Vyhľadávanie v prepise rozpravy

Záznamy vystúpení sú evidované v rámci systému prepisu vystúpení do textovej podoby. Tieto texty sú k dispozícii až od 5. volebného obdobia a kvôli autorizácii sú k dispozícii vždy až nejaký čas po samotnom vystúpení.

Výsledok vyhľadávania v záznamoch rozpravy NR SR

 
24. 11. 2015 9:10:49 - 9:13:02 58. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie v rozprave   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Augustína Hambálka k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (parlamentná tlač 1732).
V článku I za bod 1 vkladá sa nový bod 2, ktorý znie: „V § 2 ods. 4 sa za slová „informačno-technických prostriedkov“ vkladajú slová „podľa ods. 1 písm. b)“.“ Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie.

Účelom navrhovanej úpravy je jednoznačne zadefinovať, ktoré činnosti majú byť vykonávané Policajným zborov v prospech Vojenského spravodajstva. Vzhľadom na aktuálnu bezpečnostnú situáciu vo svete a vo väzbe na skutočnosť, že Vojenské spravodajstvo je spôsobilé po stránke organizačnej, technickej, materiálnej aj personálnej realizovať predmetné spôsobilosti samostatne, nie je potrebné, aby tieto spôsobilosti realizoval pre Vojenské spravodajstvo Policajný zbor Slovenskej republiky. Navrhovanou úpravou bude Vojenské spravodajstvo môcť rýchlejšie prijímať opatrenia reagujúce na možné bezpečnostné hrozby. Odpočúvanie a zaznamenávanie v rámci telekomunikačných činností bude naďalej pre Vojenské spravodajstvo technicky zabezpečovať Policajný zbor Slovenskej republiky.Navrhovaným ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia vzťahujúce sa na novú úpravu kontroly pred použitím informačno-technických prostriedkov. Teda, jednoducho povedané, v budúcnosti už Policajný zbor pre Vojenské spravodajstvo bude vykonávať už len ustanovenie písmena b); ustanovenia písmen a) a c) si bude Vojenské spravodajstvo vykonávať samostatne vzhľadom na technickú vyspelosť, čo bude veľmi operatívne a rýchle aj vzhľadom na udalosti, ktoré prebiehajú celou Európou. Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som.
24. 11. 2015 9:05:07 - 9:10:17 58. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (tlač 1732).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1993 z 29. septembra 2015 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1732), na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru. Výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenej lehote.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 699 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 198 zo 4. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 219 z 3. novembra 2015 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.

Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto: o bodoch 1 až 21 spoločne s návrhom schváliť ich.Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1732), vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a splnomocnil vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní, predniesť spoločnú správu výborov a odôvodniť návrh a stanovisko gestorského výboru a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (tlač 1732), v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č. 238 na svojej 82. schôdzi.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
12. 11. 2015 10:06:24 - 10:08:11 58. schôdza NR SR - 3.deň - A. dopoludnia Tlač 1848 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
40.
Ďakujem. Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som ako určený spravodajca predložil správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO Force Integration Unit (NFIU).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NATO (NFIU) podáva Národnej rade Slovenskej republiky túto správu:
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1857 z 30. októbra 2015 pridelil návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NFIU na prerokovanie Zahraničnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.
Oba výbory prerokovali návrh na vyslovenie súhlasu s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v NFIU v určenej lehote a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky na základe čl. 86 písm. 1 (pozn. red.: správne má byť "písm. l") Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území Slovenskej republiky v súvislosti s ich pôsobením v tíme pre integráciu síl NATO Force Integration Unit.
Ďakujem, pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
29. 9. 2015 14:05:32 - 14:06:51 54. schôdza NR SR - 8.deň - B. popoludní Tlač 1732 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text neprešiel jazykovou úpravou)
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre obranu a bezpečnosť za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1732). Predkladám spravodajskú informáciu k predloženému návrhu zákona.

Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.

Účel a potreba predkladaného zákona je zrejmá z dôvodovej správy, ako i z úvodného slova podpredsedu vlády. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona prerokovali výbory do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015. Skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
24. 9. 2014 10:01:11 - 10:03:10 37. schôdza NR SR - 10.deň - A. dopoludnia Tlač 1164 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
30.
Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Lojzko, pozorne som ťa počúval. No v závere si sa opravil, lebo prejednávame zákon o majetku vyšších územných celkov. Rozprával si možno o tebe známych konkrétnych prípadoch niekde na obecných a mestských úradoch. Neviem, čo si tým myslel. Tak mohol si povedať konkrétne.
Ale chcem ti povedať, že na vyšších územných celkov sa určite takýto model neprevádzkuje. Nikdy sa nestalo u nás, budem hovoriť za seba, v Trnavskom samosprávnom kraji, že by sa stal nejaký prípad, že by sme prípadom osobitného zreteľa predali niekomu lacnejšie, ak by sme mali záujemcov, ktorí by ponúkali viac. Ono to totiž funguje tak, že najskôr sa prebytočný majetok cez zastupiteľstvo, podotýkam, 40-členné zastupiteľstvo, sa vyradí prebytočný majetok, stane sa dubióznym, a potom sa na každý tento dubiózny majetok vypíše verejná súťaž, kde sa prijímajú ponuky. Doteraz sme my na samosprávnom kraji vypísali, alebo teraz naposledy v septembri sme prijímali 17. kolo predaja dubiózneho majetku, do ktorého sa nikto neprihlásil. Nikto. Máme spústu majetku, ktorý sa nám hromadí, ktorý nevieme predať, musíme ho spravovať, musíme ho temperovať, musíme ho kosiť, udržiavať. Proste robí nám to len zbytočné náklady. Teda boli by sme radi, keby sa predalo. Ale určite sa nestal prípad, že by sme ho rozpredali spôsobom zreteľa osobitného, tým, ak by sme mali záujemcov. Nikdy, Lojzko, sa takéto niečo nestalo.
Takže len toľko, čo sa týka... A nemáme toho lukratívneho majetku na predaj až tak veľa. Myslím si, že skoro žiadny. Máme akurát budovy, ktoré sú v schátralom stave, máme prebytočné pozemky, ktoré nevieme spracovať, ani udržiavať ,a predávame ich len verejnou súťažou. Toľko.
Ďakujem.
28. 3. 2014 13:08:26 - 13:10:26 33. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 908 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
108.
Ďakujem. Pán poslanec, nechcem polemizovať o podstate toho zákona, lebo táto problematika je skutočne veľmi rozsiahla a závažná. Viem aj, prečo predkladatelia tento zákon uvádzajú.
Chcel by som len upozorniť na pár takých problémov, ktoré je treba vyriešiť, lebo my v Trnave sme toto takisto riešili a museli sme rozlišovať.
Za prvé. Veľmi ťažko sa odlišuje, kto na tom parkovisku parkuje, hej, že či je to zamestnanec blízkeho úradu, alebo obyvateľ, alebo skutočne to je pacient, ktorý navštívil zdravotnícke zariadenie.
Potom druhá taká obyčajná otázka, že ak by to malo byť za nulový poplatok, čo už dneska skutočne málo nájdeme nulové poplatky, že kto a z akých zdrojov bude udržiavať to parkovisko? Lebo skutočne vieme, ako vyzerajú tie naše parkoviská po určitom čase prevádzky. Ak by to mali robiť zariadenia zdravotnícke, tak potom by to zase išlo na úkor zdravotnej starostlivosti. Alebo to budú robiť teda obce a VÚC-ky, hej?
Ja len pre ilustráciu. V Trnave tento problém máme tiež. Je to veľké parkovisko pred poliklinikou, je to v obytnom súbore. Takže veľmi ťažko sa to rozlišuje, ale my sme to vyriešili tak, že prvé dve hodiny sa parkuje len za 10, 15 centov, čo by malo stačiť, povedzme tie dve hodiny pre pacienta, potom sa tu už priráta ďalších 10 centov, no a po troch hodinách už je to nad tých 50, takže je to vcelku také riešenie, ktoré zohľadňuje všetky tie problémy, ktoré môžu nastať. Lebo skutočne dneska prevádzka parkoviska, parkovanie pred verejnými budovami a pred zdravotníckymi sú poznačené tým, že je vysoký stupeň motorizácie a veľmi málo parkovacích miest v súčasnosti.
Ďakujem. Len toľko.
5. 12. 2013 9:04:02 - 9:07:40 27. schôdza NR SR - 7.deň - A. dopoludnia Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie   (text nie je autorizovaný)
4.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážený pán predkladateľ, vážení kolegovia, dovoľte mi, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu skupiny Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, tlač 714, druhé čítanie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor k návrhu zákona podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 888 z 29. októbra 2013 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, tlač 714, na prerokovanie týmto výborom:
- Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
- Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory, ktoré rokovali o uvedenom návrhu zákona, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú uvedené v spoločnej správe.
Gestorský výbor odporúča o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch hlasovať takto:
- o bodoch 1 a 2 hlasovať spoločne s odporúčaním gestorského výboru tieto schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, tlač 714, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť č.125 na svojej 37. schôdzi.
Pani predsedajúca, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
4. 12. 2013 17:48:50 - 17:50:23 27. schôdza NR SR - 6.deň - B. popoludní Tlač 778 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
98.
Ďakujem. Pán poslanec Viskupič, môžeme sa v budúcnosti baviť o zvyšovaní riadenia kvality galérií, o galerijných pravidlách, ale pokiaľ ide o vaše vystúpenie a citáciu z tej petície, tak musím zásadne odmietnuť to, čo sa v tej petícii rozpráva. Pokiaľ ide o, o dezolátny stav, o to, že známy šoféra riadi galériu, alebo že vystavujú tam Mikušovi voliči, tak myslím si, že to sú vysoko tendenčné a osobné tvrdenia. A vzhľadom k tomu, čo sa v tej galérii udialo v minulosti a prečo prišlo k tým personálnym zmenám, pokiaľ ide o to, či galéria trpí, alebo netrpí, myslím si, že trpela doteraz a teraz sa dostáva z toho chaotického stavu na nejakú úroveň, ale prosím, môžme sa baviť o zvyšovaní tej úrovne riadenia.
Ale nechcem tu využiť túto faktickú poznámku na to, aby sme sa tu prestreľovali slovne. Pán kolega, vy ste Trnavčan, pani poslankyňa Vášáryová, ja vás srdečne pozývam na samosprávny kraj, kde argumentačne vám predložím, čo sa tam udialo a prečo prišlo k tomu stavu. Môžme si zájsť aj do galérie ako takej a ja vám dokážem, že určite nie je v dezolátnom stave a že plní si tú činnosť, na ktorú bola určená. A ešte na margo tej činnosti. Predtým tam bola minimálna návštevnosť, ktorá sa dnes mnohonásobne zvýšila, čo vám určite dokážem aj argumentačne. Takže nech sa páči, ste srdečne zvaní.
Ďakujem.
28. 10. 2013 16:30:07 - 16:32:18 25. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 714 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
46.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť stanovisko. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil za spravodajcu k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (tlač 714). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálnoprávnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a v § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách.
Dôvody a ciele predkladaného návrhu zákona vyplývajú už z textácie zákona, ako aj z predloženej správy. Preto vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 27. septembra 2013 č. 718 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do tridsať dní a gestorský výbor do tridsaťdva dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 10. 2013 9:25:04 - 9:26:53 25. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 575 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou  
10.
Ďakujem. Ja chcem povedať len toľko, že veľmi vítam, že sa začína robiť poriadok v tejto oblasti, lebo skutočne pri týchto prednostných ošetreniach je dosť značný chaos, hlavne u lekárov na poliklinikách, že človek, ktorý aj príde o šiestej, aby si v chvate zobral časenku, tak koľkokrát tam sedí štyri, päť hodín, lebo medzi tým prichádzajú pacienti, ktorí tvrdia, že sú prednostne objednaní a majú zaplatené.
Začnem troška odzadu, pán kolega, nepostihol som dosť dobre, o akých poplatkoch hovoríš. Pokiaľ ide o poplatky za prednostné ošetrenie, tak ich schvaľuje samosprávny kraj a za nás môžem povedať, že ich aj tvrdo kontrolujeme, ale občania nie sú dosť dobre informovaní a môže sa stať, že niektorý doktor možno vyberá tak, druhý tak, ale my sa to snažíme vysvetľovať občanom, že je to podľa uznesenia samosprávneho kraja. U nás je to 9 eur pre všetkých. Ale pokiaľ ide o, o to stanovenie tých hodín prednostného ošetrenia, tu by bolo možno v budúcnosti dobré zadefinovať aj pojem, čo sú to ordinačné hodiny. Áno? Lebo ordinačné hodiny chápem, aspoň ja tak, že sú to hodiny, ktoré lekár venuje svojmu pacientovi. Ale teraz máme v praxi skúsenosť, že do tých ordinačných hodín započítava lekár všelijaké administratívne úkony a veci, ktoré s tým súvisia a veľakrát sa stane, že z toho ordinačného času denného, štyri hodiny venuje pacientovi, štyri hodiny nejakým iným prácam a potom sa stane, že keď tam ešte je prednostné ošetrenie, tak z tých normálnych pacientov veľa nemá šancu sa v tom danom dni dostať na to ošetrenie. Takže vítam tento návrh, ale myslím si, že bude treba v budúcnosti ho dopracovať ešte trošku hlbšie. Ďakujem.
16. 10. 2013 18:24:05 - 18:25:24 25. schôdza NR SR - 2.deň - B. popoludní Tlač 727 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je mojou povinnosťou sa plne stotožniť s vystúpením pána kolegu Blanára, lebo problém kamiónovej dopravy, ktorý má závažný vplyv na život ľudí hlavne v našich obciach, býva skutočne pertraktovaný v poslednom roku enormne. Situácia je tak vážna, že ľudia už pomaly spisujú petície a chodia štrajkovať pred samosprávne kraje a doterajšie opatrenia, ktoré boli v tejto oblasti prijaté, sa ukázali ako nedostatočné. My sme zhruba pred dvomi rokmi zrekonštruovali v Trnavskom kraji zhruba 30 % ciest. Príďte sa pozrieť, v akom stave sú dnes. Tie kamióny v snahe vyhnúť sa zaplateniu poplatkov využívajú už také cesty, na ktoré sa pomaličky ani nezmestia. Takže pokiaľ ide o predmet účelu prijatia tohto zákona, tak sa plne stotožňujem s tým, čo povedal kolega Blanár. A je potrebné túto závažnú situáciu, ktorá má hlavne vplyv na kvalitu života ľudí v našich obciach, riešiť takýmto spôsobom. Ďakujem.
20. 9. 2013 13:24:14 - 13:25:31 23. schôdza NR SR - 12.deň - A. dopoludnia Tlač 684 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Všetky faktické sa asi budú niesť v duchu toho, čo tu už odznelo. Ale už, pán kolega, keď si ma tak pekne poučil, ako sa mám správať, tak mi nedá, aby som teda ti niečo nepovedal. A zvlášť ty určite budeš súhlasiť s tým, že ak niečo nevidíme, tak to neznamená, že to nie je alebo že to nebodaj neexistuje. Takže na margo tých poslancov menoval si tu aj takých, ktorých si nevidel, ale oni tu boli. To je len na ich obhajobu. Máš právo na akýkoľvek názor, môžeš ho prednášať plamenne, môžeš ho prednášať mečom, ale ak hovoríš a kážeš o morálke, tak ja by som mal len jednu pripomienku, že, prosím ťa, vyvaruj sa tých invektív, tých stalinistických oslovení a proste toho, čo sem nepatrí. Maj akýkoľvek názor, ale bez tých urážok, lebo, zase, tie urážky znejú generálne. A to tiež si nezaslúžia všetci tí, čo tu sedia. A týka sa to takisto toho alkoholu. Ja už som ťa oslovil v zákulisí, či si ma niekedy videl, že by som popíjal alebo že by som nebodaj mal vypité. Takže ak chceš argumentovať, tak to rob adresne a konkrétne a potom môžeš ísť aj na ten imunitný výbor a bude to mať aj hlavu a pätu. Ďakujem.
1. 7. 2013 12:32:43 - 12:34:09 21. schôdza NR SR - 9.deň - A. dopoludnia Tlač 565 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
Ďakujem. Určite nedisponujem takými znalosťami ako vy, pán kolega, čo sa týka histórie a poznania, ale pokiaľ ide o tú históriu, tak práve pri formovaní toho nového územného správneho členenia, aby sa vyhlo tomu osloveniu megye, hej, ako ste povedali, tak sa pristúpilo k modifikácii a vychádzalo slovo župa z názvu županja, tej histórie, ktorá pochádza z chorvátčiny. A sú polemiky o tom, že zasahuje až do tureckého pôvodu. Takže nie je to čisto slovenská história. Slovenská história, posledná, čo tu máme, za Jánošíka to bola asi stolica čisto slovenská, hej. Takže to je k tomu.
A pokiaľ ide o to, že chcel som reagovať aj na to, či to je ten najpálčivejší problém vyšších územných celkov. No určite to tak nie je. Ale to ste sám, pán predkladateľ, povedali, že je veľa iných legislatívnych potrebných zmien. Ale i to je možno pravda, že ten samosprávny kraj je dlhý a možno málo hovoriaci. Ale nemyslím si, že neznalosť občanov o pôsobnosti samosprávneho kraja vyplýva z jeho názvu. Tam trošička tiež je problém niekde inde. Ďakujem.
26. 10. 2012 10:44:15 - 10:46:33 8. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 132 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
56.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, sme v druhom čítaní k novele zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v ktorej sa navrhuje tolerancia konzumácie určitého množstva alkoholu pre cyklistov. Môj osobný postoj k tomuto návrhu som predniesol už v prvom čítaní a žiadne odborné názory ani diskusné príspevky podľa mňa už nepriniesli dostatočné argumenty, aby presvedčili, alebo ma utvrdili v tom, že alkohol patrí na cesty, i keď iba v malom množstve a pre vybranú skupinu účastníkov v cestnej premávky, ktorou majú byť práve cyklisti.
Teda predkladaný návrh novely zákona o cestnej premávke, tlač 133, upravuje len špecifickú skupinu vodičov nemotorových vozidiel. Avšak vodičom podľa ustanovenia doteraz platného zákona je nielen osoba, ktorá vedie bicykel. Na jednej strane sme boli tvrdí a uzákonili sme, že vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu nad jedno promile je trestným činom a na druhej strane chceme dovoliť určitej skupine konzumáciu alkoholu pred jazdou.
A tu chcem opäť zdôrazniť, že cyklista, vodič motorového vozidla, ako i vodič iného nemotorového vozidla, sú rovnocennými účastníkmi cestnej premávky a platia pre nich rovnako dopravné značky i rovnaké pravidlá a povinnosti účastníkov cestnej premávky. I napriek tomu však chceme ich selektovať. Pýtam sa, prečo? Prečo by mali byť zvýhodnení, teda v úvodzovkách, zvýhodnení cyklisti pred ostatnými vodičmi? Nie som presvedčený o tom, že povolenie alkoholu pre vedenie či už motorového alebo nemotorového vozidla je pre našu spoločnosť a bezpečnosť na cestách tým správnym riešením. Dôvodová správa k navrhovanej novele zákona o cestnej premávke... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

57.
Laššáková, Jana, podpredsedníčka NR SR
Pán spravodajca, rozprava už bola ukončená, vy máte ako spravodajca zaujať stanovisko, aby sme boli naozaj v rámci rokovacieho poriadku (Potlesk.) korektní ku všetkým. Takže poprosím vás, zaujmite k tomu stanovisko, pretože na vás nemôže potom ani nikto reagovať s faktickými poznámkami.

58.
Hambálek, Augustín, poslanec NR SR
Ďakujem. Ďakujem, pani predsedajúca. Napriek tomu si myslím, že i keď sa znížilo to číslo toho promile alkoholu v krvi, tak si myslím... Nemyslieť! (Reakcia rečníka na hlasy v sále.) Ďakujem. Myslím si, že alkohol skutočne na naše cesty nepatrí.
Ďakujem.
26. 10. 2012 10:31:23 - 10:35:58 8. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 132 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR -  
50.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil informáciu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Hrnčiara, Lászlóa Solymosa a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 133.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 216 z 21. septembra 2012 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Hrnčiara, Lászlóa Solymosa a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 133, druhé čítanie, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ako gestorskému výboru.
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenej lehote. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona v zmysle § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej väčšiny členov výboru podľa § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Z celkového počtu trinásť bolo prítomných deväť poslancov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý rokoval o uvedenom návrhu zákona, súhlasil s návrhom zákona a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť s pripomienkami. Pripomienky nebudem čítať, obdržali ste ich v informácii do lavíc.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Hrnčiara, Lászlóa Solymosa a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 133, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto informácie rokoval 15. októbra 2012 o spoločnej správe na svojej 9. schôdzi. Spoločnú správu neschválil, nakoľko výbor neprijal platné uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas požadovanej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil ako spoločného spravodajcu informovať Národnú radu Slovenskej republiky o priebehu a výsledku rokovaní výborov podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
25. 9. 2012 18:46:31 - 18:50:33 7. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR -   (text nie je autorizovaný)
161.
Ďakujem, pani predsedajúca. Veľmi stručne k tomu, čo tu odznelo. Pán poslanec Hlina sa to snažil aj odľahčiť trošička, ale aj tak sa to zvrhlo do ostrej konfrontácie, ktorá veľakrát nesúvisela, myslím si, že ani s témou. Po tom všetkom, čo tu odznelo, snáď len pár poznámok.
Určite, na čom sa všetci zhodneme dnes tu, že dnešná doba, dnešné nároky, ktoré sú kladené na každého z nás, každého jednotlivca tejto spoločnosti, urobili ten vodičský preukaz jako priam nevyhnutnosť, nevyhnutnosť súčasťou života. A pre mnohých ľudí skutočne zdrojom obživy. To je nesporné. Vydávanie vodičského preukazu má pri platnej súčasnej legislatíve aj svoje náležitosti, teda každý, kto sa uchádza o vodičský preukaz, musí splniť prísne kritériá. A je jedno, čo je vysokoškolák, alebo je to doteraz absolvent, ktorý vyšiel z ôsmej triedy. Hej, na tom sa, myslím, že môžme všetci zhodnúť.
To, o čo išlo pani kolegyni, ja som pochopil ten uhol pohľadu, že ide o to - motivovať tú skupinu ľudí týmto základným vzdelaním, aby si ten vodičák zaslúžili. Alebo povedzme ten vodičák by mal byť motivujúcim nástrojom k tomu, aby ukončili základné vzdelanie. Je to jednoznačné.
Preto tu chcem len jednu poznámku. Možnože by bolo namieste sa opýtať pri tomto uhle pohľadu, sú tu aj kvalifikovaní učitelia, že či, či motivácia reštrikciou je to, to správne orechové. Proste, lebo to jako keby sme vlastné deti, ktoré chceme motivovať k lepším učebným výsledkom alebo školským výsledkom, motivovali len reštrikciou. Je to diskutabilné, či práve tá reštrikcia je na zlepšenie tej, tej motivácie. Ťažko povedať. To by sme si tu mohli povedzme rozdiskutovať viac, jak všetko to ostatné, ktoré tu odznelo.
Tie príklady s tým vodičákom a alimentami, no, nie celkom si myslím, že je to správny príklad, lebo alimenty a vodičský preukaz, to je vymáhanie plnenia povinností reštrikčným opatrením. Proste to nesúvisí priamo s tým, s tou motiváciou, ako vy hovoríte, že teda vodičák má slúžiť k tomu, aby som ukončil to základné vzdelanie. V tomto prípade tie alimenty, vlastne to je vynucovanie reštrikciou, že ak to nebudeš plniť, tú uloženú povinnosť súdom, tak ti odoberieme vodičský preukaz a má to slúžiť ako reštrikcia. To je zase na diskusiu, ktorú by sme si...
Ale ten základný uhol pohľadu, myslím si, že je práve v tom, že či má vodičák ten, alebo onen, či má také, alebo oné vzdelanie, tak by sa mal podľa toho aj správať. Lebo to, čo dnes vidíme na cestách, je úplne šokujúce, hej. Môže to byť človek, ktorý je veľmi šikovný, veľmi zdatný, ovláda vyhlášku, predpisy, vie perfektne šoférovať, ale to, čo predvádza na ceste, je priam zarážajúce.
Kdežto ten, ktorý vyjde z osmičky a spraví horko-ťažko ten vodičák, môže byť perfektný vodič, ktorý dodržuje všetky predpisy. A to je to, o čo nám má ísť a možnože tento zákon poukáže aj na to, že by sme v budúcnosti mali vyvíjať tlak práve na to, že keď už máme platnú legislatívu o vydávaní vodičských preukazov, tak by sme mali byť tvrdí na tých, ktorí zodpovedajú za to vydávanie tých vodičských preukazov.
To znamená, že keď niekto sa uchádza o vodičský preukaz, tá autoškola má byť prísne kontrolovaná, že spĺňa všetky predpoklady, že vyžaduje od tých absolventov to, čo má vyžadovať, že ten skúšajúci tie testy tvrdo kontroluje a že konečne ten záverečný skúšobný komisár, ten od bezpečnosti, je nekompromisný a nevydá ten vodičský preukaz tomu, kto nie z hľadiska vzdelania, ale z hľadiska zručností a vedomostí na ten vodičský si to nesplní.
Toľko, to je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem. (Potlesk.)
25. 9. 2012 17:21:29 - 17:24:05 7. schôdza NR SR - 9.deň - B. popoludní Tlač 151 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
77.
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma určil svojím uznesením za spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Nicholsonovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 151). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Zbierky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Ciele a zámery predkladateľa sú zrejmé z textácie predmetného návrhu zákona, ako aj z dôvodovej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo 6. júla 2012 č. 137 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť a odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
21. 9. 2012 9:56:40 - 10:02:30 7. schôdza NR SR - 8.deň - A. dopoludnia Tlač 133 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu  
32.
Ďakujem, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovolím si pár slovami to všetko, čo tu odznelo s previazanosťou na teraz platný zákon a pohľadom na súčasne predkladanú novelu zákona.
Predkladaný návrh novely zákona o cestnej premávke, tlač 133, upravuje, a to treba podčiarknuť, iba špecifickú skupinu vodičov nemotorových vozidiel. Vodičom však podľa ustanovení zákona o cestnej premávke je osoba, ktorá vedie vozidlo. Zároveň vozidlom na účely cestného zákona podľa ustanovení zákona o cestnej premávke sa rozumie motorové vozidlo, nemotorové vozidlo a električka. Ďalej sa podľa spomínaného zákona nemotorovým vozidlom podľa § 2 ods. 2 písm. m) zákona č. 8 o cestnej premávke rozumie prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa ustanovenia písm. f) a bicykel vybavený pomocným motorom so zdvihovým objemovým valcom nepresahujúcim päťdesiat centimetrov kubických, s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou dvadsaťpäť kilometrov za hodinu alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť dvadsaťpäť kilometrov za hodinu alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov. Toľko ustanovenia zákona.
Na základe zhodnotenia predchádzajúcich, pre našu danú situáciu a jej správne pochopenie veľmi dôležitých definícií sa načrtá zásadná otázka, prečo navrhovaná novela zákona o cestnej premávke má postihovať len veľmi úzku a špecifickú skupinu vygenerovanú zo širokej škály vodičov definovaných podľa zákona o cestnej premávke? Prečo by navrhovaná novela mala svojím spôsobom zvýhodňovať, aj keď je veľmi diskutabilné, či pri použití alkoholických nápojov vôbec možno hovoriť o určitom zvýhodňovaní, len tento úzky okruh osôb, definovaných ako cyklisti? Čím by sa dalo ospravedlniť práve cyklistov v porovnaní s ostatnými účastníkmi cestnej premávky? Ak sa má povoliť novelou navrhovaná deklarovaná hodnota alkoholu v krvi vo výške 0,5 gramu na kilogram pre cyklistov, prečo by táto hodnota nemala byť povolená potom aj pre vodičov motorových vozidiel, či aspoň pre skupinu vodičov ostatných nemotorových vozidiel?
Dôvodová správa k navrhovanej novele zákona o cestnej premávke uvádza, že koncentrácia alkoholu v ľudskom organizme 0,5 gramu na kilogram, respektíve 0,24 mililitra na liter je koncentrácia etanolu v krvi, ktorú možno považovať za bezpečnú pre cestnú premávku, pri ktorej síce už dochádza k určitému ovplyvňovaniu psychických, senzorických a motorických funkcií ľudského organizmu, toto ovplyvnenie však možno považovať za minimálne a nemajúce vplyv na bezpečnosť cestnej premávky.
Avšak odborná verejnosť na druhej strane sa vo svojom výskume zamerala na ľudský organizmus ako taký, nakoľko ľudský organizmus nemožno deliť na ľudský organizmus cyklistu, ľudský organizmus vodiča motorového vozidla alebo iného vozidla. Je samozrejmé, že ľudský organizmus rovnako reaguje, či už vedie bicykel alebo auto.
Z tohto hľadiska je každému určite jasné, že nemožno podrobiť takejto právnej úprave zákona len špecifický okruh vodičov nemotorových vozidiel, teda cyklistov. Cyklista je rovnocenným účastníkom cestnej premávky, preto pre neho platia rovnaké pravidlá ako pre iné dopravné prostriedky.
Týmto však nechcem zastávať názor, že povolenie alkoholu pre vedenie či už motorového alebo nemotorového vozidla je pre našu spoločnosť a bezpečnosť na cestách tým správnym riešením. Je naozaj pravdou, že škoda spôsobená vodičom bicykla v komparácii s vodičom motorového vozidla je vo väčšine prípadov značne menšieho rozsahu, avšak škoda, respektíve nehoda spôsobená vinou cyklistu môže mať rovnako fatálne následky, ako nehoda spôsobená vodičom motorového vozidla.
Preto naozaj nevidím najmenší dôvod zhoršovať aj tak dosť problematickú situáciu v bezpečnosti cestnej premávky. Na jednej strane bojujeme proti alkoholu i vo všeobecnosti a najmä u vodičov a na strane druhej ho na cesty chceme dostať legálnou úpravou zákona.
Na záver by som chcel ešte povedať len na ilustráciu, že rýchlosť jazdy na bicykli voľne v premávke môže dosahovať cyklista rýchlosť až tridsaťpäť kilometrov po rovine, štyridsať až päťdesiat kilometrov po vetre, v určitých úsekoch až šesťdesiat kilometrov a dolu kopcom môže rýchlosť cyklistu dosiahnuť až deväťdesiat kilometrov za hodinu. Nie je to z mojej hlavy, sú to overené fakty.
A úplne na záver by som chcel povedať, že určite môžeme zhodnotiť túto problematiku z rôznych uhlov pohľadu, či už turistiky, či už športu, či už rozvoja regiónu. Proste áno, tento pohľad môže byť rôzny, ale ten zásadný pohľad je určite ten, že aj cyklista je len normálnym rovnocenným účastníkom cestnej premávky.
Ďakujem. Skončil som, pani predsedajúca.
20. 9. 2012 18:56:10 - 18:58:31 7. schôdza NR SR - 7.deň - B. popoludní Tlač 133 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie spoločného spravodajcu   (text nie je autorizovaný)
267.
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť ma svojim uznesením určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Hrnčiara, Lászlóa Solymosa a Bélu Bugára na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 133).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a § 68 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Ciele a zámery predkladateľov sú zrejme s textácie predloženého návrhu zákona, ako aj z dôvodovej správy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že uvedený návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 3. júla 2012 č. 109 a podľa § 71 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali v lehote do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skončil som, pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
14. 9. 2012 14:02:18 - 14:03:48 7. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia Tlač 139 Prehrať krátke video vystúpenia (v novom okne) Prehrať celý záznam rokovania (v novom okne)
Hambálek, Augustín (SMER – SD) - poslanec NR SR Vystúpenie s faktickou poznámkou   (text nie je autorizovaný)
170.
Ďakujem. Chcem len povedať, že pán minister veľmi kvalifikovane vysvetlil, prečo ten zákon vôbec tu je a čo je jeho cieľom. A chcel by som povedať, že viac-menej na výbore, pretože som tu asi sám za branno-bezpečnostný výbor, pán štátny tajomník povedal skutočne viac-menej inými slovami, o čom je tento zákon, o čom hovorí ten zákon o inteligentnom systéme dopravy. Hovoril aj o tom, že tá zázračná meracia skrinka na tie kilometre, ten e-call, je práve kvôli tomu, aby sa monitorovala situácia na cestách a nehodovosť, aby sa z toho vyvodil určitý záver.
K tomu nedorozumeniu zrejme prišlo v tom, že keď padla otázka, kto bude prevádzkovať v budúcnosti tieto inteligentné systémy, tak na to pán štátny tajomník povedal, že to ešte nie je známe, či to bude štátna firma, alebo štátna akciovka, alebo to bude nejaká firma iná, lebo pán kolega sa pýtal, že či náhodou to nebude firma, ktorá bude mať sídlo na Cypre. Takže tam vzniklo to, že nevieme o tom, kto to ešte bude. Pokladám za korektné vysvetliť tuná, jako reagoval pán štátny tajomník.
Ďakujem.