Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
2. 12. 2015 15:08:38 - 15:10:50 58. schôdza NR SR - 13.deň - B. popoludní Tlač 1806 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
36.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, predkladám podklad k voľbe kandidátov na členov disciplinárneho senátu.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Súdna rada volí na obdobie troch rokov členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti a Národnou radou. Všetky oprávnené subjekty predkladajú dvojnásobný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov.
Národnej rade bola doručená žiadosť predsedníčky Súdnej rady, na základe ktorej má Národná rada navrhnúť Súdnej rade dvoch kandidátov na členov disciplinárneho senátu, a to dvoch sudcov. Dôvodom je vyhlásenie voľby jedného člena disciplinárneho senátu z kandidátov navrhnutých Národnou radou.
Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa tohto zákona o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej 5 rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu.
Predseda Národnej rady vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 13. novembra 2015 predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V určenom termíne boli predložené dva návrhy.
Ústavnoprávny výbor na 119. schôdzi 26. novembra 2015 návrhy prerokoval a konštatoval, že navrhnutí Martin Bargel a Peter Sabo spĺňajú podmienky ustanovené v zákone o sudcoch a prísediacich. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a podľa volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov.
Základné údaje o navrhnutých kandidátoch sú uvedené v predloženom materiáli, ktorý máte ako tlač 1856.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
26. 11. 2015 10:47:27 - 10:49:07 58. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1677 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
30.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som predložila krátky pozmeňujúci návrh k predmetnému návrhu zákona, ktorý by mal rozšíriť okruh funkcií, na ktoré sa vzťahuje tento ústavný zákon.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Viery Kučerovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, Miroslava Číža a Jany Laššákovej na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (tlač 1677).
1. V prvom bode čl. 2 ods. 1 písm. d) sa za slovo "vedúcich" vkladá čiarka a slová "riaditeľov, predsedov a podpredsedov".
Odôvodnenie: Navrhuje sa spresnenie ustanovenia v súlade so zákonom č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
2. V prvom bode čl. 2 ods. 1 písm. aa) sa na konci pripájajú tieto slová: "predsedu Dopravného úradu a podpredsedu Dopravného úradu".
Odôvodnenie: Navrhuje sa doplnenie v nadväznosti na zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďakujem, skončila som.
20. 11. 2015 12:05:47 - 12:06:54 58. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1728 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
101.
Ďakujem. Pán poslanec Lipšic, vy ste bol ministrom spravodlivosti, a preto ma prekvapuje, musíte najlepšie sám vedieť, čo obnáša práca sudcov aj prokurátorov. Ten nápad, ktorý je na súdoch a prokuratúre, je obrovský. A chceme od sudcov aj prokurátorov, aby skvalitnili svoju činnosť, aby ju zreformovali, aby získali späť dôveru od občanov. A ich práca je veľmi náročná na stres aj vypätie. A preto ja si myslím, že je aj povinnosťou nás, poslancov, je vytvoriť im zákonné podmienky na ich prácu. A preto ma prekvapuje, že sa pozastavujete nad tým, že sa predlžuje dovolenka o jeden týždeň. Myslím si, že to je úplne na mieste.
A čo sa týka stiahnutia návrhu o príplatku k dôchodcom, príplatku k dôchodkom sudcov a prokurátorov, si myslím, že v súčasnej situácii tento návrh je opodstatnený, lebo sa veľmi spolitizoval, a bol by to len ďalší nástroj zvýšenia nedôvery voči práci sudcov a prokurátorov.
Ďakujem.
12. 11. 2015 15:45:41 - 15:47:24 58. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1693 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
73.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Vládny návrh zákona prerokovali a odporúčali schváliť ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení uvedených výborov vyplýva osem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tie sú uvedené v časti IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 8 hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade vládny návrh zákona schváliť aj ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona (tlač 1693a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 753 z 10. novembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o tomto návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predseda, otvorte rozpravu. Ďakujem.
25. 9. 2015 9:59:22 - 10:01:16 54. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
62.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady. 
Národná rada uznesením z 25. júna 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, a to aj ako gestorskému výboru, a určila lehotu na jeho prerokovanie v druhom čítaní. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Uvedený vládny návrh zákona Ústavnoprávny výbor prerokoval a odporúčal ho Národnej rade schváliť.
Z uznesenia Ústavnoprávneho výboru vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV tejto správy, ktorú máte. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 18 hlasovať spoločne s návrhom schváliť. 
Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 665 zo 16. septembra 2015. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výboru a pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte rozpravu.
24. 9. 2015 17:30:45 - 17:31:52 54. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1693 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
71.
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Prosím, pán predseda, otvorte rozpravu.
25. 6. 2015 17:43:35 - 17:45:35 53. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 1501 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
83.
Ďakujem. Pani poslankyňa, ja som si veľmi pozorne vypočula vaše vystúpenie. V podstate my sme spolu už na túto tému viackrát hovorili. Dneska je predmetom rokovania zákon o rodine a vy ste to v podstate sústredila na vymáhanie pohľadávok a viac-menej do exekučného konania.
Ja som teda plne za, aby sa riešila situácia sociálne slabých rodín, ale určite v rovine právnej. Vy ste tu argumentovala s tým, že dlžníci nemajú možnosť sa brániť voči výške vymáhaného dlhu. No ja by som chcela upozorniť a dať do pozornosti, že každý exekútor môže začať konať až na základe poverenia a na základe právoplatného exekučného titulu, podotýkam, právoplatného a vykonateľného. A dlžník má právo už sa v pôvodnom konaní, skôr, než je exekučný titul vydaný, sa má právo brániť a brániť sa proti jednak výške vymáhanej pohľadávky, spôsobu aj jej vzniku. A keď už ani toto nie je možné, v exekučnom konaní, v prvom rade exekútor koná na základe poverenia súdu. Pri vydaní poverenia súd zase ex offo skúma, či sú vydané, či sú splnené podmienky na vykonanie, na výkon rozhodnutia, na exekúciu. Ďalej má právo, možnosť sa brániť v pätnásťdňovej lehote po vydaní upovedomenia a podať námietky voči exekúcii a vlastne počas celého exekučného konania môže súd kedykoľvek vstupovať do konania a skúmať podmienky vykonania exekúcie.
Takže tých právnych možností, či už počas pôvodného konania alebo v čase exekučného konania, je veľmi veľa. Ja by som však chcela povedať, že snáď je treba aj sa viacej venovať tomu právnemu vedomiu občanov, aby vedeli ako sa brániť voči exekúcii, ako postupovať v prípade, že už sa do exekučného konania dostali. A tu si myslím, že už veľa robí aj samotné ministerstvo spravodlivosti, aj Slovenská komora exekútorov. A určite nepomôže, keď to, čo ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
25. 6. 2015 9:04:16 - 9:05:23 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1558 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -  
4.
Ďakujem. Vážená pani presedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Predmetný návrh zákona spĺňa po formálno-právnej stránke náležitosti uvedené v rokovacieho poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 11. septembra 2015. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je aj zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v gestorskom výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
30. 10. 2014 20:05:42 - 20:07:16 40. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1269 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
187.
Ďakujem pani poslankyni. Pán poslanec Mihál, ja poviem, že veľmi rada si vypočujem každé vaše vystúpenie, lebo je vždy vecné a je konkrétne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Figeľ, Ján, podpredseda NR SR
Páni, poprosím o kľud v sále.

Kučerová, Viera, poslankyňa NR SR
... ale trochu ma tu zaráža váš prístup ako bývalého ministra. Veď vy predsa poznáte prácu exekútorov a museli ste s tým prísť do styku. Môžem garantovať, že 80 % exekútorov, ktorí robia, nikdy ani neprišli do styku s úžerníckymi zmluvami a robia si úplne svoju prácu, bežnú, ktorá im zo zákona vyplýva. A exekútor ako inštitúcia predsa zo systému nechce len brať, veď predsa vracia v podobe vymožených pohľadávok, platenia daní, dépeháčiek, zamestnáva ľudí, platí odvody. A z úradov práce, keď si berie ľudí a zamestnáva mladých ľudí, sú to prevažne ľudia, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade práce a zamestnávatelia ich nechcú práve preto, že nemajú žiadne pracovné návyky, nemajú prax. A tu majú možnosť si ich získať. Dokonca majú možnosť získať trvalé pracovné miesto. Alebo podľa vás by bolo lepšie, keby odchádzali do cudziny umývať riady? Myslím si, že aj toto je cesta. A môžem vám garantovať, že to, čo sa naučia na exekútorských úradoch, pracovať so zmluvami, pracovať, dostanú sa do ekonomiky, dostanú sa, naučia sa komunikovať s ľuďmi a všade, kde sa v budúcnosti uplatnia, vám garantujem, že toto je pre nich obrovská, veľká prax.
Ďakujem.
17. 10. 2014 12:47:27 - 12:49:17 39. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 1125 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
101.
Ďakujem. Vážená pani predsedníčka, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 11. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1125) na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň Ústavnoprávny výbor ako gestorský a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Predmetný vládny návrh zákona oba uvedené výbory prerokúvali a odporučili ho schváliť. Z uznesení uvedených výborov Národnej rady vyplýva 10 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré sú uvedené v časti IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, body 1 až 10, s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor zároveň odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru č. 509 zo 14. októbra 2014. Týmto uznesením ma zároveň výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedníčka, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
11. 9. 2014 17:52:30 - 17:53:42 37. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1093 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
98.
Ďakujem. Predseda Národnej rady pridelil rozhodnutím zo 16. júla 2014 predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Súčasťou uvedeného zákona je povinnosť vlády informovať Národnú radu o vydaných aproximačných nariadeniach a ďalšom zámere ich prijímania.
V hodnotenom období bolo prijatých 16 aproximačných nariadení vlády, väčšina bola z nich v oblasti pôdohospodárstva. Je predpoklad, že v druhom polroku tohto kalendárneho roka bude prijatých 14 návrhov aproximačných nariadení vlády. Väčšina z nich bude v pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ministerstva zdravotníctva, ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. V závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude nutné v tomto polroku pripraviť nové vnútroštátne predpisy aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 2. septembra 2014 na svojej 79. schôdzi a uznesením č. 453 odporučil Národnej rade informáciu vziať na vedomie.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
11. 9. 2014 17:49:00 - 17:50:23 37. schôdza NR SR - 3.deň - B. popoludní Tlač 1097 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
94.
Vážená pani predsedníčka, vážené panie kolegyne, kolegovia, pán minister, návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru s tým, že ako gestorský výbor podá správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore.
Ústavnoprávny výbor návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady s predmetným protokolom prerokoval na 79. schôdzi 2. septembra 2014, uznesením č. 465 odporučil Národnej rade vysloviť s protokolom súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor na základe stanovísk poslancov výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) ústavy vysloviť súhlas s protokolom a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má, podľa čl. 7 ods. 5 ústavy, a táto zmluva má prednosť pred zákonmi.
Správa ústavnoprávneho výboru o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s uvedeným protokolom bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 472 z 2. septembra 2014. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania ústavnoprávneho výboru.
Ďakujem a prosím, otvorte rozpravu.
11. 9. 2014 11:36:26 - 11:37:37 37. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1125 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
50.
Ďakujem, pani predsedníčka. Kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní ako spravodajkyňa určená ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa po formálnoprávnej stránke náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokoval: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem. Prosím, otvorte rozpravu.
10. 9. 2014 10:15:13 - 10:16:05 37. schôdza NR SR - 2.deň - A. dopoludnia Tlač 1116 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
40.
Ďakujem za slovo. Vianočný príspevok je solidárna dávka, je určená pre nízkopríjmové skupiny občanov, čiže v podstate má slúžiť na zlepšenie ich sociálnej situácie, preto plne sa stotožňujem s tým, že táto dávka nemôže podliehať exekúcii. Ale vzhľadom k tomu, že exekútor nemôže dopredu vedieť, aké peniaze ten dlžník alebo dôchodca na účte má, je bežná prax taká, že dôchodcovia-dlžníci vopred predkladajú čestné prehlásenia, že obdržia alebo obdržali vianočný príspevok, a vtedy potom táto dávka, exekútor ju neblokuje. Preto to je skutočne v praxi a je to bežná prax, nerobí sa to prvýkrát. Je to len o komunikácii medzi exekútorom a dôchodcom, ale bežne v normálnej situácii táto dávka exekúcii určite nepodlieha. Ďakujem.
10. 7. 2014 17:26:15 - 17:27:29 36. schôdza NR SR - 11.deň - B. popoludní Tlač 1067 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pán predseda, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som zmysle rokovacieho poriadku vystúpila v prvom čítaní k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby uvedený návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby prerokovali návrh v druhom čítaní výbory do 4. septembra a gestorský výbor do 8. septembra 2014. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Pán predseda, prosím, otvorte k návrhu zákona všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
4. 6. 2014 16:00:44 - 16:02:48 35. schôdza NR SR - 10.deň - B. popoludní Tlač 922 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie v rozprave   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť krátky pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankýň Viery Kučerovej a Anny Vittekovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922).
Po prvé. V článku I sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: „V § 32 odsek 5 znie: „Údaje o majetkových pomeroch deklarovaných podľa odsekov 1 až 4 sudca oznamuje Súdnej rade elektronicky aj v písomnej podobe, pričom Súdna rada zabezpečí vyhodnotenie majetkových priznaní na účely zistenia prírastku majetku sudcu a ich uchovávanie."." Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa úprava, aby sudcovia zasielali údaje o majetkových pomeroch nie predsedovi Súdnej rady, ale Súdnej rade a aby tak vykonávali aj elektronickými prostriedkami.
Po druhé. V článku VIII sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie: „V § 74 ods. 4 sa za slová „v § 71" vkladajú slová „písm. a) 1. a 2. bode"." Ostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Zdôvodnenie. Navrhuje sa, aby tak ako do 30. apríla počty sudcov a ostatných zamestnancov súdu a voľné miesta sudcov, v rámci vládou schválených limitov počtov zamestnancov, určoval vo vzťahu k Najvyššiemu súdu jeho predseda. Predseda Najvyššieho súdu by zostavoval aj zoznam sudcov podľa § 27 ods. 3 zákona za Najvyšší súd. A to by bolo v prípade vojnového stavu.
Ďakujem, skončila som.
26. 3. 2014 16:23:24 - 16:24:30 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
66.
Ďakujem, ďakujem za slovo. No, ďakujem ešte kolegovi Martvoňovi, že v podstate povedal to, čo som chcela aj ja povedať. Ale, pán poslanec Hlina, no neviem, či sa mám obesiť za to, že som robila ako exekútor, ale, bohužiaľ, musím povedať aj ja svoj názor. Len exekútori nevymáhajú len pohľadávky nebankoviek. Ja vám teraz z takého iného súdka poviem. Môj zať pracoval dlhé roky ako živnostník v stavebníctve. Preto aby mohol splácať úver za byt, musel skončiť a ešte dodnes nemá zaplatené faktúry a pracuje normálne vo výrobe, aby mohol riadne, aby si mohol dovoliť, aby mal príjem, aby mohol splácať úver, ktorý si zobral. A pán dlžník, majiteľ stavebnej firmy, sa mu len vysmieva, kedykoľvek mu zavolá. Kde sa majú títo ľudia obrátiť? Na koho? Keď by sme k tomu tak pristupovali, ako k tomu pristupujete vy, že exekútor je váš nepriateľ. Je to stav tak, právny stav tak ako každý druhý. Ďakujem
26. 3. 2014 15:23:03 - 15:25:03 33. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 850 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
28.
Áno, ďakujem. V podstate už pán poslanec Brixi sa k tomu vyjadril. Pán poslanec Hlina, ja by som tiež chcela, viete, sme právnici, a keďže som tiež spoluautorkou zákona, snažili sme sa v maximálnej miere vyjsť v ústrety občanov. V podstatnej miere novela Občianskeho zákonníka rieši prevažne Exekučný poriadok. Veď teraz tu bolo citované, čo všetko sa v rámci Exekučného poriadku mení.
A počúvať tu, že odmena súdnych exekútorov je garantovaná ústavou, nemeňme si tu pojmy. Jednak odmenu má garantovanú v rámci ústavy každý, kto v tejto republike pracuje, aj vy ju máte garantovanú, robotník, zdravotná sestra, advokát, každý ju má garantovanú, kto pracuje, má garantovanú odmenu, má právo na spravodlivú odmenu, pokiaľ som si ústavu čítala dobre, tak to tam je, áno. A nikto nerobí zadarmo, myslím si, že ani vy nerobíte zadarmo.
Čo sa týka tých DPH-čiek, ako ste spomínal, s tým sa dá súhlasiť, musím súhlasiť a chcem vám len povedať, že dokonca komora exekútorov už s týmto podnetom vyšla, že by sa to malo, ten, táto otázka diferencovať. A ešte by som sa chcela k tomu vyjadriť, Exekučný poriadok má dvoch účastníkov konania - veriteľ a dlžník. A všeobecne vyplýva, že musia mať garantované rovné, účastníci konania, rovné postavenie pred zákonom. V tom hovoril aj tu pán poslanec Brixi, že by to bolo v rozpore s ústavou, nič iné. Nemôžeme predsa tu my právnici navrhnúť takú úpravu a súhlasiť s ňou, ktorá by čo len náznakom bola v rozpore s ústavou. Každý človek, každý účastník konania, či v súdnom, inom alebo akomkoľvek konaní, má garantovanú rovnosť účastníkov konania. A v tomto prípade by tá rovnosť nebola, len o to tu išlo. Musíme to len do podoby právnej, o nič iné tu skutočne nejde. Ďakujem.
12. 2. 2014 10:30:05 - 10:32:05 29. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 853 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
22.
Ďakujem. No, pán poslanec, v predchádzajúcom príspevku ste hovorili o zodpovednosti jednotlivcov. Veľmi dobre sa to počúvalo a plne som s vami súhlasila. A viete, prečo je jeden z dôvodov, prečo narástol za posledné roky exekúcie, taký nárast exekúcie? Pretože takým športom na Slovensku sa stalo neplatiť a to som tu v sále počula už veľakrát a je to pravda. Nemyslím tým teraz tie babky, ktoré si kúpili hrnce. To je úplne iná paleta a to riešime v poslaneckom návrhu v rámci Občianskeho zákonníka.
Ale chcela by som k inému hovoriť. Čo sa týka odmeny súdneho exekútora, súhlasím plne s vami, že pokiaľ exekútor vymáha 100-eurovú pohľadávku a vymôže ju napríklad zrážkou z účtu, tak, samozrejme, je neprimerané, aby si účtoval trovy exekúcie 350 eur alebo 500. Ale na to máme iné spôsoby riešenia, na to máme, postupuje jednoducho exekútor protiprávne. Ale iný je rozdiel, je rozdiel v podstate vtedy, keď exekútor vymáha 100-eurovú pohľadávku a dlžník nekomunikuje, nekomunikuje s exekútorom, nepreberá poštu a veriteľ trvá na tom, aby pohľadávku vymáhal, aby ho navštívil, aby šetril jeho majetok. Exekútor zistí, že vôbec žiadny majetok nemá, že nepracuje, nemá peniaze na účte, nemá žiadny hnuteľný majetok, ktorý by speňažil, a tie náklady neustále rastú. Postup exekútora je taký, že podá správu veriteľovi a podá návrh na zastavenie exekúcie, lebo je predpoklad, že je nevymožiteľná, ani do budúcna nie je. Veriteľ nesúhlasí, súd exekúciu nezastaví a veriteľ trvá na tom, aby naďalej exekútor pokračoval vo vymáhaní pohľadávky. Súhlasíte s tým, aby to potom robil za tých 50 alebo 100 eur? Určite ani vy by ste tak nepracovali. Jednoducho nemôžete chcieť ani od exekútora, aby pracoval zadarmo. Tak si myslím, že s tým by nesúhlasil asi nikto.
A ešte na jednu.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
5. 2. 2014 19:05:23 - 19:07:14 29. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 837 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Kučerová, Viera (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
195.
Pán poslanec Hlina, ja som vždy tak trošku taká, nechcem povedať, že sklamaná, vždy z toho vášho názoru, aj tu, ktorý vládne všeobecne voči exekútorom. Exekútor je povolanie také jak, také jak, jak každé iné. A to, že nechceme alebo naša vláda nechce riešiť postavenie ani v exekučnom konaní alebo si tu chceme zneužívať v exekučnom konaní sociálnu situáciu občanov, absolútne nie je pravda. Pokiaľ ten dlžník v exekučnom konaní je dôchodca, má minimálny dôchodok - nakoniec je to už teraz ošetrené aj zákonom - a nemá žiadny majetok, predsa ani exekútor nemôže voči nemu postupovať protizákonne. Môže postupovať len v intenciách zákona. A môže speňažiť len majetok, ktorý má. Pokiaľ majetok žiadny nemá, tak ani v tomto prípade neviem, o čom teda tu vlastne hovoríme.
Pán poslanec, hovoril ste o tom, že bola móda neplatiť. No môžem vám povedať, že tá móda pretrváva aj naďalej, neplatiť. A preto veľmi treba, je dôležité v exekučnom konaní rozoznávať a tých, ktorí neplatia, nechcú platiť ani nikdy platiť nebudú, je fakt skutočne veľa.
A chcem sa ešte k tomu návrhu, ktorý tu položila pani poslankyňa Žitňanská, ja si vždy vypočujem so záujmom návrhy, ktoré predkladáte, a myslím si, že toto je veľmi dobrý návrh. Nakoniec niečo podobné je pripravené aj v novele, a pokiaľ viem, je tam ešte vsunutá aj výnimka, že pokiaľ je uzavretá medzi veriteľom a dlžníkom dohoda, tak sa, tak sa tento princíp nevzťahuje na vymáhanie pohľadávky. Takže myslím si, že to je dobrý návrh a bude premietnutý aj do novely, do novely Občianskeho zákonníka. Ďakujem.