Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
18. 11. 2015 11:21:06 - 11:21:22 58. schôdza NR SR - 5.deň - A. dopoludnia Tlač 1649 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s procedurálnym návrhom   (text neprešiel jazykovou úpravou)
53.
Ďakujem veľmi pekne. Kvôli záznamu, pán predseda, hlasovanie č. 187, parlamentná tlač 1731, zariadenie ma vykázalo, že som nehlasovala, avšak hlasovala som za.
Ďakujem.
25. 6. 2015 9:50:24 - 9:51:56 53. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 1471 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
30.
Ďakujem veľmi pekne. Príjemný dobrý deň, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister. Dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1471.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali v určenej lehote a zhodne ho odporučili Národnej rade schváliť, respektíve výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj návrh neprerokoval z dôvodu, že nebol uznášaniaschopný. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie.
Z uznesení výborov vyplynul jeden doplňujúci návrh, ktorý je uvedený v časti IV spoločnej správy. Tento návrh gestorský výbor odporúča schváliť a rovnako odporúča schváliť aj zákon ako celok.
Vážená pani predsedajúca skončila som, poprosím, otvorte rozpravu a hlásim sa ako prvá.
Ďakujem.
16. 6. 2015 14:16:41 - 14:17:40 53. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1588 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)

46.

Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, ja som si vypočula vaše vystúpenie a dovolím si zareagovať. To, či je výhodnejšie byť v II. pilieri, sa skutočne treba opýtať aj terajších dôchodcov, ktorí dostávajú pravidelne každý mesiac dôchodok a skutočne s tými, s ktorými som sa ja stretla, naozaj sa cítia podvedení, pretože minimálne, keď vstupovali do II. piliera, tak bolo im sľúbené niečo úplne iné. Samozrejme, že sprostredkovatelia boli určite finančne motivovaní a častokrát odborne nie zdatní. A ja sa možno aj teraz pýtam, prečo by mal štát kompenzovať nesprávne a rizikové rozhodnutie konkrétneho občana a možno tu niekomu vadí aj to, že sme sociálni a solidárni. Ďakujem.

21. 5. 2015 10:08:23 - 10:10:23 51. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
24.
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím zhodnotiť aj trošku s nadhľadom aj túto správu. Naozaj Slovensko prvýkrát riadne implementovalo v plnom rozsahu toto programové obdobie, ktoré bolo v období 2007 až 2013, predtým v podstate sme mali možnosť zapojiť sa do čerpania eurofondov len prostredníctvom skráteného programovacieho obdobia alebo to boli predvstupové fondy. Ja sa možno pýtam, aké legislatívne nástroje boli prijaté v období rokov 2002 – 2004/2005, keď sme nemali ani zákon, ktorý jasne špecifikoval podmienky čerpania eurofondov, neboli jasne stanovené kompetencie zodpovednosti riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, ale aj napriek tomu si dovolím zhodnotiť toto programovacie obdobie. Samozrejme, to vysvedčenie teda, aký objem finančných prostriedkov bol vyčerpaný, aké sú korekcie, to nám príde v určitom čase, ale určite za toto programovacie obdobie sa jednoznačne vybudovali štruktúry ľudí, sú tuná odborníci, ktorí majú obrovské skúsenosti jednak z procesu prípravy výziev, každá výzva je zverejnená aj na proces pripomienkovania a v podstate každý jeden z nás má túto možnosť zapojiť sa do konkrétnych výziev, keď cíti nejakú ujmu, že teda konkrétna výzva nemá správne nastavenie. Ale naozaj za to zdĺhavé obdobie máme vybudované štruktúry, sú tuná sprostredkovateľské orgány, riadiace orgány, odborníci, sprístupnili sme elektronizáciu podávania výziev, je jednoduchšia komunikácia s príjemcami, so žiadateľmi, s riadiacim orgánom. A ja som presvedčená, že aj keď sa urobili niektoré chyby, tak sa z nich treba ponaučiť a treba urobiť maximum preto, aby terajšie bežiace programovacie obdobie bolo pre nás ešte atraktívnejšie, výhodnejšie a aby sme vlastne posunuli celé to Slovensko dopredu.
Ďakujem.
20. 5. 2015 18:35:45 - 18:37:04 51. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 1553 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text neprešiel jazykovou úpravou)
66.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán kolega, vypočula som si naozaj celý váš diskusný príspevok, urobila som si aj pár poznámok, ale naozaj, nedá mi súhlasiť s tým, že zodpovedný za čerpanie eurofondov je Robert Fico a vláda Slovenskej republiky. Všetci veľmi dobre vieme, že je viacero aspektov, ktoré nám vstupujú do celého toho balíka, do celého procesu a hádam najdôležitejší sú tu príjemcovia. A častokrát príjemcovia naozaj nezvládajú tú svoju pozíciu. Nedokážu riadne a načas doručiť na riadiaci orgán ani samotnú zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku, opakovane predlžujú proces verejného obstarávania, ktorý je opakovane s chybami. Pri samotnom procese kontroly i častokrát sú zrealizované stavebné úkony práce, technológie rozdielne s tým, čo mali naplánované. Snáď by bolo vhodné sústrediť sa možno aj na toto aktuálne programovacie obdobie a Slovenská republika bola jednou medzi prvými piatimi krajinami, ktoré podpísali partnerskú dohodu s Európskou komisiou. Ďakujem.
6. 5. 2015 14:30:11 - 14:32:07 51. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1471 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
22.
Takže dobrý deň. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán minister... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
No, vydýchajte sa. Nech sa páči.

Pavlovičová, Svetlana, poslankyňa NR SR
Dovoľte mi, aby som z poverenia navrhnutého gestorského výboru v súlade s § 73 podala v prvom čítaní spravodajskú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa, naozaj, vydýchajte sa trošku, no. A medzitým by som chcela pozdraviť študentov z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Vitajte v Národnej rade! (Potlesk.)
Nech sa páči, pani spravodajkyňa.

Pavlovičová, Svetlana, poslankyňa NR SR
... Z. z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny, a to do 30 dní, resp. 32 dní od jeho prerokovania.
Ďakujem.
4. 2. 2015 18:23:38 - 18:25:33 46. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 1325 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR -   (text nie je autorizovaný)
155.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, pán minister, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1337 z 15. decembra 2014 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy, tlač 1325, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie do 23. januára 2015.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie prerokoval návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy dňa 20. januára 2015. Uznesením č. 319 súhlasil s návrhom a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy.
Gestorský výbor prerokoval túto správu o prerokovaní predmetného návrhu a uznesením č. 325 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prijatím Dodatku z Dauhy ku Kjótskemu protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy a poveril ma vystúpiť na tejto schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu a predložiť návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
14. 10. 2014 15:36:43 - 15:41:40 39. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 1114 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
70.
Ďakujem veľmi pekne. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1296 z 10. septembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1089), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona, § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v časti IV spoločnej správy spolu s odporúčaniami gestorského výboru. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 86 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 296 zo 14. októbra 2014.
V citovanom uznesení výboru poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky,
Poprosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
10. 9. 2014 14:06:07 - 14:07:44 37. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 1089 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
27. 11. 2013 17:49:27 - 17:53:33 27. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
104.
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 830 zo 16. októbra 2013 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, tlač 720, na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona - § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v spoločnej správe aj s odporúčaním gestorského výboru.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
O bodoch spoločnej správy č. I až III hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, tlač 720, schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, tlač 720, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 222 z 26. novembra 2013.
V citovanom uznesení výboru ma poverili ako spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončila som, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem.
15. 10. 2013 18:17:11 - 18:20:55 25. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 720 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
151.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne,vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 184 z 8. októbra 2013 ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú správu, informáciu o predmetnom vládnom návrhu zákona.
Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, t.j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej 25. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie, nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 690 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby vládny návrh zákona prerokovali výbory:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som, otvorte, prosím, rozpravu.
26. 3. 2013 18:36:53 - 18:39:44 16. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 421 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky v stanovenej lehote, čím boli splnené podmienky určené § 72 ods.1 zákona o rokovacom poriadku, t. j. doručenie návrhu najmenej 15 dní pred schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods.1 zákona NR SR o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho v súlade s § 72 ods.2 rokovacieho poriadku na rokovanie dnešnej, 16. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia poslaneckého návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje všetky zákonom požadované informácie.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení.
Problematika poslaneckého návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie a nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods.3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený poslanecký návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 11. januára 2013 č. 345 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby poslanecký návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhuje Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný poslanecký návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
22. 3. 2013 11:39:31 - 11:40:46 16. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 321 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie  
61.
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložila pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Svetlany Pavlovičovej a Jána Babiča k vládnemu návrhu zákona o pozemkových spoločenstvách, parlamentná tlač č. 321.
1. V § 27 ods. 2 písm. c) a § 28 ods. 2 písm. c) sa na konci pripája slovo "alebo".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka vyjadrujúca alternatívu.
2. V § 31 ods. 8 sa slová "§ 26 ods. 5 písm. a)" nahrádzajú slovami "§ 26 ods. 3 písm. a)".
Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka spresňujúca znenie.
Zároveň s týmto pozmeňovacím návrhom navrhujem vyňať na osobitné hlasovanie bod 23 spoločnej správy a odporúčam ho neschváliť, nakoľko tento pozmeňujúci návrh je vylepšený.
Ďakujem.
6. 2. 2013 9:41:03 - 9:42:28 14. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 343 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
22.
Ďakujem veľmi pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Správu o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky pridelil predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím číslo 329 z 9. januára 2013 Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý predkladá túto informáciu. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uvedenú správu prerokoval v určenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie správu uznesením číslo 97 z 22. januára 2013 vzal na vedomie a odporučil ju Národnej rade Slovenskej republiky vziať na vedomie. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 108 z 29. januára 2013 schválil informáciu o výsledku prerokovania Správy o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky vrátane uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenej správe. Poveril členku výboru Svetlanu Pavlovičovú predložiť a predniesť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky túto informáciu výboru a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý je prílohou tejto správy.
Pani predsedajúca, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
16. 10. 2012 16:45:16 - 16:48:35 8. schôdza NR SR - 1.deň - B. popoludní Tlač 171 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
120.
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 204 z 19. septembra 2012 pridelila vládny návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 171, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením NR SR. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Všetky výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, s ním súhlasili a odporučili ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami tak, ako sú uvedené v časti IV tejto spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 15 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o environmentálnom overovaní a registrácií organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 171) schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie (tlač 171) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 53 zo 16. októbra 2012. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončila som, prosím, otvorte rozpravu.
Ďakujem.
19. 9. 2012 10:31:19 - 10:34:54 7. schôdza NR SR - 6.deň - A. dopoludnia Tlač 171 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Pavlovičová, Svetlana (SMER – SD) - poslankyňa NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
36.
Príjemný dobrý deň. Vážené panie poslankyne, vážení pani poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojím uznesením č. 35 zo 4. septembra 2012 ma určil za spravodajkyňu k vládnemu návrhu zákona o environmentálnom overení. (Jaz. red.: správne má byť "overovaní".) Uvedený návrh bol doručený poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel zaradil ho v súlade s § 72 ods. 2 rokovacieho poriadku. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej správy.
Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky, o súvislostiach s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, o zhodnotení súčasného stavu, o dôvode potreby novej právnej úpravy, o hospodárskom a finančnom dopade a vplyvu na štátny rozpočet.
Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Problematika vládneho návrhu zákona je upravená v práve Európskej únie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave doručí uvedený vládny návrh zákona prerokovať v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 10. augusta 2012 č. 161 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady pre výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby určené výbory predmetný vládny návrh zákona prerokovali v termíne do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončila som.