávne vylúčený z tohto tendra. Vy už teraz kričíte, že štát prišiel o 60 mil. Prečo strašíte a prečo burcujete ľudí, keď to nie je pravda? Vaším účelom je zavádzať občanov akýmkoľvek spôsobom dehonestovať a seba zviditeľňovať.
Ďakujem.
29. 1. 2015 16:41:30 - 16:43:30 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1395 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani podpredsedníčka, povedali ste, že SMER – sociálna demokracia vyháňa ľudí z II. piliera. Vôbec to nie je pravda, SMER – sociálna demokracia odtiaľ nevyháňa ľudí, len pravdivo informuje občanov, II. pilier pre koho výhodný je a pre koho výhodný nie je. A preto sa otvára II. pilier, aby každý sa mohol sám o tom rozhodnúť.
Vo všeobecnosti ale možno povedať, že nevýhodnosť II. piliera sa týka najmä dvoch skupín osôb, a to nízkopríjmových osôb, ktoré si nebudú môcť sporiť dostatočne dlhé obdobie do dovŕšenia dôchodkového veku. Osobitnou kategóriu sú potom osoby s nulovým vymeriavacím základom, ktoré si teda neprispievajú vôbec alebo platia mesačné poplatky DSS-kám za predpokladu, že ich zostatok na účte nie je nula.
Taktiež súčasná situácia potvrdzuje, že pri krátkych dobách sporenia u sporiteľov s nízkymi vymeriavacími základmi nie je možné naplniť pôvodné nereálne očakávania ohľadom výšky dôchodkov z II. piliera. Tie nereálne očakávania sporiteľov boli spôsobené agresívnou kampaňou pri spustení II. piliera a sľubmi o švajčiarskych dôchodkoch. Obdobne ako pri poslednom otvorení II. piliera, keď došlo k zásadnému zníženiu sadzby povinných príspevkov z 9 % na 4 %, tak aj v súčasnej situácii, v ktorej sú sporitelia konfrontovaní s reálnymi, ale neférovými ponukami niektorých poisťovní, je potrebné prijať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
29. 1. 2015 14:55:14 - 14:55:33 46. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
Ja len sa chcem poďakovať, pán minister, za odpoveď, veľmi ste potešili nielen mňa, ale aj občanov, že teda tá realizácia prác sa začne koncom roka 2015. Ďakujem ešte raz.
29. 1. 2015 10:21:18 - 10:23:18 46. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1394 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, kritizujete pripravované štvrté otvorenie II. piliera. No myslím si, že v súčasnosti je to jediné najlepšie riešenie problému. A povedali ste to aj vy. Ide o to, že doteraz sa ľudia riadili rôznymi prepočtami, príkladmi a kalkuláciami, od januára majú k dispozícii konkrétne výpočty dôchodkov z II. piliera, a teda získali jasný obraz o tzv. výhodnosti II. piliera. Preto teraz podľa nášho názoru nastala tá pravá chvíľa, aby sa II. pilier otvoril a oni sa mohli znovu rozhodnúť, či tam majú zostať alebo odtiaľ vystúpiť. Až teraz ľudia skutočne vidia na vlastné oči, čo znamená byť v II. pilieri. Ministerstvo financií upozorňovalo, že vstup do II. piliera sa neoplatí ľuďom, ktorí si budú sporiť menej ako 20 rokov. Súčasne je podmienkou aj dlhodobý nadpriemerný zárobok. Bolo to však ako hádzanie hrachu na stenu. Za vašej výdatnej pomoci DSS-ky zverejňovali výsledky s tým, že fondy sú síce momentálne v strate, ale sporenie na dôchodok je dlhoročný proces a konečný výsledok bude pre každého sporiteľa zaujímavý. Teraz tu máme prvé výsledky, s ktorými prišiel aj šok. Dozvedáme sa tu ale len kusé informácie, ako rôzne inštitúcie postupovali pri výpočte dôchodkov, a skutočnosť je taká, že sú diametrálne rozdiely medzi výpočtami komerčných životných poisťovní a Inštitútu finančnej politiky. A opäť sme svedkami ubezpečovania, bude lepšie. Ale to sme už zažili. Preto jediná možná cesta riešenia súčasného problému je otvorenie II. piliera a jeho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
12. 12. 2014 16:28:39 - 16:29:32 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
260.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážený pán poslanec, podľa toho, čo viem, vám výbor neschválil poslanecký prieskum v Národnej diaľničnej spoločnosti. Ako ste sa teda dostali k týmto informáciám, ktoré ste tu prezentovali? Nie je to náhodou tak, že vás dobrovoľne pustil do Národnej diaľničnej pán minister Počiatek? Myslíte si, že by to urobil aj v prípade, keby mal čo skrývať?
Ešte by som sa chcela opýtať, ak to teda chápem správne, že najviac na všetkom vám vadí spoločnosť Fleetpay, s ktorou váš pán predseda chcel uzatvoriť napriamo zmluvu bez verejného obstarávania. Ak sa nemýlim, vy ste vtedy boli štátnym tajomníkom ministerstva dopravy.
Ďakujem.
12. 12. 2014 15:47:16 - 15:48:04 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
242.
Ďakujem pekne, pani podpredsedníčka. Vážená pani poslankyňa Ritomská, neviem, čo k vašemu vystúpeniu mám povedať, pretože to bolo neskutočné, vy si tu riešite asi svoj vlastný problém s vaším vlastným právnickým biznisom, pretože celú dobu ste sa venovali len tejto téme a nevenovali ste sa meritu veci, ktorý dnes prerokúvame.
Tiež ste povedali, že je zodpovedný pán minister Počiatek, že z Carga povyhadzovali ľudí. Ale mohli ste si tam ešte aj dopísať, že z Carga vyhádzal aj pán Figeľ okolo dvetisíc ľudí.
Ďakujem.
12. 12. 2014 13:18:35 - 13:20:24 45. schôdza NR SR - 1.deň - A. dopoludnia Tlač 1326 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hufková, Eva (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
142.
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda Figeľ, od môjho nástupu do parlamentu pred viac ako dvomi rokmi bol pán minister Počiatek jediný minister, ktorý mal záujem urobiť všetko pre to, aby získal finančné prostriedky z Európskej únie aj na rekonštrukciu ciest I. triedy. Podarilo sa mu to a sme mu vďační, tak obyvatelia Turca, ako aj vodiči zo Slovenska a zahraničia, ktorí úsekom, o ktorom poviem, jazdia. Každý v Turci, ale aj na Slovensku pozná slovo betónka, resp. tankodróm z Turčianskych Teplíc do Martina. Je to cesta 1/65, ktorá bola vybudovaná pred viac ako 50 rokmi a je už niekoľko rokov vo veľmi zlom stave.
Pýtam sa, pán podpredseda Figeľ, prečo ste problematickú cestu neriešili, keď ste boli ministrom dopravy? Nemali ste záujem pomôcť nášmu regiónu.
S ministrom Počiatkom a jeho štátnym tajomníkom Viktorom Stromčekom sme viackrát hovorili o pripravených krokoch na rekonštrukciu cesty a máme výsledok. Konkrétne stavebné práce by mali začať v 1. polroku 2015. Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia piatich mostných objektov a pripravujú sa aj ďalšie rekonštrukcie ciest Turca. Preto vám, pán minister, aj vášmu tímu ďakujem.
Ešte by som rada vedela, pán podpredseda Figeľ, dá sa odstúpiť od uzavretej zmluvy na základe verejného obstarávania bez jedinej námietky, bez zaplatenia pokuty? A kto by pokutu zaplatil v prípade súdneho sporu?
Ďakujem.